LÆGEFORENINGEN. Budget 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGEFORENINGEN. Budget 2016"

Transkript

1 LÆGEFORENINGEN Budget 2016 Lægemøde 2015

2 0. Indledning Lægeforeningen anvender en formålsorientering af økonomistyringen. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål, som Lægeforeningen skal opfylde. Informationsgraden af rapporteringen søges hermed øget overfor repræsentantskab og medlemmer. Budgettet er opdelt efter foreningens 4 hovedformål: Stands og sundhedspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Medlemsrettet virksomhed Fælles administration Hvert formål specificeres dernæst i forskellige delformål/delaktiviteter som f.eks. demokratiske aktiviteter, standspolitiske og sundhedspolitiske aktiviteter. 1. Grundlæggende forudsætninger i budgettet De væsentligste forudsætninger vedrører: - Uændret aktivitetsniveau (se 1.1) - Nedsættelse af kontingentet og medlemsfremgang (1.2) - Annoncesalg i Ugeskriftet (1.3) - Investeringer i medlemsrettet it (1.4) 1.1 Uændret aktivitetsniveau Budgettet er udarbejdet med et uændret politisk aktivitetsniveau for øje i forhold til 2012 og 2013, men med korrektion for de beslutninger, der løbende træffes om nye og ændrede aktiviteter. 1.2 Kontingentindtægter Budgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om en reduktion i kontingentet svarende til en samlet reduktion på 1,6 mio. kr. Kontingentreduktionen på i alt 1,6 mio. kr. svarer til en reduktion på 1,7 %, eller en reduktion for et fuldt betalende medlem fra kr. til kr. For en nyuddannet læge betyder det at 1. års betaling bliver på kr. Kontingentet har været uændret i perioden og er blevet reduceret både i 2014 og Med den foreslåede reduktion for 2016 er kontingentet samlet set blevet reduceret med nominelt 220 kr. fra 2013 til Udviklingen er illustreret nedenfor: Kontingent - fuldt betalende Inflation (skøn for 2014) 2,8% 2,5% 2,0% 0,8% 0,3% 1,3% 1,7% 2010-kontingent korrigeret for inflation Gennemsnitligt kontingent Gennemsnitlig kontingentbetaling 81,7% 81,6% 81,7% 81,9% 82,1% 84,2% 83,9% Det ses, at den nominelle reduktion på 220 kr. om året for et fuldbetalende medlem fra 2010 svarer til en reduktion på 645 kr., når der tages hensyn til inflation. Det ses endvidere, at den Side 2/2

3 gennemsnitlige kontingentbetaling for medlemmerne udgør mellem 82 % og 84 % af et fuldt kontingent, hvilket skyldes, at det er vedtaget at give store rabatter til særlige grupper, primært nye kandidater (indfasning over 5 år) og pensionister (½ kontingent) Selv med den forudsatte reduktion af kontingentet pr. medlem kan Lægeforeningen forvente at få stort set uændrede kontingentindtægter. Det skyldes, at der uddannes flere læger end der fragår (pensionering og død). Da Lægeforeningens kontingentstruktur betyder, at nyuddannede læger de første år har reduceret kontingent, er tilgangen af fuldt betalende læger endvidere meget sikker, fordi disse allerede er medlemmer, blot med reduceret kontingent. Af de sidste 5 årgange af nyuddannede læger er ca. 820 om året blevet medlemmer. Den årlige afgang af medlemmer er ca. 400 fordelt ligeligt mellem dødsfald, egen udmeldelse og udmeldelse som følge af restance mv. Der forventes således en tilvækst på ca. 400 fuldt betalende medlemmer og samtidig en tilvækst i antallet af øvrige medlemmer (primært pensionister) på 100 i Forudsætninger for medlemsvæksten og konsekvenser heraf vil blive gennemgået nærmere i afsnit 4.1. Ud over reduktionen i kontingentet, er lægeansvarsforsikringen fra 2014 gjort gratis og dækker alle medlemmer af Lægeforeningen. Lægeansvarsforsikringen dækker bierhverv og fritid mv. (ansvar i medfør af lægeløftet mv) og kostede i kr. pr. medlem. I 2015 gøres ID kortet endvidere gratis for alle medlemmer af Lægeforeningen. ID kortet har hidtil kunnet købes af medlemmerne for 187,50 kr. Der er således indenfor kontingentet opnået yderligere medlemsfordele med en værdi på over 400 kr. pr. medlem. 1.3 Ugeskriftet annonceindtægter Annonceindtægterne har efter outsourcingen ultimo 2013 fundet et nyt stabilt leje, hvor tidligere års nedgang er vendt, og der forventes mindre stigninger fremover. Udvikling i annonceindtægter Mio. kr Budget 2016 Budget Samarbejdet med DG Media har fungeret godt i De realiserede annonceindtægter for 2014 er således 1,8 mio. kr. højere end for Det er forventningen, at der kan ske yderligere forbedring ved optimering af prisstrukturen og markedsføringen. 1.4 Investeringer og projekter I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er der også foretaget en vurdering af effekten af igangværende IT projekter, nemlig outsourcing projektet og nyt medlemssystem. I forbindelse med budget 2015 var forventningen, at såvel outsourcing som idrifttagelse af nyt med Side 3/3

4 lemssystem ville ske i Mens det nye medlemssystem er blevet en del forsinket, sker outsourcingen stort set som planlagt. I marts 2015 er forhandlingerne med ny leverandør afsluttet og kontrakt underskrevet. Budget 2016 er således udarbejdet med udgangspunkt i den nye kontrakt. Med indgåelsen af outsourcing aftalen er følgende mål nået: Det er sikret, at kravene til driftsstabilitet udenfor almindelig arbejdstid er blevet væsentligt forøget. Kravene i aftalen er en garanteret driftsstabilitet på 99 % i perioden 7 22 alle ugens dage. Denne forbedring er væsentlig for at kunne facilitere brugen af de forøgede selvbetjeningsmuligheder for medlemmerne på Læger.dk og i det nye medlemssystem. Det er sikret, at de forestående investeringer i servere sker som en del af outsourcingen og uden yderligere omkostninger for Lægeforeningen, hvorved der spares en større investering og afskrivninger på samme. Samtidig etableres det bedste tekniske grundlag for en stabil drift, idet outsourcingen sker til ny hardware, som er leverandørens investering. Det er sikret, at størstedelen af pc erne i Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger udskiftes til nye, hvilket også reducerer de praktiske problemer med at sikre overgangen til ny officepakke, som forventes gennemført som led i implementeringen af nyt medlemssystem. Medlemsprojektet har også nået en milepæl, idet der nu er opnået enighed om rammerne for en kontrakt med cbrain om leverancen ovenpå analysefasen. Kontraktarbejdet er omfattende og har til formål at reducere usikkerheden ved samarbejdet med cbrain mest muligt. Uanset dette er så store it projekter stadig forbundet med usikkerhed. Selv om der udestår enkelte afklaringspunkter, kan det på baggrund af kontraktforhandlingen konstateres, at projektet bliver en del dyrere end forudsat i budget Det forhold, at systemet først forventes implementeret i løbet af 2016 (forventning p.t. er 2. kvartal 2016) betyder imidlertid, at der i 2016 kun kommer driftsomkostninger og afskrivninger for den del af 2016, som ligger efter idrifttagelsen. Den samlede effekt for budget 2016 er illustreret nedenfor: Samlet investering for LF Afskrivninger Alle tal i t.kr. Forventet 2015 Kontrakt nu Levetid Forventet 2015 Kontrakt nu Medlemsprojektet år Start I alt Budget 2015 Primo Budget 2016 Medio Forskel Det fremgår, at det foreløbigt forventede investeringsniveau vil medføre yderligere omkostninger i på 1,8 mio. kr. Effekten i 2016 er umiddelbart positiv som følge af, at implementering nu forventes at ske medio 2016, hvorfor der kun kommer et halvt års driftsomkostninger og afskrivninger i De enkelte elementer i projektet vil blive evalueret nærmere. I denne proces vil der blive fokuseret på, hvorvidt omkostningerne vedrørende projektelementerne kan reduceres. Det er imidlertid samtidig tydeligt, at realiseringen af projektet vil betyde ændringer i omkostningsbilledet. De løbende driftsomkostninger vil stige i form af vedligeholdelsesomkostninger vedrørende det nye system, men der vil med tiden også ske bortfald af omkostninger vedrørende eksisterende systemer. Side 4/4

5 Formålet med at gennemføre projektet er dels at styrke grundlaget for at forbedre medlemsservicen og understøttelsen af medlemmerne generelt, men også at skabe fundamentet for en mere effektiv administration. Det må således forventes, at en del af omkostningerne ved projekterne vil kunne dækkes af besparelser på driftsomkostningerne, fx ved udfasning af det nuværende dokumentarkiveringssystem Captia, som p.t. har en årlig driftsomkostning til licenser mv. på ca. 0,6 mio. kr. Det nærmere omfang af afledte besparelser vil først blive afdækket på et senere stade af projektplanlægningen. Det forventes, at besparelser vedrørende eksisterende systemer ikke vil få effekt i 2016, idet disse vil skulle udfases efter endelig idriftsættelse af det nye medlemssystem. 2. Personaleressourcer Som led i budgetprocessen bliver de ansvarlige chefer bedt om at melde deres forventning til budget inden for eget område ind baseret på den grundlæggende forudsætning om uændret aktivitetsniveau. I 2013 og 2014 har der været gennemført en række indsatser, som har reduceret omkostningsniveauet (genforhandling af en række større kontrakter og outsourcing af funktioner som grafisk produktion af Ugeskriftet, annonceafdelingen og dele af IT driften). I 2014 har der endvidere været fokus på at høste fordelene ved den i efteråret 2013 gennemførte organisationsændring, hvor 9 afdelinger blev slået sammen til 5 områder, hvilket også er lykkedes i et omfang og tempo, som har været bedre end forventet. I forbindelse med budget 2016 har fokus været på at sikre, at organisationen er gearet til de omstillinger, som det nye medlemsprojekt og fokus på medlemmerne vil medføre. Budget Budget Budget Ændring Ny områdestruktur Profession & Jura 19,2 20,1 21,2 1,1 Sundhedspolitik & Kommunikation 36,3 35,7 37,6 1,9 Medier & Viden 26,0 21,7 22,8 1,1 Medlemsservice & Forretningsstøtte 27,4 27,0 25,8-1,1 IT & Service 16,9 13,3 13,5 0,2 125,8 117,8 120,9 3,1 I forbindelse med budget 2016 og den nye områdeopdeling er enkelte fordelingsnøgler vedrørende medarbejdernes faktiske aktiviteter blevet revurderet, hvilket har givet anledning til mindre forskydninger i forhold til tidligere år. Disse er nærmere omtalt under de enkelte aktiviteter i bilag 1. Hovedændringerne vedrører imidlertid de regionale aktiviteter, hvor der sker en væsentlig opgradering af aktivitetsniveauet. Dette er en konsekvens af den af PLO besluttede forøgelse af den regionale sekretariatsbistand og påvirker således alene budgettet i forhold til bruttotallene, idet forøgelsen betales af PLO, således at nettoeffekten for Lægeforeningen er neutral. Der forventes gennemført en opnormering af området Profession og Jura i form af en ny jurist, idet der har været en kraftig stigning i medlemmernes behov for juridisk assistance i form af klagesager mv. 3. Hoved og nøgletal Nedenfor er vist hoved og nøgletal for budget Til sammenligning er vist de vedtagne budgetter for 2014 og Side 5/5

6 Hovedtal RESULTATOPGØRELSE Indtægter Kontingentindtægter Øvrige driftsindtægter Finansielle indtægter (netto) Indtægter i alt Sundheds og standspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Fælles administration Omkostninger i alt Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Resultat efter skat m.v Det ses, at det indstilles, at der for 2016 bliver et negativt resultat på ca. 2,6 mio. kr. før omkostninger til øremærkede regionale aktiviteter. Det indebærer, at 4/5 af den forventede omkostning vedrørende medlemsprojektet i 2016 finansieres af egenkapitalen. Det giver plads til en usikkerhed omkring investeringen, jfr. bestyrelsens tidligere beslutning om at investeringen kan finansieres over egenkapitalen. 4. Indtægter 4.1 Kontingentindtægter Kontingentet har været helt uændret i 2010 til I 2014 og 2015 er kontingentet blevet nedsat med hhv. 100 kr. og 50 kr. for et ordinært medlem. For 2016 foreslås en yderligere kontingentnedsættelse på 70 kr. Herved kommer kontingentet for et fuldt betalende medlem lige under kr., hvilket samtidig betyder, at nye kandidaters årskontingent bliver på kr., da de som følge af den vedtagne rabatstruktur kun betaler 25 % de første 3 år. Lægeforeningen har primo medlemmer. Der forventes en samlet medlemstilgang på 483 medlemmer fra primo 2015 til I lighed med tidligere år ligger en stor del af væksten i de ikke erhvervsaktive medlemmer, hvilket er udtryk for, at denne gruppe er stigende i takt med, at de store årgange går på pension, men også at det i vidt omfang lykkes at fastholde medlemmerne efter pensionering. Således udgjorde gruppen af ikke erhvervsaktive pr mod år senere, dvs. en tilvækst på ikke erhvervsaktive over perioden eller knapt 200 om året. Effekten af den foreslåede kontingentnedsættelse er, at den samlede kontingentindtægt forventes at være på niveau med kontingentindtægten for 2015, nemlig en stigning på i alt ca. 62 t.kr. 4.2 Øvrige indtægter Finansielle indtægter består bl.a. af afkast af obligationer og andre værdipapirer. Hertil kommer forrentning af den løbende likviditet. Finansielle udgifter skyldes lån optaget til finansiering af renovering af ejendommen. Det lave renteniveau medfører, at de finansielle indtægter reduceres med 500 t.kr. Side 6/6

7 Lægeforeningen har en række driftsindtægter. Disse stammer dels fra egentligt salg af mødeog kursusvirksomhed, administrative ydelser og serviceydelser (møde og selskabslokaler). Hertil kommer omkostningsfordeling af opgaver, der varetages for de forhandlingsberettigede foreninger og andre foreninger. Af den primære drift er 1/3 således indtægtsdækket og 2/3 kontingentfinansieret. Indtægterne er specificeret i de enkelte noter. Indtægterne er henført til de enkelte formål/delaktiviteter i budgettet. 5. Ugeskrift for Læger Ugeskriftet forudsættes at udkomme med 26 trykte numre pr. år, som udsendes til medlemmer og abonnenter med posten. Ugeskriftet forventes at udkomme med sider hvert år, hvoraf cirka 40 procent er videnskabelige artikler. Derudover udkommer Ugeskriftet og Danish Medical Journal (DMJ) elektronisk og kan læses via en app. I 2014 var det 137 artikler og 39 afhandlinger og 3 guidelines. Alle medlemmer med en e mail adresse får hver mandag i udgivelsessæsonen tilsendt en mail med en oversigt over det kommende nummer plus en bladreversion. Endvidere bliver alle tilbudt at modtage det daglige nyhedsbrev. Ugeskriftet har sin egen hjemmeside. Alt publiceres på hjemmesiden, som dermed er den samlende udgivelse. Den trykte udgave af Ugeskriftet indeholder ikke den samme mængde stof. Hjemmesiden har nu mere end besøgende pr. måned og indeholder alt fra det trykte medie plus ekstra indhold i form af artikler fra DMJ, nyheder, blogs mm. Budgettet forudsætter desuden en mindre nedgang i abonnementsindtægterne ved salg af abonnementer til Ugeskriftet. 6. Uddannelse, forskning og karriere De samlede aktiviteter på området vil blive realiseret indenfor den ramme, som foreligger. I budget 2016 er forudsat et aktivitetsniveau svarende til 2014 og Graden af kontingentdækning af aktiviteterne vil være på samme niveau som de forudgående år. 7. Skat 2010 endte med en skatteomkostning på 193 t.kr. Denne skatteomkostning var en følge af en ændring i skattereglerne, som medfører, at Lægeforeningen fremadrettet skal betale en højere skat. Baggrunden var, at fradragsreglerne er ændret, så der ikke længere blev givet fradrag til forrentning af foreningers formue ( konsolideringsfradrag ). Fra og med 2014 er konsolideringsfradraget genindført, hvilket betyder, at Lægeforeningen kan forvente at kunne undgå skattebetaling fremover med de nuværende indkomst og skatteforhold. Side 7/7

8 Bilag 1. Gennemgang af formålsområderne 1. Sundheds og standspolitisk virksomhed De samlede udgifter fordeler sig således: Note Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Direkte demokratiske aktiviteter Dette område omfatter udgifter som følge af Lægeforeningens demokratiske organisation: Note 1. Demokratiske aktiviteter Indtægter Bestyrelsen Repræsentantskabet (netto) Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter Under Bestyrelsen optræder udgifter til honorarer, møder, omkostningsdækning for bestyrelsen, aktivitetspulje, kontingenter til AC, IMCC. Der er regnet med 9 bestyrelsesmøder samt internatmøde. Under Repræsentantskabet optræder udgifter til Lægemødet. Under Vedtægtsrelaterede aktiviteter optræder f.eks. udgifter til Regionsmøder, Lovudvalg og Foreningen af Pensionerede Læger. Der forventes afholdt 3 regionsmøder, hvoraf et afholdes som videomøde. Til Foreningen af Pensionerede Læger er uændret afsat kr. I budgettet for 2016 er dog endvidere henført de puljer, som vedrører regionale aktiviteter for ikkeerhvervsaktive Standspolitiske aktiviteter Note 2. Standspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Eksterne samarbejdsrelationer De administrative omkostninger udgøres af udgifter til dele af Profession & Jura. I forbindelse med overgangen til nye områder er foreløbig omkostningen vedrørende betjening af fonde og legater overflyttet til denne aktivitet. Andre opgavejusteringer påvirker ligeledes budgettet. I Side 8/8

9 forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er det personalemæssige ressourcetræk revurderet, hvilket er årsagen til stigningen i administrative omkostninger i forhold til tidligere år. Under aktiviteter og arbejdsgrupper er budgetteret udgifter til: Lægeetisk Nævn, Etisk Udvalg, arbejdet med patientklagesystemet, samt det forebyggende arbejde med selvjustits. Eksterne samarbejdsrelationer har et særskilt budget, der muliggør samarbejde med fx Rwanda i WMA regi Sundhedspolitiske aktiviteter Note 3. Sundhedspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger International aktivitet Aktiviteter og arbejdsgrupper Vidensråd, Lægeforeningens andel Vidensråd Samlet budget Trygfondens andel Lægeforeningens andel Heraf lokaleomkostninger (andel i Fællesøkonomi) Heraf IT omkostninger (andel i Fællesøkonomi) Nettosum De administrative omkostninger omfatter udgifter indenfor området Sundhedspolitik og kommunikation. Stigningen i omkostningerne skyldes primært, at der er gennemført en opnormering af kommunikationsområdet i forbindelse med implementering af nyt læger.dk. De Internationale udgifter dækker rejse og mødeaktivitet til møder centreret om WMA, CPME, Nordiske møder samt møder i Internationalt Udvalg. Omfatter også kontingenter til de WMA og CPME. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er det personalemæssige ressourcetræk revurderet, hvilket er årsagen til stigningen i omkostningerne i forhold til tidligere år. Stigningen afspejler, at der i modsætning til tidligere nu indregnes skønsmæssige personaleomkostninger vedrørende de medarbejdere, som forestår den sekretariatsmæssige bistand til aktiviteten. I omkostningerne til aktiviteter og arbejdsgrupper er der i lighed med tidligere år afsat 100 t.kr. til nye sundhedspolitiske satsningsområder, således at der er mulighed for efter behov at igangsætte nye ad hoc grupper eller særlige initiativer. Der er i 2014 indgået aftale med Trygfonden om fortsat finansiering af Vidensrådet Lægeforeningens andel forbliver uændret 500 t.kr. om året, som primært ydes i form af infrastruktur, dvs. lokaler og IT mv. Aftalen med Trygfonden om den ny periode frem til udgangen af 2018 giver ikke fuld finansiering. Der er således et igangværende arbejde med at søge supplerende finansiering. Det er imidlertid et led i aftalen med Trygfonden, at driften for 2015 er fuldt finansieret, således at der er skabt rum til at samle den supplerende finansiering. Side 9/9

10 2. Uddannelsesvirksomhed Uddannelsesvirksomheden består af to hovedområder: Den uddannelsespolitiske del og den del der er relateret til efteruddannelsesvirksomhed i form af kurser, e læring etc. Note Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Aktiviteten på området er beskrevet i afsnit 6. I budget 2016 er forudsat et uændret aktivitetsniveau og en samlet kontingentdækning af aktiviteterne i samme niveau som for tidligere perioder Uddannelses og forskningspolitik Note 4. Uddannelse og forskningspolitik Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Heraf udvikling af efteruddannelsesvirksomheden finansieret via disponeret egenkapital De administrative omkostninger omfatter sekretariatet, der betjener Lægeforeningens Udvalg vedr. Uddannelse og Forskning og en række arbejdsgrupper. Sekretariatet og udvalgene varetager uddannelsespolitiske spørgsmål i relation til præ og postgraduat uddannelse, efteruddannelse samt forskningspolitiske spørgsmål. UUF afholder 4 5 møder årligt samt et årlig temamøde. Udvalgsmedlemmer og sekretariat deltager som suppleanter eller medlemmer i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt en række eksterne udvalg, arbejdsgrupper og møder under DNRLV, i Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner mv. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er det personalemæssige ressourcetræk revurderet, hvilket er årsagen til stigningen i de administrative omkostninger og det tilsvarende fald i omkostningerne til aktiviteter og arbejdsgrupper i forhold til tidligere år Efteruddannelsesvirksomhed Note 5. Efteruddannelsesvirksomhed Indtægter Administrative omkostninger Efteruddannelsesaktiviteter overgangstilskud til PLO Side 10/10

11 Sekretariatet tilrettelægger traditionelle kurser, men også workshops, masterclasses, gå hjemmøder og debatmøder indenfor emner med relevans for professionen og indenfor alle 7 lægeroller. Målgrupperne for aktiviteterne varierer og kan være for såvel hele lægestanden som for specifikke målgrupper blandt foreningens medlemmer. Sekretariatet er ansvarlig for den løbende udvikling og driften af denne palette af læringsaktiviteter. Sekretariatet varetager karrierevejledning, mentorordninger, coaching og netværk for medlemmerne og gennemfører analyser vedr. uddannelsesforhold og professionen i øvrigt. Sekretariatet samarbejder med relevante eksterne aktører om at sikre relevante nye uddannelsesforløb og projekter, herunder e læringsaktiviteter og bistår f.eks. med Lægemødet og andre større arrangementer. Markedsføringsaktiviteter er stigende vigtigt i et presset marked. 3. Særlig medlemsrettet virksomhed Note Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Publikationer Note 6. Publikationer Indtægter Danish Medical Journal (DMJ) Bibliotek for Læger Ugeskrift for Lægers redaktion Ugeskrift for Lægers produktion Lægehåndbogen Lægeforeningen udgiver en række medlemsrettede publikationer: Ugeskriftet, netpublikationen Danish Medical Bulletin og Bibliotek for Læger. Udviklingen og budgetforudsætningerne er nærmere beskrevet i afsnit 1.2 og 5. Den samlede publikationsomkostning for 2015 forventes at være 14,6 mio kr. mod 15,3 mio. kr. i budget 2014, hvilket svarer til en omkostning pr. medlem på 521 kr. i 2016 mod 566 kr. for Bistand til videnskabelige selskaber Note 7. Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Indtægter Fællessekretariatet Side 11/11

12 Fællessekretariatet yder sekretariatsmæssig service til videnskabelige selskaber og organisationer. Sekretariatets 6 medarbejdere (4,2 årsværk) betjener mere end 20 selskaber og organisationer, herunder Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Det Københavnske Medicinske Selskab. Fællessekretariatet tilrettelægger årligt over 30 arrangementer for selskaberne med godt deltagere. Fællessekretariatets ydelser er gennemgået i 2014 og priserne justeret i 2015, men budget 2014 og 2015 har været lidt for optimistisk Regionerne Note 8. Regionale aktiviteter Indtægter LF Regioner Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital Regionale aktiviteter (netto) De regionale aktiviteter består dels af opgaver, som den enkelte region løser for de forhandlingsberettigede foreninger, dels af stands og sundhedspolitiske opgaver i forhold til koordinationsforum og nedsatte udvalg. Der indgås årligt aftaler mellem hver af de forhandlingsberettigede foreninger og LF om ressourcetrækket og betalingen. Hovedparten af aktiviteten er knyttet til de forhandlingsberettigede foreninger i form af bistand til tillidsmænd, praksisudvalg og medlemmer i regionerne. Den regionale aktivitetspulje giver mulighed for, at det enkelte koordinationsforum kan søge udvalget, der fordeler midlerne, om hel eller delvis dækning af regionale aktiviteter. Det kommer medlemmer fra alle tre foreninger til gode, og midlerne ligger ud over budgettet. Der aflægges særskilt regnskab for puljen. Trækket på den regionale aktivitetspulje dækkes af en hensættelse under egenkapitalen, som er de tidligere lægekredsforeningers egenkapital ved fusionen med Lægeforeningen minus brugte midler. Regnskabsmæssigt udgiftsføres trækket på aktivitetspuljen imidlertid i Lægeforeningens resultatopgørelse. I budget 2016 er regnet med en væsentlig aktivitetsstigning. Dette er en konsekvens af den af PLO besluttede forøgelse af den regionale sekretariatsbistand og påvirker således kun Lægeforeningens budget i forhold til bruttotal, idet forøgelsen betales af PLO, således at nettoeffekten for Lægeforeningen er neutral. Forøgelsen af den regionale sekretariatsbistand er under implementering og får således allerede effekt for 2015, men dog først fuld effekt i Side 12/12

13 3.4. Medlemsstøtte og rådgivning Note 9. Medlemsstøtte og rådgivning Indtægter Medlemsstøtte Medlemsrådgivning Medlemsservice Kandidatfester heraf provision vedr for ny gruppeforsikringsaftale Medlemsstøtte og rådgivning (netto) Lægeforeningen yder støtte til medlemmer i forskellige situationer. Under Medlemsstøtte henføres udgifter til Kollegialt netværk, lægeansvarsudvalget og socialrådgiveren. Endvidere er Voldgiftsretten involveret i konfliktløsning mellem medlemmer. Under Medlemsrådgivning er samlet udgifter til Attestudvalgets rådgivning og forhandlingsaktiviteter for alle medlemmer. Medlemsservice omfatter de udgifter og indtægter, der er knyttet til at vedligeholde og udvikle foreningernes medlemsregistre samt forestå kontingentopkrævning for ca. 250 forskellige foreninger. Herudover ydes medlemsservice i forbindelse med de særlige medlemsfordele som Lægeforeningen udbyder som gruppelivsforsikringer, lægeansvarsforsikring, abonnementer, ID kort etc. Der er ca læger, der anvender Lægeforeningens forsikringsordninger. Der påregnes fortsat afholdt kandidatfester i København, Odense og Århus. Der regnes med i alt 845 deltagere til 8 fester. 4. Fælles administration Det Fællesadministrative område omfatter de fællesfaciliteter, som Lægeforeningen forestår på alle foreningers vegne. Note Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Møde og arrangementsservice Note 10. Møde og arrangementsservice Indtægter Møde og arrangementsservice Udgifterne til møde og arrangementsservice dækker servicering af møder samt afholdelse af større møder og fester i Domus Medica. Endvidere ydes der også personaleservice i form af Side 13/13

14 kantineordning for alle husets medarbejdere, kaffeordning etc. Bemandingen er reduceret ved naturlig afgang, hvilket slår igennem på omkostningerne. Der serviceres ca. 35 kurser og konferencer, ca 200 fester og selskaber med i alt over deltagere, samt knapt møder med ca deltagere. 4.2 Reception og dokumentationsservice Note 11. Reception og dokumentation Indtægter Reception og dokumentation Reception og dokumentationsservice er fælles for hele huset og omfatter modtagelse af gæster, telefonservice, modtageservice og håndtering og distribution af elektronisk korrespondance og andet materiale Ejendoms og teknisk service Note 12. Ejendoms og teknisk service Indtægter Ejendomsservice Teknisk service Ejendomsservice er en del af området IT & Service og står for ejendommens daglige drift og vedligeholdelse. Udgifter til rengøring, sikring af bygning, husleje, forsikringer, skatter samt løbende vedligeholdelsesudgifter henføres hertil. Herudover er afskrivninger som følge af den 10 årige drifts og vedligeholdelsesplan en del af udgifterne. Teknisk service står for fordeling og afhentning af post, kopieringsopgaver og visse indkøbsområder Ledelse, økonomi og HR Note 13. Ledelse, økonomi og Human Ressource Indtægter Økonomi Ledelse og Human Ressource Ledelse, økonomi og HR omfatter udgifter til direktion, økonomifunktion og HR funktionen. Løn og personaleudgifter afsat til fælles formål som lokallønspulje, barsels og sygdomsudgifter, efteruddannelsesudgifter etc. er henført til Ledelse og HR, men udgiftsføres på relevant omkostningssted. På indtægtssiden budgetteres med refusioner for fællesøkonomi af administrative ydelser samt salg af økonomiafdelingens ydelser til bl.a. selskaber og organisationer. Side 14/14

15 4.5. It service Note 14. It service Indtægter It Administration It Drift og support IT Metode og leverancestyring It Udvikling IT Service, der er en del af området IT & Service, omfatter udgifter til drift og udvikling af IT samt af telefoner for alle organisationer. IT afdelingen betjener Lægeforeningens medlemmer, ansatte i Lægeforeningen, lægepolitikere samt PLO, YL, FAS. Den interne support til ansatte betjener ca. 175 pc arbejdspladser i Domus Medica og ca. 25 pc arbejdspladser i de regionale afdelinger. Dertil kommer ca. 100 hjemmepc ere til tillidsvalgte og ansatte, som er opkoblet til Lægeforeningen via en fjernadgangsløsning. Bemandingen er i perioden reduceret ved outsourcing med netto 4,2 årsværk. Som følge af medlemsadministrationsprojektet er der tilført ét årsværk. Der henvises til afsnit 1.3 vedrørende konsolidering og outsourcing af it driften, som gennemføres frem til primo Outsourcingen betyder ikke en reduktion af omkostningerne til itdrift, hvilket heller ikke var målet på kort sigt, da vi stod overfor at skulle geninvestere i nye servere. Udgifterne til de outsourcede ydelser er benchmarket med markedet. Som omtalt i afsnit 1.3 vil omkostningerne til medlemsprojektet først belaste regnskabet fra idrifttagelsen medio 2016, hvilket betyder, at der forventes lavere omkostninger end i budget Der er imidlertid tale om en periodeforskydning. Side 15/15

16 Bilag 2016 i tal Resultatopgørelse 1. januar 31. december Note Indtægter: Kontingenter fra medlemmer Nettoomkostninger: Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Provision vedr for ny gruppeforsikringsaftale Øremærkede regionale aktiviteter Skat af årets resultat Årets resultat Side 16/16

17 Noter til resultatopgørelsen Note 1. Demokratiske aktiviteter Indtægter Bestyrelsen Repræsentantskabet (netto) Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter Note 2. Standspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Eksterne samarbejdsrelationer Note 3. Sundhedspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger International aktivitet Aktiviteter og arbejdsgrupper Vidensråd, Lægeforeningens andel Vidensråd Samlet budget Trygfondens andel Lægeforeningens andel Heraf lokaleomkostninger (andel i Fællesøkonomi) Heraf IT omkostninger (andel i Fællesøkonomi) Nettosum Note 4. Uddannelse og forskningspolitik Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Note 5. Efteruddannelsesvirksomhed Indtægter Administrative omkostninger Efteruddannelsesaktiviteter Note 6. Publikationer Indtægter Danish Medical Journal (DMJ) Bibliotek for Læger Ugeskrift for Lægers redaktion Ugeskrift for Lægers produktion Lægehåndbogen Note 7. Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Indtægter Fællessekretariatet Side 17/17

18 Note 8. Regionale aktiviteter Indtægter LF Regioner Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital Regionale aktiviteter (netto) Note 9. Medlemsstøtte og rådgivning Indtægter Medlemsstøtte Medlemsrådgivning Medlemsservice Kandidatfester heraf provision vedr for ny gruppeforsikringsaftale Medlemsstøtte og rådgivning (netto) Note 10. Møde og arrangementsservice Indtægter Møde og arrangementsservice Note 11. Reception og dokumentation Reception og dokumentation Note 12. Ejendoms og teknisk service Indtægter Ejendomsservice Teknisk service Note 13. Ledelse, økonomi og Human Ressource Indtægter Økonomi Ledelse og Human Ressource Note 14. It service Indtægter It Administration It Drift og support IT Metode og leverancestyring It Udvikling Note 15. Finansielle poster Renteindtægter og udbytte Renteomkostninger Kursregulering værdipapirer m.v Note 16. Skat af årets resultat Note 17. Årets resultat Kontingentindtægter Driftsindtægter i alt Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Side 18/18

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1. Lægeforeningens formål afspejles i økonomien 3 1.2. Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011

Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Lægeforeningen Kristianiagade 12, 2100 København Ø CVR-nr. 12 06 73 13 Årsregnskab for 2010 Godkendt på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Åretsresultaterioverskrifter: Imajlanceredevirapporten TransparencyinCorporateReporting TRAC)som analyseredegennemsigtighedenafde20størstedanskebørsnoteredevirksomheders rapporteringer.tracrapporteneretresultatafetsuccesfuldtsamarbejdemedcems

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013

Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013 Økonomi og indkøb Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013 Opsummering af økonomiafdelingens vurdering af Kattegatcenterets økonomi Det er økonomiafdelingens vurdering, at Kattegatcentrets

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Indlæg til punkt 5-6 Generalforsamling i Djursland Landboforening den 10. marts 2004 ved chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Indlæg til punkt 5-6 Generalforsamling i Djursland Landboforening den 10. marts 2004 ved chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Indlæg til punkt 5-6 Generalforsamling i Djursland Landboforening den 10. marts 2004 ved chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Årsregnskabet 2003, revisionsprotokollat af 19. december 2003 og 17. februar

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent

Indstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Dagsordenspunkt 1 Indstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent Kongressen skal jf. LO s love, stk. 1, fastsætte et årligt kontingent pr. medlem for den kommende

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019

ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019 ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019 OMSÆTNING De budgetterede skibsafgifter for 2016 forventes at ligge på samme niveau som i 2015. I perioden 2017-2019 forventer vi en vækst i omsætningen fra skibsafgifter,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere