Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 24. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014 Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard (SK) Birgit Roswall (BR) Jonna H. Præst (JHP) - afbud Mogens Pedersen (MP) Erik Larsson (EL) Bjarne Frølund (BF) Irene Toft Hjorth (ITH) Tino Capion (TC) Mette Therkildsen (MT) Referent : Mette Therkildsen Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden. Dagsorden for mødet 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni Meddelelser fra formanden 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. 4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. Status kloakering af landsbyer Status uvedkommende vand Efterkalkulation Kagerup renseanlæg Prisloft 2015 Skattesag Garantiprovision

2 5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31. juli 2014 til orientering 6. Indstilling udledningstilladelser til godkendelse 7. Kommunikationsstrategi og plan til beslutning 8. Strategiseminar, program til beslutning 9. Intern overvågning 2. kvartal Kommunikation 11.Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde 12.Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 17. juni Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 2. Meddelelser fra formanden JP orienterede kort om afbud fra Jonna Præst, der har orlov frem til 1. november JP invitere suppleanten til Jonna præst til strategiseminaret d. 2. oktober Honorarer til bestyrelsen er godkendt på det seneste byrådsmøde. MT igangsætter udbetaling til bestyrelsesmedlemmer. Udbetaling vil ske pr. kvartal. Studietur til Berlin er blevet udsat, da mange i bestyrelsen ikke havde mulighed for at deltage på det planlagte tidspunkt. På baggrund af forespørgsel fra BF om turen til Berlin oplyste JP, at der naturligvis var tale om et GVS-arrangement, hvor GVS også står for udgifterne i forbindelse med turen for bestyrelsesmedlemmerne og de ansatte helt i overensstemmelse med proceduren for lignende ture i Gribskov Kommune. MT koordinerer et nyt tidspunkt til februar/marts Primo juli var GVS vært for en tur til Tårnby renseanlæg og efterfølgende slammineraliseringsbede ved Høje Taastrup. Turen blev arrangeret for beboere i Højelt og Pårup, som er mulige placeringer for nyt renseanlæg. 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil MT orienterede kort om halvårsrevision, der udføres d. 6. november. Revisionsprotokol forventes behandlet på bestyrelsesmødet medio november. 4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

3 Status kloakering af landsbyer Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst udtages af spildevandsplanen. De tre bebyggelser skal indgå i en samlet faglig vurdering af behovet for kloakering i hele kommunen. De resterende ejendomme langs Tuehusvej, Byageren og i området omkring Solvang kloakeres for en udgift der svarer til tilslutningsbidraget. Ca. 75 ejendomme svarende til DKK 2 mio. Ejendommene omkring de to moser i Rågeleje-Udsholt kloakeres indenfor en afstand af 100 meter fra mosebredderne. Kloakeringen finansieres ved den sparede udgift ved ikke at kloakere Ørby og de ca. 50 ekstra tilslutningsbidrag som kloakeringen indebærer. I alt DKK 7 mio. De to kloakeringer sker således udgiftsneutralt for Gribvand i 2014 og Projektering starter op straks efter at Byråd har vedtaget de tre tillæg til spildevandsplanen som forslag mhp. høring. Entreprenørarbejdet igangsættes efter høringsperioden ultimo november, forudsat der ikke indkommer substantielle indsigelser Kloakeringerne vil være gennemført til foråret 2015 Status uvedkommende vand, drænundersøgelsen og fremadrettet arbejde Drænundersøgelsen identificerede ca. 4 dræn der nu undersøges nærmere for om der er økonomi i at afskære dem til vandløb/grøfter/moser. 5 sommerhusoplande underkastes nu målinger for uvedkommende vand. I alt måles flow på ca. 45 lokaliteter. Målingerne sammenholdt med nedbør vil give to resultater: Inden årsskiftet 2014/2015 vil omfanget af fejlkoblede tagflader og vejarealer i de enkelte måleoplande være kendt Efteråret 2015: vil omfanget af indsivende grundvand via utætheder i de enkelte måleoplande være kendt I Måleoplandene vil der være fokus på mindre oplande langs vandløb og langs kysten hvor indsivning formodes at være stor. Måledata lagres i SRO-anlægget og gøres tilgængelige for alle. Opgaven med at tolke data og udpege oplande med uvedkommende vand vil muligvis blive udliciteret. De på præsentationen viste pile mellem oplandene, udtrykker hvilken vej vandet løber fra opland til opland for til sidst at ende i renseanlæggene. Helsinge, Vejby, Græsted, Gilleleje, Esrum, Esbønderup, Ramløse, Bækgården, Annisse Nord og Gl. Annisse omfattes af målinger i Alle oplande vil for altid være under overvågning for uvedkommende vand og vil løbende blive kontrolleret Efterkalkulation Kagerup renseanlæg MT gennemgik de foreløbige erfaringer fra Kagerup renseanlæg, herunder at den fuldautomatiske rist synes unødvendig, idet spulesystemerne i bassinet fuldt tilstrækkeligt kan renholde dette. COWI har anbefalet, at risten afmonteres og sælges brugt og at der ikke installeres riste i indløbet til bassiner (åbne som lukkede), hvor der er installeret effektive spulesystemer. EL forespurgte til beslutningsprocessen vedr. køb af rist, som MT

4 forklarede var baseret på tidligere erfaringer. Bestyrelsen henstillede til, at GVS fremadrettet udfordrer plejer for at undgå investeringer, der synes unødvendige. MT bemærkede endvidere, at der er foretaget kontrol af elforbrug i pumpestationen. Ved en indledende undersøgelse tydede forbruget på at være væsentlig højere end det leverandøren oplyser, er teoretisk muligt at opnå som optimalt forbrug. Organisationen planlægger en analyse af dette, hvor elforbrug, standardisering, reservedele mv. vurderes samlet. Samtidig skal der tages højde for dette ved fremadrettede udbud. Endelig er volumen af bassin nr. 2 øget med 400 m3 ved at hæve en overløbskant. Bestyrelsen understregede vigtigheden af at virksomheden tager den nødvendige læring af det første anlæg der nedlægges og fortsætter processen med henblik på at optimere de kommende renseanlægs nedlæggelser. Skattesag Klage til landsskatteretten er fremsendt d. 2. september 2014 Vedr. skattebetalingen GVS lige har gennemført forklarede MT, at i selvangivelserne for 2010, 2011 og 2012 ramte selskabet et nul i skat. I 2014 ændrer skat opgørelsesmetode for værdierne, hvilket giver ændringer i afskrivningerne. I 2010 og 2011 er der tilstrækkelige afskrivninger, hvorfor selskabet ikke skal betale skat disse år. I 2012 er selskabets omsætning 12 mio. kr. højere end budgetteret grundet indbetaling af vejbidrag. Der er ikke tilstrækkelige afskrivninger til at dække omsætningsstigningen, hvilket giver et positivt resultat og udløser en skattebetaling på 2,1 mio. kr. Vejbidrag Vejbidraget er løbende blevet indregnet i selskabets indtægtsramme. Selskabet har ikke fri likviditet som følge heraf. Såfremt der opkræves for meget indregnes de to år efter i prisloftet. Garantiprovision Garanti til Gribskov kommune beregnes ud fra restgæld primo året, som kommunen har stillet garanti for og som er beregnet ud fra en fastsat provisionssats på 0,75 %. Ca. 20% af forsyningsvirksomhederne betaler garantiprovision. Prisloft MT gennemgik principperne bag prisloftet. Herunder at der er fremsendt høringssvar på foreløbig prisloft. Det endelige prisloft modtages medio oktober. På næste bestyrelse fremlægges taksten til beslutning

5 Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning med de angivne bemærkninger og beslutninger. 5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31 juli 2014 til orientering MT gennemgik kort balancen pr. 31. juli Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 6. Indstilling udledningstilladelser til godkendelse Bestyrelsen godkendte indstillingen. 7. Kommunikationsstrategi og plan til beslutning Bestyrelsen diskuterede kommunikationsstrategien, herunder BF nævnte behovet for at tydeliggøre tallene i afsnit 5. Det vil der blive taget højde for i næste version. EL nævnte at der mangler et budget. Det bliver udarbejdet til næste version. Endvidere diskuterede bestyrelsen hvor kendte Gribvand Spildevand skal være. Herunder hvile i sig selv, kommercielle termer som kunder, konkurrence og branding, medarbejder stolthed. Flere kommuner får en borgerrådgiver. Skal det tænkes ind. Facebook god ide. Materiale til børn og ungeved rundvisninger anses af bestyrelsen som meget vigtigt. Vigtigt at forklare forbrugerne hvad pengene går til. Måles på borgernes forventning til god service. Kommunikationsstrategien skal til en fornyet behandling på næste bestyrelsesmøde. 8. Strategiseminar, program til beslutning MT gennemgik programmet. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper til gruppearbejde og besluttede, at Bestyrelsesformanden og direktøren er bemyndiget til at lave det endelige program og beslutte vedr. gruppearbejde. Til strategimødet laver ledelsen en mappe med relevant information. 9. Intern overvågning 2. kvartal 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Kommunikation Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

6 11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18. november kl. 14:00 på Holtvej 18c, Græsted. 12. Eventuelt EL foreslog at benchmarking kommer op på næste bestyrelsesmøde. Det blev aftalt. EL forespurgte til udarbejdelse af grønne regnskaber. MT orienterede om at organisationen udgiver grønt regnskab for 2014 inden udgangen af januar Godkendt d. 18. november 2014 Jannich Petersen _ Birgit Roswall Flemming Møller _ Susan Kjeldgaard Jonna Præst _ Mogens Pedersen Erik Larsson _ Bjarne Frølund

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Gribvand A/S Bestyrelse 17. december 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014. Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr. 201453 Initialer: CNY Dato: 6. maj 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Sted:

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere