NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN"

Transkript

1 NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

2 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost. SocialRespons publikationerkanfritciteresmedangivelseafkilden.vedgengivelseaf publikationenmodtagesproduktetgerneafsocialrespons. Rapportenerbaseretpåenprocesevaluering,somkonsulentvirksomhedenSocialResponshar foretagetfordenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplanen.indsatsenudføresiet samarbejdemellemkøbenhavnskommunesbeskæftigelsespogintegrationsforvaltning/jobcenter KøbenhavnogPartnerskabet,boligsocialtsekretariatunder3B.

3 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN 1 RESUMÉ 3 HVAD OG HVORFOR? 4 BORGERNES OPLEVELSE 6 KENDSKAB OG KONTINUITET 6 TILLID OG INDDRAGELSE 8 FLEKSIBELT OG TILPASSET 9 VELKENDT OG TÆT PÅ 11 LOKALT OG HELHEDSORIENTERET 13 NYE RAMMER NYE MULIGHEDER 15 VORES METODER 18 2

4 RESUMÉ Rapportenhererbaseretpåetevalueringsforløb,SocialResponsharforetagetfor denfremskudtebeskæftigelsesindsatsiboligområdeturbanplanen.evalueringen omhandlerborgernesoplevelserafatgørebrugafdenneindsats. Borgerne,derhørerunderdenfremskudtebeskæftigelsesindsats,erborgerebosat ilokalområdet.deborgere,derhørertildenobligatoriskedelafindsatsen,somer centrumforevalueringen,erplaceretunderentenmatchgruppe2eller3.det særligekvalitativefokuspåborgerneudsprangafetønskeomatforståoglæreaf dem,somermodtagereafindsatsen. Ievalueringenharvigjortbrugafenkeltinterviewogfokusgruppemedborgere, samtgruppeinterviewmedbeskæftigelseskonsulenternefraindsatsen. Derammebetingelser,derergældendefordenfremskudtebeskæftigelsesindsats iurbanplanen,muliggørogfordrerenrækkeelementer,dersamletsetgørdettil enoverordnetpositivoplevelseforborgerneatkommetildereskontaktsamtaler. Beskæftigelseskonsulenterneerplaceretiborgerneslokalmiljø,ogdereren uformelatmosfæreidelokaler,desidderi.desudenfårborgerneenenkelt beskæftigelseskonsulenttilknyttetderessag,somdedermedharsamtalermed stortsethvergang.denfremskudtebeskæftigelsesindsatsstårogsåforenåben rådgivningogharflereresursertilathaveentætopfølgningudoverde obligatoriskekontaktsamtaler.derammebetingelsergørsamletset,atborgerne opleverindsatsensompositivogsærligtkarakteriseretvedfølgende:et kontinuerligtkendskabtilderessagogsituation.atdeblivermødtmedtillidog bliverinddragetiplanlægningenafderesforløb.atindsatsenerfleksibelog tilpassetdem.atindsatsenforegårienvelkendtogafslappetatmosfæreogerlet tilgængelig.endeligkarakterisererenkelteborgereogsåindsatsensom helhedsorienteretoglokaltforankret.dekarakteristikafordrerhosborgerneen mereåbenogmodtageligindstillingoverforindsatsen,enøgetmotivationtilat kommeogethyppigerefremmøde.enindstilling,somvivurderer,kanværeet vigtigtskridtiretningafenøgetarbejdsmarkedsparathed. 3

5 HVAD OG HVORFOR? Meddennerapportvilvibeskriveenrækkeborgeresoplevelseafdenfremskudte beskæftigelsesindsatsiurbanplanenogsærligtafdereskontaktsamtalermed beskæftigelseskonsulenterne.rapportenerbaseretpåenprocesevaluering,som konsulentvirksomhedensocialresponshar foretagetfordenfremskudtebeskæftigelsesp indsatsiurbanplanen.indsatseneretsamarbejde mellemkøbenhavnskommunesbeskæftigelsesp ogintegrationsforvaltning/jobcenterkøbenhavn ogpartnerskabet,boligsocialtsekretariatunder3b. Ievalueringengørvibrugafforskelligeinterviewbaseredemetodermedfokuspå atfåflestmuligeholdningeroginputstilindsatsenstilgangtilmødetmed borgeren.primærdataudgøresafenfokusgruppeog9individuelleinterview medborgere,derengivendagerkommetententildenobligatoriskesamtaleeller denåbnerådgivning.derudoverharviafholdtgruppeinterviewmeddeansattei beskæftigelsesindsatsen. URBANPLANEN Et af Københavns og Danmarks store sammenhængende boligområder, med over beboere og ca lejemål. BAGGRUND Partnerskabet ønskede en evaluering af den fremskudte beskæftigelsesindsats og havde et særligt ønske om at få indsigt i og lære af borgerne, som er modtagere af denne. Derfor var der et behov for en kvalitativ evaluering med særligt fokus på borgernes oplevelser og eventuelle kritik af at benytte sig af den obligatoriske kontaktsamtale i de rammer, der er givet for den fremskudte beskæftigelsesindsats i Urbanplanen. Evalueringen skulle centreres om bevillingsperioden DenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiUrbanplanenfungerersomenlokal afdelingafdetkommunalejobcenter,hvorbeboerekankommeogfårådog vejledningogafholdedereslovpligtigekontaktsamtaler.måletmedindsatsener atetablereetlokaltbindeledmellemurbanplanensledigebeboere,jobcenter Københavnogdetlokalearbejdsmarked,fordervedatsikreøgetbeskæftigelseog skabeetkonkretognærværendearbejdsmarkedsperspektivforledigebeboere. Enønsketsideeffekter,atindsatsenmedvirkertil,atborgeregennemafklaring ellerløsningpåproblemerudoverledighedrykkertætterepåarbejdsmarkedet, foreksempelmeddetresultat,atdeopnårskiftimatchgruppe.enmeregenerel 4

6 målsætningfordenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplaneneratudvikle etkonceptfor,hvordansamarbejdemellemkommunenogdenalmene sektorkanbidragetiløgetforbindelsemellemledigebeboereiudsatte boligområderogerhvervslivet. Urbanplanensfremskudtebeskæftigelsesindsatsbestårpt.aftremedarbejdere placereticentralelokaleriurbanplanen.indsatsenerendelafpartnerskabet, somudoverbeskæftigelsesindsatsenvaretagermangeartedeopgaveri forbindelsemedenforbedrendeindsatsforurbanplanensbeboere.detgælder blandtandetsundhedsprojekter,ungeprojekterogprojektervedrørende bomiljøetiurbanplanengenerelt. ToafmedarbejderneerbeskæftigelseskonsulenterfraJobcenterKøbenhavn Nyropsgade.Deresindsatsbestårprimærtiatafholdelovpligtige kontaktsamtalermedenfastafgrænsetsagsstammepåcirka240borgerefra matchgruppe2og3bosatiurbanplanen.dissesamtalerskalsomminimum foregåhvertredjemåned.samtalernesoverordnedehensigterathjælpeborgeren tætterepåarbejdsmarkedetgennemafklaringogaktivering.udoverde obligatoriskesamtalerstårdeforenåbenrådgivningoglaverforeksempel jobmesserogtemaaftener. SamtalerneforegåriPartnerskabetslokalerpåbeskæftigelseskonsulenternes kontorelleriettilstødendemødelokale,ogdetbetyder,atborgerneikkebliver mødtafenmodtagerskranke,nummersystemellerensynligvagt.derudoverer deripartnerskabetansatenprojektkoordinator,somudoveratværeansvarligfor densamledebeskæftigelsesindsatsiurbanplanenogsåvaretagerenåben beskæftigelsesrådgivning,hvoralleurbanplanensbeboereuansetmatchgruppe, beskæftigelsessituationmv.kanhenvendesigmedbeskæftigelsesrelaterede spørgsmålogudfordringer. HVORFOR FREMSKUDT BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN? Den høje ledighed i udsatte boligområder er et grundlæggende forhold, der skaber sociale problemer. Ikke kun for den ledige selv, men også i familie og lokalområdet. Derfor anses en øget beskæftigelse i disse områder som et væsentligt skridt mod at nedbryde polariseringen mellem de udsatte områder og det omgivende samfund. I Urbanplanen er andelen af beboere på indkomsterstattende ydelser en væsentlig udfordring for den sociale balance en situation, der har været medvirkende til igangsættelse af en lokal, fremskudt beskæftigelsesindsats. 5

7 BORGERNES OPLEVELSE Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsharandrerammebetingelserendde centralejobcentre.deborgere,vihartaltmed(sevores&metoder&forbeskrivelse afmetodedesignogforbehold),havdealleenmegetpositivoplevelseafde særligerammerogtiltag,derliggeridenfremskudtebeskæftigelsesindsatsi Urbanplanen.Detatfåmulighedenforatkommetildeobligatoriske kontaktsamtalertætpåenshjem,havedensammebeskæftigelseskonsulenthver gang,samtatkunneringeogkommeudenforaftalttid,erdeoverordnede positiveelementer,derfremhæves.vivilhergåidybdenmedborgernesegne ordogfortællingerfordermedatfåenforståelseaf,hvaddersynesat karakteriserederesoplevelser. KENDSKAB OG KONTINUITET Det er genialt, at jeg snakker med den samme hver gang. Borger Beskæftigelseskonsulenterneiden fremskudtebeskæftigelsesindsats arbejdermeddensammesagsstamme. Dermedkommerborgernetilsamtale hosstortsetdensammebeskæftigelsesp konsulenthvergang.derersåledesenkontinuerligkontakt,somifølge beskæftigelseskonsulenternegiverdemkendskabtil,oggørdemistandtilat imødekomme,hvadborgerenselvharbehovforoglysttil. Borgerneoplever,atkendskabettilderessagogdermedsituationmedførerflere positiveaspekter,dersamletgørdettilengodoplevelseatkommetilsamtalerne. Kontinuitetenisamtalernebetyderfordem,atdeikkebehøveratgenfortælle dereshistorieogsituation,menkanfortsætte,hvorsidstesamtalestoppede. Du når faktisk at fortælle, hvilken situation, som du er i, og hvor langt du er nået. Man når at snakke om tingene. Borger Jeg føler da lidt, at de ved, hvad jeg er for et menneske. Jeg føler også, at hun godt vidste, hvorfor jeg er syg. Jeg skal ikke starte helt forfra. Det synes jeg er rart. Borger Borgerneoplever,atdetminimerer risikoenformisforståelser,forvirringog eventuellegentagelserideresforløb.en borger,derharværetarbejdsløssiden startenaf90 erne,beskriverfor 6

8 eksempel,atkendskabettilhamoghanssagerenstorfordel,dabeskæftigelsesp konsulentenerklarover,hvadhanharværetigennem,ogdervedharetindbliki, hvadderkanvirkeforham.desuden opleverhanikke,atdesammefejlblive begåetfleregange.flereborgere beskriver,atkontinuitetengør,atdenår idybdenidenenkeltesamtale.denkontinuerligekontaktgiverligeledesenkelte borgereenfølelseafatkunneseenrødtrådiforløbetihøjeregradendfør,de startedeidenfremskudtebeskæftigelsesindsats.deoplever,atdekan se$vejen $ ognogleoplever,atdedermedogsåfår et$skub påvejmodmålet atkommei beskæftigelse.enborgerbeskriver,hvordandetatfåenrødtrådihendesforløb modvirkerstressoggenereltgørhendeibedrehumør. Fornogleborgeregiverdetkontinuerligeforløbdemenoplevelseafatlære beskæftigelseskonsulentenatkende,ogatderdermedopstårenrelationmellem dem.dennerelationgiverdemtryghedoggørdemistandtilatfortællemere åbentogligeudomderessituation.enborgerfortællereksempelvis,athunvar kommettilatgrædeunderensamtale,menatdetvarokayforhende,dahun føltesigtryg.enandenborgerfortæller,athankenderbeskæftigelsesp De kender altså en. Her behøver du ikke holde noget tilbage. Borger $ konsulenternesfacon,hvilketgørham trygoggiverhamenfølelseaf,athankan fortællealt. Derkandogogsåværeudfordringerforbundetmedkontinuitetenogdetmere indgåendekendskabtilborgeren.detkangøredetsværereforbeskæftigelsesp konsulenterneatopretholdedenprofessionelledistance,somforeksempel brugenafsanktioneringernekankræve.dendobbelthed,derkankommei relationen,erogsånoget,sombeskæftigelseskonsulenterneerbevidsteom.de anserdetforatværeenudfordring,somdearbejderbevidstmedsnarereendet decideretproblem.borgernefortæller,atdeintetproblemharmeddenne dobbelthed.detmildnertværtimodderessynpåsanktioneringen,atdekender beskæftigelseskonsulentenogved,atdeterendelafhendesjob.enanden udfordringforbundetmeddenkontinuerligekontakter,atbeskæftigelsesp konsulentenskalholdegejstenoppeideforløb,hvortingenegårlangsomt,istå ellerbaglæns.dererdogingenafborgerne,somvihartaltmed,dergiverudtryk foratdeharoplevet,atderesbeskæftigelseskonsulentharmistettroenellerer stoppetmedatprøve. Det er lige som om, at før der var det en jungle. Her kan man i det mindste se vejen. Borger 7

9 Kendskabettilsagenogdenkontinuitet,sombeskrivesidetteafsnit,bidragertil, atborgerneharenfølelseafathaveenvedvarendestøtteogenrødtrådiforløbet. Det,vurderervi,resultererienøgetmodtagelighedoverforindsatsenhos borgeren.denåbenhed,deropstårirelationen,bidragerligeledestilafklaringog erkendelsehosborgerenomegensituation. TILLID OG INDDRAGELSE De spørger på en speciel måde, så man tænker - det vil jeg sgu gerne. Borger Beskæftigelseskonsulenternebeskriver,atdebrugertidpåatlyttetilborgerenog påatgørederesindsats såsomtilbudomaktivering,løntilskudelleruddannelse tilnoget,somborgerenføler,dekan sesigselvi.borgernelæggermeget vægtpådetpositiveioplevelsenafat blivelyttettilogfåmedindflydelse. $ Flereafborgernebeskriver,atdererentillidtildemfrabeskæftigelsesP konsulenternesside.entillidtil,atnårdeforeksempelsiger,atdeersyge,såer desyge.entillidtil,atdegerneviliarbejdeoggørderesbedste,nårderes situationertildet.atblivemødtmeddentillidbeskriverfleresommeget betydningsfuldt,idetdeundgårfrustrationerforbundetmedikkeatfølesig forstået,respekteretoganerkendt. De spørger til, hvad man vil og har lyst til. Det er vel også det bedste, for det handler om ens fremtid. Du bliver mere motiveret, når du bliver spurgt frivilligt. Borger Flereborgereoplever,attilliden ogsåafspejlersigi,atderbliver lyttettilderesønskerogbehov.de følersiginddragetibeslutninger vedrørendederesforløb,hvilket virkermotiverendefordeltagelseniindsatsen.medtillidenfølgerogsårespekt. Foreksempelbeskriverenkelteborgere,atdegodtved,atdekanblivetvungeti aktivering,menatbeskæftigelseskonsulentenkenderdemogderforvil respektere,hvisdeermegetsygeellerandet,derkanforhindredemiatvaretage aktiveringen. Vi forsøger hele tiden at tage udgangspunkt i, hvad borgeren selv synes, han/hun har brug for. Beskæftigelseskonsulent 8

10 Enkelteafborgernebeskriver,atåbenhedenoverforatlyttetilderesegnebehov, hargivetmulighedfornoglemeremålrettedetilbud.enharlængegernevilleti gangmedenuddannelse,menharikkeførdenneindsatsfåetdetbevilget.en andenbeskriver,hvorledeshanharprøvetatkommetitoforskelligejobs,mens hanharværetendelafdenneindsats,hvilkethanikkeførharfåetmulighedfor. Detharvistsigfordembeggeatværelidti overkantenaf,hvaddekunnemagtepå daværendetidspunkt,mendeharføltsig hørt,ogenafdemfortæller,athanharmod påatprøveigen.$andrebeskriveren oplevelseaf,atdeegentligtfårdesammetilbudogmulighedersomtidligerepå detcentralejobcenter,menatdeermeremotiveretforattageimoddemher, fordidefølersiginddraget. Dengensidigetillidogfølelsenafatbliveinddragetiforløbetbidragertilen overordnetoplevelseafanerkendelse,hvilketkanøgeborgerensmotivationforat tagedeliindsatsen. De er mere målrettede mig. Fordi nu kom jeg jo så til at fortælle, hvad jeg godt kunne tænke mig at være. Så gjorde de alt for det. Borger FLEKSIBELT OG TILPASSET Hvis jeg har tid eller lyst, så går jeg bare herover. Borger Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsmuliggørentættere,hyppigereogmere tilpassetkontaktmedborgernevedhjælpafopsøgendearbejde,samtfleksibelog åbenrådgivning.detgiverenhurtigreaktionsevneogtætopfølgning,hvor beskæftigelseskonsulentenfor eksempelhurtigtkantagebestikaf borgerenssituation,hvisdenne ændrersig,ellerhandle,hvisder kommeretnyttilbud,somegnersig tilborgeren. Borgerneoplever,atdeternemtatkommeikontaktmedbeskæftigelsesP konsulenterne.desætterprispåatkunnekommeforbielleratkunneringetil demudenatskullebestilletidellertalemedenomstillingførst.deterenpositiv Jeg kom herned, hvor jeg ikke havde en tid. Så gik jeg bare ind og spurgte, om de havde tid. Og så snakkede vi, og hun hjalp mig med nogle ting, så vi kunne komme videre i forløbet i stedet for at vente tre måneder. Borger 9

11 oplevelse,dadetgiverdemmulighedforatfåsvarpåderesspørgsmålmeddet samme,sådeikkeskalgårundtogværeuafklaredeilængeretidadgangen. Deterforskelligtihvilketomfang,borgernebenytterdennemulighed.Fornogle erdetafgørende,atdekankommenedogtalemedbeskæftigelseskonsulenterne, nårdeeritvivlomnoget,for eksempelhvismanpågrundaf sprogvanskelighederharsvært vedatgøresigforståeligover telefon.forandreerdetrartat kunnekommeforbimeden opdateringom,hvordeerhenne ideresforløb,oghvordandehardet.detgiverdemenoplevelseafatblive støttetgennemderesforløbenteniforbindelsemedsygdomsafklaring, aktiveringstilbudellerjobmedløntilskud. Toborgerebeskriverspecifikt,atdefølersigimødekommetiforholdtil fastsættelseaftidspunktetforkontaktsamtalen.defåraltidhenholdsvisentidlig ogensentid,dadeellersharsværtvedatkommefrem,hvilketgørtingeneen delletterefordemogminimererafbud. De var så søde at ringe til mig og høre, hvorfor jeg ikke kom. Så sagde jeg, at jeg ikke vidste, at jeg skulle komme. Og så fik jeg lov at komme over. Borger Enkelteborgerebrugerdenåbnerådgivning somenmulighedforatrykkederesnæste kontaktsamtaletilettidspunkt,dervisersig atpassedembedre.andreundgåratmisse enkontaktsamtalevedatkommeidenåbne rådgivning.enharforeksempeloplevetatbliveringetop,fordihanhavdeglemt enkontaktsamtalesammedag,ogfåtilbudtatkommesenerepådagen,hvilket varenstorlettelse.denåbnerådgivningogdentætteopfølgningmed telefonopringningerermedtilatnedsætteborgernesfravær.flereoplever ligeledes,atdebliverringetopogmindetomderessamtale.enborgerfortæller foreksempel,athanofteikkemodtagersinebreve,hvilket beskæftigelseskonsulentenvedog derforringeropmedbeskedom, hvornårhanharnæstekontaktsamtale, hvilketerenstorhjælpforham. Hvis jeg har tid eller lyst, så går jeg bare herover. Så ved de, om jeg har det godt eller ikke godt. Og jeg ved altid, at der er nogle i baghånden, som man kan gå ind og snakke med. Det er jo faktisk en rigtig stor fordel. Borger Hvis det kører, bruger vi flere opringninger eller noget andet til at holde fast i borgeren. For når det er ved at gå godt, så skal der også ekstra boost til. For det kan hurtigt gå en anden vej. Beskæftigelseskonsulent 10

12 Deborgere,derharoplevet,atbeskæftigelseskonsulentenharbrugtdenåbne rådgivningstidtilatringetildemellertilatlaveetekstramøde,giverudtrykfor, atdeterengodfølelse.defårenfornemmelseaf,atderblivertagethåndom dem,ogatderskernogetideressag.opfølgningenmellemkontaktsamtalerne givergenereltborgerneenoplevelseafatkommehurtigerevidereideresforløb. Flereborgereopleverdesudenenfleksibilitetiselvesamtalen.Defortæller,at beskæftigelseskonsulenternetagersiggodtidtilatlyttetildem,hvisdehar behovfordet.dermedfårdemulighedforatfåsagtdet,somdevil,ogatkunne følgeordentligtmedi,hvadderbliver sagttildem.idekontaktsamtaler,hvor derikkerigtigternogetnyt,fårde mulighedforatgåhurtigtigen,hvilket ogsåerrart,sådeikkeføler,atde spilderderestid. Detilpassedesamtalerogfleksibiliteteniindsatsengiverborgerneenfølelseaf,at derhandlespåderessag,nårdererbrugfordet,hvilketigenkanbidragetilen øgetmotivationhosborgerneoverforindsatsen. Det kommer an på, hvor meget, jeg gider at snakke. Hvis man bare skal hurtigt videre så er det fint. Men de tager sig altid tid til at høre på en. Borger VELKENDT OG TÆT PÅ Man kender området. Man bor her. Man føler sig tryg ved det Borger Atmødeborgerenideresegetlokalområdeogimereuformellerammerenddet centralejobcenterkanifølgebeskrivelserafgenerellefordeleveddenfremskudte beskæftigelsesindsatsgivemulighedforetmereligeværdigtmødemedborgeren, hvorfacadernelæggespåhylden,og borgerneermerelivligeogmindre hæmmedeisamtalen 1.BeskæftigelsesP konsulenterneiurbanplanen beskriverselv,atdenmereuformelle rammesætningerforbundetmed,at deikkeharsynligevagter,jobcenterlogoellertøjmednavneskiltepå.dehar 1SEBIPSpecialfunktionenfordenEtniskeSpecialindsats,rapport:Den$fremskudte$indsats$4$når$jobcentret$rykker$ud$ i$boligområdet(2011) Jeg kan godt mærke, at man også selv bliver lidt anderledes. Der er bare en anden afslappethed her. Det tror jeg er rigtigt godt for den målgruppe, som vi har. At man er sådan lidt mere loose. Beskæftigelseskonsulent 11

13 hellerikkeenmodtagelsesskrankemenderimodfordetmesteåbnedøreoget sofamiljø,hvormankanvente.ifølgedemselvfremstårdehervedikkesomen synligmyndighed.detgiverdemsombeskæftigelseskonsulenteranledningtilat haveenmereafslappetværemåde,enddeumiddelbarthar,nårdeerpåarbejdei detcentralejobcenter. Denuformelleogafslappedeatmosfære,sombeskæftigelseskonsulenterneselv beskriver,afspejlesiborgernesoplevelseafindsatsen.inogleafborgernes beskrivelserfremgårdet,atdetermeretrygther,dadekenderområdet,ogda dererenafslappetatmosfære.noglebeskriver,atdetmuliggørenmereprivat samtale,atstemningenerafslappet.forandreerstemningenisigselvikkenoget, derfylder,menbeskæftigelseskonsulenternesafslappedeformharenafgørende betydningforalle.det,atbeskæftigelseskonsulenternevirkerafslappedeog imødekommende,ernoget,somborgernekommentereroglæggermegetvægt på. IdenfremskudtebeskæftigelsesP indsatserder,somnævnt,ikke synligevagtertilstede.dererkun enuformelvagtfunktionforbundet medbeskæftigelseskonsulentens ansættelse,hvilketindebærer,atderaltidskalværeenandenpersontilstedeud overdetobeskæftigelseskonsulenter,ogdetsikresvedtilstedeværelseafde øvrigemedarbejdereipartnerskabet.borgerneoplever,atstedetsuformelle stemningogbeskæftigelseskonsulenternesindgåendekendskabogværemåde gør,atdeikkeersure,vredeellerophidsede,nårdeskalderhen.detvelkendte ogafslappede,samtbeskæftigelseskonsulenternesværemådefungerersåledes konfliktdæmpende,ogubehageligesituationerundgåsaleneherved. Borgernebeskriverenstorglædeved, atindsatsenliggersåtætpåderes bopæl.detgørdetnemtatkomme fremtilkontaktsamtalerne.flereafde Når jeg skal møde hernede, så er jeg ikke negativ og i dårligt humør. Det er jeg, når jeg skal det andet sted hen, så er jeg helt oppe i det røde felt. Borger Det er hurtigt at komme her, hvis jeg lige pludselig har problemer. Jeg er rigtig glad for, at det er tæt på. Borger borgere,somgørbrugafdenåbnerådgivning,fortællerdesuden,atdeter afgørende,atdetersåtætpåderesbopæl.nogleborgerefortæller,atdehar værether,hvordeharføltsigsløjeellerharhaftsmerter,ognormaltvillehave 12

14 aflyst,menfordidetliggersåtætpå,bliverdetnemtatkommetilogfraog dermedmindskesderessygefravær,ogdeundgåreventuellesanktioner. Ingenafdeborgere,vihartaltmed, opleverdetsomenulempe,at indsatsenerlokaltplaceret.enenkelt oplever,atstedetsplaceringgørdet mindreanonymt,menerikke generetafdet.andreopleverdetsommereanonymt,dadetersmåt,ogdade ofteerderaleneimodsætningtildetcentralejobcenter,hvorderaltidermange mennesker. Samletsetkandet,atlokalitetenervelkendtogtætpå,bidragetil,atborgerne følersigafslappedeoggodttilpas.dervedundgåsubehageligesituationer,og vagtfunktionenbliveroverflødig.hertilkommeretmindrefraværpågrundaf sygdomsomsærligresultataf,atindsatsenerfysisktætpå. Jeg har en stiv ankel og går dårligt. Og så har jeg de her ledsmerter. Hvis det ikke havde ligget her, så havde jeg meldt afbud i dag. Borger LOKALT OG HELHEDSORIENTERET Det er også dem, som har henvist mig til træningen derovre. - Borger Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsrummermulighederforatsamarbejde medandreaktøreriboligområdet,detlokaleerhvervslivogidettetilfælde Partnerskabet.Ettætdagligtsamarbejdemeddelokaleaktørerkangive beskæftigelseskonsulenterneidenfremskudteindsatsnyehandlemuligheder,og mulighedforenbredereindsats,enddendetcentralejobcenternormalthar 2. Enkelteafdeborgere,vihartaltmed,haroplevetatblivehenvisttilforeksempel arrangementerogtræningshold,derforegårinærmiljøet,ogtillokaltplacerede aktiveringstilbud.menmangeafdeborgere,somvihartaltmed,mindesikkeat væreblevetgjortopmærksommepåellerhenvisttilandrelokaletilbud,såsom Partnerskabets.Fordeborgere,somhargjortbrugafdelokaletilbud,fylderdet endelideresoplevelseafindsatsen,ogdettillæggesstorpositivværdi. 2SEBIPSpecialfunktionenfordenEtniskeSpecialindsats,rapport:Den$fremskudte$indsats$4$når$jobcentret$rykker$ud$ i$boligområdet(2011) 13

15 InddragelsenafPartnerskabetsoglokalområdetsandretilbudbidragertil,atde opleverenbredvejledningogengodsammenhængideresforløb.enborger beskriverogså,atdetlokaletræningstilbudermedtilatstrukturerehendesdag, såhunholdersigigangogvedbliverathaveenhverdag.sammeborgerlægger vægtpå,athuniforbindelsemedetandettilbudipartnerskabetharoplevet andretaleåbentom,atdekomibeskæftigelsesindsatsen.det,atledigeborgere møderhinandenviadelokaletilbudogtaleråbentomderesledighed,kan muligvisbådestyrkedetlokalenetværkogmindskeoplevelsenafvære stigmatiseret. Detlokalekendskabogindsatsens mulighedforhelhedsorienteringog synergieniplaceringen,kanstyrke borgerenblandtandetviaopnåelsenaf etøgetlokaltnetværkogved,at borgerenfårenbrederestøttetilatløse problemerognedbrydebarrierer.detkanindirektehavebetydningforderes arbejdsmarkedsparathed.borgerne,dererblevethenvistoghargjortbrugaf andrelokaletilbud,opleverengodeffektogensammenhængendeindsats. Da jeg skulle sendes ud og på grund af min fod spurgte, om de ikke ville prøve at finde et lokalt sted til mig. Så fandt de det her Væksthuset til mig, hvor jeg lige kan cykle over. - Borger 14

16 NYE RAMMER NYE MULIGHEDER Det er ligesom om, at de her giver det rigtige skub. Det er samme bagland. Samme regler og samme mål. De har bare valgt at bruge nogle andre redskaber. Borger Nårvisamletsetserpådefortællinger,viharfåetfraborgerne,såtræderto forholdsærligtfrem.fordetførstefremståralledeinterviewedeåbneiforholdtil indsatsenogfordetandetgiverderesfortællingerindtrykaf,atflereudviseren erkendelseogafklarethediforholdtilderessituation.deforholdvilviudfoldei detfølgende,ogafslutningsvisvilvikommemedenvurderingaf,hvordan indsatsenermedtilatskabedisseforholdogdepositiveoplevelser,dergørsig gældende. & Blandtdeinterviewedeborgerevarderforskelligegraderafinteresseforat kommeiellernærmereetarbejde,mengenereltforallevar,atdehavdeen positivindstillingtilindsatsenogkontaktsamtalen.borgernebeskriver,at tilgangenidenfremskudtebeskæftigelsesindsatsbidragertil,atdeihøjeregrad endtidligeremøderpositiveoptilkontaktsamtalerne.flerefortæller,atdeselver mereimødekommendeiforholdtildeforslag,beskæftigelseskonsulenterne kommermed.nogleborgerebeskriver,atdegårvelvilligtindiforløbet,mens andrefortæller,atdedeltageraktivtiudformningenafderesegetforløb.alle giverimereellermindreudbredtgradudtrykfor,atdebliverrespekteret, får$ den$luft,deharbrugfor,ogflereoplever,atdefåretskubogenvedvarende støttefraenperson,derkendertildemogderessag.denåbenhedoverfor beskæftigelseskonsulenternesforslagogindholdetikontaktsamtalernevurderes tilathaveenpositivindvirkningpåborgernesgenerellemodtagelighediforhold tilindsatsen,ogdermedmulighederneforatforbedrederesmulighederfor beskæftigelse. Denpositiveogimødekommendeindstillingtilindsatsenhosdeborgere,vihar taltmed,koblesinogleberetningersammenmedethyppigerefremmøde,endde harhaftidetcentralejobcenter.flerefortæller,atdeipartnerskabetihøjeregrad møderoptiltrodsforsygdom.detskyldesformangeihøjgraddenlokale 15

17 placeringogfleksibiliteten,somdenåbnerådgivninggiver,menogsåderes åbenhedoverforindsatsenharenpositivindflydelsepådetøgedefremmøde. Etandetforhold,dertræderfrem,er,atmangeafdeinterviewedeborgere virkedetilathaveenerkendelseafderesaktuellesituation.detvaruanset,omde varlangtfraellertætpåetjob.ifokusgruppeinterviewetpræsenteredevi deltagerneforenillustrationaf mandenpålinjen,foratillustreredeforskellige situationerborgerne,derkommeri indsatsen,kanbefindesigi(sefigur1). Herfortaltetoafdeltagerne,atdesåsig selvsommandenpåvejopafentrappe; tidligerevirkedefremtideniforholdtil deresjobsituationsomenjungle nu kunnedesemålet,menvidstegodt,at dervartrin,deendnuskullebestige. Densidstedeltagerbeskrevsigselvsom manden,dergikligeud;dersketeikke detstore,menhanvarbevidstom positionen,oghvorfordenvar,somden var. Hertilkommerflereudsagnfradeindividuelleinterview,derindikerer,at bogerneerbevidsteomderessituation,samthvilkebarrierer,deoplevedehossig selvforholdtilatkommeibeskæftigelse;alkoholmisbrug,fysiskeellerpsykiske udfordringer.dissefortællingerviser,atflereafdeinterviewedeborgerehar erkendtogmuligviserafklaredeomkringderessituation.setisammenhæng medborgernespositivebeskrivelseafkontaktsamtalen,vurderervi,atdereren sammenhængmellemdenneafklarethedogkvalitetenafindsatsen.borgernes oplevelseaf,atderopstårentillidsfuldrelation,ogatdebliverinddrageti De har haft dyb forståelse for mig. For alting. Det er jo ikke mig, som er årsag til det hele [udfordringerne]. Det er også snublehuller. Jeg synes bare de gør det rigtigt godt her - her kan man se vejen. - Borger beslutningerneomderesforløb, vurderestilatbidragetilden erkendelse,vimøderhosflereaf borgerne. Figur 1: Manden på linjen Nårviserpåborgernesoplevelseri ensammenhæng,trædernoglefaktorerfrem,somkanbidragetilatsætte nærmereordpådetkvalitativeindholdforbundetmeddenfremskudte 16

18 beskæftigelsesindsatsiurbanplanen,nemligindholdogrammer.rammerne udgøresafdetuformellemiljøudenskranke,nummersystemogsynligvagtogaf fleksibiliteteniindsatsen.indholdeterbeskæftigelseskonsulenternestilgangtil borgerne,hvordedelsanerkender borgernessituation,resurserog begrænsningerogdelssikrer,at borgerneopleverenkontinuiteti deressager.det,dersåtræder særligtfrem,er,hvordan rammerneermedtilatfordredette indhold.samletsetvurderesdet,at deuformellerammerogmulighederneforfleksibilitetbidragertil,atborgernei højeregradendpådecentralejobcentreharenoplevelseaf,at beskæftigelseskonsulentenmøderdem,hvordeer,oganerkenderderessituation ogbehov.detforholdbidragertilatskabedepositiveoplevelser,somersynligei defortællinger,vimøderhosborgerne. Jeg tror da helt klart, at settingen er konfliktdæmpende. Det at rammerne er anderledes - at der ikke er vagter - at det ikke er et kæmpe sted - at vi kender folk. Vi ved godt, hvordan vi skal servere tingene til de borgere, vi har til samtaler. Beskæftigelseskonsulent 17

19 VORES METODER Evalueringenerforetagetmedhenblikpåatskabeklarhedover,hvordan borgerneopleverdenfremskudtebeskæftigelsesindsatsidenaktuelle bevillingsperiode2010p12.evalueringenfokuserersærligtpådeobligatoriske kontaktsamtaler.hermedafskærerviosfraatsigenogetomdenåbnerådgivning forbundetmedborgereimatchgruppe1ogomdefrivilligesærarrangementer, somdenfremskudtebeskæftigelsesindsatsogsåstårfor.lidtbrederekanman sige,atviivoresfokuspådenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplanen undladeratkommenterepåandrebeskæftigelsesindsatser,ogsåselvom beskrivelserafandreindsatserogsammenligningermellemdisseogdenaktuelle indsatsiurbanplanenfindesidenindsamledeempiri.yderligereharviogså valgtatforholdeosmegetumiddelbarttil,hvordanborgernebeskriverden fremskudtebeskæftigelsesindsatsudenatinddragestørreteoretisketilgangetil socialtarbejdeindenforbeskæftigelsesområdetellerredegørefordenpolitiske ramme,somindsatsenplacerersigi.dissevalgertruffetpåbaggrundaf evalueringensopdragogdenaftale,somviindgikmedpartnerskabetom evalueringenskarakterogomfang. Derertaleomenprocesevaluering,derbeskriver,hvadderfungereroghvorfor, setudfraborgernesoplevelseafindsatsen.detkanbidragemednuancerog billederafborgerensoplevelseafenfremskudtbeskæftigelsesindsatsogbelyse, hvilkegevinsterensådanindsatskanhave.dermedkandetbidragetilatsætte fokuspådemangegevinster,somikkerelaterersigtiletegentligtmatchp gruppeskiftellerførertilbeskæftigelse,mensomalligevelbringerborgeren tætterearbejdsmarkedet.detkanogsågiveindbliki,hvilkemulighederen fremskudtbeskæftigelsesindsatsgenereltsetkanhave,oghvorderkanværerum tilfremtidigoptimeringafindsatsen. Evalueringenerbaseretpåforskelligekvalitativemetodermedfokuspåatfåflest muligeholdningertilmødetmedborgeren,samtfåetindblikistedetsstemning ogarbejdsgang. Derblevtilatstartemedforetagetetsemistruktureretgruppeinterviewmedde tremedarbejdereidenfremskudtebeskæftigelsesindsats.interviewetskullegive overblikoverindsatsensomfangogklarhediforholdtilindsatsensmetoder, 18

20 programteoripsærligtsucceskriterier,samtindblikimedarbejdernesoplevelseaf indsatsensforløbogvirke. Derefterblevderforetagetnisemistruktureredeenkeltinterviewà15P30 minuttersvarighedmedborgere,dermødteopidenfremskudtebeskæftigelsesp indsatsengivendag.dennerekrutteringsstrategiskullesikreetbredtudsnitaf borgere.dervarenenkeltborger,somikkeblevhenvisttilos,dahanifølge beskæftigelseskonsulenternehavdedetmegetdårligtdendag,menderudover sagdealleborgerejatilinterviewet.vifikderforetbredtudsnitafborgergruppen dogmeddenbias,atborgeresombehøvertolkebistandikkehavdefåettilbudt mødedennegivnedag.enmereomfattendeevalueringmedfleredeltagereog fleretildelsuanmeldtedage,samtmulighedfortolkebistandtilinterviewene kunnehavegivetmulighedforyderligeresikringafbreddenirespondentp udsnittet,mentrodsdetteforbeholdlykkedesdetatfåenpænbreddei respondentudsnittetbådeiforholdtilkøn,etnicitet,udfordringer,matchgruppe ogvarighedafledighedsforløbet.interviewethavdefokuspåborgerensoplevelse afogholdningtilindsatsenogkontaktsamtalen.detvilsige,hvordanborgeren opleverstedet,samtalenogforløbet.hermedskullevifåetindbliki,hvadder virkerellerikkevirkeroghvorfor. Sammedag,somborgerintervieweneforegik,blevderforetagetenobservationaf stedet,detsstemningogarbejdsgangenpåstedet.detvarikkemuligtatsidde medtilsamtalerne,menviobserveredeborgerne,nårdekomoggikogden stemning,derumiddelbartkunnesigesatvære.detafskærerosselvfølgeligfraat udtaleosomsamtalerneudfraegneobservationer.derforerudtalelserom samtalernealenebaseretpåhenholdsvisborgernesogmedarbejdernes beskrivelserafdisse. SlutteligthavdevienfokusgruppemedtreborgereudvalgtafbeskæftigelsesP konsulenterneudfraetønskefravoressideom,atdehavdemodpåatsætteord påderesoplevelseroverforhinandenogossomevaluatorer.fokusgruppen bidrogmedendetaljeretvidenomborgernesoplevelseafkontaktsamtalenog denfremskudtebeskæftigelsesindsatssomhelhed.detskyldesblandtandet deltagernessammenligningaferfaringerogderesdelingafforskelligeforståelser afindsatsen.somudgangspunktønskedeviatladeborgernetaleudenformeget styring,mendaviikkevidste,hvordanfokusgruppenvilleudviklesig,havdevi forberedtenspørgeguidemedmangespørgsmålogøvelser.dervardogen 19

21 flydendedialogogderforkunbehovforatinddragefåelementerfra spørgeguiden. Allerespondenterblevlovetanonymitetsåledes,atdeikkeskulleoverveje positivesomnegativefølgerforbundetmedderesudsagn.derforfremståringeni dennerapportvednavn. 20

22

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Hvis uddannelse er eneste vej frem?

Hvis uddannelse er eneste vej frem? Hvis uddannelse er eneste vej frem? Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Generelle udfordringer til unge i dag Stadig større pres på unge til at tage en uddannelse og

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op?

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? Reparation af mobil Trin 4 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? (Kasper skubber den væk) Hold lige op med det der! Louise: Hold selv op, din idiot. Farvel og tak for ingenting! [Trin

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Noemi Katznelson Anne Görlich Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet Danmark Øget polarisering Fra

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

FREMSKUDT BESKÆFTIGELSES- KØBENHAVN. En virkningsevaluering af indsatsens effekt

FREMSKUDT BESKÆFTIGELSES- KØBENHAVN. En virkningsevaluering af indsatsens effekt FREMSKUDT BESKÆFTIGELSES- INDSATS I KØBENHAVN En virkningsevaluering af indsatsens effekt FREMSKUDT BESKÆFTIGELSESINDSATS I KBH FREMSKUDT BESKÆFTIGELSESINDSATS I KØBENHAVN En virkningsevaluering af indsatsens

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Bakkeager Plejecenter

Bakkeager Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Bakkeager Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Socialpædagogisk konsulent Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Interview med Kirsten den 25.maj 2011

Interview med Kirsten den 25.maj 2011 Interview med Kirsten den 25.maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg, Lene Andersen Deltager: Kirsten 00:00 00:40: Kort introduktion af projektet I: Først så vil jeg høre hvad din uddannelse er og din nuværende

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

DEN TRYGGE KOMMUNE URBAN INNOVATORS

DEN TRYGGE KOMMUNE URBAN INNOVATORS DEN TRYGGE KOMMUNE URBAN INNOVATORS 5. MAJ 2010 Njalsgade 106,2 DK2300 Kbh. S.COM info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en dansk virksomhed, der

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed - samarbejde mellem boligområde og kommune Oversigt 1. Baggrund og erfaringer fra 5 års boligsocial sundhedsindsats 2. Hvad gør vi lokalt i

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Evaluering af Udsatte-team Aarhus

Evaluering af Udsatte-team Aarhus Evaluering af Udsatte-team Aarhus FREMSKUDT KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Pixi-rapport Marts 2012 T var der, lige da jeg havde brug for et skub for ikke at falde ud over kanten. Han

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Aalborg den 4/10 2012 WORK SHOP

Aalborg den 4/10 2012 WORK SHOP Aalborg den 4/10 2012 WORK SHOP Indikatorer for inklusion. Kursus nr. 2389 Ved Christian Quvang Workshoppen vil vise, hvordan vi i NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) arbejder med

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315 Gallup om Singler Metode Feltperiode: Den 2426 maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:1.191 personer

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

EN NØDSITUATION: MOR

EN NØDSITUATION: MOR EN NØDSITUATION: Vi er udenfor et sommerhus, der ligger på en skrant ud til havet. Det er tidlig aften, solen skinner, fuglene synger, bierne summer. Mellem sommerhuset og skrænten ned mod havet står et

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn... 3 Tilsynets

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MINI KATEKISMUS

MIN. kristendom fra top til tå MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MINI KATEKISMUS MIN MINI KATEKISMUS kristendom fra top til tå MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN 1 2 Den bog, du sidder med nu, er en katekismus. Det betyder, at det er en bog, der helt enkelt fortæller

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik Mødetidspunkt 22-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.00 Tilstede: Peter Michael Fenger,

Læs mere