LÆGEFORENINGEN. Budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGEFORENINGEN. Budget 2016"

Transkript

1 LÆGEFORENINGEN Budget 2016 Lægemøde 2015

2 0. Indledning Lægeforeningen anvender en formålsorientering af økonomistyringen. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål, som Lægeforeningen skal opfylde. Informationsgraden af rapporteringen søges hermed øget overfor repræsentantskab og medlemmer. Budgettet er opdelt efter foreningens 4 hovedformål: Stands og sundhedspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Medlemsrettet virksomhed Fælles administration Hvert formål specificeres dernæst i forskellige delformål/delaktiviteter som f.eks. demokratiske aktiviteter, standspolitiske og sundhedspolitiske aktiviteter. 1. Grundlæggende forudsætninger i budgettet De væsentligste forudsætninger vedrører: - Uændret aktivitetsniveau (se 1.1) - Nedsættelse af kontingentet og medlemsfremgang (1.2) - Annoncesalg i Ugeskriftet (1.3) - Investeringer i medlemsrettet it (1.4) 1.1 Uændret aktivitetsniveau Budgettet er udarbejdet med et uændret politisk aktivitetsniveau for øje i forhold til 2012 og 2013, men med korrektion for de beslutninger, der løbende træffes om nye og ændrede aktiviteter. 1.2 Kontingentindtægter Budgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om en reduktion i kontingentet svarende til en samlet reduktion på 1,6 mio. kr. Kontingentreduktionen på i alt 1,6 mio. kr. svarer til en reduktion på 1,7 %, eller en reduktion for et fuldt betalende medlem fra kr. til kr. For en nyuddannet læge betyder det at 1. års betaling bliver på kr. Kontingentet har været uændret i perioden og er blevet reduceret både i 2014 og Med den foreslåede reduktion for 2016 er kontingentet samlet set blevet reduceret med nominelt 220 kr. fra 2013 til Udviklingen er illustreret nedenfor: Kontingent - fuldt betalende Inflation (skøn for 2014) 2,8% 2,5% 2,0% 0,8% 0,3% 1,3% 1,7% 2010-kontingent korrigeret for inflation Gennemsnitligt kontingent Gennemsnitlig kontingentbetaling 81,7% 81,6% 81,7% 81,9% 82,1% 84,2% 83,9% Det ses, at den nominelle reduktion på 220 kr. om året for et fuldbetalende medlem fra 2010 svarer til en reduktion på 645 kr., når der tages hensyn til inflation. Det ses endvidere, at den Side 2/2

3 gennemsnitlige kontingentbetaling for medlemmerne udgør mellem 82 % og 84 % af et fuldt kontingent, hvilket skyldes, at det er vedtaget at give store rabatter til særlige grupper, primært nye kandidater (indfasning over 5 år) og pensionister (½ kontingent) Selv med den forudsatte reduktion af kontingentet pr. medlem kan Lægeforeningen forvente at få stort set uændrede kontingentindtægter. Det skyldes, at der uddannes flere læger end der fragår (pensionering og død). Da Lægeforeningens kontingentstruktur betyder, at nyuddannede læger de første år har reduceret kontingent, er tilgangen af fuldt betalende læger endvidere meget sikker, fordi disse allerede er medlemmer, blot med reduceret kontingent. Af de sidste 5 årgange af nyuddannede læger er ca. 820 om året blevet medlemmer. Den årlige afgang af medlemmer er ca. 400 fordelt ligeligt mellem dødsfald, egen udmeldelse og udmeldelse som følge af restance mv. Der forventes således en tilvækst på ca. 400 fuldt betalende medlemmer og samtidig en tilvækst i antallet af øvrige medlemmer (primært pensionister) på 100 i Forudsætninger for medlemsvæksten og konsekvenser heraf vil blive gennemgået nærmere i afsnit 4.1. Ud over reduktionen i kontingentet, er lægeansvarsforsikringen fra 2014 gjort gratis og dækker alle medlemmer af Lægeforeningen. Lægeansvarsforsikringen dækker bierhverv og fritid mv. (ansvar i medfør af lægeløftet mv) og kostede i kr. pr. medlem. I 2015 gøres ID kortet endvidere gratis for alle medlemmer af Lægeforeningen. ID kortet har hidtil kunnet købes af medlemmerne for 187,50 kr. Der er således indenfor kontingentet opnået yderligere medlemsfordele med en værdi på over 400 kr. pr. medlem. 1.3 Ugeskriftet annonceindtægter Annonceindtægterne har efter outsourcingen ultimo 2013 fundet et nyt stabilt leje, hvor tidligere års nedgang er vendt, og der forventes mindre stigninger fremover. Udvikling i annonceindtægter Mio. kr Budget 2016 Budget Samarbejdet med DG Media har fungeret godt i De realiserede annonceindtægter for 2014 er således 1,8 mio. kr. højere end for Det er forventningen, at der kan ske yderligere forbedring ved optimering af prisstrukturen og markedsføringen. 1.4 Investeringer og projekter I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er der også foretaget en vurdering af effekten af igangværende IT projekter, nemlig outsourcing projektet og nyt medlemssystem. I forbindelse med budget 2015 var forventningen, at såvel outsourcing som idrifttagelse af nyt med Side 3/3

4 lemssystem ville ske i Mens det nye medlemssystem er blevet en del forsinket, sker outsourcingen stort set som planlagt. I marts 2015 er forhandlingerne med ny leverandør afsluttet og kontrakt underskrevet. Budget 2016 er således udarbejdet med udgangspunkt i den nye kontrakt. Med indgåelsen af outsourcing aftalen er følgende mål nået: Det er sikret, at kravene til driftsstabilitet udenfor almindelig arbejdstid er blevet væsentligt forøget. Kravene i aftalen er en garanteret driftsstabilitet på 99 % i perioden 7 22 alle ugens dage. Denne forbedring er væsentlig for at kunne facilitere brugen af de forøgede selvbetjeningsmuligheder for medlemmerne på Læger.dk og i det nye medlemssystem. Det er sikret, at de forestående investeringer i servere sker som en del af outsourcingen og uden yderligere omkostninger for Lægeforeningen, hvorved der spares en større investering og afskrivninger på samme. Samtidig etableres det bedste tekniske grundlag for en stabil drift, idet outsourcingen sker til ny hardware, som er leverandørens investering. Det er sikret, at størstedelen af pc erne i Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger udskiftes til nye, hvilket også reducerer de praktiske problemer med at sikre overgangen til ny officepakke, som forventes gennemført som led i implementeringen af nyt medlemssystem. Medlemsprojektet har også nået en milepæl, idet der nu er opnået enighed om rammerne for en kontrakt med cbrain om leverancen ovenpå analysefasen. Kontraktarbejdet er omfattende og har til formål at reducere usikkerheden ved samarbejdet med cbrain mest muligt. Uanset dette er så store it projekter stadig forbundet med usikkerhed. Selv om der udestår enkelte afklaringspunkter, kan det på baggrund af kontraktforhandlingen konstateres, at projektet bliver en del dyrere end forudsat i budget Det forhold, at systemet først forventes implementeret i løbet af 2016 (forventning p.t. er 2. kvartal 2016) betyder imidlertid, at der i 2016 kun kommer driftsomkostninger og afskrivninger for den del af 2016, som ligger efter idrifttagelsen. Den samlede effekt for budget 2016 er illustreret nedenfor: Samlet investering for LF Afskrivninger Alle tal i t.kr. Forventet 2015 Kontrakt nu Levetid Forventet 2015 Kontrakt nu Medlemsprojektet år Start I alt Budget 2015 Primo Budget 2016 Medio Forskel Det fremgår, at det foreløbigt forventede investeringsniveau vil medføre yderligere omkostninger i på 1,8 mio. kr. Effekten i 2016 er umiddelbart positiv som følge af, at implementering nu forventes at ske medio 2016, hvorfor der kun kommer et halvt års driftsomkostninger og afskrivninger i De enkelte elementer i projektet vil blive evalueret nærmere. I denne proces vil der blive fokuseret på, hvorvidt omkostningerne vedrørende projektelementerne kan reduceres. Det er imidlertid samtidig tydeligt, at realiseringen af projektet vil betyde ændringer i omkostningsbilledet. De løbende driftsomkostninger vil stige i form af vedligeholdelsesomkostninger vedrørende det nye system, men der vil med tiden også ske bortfald af omkostninger vedrørende eksisterende systemer. Side 4/4

5 Formålet med at gennemføre projektet er dels at styrke grundlaget for at forbedre medlemsservicen og understøttelsen af medlemmerne generelt, men også at skabe fundamentet for en mere effektiv administration. Det må således forventes, at en del af omkostningerne ved projekterne vil kunne dækkes af besparelser på driftsomkostningerne, fx ved udfasning af det nuværende dokumentarkiveringssystem Captia, som p.t. har en årlig driftsomkostning til licenser mv. på ca. 0,6 mio. kr. Det nærmere omfang af afledte besparelser vil først blive afdækket på et senere stade af projektplanlægningen. Det forventes, at besparelser vedrørende eksisterende systemer ikke vil få effekt i 2016, idet disse vil skulle udfases efter endelig idriftsættelse af det nye medlemssystem. 2. Personaleressourcer Som led i budgetprocessen bliver de ansvarlige chefer bedt om at melde deres forventning til budget inden for eget område ind baseret på den grundlæggende forudsætning om uændret aktivitetsniveau. I 2013 og 2014 har der været gennemført en række indsatser, som har reduceret omkostningsniveauet (genforhandling af en række større kontrakter og outsourcing af funktioner som grafisk produktion af Ugeskriftet, annonceafdelingen og dele af IT driften). I 2014 har der endvidere været fokus på at høste fordelene ved den i efteråret 2013 gennemførte organisationsændring, hvor 9 afdelinger blev slået sammen til 5 områder, hvilket også er lykkedes i et omfang og tempo, som har været bedre end forventet. I forbindelse med budget 2016 har fokus været på at sikre, at organisationen er gearet til de omstillinger, som det nye medlemsprojekt og fokus på medlemmerne vil medføre. Budget Budget Budget Ændring Ny områdestruktur Profession & Jura 19,2 20,1 21,2 1,1 Sundhedspolitik & Kommunikation 36,3 35,7 37,6 1,9 Medier & Viden 26,0 21,7 22,8 1,1 Medlemsservice & Forretningsstøtte 27,4 27,0 25,8-1,1 IT & Service 16,9 13,3 13,5 0,2 125,8 117,8 120,9 3,1 I forbindelse med budget 2016 og den nye områdeopdeling er enkelte fordelingsnøgler vedrørende medarbejdernes faktiske aktiviteter blevet revurderet, hvilket har givet anledning til mindre forskydninger i forhold til tidligere år. Disse er nærmere omtalt under de enkelte aktiviteter i bilag 1. Hovedændringerne vedrører imidlertid de regionale aktiviteter, hvor der sker en væsentlig opgradering af aktivitetsniveauet. Dette er en konsekvens af den af PLO besluttede forøgelse af den regionale sekretariatsbistand og påvirker således alene budgettet i forhold til bruttotallene, idet forøgelsen betales af PLO, således at nettoeffekten for Lægeforeningen er neutral. Der forventes gennemført en opnormering af området Profession og Jura i form af en ny jurist, idet der har været en kraftig stigning i medlemmernes behov for juridisk assistance i form af klagesager mv. 3. Hoved og nøgletal Nedenfor er vist hoved og nøgletal for budget Til sammenligning er vist de vedtagne budgetter for 2014 og Side 5/5

6 Hovedtal RESULTATOPGØRELSE Indtægter Kontingentindtægter Øvrige driftsindtægter Finansielle indtægter (netto) Indtægter i alt Sundheds og standspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Fælles administration Omkostninger i alt Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Resultat efter skat m.v Det ses, at det indstilles, at der for 2016 bliver et negativt resultat på ca. 2,6 mio. kr. før omkostninger til øremærkede regionale aktiviteter. Det indebærer, at 4/5 af den forventede omkostning vedrørende medlemsprojektet i 2016 finansieres af egenkapitalen. Det giver plads til en usikkerhed omkring investeringen, jfr. bestyrelsens tidligere beslutning om at investeringen kan finansieres over egenkapitalen. 4. Indtægter 4.1 Kontingentindtægter Kontingentet har været helt uændret i 2010 til I 2014 og 2015 er kontingentet blevet nedsat med hhv. 100 kr. og 50 kr. for et ordinært medlem. For 2016 foreslås en yderligere kontingentnedsættelse på 70 kr. Herved kommer kontingentet for et fuldt betalende medlem lige under kr., hvilket samtidig betyder, at nye kandidaters årskontingent bliver på kr., da de som følge af den vedtagne rabatstruktur kun betaler 25 % de første 3 år. Lægeforeningen har primo medlemmer. Der forventes en samlet medlemstilgang på 483 medlemmer fra primo 2015 til I lighed med tidligere år ligger en stor del af væksten i de ikke erhvervsaktive medlemmer, hvilket er udtryk for, at denne gruppe er stigende i takt med, at de store årgange går på pension, men også at det i vidt omfang lykkes at fastholde medlemmerne efter pensionering. Således udgjorde gruppen af ikke erhvervsaktive pr mod år senere, dvs. en tilvækst på ikke erhvervsaktive over perioden eller knapt 200 om året. Effekten af den foreslåede kontingentnedsættelse er, at den samlede kontingentindtægt forventes at være på niveau med kontingentindtægten for 2015, nemlig en stigning på i alt ca. 62 t.kr. 4.2 Øvrige indtægter Finansielle indtægter består bl.a. af afkast af obligationer og andre værdipapirer. Hertil kommer forrentning af den løbende likviditet. Finansielle udgifter skyldes lån optaget til finansiering af renovering af ejendommen. Det lave renteniveau medfører, at de finansielle indtægter reduceres med 500 t.kr. Side 6/6

7 Lægeforeningen har en række driftsindtægter. Disse stammer dels fra egentligt salg af mødeog kursusvirksomhed, administrative ydelser og serviceydelser (møde og selskabslokaler). Hertil kommer omkostningsfordeling af opgaver, der varetages for de forhandlingsberettigede foreninger og andre foreninger. Af den primære drift er 1/3 således indtægtsdækket og 2/3 kontingentfinansieret. Indtægterne er specificeret i de enkelte noter. Indtægterne er henført til de enkelte formål/delaktiviteter i budgettet. 5. Ugeskrift for Læger Ugeskriftet forudsættes at udkomme med 26 trykte numre pr. år, som udsendes til medlemmer og abonnenter med posten. Ugeskriftet forventes at udkomme med sider hvert år, hvoraf cirka 40 procent er videnskabelige artikler. Derudover udkommer Ugeskriftet og Danish Medical Journal (DMJ) elektronisk og kan læses via en app. I 2014 var det 137 artikler og 39 afhandlinger og 3 guidelines. Alle medlemmer med en e mail adresse får hver mandag i udgivelsessæsonen tilsendt en mail med en oversigt over det kommende nummer plus en bladreversion. Endvidere bliver alle tilbudt at modtage det daglige nyhedsbrev. Ugeskriftet har sin egen hjemmeside. Alt publiceres på hjemmesiden, som dermed er den samlende udgivelse. Den trykte udgave af Ugeskriftet indeholder ikke den samme mængde stof. Hjemmesiden har nu mere end besøgende pr. måned og indeholder alt fra det trykte medie plus ekstra indhold i form af artikler fra DMJ, nyheder, blogs mm. Budgettet forudsætter desuden en mindre nedgang i abonnementsindtægterne ved salg af abonnementer til Ugeskriftet. 6. Uddannelse, forskning og karriere De samlede aktiviteter på området vil blive realiseret indenfor den ramme, som foreligger. I budget 2016 er forudsat et aktivitetsniveau svarende til 2014 og Graden af kontingentdækning af aktiviteterne vil være på samme niveau som de forudgående år. 7. Skat 2010 endte med en skatteomkostning på 193 t.kr. Denne skatteomkostning var en følge af en ændring i skattereglerne, som medfører, at Lægeforeningen fremadrettet skal betale en højere skat. Baggrunden var, at fradragsreglerne er ændret, så der ikke længere blev givet fradrag til forrentning af foreningers formue ( konsolideringsfradrag ). Fra og med 2014 er konsolideringsfradraget genindført, hvilket betyder, at Lægeforeningen kan forvente at kunne undgå skattebetaling fremover med de nuværende indkomst og skatteforhold. Side 7/7

8 Bilag 1. Gennemgang af formålsområderne 1. Sundheds og standspolitisk virksomhed De samlede udgifter fordeler sig således: Note Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Direkte demokratiske aktiviteter Dette område omfatter udgifter som følge af Lægeforeningens demokratiske organisation: Note 1. Demokratiske aktiviteter Indtægter Bestyrelsen Repræsentantskabet (netto) Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter Under Bestyrelsen optræder udgifter til honorarer, møder, omkostningsdækning for bestyrelsen, aktivitetspulje, kontingenter til AC, IMCC. Der er regnet med 9 bestyrelsesmøder samt internatmøde. Under Repræsentantskabet optræder udgifter til Lægemødet. Under Vedtægtsrelaterede aktiviteter optræder f.eks. udgifter til Regionsmøder, Lovudvalg og Foreningen af Pensionerede Læger. Der forventes afholdt 3 regionsmøder, hvoraf et afholdes som videomøde. Til Foreningen af Pensionerede Læger er uændret afsat kr. I budgettet for 2016 er dog endvidere henført de puljer, som vedrører regionale aktiviteter for ikkeerhvervsaktive Standspolitiske aktiviteter Note 2. Standspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Eksterne samarbejdsrelationer De administrative omkostninger udgøres af udgifter til dele af Profession & Jura. I forbindelse med overgangen til nye områder er foreløbig omkostningen vedrørende betjening af fonde og legater overflyttet til denne aktivitet. Andre opgavejusteringer påvirker ligeledes budgettet. I Side 8/8

9 forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er det personalemæssige ressourcetræk revurderet, hvilket er årsagen til stigningen i administrative omkostninger i forhold til tidligere år. Under aktiviteter og arbejdsgrupper er budgetteret udgifter til: Lægeetisk Nævn, Etisk Udvalg, arbejdet med patientklagesystemet, samt det forebyggende arbejde med selvjustits. Eksterne samarbejdsrelationer har et særskilt budget, der muliggør samarbejde med fx Rwanda i WMA regi Sundhedspolitiske aktiviteter Note 3. Sundhedspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger International aktivitet Aktiviteter og arbejdsgrupper Vidensråd, Lægeforeningens andel Vidensråd Samlet budget Trygfondens andel Lægeforeningens andel Heraf lokaleomkostninger (andel i Fællesøkonomi) Heraf IT omkostninger (andel i Fællesøkonomi) Nettosum De administrative omkostninger omfatter udgifter indenfor området Sundhedspolitik og kommunikation. Stigningen i omkostningerne skyldes primært, at der er gennemført en opnormering af kommunikationsområdet i forbindelse med implementering af nyt læger.dk. De Internationale udgifter dækker rejse og mødeaktivitet til møder centreret om WMA, CPME, Nordiske møder samt møder i Internationalt Udvalg. Omfatter også kontingenter til de WMA og CPME. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er det personalemæssige ressourcetræk revurderet, hvilket er årsagen til stigningen i omkostningerne i forhold til tidligere år. Stigningen afspejler, at der i modsætning til tidligere nu indregnes skønsmæssige personaleomkostninger vedrørende de medarbejdere, som forestår den sekretariatsmæssige bistand til aktiviteten. I omkostningerne til aktiviteter og arbejdsgrupper er der i lighed med tidligere år afsat 100 t.kr. til nye sundhedspolitiske satsningsområder, således at der er mulighed for efter behov at igangsætte nye ad hoc grupper eller særlige initiativer. Der er i 2014 indgået aftale med Trygfonden om fortsat finansiering af Vidensrådet Lægeforeningens andel forbliver uændret 500 t.kr. om året, som primært ydes i form af infrastruktur, dvs. lokaler og IT mv. Aftalen med Trygfonden om den ny periode frem til udgangen af 2018 giver ikke fuld finansiering. Der er således et igangværende arbejde med at søge supplerende finansiering. Det er imidlertid et led i aftalen med Trygfonden, at driften for 2015 er fuldt finansieret, således at der er skabt rum til at samle den supplerende finansiering. Side 9/9

10 2. Uddannelsesvirksomhed Uddannelsesvirksomheden består af to hovedområder: Den uddannelsespolitiske del og den del der er relateret til efteruddannelsesvirksomhed i form af kurser, e læring etc. Note Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Aktiviteten på området er beskrevet i afsnit 6. I budget 2016 er forudsat et uændret aktivitetsniveau og en samlet kontingentdækning af aktiviteterne i samme niveau som for tidligere perioder Uddannelses og forskningspolitik Note 4. Uddannelse og forskningspolitik Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Heraf udvikling af efteruddannelsesvirksomheden finansieret via disponeret egenkapital De administrative omkostninger omfatter sekretariatet, der betjener Lægeforeningens Udvalg vedr. Uddannelse og Forskning og en række arbejdsgrupper. Sekretariatet og udvalgene varetager uddannelsespolitiske spørgsmål i relation til præ og postgraduat uddannelse, efteruddannelse samt forskningspolitiske spørgsmål. UUF afholder 4 5 møder årligt samt et årlig temamøde. Udvalgsmedlemmer og sekretariat deltager som suppleanter eller medlemmer i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt en række eksterne udvalg, arbejdsgrupper og møder under DNRLV, i Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner mv. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 er det personalemæssige ressourcetræk revurderet, hvilket er årsagen til stigningen i de administrative omkostninger og det tilsvarende fald i omkostningerne til aktiviteter og arbejdsgrupper i forhold til tidligere år Efteruddannelsesvirksomhed Note 5. Efteruddannelsesvirksomhed Indtægter Administrative omkostninger Efteruddannelsesaktiviteter overgangstilskud til PLO Side 10/10

11 Sekretariatet tilrettelægger traditionelle kurser, men også workshops, masterclasses, gå hjemmøder og debatmøder indenfor emner med relevans for professionen og indenfor alle 7 lægeroller. Målgrupperne for aktiviteterne varierer og kan være for såvel hele lægestanden som for specifikke målgrupper blandt foreningens medlemmer. Sekretariatet er ansvarlig for den løbende udvikling og driften af denne palette af læringsaktiviteter. Sekretariatet varetager karrierevejledning, mentorordninger, coaching og netværk for medlemmerne og gennemfører analyser vedr. uddannelsesforhold og professionen i øvrigt. Sekretariatet samarbejder med relevante eksterne aktører om at sikre relevante nye uddannelsesforløb og projekter, herunder e læringsaktiviteter og bistår f.eks. med Lægemødet og andre større arrangementer. Markedsføringsaktiviteter er stigende vigtigt i et presset marked. 3. Særlig medlemsrettet virksomhed Note Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Publikationer Note 6. Publikationer Indtægter Danish Medical Journal (DMJ) Bibliotek for Læger Ugeskrift for Lægers redaktion Ugeskrift for Lægers produktion Lægehåndbogen Lægeforeningen udgiver en række medlemsrettede publikationer: Ugeskriftet, netpublikationen Danish Medical Bulletin og Bibliotek for Læger. Udviklingen og budgetforudsætningerne er nærmere beskrevet i afsnit 1.2 og 5. Den samlede publikationsomkostning for 2015 forventes at være 14,6 mio kr. mod 15,3 mio. kr. i budget 2014, hvilket svarer til en omkostning pr. medlem på 521 kr. i 2016 mod 566 kr. for Bistand til videnskabelige selskaber Note 7. Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Indtægter Fællessekretariatet Side 11/11

12 Fællessekretariatet yder sekretariatsmæssig service til videnskabelige selskaber og organisationer. Sekretariatets 6 medarbejdere (4,2 årsværk) betjener mere end 20 selskaber og organisationer, herunder Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Det Københavnske Medicinske Selskab. Fællessekretariatet tilrettelægger årligt over 30 arrangementer for selskaberne med godt deltagere. Fællessekretariatets ydelser er gennemgået i 2014 og priserne justeret i 2015, men budget 2014 og 2015 har været lidt for optimistisk Regionerne Note 8. Regionale aktiviteter Indtægter LF Regioner Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital Regionale aktiviteter (netto) De regionale aktiviteter består dels af opgaver, som den enkelte region løser for de forhandlingsberettigede foreninger, dels af stands og sundhedspolitiske opgaver i forhold til koordinationsforum og nedsatte udvalg. Der indgås årligt aftaler mellem hver af de forhandlingsberettigede foreninger og LF om ressourcetrækket og betalingen. Hovedparten af aktiviteten er knyttet til de forhandlingsberettigede foreninger i form af bistand til tillidsmænd, praksisudvalg og medlemmer i regionerne. Den regionale aktivitetspulje giver mulighed for, at det enkelte koordinationsforum kan søge udvalget, der fordeler midlerne, om hel eller delvis dækning af regionale aktiviteter. Det kommer medlemmer fra alle tre foreninger til gode, og midlerne ligger ud over budgettet. Der aflægges særskilt regnskab for puljen. Trækket på den regionale aktivitetspulje dækkes af en hensættelse under egenkapitalen, som er de tidligere lægekredsforeningers egenkapital ved fusionen med Lægeforeningen minus brugte midler. Regnskabsmæssigt udgiftsføres trækket på aktivitetspuljen imidlertid i Lægeforeningens resultatopgørelse. I budget 2016 er regnet med en væsentlig aktivitetsstigning. Dette er en konsekvens af den af PLO besluttede forøgelse af den regionale sekretariatsbistand og påvirker således kun Lægeforeningens budget i forhold til bruttotal, idet forøgelsen betales af PLO, således at nettoeffekten for Lægeforeningen er neutral. Forøgelsen af den regionale sekretariatsbistand er under implementering og får således allerede effekt for 2015, men dog først fuld effekt i Side 12/12

13 3.4. Medlemsstøtte og rådgivning Note 9. Medlemsstøtte og rådgivning Indtægter Medlemsstøtte Medlemsrådgivning Medlemsservice Kandidatfester heraf provision vedr for ny gruppeforsikringsaftale Medlemsstøtte og rådgivning (netto) Lægeforeningen yder støtte til medlemmer i forskellige situationer. Under Medlemsstøtte henføres udgifter til Kollegialt netværk, lægeansvarsudvalget og socialrådgiveren. Endvidere er Voldgiftsretten involveret i konfliktløsning mellem medlemmer. Under Medlemsrådgivning er samlet udgifter til Attestudvalgets rådgivning og forhandlingsaktiviteter for alle medlemmer. Medlemsservice omfatter de udgifter og indtægter, der er knyttet til at vedligeholde og udvikle foreningernes medlemsregistre samt forestå kontingentopkrævning for ca. 250 forskellige foreninger. Herudover ydes medlemsservice i forbindelse med de særlige medlemsfordele som Lægeforeningen udbyder som gruppelivsforsikringer, lægeansvarsforsikring, abonnementer, ID kort etc. Der er ca læger, der anvender Lægeforeningens forsikringsordninger. Der påregnes fortsat afholdt kandidatfester i København, Odense og Århus. Der regnes med i alt 845 deltagere til 8 fester. 4. Fælles administration Det Fællesadministrative område omfatter de fællesfaciliteter, som Lægeforeningen forestår på alle foreningers vegne. Note Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Møde og arrangementsservice Note 10. Møde og arrangementsservice Indtægter Møde og arrangementsservice Udgifterne til møde og arrangementsservice dækker servicering af møder samt afholdelse af større møder og fester i Domus Medica. Endvidere ydes der også personaleservice i form af Side 13/13

14 kantineordning for alle husets medarbejdere, kaffeordning etc. Bemandingen er reduceret ved naturlig afgang, hvilket slår igennem på omkostningerne. Der serviceres ca. 35 kurser og konferencer, ca 200 fester og selskaber med i alt over deltagere, samt knapt møder med ca deltagere. 4.2 Reception og dokumentationsservice Note 11. Reception og dokumentation Indtægter Reception og dokumentation Reception og dokumentationsservice er fælles for hele huset og omfatter modtagelse af gæster, telefonservice, modtageservice og håndtering og distribution af elektronisk korrespondance og andet materiale Ejendoms og teknisk service Note 12. Ejendoms og teknisk service Indtægter Ejendomsservice Teknisk service Ejendomsservice er en del af området IT & Service og står for ejendommens daglige drift og vedligeholdelse. Udgifter til rengøring, sikring af bygning, husleje, forsikringer, skatter samt løbende vedligeholdelsesudgifter henføres hertil. Herudover er afskrivninger som følge af den 10 årige drifts og vedligeholdelsesplan en del af udgifterne. Teknisk service står for fordeling og afhentning af post, kopieringsopgaver og visse indkøbsområder Ledelse, økonomi og HR Note 13. Ledelse, økonomi og Human Ressource Indtægter Økonomi Ledelse og Human Ressource Ledelse, økonomi og HR omfatter udgifter til direktion, økonomifunktion og HR funktionen. Løn og personaleudgifter afsat til fælles formål som lokallønspulje, barsels og sygdomsudgifter, efteruddannelsesudgifter etc. er henført til Ledelse og HR, men udgiftsføres på relevant omkostningssted. På indtægtssiden budgetteres med refusioner for fællesøkonomi af administrative ydelser samt salg af økonomiafdelingens ydelser til bl.a. selskaber og organisationer. Side 14/14

15 4.5. It service Note 14. It service Indtægter It Administration It Drift og support IT Metode og leverancestyring It Udvikling IT Service, der er en del af området IT & Service, omfatter udgifter til drift og udvikling af IT samt af telefoner for alle organisationer. IT afdelingen betjener Lægeforeningens medlemmer, ansatte i Lægeforeningen, lægepolitikere samt PLO, YL, FAS. Den interne support til ansatte betjener ca. 175 pc arbejdspladser i Domus Medica og ca. 25 pc arbejdspladser i de regionale afdelinger. Dertil kommer ca. 100 hjemmepc ere til tillidsvalgte og ansatte, som er opkoblet til Lægeforeningen via en fjernadgangsløsning. Bemandingen er i perioden reduceret ved outsourcing med netto 4,2 årsværk. Som følge af medlemsadministrationsprojektet er der tilført ét årsværk. Der henvises til afsnit 1.3 vedrørende konsolidering og outsourcing af it driften, som gennemføres frem til primo Outsourcingen betyder ikke en reduktion af omkostningerne til itdrift, hvilket heller ikke var målet på kort sigt, da vi stod overfor at skulle geninvestere i nye servere. Udgifterne til de outsourcede ydelser er benchmarket med markedet. Som omtalt i afsnit 1.3 vil omkostningerne til medlemsprojektet først belaste regnskabet fra idrifttagelsen medio 2016, hvilket betyder, at der forventes lavere omkostninger end i budget Der er imidlertid tale om en periodeforskydning. Side 15/15

16 Bilag 2016 i tal Resultatopgørelse 1. januar 31. december Note Indtægter: Kontingenter fra medlemmer Nettoomkostninger: Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Provision vedr for ny gruppeforsikringsaftale Øremærkede regionale aktiviteter Skat af årets resultat Årets resultat Side 16/16

17 Noter til resultatopgørelsen Note 1. Demokratiske aktiviteter Indtægter Bestyrelsen Repræsentantskabet (netto) Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter Note 2. Standspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Eksterne samarbejdsrelationer Note 3. Sundhedspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger International aktivitet Aktiviteter og arbejdsgrupper Vidensråd, Lægeforeningens andel Vidensråd Samlet budget Trygfondens andel Lægeforeningens andel Heraf lokaleomkostninger (andel i Fællesøkonomi) Heraf IT omkostninger (andel i Fællesøkonomi) Nettosum Note 4. Uddannelse og forskningspolitik Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Note 5. Efteruddannelsesvirksomhed Indtægter Administrative omkostninger Efteruddannelsesaktiviteter Note 6. Publikationer Indtægter Danish Medical Journal (DMJ) Bibliotek for Læger Ugeskrift for Lægers redaktion Ugeskrift for Lægers produktion Lægehåndbogen Note 7. Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Indtægter Fællessekretariatet Side 17/17

18 Note 8. Regionale aktiviteter Indtægter LF Regioner Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital Regionale aktiviteter (netto) Note 9. Medlemsstøtte og rådgivning Indtægter Medlemsstøtte Medlemsrådgivning Medlemsservice Kandidatfester heraf provision vedr for ny gruppeforsikringsaftale Medlemsstøtte og rådgivning (netto) Note 10. Møde og arrangementsservice Indtægter Møde og arrangementsservice Note 11. Reception og dokumentation Reception og dokumentation Note 12. Ejendoms og teknisk service Indtægter Ejendomsservice Teknisk service Note 13. Ledelse, økonomi og Human Ressource Indtægter Økonomi Ledelse og Human Ressource Note 14. It service Indtægter It Administration It Drift og support IT Metode og leverancestyring It Udvikling Note 15. Finansielle poster Renteindtægter og udbytte Renteomkostninger Kursregulering værdipapirer m.v Note 16. Skat af årets resultat Note 17. Årets resultat Kontingentindtægter Driftsindtægter i alt Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Side 18/18

Lægemøde Lægeforeningens budget Læge- og repræsentantskabsmødet april Udkast

Lægemøde Lægeforeningens budget Læge- og repræsentantskabsmødet april Udkast Lægemøde Lægeforeningens budget Læge- og repræsentantskabsmødet 28.-29. april. Udkast Indholdsfortegnelse Indledning 2 Grundlæggende forudsætninger i budgettet 3 Personaleressourcer 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1. Lægeforeningens formål afspejles i økonomien 3 1.2. Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved

Læs mere

Budget 2012 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011

Budget 2012 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Budget 2012 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1. Lægeforeningens formål afspejles i økonomien 3 1.2. Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Regnskab 2015

LÆGEFORENINGEN. Regnskab 2015 LÆGEFORENINGEN d U t s a k Regnskab 2015 Lægemøde 2016 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 De lægelige revisorers kommentarer 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré

Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré Overslagsbudget 2005-2008 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 750 expl. Tryk: FOAs trykkeri Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011

Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Lægeforeningen Kristianiagade 12, 2100 København Ø CVR-nr. 12 06 73 13 Årsregnskab for 2010 Godkendt på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Budget for Bibliotekarforbundet 2017 og 2018 Forventet Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter 22.764.000 22.093.000 21.496.000

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank 11. juni 2014 Sagsnr.: 2014050034 Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas I/S reguleringsmæssige

Læs mere

Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Åretsresultaterioverskrifter: Imajlanceredevirapporten TransparencyinCorporateReporting TRAC)som analyseredegennemsigtighedenafde20størstedanskebørsnoteredevirksomheders rapporteringer.tracrapporteneretresultatafetsuccesfuldtsamarbejdemedcems

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2002 INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2002 INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2002 REGNSKAB BUDGET REGNSKAB AFVIGELSE 2001 2002 2002 i KR. INDTÆGTER INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT Kontingenter 28.108 28.010 28.418 408 AKUT-midler

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

FOTdanmarks budget

FOTdanmarks budget FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2011-2014 Version 2 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nedenfor vil jeg kort gennemgå de væsentligste emner, der har været behandlet.

Nedenfor vil jeg kort gennemgå de væsentligste emner, der har været behandlet. DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 27. APRIL 2017 Den politiske revisors beretning for 2016/17 Indledning Siden repræsentantskabsmødet den 28. april 2016 har jeg afholdt to møder med Djøfs administrative ledelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Konkurrenceudsættelsesprogrammet

Konkurrenceudsættelsesprogrammet Konkurrenceudsættelsesprogrammet Dagsorden Tidsplan Status Konkurrenceudsættelsens effekt på IT-driftsomkostninger Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK Kommunernes IT-driftsomkostninger

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere