Social Medicin og Rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social Medicin og Rehabilitering"

Transkript

1 Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir

2 Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der har til formål at bevare eller udvikle et menneskes optimale sociale og arbejdsmæssige funktionsevne på trods af sygdom eller oplevelsen af sygdom Rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats Lægens opgaver i forbindelse med rehabilitering: 1. Diagnosticering og behandling af sygdom 2. Vurdering af rehabiliteringspotentiale 3. Henvisning til relevant efterbehandling/indsats (genoptræningsplan) 4. Evaluering/monitorering 5. Kvalitetsudvikling (databaser) Serviceloven Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1) I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den funktionsevne, 2) I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) (Er nødvendig for at den pågældende kan udøve et erhverv) Hvilke tilstande kvalificerer til støtte i henhold til Serviceloven? Psykiske lidelser ADHD, obsessiv-compulsiv disorder (OCD) (F42), anorexia nervosa (F50.2), depression (F32), tilknytningsforstyrrelser (F94) m.fl. Psykiske handicaps infantil autisme (F84.0), Aspergers syndrom (F84.5), mental retardering (F70-79), Downs syndrom, retarderet, psyko-motorisk udvikling (f.eks. følger efter fødselsskader), medfødte syndromer m.fl. Somatiske lidelser astma/allergi, kronisk lungefunktion, diabetes, kroniske tarmlidelser, medfødt hofteluxation, epilepsi, medfødt hjertesygdom m.fl. Fysiske handicaps cerebral parese, rygmarvsbrok, følger efter ulykker, medfødte syndromer, muskelsvind, sjældne handicaps m.fl. Tale-, syns- og hørehandicaps 2

3 Serviceloven kan hjælpe med hjælpemidler, kørestol, hjælp til transport, støtte i hjemmet m.m. Rammer for social-lægeligt samarbejde Tavshedspligt: Enhver læge er omfattet af Sundhedslovens 40, som pålægger tavshedspligt om alt, hvad læger erfarer eller får formodning om angående patientens privatliv. Sundhedsloven 40: En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger Videregivelse af helbredsoplysninger med og uden samtykke: 41: Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med behandling af patienten Videregivelse kan ske uden samtykke når Det er nødvendigt mht. akut behandlingsforløb Udskrivningsbrev til egen læge Det er nødvendigt for almen interesse eller væsentligt hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre Fra stedfortræder for egen læge til egen læge 43: Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål videregive oplysninger om patientens helbredsforhold til myndigheder, organisationer, private personer m.fl. Videregivelse kan ske uden samtykke når Det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov af væsentlig betydning for myndighedens sagsbehandling Nødvendig for åbenbar almen interesse, væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre Underretningspligt Almindelig Gælder for alle Ved kendskab til mindreårige, der udsættes for vanrøgt eller anden nedværdigende behandling Skærpet Gælder offentligt ansatte inkl. læger Ved mistanke om at en mindreårig har behov for særlig støtte Formater for informationsudvekslingen (social-lægelige blanketter) Kommunen sikrer lovhjemmel/samtykke Kommunen konkretiserer, hvad oplysningerne skal bruges til Lægen videregiver kun oplysninger, der er relevante for den verserende sag Lægelige oplysninger og vurderinger indgår i vurderingsgrundlaget i den kommunale sagsbehandling Vurdering af helbredsoplysninger 3

4 Diverse lov Sundhedsloven 17 om informeret samtykke En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, jf. 16, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen. Stk. 2. Såfremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at patienten, der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke. Stk. 3. En patient, der er fyldt 15 år, er berettiget til aktindsigt efter bestemmelserne i og kan give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter bestemmelserne i Forvaltningslovens 27 Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig Alle offentligt ansatte herunder sygehusansatte læger er omfattet af Forvaltningslovens 27, hvorefter den, der virker inden for offentlig forvaltning, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som ved lov eller en anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolige. Straffelovens 152 Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller erhverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder Retssikkerhedsloven 11a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, giver oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf 11b. Hvis borgeren ikke giver samtykke, skal sagen behandles på det foreliggende grundlag 11c. Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan kravet om samtykke fraviges i sager om: Særlig støtte til børn og unge uden samtykke underretningspligt til de sociale myndigheder Førtidspension inkl. frakendelse Autorisationslov 20 En autoriseret sundhedsperson skal ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise omhu og uhildethed. Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed i det efter formålet fornødne omfang at afgive erklæring til offentlig brug om de sundhedsfaglige iagttagelser, som den pågældende er i stand til at give oplysning om, vedrørende en af vedkommende undersøgt, behandlet 4

5 eller plejet person, der søger eller får offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Samme pligt påhviler sygehuse og lignende institutioner. Sager om børn Alle læger skal kunne: Genkende og handle korrekt ved mistanke om omsorgssvigt og mistrivsel hos børn Kende symptomer Kende handlingsanvisninger Sikre bedst mulige oplysnings/vurderingsgrundlag Beskrive relevant og tilstrækkeligt Kende principper i lovgivningen om hjælp til børn med særlige behov Alvorlige belastninger, som kræver hjælp for at komme igennem Familier med alkoholproblemer Stofmisbrugende forældre Svært syge eller handicappede forældre Psykisk syge forældre Flygtninge- eller på anden måde traumatiseret familie Økonomisk og socialt marginaliserede familier Familier med vold og overgreb Forskellige former for omsorgssvigt Aktivt fysisk Passivt fysisk Aktivt psykisk Passivt psykisk Seksuelt misbrug Fostermishandling Symptomer/Ydre forhold/samspil Passivt fysisk i forhold til barnets basale behov som mad, tøj, bleskift og undladelse af reaktion ved barnets gråt eller manglende opsyn Aktivt psykisk aktiv handling, når barnet bliver udsat for verbale krænkende og nedsættende bemærkninger fra voksne Passivt psykisk en holdning eller adfærd ved omsorgspersonen, som kan være ødelæggende eller forhindrende for et positivt billede af barnet selv Seksuelt omsorgssvigt seksuelle overgreb i familien eller i det sociale netværk, hvor barnet bliver involveret i 5

6 Forebyggelse: Forebyggelse forhindre at børn får problemer der gør at de får behov for en foranstaltning i forhold til Serviceloven Opsporing være opsøgende for at få afklaret risikomomenter for børn særligt i samarbejde med specialiserede del af systemet som PPR og SSP Tidlig indsats afhjælpe problemerne så tidligt som muligt og med mindst mulige indgribende indsats for barnet Efter Lov om Social service 154 har alle, der får kendskab til at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv., eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen (almindelig underretningspligt) Som læge, sygeplejerske, sundhedsplejerske, jordemoder, psykolog og autoriseret sundhedsperson i øvrigt har man et særligt ansvar over for de børn og unge (< 18 år), man møder som led i sit daglige virke (udvidet underretningspligt) Underretningspligt foreligger, når: Barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold Der er behov for støtte pga. fysisk eller psykisk funktionsevne Forholdene hos vordende forældre giver formodning for at barnet efter fødslen vil få vanskeligheder eller vil leve under utilfredsstillende forhold Underretningen sker til kommunen, og det skal ske akut. Kan man ikke komme igennem til kommunen, skal det ske til politiet. Underretningen skal indeholde: Beskrivelse af barnet Objektive fund, symptomer ved sygdom Barnets adfærd/udtryksform (angst, særligt kontaktsøgende, særligt afvisende) Vægt Sundhedsniveau (tænder, relevant påklædning, renlighed) Barnets relationer til forældrene, voksne på afdelingen, andre børn på afdelingen Beskrivelse af forældrene Adfærd overfor personale Adfærd overfor barnet, f. eks. manglende nærvær, manglende empati Alkohol/misbrug, usammenhængende og/eller ustabil adfærd, psykisk sygdom, dårlig begavelse. Hvis du er i tvivl: søg støtte hos kolleger eller kontakt forvaltningen, som kan give råd. Underretningen skal være skriftlig. Desuden skal underretten fortælle forældrene og den unge, at man underretter og forældre skal have en kopi af underretning, med mindre der er særlige forhold, der taler imod. 6

7 At informere forældrene om underretningen er hensigtsmæssigt. Her fortæller man, hvorfor man underretter, samt hvad man forventer, at kommunen kan hjælpe barn og forældre med. Her er der også mulighed for at indhente samtykke. Ved manglende samtykke skal der foretages en vurdering om en undersøgelse alligevel skal iværksættes med eller uden den unge over 15 år og forældrenes samtykke. Den, der er underretter, bliver ikke part i barnets eller den unges sag, og underretteren får ikke oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte kommunen vil give til barnet eller den unge. Kommunen skal dog senest 6 hverdag efter modtagelsen af underretning sende en kvittering for modtageren. Når kommunen har modtaget underretningen skal kommunen vurdere, om der skal iværksættes en 50- undersøgelse. Dette er en omfattende socialfaglig undersøgelse af barnet/den unges vanskeligheder, hvor udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritid, venskaber og andre relevante forhold skal belyses. 50. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, skal kommunen sørge for, at barnet eller den unges forhold undersøges. Afgørelse herom træffes i forståelse med forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog 51 Kommunen skal som led i denne undersøgelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnet eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejerske, pædagoger, psykologer, lærere og andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader. En undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse skal være. Der skal være oplysning om, hvordan forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge stiller sig til disse foranstaltninger og om forhold i familien eller dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskeligheder. Diverse muligheder for iværksættelse af foranstaltninger i forhold til 50-undersøgelsen: Praktisk, pædagogisk eller anden mere intensiv hjælp som fx familiebehandling dagbehandling Familiebehandling under døgnophold for forældre og børn Aflastning Personlig rådgiver kontaktperson Anbringelse Praktisktilbud Anden hjælp 7

8 Nogle børn er allerede i graviditeten udsatte. Det drejer sig særligt om børn af stofmisbrugere og børn af mentalt retarderede forældre. Her vil der allerede fra graviditetens indtræden være behov for en særlig støtte til familien både i forhold til forældreevne, økonomi og medicinske problemstillinger. Man skal forsøge her at opnå et samarbejde med den gravide til gavn for det ufødte barn og hende. Hos den misbrugende gravide er det ufødte barn omfattet af loven om underretningspligten jf. bestemmelserne i lov om social service, hvor misbruget udgør en sundheds- og udviklingsrisiko for det ufødte barn. Hos en alkohol-misbrugende gravide skal kommunen udarbejde en skriftlig aftale med den gravide vedrørende tilbageholdelse og behandling. 58. Er der åbenbar risiko for at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af: 1. Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnets og den unge 2. Vold eller alvorlige overgreb 3. Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller 4. Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge kan Børne- & Ungeudvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet. 63. Hvis forældremyndighedens indehaver undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for varig og betydelig nedsat funktionsevne, kan Børne- & Ungeudvalget træffe afgørelse om at gennemføre undersøgelsen eller behandling. Sager om voksne Arbejdsevnevurdering: Kommunen skal forud for afgørelser om ret til forlængelse af sygedagpengeperiode, revalidering, fleksjob og førtidspension benytte arbejdsevnemetode. Ressourceprofilen er grundstammen i arbejdsevnemetoden. Den er et redskab til at beskrive, vurdere og udvikle arbejdsevnen og er et redskab til at nå frem til, hvilke ressourcer og barrierer man har i forhold til arbejdsmarkedet. Arbejdsevnen vurderes vha. 5 punkter: Faglige og praktiske kompetencer Personlige kompetencer Økonomi og netværk Helbred herunder misbrug Eget arbejdsmarkedsperspektiv 8

9 Ressourceprofilens indeholder 12 elementer: 1. Uddannelse 2. Arbejdsmarkedserfaring 3. Interesser 4. Sociale kompetencer 5. Omstillingsevne 6. Indlæringsevne 7. Arbejdsrelevante ønsker 8. Præstationsforventninger 9. Arbejdsidentitet 10. Bolig og økonomi 11. Sociale netværk 12. Helbred her anmoder kommunal sagsbehandler lægen om en helbredsattest om redegørelse for diagnose, prognose, behandlingsmuligheder og evt. varigt skånehensyn Arbejdsevnemetoden skal anvendes i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension (efter de nye regler). Den skal også anvendes ved behandling om forlængelse af udbetaling af sygedagpenge (ud over varighedsgrænsen) Målet er at fokusere på ressourcer og udviklingsmetoder og at forholde sig realistisk til evt. barrierer Lægernes rolle er at beskrive borgernes funktionsniveau i forhold til de foreliggende sygdomme herunder også beskrive sygdomsreaktioner i forhold til forskellige arbejdsfunktioner. Lægernes rolle er derfor at fremkomme med objektive helbredsoplysninger, der kan bidrage til afklaring af de helbredsmæssige forhold og behandlingsmuligheder og med lægefaglige vurderinger, som kan indgå i sagsbehandlerens samlede vurdering af borgerens arbejdsevne. Lægerne skal desuden foretage individuel vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgernes funktionsevne og beskrive funktionsbegrænsninger og skånebehov samt udviklingsmuligheder. Sociale ydelser ved funktionsniveau Arbejdsfastholdelse: 4-ugers-samtale Er man sygemeldt i længere tid, skal arbejdsgiveren indkalde vedkommende til en lovpligtig samtale om, hvornår og hvordan man kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest ved 4 ugers fravær og skal være personlig, hvis umuligt pga. sygdommen, så telefonisk. Arbejdsgiveren skal videregive oplysninger om den forventede varighed af sygefraværet til kommunen. Dette kan ske samtidig med arbejdsgiverens anmeldelse af sygefraværet. Mulighedserklæring Mulighedserklæringen er en lægeerklæring med det formål at afdække, hvilke arbejdsopgaver man kan udføre på trods af sygdommen. Den er en slags friattest, en dokumentation for at fraværet skyldes sygdom. 9

10 Arbejdsgiveren kan når som helst i sygefraværsperioden bede om en mulighedserklæring, og man har som medarbejder pligt til at medvirke ved udarbejdelsen. Gør man ikke det, mister man retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren dvs. de første 21 dage fra fraværsperioden. Erklæringen består af 2 dele: 1. del udfyldes af arbejdsgiveren: Funktionsnedsættelsen hvilken funktioner er påvirket af sygdommen? Hvilke arbejdsmæssige begrænsninger medfører funktionsnedsættelsen? Forslag til løsninger hvordan kan f.eks. arbejdsfunktioner eller arbejdstid ændres, så man bliver i stand til at vende tilbage til arbejdet helt eller delvis 2. del udfyldes af lægen: Lægen vurderer om aftalen mellem medarbejder og arbejdsgiver er forenelig med sygdommen Mulighedserklæringen benyttes i følgende situationer: Længerevarende sygefravær pga. hospitalsindlæggelse Længerevarende sygefravær pga. fysiske og psykiske problemer Fravær i forbindelse med graviditet Hyppigt sygefravær med uklar årsag Fortsat sygefravær efter tidligere mulighedserklæringer Sygedagpenge Hvem har ret til sygedagpenge: Lønmodtagere Selvstændige erhvervsdrivende der inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned før fraværet Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge får udbetalt samme beløb i sygedagpenge, som de ville have fået i A-dagpenge, hvis de ikke var blevet syge Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade Dimittender Lærlinge og elever under erhvervsfaglig uddannelse lønnet Ansat i fleksjob Ikke studerende!!! Ikke kontanthjælp modtagere Man er villig til at følge behandling dvs. man må ikke sætte sig imod behandlingen undtagen kirurgi & kemo Man kan være fuld uarbejdsdygtig eller delvis uarbejdsdygtig pga. sin egen sygdom. Det er kommunen der bestemmer om man opfylder betingelserne. Personer, der ikke er syge, men er nødt til at passe sit barn, kan få kompensation efter tabt arbejdsfortjeneste (se senere). 10

11 Kommunen kan nå som helst når det skønnes nødvendigt forlange en lægeerklæring. Det betyder at der skal være tale om sygdom efter en lægefaglig vurdering. Trepartsaftalen Arbejdsgiverne skal senest i 4. sygeuge holde samtale med medarbejdere, der er sygemeldt. Samtalen skal handle om, hvordan den syge kan fortsætte sit arbejde, og hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. Vejledning til både arbejdsgivere og medarbejdere om mulighederne for at tale om sygdom og arbejdsfastholdelse på arbejdspladsen. Jobcenteret skal i 8. sygeuge vurdere, om der er mulighed for delvis raskmelding. Jobcenteret skal have mulighed for at give aktiv tilbud til alle sygemeldte både beskæftigede og ledige. F.eks. vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Senere opfølgninger sker i enten hver 4. uge eller hver 3. måned Den nuværende regel om, at kommunerne mister refusion, hvis de ikke holder samtaler med de sygemeldte til tiden, suspenderes i 2 år. Dermed får kommunerne 2 år til at vise, at de alligevel formår at holde samtalerne til tiden. Man har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 21 kalenderdage fra 1. fraværsdag i gældende tilfælde: Hvis man har været ansat uafbrudt hos arbejdsgiveren i de seneste 8 uger før fraværet og i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer Hvis man tidligere har været beskæftiget hos nuværende arbejdsgiver. Den samlede beskæftigelse skal mindst udgøre 74 timer inden for de seneste 8 uger Løn under sygdom er reguleret af overenskomster. Arbejdsgiveren har ved tilfælde af overenskomster ret til refusion fra 1. fraværsdag efter 21 kalenderdage. Arbejdsgiveren får udbetalt de sygedagpenge, som den ansatte eller ville have ret til. Herefter betaler kommunen, enten direkte til borgeren eller som refusion til arbejdsgivere. Aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver ( 56-aftale): Er lønmodtagerens sygdomsrisiko væsentligt forøget pga. en langvarig eller kronisk lidelse, der skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage indenfor 1 år, kan virksomheden og lønmodtageren indgå en aftale. Aftalen skal godkendes af kommunen, når lønmodtageren bliver syg igen pga. den samme sygdom, som aftalen omfatter, overtager kommunen dagpengeudbetalingen. Arbejdsgiveren, som er indgået i aftalen, kan få refusion allerede fra den 1. fraværsdag dog kun op til dagpengemaksimum. Aftalen gælder for 2 år. Aftalen kan ikke fornys, når lønmodtagerens fravær pga. af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage. Hvis man ikke opfylder betingelserne for sygedagpenge fra arbejdsgiveren, kan man få sygedagpenge fra kommunen HUSK anmeldelsesfrist på en uge fra 1. fraværsdag: 11

12 Man har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger, og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer Man ville være berettiget til A-dagpenge eller ydelser, der træder i stedet for, hvis man ikke var blevet syg Man har inden for den seneste måned afsluttet erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed Man er ansat i fleksjob Man pådrager sig en arbejdsskade, som er omfattet af Lov om arbejdsskadesikring Personer der får kompensation efter sygedagpengeloven (Serviceloven 42), men er ikke selv syge: Har man et alvorligt sygt barn < 14 år, kan man efter aftale med arbejdsgiveren og kommunen få en godtgørelse, hvis man går ned i tid eller helt undlader at gå på arbejde. Godtgørelsen svarer til de sygedagpenge, som man ville have fået i tilfælde af egen sygdom. Barnet skal være indlagt på sygehus og en lægeattest skal dokumentere, at barnet skønnes sygt i 25 dage eller mere. Vælger man selv at pleje barnet i hjemmet, gives der også en godtgørelse. Godtgørelsen skal søges i den kommune, hvor barnet bor. Enhver sag kræver en individuel afgørelse fra kommunen. Hvis man ikke bliver rask, og har brugt retten til sygedagpenge under en sammenhængende periode på > 52 uger inden for 18 måneder, kan man først få sygedagpenge igen, når man har været arbejdsdygtig i mindst 13 uger. Man kan også få forlængelse af sygedagpenge: I de tilfælde hvor der er en stor sandsynlighed for at revalidering bliver sat i gang, og der er tale om en realistisk mulighed for at revalideringen fører til, at man vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Det betyder at sygedagpenge ydes i forrevalideringsfasen. Ingen tidsbegrænsning Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Tidsforlængelse op til 39 uger I de tilfælde hvor patienten ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet pga. funktionsevne, og mangler afklaring mht. revalidering, fleksjob eller førtidspension. Tidsforlængelse op til max 26 uger Hvis man er under eller venter på en lægebehandling, hvor der er sandsynlighed for at man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for 2 x 52 uger. Tidsforlængelse op til 2 år Hvis der er rejst en sag om erstatning for arbejdsskade sygedagpenge indtil afgørelsen er truffet Hvis der er påbegyndt en sag om førtidspension. Det er en betingelse at pensionssagen er påbegyndt inden retten til sygedagpenge ophører. Sygedagpenge indtil det tidspunkt hvor der tilkendes eller gives afslag på førtidspension Ved livstruende og uhelbredelig sygdom. Her anses de lægelige behandlingsmuligheder for udtømte. Formålet er her at undgå at tilføje ekstra belastninger til den sygemeldte og den pårørende i den sidste levetid. Ingen tidsbegrænsning Sygedagpengene ophører helt eller delvist fra den dag: 12

13 Man er helt eller delvist arbejdsdygtig Ansættelsesforholdet er ophørt Helbredstilstanden er stationær, og der er ikke fundet ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension (en ny arbejdsevnevurdering vha. ressourceprofilen). Uden ressourceprofilen er afgørelsen ugyldig, hvis kommunen træffer afgørelsen ang. sygedagpenge Generel varighedsbegrænsning 52 uger inden for de seneste 18 måneder Retten til sygedagpenge bortfalder, hvis: Man undlader at medvirke ved kommunens opfølgning Man nægter at lade sig indlægge på sygehus, eller modtage den nødvendige lægebehandling Man afviser optræning mht. at genvinde arbejdsevnen Man afslår at medvirke til revalideringens foranstaltninger Prognosen forværres såvel for de somatiske symptomer som for den psykiske, sociale og arbejdsmæssige situation. Efter få måneders sygdom er der stor risiko for fyring. Det er især bevægeapparatet, depression/belastningsreaktion og de nye sygdomme man som læge og sagsbehandler skal være opmærksomme på kan medføre et langvarigt forløb Arbejdsløshedsdagpenge Betingelser for at blive medlem: Man skal være medlem af A-kasse (som regel 1 års medlemskab) for at få udbetalt A-dagpenge Man skal være mellem 18 og 63 år Man har bopæl og ophold i Danmark Man er beskæftiget som lønmodtagere med lønnet arbejde i væsentligt omfang i sammenlagt mindst 52 uger inden for de sidste 3 år Har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller en erhvervsgrunduddannelse, når A-kassen modtager skriftlig ansøgning om indmeldelsen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Disse opnår ret til A-dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning Man udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i sammenlagt mindst 52 uger inden for de sidste 3 år Man deltager i ægtefællens selvstændige erhvervsvirksomhed Man aftjener værnepligt eller er ansat på værnepligtslignende vilkår Det er en betingelse for at få udbetalt A-dagpenge, at man er rask og står til rådighed for arbejdsmarkedet, samt at man er registreret hos jobcentret, aktivt jobsøgende og deltage i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven og i samtaler. Man er ikke berettiget til A-dagpenge, hvis man er syg, fængslet, forsørget på institution, ved at aftjene værnepligt eller unddrager sig den, under uddannelsen eller under ophold i udlandet. Man kan højst modtage A-dagpenge i sammenlagt 2 år inden for en periode på 3 år (dagpengeperioden). 13

14 Man mister retten til A-kassen i 3 uger, hvis man uden grund afslår et arbejde, tilbud efter jobplan eller siger sit arbejde op. Man mister retten til A-kassen i 2 uger, hvis man udebliver fra samtaler/møder i jobcentret eller A-kassen 2 gange inden for 12 måneder. Man mister helt dagpengeretten, hvis man uden grund bliver ledig 2 gange inden for 12 måneder. For at få ret til A-dagpenge skal man som fuldtidsforsikret have været beskæftiget i mere end 300 timer inden for 3 måneder. Kontanthjælp Størrelsen af hjælpen er afhængig af alder, hvor lang tid man har modtaget kontanthjælp, og om man har børn, som man forsørger i eget hjem. Hjælpen er skattepligtig. Der er et loft for, hvor meget der i alt kan udbetales i kontanthjælp, særligt tillæg og boligsikring. For at få kontanthjælp skal man opfylde 3 betingelser. Der skal være tale om, at: Man har ændringer i sine forhold f.eks. skilsmisse, tab af forsørger, langvarig sygdom (med lægeerklæring) eller arbejdsløshed Man ikke er i stand til at skaffe den nødvendige forsørgelse. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt Man ikke får dækket det økonomiske behov på anden vis f.eks. ved at tage arbejde elle bruge af formue Har opholdt sig 7 år ud af de seneste 8 år i landet For at få kontanthjælp skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og skal aktivt udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud om arbejde og/eller uddannelse. Retten til kontanthjælp er også afhængig af ægtefælles indkomst. Ægtefællen skal også stå til rådighed, for at man kan få kontanthjælp. Begge to skal have haft 450-timers arbejde inden for de sidste 24 måneder for at få til kontanthjælp. Har man en formue, skal denne bruges, før man kan få kontanthjælp. Det gælder penge i banken, sommerhus, friværdi i ejerbolig m.m.. Det gælder også udbetaling af ydelser ved tab af erhvervsevne fra forsikringsselskabet eller pensionskasse. Indtægter fratrækkes i kontanthjælp. Har man arbejdsindtægter, gælder der særlige regler. Visse indtægter indgår ikke i beregningen af kontanthjælp: Invaliditetsydelse Børns indtægter Erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadeforsikringsloven Erstatninger efter erstatningsansvarsloven og loven om erstatning til voldsofre Aktivering Alle ledige kontanthjælpsmodtagere har ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering. Aktiveringen kan være afklarings- og vejledningsforløb, opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Kommunen 14

15 iværksætter aktiveringen tilpasset kontanthjælpsmodtagerens alder, erfaring, kvalifikationer, ledighedens længde samt kommunens praksis og konkrete tilbud. Hvis kontantmodtagere er sygemeldt, skal kommunen vurdere, om vedkommende har behov for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre foranstaltninger for at opnå eller genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kommunen skal derfor henvende til patientens læge for at få en status attest. Det gælder både, hvis den sygemeldte kontantmodtagere mener at aktivering er uforenelig med sygdommen, eller kommunen er i tvivl. Revalidering Begrænsninger i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale årsager Begrænsningen skal være af en vis varighed kan være både fysiske, psykiske og sociale. Medfødt eller indtrådt senere i livet Behov for særlig støtte Har prøvet en mere hensigtsmæssigt indretning af arbejdspladsen eller en anden arbejdsfunktion Når en patienten har været gennem flere aktiveringsforsøg uden at opnå bedre eller tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, bør kommunen overveje at lægge en revalideringsplan mht. at flytte patienten over i et fag/erhverv, der er forenelig med patientens begrænsninger. Aktiviteter i revalidering er typisk uddannelse, omskoling eller optræning. Revalidering er subsidiær (dvs. kommer i anden række) i forhold til hjælp efter anden lovgivning andre støttemuligheder skal være udtømte, før revalidering sættes i værk. Hvis kommunen skønner, at andre tiltag f.eks. inden for aktiveringsområdet kan bringe patienten tilbage til arbejdsmarkedet, skal kommunen først og fremmest anvende de muligheder f.eks. virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på senere ansættelse i virksomhed på ordinære vilkår. Det handler om: Rådgivning Afklaring af beskæftigelsesmål (jobplanen) Uddannelse Opkvalificering og vejledning Kompensation for handicap Udgifter til fastholdelse af arbejde Selvstændig etablering Formålet er altid rettet mod beskæftigelse, hel eller delvis selvforsørgelse. Der udarbejdes altid ressourceprofilen sammen med revalidenden for at kunne vurdere, om man er omfattet af reglerne for revalidering. 15

16 Ydelserne er afhængige af, om der er fastlagt en jobplan (revalideringsydelser eller ansat med løntilskud) eller om man er under forrevalidering (det hidtidig forsørgelsesgrundlag f.eks. sygedagpenge eller kontanthjælp) Forrevalidering er aktiviteter (i form af erhvervsmodnende eller afklarende), som man gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, og en konkret jobplan iværksættes. Det kan være klasse, HF, erhvervsforberedende kurser, virksomhedspraktik m.m.. Jobplanen skal beskrive beskæftigelsesmålet, indhold af revalideringen og tidsramme. Herefter afholdes møder hver 3. måned mellem kommunen og revalidenden og følger op på jobplanen. Revalideringen er ikke afhængig af ægtefælles indtægts- og formueforhold, ej heller godtgørelse for varigt mén. Man må have en arbejdsindtægt indtil kr. pr. år før skat. Ordninger der kan medføre fradrag i revalideringsydelsen: Tab af erhvervsevne ved arbejdsskader Forsikringsydelser Pensionsordninger Revalideringsydelse betales højst i 5 år, med mindre specielle forhold gør sig gældende f.eks. betydelige begrænsninger i arbejdsevnen svære handicap m.m.. Fleksjob Fleksjob er et job på særlige vilkår: Er en stilling på særlig vilkår med løntilskud til arbejdsgiver Den har typisk indbygget forskellige skånehensyn i omfang, tid, tempo eller opgaver Fleksjob tilbydes personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normalt vilkår på arbejdsmarkedet. Betingelser: Man er < 65 år Arbejdsevne skal være varigt nedsat Man er ude af stand til at blive selvforsørgende, uanset mulighederne for støtte, herunder fleksjob Der skal være tale om udtalt arbejdsevne i ethvert erhverv Lidelsen kronisk og livslang indtil pensionsalderen Alle aktiverings-, revaliderings- og andre foranstaltninger skal være udtømte og afprøvede, med mindre dette er åbenlyst formålsløst OBS afprøvning skal ikke ske i forhold til tidligere jobfunktion og egne ønsker til et bestemt erhverv, men der fokuseres bredt på nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder 16

17 Retten til fleksjob vurderes ud fra ressourceprofilen. Hvis man bliver godkendt til fleksjob, er der mulighed for at få bevilget revalidering f.eks. til opkvalificering til et bestemt fleksjob. Man bliver ansat på fuldtid, og arbejdsgiveren udbetaler løn for 37 timer, også selvom man har behov for ekstra pauser og fravær eller arbejdstiden aftales til lavere timetal. Man er dækket af de samme regler og bestemmelser, der gælder for de øvrige lønmodtagere på arbejdspladsen f.eks. reglerne i funktionærloven, ferieloven og arbejdsskadeloven. Bliver man syg, har man ret til sygedagpenge fra 1. sygedag, også selvom man ikke opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen. De personer, der opfylder betingelserne for fleksjob, men står uden et arbejde, er berettiget til ledighedsydelse f.eks. hvis firmaet lukker ned hvor man er ansat på fleksjob. Ledigheden må ikke være selvforskyldt. Ydelsen svarer til den gennemsnitlige arbejdsindtægt, som man har haft i de sidste 3 måneder. Hvis man bliver syg, får man sygedagpenge. Har patienten ikke noget forsørgelsesgrundlag ved visitation til fleksjob, eller ikke har optjent ret til ledighedsydelse ved uforskyldt lejlighed, kan kommunen udbetale en såkaldt særlig ydelse, der svarer til kontanthjælpsniveau. Der sker ikke fradrag for følgende: Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervsevne/arbejdsevne Kapitelpensioner og kapitelforsikringer Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrenter, uden forbindelse med et arbejdsforhold Erstatninger efter Lov om arbejdsskadesikring Ydelser efter Arbejdsmarkedets tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond Pension efter ægtefælle eller samlever og børnepension Fratrædelsesgodtgørelse iht. Funktionærloven Renter, aktieudbytte, gaver, gevinster og arv Der sker fradrag fra følgende: Løbende udbetaling af pension inkl. tillæg, der er led i et tidligere ansættelsesforhold Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, der kan sidestilles med pension Efter 12 måneders ledighedsydelser inden for 18 måneder skal kommunen påny tage stilling til at om man fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob eller tage stilling til, om der skal gives andet tilbud end fleksjob. Førtidspension Aldersgruppe 18-65/67 år 17

18 Varig arbejdsevne f.eks. udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller sindslidelse eller alvorlig lidelse, hvor medicinsk behandling er udtømt og prognosen er kort levetid eller progressiv sygdom med varigt funktion Arbejdsevnen er varigt i ethvert erhverv i en grad, der umuliggør tilknytning til arbejdsmarkedet Ude af stand til at blive selvforsørgende, uanset mulighederne for støtte, herunder fleksjob Alle behandlings- aktiverings-, revaliderings og fleksjob- muligheder er udtømt og afprøvede Lægelig dokumentation for at der er ingen konkrete behandlingsmuligheder, der realistisk og uden fare for liv og førlighed kan gennemføres med henblik på at opnå en bedring i patientens tilstand. 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen. Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension: 1. At personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2. At nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af 1. En redegørelse for at arbejdsevnen ikke kan forbedres 2. En redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og denne egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført 3. Den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat 4. Den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller 5. Angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre Kommunen skal anvende arbejdsevnemetoden og udarbejde en ressourceprofil, der beskriver en række forhold omkring patienten. Arbejdsevnemetoden skal understøtte inddragelsen af patienten og have fokus på beskrivelse, udvikling og vurdering af borgerens ressourcer med henblik på at få patienten tilbage på arbejdsmarkedet, hvis det overhovedet er muligt. 20. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse (senest 3 måneder efter) om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats jf. 16, kan blive selvforsørgende. 18

19 Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om førtidspension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffes afgørelsen. Kommunen kan i særlige situationer af egen drift starte en sag om førtidspension, selvom patienten ikke selv har søgt. Det kan være i tilfælde med unge med funktionsevne som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller en sindslidende uden sygdomsindsigt. Lægen har ikke ret til at udtale sig om patientens ret til førtidspensionen eller lignende; man skal ikke skrive om en offentlig ydelse, men om præmisserne (funktionsniveau, begrænsninger) Førtidspensionen fastsættes ud fra den faktiske bopælstid i Danmark. Ved pensionstilkendelsen skal den være 4/5 af perioden fra det 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes (teoretisk bopælstid). Modtager man brøkpension, kan man søge om supplerende hjælp efter aktivloven. Job med løntilskud, til arbejdsgiver, er stillinger på særlige vilkår og kan alene oprettes til personer, der er tilkendt førtidspension, skånejob. Skånejob kan være på fuld tid eller på deltid. Det er en betingelse, at man ikke er i stand til at fastholde eller opnå fleksjob eller job på tid på normale vilkår. Arbejdsgiveren betaler løn. Formålet er at de kommer ud igen blandt andre mennesker (livskvalitet) og fortsat bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Ansatte i skånejob er også omfattet af den mest almindelige lovgivning for lønmodtagere: sygedagpengeloven, ferieloven og arbejdsskadeloven. De kan også godt få en 56-aftale. Behov for revurdering om nogle år (5 år), hvis det drejer sig om en ung borger f.eks. på 30 år Et nyt udspil til reform 2010 af førtidspensionsområdet: Ingen < 40 år skal have en førtidspension, med mindre det er helt åbenbart, at man aldrig kan få mulighed for at varetage et job. Er man < 40 år, skal man i stedet have en sammenhængende, støttende og tålmodig indsats i et udviklingsforløb. Fleksjob skal være midlertidige, og ordningen skal målrettes personer med færrest ressourcer Førtidspensionister skal have bedre mulighed for at komme i arbejde. Sager om ældre Geriatriske syndromer: Underernæring Dehydrering Synstab Høretab Søvnforstyrrelser Urininkontinens Demens/kognitiv dysfunktion 19

20 Delirium Depression/angst Fald og synkope De hyppige problemer hos ældre: Immobilitet Fald Kroniske sygdomme fx hjertesygdom, diabetes, rygerlunger, knoglesygdomme Cancersygdomme Demens Depression Inkontinens Sanseproblemer syn, hørelse Tænder Fødder Funktionsevnevurdering Funktionsvurderingen sker ud fra: ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand Komponenter i ICF: Krop funktionsændring på organniveau Aktivitet konsekvenser af funktionsændring på individniveau Deltagelse de sociale følger af funktionsændring Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer (inkl. psykologiske funktioner). Kroppens anatomi er kroppens forskellige dele som organer, lemmer og enkeltdele af disse. Her beskrives tab eller ændringer fra normale kropsfunktion og struktur, der fører til svækkelse eller begrænsninger Aktivitet er en persons udførelse af en opgave eller en handling, hvor aktivitetsbegrænsning er de vanskeligheder, personen har i forbindelse med aktiviteten f.eks. gangfunktion, madlavning og hygiejne Deltagelse er en persons involvering i dagliglivet. Deltagelsesbegrænsning er vanskeligheder, som en person kan opleve ved involvering i dagliglivet f.eks. arbejde, skole, dagcenter m.m.. Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. De kan have både en positiv (fremmende) og negativ (hæmmende) betydning for personen. Det handler om en tværfaglig referencemodel, når man taler om konsekvenser af dårligt helbred. Funktionsevnen beskrives med fokus på krop, aktivitet og deltagelse og er påvirkelig af helbred og det, der 20

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere