Årsrapport. Studievalg Østjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Studievalg Østjylland"

Transkript

1 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland

2 Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der har været taget i anvendelse samt hvorfor Erhvervsuddannelser: Målrettet indsats for udvidet behov: Kortlægning af hjælpeinstanser: Kollektiv vejledning: Studievalgsdage Kommunikation: Kvalitetssikring: Vejledningscentret Bemærkninger til talpublikation Udvikling i elevtal Overgangsfrekvenser Kontaktstatistik KOT-statistik Studievalgs egen kvalitetssikring og udvikling, herunder evt. videreudvikling på baggrund af de indhøstede erfaringer samt beskrivelse af hvordan brugerne inddrages mhp. brugerorienteret videreudvikling Kollektive arrangementer for eleverne i de gymnasiale uddannelser: Evaluering af arrangementet Dit Studievalg Evaluering af oplægget På vej til Studie- og Karrieredag (SoK) Evaluering af elevernes deltagelse i Studie- og Karrieredag Evaluering af gruppevejledning på de gymnasiale uddannelser Evaluering af Individuel vejledning Øvrig kvalitetssikring Eksterne samarbejder Samarbejde med ungdomsuddannelserne Kontaktvejledermøde for gymnasievejledere Kontaktvejledermøde for EUD-vejledere Samarbejde med Studievalg Samarbejde med de videregående uddannelser og erhvervslivet Samarbejde med Beskæftigelsesregionen Samarbejde med højskolerne Samarbejde med Udlændinge Vejleder Udlændinge Studievalg som videncenter Organisation og personale Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere Nye ansatte Kontraktholder Bilag Bilag 1: Studievalg Østjyllands Strategi og Vision Bilag 2: Metrokort over snitflader med Studievalg Østjylland

3 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der har været taget i anvendelse samt hvorfor 2014 var jubilæumsår for Studievalg, hvilket har fået os til at kigge tilbage på de 10 år, der er gået, og her efter 10 år kan vi konstatere, at samtidig med, at Studievalg hele tiden holder sig ajour og opdateret, så er vi blevet mere og mere professionelle i vores tilgang til vejledning. Vi har et skarpt fokus på vores målgruppe og vores opgave, og vi tilpasser løbende vores vejledning, så det matcher målgruppens behov. I forhold til kontrakten indgået mellem UFM og Aarhus Universitet i 2013, så er Studievalg Østjylland forpligtet til at aflevere en årsrapport som led i kontrollen med, at vi leverer de ydelser, vi har beskrevet i kontrakten. Vi udvikler løbende på indholdet og kvaliteten, men rammerne er, som beskrevet i kontrakten, stort set de samme på alle ungdomsuddannelser. Derfor vil dette afsnit handle om nye tiltag og områder, som vi har haft ekstra fokus på det forgangne år. Studievalg Østjyllands strategi (bilag 1), som blev udviklet i foråret 2012, tages én gang om året op til revision og der udpeges i samme ombæring nye indsatsområder, som skal tildeles ekstra fokus i det kommende år. I skoleåret 2013/14 var indsatsområderne følgende: 1.1 Erhvervsuddannelser: I forbindelse med vores vision om at; alle unge skal træffe et reflekteret valg i forhold til videregående uddannelse, havde vi behov for at gøre en ekstra indsats for også at komme ud til alle elever på de forskellige erhvervsuddannelser. Vi har i den forbindelse afholdt flere velbesøgte arrangementer for vejledere på erhvervsuddannelserne, hvor vi har diskuteret forskellige problemstillinger og givet gensidig inspiration og sparring. Målet var at styrke samarbejdet omkring den gruppe af unge på erhvervsuddannelser, der har potentiale for at tage en videregående uddannelse og som har behov for ekstra vejledning. Desuden har vi udviklet vores kollektive vejledning samt måden hvorpå vi generelt vejleder denne gruppe. Vi har afprøvet forskellige former for vejledning - fra det velkendte oplæg i et klasselokale til besøg hos eleverne i værkstederne, hvor vi har small-talket om deres tanker om fremtiden. Indsatsen har bevirket, at vi nu har faste aftaler med stort set alle erhvervsuddannelserne i vores område. Vi har derfor mødt ca. 20% flere elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse, i 13/14 sammenlignet med 12/ Målrettet indsats for unge og voksne med udvidet behov: Gennem en årrække har vi haft fokus på at udvikle vores kompetencer i at afholde gruppevejledning og har dermed fået opbygget et godt tilbud til elever med udvidet behov. Vi har dog på flere skoler været udfordrede i forhold til at have succes med at få de rette elever til at deltage i vores gruppevejledning og workshops. I 2012 besluttede vi derfor at afprøve screening på udvalgte gymnasiale skoler med henblik på bedre at kunne identificere elever med udvidet behov. I 2013 og 2014 er alle elever på de gymnasiale uddannelser blevet screenet og efterfølgende er udvalgte elever på baggrund af deres besvarelser blevet tilbudt gruppevis eller individuel vejledning. Desuden har vi deltaget i lærermøder på alle skoler, hvor vi har fortalt lærerne om vores fokus på elever med udvidet behov og om hvordan de kan hjælpe med at spotte og hjælpe de 2

4 elever, der i forhold til at skulle vælge videregående uddannelse har et udvidet behov for vejledning. Vi har siden indførelsen af screening oplevet en stigning i interessen for gruppevis vejledning og vi har mødt flere i den individuelle vejledning, som sandsynligvis ikke var kommet til vejledning, hvis ikke de var blevet opfordret til det på baggrund af screeningen. Dog er screening meget ressourcekrævende, så det er hele tiden en afvejning af, om vi får fat i de rigtige elever i forhold til den mængde ressourcer, der lægges i forsøget på at finde dem. 1.3 Kortlægning af hjælpeinstanser: For at være helt skarpe på hvad vores kerneopgave er og hvornår vi skal henvise til andre instanser, har vi arbejdet på at skabe os et endnu bedre overblik over de hjælpeinstanser, der eksisterer for den vejledningssøgende, hvilket er udmundet i et metrokort (bilag 2). Denne proces har medvirket til, at vejlederne ved Studievalg Østjylland er blevet endnu bedre til at bruge tiden i den individuelle vejledning til lige netop det, vi er allerbedst til, nemlig valgproces og valgkompetence. I juni 2014 blev der vedtaget tre nye fokusområder for skoleåret 2014/15. Disse er: 1.4 Kollektiv vejledning: Gennem hele Studievalgs eksistens har vi lavet kollektiv vejledning og vi har hele tiden arbejdet på at gøre denne vejledning mere målrettet og relevant for den enkelte elev. Det er dog først i de seneste år, at denne form for vejledning er blevet anerkendt i vejledningskredse, og det er desuden først nu, at man ser en udvikling ske indenfor de teoretiske tilgange til kollektiv vejledning. Hos Studievalg Østjylland har to medarbejdere afsluttet deres Master i Vejledning med et projekt om kollektiv vejledning, mens en anden medarbejder har afsluttet sin Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning med et projekt, hvor hun kombinerer vejledningsteori og teori fra proceskonsulentuddannelsen også med fokus på kollektiv vejledning. Dette er mundet ud i en revision af vores kollektive oplæg, hvor vi nu i endnu højere grad har fokus på italesættelsen af at være i en valgproces. Gennem forskellige refleksionsøvelser fokuserer vi på at gøre den kollektive vejledning så relevant som mulig for den enkelte elev og dennes egen valgproces, hvilket vi gør ved i højere grad at inddrage eleverne. Vi laver bl.a. en forundersøgelse, hvor vi beder eleverne om at svare på en række spørgsmål forud for timen. På en måde kan vi tage udgangspunkt i elevernes forforståelse om videregående uddannelse, hvilket samtidig kan give os et billede af, hvor afklarede de er. Det viser os desuden hvilken viden de har om uddannelsessystemet, hvilket gør det muligt for os at tage udgangspunkt i lige netop deres skole, når vi møder dem i den kollektive vejledning. Noget af det eleverne spørges til, er deres viden om uddannelsessystemet. Her oplever vi, at viden om universitetsuddannelserne er størst. Derfor bruger vi forholdsvis mest tid på at fortælle om erhvervsakademiuddannelser og professions-bacheloruddannelser, og vi fortæller om uddannelsessystemets fleksible opbygning og mulighederne for at bygge ovenpå. Især blandt unge med uddannelsesfremmed baggrund og blandt drenge kan denne mulighed for senere hen i livet, at bygge ovenpå deres uddannelse være det der gør, at de overhovedet kommer i gang med uddannelse. Det er derfor beklageligt, at den planlagte dimensionering af de videregående uddannelser eller rettere udmøntningen af den, tyder på at give en begrænsning i adgang til universiteternes kandidatuddannelser for ansøgere med en professions- bacheloruddannelse. 3

5 På den måde modarbejder den planlagte dimensionering det fleksible uddannelsessystem, der ellers er til glæde for især drenge og elever med uddannelsesfremmed baggrund. Til selve oplægget er vi som vejledere gået fra at være oplægsholder til at være facilitator af en valgproces, hvor eleverne deltager på forskellige måder gennem hele vejledningssessionen. Vi har udviklet nye øvelser, lavet små film 1 og i det hele taget forsøgt at skifte mellem forskellige måder, hvorpå vi kan levere vores budskab. Vi har eksperimenteret med Flipped Classroom, Cooperativ Learning og forsøgt at integrere værktøjer såsom og Desuden afslutter vi vores oplæg med igen at måle hvor afklarede eleverne føler sig. Det giver os et indblik i, hvorvidt vores oplæg har flyttet dem i deres valgproces samtidig med, at vi spørger ind til, hvad de synes om oplægget og om de har forslag til, hvordan det kan forbedres. Disse besvarelser bruger vi i udviklingen af næste års oplæg. Hele processen omkring udvikling af kollektive vejledning tager udgangspunkt i vores vejledningskoncept med Valgpilen, der indeholder faserne; Viden, selvindsigt, handling. Den illustrerer valgprocessen og er desuden det koncept, som al vores vejledning tager udgangspunkt i, jf. Studievalg Østjyllands kontrakt. - Studievalgsdage På to skoler har vi lavet et eksperiment med at overtage en hel årgang i en hel skoledag i stedet for blot 45/90 minutter. I eksperimentet, som vi kalder Studievalgsdag, står fire Studievalgvejleder klar på én skole. Udgangspunktet for Studievalgsdagen har været at møde eleverne der, hvor de er, dvs. at give vejledning i øjenhøjde. Det er en ny måde at tænke kollektiv vejledning på, hvor vi tager udgangspunkt i, at alle ikke har behov for det samme. Vi kan på den måde være medvirkende til, at færre føler, at de får vejledning, de ikke har brug for. En Studievalgsdag starter med, at eleverne først får et kort fælles oplæg, hvorefter de skal vælge sig ind på én af tre workshops, alt efter hvor de vurderer, de befinder sig i deres valgproces lige nu. 1. For de meget uafklarede er der i deres workshop fokus på at få overblik over uddannelser, informationssøgning og valgparametre. 2. For den store gruppe, som er i tvivl, får eleverne øjnene op for, at de ikke er de eneste, der er i tvivl og de får italesat hvordan det påvirker én at være i tvivl. De laver i fællesskab nogle øvelser, som giver dem redskaber til at komme videre i deres valgproces. 3. For de afklarede elever er der fokus på, hvordan man søger ind på videregående uddannelse, på plan B, hvis man ikke kommer ind på sin 1. prioritet og på begrebsafklaring, som knytter sig til optagelse.dk. Tilbagemeldingerne fra eleverne på de to skoler har været meget positive. Eleverne synes, det er godt, at de kan have fokus på lige netop det, de har behov for i deres valgproces og at der er tid til fordybelse. Alle besvarelser i evalueringerne angiver, at samtalerne med de andre deltagere var det mest givende. Det bekræfter os i, at vi skal væk fra monologen fra vores side og at vi skal bevæge os mere i retning af dialog. Vi forventer at udbrede eksperimentet til flere skoler i næste skoleår. 1 Se filmene på https://www.ug.dk/studievalg/studievalgoestjylland 4

6 1.5 Kommunikation: Vi vil gerne være så synlige for de vejledningssøgende som muligt og vi vil gerne udnytte de forskellige kommunikationsplatforme, der er til vores rådighed. Vi arbejder på at skabe sammenhæng i al den kommunikation, vi foretager os. Det være sig i forbindelse både med vejledning på ungdomsuddannelser, vores hjemmeside og Facebookside, trykte materialer og kommunikation til eksterne samarbejdspartnere og andre interessenter. Helt konkret, så er der nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med at udarbejde en samlet kommunikationsstrategi for Studievalg Østjylland. Vi har startet med at kortlægge de forskellige kommunikationselementer og meningen er, at arbejdet skal munde ud i to arbejdsdage i juni 2015, hvor den samlede arbejdsstab, ud fra den overordnede strategi, arbejder med at færdiggøre den nye kommunikationsstrategi. I det forløbne år har vi blandt andet: Udarbejdet videoklip, der informerer om valgproces og optagelse på videregående uddannelser. Videoerne har været brugt i den kollektive vejledning og ligger tilgængelige for eleverne og andre interesserede på vores hjemmeside og Facebook-side Gjort forsøg med at bruge forskellige online hjælpemidler i den kollektive vejledning, såsom Socrative og Kahoot Revideret strukturen og indholdet på vores hjemmeside i forbindelse med, at ug.dk blev opgraderet fra version 2 til version 3. Udarbejdet trykte materialer - pjecer, bannere, visitkort, plakater Lavet et årshjul for indholdet af vores Facebook-side og gjort den mere involverende Udsendt pressemeddelelser og en julehilsen Fornyet det visuelle udtryk i både oplæg og på tryk 1.6 Kvalitetssikring: Vores arbejde med kvalitetssikring er beskrevet under pkt Vejledningscentret I Studievalg Østjyllands vejledningscenter i centrum af Aarhus har vi udvidet åbningstiden med en ekstra dag i perioden fra den 1. august og indtil uge 42 selvom vi i kontrakten har angivet, at vi i den periode kun holder åbent to dage om ugen. Ved hjælp af omprioriteringer, hvor vi har ansat en tidligere praktikant som studenterstudievejleder i stedet for en studentermedhjælper, har vi været i stand til at holde åbent denne ekstra dag om ugen. Det giver mere kontinuitet i vores åbningstider og det har desuden medvirket til, at ventelisterne i centret er blevet kortere. Vi har i det sidste år kørt med booking i centret således, at alle, der har behov for individuel vejledning eller som vil deltage i de udbudte workshops i centret, på forhånd skal booke en tid. Det er blevet taget godt imod af både vejledningssøgende, samarbejdspartnere og personalet. 2. Bemærkninger til talpublikation 2.1 Udvikling i elevtal Siden Studievalg blev oprettet for 10 år siden er bestanden på ungdomsuddannelserne i Østjylland steget med over 28%. I samme periode har det dog ikke involveret væsentligt flere ressourcer til vejledning af de ekstra elever. Den kontinuerlige stigning af elever på ungdomsuddannelserne fra år til år gør det til en løbende udfordring at nå ud til alle i 5

7 målgruppen på en relevant måde. Hver vejleder i Studievalg Østjylland har på årsbasis ca elever at yde vejledning til. Dertil kommer vejledning af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne. 2.2 Overgangsfrekvenser Selvom bestanden er blevet større og ressourcerne til vejledning mindre, er der alligevel 69% af de gymnasiale studenter, der efter 27 måneder, er i gang med en videregående uddannelse. Det er en markant stigning siden 2004, men vi har også noteret os, at overgangen i Østjylland er faldet lidt de sidste par år. Hvis man kigger på de fire former for ungdomsuddannelser, så er det generelt HF, der halter bagefter, hvilket vi i det forgangne år har haft ekstra opmærksomhed på. Det viser sig ved, at den ene af de to skoler, der var udvalgt til afprøvning af Studievalgsdagene, som beskrevet ovenfor, netop var en HF-skole. Desuden er vi i løbende dialog med HF og VUC-centre i Østjylland i forhold til, hvordan vi bedst muligt anvender vores tid på skolerne. Det gør vi bl.a. ved at være mere synlige og tilbyde mere gruppevis- og individuel vejledning i tiden umiddelbart op til kvote 2. Vi oplever, at der specielt på denne form for ungdomsuddannelser er et større behov for hjælp til ansøgning og afklaring om optagelsesproceduren. Retter man fokus mod de forskellige geografiske områder i Østjylland, og supplerer man de udleverede tal med tal fra Undervisningsministeriets årlige profilmodel, så kan man se, at det kun er få kommuner i Østjylland, hvor overgangsfrekvensen til videregående uddannelse ligger over landsgennemsnittet. Kommuner som Norddjurs, Syddjurs og Samsø har en meget lav overgangsfrekvens og disse kommuner slås med problemstillinger, som er fælles for alle landets udkantsområder. Et eksempel er problemstillingen omkring, at mange af disse kommuner har en stor andel af uddannelsesfremmede, dvs. elever med forældre, som ikke har en videregående uddannelse. Det er desuden netop en problemstilling, som vi i Østjylland har haft fokus på i flere år. I forbindelse med screeningen inviterer vi alle med uddannelsesfremmed baggrund til enten at deltage i en workshop eller til individuel vejledning. Senest har centerlederen deltaget i Uddannelses- og Forskningsministerens Mønsterbryderkorps, der har haft til opgave at give ministeren og de videregående uddannelser gode råd til, hvordan man skaber flere mønsterbrud på uddannelsesområdet. Den lavere overgangsfrekvens gør sig også gældende for Horsens, Hedensted og Randers, og da Horsens og Randers er befolkningstunge områder, vil det uvægerligt trække overgangsfrekvensen for Studievalg Østjyllands område ned. Studievalg Østjylland har som svar på denne problemstilling igangsat initiativer og deltaget i relevante samarbejder. I det sidste halve år har vi som forsøg tilbudt individuel vejledning hver uge i Horsens. Dvs. at elever og andre vejledningssøgende er sikret mulighed for vejledning ved Studievalg hver uge, dog på forskellige lokationer i Horsens. I Randers vil vi forsøge at skabe samme mulighed til næste skoleår. Desuden var det en skole i Randers, der var udvalgt som den anden deltagende skole til Studievalgsdag-eksperimentet. Hvad angår overgangen fra EUD til videregående uddannelse, så ligger Studievalg Østjylland 1%point over landsgennemsnittet efter 27 måneder. Det er netop også et område, som vi, som beskrevet ovenfor, har haft et øget fokus på, hvilket bl.a. har gjort os synlige overfor uddannede faglærte, som ønsker mere uddannelse. 2.3 Kontaktstatistik Det samlede antal individuelle kontakter er i perioden 2012 til 2014 faldet med 26%. Siden 2013 er det faldet med 18%. Faldet i de individuelle kontakter er størst ved de personlige og telefoniske henvendelser. Det største antal personlige og telefoniske henvendelser ligger i første og anden kvartal, hvor ansøgningsfristen til kvote 2 og 1 ligger. 6

8 Faldet i de individuelle kontakter skyldes formentlig flere ting. For det første har det formentlig en betydning, at Studievalg Østjylland i august 2013 har indgået ny kontrakt og har lavet en ny vejledningsstrategi, hvor der bl.a. er blevet mindre tid til centervejledning. Der er indført booking, åbningstiden er blevet mindre og der er en vejleder færre ansat. Med indførelsen af booking i centret har vi ikke altid kunnet imødekomme efterspørgslen på vejledning og nogle har måtte gå forgæves, da der ikke var flere ledige tider. For det andet har vi i den nye vejledningsstrategi mere fokus på den kollektive vejledning, hvor vi forsøger at gøre eleverne mere selvhjulpne vha. bl.a. evejledning og vejlederne på de videregående uddannelser. Ud af kontaktstatistikken kan man se, at flere deltager i vores kollektive og gruppevise vejledning, og er på den måde blevet mere afklarede. Antallet af gruppevejledninger er steget med 38% siden 2012 og deltagerantallet er fordoblet. Den individuelle vejledning er målrettet elever med udvidet behov, som unægtelig kræver længere samtaler. En tredje del af forklaringen på den faldende kontakt, skyldes formentlig, at Studievalgs vejledning er blevet mindre synlig på ug.dk. Vi kunne godt ønske os, at den vejledningssøgende tydeligere blev præsenteret for alle de forskellige former for vejledningstilbud, herunder Studievalg, evejledning og de videregående uddannelsers egen vejledning. De skriftlige kontakter stiger fortsat og er siden 2012 steget med det tredobbelte. Det store antal af mails i første kvartal skyldes primært besvarelsen af mange flere mails op til vores vejledningsarrangement Studie- og Karrieredag i januar og op til kvote 2-ansøgningsfristen. 2.4 KOT-statistik Som de øvrige Studievalgcentre oplever vi i Studievalg Østjylland, at de gymnasiale uddannelsesinstitutioner efterspørger årets KOT-statistik. Derfor er vi glade for, at der i de sidste år er sket en udvikling af kvaliteten af de tal vi kan levere til gymnasierne. Vi håber, at der over de næste par år kan videreudvikles på disse tal, så detaljeringsgraden bliver højere, og så man reelt kan se en overgangsfrekvens fra hver årgang på hvert gymnasium. I forhold til årets KOT-tal, så ser vi, at selvom de unge mennesker giver udtryk for, at de vil hurtigt i gang eller føler sig presset til at komme hurtigt i gang så holder størstedelen af de unge stadig et eller flere sabbatår. I vores kollektive oplæg forsøger vi at klæde dem på i forhold til, at et sabbatår også kan bruges til valgafklaring og at de fortsat kan benytte mange af de vejledningstilbud, de har fået i gymnasiet. Vi har på forsøgsbasis lavet workshops om sabbat, som har været meget velbesøgte. Der arbejder eleverne med at lave en plan over deres sabbatår, så de på den måde undgår at falde helt ud af uddannelsessystemet og altså i stedet bruger sabbatåret til oplevelser, modning og klargørelse til at gå i gang med de videre studier. 3. Studievalgs egen kvalitetssikring og udvikling, herunder evt. videreudvikling på baggrund af de indhøstede erfaringer, samt beskrivelse af, hvordan brugerne inddrages mhp. brugerorienteret videreudvikling. Studievalg Østjylland har altid arbejdet med kvalitetssikring, og har gennem årene afprøvet forskellige former for evaluering af vores vejledningstilbud. I det forgangne år har vi haft 7

9 særligt fokus på udviklingen af vores kvalitetssikring, hvilket blandt andet har medført, at vi har udviklet nye evalueringsskemaer til brug ved evaluering af henholdsvis de kollektive vejledningsarrangementer, gruppevejledninger samt den individuelle vejledning på henholdsvis de gymnasiale ungdomsuddannelser og i vejledningscentret. I nedenstående afsnit vil vi gennemgå de vigtigste dele af vores kvalitetssikringsindsats. 3.1 Kollektive arrangementer for eleverne i de gymnasiale uddannelser: Generelt set, så benytter vi os af en kvantitativ evalueringsmetode når vi evaluerer vores kollektive vejledningsarrangementer. Eleverne får umiddelbart efter vejledningsarrangementet tilsendt en mail med et link til et spørgeskema. Vi har valgt en kvantitativ tilgang, da det giver os mulighed for direkte at sammenligne resultaterne af evalueringen af de forskellige arrangementer. I alle evalueringerne spørger vi til elevernes afklarethed i forhold til valg af videregående uddannelse. Det giver os mulighed for at monitorere hvor eleverne er i deres individuelle valgproces, hvilket gør os i stand til at målrette vores indsats. Alle spørgeskemaerne rummer også åbne kvalitative spørgsmål, som vi bruger når vi videreudvikler vores vejledningstilbud. Vi håber i fremtiden at kunne benytte os af fokusgruppeinterviews, og som forberedelse dertil, er vi, i alle spørgeskemaer, begyndt at inkludere spørgsmålet om vi må kontakte den enkelte elev i fremtiden med henblik på at udvikle Studievalg Østjyllands vejledningstilbud. Vi har flere gange før lavet fokusgruppeinterview, senest i forbindelse med to vejlederes masterprojekt, hvor fokusgruppeinterview blev brugt som empirisk metode, hvorfor formen ikke er ukendt for os. - Evaluering af arrangementet Dit Studievalg Dit Studievalg er et kollektivt vejledningsarrangement for 3. år på stx/hhx/htx og 2. år på hf. I forundersøgelsen (som er beskrevet i afsnit 1.4) afdækker vi, hvad de vejledningssøgende ved om de videregående uddannelser. Det giver mulighed for at målrette oplæggets indhold til den enkelte skole elever deltog i undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 20% af alle afgangseleverne. Vi mener, det er et acceptabelt udsnit af populationen i betragtning af, at det er første gang vi laver en sådan undersøgelse. I forundersøgelsen angiver eleverne i gennemsnit, at de er 5,3 i afklarethed på en skala fra De bliver desuden spurgt til, om de mener at have kendskab til Erhvervsakademiuddannelser, Professionsbacheloruddannelser og Universitetsuddannelser. Det er der henholdsvis 36%, 52% og 96%, der svarer ja til. Kendskabet til erhvervsakademierne er størst på HHX og kendskabet til professionsbacheloruddannelserne er størst på HF. Ud fra hvad den enkelte skole har svaret i gennemsnit, har vi tilrettelagt informationen om uddannelsessystemet således, at der har været fokus på det, de har tilkendegivet ikke at have så stort et kendskab til. Undervejs i oplægget afvikler vi en afklaringsøvelse i form af en e-survey, som har to formål: dels at gøre eleverne mere bevidste om, hvor langt de er i deres valgproces og dels, at Studievalgvejlederen efterfølgende kan udvælge og invitere elever med udvidet behov til samtale eller workshop elever svarede på afklaringsøvelsen. I denne undersøgelse angiver 78%, at de med sikkerhed vil tage en videregående uddannelse, mens 18% er i tvivl. Der er også 78%, som tror, de kan gennemføre en videregående uddannelse og 15% er bange for, at en videregående uddannelse er for svær for dem. 43% svarer, at deres forældre ikke har en videregående uddannelse og 32% svarer at deres forældre ikke kan hjælpe med deres uddannelsesvalg. 60% tror, at de kan blive optaget på 8

10 deres drømmeuddannelse, hvis bare de vil det nok og 60% vil helt sikkert holde sabbat efter gymnasiet mens 21% overvejer det. Efter oplægget opfordres eleverne til at svare på et spørgeskema, hvor vi dels spørger ind til den enkelte elevs valgproces og dels til tilfredshed og udbytte af workshoppen. 577 elever deltog i evalueringen 2, hvilket derfor ikke er helt valide data. Her svarer eleverne dog, at de i gennemsnit er 5,55 i afklarethed på en skala fra 1-10, så oplægget har altså rykket dem lidt i den rigtige retning. De fleste synes godt om oplægget og at det var relevant. - Evaluering af oplægget På vej til Studie- og Karrieredag (SoK) På vej til Studie- og Karrieredag (SoK) afvikles for de elever, der inviteres til at deltage i SoK i januar måned. Evalueringen har som udgangspunkt til formål at undersøge, hvorvidt eleverne føler sig velforberedte til at deltage i Studie- og Karrieredag og om tilmeldingssystemet dertil har fungeret efter hensigten. Vi bruger resultaterne, når vi evaluerer SoK sammen med Uddannelse Uden Grænser, som vi samarbejder med i forhold til afviklingen og når vi skal videreudvikle vores kollektive vejledningstilbud. 344 elever har besvaret spørgeskemaet. - Evaluering af elevernes deltagelse i Studie- og Karrieredag I samarbejde med Uddannelse Uden Grænser har vi udviklet et spørgeskema, hvor deltagerne evaluerer dels messen og dels det arrangerede oplægsprogram, som Studievalg Østjylland står for. Der var 1451 besvarelser. Eleverne har overordnet set en positiv oplevelse af SoK, idet omkring 83% mener, at arrangementet var godt eller meget godt. Det unikke ved dette arrangement er, at hvert oplæg er en kombination af en oplægsholder fra et studie og en oplægsholder fra erhvervslivet. Det sætter eleverne stor pris på. 84% synes kombinationen fungerede godt eller meget godt og 72% mener, at oplægget har givet overvejelser om uddannelsesvalg. Nogle af eleverne udtrykker det således: En erhvervsperson gør en stor forskel Valget af uddannelse handler også om, hvilke jobmuligheder der er Vildt fedt oplæg! God blanding af skole, oplevelser i arbejdslivet og fortælling om sammenholdet på arbejdet. Fedt! Oplægsholderne tilkendegiver også stor tilfredshed med afviklingen af arrangementet og elevernes engagement. Derudover foretages der også en opfølgende evaluering internt i arbejdsgruppen mellem Uddannelse Uden Grænser og Studievalg Østjylland. - Evaluering af gruppevejledning på de gymnasiale uddannelser Som et nyt tiltag har vi besluttet, at der automatisk sendes et link til en evalueringsundersøgelse til alle de elever, der har tilmeldt sig en af de workshops, som Studievalg Østjylland tilbyder på de gymnasiale uddannelser. Førhen har vi afsluttet alle workshops med at bede eleverne om at udfylde et evalueringsskema. Ændringen, hvor 2 Se undersøgelserne på: https://www.ug.dk/studievalg/studievalgoestjylland/dit-studievalg-oplaeg-afgangsklasserne 9

11 eleverne får evalueringen tilsendt senere på dagen, gør, at de i højere grad får mulighed for at reflektere over, hvad de har fået ud af workshoppen. Undersøgelsen består af dels kvantitative og dels kvalitative spørgsmål således, at vi kan sammenligne effekten af og tilfredsheden med de enkelte workshops. Resultaterne bruger vi til at videreudvikle vores gruppevejledningstilbud. Alle, der besvarer undersøgelsen bliver spurgt, om de på et senere tidspunkt eventuelt vil deltage i en fokusgruppeundersøgelse. Undersøgelsen har kun været aktiv i november og december måned, så der er kun 11, der har besvaret den indtil videre, hvoraf de fleste har tilkendegivet, at de gerne vil kontaktes senere mhp. deltagelse i et fokusgruppeinterview. 3.2 Evaluering af individuel vejledning Alle, der booker tid til en samtale med Studievalg Østjylland, inviteres til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse via studievalg.dk/book. Vi søsatte dette initiativ i august måned og besluttede at invitere både vejledningssøgende på de gymnasiale uddannelser og vejledningssøgende i centret. Undersøgelsen er foregået på landsplan ved alle de syv Studievalgscentre og er udviklet af den landsdækkende erfagruppe for kvalitet og evaluering. Efter at have kørt første forsøg med landdækkende evaluering, er det blevet besluttet at splitte undersøgelsen op, så der fra januar 2015 sendes forskellige links til de, der bliver vejledt i centret i forhold til de, der bliver vejledt på gymnasieskolerne. Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på to ting: 1: De vejledningssøgendes udbytte af vejledningen målt på, hvor godt de føler sig hjulpet videre 2: Samtalens indhold. I perioden 3. juli 2014 til 1. december 2014 indsamlede vi i Østjylland i alt 98 besvarelser. På en skala fra 1-5, hvor 5 er maksimum, svarede vores elever gennemsnitligt 3,6 til spørgsmålet om hvor meget har samtalen hjulpet. Indholdet af samtalerne var primært: Min usikkerhed i forhold til at vælge uddannelse og hvordan jeg bedst muligt finder relevante oplysninger på nettet i forhold til mit valg af uddannelse. Vi har per 1. januar 2015 lavet en særskilt undersøgelse for dem, der får vejledning i vores center i Aarhus. De bliver også spurgt om deres uddannelsesbaggrund og geografiske ophav. Vi vil bruge undersøgelsen til at kortlægge, hvilken viden de vejledningssøgende søger, så vi kan målrette vores vejledningstilbud efter det. Alle individuelle samtaler afsluttes endvidere med en kort mundtlig evaluering. 3.3 Øvrig kvalitetssikring Udover de nævnte kvalitetssikringsmetoder benytter vi os af løbende kollegial supervision både på den individuelle, gruppevise og kollektive vejledning. I 2015 skal vi være med i et projekt sammen med Aarhus Universitet omkring kollegial supervision, så arbejdsklima og trivsel på arbejdspladsen vil få ekstra opmærksomhed i hele I 2014 har vi deltaget i både et konflikthåndteringskursus og et selvledelsesseminar for at rette fokus på trivsel på arbejdspladsen. Vi evaluerer løbende samarbejdet med ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser blandt andet gennem mundtlig evaluering på årsplansmøderne og til stormøder. Læs mere i afsnit 4. 10

12 4. Eksterne samarbejder Studievalg Østjylland har mange eksterne samarbejdspartnere, som vi jævnligt har kontakt med. I dette afsnit vil vi komme omkring nogle af vores vigtigste og en af vores nyeste samarbejder. 4.1 Samarbejde med ungdomsuddannelserne Vores største og mest udbredte samarbejdspartner er ungdomsuddannelserne i Østjylland i særdeleshed de gymnasiale uddannelser. I slutningen af skoleåret holder vi årsplansmøder med alle ungdomsuddannelser. På mødet evalueres det forgange skoleårs arrangementer og samarbejde og næste års arrangementer aftales. Derudover præsenterer vi årets tal fra den Koordinerede Tilmelding og skolens overgangsfrekvens. Vi udveksler også erfaringer omkring målgruppen på lige netop den pågældende skole, så vi kan målrette vores vejledning bedst muligt og i fællesskab gøre en indsats for at få flere i gang med en videregående uddannelse efter endt ungdomsuddannelse. Det er også på det møde, at vi får fortalt skolerne om nye tiltag på vejledningsområdet og på uddannelsesområdet. Mange har ved dette års møder efterspurgt viden om SU-reformen og fremdriftsreformen. Vi, de og eleverne oplever, at der er mange blandede signaler i de politiske udmeldinger eksempelvis i forhold til mulighederne for at bygge ovenpå en erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse, mulighederne for at tage et semester i udlandet med fare for at blive forsinket i sit studie, obligatorisk merit, hvis man tidligere har bestået fag på et andet studie, som kan indskrænke ens muligheder længere fremme i studiet osv. Vi forsøger så godt vi kan at vejlede, men vi oplever desværre ofte, at vi må henvise videre til vejledere på de videregående uddannelser, som heller ikke altid kan svare fyldestgørende. For at gøre samarbejdet med skolerne mindre sårbart ved sygdom og aflysninger, har vi indført team-samarbejde, så man sammen med en kollega fra Studievalg Østjylland har ansvaret for flere skoler. Derved kan man overtage en skole ved en kollegas sygdom og man kan tage to-og-to ud på en skole og yde vejledning. Skolerne har taget godt imod den nye model. Studievalg er blevet mere synlige på skolerne, da vi er to vejledere til stede på samme tid og arbejdsklimaet i Studievalg Østjylland er samtidig blevet bedre, da man dermed ikke har så mange dage i træk, hvor man er alene på skolerne. - Kontaktvejledermøde for gymnasievejledere En gang om året, typisk i starten af foråret, inviterer vi alle gymnasievejledere til et stort Kontaktvejleder -møde, hvor vi i fællesskab drøfter nogle udvalgte fælles udfordringer. På programmet har vi ofte en ekstern oplægsholder, som har noget relevant at sige om den målgruppe, vi er fælles om at arbejde med. I 2014 havde vi inviteret Camilla Hutters, der fortalte om Generation Målrettet, hvor vi efterfølgende havde en diskussion om, hvordan de unge i dag på flere fronter bliver presset og hvordan vi som vejledere kan arbejde med, at de unge bliver målrettede uden at stresse dem. Møderne er velbesøgte og efterspurgte af vejlederne på de gymnasiale uddannelser i Østjylland. - Kontaktvejledermøde for EUD-vejledere For vores kontakter på erhvervsuddannelserne holder vi ligeledes et årligt fællesmøde. I år var mødets omdrejningspunkt EUD-reformen og udbredelsen af EUX. Der blev snakket en del om EUX Business mulighed for efter blot to år at påbegynde en videregående uddannelse og to oplægsholdere fra erhvervsakademierne i Østjylland kom med deres syn på den potentielt nye gruppe af studerende, som kommer direkte fra en EUD eller EUX. 11

13 Et tilbagevendende punkt på disse møder er, hvordan vi rammer den rigtige målgruppe. På nogle af erhvervsuddannelserne er det svært at komme i kontakt med alle eleverne uden at skulle bruge alt for meget tid. Samtidig er det også hele tiden en afvejning af, hvordan vi bedst muligt og på det mest relevante tidspunkt kommer i kontakt med den gruppe af elever, som har potentialet og lysten til at læse videre. 4.2 Samarbejde med Studievalg Samarbejdet mellem de syv Studievalgcentre er tæt og godt både på leder- og vejlederplan. Der holdes jævnligt møder i de forskellige erfa-grupper og centerlederkredsen og der udveksles jævnligt idéer, materialer og hjælp på tværs af centrene. Da Studievalg Midt- og Vestjylland og Studievalg Østjylland deler region har vi indgået et tættere samarbejde. Den gensidige hjælp består blandt andet af at repræsentere hinanden i forskellige sammenhænge eksempelvis ved det årlige Højskole-dialogmøde, ved Netværksmøder med de forskellige videregående uddannelser, ved referencepanelet ved VIA UCs vejledning og beskæftigelse, ved møder i Region Midt m.m. Desuden afholder vi én gang årligt en strategi-/udviklingsdag, som i 2014 havde temaet: Selvledelse. Studievalg er en speciel arbejdsplads på den måde, at medarbejderne ofte selv er ude på skoler flere dage i træk, hvor man således ikke møder sine Studievalgskollegaer. Medarbejderne kan komme til at stå i mange situationer, hvor de selv skal træffe beslutninger og planlægge sin arbejdsdag og sine arbejdsopgaver. Dette nomade-arbejdsliv kræver nogle klare retningslinjer og en stor grad af selvledelse. Med hjælp fra firmaet Etikos, vendte vi selvledelsens dilemmaer med udgangspunkt i vores egen hverdag. 4.3 Samarbejde med de videregående uddannelser og erhvervslivet Vi har et tæt samarbejde med de videregående uddannelser i hele Danmark. Hvert år afholder vi i august måned et møde for de videregående uddannelser i region Østjylland, hvor vi bl.a. udveksler erfaringer omkring årets optag. Samtidig evaluerer vi samarbejdet mellem Studievalg og de videregående uddannelser og vi drøfter forskellige temaer og erfaringer i forhold til overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Mødet er ofte velbesøgt og der bliver jævnligt efterspurgt flere lignende møder. Hvert år afsætter vi dage, hvor vi enten tager ud og besøger forskellige uddannelser eller de inviteres til at besøge os. På den måde kan vi holde os opdaterede på uddannelsesområdet. I 2014 havde vi sammen med de andre seks Studievalgscentre en dag på Syddansk Universitet, hvor vi i samarbejde med SDU havde udvalgt nogle uddannelser, som de præsenterede for os. Sammen med Studievalg Midt- og Vestjylland har vi desuden besøgt EA Danias afdeling i Hadsten. Vi har haft besøg af VIAs afdeling i Horsens, hvor de præsenterede os for deres nye og deres engelsksprogede uddannelser. I forbindelse med Studievalgs årlige seminar, som i år blev afholdt i Esbjerg, besøgte vi en række uddannelser og virksomheder i Esbjerg. Og sidst, men ikke mindst, planlagde vi to Aarhus-dage i december for alle Studievalgsvejledere i Danmark, hvor fokus var på top-up-muligheder i Aarhus og på uddannelser, som er specielle for Aarhus. Alle de videregående uddannelser, som vi besøgte, havde lavet et godt program, som gav os indblik i lige netop deres uddannelser. I forbindelse med vores årlige arrangement Studie- og Karrieredag, er vi afhængige af et godt samarbejde med de videregående uddannelser og forskellige virksomheder i hele landet. Her udbyder vi 63 forskellige oplæg, hvor både uddannelses- og erhvervslivet er repræsenteret. Det er et obligatorisk arrangement for alle 2. og 3.g ere og 1. og 2.HF ere i hele regionen. I alt deltager cirka elever fordelt over de to dage, arrangementet varer, og de kommer alle og får inspiration til valg af videregående uddannelse. Vi oplever generelt en stor efterspørgsel efter specifikke uddannelsesoplæg og konkrete fortællinger om, hvad man kan blive til, når man er færdig med uddannelsen. Den efterspørgsel efterkommer vi med dette arrangement. 12

14 Afviklingen af dette arrangement kræver et bredt samarbejde med de videregående uddannelser, men også med erhvervslivet, som leverer oplægsholdere i form af uddannet arbejdskraft, der fortæller om deres hverdag og hvordan de bruger deres uddannelse i det job, de varetager. Det er en stor opgave at finde alle disse oplægsholdere. I 2014 åbnede Aarhus borgmester, Jacob Bundsgaard, arrangementet med en tale til eleverne. Derefter var han med til at præsentere uddannelsen statskundskab, som er den uddannelse, han selv har læst. Studievalg sidder med i referencepanelet for Udays, som er et samarbejde mellem alle de videregående uddannelser i Aarhus, hvor de holder åbent hus på de samme tre dage i slutningen af februar. Studievalg deltager i Udays ved at have ekstra åbent i vores center, afholde workshops under overskriften: Søg optagelse, Tvivl, EUD med lyst til mere uddannelse og Uddannelse i udlandet. Desuden er vi tilstede på Aarhus Universitet lørdag i Udays til det samlede åbent hus der. Vi samarbejder også med uddannelserne omkring Studiepraktik. Vi formidler information omkring Studiepraktik til alle afgangsklasser i regionen. Det er et meget brugt tilbud, som eleverne får stort udbytte af, hvorfor vi opfordre eleverne til at deltage, og skolerne til at give deres elever fri til at kunne deltage i arrangementet. 4.4 Samarbejde med Beskæftigelsesregionen For at holde os opdateret på beskæftigelsesområdet, holder vi årligt møde med beskæftigelsesregionen. De kan give os et billede af den aktuelle jobsituation i Østjylland og komme med vinkler på vores vejledning omkring det efterfølgende erhverv. Vi kan til gengæld give dem noget viden om den gruppe af unge mennesker, som om få år er færdiguddannet og skal ud og finde arbejde. 4.5 Samarbejde med højskolerne Vi har et rigtig fint samarbejde med højskolerne. De deltager blandt andet med oplæg til Studie- og Karrieredag, mens vi deltager i de dialogmøder, som højskolerne afholder hvert år. Derudover har vi et udvidet samarbejde med højskolerne i Østjylland. Vi har i flere år tilbudt dem at komme ud på deres skole inden kvote 2-ansøgningsfristen og holde et oplæg for deres elever omkring ansøgning via optagelse.dk. Efterspørgslen efter disse oplæg er vokset de seneste år og vi har derfor ikke længere mulighed for at afsætte tid til at besøge alle højskolerne i januar og februar måned. I 2014 inviterede vi i stedet højskolerne til Aarhus til en Studievalgs-dag, hvor vi tilbød forskellige workshops og individuel vejledning. Der deltog ca. 150 højskoleelever. 4.6 Samarbejde med Udlændinge Vejleder Udlændinge I starten af 2014 startede vi et samarbejde op med den nystiftede organisation Udlændinge Vejleder Udlændinge (UVU). Vi havde nogle indledende møder, hvor vi drøftede deres tilgang til vejledning og deres rolle som vejleder eller rollemodel for nye udlændinge i Danmark. Desuden hjalp vi dem med at komme i kontakt med relevante ungdomsuddannelser i Østjylland og gav dem mulighed for at yde vejledning fra Studievalgs vejledningscenter i Aarhus. 4.7 Studievalg som videncenter Vi oplever en stigende efterspørgsel efter vores viden omkring valg af videregående uddannelse. Specielt i perioderne op til kvote 1 og 2 og i tiden efter 30. juli bliver vi i stigende omfang kontaktet af pressen og vi udtaler os gerne om det område, vi har en ekspertise indenfor. Vi har, som få andre, et helt unikt kendskab til unge i ungdomsuddannelserne, som står overfor at skulle vælge videregående uddannelse, og om valgproces og valgkompetence. 13

15 Det er ikke kun pressen, som bruger Studievalg som videncenter. De videregående uddannelser, vejledningskredse og ungdomsuddannelserne efterspørger ligeledes vores viden. Vi står også altid til rådighed for ministeriet, hvis der er behov for vores vurdering eller viden på området. 5. Organisation og personale 5.1 Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere To vejledere færdiggør deres Masteruddannelse i Vejledning i starten af 2015 Èn påbegynder Master i Vejledning i starten af 2015 Fire har Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) Èn påbegynder DUEK i starten af 2015 Èn vil i løbet af 2015 i gang med de to valgfrie moduler på DUEK Vi benytter vores uddannelser til intern uddannelse, udvikling af vores vejledning og faglig og kollegial sparring for at sikre et fagligt højt niveau i vores vejledning. I det forgangne år har en medarbejder holdt oplæg om sit afgangsprojekt på VIAUC og hun er blevet udlånt i forskellige sammenhænge i forbindelse med de kompetencer, hun opnåede ved proceskonsulentuddannelsen. 5.2 Nye ansatte I 2014 har vi taget afsked med to medarbejdere og en centerleder gennem flere år. Til gengæld har vi ansat tre nye medarbejdere, hvoraf den ene er deltidsansat ved evejledning. I den forbindelse har vi rykket rundt på kontakten til skolerne således, at næsten alle medarbejdere har oplevet at skulle starte en ny kontakt op på nye skoler. Studievalg Østjylland har desuden været praktiksted for en studerende på vejlederspecialet i professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration. Det har været til stor gavn for både Studievalg Østjylland og den studerende. 5.3 Kontraktholder Studievalg Østjylland har et rigtig godt samarbejde med vores kontraktholder, Aarhus Universitet, selvom besparelser hos dem har vanskeliggjort nogle praktiske ting i løbet af året. Centerlederen er en del af en lille ledelsesgruppe ved afdelingen Information-, Støtte og Vejledning, hvor der udveksles gode råd og sparring. Desuden deltager medarbejdere i forskellige sociale og faglige arrangementer arrangeret af AU. I 2014 har vi bl.a. afholdt et konflikthåndteringskursus i samarbejde med to andre afdelinger på AU. 14

16 Bilag Bilag 1: Studievalg Østjyllands Strategi og Vision Hvis du skal vælge så vælg os! 1. Hvem er vi? Studievalg Østjylland er et vejledningsfagligt videns- og udviklingscenter med professionelle, institutions uafhængige vejledere, der vejleder om valg af uddannelse og erhverv. - Videncenter: o Videncenter omkring valg og valgprocesser i praksis o Kender den nyeste vejledningsteori og viden, og forsøger at omsætte det til praksis o Videndeler internt (faglig fredag) og eksternt - Udviklingscenter: o Bruger vores viden til at udvikle nye redskaber - Professionelle: o Fuldtidsvejledere o Vejledning som profession vi har alle en vejlederuddannelse o Faglig bevidsthed o Vi følger FUE s retningslinjer (Respekt, Ligeværdighed, Uafhængighed, Åbenhed og Tillid) o Fagligt velkvalificerede qua vores vejlederuddannelse - Uafhængige: o Institutionsuafhængige: Uafhængig af videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, erhvervsliv o Uafhængig af personnummer registrering og pligt til opfølgning o Intet myndighedsansvar o Underlagt politiske rammer, målsætninger og regler o Sat i verden politisk for at løfte en opgave som beskrevet i en 4-årig kontrakt med UFM Vi er en organisation, som stræber efter hele tiden at have og tiltrække branchens mest attraktive arbejdskraft. Vi er en arbejdsplads i en kultur baseret på faglighed, tillid, åbenhed og anerkendelse - Attraktiv arbejdskraft og arbejdsplads: o Professionelt anerkendt o Frontløber inden for vejledningsfeltet o Unikke rammer for vejledning, idet vi er de eneste, der tilbyder uafhængig overgangsvejledning på ungdomsuddannelserne o Udfordrende og interessante arbejdsopgaver o Fagligt funderede o Udviklende o Kompetente o Kritiske o Dynamiske o Inkludering af nye medarbejdere o Tillid og åbenhed medarbejderne imellem 15

17 2. Hvad gør vi? Studievalg Østjylland vejleder i overgangen til videregående uddannelse med fokus på den vejledtes valgproces. - Overgangen: o En uafklaret situation, der ligger i skiftet mellem ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. - Den vejledte: o Elev/kursist på en ungdomsuddannelse, der deltager i et oplæg (obligatorisk) o Vejledningssøgende opsøger selv workshops, træffetid og vejledning i centret. - Fokus på den vejledte: o Vi tager udgangspunkt i vejledtes dagsorden, herunder dennes primære behov, livsvilkår, ønsker for fremtiden. o Vi møder den vejledte med åbenhed, nysgerrighed og konstruktiv samtale med afsæt i vores vejledningsfaglighed. o Vi støtter den vejledte i overgangen - Valgproces: o Viden selvindsigt handling o Vejlederen afdækker, hvor den vejledte er i sin valgproces og tager udgangspunkt heri. Studievalg Østjylland udvikler og deler viden på det vejledningsfaglige område igennem praksis og teori, både internt og eksternt. - Udvikler: o Medarbejderne udvikler sig løbende gennem uddannelse og kurser. o Al vejledning og materiale udfærdiges på baggrund af kritisk reflekteret anvendelse af relevant teori. - Deler: o Vi synliggør og udveksler viden blandt medarbejdere bl.a. via faglige fredage, supertavlen, t-drev, erfamøder og kollegial åbenhed. - Praksis og teori: o Vi har en kritisk tilgang til teori gennem vores praktiske viden og omvendt. 16

18 3. Hvorfor gør vi det? Vejledning kan hjælpe den enkelte til at navigere i overgangens kompleksitet ved at tilbyde den enkelte metoder til at træffe oplyste, reflekterede og realistiske valg, som den enkelte har ejerskab til. - Hjælpe: o Vejledning er en relation, som fordrer en der vil hjælpe og en der aktivt vil tage imod hjælpen. Vejledning giver ikke et endegyldigt svar. - Den enkelte: o En elev/kursist, der deltager i et kollektivt oplæg, eller en vejledningssøgende, der deltager i individuel eller gruppevis vejledning. - Navigere: o Det er den enkelte selv, der skal kunne finde vej i overgangsprocessen (empowerment) - Kompleksitet: o Et hyper- eller senmoderne samfund som det danske er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og en deraf følgende nødvendighed af at kunne træffe kvalificerede valg. Det gælder ikke mindst for overgangen til videregående uddannelse, som kræver evnen til at håndtere både uddannelsessystemets kompleksitet, arbejdsmarkedets kompleksitet og valgprocessens kompleksitet. - Metoder: o Konkrete redskaber, øvelser, overvejelser, o. lign. som den enkelte kan arbejde aktivt med. o Dialogen mellem vejleder og vejledningssøgende i den individuelle samtale, gruppedynamikken i gruppevejledningen og det generelle perspektiv i den kollektive vejledning. - Oplyste: o Den vejledningssøgende skal have saglig og ajourført viden om uddannelse og arbejdsmarked. - Reflekterede: o Den vejledningssøgende har opnået selvindsigt i interesser, evner og personlige forudsætninger og kan forholde disse til sin viden om uddannelse og job. - Realistiske: o Den vejledningssøgende er i stand til at foretage et gennemførligt valg af uddannelse. - Ejerskab: o Den vejledningssøgende kan stå inde for sit valg og kender rationalet bag. Videndeling er et fundament for at kunne yde den bedst mulige professionelle og institutionsuafhængige vejledning. - Videndeling: o Vi synliggør og udveksler viden blandt medarbejderne og samarbejdspartnere og forholder os professionelt til denne. 17

19 4. Studievalg Østjyllands værdiskabelse - Studievalg skaber værdi for de vejledningssøgende, UFM, AU som kontraktholder og de videregående uddannelser. - Studievalg skaber værdi for vores hovedinteressenter på følgende måder: Studievalg skaber lige adgang til oplysning om VU Studievalg højner overgangsfrekvensen til de VU Studievalg letter overgangen/valgprocessen til VU Studievalg styrker den uddannelsesmæssige succes for den enkelte Studievalgs værdiskabelse: De vejledningssøgende Viser handlemuligheder. Empowerment Letter adgangen til arbejdsmarkedet. Højere livsløn (ikke nødvendigvis en værdi for alle). Mere bevidste i deres valg, mere målrettede, mere autentiske valg. Personligt overskud. Økonomiske fordele. Empowerment. Drivkraft ift. studiet og til arbejdsmarkedet. UFM 60% målsætningen. Flest muligt på kortest mulig tid. Uddannelse øger BNP. Demokratiske borgere. Elever kommer hurtigere i gang Mindsker frafald: det sparer penge. Den gode historie om at tage en VU. Tilfredse borgere. AU som kontraktholder Letter arbejdsbyrden på vejledningsområdet. Politisk indflydelse. Tættere på magten. VU Letter rekruttering. De får de rigtige studerende. De får flere studerende: tildeling af flere økonomiske midler Mere studieparate og målrettede studerende Mindsker frafald. Motiverede studerende. Ungdomsuddannelserne Rektors resultatløn og skolens renommé 5. Studievalg Østjyllands vision Alle unge tager et reflekteret valg i forhold til videregående uddannelse. - Alle unge: o Alle med eller på en ungdomsuddannelse (både gymnasial og erhvervsuddannelse). Vi fravælger ikke de voksne, men kerneydelsen er til dem, der overvejer videregående uddannelse. - Reflekteret valg: o Vejledningen har fokus på valgprocessen og ikke på det specifikke uddannelsesvalg. 18

20 6. Hvordan når vi det? Indsatsområder i 2014/15 1. Kommunikation (Anja, Morten B, Karen, Flemming) - Der skal laves en kommunikationsstrategi og en definition af vores forskellige kommunikationsformer. - Hvorfor er kommunikation vigtig? 2. Udvikling af kollektiv vejledning (Mette, Morten C., Flemming, Karen) - Kollektiv vejledning skal give UB ere smag på mere vejledning 3. Målingsværktøj (Sidsel, Morten C, Mia) - Vi vil være bedre i den næste UFM-måling - Kvalitetsstrategi. - Hvad vil vi måle? o Hvordan måles et reflekteret valg? o Overgangsfrekvens - Hvordan måler vi, om vi når vores vision? o Har vores vision rykket noget? Personalet, på skolerne, på EUD - Hvad laver de andre center? Erfa-indsamling Indsatsområder i 2013/14 1. Adgang til alle unge. Indsatsområde: EUD (Margith, Flemming, Morten B., Mia). Specielt de tekniske skoler - Aftale og afholde møde med ledelsen eller relevant kontaktvejleder på EUD o Udarbejde en dagsorden til møderne o Der skal laves EUD oplæg/forskellige oplægsformer specielt målrettet tekniske uddannelser o Der skal laves strategier for hvordan vi kan møde eleverne. Kan vi møde dem gennem vejlederne, ved at klæde vejlederne på? - Møde med vejlederne på EUD i november o På mødet skal aftales rammer for mødet med alle deres elever. o Ved udgangen af skoleåret 2014 er årsplaner for alle EUD-skoler på plads. - Hvad laver de andre Studievalgscentre på EUD-området og hvordan kommer de ud til dem? o EUD erfra repræsentant laver et oplæg om hvad de andre centre laver o Se best practice artikel 2. Målrettet indsats for udvidet behov (Anja - Deltagelse i lærermøde på alle vores gymnasiale skoler o Inden udgangen af skoleåret 14/15 skal vi have været ude på alle skoler. Derefter starter vi forfra. 3. Kortlægning af hjælpeinstanser og varedeklaration af ydelser - Vi skal kende vores grænseflader - Hvem kan vi henvise til? - Vi skal fortælle vores grænseflader hvad Studievalg kan og ikke kan - Lave en varedeklaration (indadtil og udadtil) 19

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Kommentarer/bemærkninger til Studievalg-statistik kontaktstatistik og overgangsfrekvenser... 3 Kontaktstatistik... 3 Overgangsfrekvenser

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2016 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning, i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag der

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010 Workshoppen vil med afsæt i den herskende fastholdelsesdiskurs arbejde med, hvorledes vejledningsfagligheden fastholdes i ungdomsuddannelsernes strategiovervejelser. Hvordan gribes vejledningsopgaven an,

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af:

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af: Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Udgivet af: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Postboks 135 1015 København K Publikationen kan hentes

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling 05-09-2012 09:10 10:00 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Studievalg Fyn Årsrapport 2014

Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Studievalg Fyns årsrapport udformes som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) kontrakt- og kvalitetsstyring af Studievalgcentrene. Årsrapporten

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011

Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011 Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Lokale brugerundersøgelser og data side 4 3. Status for opfyldelse

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning inden for

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere