NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN"

Transkript

1 NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

2 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost. SocialRespons publikationerkanfritciteresmedangivelseafkilden.vedgengivelseaf publikationenmodtagesproduktetgerneafsocialrespons. Rapportenerbaseretpåenprocesevaluering,somkonsulentvirksomhedenSocialResponshar foretagetfordenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplanen.indsatsenudføresiet samarbejdemellemkøbenhavnskommunesbeskæftigelsespogintegrationsforvaltning/jobcenter KøbenhavnogPartnerskabet,boligsocialtsekretariatunder3B.

3 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN 1 RESUMÉ 3 HVAD OG HVORFOR? 4 BORGERNES OPLEVELSE 6 KENDSKAB OG KONTINUITET 6 TILLID OG INDDRAGELSE 8 FLEKSIBELT OG TILPASSET 9 VELKENDT OG TÆT PÅ 11 LOKALT OG HELHEDSORIENTERET 13 NYE RAMMER NYE MULIGHEDER 15 VORES METODER 18 2

4 RESUMÉ Rapportenhererbaseretpåetevalueringsforløb,SocialResponsharforetagetfor denfremskudtebeskæftigelsesindsatsiboligområdeturbanplanen.evalueringen omhandlerborgernesoplevelserafatgørebrugafdenneindsats. Borgerne,derhørerunderdenfremskudtebeskæftigelsesindsats,erborgerebosat ilokalområdet.deborgere,derhørertildenobligatoriskedelafindsatsen,somer centrumforevalueringen,erplaceretunderentenmatchgruppe2eller3.det særligekvalitativefokuspåborgerneudsprangafetønskeomatforståoglæreaf dem,somermodtagereafindsatsen. Ievalueringenharvigjortbrugafenkeltinterviewogfokusgruppemedborgere, samtgruppeinterviewmedbeskæftigelseskonsulenternefraindsatsen. Derammebetingelser,derergældendefordenfremskudtebeskæftigelsesindsats iurbanplanen,muliggørogfordrerenrækkeelementer,dersamletsetgørdettil enoverordnetpositivoplevelseforborgerneatkommetildereskontaktsamtaler. Beskæftigelseskonsulenterneerplaceretiborgerneslokalmiljø,ogdereren uformelatmosfæreidelokaler,desidderi.desudenfårborgerneenenkelt beskæftigelseskonsulenttilknyttetderessag,somdedermedharsamtalermed stortsethvergang.denfremskudtebeskæftigelsesindsatsstårogsåforenåben rådgivningogharflereresursertilathaveentætopfølgningudoverde obligatoriskekontaktsamtaler.derammebetingelsergørsamletset,atborgerne opleverindsatsensompositivogsærligtkarakteriseretvedfølgende:et kontinuerligtkendskabtilderessagogsituation.atdeblivermødtmedtillidog bliverinddragetiplanlægningenafderesforløb.atindsatsenerfleksibelog tilpassetdem.atindsatsenforegårienvelkendtogafslappetatmosfæreogerlet tilgængelig.endeligkarakterisererenkelteborgereogsåindsatsensom helhedsorienteretoglokaltforankret.dekarakteristikafordrerhosborgerneen mereåbenogmodtageligindstillingoverforindsatsen,enøgetmotivationtilat kommeogethyppigerefremmøde.enindstilling,somvivurderer,kanværeet vigtigtskridtiretningafenøgetarbejdsmarkedsparathed. 3

5 HVAD OG HVORFOR? Meddennerapportvilvibeskriveenrækkeborgeresoplevelseafdenfremskudte beskæftigelsesindsatsiurbanplanenogsærligtafdereskontaktsamtalermed beskæftigelseskonsulenterne.rapportenerbaseretpåenprocesevaluering,som konsulentvirksomhedensocialresponshar foretagetfordenfremskudtebeskæftigelsesp indsatsiurbanplanen.indsatseneretsamarbejde mellemkøbenhavnskommunesbeskæftigelsesp ogintegrationsforvaltning/jobcenterkøbenhavn ogpartnerskabet,boligsocialtsekretariatunder3b. Ievalueringengørvibrugafforskelligeinterviewbaseredemetodermedfokuspå atfåflestmuligeholdningeroginputstilindsatsenstilgangtilmødetmed borgeren.primærdataudgøresafenfokusgruppeog9individuelleinterview medborgere,derengivendagerkommetententildenobligatoriskesamtaleeller denåbnerådgivning.derudoverharviafholdtgruppeinterviewmeddeansattei beskæftigelsesindsatsen. URBANPLANEN Et af Københavns og Danmarks store sammenhængende boligområder, med over beboere og ca lejemål. BAGGRUND Partnerskabet ønskede en evaluering af den fremskudte beskæftigelsesindsats og havde et særligt ønske om at få indsigt i og lære af borgerne, som er modtagere af denne. Derfor var der et behov for en kvalitativ evaluering med særligt fokus på borgernes oplevelser og eventuelle kritik af at benytte sig af den obligatoriske kontaktsamtale i de rammer, der er givet for den fremskudte beskæftigelsesindsats i Urbanplanen. Evalueringen skulle centreres om bevillingsperioden DenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiUrbanplanenfungerersomenlokal afdelingafdetkommunalejobcenter,hvorbeboerekankommeogfårådog vejledningogafholdedereslovpligtigekontaktsamtaler.måletmedindsatsener atetablereetlokaltbindeledmellemurbanplanensledigebeboere,jobcenter Københavnogdetlokalearbejdsmarked,fordervedatsikreøgetbeskæftigelseog skabeetkonkretognærværendearbejdsmarkedsperspektivforledigebeboere. Enønsketsideeffekter,atindsatsenmedvirkertil,atborgeregennemafklaring ellerløsningpåproblemerudoverledighedrykkertætterepåarbejdsmarkedet, foreksempelmeddetresultat,atdeopnårskiftimatchgruppe.enmeregenerel 4

6 målsætningfordenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplaneneratudvikle etkonceptfor,hvordansamarbejdemellemkommunenogdenalmene sektorkanbidragetiløgetforbindelsemellemledigebeboereiudsatte boligområderogerhvervslivet. Urbanplanensfremskudtebeskæftigelsesindsatsbestårpt.aftremedarbejdere placereticentralelokaleriurbanplanen.indsatsenerendelafpartnerskabet, somudoverbeskæftigelsesindsatsenvaretagermangeartedeopgaveri forbindelsemedenforbedrendeindsatsforurbanplanensbeboere.detgælder blandtandetsundhedsprojekter,ungeprojekterogprojektervedrørende bomiljøetiurbanplanengenerelt. ToafmedarbejderneerbeskæftigelseskonsulenterfraJobcenterKøbenhavn Nyropsgade.Deresindsatsbestårprimærtiatafholdelovpligtige kontaktsamtalermedenfastafgrænsetsagsstammepåcirka240borgerefra matchgruppe2og3bosatiurbanplanen.dissesamtalerskalsomminimum foregåhvertredjemåned.samtalernesoverordnedehensigterathjælpeborgeren tætterepåarbejdsmarkedetgennemafklaringogaktivering.udoverde obligatoriskesamtalerstårdeforenåbenrådgivningoglaverforeksempel jobmesserogtemaaftener. SamtalerneforegåriPartnerskabetslokalerpåbeskæftigelseskonsulenternes kontorelleriettilstødendemødelokale,ogdetbetyder,atborgerneikkebliver mødtafenmodtagerskranke,nummersystemellerensynligvagt.derudoverer deripartnerskabetansatenprojektkoordinator,somudoveratværeansvarligfor densamledebeskæftigelsesindsatsiurbanplanenogsåvaretagerenåben beskæftigelsesrådgivning,hvoralleurbanplanensbeboereuansetmatchgruppe, beskæftigelsessituationmv.kanhenvendesigmedbeskæftigelsesrelaterede spørgsmålogudfordringer. HVORFOR FREMSKUDT BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN? Den høje ledighed i udsatte boligområder er et grundlæggende forhold, der skaber sociale problemer. Ikke kun for den ledige selv, men også i familie og lokalområdet. Derfor anses en øget beskæftigelse i disse områder som et væsentligt skridt mod at nedbryde polariseringen mellem de udsatte områder og det omgivende samfund. I Urbanplanen er andelen af beboere på indkomsterstattende ydelser en væsentlig udfordring for den sociale balance en situation, der har været medvirkende til igangsættelse af en lokal, fremskudt beskæftigelsesindsats. 5

7 BORGERNES OPLEVELSE Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsharandrerammebetingelserendde centralejobcentre.deborgere,vihartaltmed(sevores&metoder&forbeskrivelse afmetodedesignogforbehold),havdealleenmegetpositivoplevelseafde særligerammerogtiltag,derliggeridenfremskudtebeskæftigelsesindsatsi Urbanplanen.Detatfåmulighedenforatkommetildeobligatoriske kontaktsamtalertætpåenshjem,havedensammebeskæftigelseskonsulenthver gang,samtatkunneringeogkommeudenforaftalttid,erdeoverordnede positiveelementer,derfremhæves.vivilhergåidybdenmedborgernesegne ordogfortællingerfordermedatfåenforståelseaf,hvaddersynesat karakteriserederesoplevelser. KENDSKAB OG KONTINUITET Det er genialt, at jeg snakker med den samme hver gang. Borger Beskæftigelseskonsulenterneiden fremskudtebeskæftigelsesindsats arbejdermeddensammesagsstamme. Dermedkommerborgernetilsamtale hosstortsetdensammebeskæftigelsesp konsulenthvergang.derersåledesenkontinuerligkontakt,somifølge beskæftigelseskonsulenternegiverdemkendskabtil,oggørdemistandtilat imødekomme,hvadborgerenselvharbehovforoglysttil. Borgerneoplever,atkendskabettilderessagogdermedsituationmedførerflere positiveaspekter,dersamletgørdettilengodoplevelseatkommetilsamtalerne. Kontinuitetenisamtalernebetyderfordem,atdeikkebehøveratgenfortælle dereshistorieogsituation,menkanfortsætte,hvorsidstesamtalestoppede. Du når faktisk at fortælle, hvilken situation, som du er i, og hvor langt du er nået. Man når at snakke om tingene. Borger Jeg føler da lidt, at de ved, hvad jeg er for et menneske. Jeg føler også, at hun godt vidste, hvorfor jeg er syg. Jeg skal ikke starte helt forfra. Det synes jeg er rart. Borger Borgerneoplever,atdetminimerer risikoenformisforståelser,forvirringog eventuellegentagelserideresforløb.en borger,derharværetarbejdsløssiden startenaf90 erne,beskriverfor 6

8 eksempel,atkendskabettilhamoghanssagerenstorfordel,dabeskæftigelsesp konsulentenerklarover,hvadhanharværetigennem,ogdervedharetindbliki, hvadderkanvirkeforham.desuden opleverhanikke,atdesammefejlblive begåetfleregange.flereborgere beskriver,atkontinuitetengør,atdenår idybdenidenenkeltesamtale.denkontinuerligekontaktgiverligeledesenkelte borgereenfølelseafatkunneseenrødtrådiforløbetihøjeregradendfør,de startedeidenfremskudtebeskæftigelsesindsats.deoplever,atdekan se$vejen $ ognogleoplever,atdedermedogsåfår et$skub påvejmodmålet atkommei beskæftigelse.enborgerbeskriver,hvordandetatfåenrødtrådihendesforløb modvirkerstressoggenereltgørhendeibedrehumør. Fornogleborgeregiverdetkontinuerligeforløbdemenoplevelseafatlære beskæftigelseskonsulentenatkende,ogatderdermedopstårenrelationmellem dem.dennerelationgiverdemtryghedoggørdemistandtilatfortællemere åbentogligeudomderessituation.enborgerfortællereksempelvis,athunvar kommettilatgrædeunderensamtale,menatdetvarokayforhende,dahun føltesigtryg.enandenborgerfortæller,athankenderbeskæftigelsesp De kender altså en. Her behøver du ikke holde noget tilbage. Borger $ konsulenternesfacon,hvilketgørham trygoggiverhamenfølelseaf,athankan fortællealt. Derkandogogsåværeudfordringerforbundetmedkontinuitetenogdetmere indgåendekendskabtilborgeren.detkangøredetsværereforbeskæftigelsesp konsulenterneatopretholdedenprofessionelledistance,somforeksempel brugenafsanktioneringernekankræve.dendobbelthed,derkankommei relationen,erogsånoget,sombeskæftigelseskonsulenterneerbevidsteom.de anserdetforatværeenudfordring,somdearbejderbevidstmedsnarereendet decideretproblem.borgernefortæller,atdeintetproblemharmeddenne dobbelthed.detmildnertværtimodderessynpåsanktioneringen,atdekender beskæftigelseskonsulentenogved,atdeterendelafhendesjob.enanden udfordringforbundetmeddenkontinuerligekontakter,atbeskæftigelsesp konsulentenskalholdegejstenoppeideforløb,hvortingenegårlangsomt,istå ellerbaglæns.dererdogingenafborgerne,somvihartaltmed,dergiverudtryk foratdeharoplevet,atderesbeskæftigelseskonsulentharmistettroenellerer stoppetmedatprøve. Det er lige som om, at før der var det en jungle. Her kan man i det mindste se vejen. Borger 7

9 Kendskabettilsagenogdenkontinuitet,sombeskrivesidetteafsnit,bidragertil, atborgerneharenfølelseafathaveenvedvarendestøtteogenrødtrådiforløbet. Det,vurderervi,resultererienøgetmodtagelighedoverforindsatsenhos borgeren.denåbenhed,deropstårirelationen,bidragerligeledestilafklaringog erkendelsehosborgerenomegensituation. TILLID OG INDDRAGELSE De spørger på en speciel måde, så man tænker - det vil jeg sgu gerne. Borger Beskæftigelseskonsulenternebeskriver,atdebrugertidpåatlyttetilborgerenog påatgørederesindsats såsomtilbudomaktivering,løntilskudelleruddannelse tilnoget,somborgerenføler,dekan sesigselvi.borgernelæggermeget vægtpådetpositiveioplevelsenafat blivelyttettilogfåmedindflydelse. $ Flereafborgernebeskriver,atdererentillidtildemfrabeskæftigelsesP konsulenternesside.entillidtil,atnårdeforeksempelsiger,atdeersyge,såer desyge.entillidtil,atdegerneviliarbejdeoggørderesbedste,nårderes situationertildet.atblivemødtmeddentillidbeskriverfleresommeget betydningsfuldt,idetdeundgårfrustrationerforbundetmedikkeatfølesig forstået,respekteretoganerkendt. De spørger til, hvad man vil og har lyst til. Det er vel også det bedste, for det handler om ens fremtid. Du bliver mere motiveret, når du bliver spurgt frivilligt. Borger Flereborgereoplever,attilliden ogsåafspejlersigi,atderbliver lyttettilderesønskerogbehov.de følersiginddragetibeslutninger vedrørendederesforløb,hvilket virkermotiverendefordeltagelseniindsatsen.medtillidenfølgerogsårespekt. Foreksempelbeskriverenkelteborgere,atdegodtved,atdekanblivetvungeti aktivering,menatbeskæftigelseskonsulentenkenderdemogderforvil respektere,hvisdeermegetsygeellerandet,derkanforhindredemiatvaretage aktiveringen. Vi forsøger hele tiden at tage udgangspunkt i, hvad borgeren selv synes, han/hun har brug for. Beskæftigelseskonsulent 8

10 Enkelteafborgernebeskriver,atåbenhedenoverforatlyttetilderesegnebehov, hargivetmulighedfornoglemeremålrettedetilbud.enharlængegernevilleti gangmedenuddannelse,menharikkeførdenneindsatsfåetdetbevilget.en andenbeskriver,hvorledeshanharprøvetatkommetitoforskelligejobs,mens hanharværetendelafdenneindsats,hvilkethanikkeførharfåetmulighedfor. Detharvistsigfordembeggeatværelidti overkantenaf,hvaddekunnemagtepå daværendetidspunkt,mendeharføltsig hørt,ogenafdemfortæller,athanharmod påatprøveigen.$andrebeskriveren oplevelseaf,atdeegentligtfårdesammetilbudogmulighedersomtidligerepå detcentralejobcenter,menatdeermeremotiveretforattageimoddemher, fordidefølersiginddraget. Dengensidigetillidogfølelsenafatbliveinddragetiforløbetbidragertilen overordnetoplevelseafanerkendelse,hvilketkanøgeborgerensmotivationforat tagedeliindsatsen. De er mere målrettede mig. Fordi nu kom jeg jo så til at fortælle, hvad jeg godt kunne tænke mig at være. Så gjorde de alt for det. Borger FLEKSIBELT OG TILPASSET Hvis jeg har tid eller lyst, så går jeg bare herover. Borger Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsmuliggørentættere,hyppigereogmere tilpassetkontaktmedborgernevedhjælpafopsøgendearbejde,samtfleksibelog åbenrådgivning.detgiverenhurtigreaktionsevneogtætopfølgning,hvor beskæftigelseskonsulentenfor eksempelhurtigtkantagebestikaf borgerenssituation,hvisdenne ændrersig,ellerhandle,hvisder kommeretnyttilbud,somegnersig tilborgeren. Borgerneoplever,atdeternemtatkommeikontaktmedbeskæftigelsesP konsulenterne.desætterprispåatkunnekommeforbielleratkunneringetil demudenatskullebestilletidellertalemedenomstillingførst.deterenpositiv Jeg kom herned, hvor jeg ikke havde en tid. Så gik jeg bare ind og spurgte, om de havde tid. Og så snakkede vi, og hun hjalp mig med nogle ting, så vi kunne komme videre i forløbet i stedet for at vente tre måneder. Borger 9

11 oplevelse,dadetgiverdemmulighedforatfåsvarpåderesspørgsmålmeddet samme,sådeikkeskalgårundtogværeuafklaredeilængeretidadgangen. Deterforskelligtihvilketomfang,borgernebenytterdennemulighed.Fornogle erdetafgørende,atdekankommenedogtalemedbeskæftigelseskonsulenterne, nårdeeritvivlomnoget,for eksempelhvismanpågrundaf sprogvanskelighederharsvært vedatgøresigforståeligover telefon.forandreerdetrartat kunnekommeforbimeden opdateringom,hvordeerhenne ideresforløb,oghvordandehardet.detgiverdemenoplevelseafatblive støttetgennemderesforløbenteniforbindelsemedsygdomsafklaring, aktiveringstilbudellerjobmedløntilskud. Toborgerebeskriverspecifikt,atdefølersigimødekommetiforholdtil fastsættelseaftidspunktetforkontaktsamtalen.defåraltidhenholdsvisentidlig ogensentid,dadeellersharsværtvedatkommefrem,hvilketgørtingeneen delletterefordemogminimererafbud. De var så søde at ringe til mig og høre, hvorfor jeg ikke kom. Så sagde jeg, at jeg ikke vidste, at jeg skulle komme. Og så fik jeg lov at komme over. Borger Enkelteborgerebrugerdenåbnerådgivning somenmulighedforatrykkederesnæste kontaktsamtaletilettidspunkt,dervisersig atpassedembedre.andreundgåratmisse enkontaktsamtalevedatkommeidenåbne rådgivning.enharforeksempeloplevetatbliveringetop,fordihanhavdeglemt enkontaktsamtalesammedag,ogfåtilbudtatkommesenerepådagen,hvilket varenstorlettelse.denåbnerådgivningogdentætteopfølgningmed telefonopringningerermedtilatnedsætteborgernesfravær.flereoplever ligeledes,atdebliverringetopogmindetomderessamtale.enborgerfortæller foreksempel,athanofteikkemodtagersinebreve,hvilket beskæftigelseskonsulentenvedog derforringeropmedbeskedom, hvornårhanharnæstekontaktsamtale, hvilketerenstorhjælpforham. Hvis jeg har tid eller lyst, så går jeg bare herover. Så ved de, om jeg har det godt eller ikke godt. Og jeg ved altid, at der er nogle i baghånden, som man kan gå ind og snakke med. Det er jo faktisk en rigtig stor fordel. Borger Hvis det kører, bruger vi flere opringninger eller noget andet til at holde fast i borgeren. For når det er ved at gå godt, så skal der også ekstra boost til. For det kan hurtigt gå en anden vej. Beskæftigelseskonsulent 10

12 Deborgere,derharoplevet,atbeskæftigelseskonsulentenharbrugtdenåbne rådgivningstidtilatringetildemellertilatlaveetekstramøde,giverudtrykfor, atdeterengodfølelse.defårenfornemmelseaf,atderblivertagethåndom dem,ogatderskernogetideressag.opfølgningenmellemkontaktsamtalerne givergenereltborgerneenoplevelseafatkommehurtigerevidereideresforløb. Flereborgereopleverdesudenenfleksibilitetiselvesamtalen.Defortæller,at beskæftigelseskonsulenternetagersiggodtidtilatlyttetildem,hvisdehar behovfordet.dermedfårdemulighedforatfåsagtdet,somdevil,ogatkunne følgeordentligtmedi,hvadderbliver sagttildem.idekontaktsamtaler,hvor derikkerigtigternogetnyt,fårde mulighedforatgåhurtigtigen,hvilket ogsåerrart,sådeikkeføler,atde spilderderestid. Detilpassedesamtalerogfleksibiliteteniindsatsengiverborgerneenfølelseaf,at derhandlespåderessag,nårdererbrugfordet,hvilketigenkanbidragetilen øgetmotivationhosborgerneoverforindsatsen. Det kommer an på, hvor meget, jeg gider at snakke. Hvis man bare skal hurtigt videre så er det fint. Men de tager sig altid tid til at høre på en. Borger VELKENDT OG TÆT PÅ Man kender området. Man bor her. Man føler sig tryg ved det Borger Atmødeborgerenideresegetlokalområdeogimereuformellerammerenddet centralejobcenterkanifølgebeskrivelserafgenerellefordeleveddenfremskudte beskæftigelsesindsatsgivemulighedforetmereligeværdigtmødemedborgeren, hvorfacadernelæggespåhylden,og borgerneermerelivligeogmindre hæmmedeisamtalen 1.BeskæftigelsesP konsulenterneiurbanplanen beskriverselv,atdenmereuformelle rammesætningerforbundetmed,at deikkeharsynligevagter,jobcenterlogoellertøjmednavneskiltepå.dehar 1SEBIPSpecialfunktionenfordenEtniskeSpecialindsats,rapport:Den$fremskudte$indsats$4$når$jobcentret$rykker$ud$ i$boligområdet(2011) Jeg kan godt mærke, at man også selv bliver lidt anderledes. Der er bare en anden afslappethed her. Det tror jeg er rigtigt godt for den målgruppe, som vi har. At man er sådan lidt mere loose. Beskæftigelseskonsulent 11

13 hellerikkeenmodtagelsesskrankemenderimodfordetmesteåbnedøreoget sofamiljø,hvormankanvente.ifølgedemselvfremstårdehervedikkesomen synligmyndighed.detgiverdemsombeskæftigelseskonsulenteranledningtilat haveenmereafslappetværemåde,enddeumiddelbarthar,nårdeerpåarbejdei detcentralejobcenter. Denuformelleogafslappedeatmosfære,sombeskæftigelseskonsulenterneselv beskriver,afspejlesiborgernesoplevelseafindsatsen.inogleafborgernes beskrivelserfremgårdet,atdetermeretrygther,dadekenderområdet,ogda dererenafslappetatmosfære.noglebeskriver,atdetmuliggørenmereprivat samtale,atstemningenerafslappet.forandreerstemningenisigselvikkenoget, derfylder,menbeskæftigelseskonsulenternesafslappedeformharenafgørende betydningforalle.det,atbeskæftigelseskonsulenternevirkerafslappedeog imødekommende,ernoget,somborgernekommentereroglæggermegetvægt på. IdenfremskudtebeskæftigelsesP indsatserder,somnævnt,ikke synligevagtertilstede.dererkun enuformelvagtfunktionforbundet medbeskæftigelseskonsulentens ansættelse,hvilketindebærer,atderaltidskalværeenandenpersontilstedeud overdetobeskæftigelseskonsulenter,ogdetsikresvedtilstedeværelseafde øvrigemedarbejdereipartnerskabet.borgerneoplever,atstedetsuformelle stemningogbeskæftigelseskonsulenternesindgåendekendskabogværemåde gør,atdeikkeersure,vredeellerophidsede,nårdeskalderhen.detvelkendte ogafslappede,samtbeskæftigelseskonsulenternesværemådefungerersåledes konfliktdæmpende,ogubehageligesituationerundgåsaleneherved. Borgernebeskriverenstorglædeved, atindsatsenliggersåtætpåderes bopæl.detgørdetnemtatkomme fremtilkontaktsamtalerne.flereafde Når jeg skal møde hernede, så er jeg ikke negativ og i dårligt humør. Det er jeg, når jeg skal det andet sted hen, så er jeg helt oppe i det røde felt. Borger Det er hurtigt at komme her, hvis jeg lige pludselig har problemer. Jeg er rigtig glad for, at det er tæt på. Borger borgere,somgørbrugafdenåbnerådgivning,fortællerdesuden,atdeter afgørende,atdetersåtætpåderesbopæl.nogleborgerefortæller,atdehar værether,hvordeharføltsigsløjeellerharhaftsmerter,ognormaltvillehave 12

14 aflyst,menfordidetliggersåtætpå,bliverdetnemtatkommetilogfraog dermedmindskesderessygefravær,ogdeundgåreventuellesanktioner. Ingenafdeborgere,vihartaltmed, opleverdetsomenulempe,at indsatsenerlokaltplaceret.enenkelt oplever,atstedetsplaceringgørdet mindreanonymt,menerikke generetafdet.andreopleverdetsommereanonymt,dadetersmåt,ogdade ofteerderaleneimodsætningtildetcentralejobcenter,hvorderaltidermange mennesker. Samletsetkandet,atlokalitetenervelkendtogtætpå,bidragetil,atborgerne følersigafslappedeoggodttilpas.dervedundgåsubehageligesituationer,og vagtfunktionenbliveroverflødig.hertilkommeretmindrefraværpågrundaf sygdomsomsærligresultataf,atindsatsenerfysisktætpå. Jeg har en stiv ankel og går dårligt. Og så har jeg de her ledsmerter. Hvis det ikke havde ligget her, så havde jeg meldt afbud i dag. Borger LOKALT OG HELHEDSORIENTERET Det er også dem, som har henvist mig til træningen derovre. - Borger Denfremskudtebeskæftigelsesindsatsrummermulighederforatsamarbejde medandreaktøreriboligområdet,detlokaleerhvervslivogidettetilfælde Partnerskabet.Ettætdagligtsamarbejdemeddelokaleaktørerkangive beskæftigelseskonsulenterneidenfremskudteindsatsnyehandlemuligheder,og mulighedforenbredereindsats,enddendetcentralejobcenternormalthar 2. Enkelteafdeborgere,vihartaltmed,haroplevetatblivehenvisttilforeksempel arrangementerogtræningshold,derforegårinærmiljøet,ogtillokaltplacerede aktiveringstilbud.menmangeafdeborgere,somvihartaltmed,mindesikkeat væreblevetgjortopmærksommepåellerhenvisttilandrelokaletilbud,såsom Partnerskabets.Fordeborgere,somhargjortbrugafdelokaletilbud,fylderdet endelideresoplevelseafindsatsen,ogdettillæggesstorpositivværdi. 2SEBIPSpecialfunktionenfordenEtniskeSpecialindsats,rapport:Den$fremskudte$indsats$4$når$jobcentret$rykker$ud$ i$boligområdet(2011) 13

15 InddragelsenafPartnerskabetsoglokalområdetsandretilbudbidragertil,atde opleverenbredvejledningogengodsammenhængideresforløb.enborger beskriverogså,atdetlokaletræningstilbudermedtilatstrukturerehendesdag, såhunholdersigigangogvedbliverathaveenhverdag.sammeborgerlægger vægtpå,athuniforbindelsemedetandettilbudipartnerskabetharoplevet andretaleåbentom,atdekomibeskæftigelsesindsatsen.det,atledigeborgere møderhinandenviadelokaletilbudogtaleråbentomderesledighed,kan muligvisbådestyrkedetlokalenetværkogmindskeoplevelsenafvære stigmatiseret. Detlokalekendskabogindsatsens mulighedforhelhedsorienteringog synergieniplaceringen,kanstyrke borgerenblandtandetviaopnåelsenaf etøgetlokaltnetværkogved,at borgerenfårenbrederestøttetilatløse problemerognedbrydebarrierer.detkanindirektehavebetydningforderes arbejdsmarkedsparathed.borgerne,dererblevethenvistoghargjortbrugaf andrelokaletilbud,opleverengodeffektogensammenhængendeindsats. Da jeg skulle sendes ud og på grund af min fod spurgte, om de ikke ville prøve at finde et lokalt sted til mig. Så fandt de det her Væksthuset til mig, hvor jeg lige kan cykle over. - Borger 14

16 NYE RAMMER NYE MULIGHEDER Det er ligesom om, at de her giver det rigtige skub. Det er samme bagland. Samme regler og samme mål. De har bare valgt at bruge nogle andre redskaber. Borger Nårvisamletsetserpådefortællinger,viharfåetfraborgerne,såtræderto forholdsærligtfrem.fordetførstefremståralledeinterviewedeåbneiforholdtil indsatsenogfordetandetgiverderesfortællingerindtrykaf,atflereudviseren erkendelseogafklarethediforholdtilderessituation.deforholdvilviudfoldei detfølgende,ogafslutningsvisvilvikommemedenvurderingaf,hvordan indsatsenermedtilatskabedisseforholdogdepositiveoplevelser,dergørsig gældende. & Blandtdeinterviewedeborgerevarderforskelligegraderafinteresseforat kommeiellernærmereetarbejde,mengenereltforallevar,atdehavdeen positivindstillingtilindsatsenogkontaktsamtalen.borgernebeskriver,at tilgangenidenfremskudtebeskæftigelsesindsatsbidragertil,atdeihøjeregrad endtidligeremøderpositiveoptilkontaktsamtalerne.flerefortæller,atdeselver mereimødekommendeiforholdtildeforslag,beskæftigelseskonsulenterne kommermed.nogleborgerebeskriver,atdegårvelvilligtindiforløbet,mens andrefortæller,atdedeltageraktivtiudformningenafderesegetforløb.alle giverimereellermindreudbredtgradudtrykfor,atdebliverrespekteret, får$ den$luft,deharbrugfor,ogflereoplever,atdefåretskubogenvedvarende støttefraenperson,derkendertildemogderessag.denåbenhedoverfor beskæftigelseskonsulenternesforslagogindholdetikontaktsamtalernevurderes tilathaveenpositivindvirkningpåborgernesgenerellemodtagelighediforhold tilindsatsen,ogdermedmulighederneforatforbedrederesmulighederfor beskæftigelse. Denpositiveogimødekommendeindstillingtilindsatsenhosdeborgere,vihar taltmed,koblesinogleberetningersammenmedethyppigerefremmøde,endde harhaftidetcentralejobcenter.flerefortæller,atdeipartnerskabetihøjeregrad møderoptiltrodsforsygdom.detskyldesformangeihøjgraddenlokale 15

17 placeringogfleksibiliteten,somdenåbnerådgivninggiver,menogsåderes åbenhedoverforindsatsenharenpositivindflydelsepådetøgedefremmøde. Etandetforhold,dertræderfrem,er,atmangeafdeinterviewedeborgere virkedetilathaveenerkendelseafderesaktuellesituation.detvaruanset,omde varlangtfraellertætpåetjob.ifokusgruppeinterviewetpræsenteredevi deltagerneforenillustrationaf mandenpålinjen,foratillustreredeforskellige situationerborgerne,derkommeri indsatsen,kanbefindesigi(sefigur1). Herfortaltetoafdeltagerne,atdesåsig selvsommandenpåvejopafentrappe; tidligerevirkedefremtideniforholdtil deresjobsituationsomenjungle nu kunnedesemålet,menvidstegodt,at dervartrin,deendnuskullebestige. Densidstedeltagerbeskrevsigselvsom manden,dergikligeud;dersketeikke detstore,menhanvarbevidstom positionen,oghvorfordenvar,somden var. Hertilkommerflereudsagnfradeindividuelleinterview,derindikerer,at bogerneerbevidsteomderessituation,samthvilkebarrierer,deoplevedehossig selvforholdtilatkommeibeskæftigelse;alkoholmisbrug,fysiskeellerpsykiske udfordringer.dissefortællingerviser,atflereafdeinterviewedeborgerehar erkendtogmuligviserafklaredeomkringderessituation.setisammenhæng medborgernespositivebeskrivelseafkontaktsamtalen,vurderervi,atdereren sammenhængmellemdenneafklarethedogkvalitetenafindsatsen.borgernes oplevelseaf,atderopstårentillidsfuldrelation,ogatdebliverinddrageti De har haft dyb forståelse for mig. For alting. Det er jo ikke mig, som er årsag til det hele [udfordringerne]. Det er også snublehuller. Jeg synes bare de gør det rigtigt godt her - her kan man se vejen. - Borger beslutningerneomderesforløb, vurderestilatbidragetilden erkendelse,vimøderhosflereaf borgerne. Figur 1: Manden på linjen Nårviserpåborgernesoplevelseri ensammenhæng,trædernoglefaktorerfrem,somkanbidragetilatsætte nærmereordpådetkvalitativeindholdforbundetmeddenfremskudte 16

18 beskæftigelsesindsatsiurbanplanen,nemligindholdogrammer.rammerne udgøresafdetuformellemiljøudenskranke,nummersystemogsynligvagtogaf fleksibiliteteniindsatsen.indholdeterbeskæftigelseskonsulenternestilgangtil borgerne,hvordedelsanerkender borgernessituation,resurserog begrænsningerogdelssikrer,at borgerneopleverenkontinuiteti deressager.det,dersåtræder særligtfrem,er,hvordan rammerneermedtilatfordredette indhold.samletsetvurderesdet,at deuformellerammerogmulighederneforfleksibilitetbidragertil,atborgernei højeregradendpådecentralejobcentreharenoplevelseaf,at beskæftigelseskonsulentenmøderdem,hvordeer,oganerkenderderessituation ogbehov.detforholdbidragertilatskabedepositiveoplevelser,somersynligei defortællinger,vimøderhosborgerne. Jeg tror da helt klart, at settingen er konfliktdæmpende. Det at rammerne er anderledes - at der ikke er vagter - at det ikke er et kæmpe sted - at vi kender folk. Vi ved godt, hvordan vi skal servere tingene til de borgere, vi har til samtaler. Beskæftigelseskonsulent 17

19 VORES METODER Evalueringenerforetagetmedhenblikpåatskabeklarhedover,hvordan borgerneopleverdenfremskudtebeskæftigelsesindsatsidenaktuelle bevillingsperiode2010p12.evalueringenfokuserersærligtpådeobligatoriske kontaktsamtaler.hermedafskærerviosfraatsigenogetomdenåbnerådgivning forbundetmedborgereimatchgruppe1ogomdefrivilligesærarrangementer, somdenfremskudtebeskæftigelsesindsatsogsåstårfor.lidtbrederekanman sige,atviivoresfokuspådenfremskudtebeskæftigelsesindsatsiurbanplanen undladeratkommenterepåandrebeskæftigelsesindsatser,ogsåselvom beskrivelserafandreindsatserogsammenligningermellemdisseogdenaktuelle indsatsiurbanplanenfindesidenindsamledeempiri.yderligereharviogså valgtatforholdeosmegetumiddelbarttil,hvordanborgernebeskriverden fremskudtebeskæftigelsesindsatsudenatinddragestørreteoretisketilgangetil socialtarbejdeindenforbeskæftigelsesområdetellerredegørefordenpolitiske ramme,somindsatsenplacerersigi.dissevalgertruffetpåbaggrundaf evalueringensopdragogdenaftale,somviindgikmedpartnerskabetom evalueringenskarakterogomfang. Derertaleomenprocesevaluering,derbeskriver,hvadderfungereroghvorfor, setudfraborgernesoplevelseafindsatsen.detkanbidragemednuancerog billederafborgerensoplevelseafenfremskudtbeskæftigelsesindsatsogbelyse, hvilkegevinsterensådanindsatskanhave.dermedkandetbidragetilatsætte fokuspådemangegevinster,somikkerelaterersigtiletegentligtmatchp gruppeskiftellerførertilbeskæftigelse,mensomalligevelbringerborgeren tætterearbejdsmarkedet.detkanogsågiveindbliki,hvilkemulighederen fremskudtbeskæftigelsesindsatsgenereltsetkanhave,oghvorderkanværerum tilfremtidigoptimeringafindsatsen. Evalueringenerbaseretpåforskelligekvalitativemetodermedfokuspåatfåflest muligeholdningertilmødetmedborgeren,samtfåetindblikistedetsstemning ogarbejdsgang. Derblevtilatstartemedforetagetetsemistruktureretgruppeinterviewmedde tremedarbejdereidenfremskudtebeskæftigelsesindsats.interviewetskullegive overblikoverindsatsensomfangogklarhediforholdtilindsatsensmetoder, 18

20 programteoripsærligtsucceskriterier,samtindblikimedarbejdernesoplevelseaf indsatsensforløbogvirke. Derefterblevderforetagetnisemistruktureredeenkeltinterviewà15P30 minuttersvarighedmedborgere,dermødteopidenfremskudtebeskæftigelsesp indsatsengivendag.dennerekrutteringsstrategiskullesikreetbredtudsnitaf borgere.dervarenenkeltborger,somikkeblevhenvisttilos,dahanifølge beskæftigelseskonsulenternehavdedetmegetdårligtdendag,menderudover sagdealleborgerejatilinterviewet.vifikderforetbredtudsnitafborgergruppen dogmeddenbias,atborgeresombehøvertolkebistandikkehavdefåettilbudt mødedennegivnedag.enmereomfattendeevalueringmedfleredeltagereog fleretildelsuanmeldtedage,samtmulighedfortolkebistandtilinterviewene kunnehavegivetmulighedforyderligeresikringafbreddenirespondentp udsnittet,mentrodsdetteforbeholdlykkedesdetatfåenpænbreddei respondentudsnittetbådeiforholdtilkøn,etnicitet,udfordringer,matchgruppe ogvarighedafledighedsforløbet.interviewethavdefokuspåborgerensoplevelse afogholdningtilindsatsenogkontaktsamtalen.detvilsige,hvordanborgeren opleverstedet,samtalenogforløbet.hermedskullevifåetindbliki,hvadder virkerellerikkevirkeroghvorfor. Sammedag,somborgerintervieweneforegik,blevderforetagetenobservationaf stedet,detsstemningogarbejdsgangenpåstedet.detvarikkemuligtatsidde medtilsamtalerne,menviobserveredeborgerne,nårdekomoggikogden stemning,derumiddelbartkunnesigesatvære.detafskærerosselvfølgeligfraat udtaleosomsamtalerneudfraegneobservationer.derforerudtalelserom samtalernealenebaseretpåhenholdsvisborgernesogmedarbejdernes beskrivelserafdisse. SlutteligthavdevienfokusgruppemedtreborgereudvalgtafbeskæftigelsesP konsulenterneudfraetønskefravoressideom,atdehavdemodpåatsætteord påderesoplevelseroverforhinandenogossomevaluatorer.fokusgruppen bidrogmedendetaljeretvidenomborgernesoplevelseafkontaktsamtalenog denfremskudtebeskæftigelsesindsatssomhelhed.detskyldesblandtandet deltagernessammenligningaferfaringerogderesdelingafforskelligeforståelser afindsatsen.somudgangspunktønskedeviatladeborgernetaleudenformeget styring,mendaviikkevidste,hvordanfokusgruppenvilleudviklesig,havdevi forberedtenspørgeguidemedmangespørgsmålogøvelser.dervardogen 19

21 flydendedialogogderforkunbehovforatinddragefåelementerfra spørgeguiden. Allerespondenterblevlovetanonymitetsåledes,atdeikkeskulleoverveje positivesomnegativefølgerforbundetmedderesudsagn.derforfremståringeni dennerapportvednavn. 20

22

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er.

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er. Interview med Malene J: 00.27: først så skal jeg spørge om hvor gammel du er? M: 25 J: Studere eller arbejder du? M: Jeg arbejder J: Hvor er du opvokset henne? M: Køge J: Og hvilket postnummer bor du i

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Ved Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL og Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Noemi Katznelson Anne Görlich Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet Danmark Øget polarisering Fra

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Hvis uddannelse er eneste vej frem?

Hvis uddannelse er eneste vej frem? Hvis uddannelse er eneste vej frem? Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Generelle udfordringer til unge i dag Stadig større pres på unge til at tage en uddannelse og

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op?

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? Reparation af mobil Trin 4 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? (Kasper skubber den væk) Hold lige op med det der! Louise: Hold selv op, din idiot. Farvel og tak for ingenting! [Trin

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Når kulturer mødes Interkulturel kommunikation

Når kulturer mødes Interkulturel kommunikation Når kulturer mødes Interkulturel kommunikation Nadia El-Gendi Seniorkonsulent Mail: neg@cabiweb.dk Mobilnr. 50 82 51 28 Side 2 Program Målgruppen Hvorfor er det vigtigt at have fokus på kultur? Hvad er

Læs mere

Evalueringsresultater fra Projekt: Sammenhængende trin 1 uddannelse. Resultater 1 Udvælgelsen

Evalueringsresultater fra Projekt: Sammenhængende trin 1 uddannelse. Resultater 1 Udvælgelsen Resultater 1 Udvælgelsen Visiteringen Fedt at vi så salgscheferne til samtalen Visiteringen skal styrkes vi har ikke grundlag for at vurdere dem på det tidspunkt de kommer ind i f.klassen. Lærerne bør

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

DEN TRYGGE KOMMUNE URBAN INNOVATORS

DEN TRYGGE KOMMUNE URBAN INNOVATORS DEN TRYGGE KOMMUNE URBAN INNOVATORS 5. MAJ 2010 Njalsgade 106,2 DK2300 Kbh. S.COM info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en dansk virksomhed, der

Læs mere

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Evaluering af et rådgivningsprojekt for kræftramte familier Fokuseret kort-tids forebyggende familierådgivning for familier med en forældre med kræft. Kræftens Bekæmpelse i Århus Psykologisk Institut,

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker?

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker? Bilag 6 I: Interviewer IPA: IPP: Interviewperson Interviewperson Den personlige relation Udskrift af Interviewsekvens I: Synes du, du kan tale om personlige ting med din gåmakker? IPA: Ikke så meget. Jo

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne?

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne? Interview med Christina Andersen M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18 M: øhm du studerer? C: ja M: hvor er du opvokset henne? C: i Odense i hvert fald de første fire år yeees øhh hvor bor

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj D 26. april. Udfordringer Uklare forventninger til frivillige Lederes travlhed - administrative opgaver tager tiden (manager kontra leder) For få ressourcer

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

SEX-panel. Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste

SEX-panel. Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste SEX-panel Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste Avaruna Mathæussen (17 år) 2. KLM2 Straight, single Kristian

Læs mere

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation.

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Ledelse & Organisation/KLEO Indledningen af samtalen Leder: Nå men formen på det her Pia, det er jo, at nu har jeg været oppe i går i en danskundervisning

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

PARIS. Ved nattetide strejfer en mand om på Tolbiac-broen. Hans ansigt lyser af vanvid. Den 10. november 1956.

PARIS. Ved nattetide strejfer en mand om på Tolbiac-broen. Hans ansigt lyser af vanvid. Den 10. november 1956. PARIS. Ved nattetide strejfer en mand om på Tolbiac-broen. Hans ansigt lyser af vanvid. Den 10. november 1956. Gode kammerat! Jeg skriver til dig, selv om du er snuser, for du er ikke nogen almindelig

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet Greb i klasserummet Greb i klasserummet I matematik hjælper feedbacken mig meget. Det er mest i afleveringerne, vi får feedback. Så får vi ofte spørgsmål, der leder hen til svaret, i stedet for svaret.

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere