NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN"

Transkript

1 NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

2 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost. SocialRespons publikationerkanfritciteresmedangivelseafkilden.vedgengivelseaf publikationenmodtagesproduktetgerneafsocialrespons. Rapportenerbaseretpåenprocesevaluering,somkonsulentvirksomhedenSocialResponshar foretagetfordenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplanen.indsatsenudføresiet samarbejdemellemkøbenhavnskommunesbeskæftigelsespogintegrationsforvaltning/jobcenter KøbenhavnogPartnerskabet,boligsocialtsekretariatunder3B.

3 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN 1 RESUMÉ 3 HVAD OG HVORFOR? 4 BORGERNES OPLEVELSE 6 KENDSKAB OG KONTINUITET 6 TILLID OG INDDRAGELSE 8 FLEKSIBELT OG TILPASSET 9 VELKENDT OG TÆT PÅ 11 LOKALT OG HELHEDSORIENTERET 13 NYE RAMMER NYE MULIGHEDER 15 VORES METODER 18 2

4 RESUMÉ Rapportenhererbaseretpåetevalueringsforløb,SocialResponsharforetagetfor denfremskudtebeskæftigelsesindsatsiboligområdeturbanplanen.evalueringen omhandlerborgernesoplevelserafatgørebrugafdenneindsats. Borgerne,derhørerunderdenfremskudtebeskæftigelsesindsats,erborgerebosat ilokalområdet.deborgere,derhørertildenobligatoriskedelafindsatsen,somer centrumforevalueringen,erplaceretunderentenmatchgruppe2eller3.det særligekvalitativefokuspåborgerneudsprangafetønskeomatforståoglæreaf dem,somermodtagereafindsatsen. Ievalueringenharvigjortbrugafenkeltinterviewogfokusgruppemedborgere, samtgruppeinterviewmedbeskæftigelseskonsulenternefraindsatsen. Derammebetingelser,derergældendefordenfremskudtebeskæftigelsesindsats iurbanplanen,muliggørogfordrerenrækkeelementer,dersamletsetgørdettil enoverordnetpositivoplevelseforborgerneatkommetildereskontaktsamtaler. Beskæftigelseskonsulenterneerplaceretiborgerneslokalmiljø,ogdereren uformelatmosfæreidelokaler,desidderi.desudenfårborgerneenenkelt beskæftigelseskonsulenttilknyttetderessag,somdedermedharsamtalermed stortsethvergang.denfremskudtebeskæftigelsesindsatsstårogsåforenåben rådgivningogharflereresursertilathaveentætopfølgningudoverde obligatoriskekontaktsamtaler.derammebetingelsergørsamletset,atborgerne opleverindsatsensompositivogsærligtkarakteriseretvedfølgende:et kontinuerligtkendskabtilderessagogsituation.atdeblivermødtmedtillidog bliverinddragetiplanlægningenafderesforløb.atindsatsenerfleksibelog tilpassetdem.atindsatsenforegårienvelkendtogafslappetatmosfæreogerlet tilgængelig.endeligkarakterisererenkelteborgereogsåindsatsensom helhedsorienteretoglokaltforankret.dekarakteristikafordrerhosborgerneen mereåbenogmodtageligindstillingoverforindsatsen,enøgetmotivationtilat kommeogethyppigerefremmøde.enindstilling,somvivurderer,kanværeet vigtigtskridtiretningafenøgetarbejdsmarkedsparathed. 3

5 HVAD OG HVORFOR? Meddennerapportvilvibeskriveenrækkeborgeresoplevelseafdenfremskudte beskæftigelsesindsatsiurbanplanenogsærligtafdereskontaktsamtalermed beskæftigelseskonsulenterne.rapportenerbaseretpåenprocesevaluering,som konsulentvirksomhedensocialresponshar foretagetfordenfremskudtebeskæftigelsesp indsatsiurbanplanen.indsatseneretsamarbejde mellemkøbenhavnskommunesbeskæftigelsesp ogintegrationsforvaltning/jobcenterkøbenhavn ogpartnerskabet,boligsocialtsekretariatunder3b. Ievalueringengørvibrugafforskelligeinterviewbaseredemetodermedfokuspå atfåflestmuligeholdningeroginputstilindsatsenstilgangtilmødetmed borgeren.primærdataudgøresafenfokusgruppeog9individuelleinterview medborgere,derengivendagerkommetententildenobligatoriskesamtaleeller denåbnerådgivning.derudoverharviafholdtgruppeinterviewmeddeansattei beskæftigelsesindsatsen. URBANPLANEN Et af Københavns og Danmarks store sammenhængende boligområder, med over beboere og ca lejemål. BAGGRUND Partnerskabet ønskede en evaluering af den fremskudte beskæftigelsesindsats og havde et særligt ønske om at få indsigt i og lære af borgerne, som er modtagere af denne. Derfor var der et behov for en kvalitativ evaluering med særligt fokus på borgernes oplevelser og eventuelle kritik af at benytte sig af den obligatoriske kontaktsamtale i de rammer, der er givet for den fremskudte beskæftigelsesindsats i Urbanplanen. Evalueringen skulle centreres om bevillingsperioden DenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiUrbanplanenfungerersomenlokal afdelingafdetkommunalejobcenter,hvorbeboerekankommeogfårådog vejledningogafholdedereslovpligtigekontaktsamtaler.måletmedindsatsener atetablereetlokaltbindeledmellemurbanplanensledigebeboere,jobcenter Københavnogdetlokalearbejdsmarked,fordervedatsikreøgetbeskæftigelseog skabeetkonkretognærværendearbejdsmarkedsperspektivforledigebeboere. Enønsketsideeffekter,atindsatsenmedvirkertil,atborgeregennemafklaring ellerløsningpåproblemerudoverledighedrykkertætterepåarbejdsmarkedet, foreksempelmeddetresultat,atdeopnårskiftimatchgruppe.enmeregenerel 4

6 målsætningfordenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplaneneratudvikle etkonceptfor,hvordansamarbejdemellemkommunenogdenalmene sektorkanbidragetiløgetforbindelsemellemledigebeboereiudsatte boligområderogerhvervslivet. Urbanplanensfremskudtebeskæftigelsesindsatsbestårpt.aftremedarbejdere placereticentralelokaleriurbanplanen.indsatsenerendelafpartnerskabet, somudoverbeskæftigelsesindsatsenvaretagermangeartedeopgaveri forbindelsemedenforbedrendeindsatsforurbanplanensbeboere.detgælder blandtandetsundhedsprojekter,ungeprojekterogprojektervedrørende bomiljøetiurbanplanengenerelt. ToafmedarbejderneerbeskæftigelseskonsulenterfraJobcenterKøbenhavn Nyropsgade.Deresindsatsbestårprimærtiatafholdelovpligtige kontaktsamtalermedenfastafgrænsetsagsstammepåcirka240borgerefra matchgruppe2og3bosatiurbanplanen.dissesamtalerskalsomminimum foregåhvertredjemåned.samtalernesoverordnedehensigterathjælpeborgeren tætterepåarbejdsmarkedetgennemafklaringogaktivering.udoverde obligatoriskesamtalerstårdeforenåbenrådgivningoglaverforeksempel jobmesserogtemaaftener. SamtalerneforegåriPartnerskabetslokalerpåbeskæftigelseskonsulenternes kontorelleriettilstødendemødelokale,ogdetbetyder,atborgerneikkebliver mødtafenmodtagerskranke,nummersystemellerensynligvagt.derudoverer deripartnerskabetansatenprojektkoordinator,somudoveratværeansvarligfor densamledebeskæftigelsesindsatsiurbanplanenogsåvaretagerenåben beskæftigelsesrådgivning,hvoralleurbanplanensbeboereuansetmatchgruppe, beskæftigelsessituationmv.kanhenvendesigmedbeskæftigelsesrelaterede spørgsmålogudfordringer. HVORFOR FREMSKUDT BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN? Den høje ledighed i udsatte boligområder er et grundlæggende forhold, der skaber sociale problemer. Ikke kun for den ledige selv, men også i familie og lokalområdet. Derfor anses en øget beskæftigelse i disse områder som et væsentligt skridt mod at nedbryde polariseringen mellem de udsatte områder og det omgivende samfund. I Urbanplanen er andelen af beboere på indkomsterstattende ydelser en væsentlig udfordring for den sociale balance en situation, der har været medvirkende til igangsættelse af en lokal, fremskudt beskæftigelsesindsats. 5

7 BORGERNES OPLEVELSE Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsharandrerammebetingelserendde centralejobcentre.deborgere,vihartaltmed(sevores&metoder&forbeskrivelse afmetodedesignogforbehold),havdealleenmegetpositivoplevelseafde særligerammerogtiltag,derliggeridenfremskudtebeskæftigelsesindsatsi Urbanplanen.Detatfåmulighedenforatkommetildeobligatoriske kontaktsamtalertætpåenshjem,havedensammebeskæftigelseskonsulenthver gang,samtatkunneringeogkommeudenforaftalttid,erdeoverordnede positiveelementer,derfremhæves.vivilhergåidybdenmedborgernesegne ordogfortællingerfordermedatfåenforståelseaf,hvaddersynesat karakteriserederesoplevelser. KENDSKAB OG KONTINUITET Det er genialt, at jeg snakker med den samme hver gang. Borger Beskæftigelseskonsulenterneiden fremskudtebeskæftigelsesindsats arbejdermeddensammesagsstamme. Dermedkommerborgernetilsamtale hosstortsetdensammebeskæftigelsesp konsulenthvergang.derersåledesenkontinuerligkontakt,somifølge beskæftigelseskonsulenternegiverdemkendskabtil,oggørdemistandtilat imødekomme,hvadborgerenselvharbehovforoglysttil. Borgerneoplever,atkendskabettilderessagogdermedsituationmedførerflere positiveaspekter,dersamletgørdettilengodoplevelseatkommetilsamtalerne. Kontinuitetenisamtalernebetyderfordem,atdeikkebehøveratgenfortælle dereshistorieogsituation,menkanfortsætte,hvorsidstesamtalestoppede. Du når faktisk at fortælle, hvilken situation, som du er i, og hvor langt du er nået. Man når at snakke om tingene. Borger Jeg føler da lidt, at de ved, hvad jeg er for et menneske. Jeg føler også, at hun godt vidste, hvorfor jeg er syg. Jeg skal ikke starte helt forfra. Det synes jeg er rart. Borger Borgerneoplever,atdetminimerer risikoenformisforståelser,forvirringog eventuellegentagelserideresforløb.en borger,derharværetarbejdsløssiden startenaf90 erne,beskriverfor 6

8 eksempel,atkendskabettilhamoghanssagerenstorfordel,dabeskæftigelsesp konsulentenerklarover,hvadhanharværetigennem,ogdervedharetindbliki, hvadderkanvirkeforham.desuden opleverhanikke,atdesammefejlblive begåetfleregange.flereborgere beskriver,atkontinuitetengør,atdenår idybdenidenenkeltesamtale.denkontinuerligekontaktgiverligeledesenkelte borgereenfølelseafatkunneseenrødtrådiforløbetihøjeregradendfør,de startedeidenfremskudtebeskæftigelsesindsats.deoplever,atdekan se$vejen $ ognogleoplever,atdedermedogsåfår et$skub påvejmodmålet atkommei beskæftigelse.enborgerbeskriver,hvordandetatfåenrødtrådihendesforløb modvirkerstressoggenereltgørhendeibedrehumør. Fornogleborgeregiverdetkontinuerligeforløbdemenoplevelseafatlære beskæftigelseskonsulentenatkende,ogatderdermedopstårenrelationmellem dem.dennerelationgiverdemtryghedoggørdemistandtilatfortællemere åbentogligeudomderessituation.enborgerfortællereksempelvis,athunvar kommettilatgrædeunderensamtale,menatdetvarokayforhende,dahun føltesigtryg.enandenborgerfortæller,athankenderbeskæftigelsesp De kender altså en. Her behøver du ikke holde noget tilbage. Borger $ konsulenternesfacon,hvilketgørham trygoggiverhamenfølelseaf,athankan fortællealt. Derkandogogsåværeudfordringerforbundetmedkontinuitetenogdetmere indgåendekendskabtilborgeren.detkangøredetsværereforbeskæftigelsesp konsulenterneatopretholdedenprofessionelledistance,somforeksempel brugenafsanktioneringernekankræve.dendobbelthed,derkankommei relationen,erogsånoget,sombeskæftigelseskonsulenterneerbevidsteom.de anserdetforatværeenudfordring,somdearbejderbevidstmedsnarereendet decideretproblem.borgernefortæller,atdeintetproblemharmeddenne dobbelthed.detmildnertværtimodderessynpåsanktioneringen,atdekender beskæftigelseskonsulentenogved,atdeterendelafhendesjob.enanden udfordringforbundetmeddenkontinuerligekontakter,atbeskæftigelsesp konsulentenskalholdegejstenoppeideforløb,hvortingenegårlangsomt,istå ellerbaglæns.dererdogingenafborgerne,somvihartaltmed,dergiverudtryk foratdeharoplevet,atderesbeskæftigelseskonsulentharmistettroenellerer stoppetmedatprøve. Det er lige som om, at før der var det en jungle. Her kan man i det mindste se vejen. Borger 7

9 Kendskabettilsagenogdenkontinuitet,sombeskrivesidetteafsnit,bidragertil, atborgerneharenfølelseafathaveenvedvarendestøtteogenrødtrådiforløbet. Det,vurderervi,resultererienøgetmodtagelighedoverforindsatsenhos borgeren.denåbenhed,deropstårirelationen,bidragerligeledestilafklaringog erkendelsehosborgerenomegensituation. TILLID OG INDDRAGELSE De spørger på en speciel måde, så man tænker - det vil jeg sgu gerne. Borger Beskæftigelseskonsulenternebeskriver,atdebrugertidpåatlyttetilborgerenog påatgørederesindsats såsomtilbudomaktivering,løntilskudelleruddannelse tilnoget,somborgerenføler,dekan sesigselvi.borgernelæggermeget vægtpådetpositiveioplevelsenafat blivelyttettilogfåmedindflydelse. $ Flereafborgernebeskriver,atdererentillidtildemfrabeskæftigelsesP konsulenternesside.entillidtil,atnårdeforeksempelsiger,atdeersyge,såer desyge.entillidtil,atdegerneviliarbejdeoggørderesbedste,nårderes situationertildet.atblivemødtmeddentillidbeskriverfleresommeget betydningsfuldt,idetdeundgårfrustrationerforbundetmedikkeatfølesig forstået,respekteretoganerkendt. De spørger til, hvad man vil og har lyst til. Det er vel også det bedste, for det handler om ens fremtid. Du bliver mere motiveret, når du bliver spurgt frivilligt. Borger Flereborgereoplever,attilliden ogsåafspejlersigi,atderbliver lyttettilderesønskerogbehov.de følersiginddragetibeslutninger vedrørendederesforløb,hvilket virkermotiverendefordeltagelseniindsatsen.medtillidenfølgerogsårespekt. Foreksempelbeskriverenkelteborgere,atdegodtved,atdekanblivetvungeti aktivering,menatbeskæftigelseskonsulentenkenderdemogderforvil respektere,hvisdeermegetsygeellerandet,derkanforhindredemiatvaretage aktiveringen. Vi forsøger hele tiden at tage udgangspunkt i, hvad borgeren selv synes, han/hun har brug for. Beskæftigelseskonsulent 8

10 Enkelteafborgernebeskriver,atåbenhedenoverforatlyttetilderesegnebehov, hargivetmulighedfornoglemeremålrettedetilbud.enharlængegernevilleti gangmedenuddannelse,menharikkeførdenneindsatsfåetdetbevilget.en andenbeskriver,hvorledeshanharprøvetatkommetitoforskelligejobs,mens hanharværetendelafdenneindsats,hvilkethanikkeførharfåetmulighedfor. Detharvistsigfordembeggeatværelidti overkantenaf,hvaddekunnemagtepå daværendetidspunkt,mendeharføltsig hørt,ogenafdemfortæller,athanharmod påatprøveigen.$andrebeskriveren oplevelseaf,atdeegentligtfårdesammetilbudogmulighedersomtidligerepå detcentralejobcenter,menatdeermeremotiveretforattageimoddemher, fordidefølersiginddraget. Dengensidigetillidogfølelsenafatbliveinddragetiforløbetbidragertilen overordnetoplevelseafanerkendelse,hvilketkanøgeborgerensmotivationforat tagedeliindsatsen. De er mere målrettede mig. Fordi nu kom jeg jo så til at fortælle, hvad jeg godt kunne tænke mig at være. Så gjorde de alt for det. Borger FLEKSIBELT OG TILPASSET Hvis jeg har tid eller lyst, så går jeg bare herover. Borger Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsmuliggørentættere,hyppigereogmere tilpassetkontaktmedborgernevedhjælpafopsøgendearbejde,samtfleksibelog åbenrådgivning.detgiverenhurtigreaktionsevneogtætopfølgning,hvor beskæftigelseskonsulentenfor eksempelhurtigtkantagebestikaf borgerenssituation,hvisdenne ændrersig,ellerhandle,hvisder kommeretnyttilbud,somegnersig tilborgeren. Borgerneoplever,atdeternemtatkommeikontaktmedbeskæftigelsesP konsulenterne.desætterprispåatkunnekommeforbielleratkunneringetil demudenatskullebestilletidellertalemedenomstillingførst.deterenpositiv Jeg kom herned, hvor jeg ikke havde en tid. Så gik jeg bare ind og spurgte, om de havde tid. Og så snakkede vi, og hun hjalp mig med nogle ting, så vi kunne komme videre i forløbet i stedet for at vente tre måneder. Borger 9

11 oplevelse,dadetgiverdemmulighedforatfåsvarpåderesspørgsmålmeddet samme,sådeikkeskalgårundtogværeuafklaredeilængeretidadgangen. Deterforskelligtihvilketomfang,borgernebenytterdennemulighed.Fornogle erdetafgørende,atdekankommenedogtalemedbeskæftigelseskonsulenterne, nårdeeritvivlomnoget,for eksempelhvismanpågrundaf sprogvanskelighederharsvært vedatgøresigforståeligover telefon.forandreerdetrartat kunnekommeforbimeden opdateringom,hvordeerhenne ideresforløb,oghvordandehardet.detgiverdemenoplevelseafatblive støttetgennemderesforløbenteniforbindelsemedsygdomsafklaring, aktiveringstilbudellerjobmedløntilskud. Toborgerebeskriverspecifikt,atdefølersigimødekommetiforholdtil fastsættelseaftidspunktetforkontaktsamtalen.defåraltidhenholdsvisentidlig ogensentid,dadeellersharsværtvedatkommefrem,hvilketgørtingeneen delletterefordemogminimererafbud. De var så søde at ringe til mig og høre, hvorfor jeg ikke kom. Så sagde jeg, at jeg ikke vidste, at jeg skulle komme. Og så fik jeg lov at komme over. Borger Enkelteborgerebrugerdenåbnerådgivning somenmulighedforatrykkederesnæste kontaktsamtaletilettidspunkt,dervisersig atpassedembedre.andreundgåratmisse enkontaktsamtalevedatkommeidenåbne rådgivning.enharforeksempeloplevetatbliveringetop,fordihanhavdeglemt enkontaktsamtalesammedag,ogfåtilbudtatkommesenerepådagen,hvilket varenstorlettelse.denåbnerådgivningogdentætteopfølgningmed telefonopringningerermedtilatnedsætteborgernesfravær.flereoplever ligeledes,atdebliverringetopogmindetomderessamtale.enborgerfortæller foreksempel,athanofteikkemodtagersinebreve,hvilket beskæftigelseskonsulentenvedog derforringeropmedbeskedom, hvornårhanharnæstekontaktsamtale, hvilketerenstorhjælpforham. Hvis jeg har tid eller lyst, så går jeg bare herover. Så ved de, om jeg har det godt eller ikke godt. Og jeg ved altid, at der er nogle i baghånden, som man kan gå ind og snakke med. Det er jo faktisk en rigtig stor fordel. Borger Hvis det kører, bruger vi flere opringninger eller noget andet til at holde fast i borgeren. For når det er ved at gå godt, så skal der også ekstra boost til. For det kan hurtigt gå en anden vej. Beskæftigelseskonsulent 10

12 Deborgere,derharoplevet,atbeskæftigelseskonsulentenharbrugtdenåbne rådgivningstidtilatringetildemellertilatlaveetekstramøde,giverudtrykfor, atdeterengodfølelse.defårenfornemmelseaf,atderblivertagethåndom dem,ogatderskernogetideressag.opfølgningenmellemkontaktsamtalerne givergenereltborgerneenoplevelseafatkommehurtigerevidereideresforløb. Flereborgereopleverdesudenenfleksibilitetiselvesamtalen.Defortæller,at beskæftigelseskonsulenternetagersiggodtidtilatlyttetildem,hvisdehar behovfordet.dermedfårdemulighedforatfåsagtdet,somdevil,ogatkunne følgeordentligtmedi,hvadderbliver sagttildem.idekontaktsamtaler,hvor derikkerigtigternogetnyt,fårde mulighedforatgåhurtigtigen,hvilket ogsåerrart,sådeikkeføler,atde spilderderestid. Detilpassedesamtalerogfleksibiliteteniindsatsengiverborgerneenfølelseaf,at derhandlespåderessag,nårdererbrugfordet,hvilketigenkanbidragetilen øgetmotivationhosborgerneoverforindsatsen. Det kommer an på, hvor meget, jeg gider at snakke. Hvis man bare skal hurtigt videre så er det fint. Men de tager sig altid tid til at høre på en. Borger VELKENDT OG TÆT PÅ Man kender området. Man bor her. Man føler sig tryg ved det Borger Atmødeborgerenideresegetlokalområdeogimereuformellerammerenddet centralejobcenterkanifølgebeskrivelserafgenerellefordeleveddenfremskudte beskæftigelsesindsatsgivemulighedforetmereligeværdigtmødemedborgeren, hvorfacadernelæggespåhylden,og borgerneermerelivligeogmindre hæmmedeisamtalen 1.BeskæftigelsesP konsulenterneiurbanplanen beskriverselv,atdenmereuformelle rammesætningerforbundetmed,at deikkeharsynligevagter,jobcenterlogoellertøjmednavneskiltepå.dehar 1SEBIPSpecialfunktionenfordenEtniskeSpecialindsats,rapport:Den$fremskudte$indsats$4$når$jobcentret$rykker$ud$ i$boligområdet(2011) Jeg kan godt mærke, at man også selv bliver lidt anderledes. Der er bare en anden afslappethed her. Det tror jeg er rigtigt godt for den målgruppe, som vi har. At man er sådan lidt mere loose. Beskæftigelseskonsulent 11

13 hellerikkeenmodtagelsesskrankemenderimodfordetmesteåbnedøreoget sofamiljø,hvormankanvente.ifølgedemselvfremstårdehervedikkesomen synligmyndighed.detgiverdemsombeskæftigelseskonsulenteranledningtilat haveenmereafslappetværemåde,enddeumiddelbarthar,nårdeerpåarbejdei detcentralejobcenter. Denuformelleogafslappedeatmosfære,sombeskæftigelseskonsulenterneselv beskriver,afspejlesiborgernesoplevelseafindsatsen.inogleafborgernes beskrivelserfremgårdet,atdetermeretrygther,dadekenderområdet,ogda dererenafslappetatmosfære.noglebeskriver,atdetmuliggørenmereprivat samtale,atstemningenerafslappet.forandreerstemningenisigselvikkenoget, derfylder,menbeskæftigelseskonsulenternesafslappedeformharenafgørende betydningforalle.det,atbeskæftigelseskonsulenternevirkerafslappedeog imødekommende,ernoget,somborgernekommentereroglæggermegetvægt på. IdenfremskudtebeskæftigelsesP indsatserder,somnævnt,ikke synligevagtertilstede.dererkun enuformelvagtfunktionforbundet medbeskæftigelseskonsulentens ansættelse,hvilketindebærer,atderaltidskalværeenandenpersontilstedeud overdetobeskæftigelseskonsulenter,ogdetsikresvedtilstedeværelseafde øvrigemedarbejdereipartnerskabet.borgerneoplever,atstedetsuformelle stemningogbeskæftigelseskonsulenternesindgåendekendskabogværemåde gør,atdeikkeersure,vredeellerophidsede,nårdeskalderhen.detvelkendte ogafslappede,samtbeskæftigelseskonsulenternesværemådefungerersåledes konfliktdæmpende,ogubehageligesituationerundgåsaleneherved. Borgernebeskriverenstorglædeved, atindsatsenliggersåtætpåderes bopæl.detgørdetnemtatkomme fremtilkontaktsamtalerne.flereafde Når jeg skal møde hernede, så er jeg ikke negativ og i dårligt humør. Det er jeg, når jeg skal det andet sted hen, så er jeg helt oppe i det røde felt. Borger Det er hurtigt at komme her, hvis jeg lige pludselig har problemer. Jeg er rigtig glad for, at det er tæt på. Borger borgere,somgørbrugafdenåbnerådgivning,fortællerdesuden,atdeter afgørende,atdetersåtætpåderesbopæl.nogleborgerefortæller,atdehar værether,hvordeharføltsigsløjeellerharhaftsmerter,ognormaltvillehave 12

14 aflyst,menfordidetliggersåtætpå,bliverdetnemtatkommetilogfraog dermedmindskesderessygefravær,ogdeundgåreventuellesanktioner. Ingenafdeborgere,vihartaltmed, opleverdetsomenulempe,at indsatsenerlokaltplaceret.enenkelt oplever,atstedetsplaceringgørdet mindreanonymt,menerikke generetafdet.andreopleverdetsommereanonymt,dadetersmåt,ogdade ofteerderaleneimodsætningtildetcentralejobcenter,hvorderaltidermange mennesker. Samletsetkandet,atlokalitetenervelkendtogtætpå,bidragetil,atborgerne følersigafslappedeoggodttilpas.dervedundgåsubehageligesituationer,og vagtfunktionenbliveroverflødig.hertilkommeretmindrefraværpågrundaf sygdomsomsærligresultataf,atindsatsenerfysisktætpå. Jeg har en stiv ankel og går dårligt. Og så har jeg de her ledsmerter. Hvis det ikke havde ligget her, så havde jeg meldt afbud i dag. Borger LOKALT OG HELHEDSORIENTERET Det er også dem, som har henvist mig til træningen derovre. - Borger Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsrummermulighederforatsamarbejde medandreaktøreriboligområdet,detlokaleerhvervslivogidettetilfælde Partnerskabet.Ettætdagligtsamarbejdemeddelokaleaktørerkangive beskæftigelseskonsulenterneidenfremskudteindsatsnyehandlemuligheder,og mulighedforenbredereindsats,enddendetcentralejobcenternormalthar 2. Enkelteafdeborgere,vihartaltmed,haroplevetatblivehenvisttilforeksempel arrangementerogtræningshold,derforegårinærmiljøet,ogtillokaltplacerede aktiveringstilbud.menmangeafdeborgere,somvihartaltmed,mindesikkeat væreblevetgjortopmærksommepåellerhenvisttilandrelokaletilbud,såsom Partnerskabets.Fordeborgere,somhargjortbrugafdelokaletilbud,fylderdet endelideresoplevelseafindsatsen,ogdettillæggesstorpositivværdi. 2SEBIPSpecialfunktionenfordenEtniskeSpecialindsats,rapport:Den$fremskudte$indsats$4$når$jobcentret$rykker$ud$ i$boligområdet(2011) 13

15 InddragelsenafPartnerskabetsoglokalområdetsandretilbudbidragertil,atde opleverenbredvejledningogengodsammenhængideresforløb.enborger beskriverogså,atdetlokaletræningstilbudermedtilatstrukturerehendesdag, såhunholdersigigangogvedbliverathaveenhverdag.sammeborgerlægger vægtpå,athuniforbindelsemedetandettilbudipartnerskabetharoplevet andretaleåbentom,atdekomibeskæftigelsesindsatsen.det,atledigeborgere møderhinandenviadelokaletilbudogtaleråbentomderesledighed,kan muligvisbådestyrkedetlokalenetværkogmindskeoplevelsenafvære stigmatiseret. Detlokalekendskabogindsatsens mulighedforhelhedsorienteringog synergieniplaceringen,kanstyrke borgerenblandtandetviaopnåelsenaf etøgetlokaltnetværkogved,at borgerenfårenbrederestøttetilatløse problemerognedbrydebarrierer.detkanindirektehavebetydningforderes arbejdsmarkedsparathed.borgerne,dererblevethenvistoghargjortbrugaf andrelokaletilbud,opleverengodeffektogensammenhængendeindsats. Da jeg skulle sendes ud og på grund af min fod spurgte, om de ikke ville prøve at finde et lokalt sted til mig. Så fandt de det her Væksthuset til mig, hvor jeg lige kan cykle over. - Borger 14

16 NYE RAMMER NYE MULIGHEDER Det er ligesom om, at de her giver det rigtige skub. Det er samme bagland. Samme regler og samme mål. De har bare valgt at bruge nogle andre redskaber. Borger Nårvisamletsetserpådefortællinger,viharfåetfraborgerne,såtræderto forholdsærligtfrem.fordetførstefremståralledeinterviewedeåbneiforholdtil indsatsenogfordetandetgiverderesfortællingerindtrykaf,atflereudviseren erkendelseogafklarethediforholdtilderessituation.deforholdvilviudfoldei detfølgende,ogafslutningsvisvilvikommemedenvurderingaf,hvordan indsatsenermedtilatskabedisseforholdogdepositiveoplevelser,dergørsig gældende. & Blandtdeinterviewedeborgerevarderforskelligegraderafinteresseforat kommeiellernærmereetarbejde,mengenereltforallevar,atdehavdeen positivindstillingtilindsatsenogkontaktsamtalen.borgernebeskriver,at tilgangenidenfremskudtebeskæftigelsesindsatsbidragertil,atdeihøjeregrad endtidligeremøderpositiveoptilkontaktsamtalerne.flerefortæller,atdeselver mereimødekommendeiforholdtildeforslag,beskæftigelseskonsulenterne kommermed.nogleborgerebeskriver,atdegårvelvilligtindiforløbet,mens andrefortæller,atdedeltageraktivtiudformningenafderesegetforløb.alle giverimereellermindreudbredtgradudtrykfor,atdebliverrespekteret, får$ den$luft,deharbrugfor,ogflereoplever,atdefåretskubogenvedvarende støttefraenperson,derkendertildemogderessag.denåbenhedoverfor beskæftigelseskonsulenternesforslagogindholdetikontaktsamtalernevurderes tilathaveenpositivindvirkningpåborgernesgenerellemodtagelighediforhold tilindsatsen,ogdermedmulighederneforatforbedrederesmulighederfor beskæftigelse. Denpositiveogimødekommendeindstillingtilindsatsenhosdeborgere,vihar taltmed,koblesinogleberetningersammenmedethyppigerefremmøde,endde harhaftidetcentralejobcenter.flerefortæller,atdeipartnerskabetihøjeregrad møderoptiltrodsforsygdom.detskyldesformangeihøjgraddenlokale 15

17 placeringogfleksibiliteten,somdenåbnerådgivninggiver,menogsåderes åbenhedoverforindsatsenharenpositivindflydelsepådetøgedefremmøde. Etandetforhold,dertræderfrem,er,atmangeafdeinterviewedeborgere virkedetilathaveenerkendelseafderesaktuellesituation.detvaruanset,omde varlangtfraellertætpåetjob.ifokusgruppeinterviewetpræsenteredevi deltagerneforenillustrationaf mandenpålinjen,foratillustreredeforskellige situationerborgerne,derkommeri indsatsen,kanbefindesigi(sefigur1). Herfortaltetoafdeltagerne,atdesåsig selvsommandenpåvejopafentrappe; tidligerevirkedefremtideniforholdtil deresjobsituationsomenjungle nu kunnedesemålet,menvidstegodt,at dervartrin,deendnuskullebestige. Densidstedeltagerbeskrevsigselvsom manden,dergikligeud;dersketeikke detstore,menhanvarbevidstom positionen,oghvorfordenvar,somden var. Hertilkommerflereudsagnfradeindividuelleinterview,derindikerer,at bogerneerbevidsteomderessituation,samthvilkebarrierer,deoplevedehossig selvforholdtilatkommeibeskæftigelse;alkoholmisbrug,fysiskeellerpsykiske udfordringer.dissefortællingerviser,atflereafdeinterviewedeborgerehar erkendtogmuligviserafklaredeomkringderessituation.setisammenhæng medborgernespositivebeskrivelseafkontaktsamtalen,vurderervi,atdereren sammenhængmellemdenneafklarethedogkvalitetenafindsatsen.borgernes oplevelseaf,atderopstårentillidsfuldrelation,ogatdebliverinddrageti De har haft dyb forståelse for mig. For alting. Det er jo ikke mig, som er årsag til det hele [udfordringerne]. Det er også snublehuller. Jeg synes bare de gør det rigtigt godt her - her kan man se vejen. - Borger beslutningerneomderesforløb, vurderestilatbidragetilden erkendelse,vimøderhosflereaf borgerne. Figur 1: Manden på linjen Nårviserpåborgernesoplevelseri ensammenhæng,trædernoglefaktorerfrem,somkanbidragetilatsætte nærmereordpådetkvalitativeindholdforbundetmeddenfremskudte 16

18 beskæftigelsesindsatsiurbanplanen,nemligindholdogrammer.rammerne udgøresafdetuformellemiljøudenskranke,nummersystemogsynligvagtogaf fleksibiliteteniindsatsen.indholdeterbeskæftigelseskonsulenternestilgangtil borgerne,hvordedelsanerkender borgernessituation,resurserog begrænsningerogdelssikrer,at borgerneopleverenkontinuiteti deressager.det,dersåtræder særligtfrem,er,hvordan rammerneermedtilatfordredette indhold.samletsetvurderesdet,at deuformellerammerogmulighederneforfleksibilitetbidragertil,atborgernei højeregradendpådecentralejobcentreharenoplevelseaf,at beskæftigelseskonsulentenmøderdem,hvordeer,oganerkenderderessituation ogbehov.detforholdbidragertilatskabedepositiveoplevelser,somersynligei defortællinger,vimøderhosborgerne. Jeg tror da helt klart, at settingen er konfliktdæmpende. Det at rammerne er anderledes - at der ikke er vagter - at det ikke er et kæmpe sted - at vi kender folk. Vi ved godt, hvordan vi skal servere tingene til de borgere, vi har til samtaler. Beskæftigelseskonsulent 17

19 VORES METODER Evalueringenerforetagetmedhenblikpåatskabeklarhedover,hvordan borgerneopleverdenfremskudtebeskæftigelsesindsatsidenaktuelle bevillingsperiode2010p12.evalueringenfokuserersærligtpådeobligatoriske kontaktsamtaler.hermedafskærerviosfraatsigenogetomdenåbnerådgivning forbundetmedborgereimatchgruppe1ogomdefrivilligesærarrangementer, somdenfremskudtebeskæftigelsesindsatsogsåstårfor.lidtbrederekanman sige,atviivoresfokuspådenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplanen undladeratkommenterepåandrebeskæftigelsesindsatser,ogsåselvom beskrivelserafandreindsatserogsammenligningermellemdisseogdenaktuelle indsatsiurbanplanenfindesidenindsamledeempiri.yderligereharviogså valgtatforholdeosmegetumiddelbarttil,hvordanborgernebeskriverden fremskudtebeskæftigelsesindsatsudenatinddragestørreteoretisketilgangetil socialtarbejdeindenforbeskæftigelsesområdetellerredegørefordenpolitiske ramme,somindsatsenplacerersigi.dissevalgertruffetpåbaggrundaf evalueringensopdragogdenaftale,somviindgikmedpartnerskabetom evalueringenskarakterogomfang. Derertaleomenprocesevaluering,derbeskriver,hvadderfungereroghvorfor, setudfraborgernesoplevelseafindsatsen.detkanbidragemednuancerog billederafborgerensoplevelseafenfremskudtbeskæftigelsesindsatsogbelyse, hvilkegevinsterensådanindsatskanhave.dermedkandetbidragetilatsætte fokuspådemangegevinster,somikkerelaterersigtiletegentligtmatchp gruppeskiftellerførertilbeskæftigelse,mensomalligevelbringerborgeren tætterearbejdsmarkedet.detkanogsågiveindbliki,hvilkemulighederen fremskudtbeskæftigelsesindsatsgenereltsetkanhave,oghvorderkanværerum tilfremtidigoptimeringafindsatsen. Evalueringenerbaseretpåforskelligekvalitativemetodermedfokuspåatfåflest muligeholdningertilmødetmedborgeren,samtfåetindblikistedetsstemning ogarbejdsgang. Derblevtilatstartemedforetagetetsemistruktureretgruppeinterviewmedde tremedarbejdereidenfremskudtebeskæftigelsesindsats.interviewetskullegive overblikoverindsatsensomfangogklarhediforholdtilindsatsensmetoder, 18

20 programteoripsærligtsucceskriterier,samtindblikimedarbejdernesoplevelseaf indsatsensforløbogvirke. Derefterblevderforetagetnisemistruktureredeenkeltinterviewà15P30 minuttersvarighedmedborgere,dermødteopidenfremskudtebeskæftigelsesp indsatsengivendag.dennerekrutteringsstrategiskullesikreetbredtudsnitaf borgere.dervarenenkeltborger,somikkeblevhenvisttilos,dahanifølge beskæftigelseskonsulenternehavdedetmegetdårligtdendag,menderudover sagdealleborgerejatilinterviewet.vifikderforetbredtudsnitafborgergruppen dogmeddenbias,atborgeresombehøvertolkebistandikkehavdefåettilbudt mødedennegivnedag.enmereomfattendeevalueringmedfleredeltagereog fleretildelsuanmeldtedage,samtmulighedfortolkebistandtilinterviewene kunnehavegivetmulighedforyderligeresikringafbreddenirespondentp udsnittet,mentrodsdetteforbeholdlykkedesdetatfåenpænbreddei respondentudsnittetbådeiforholdtilkøn,etnicitet,udfordringer,matchgruppe ogvarighedafledighedsforløbet.interviewethavdefokuspåborgerensoplevelse afogholdningtilindsatsenogkontaktsamtalen.detvilsige,hvordanborgeren opleverstedet,samtalenogforløbet.hermedskullevifåetindbliki,hvadder virkerellerikkevirkeroghvorfor. Sammedag,somborgerintervieweneforegik,blevderforetagetenobservationaf stedet,detsstemningogarbejdsgangenpåstedet.detvarikkemuligtatsidde medtilsamtalerne,menviobserveredeborgerne,nårdekomoggikogden stemning,derumiddelbartkunnesigesatvære.detafskærerosselvfølgeligfraat udtaleosomsamtalerneudfraegneobservationer.derforerudtalelserom samtalernealenebaseretpåhenholdsvisborgernesogmedarbejdernes beskrivelserafdisse. SlutteligthavdevienfokusgruppemedtreborgereudvalgtafbeskæftigelsesP konsulenterneudfraetønskefravoressideom,atdehavdemodpåatsætteord påderesoplevelseroverforhinandenogossomevaluatorer.fokusgruppen bidrogmedendetaljeretvidenomborgernesoplevelseafkontaktsamtalenog denfremskudtebeskæftigelsesindsatssomhelhed.detskyldesblandtandet deltagernessammenligningaferfaringerogderesdelingafforskelligeforståelser afindsatsen.somudgangspunktønskedeviatladeborgernetaleudenformeget styring,mendaviikkevidste,hvordanfokusgruppenvilleudviklesig,havdevi forberedtenspørgeguidemedmangespørgsmålogøvelser.dervardogen 19

21 flydendedialogogderforkunbehovforatinddragefåelementerfra spørgeguiden. Allerespondenterblevlovetanonymitetsåledes,atdeikkeskulleoverveje positivesomnegativefølgerforbundetmedderesudsagn.derforfremståringeni dennerapportvednavn. 20

22

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere