SWIM Streaming Webbased Information Modules

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWIM Streaming Webbased Information Modules"

Transkript

1 SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 1. PRÆSENTATION AF SWIM-PROJEKTET 1 BAGGRUND 1 MÅLSÆTNING 1 SUCCESKRITERIER 1 2. PROJEKTFORLØBET 2 3. VURDERING AF PROJEKTFORLØBET 2 - I FORHOLD TIL DE FORUDSATTE MÅL OG FORVENTEDE RESULTATER BARRIERER 3 5. BESKRIVELSE OG EVALUERING AF SWIMS PRODUKTER OG RESULTATER 4 6. SWIMS UDBREDELSE 5 7. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 6

2 SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet 1. Præsentation af SWIM-projektet Baggrund SWIM projektet blev iværksat som en efterfølger til det tidligere AUB/DEF projekt MILE. MILE projektet afprøvede forskellige tilgange til anvendelse af IKT i informationskompetenceundervisning. Der hvor MILE havde sine styrker blev det besluttet at tage afsæt og videreudvikle et multimedie-undervisningskoncept i SWIM. Fokus for undervisningen er udvikling af studerendes informationskompetence integreret i deres læreproces. Vi ønskede at anvende nye teknologiske og organisatoriske løsninger for at opnå en større spredning af det endelige produkt, dels via en forbedret internet streaming teknologi og dels via netværkssamarbejde imellem DEF-biblioteker. Målsætning SWIM står for Streaming Webbased Information Modules. Et produkt af SWIM projektet er et multimediesystem som er frit tilgængeligt på internettet. Multimediesystemet er udviklet ud fra et gennemgående koncept og opdelt i to. Den ene del er en simuleret social situation opbygget som et interaktivt rollespil, der anvender videoklip for at inddrage brugeren i generelle og universelle strategier i informationssøgninsprocessen. Den anden del består af informationsmoduler, som brugeren kan anvende for at få en større indsigt i mere specifikke aspekter af informationssøgningsprocessen såsom søgeteknikker og informationsressourcer. Se mere på: SWIM projektet blev initieret med det formål at understøtte studerendes udvikling af informationskompetencer generelt og specifikt i forbindelse med brug af DEFstøttede, webbaserede informationsressourcer. Målet skulle opnås ved at udvikle et webbaseret multimediesystem og ved at udvikle et nyt undervisningskoncept, som kunne vinde udbredelse til DEF-biblioteker. Endvidere var det også et formål at forankre og nyttiggøre de informationsressourcer og faciliteter, som forskningsbibliotekerne stiller til rådighed i uddannelsesinstitutioners læringsmiljøer. Succeskriterier SWIM projektet har haft følgende succeskriterier, som har været styrende for målopfyldelsen: Etablering af netværk Udvikling, produktion og distribution af multimediesystem Implementering af undervisningskoncept Udarbejdelse af pædagogisk manual til undervisningskoncept Udbredelse af undervisningskoncept Side 1

3 2. Projektforløbet SWIM projektet har fulgt den projektplan, som blev opstillet forud for projektets initiering. Udviklingen af produktet har fulgt de forskellige faser i det forløb, der blev skitseret. Siden offentliggørelsen i efteråret 2002 har multimediesystemet været tilgængeligt på internettet. I tiden efter offentliggørelsen af produktet er der samlet erfaringer med brug af multimediesystemet, og undervisningskonceptet er videreudviklet og dokumenteret. Der er skabt et samarbejde mellem de involverede DEF-biblioteker, der har valgt at anvende SWIM. SWIM er tilpasset og anvendt ud fra individuelle betragtninger og muligheder i de pågældende organisationer. Derudover er der opstået et netværk af andre biblioteker og uddannelsesinstitutioner, som har haft ønske om at anvende SWIM, og på den måde er der sket en større spredning af konceptet. Netværket er samtidig et forum for erfaringsudveksling omkring brugen af SWIM. Nye erfaringer og feedback deles i netværket og vil dels kunne indgå i nye udgaver af den pædagogiske manual, der foreligger, og dels som input til vurdering og videreudvikling af konceptet. 3. Vurdering af projektforløbet - i forhold til de forudsatte mål og forventede resultater. I udviklingsfasen i SWIM har vi haft netværkssamarbejde med 3 forskningsbiblioteker; HBÅ, RUB og KB. Netværket er fortsat i en uformel form og udvidet til andre nye samarbejdspartnere. I det nuværende netværkssamarbejde ligger fokus på udbredelse af undervisningskonceptet samt erfaringsudveksling og videndeling. Netværkssamarbejdet er et forum, der anvendes for at skabe et samlet sted, hvor der opsamles erfaringer og oparbejdes en vidensbase om mulige anvendelsesscenarier. Alle samarbejdspartnere har indvilliget i at videregive deres erfaringer med brugen af SWIM og dermed til videndeling med hele netværket. Samarbejdspartnerne i netværket kan selv lagre multimediesystemet 1 og anvende SWIM, enten som systemet er i den oprindelige form, eller lagre og tilpasse systemet til egne lokale forhold. For at opnå udbredelse af undervisningskonceptet og multimediesystemet har vi valgt at få produceret centrale elementer af multimedieproduktet hos en ekstern leverandør. Der er flere årsager til dette valg. For at skabe et troværdigt produkt, som kan engagere en bruger, skal produktet være så professionelt udført, at der ikke er tekniske, indholdsmæssige eller æstetiske aspekter, som afskrækker brugeren på grund af irritation over dårlig kvalitet eller lignende. Derfor har vi valgt at bruge en professionel leverandør til produktet i tilfælde, hvor det ville have krævet uforholdsmæssig lang tid og ressourcer eksempelvis at uddanne eller opkvalificere egne medarbejdere til at udføre nogle af arbejdsopgaverne. Det er først og fremmest igennem et samarbejde mellem projektgruppen og en manuskriptforfatter, at der er skabt basis for produktion af de leverede elementer. Derudover har leverandøren stået for koordination af manuskript- 1 SWIM er et åbent program, som alle har adgang til på internettet. Der findes et tilbud til alle interesserede om at få tilsendt en cd-rom pakke med tilhørende manualer (teknisk og pædagogisk), hvis man i forbindelse med undervisning foretrækker at lagre og hente multimediesystemet fra egen server. Side 2

4 forfatter, instruktør, producer, producerassistent, fotograf, lydmand, skuespillere og videoredigering. Dette arbejde er udført i høj kvalitet, og leveringen er foregået efter tidsplanen. Projektgruppen valgte at fokusere på de indholdsmæssige aspekter, som samlet indgik i et koncept beskrevet i en synopsis for produktet. Denne synopsis har dannet udgangspunkt for samarbejdet med leverandøren. Alternativt kunne vi have valgt selv at stå for inddragelse af de ovennævnte bidragydere til produktionen, men tidsforbruget i forbindelse med koordinering af alle eksterne bidragydere ville have været betydeligt, og det ville have været hæmmende for selve udviklingsarbejdet, idet koordinering på den måde ville have fjernet fokus fra udvikling og have skabt en meget længere udstrakt proces. Vi har på denne måde også undgået at foretage store investeringer i multimedieudstyr, som kun skulle bruges til denne ene produktion. 4. Barrierer Der har været behov for, at selve konceptet kunne få tid til at rodfæstes. Der har været forskellige reaktioner overfor multimediesystemet og undervisningskonceptet, eksempelvis beroende på en forventning om, at det produkt, som kom ud af SWIM projektet, var et e-læringsforslag til erstatning for al den undervisning, der hidtil er blevet gennemført. Det har aldrig været intentionen, at SWIM skulle erstatte al tidligere undervisning. Men der er skabt en forståelse for, at SWIM har en innovativ tilgang til informationskompetenceundervisning. Den pædagogiske tilgang, der er indbygget i SWIM, er ny i bibliotekssektoren 2, og det helt grundlæggende princip, som vi har fulgt meget stringent i udviklingen af multimediesystemet, at vi tager udgangspunkt i brugerens situation og ikke i bibliotekets ressourcer, har vendt mål, indhold og læreproces på hovedet i forhold til mange tidligere undervisningskoncepter og -metoder. Det, at vi tager udgangspunkt i den studerendes situation, betyder, at vi altid forsøger at forholde os til hvor i læreprocessen, den studerende er, og derefter giver nogle bud på, hvad der er godt at gøre i den situation, og diskuterer hvilke typer af information, der kan anvendes og til sidst giver anvisning på konkrete informationsressourcer. Det betyder, at vi kan fange den studerendes interesse samt motivere, engagere og fastholde, fordi der er en genkendelighed i forhold til de erfaringer, som den studerende har gjort sig tidligere. Dette opnåes ved, at vi skaber et rum for refleksion igennem dialog. Det kan være en indre dialog, og det kan være en ekspliciteret/verbaliseret dialog i en undervisningssituation overfor gruppemedlemmer og/eller i samspil med en informationsvejleder. Det er vigtigt at tænke intern og ekstern implementering af projektet ind i forløbet meget tidligt. Udbredelse af projektets resultat er afhængig af overførsel af undervisningskonceptet til medarbejdere, som varetager vejledning og undervisningsarbejde og anvender undervisningskonceptet i dette arbejde. I flere tilfælde af implementeringen af undervisningskonceptet har der været efterspørgsel på kompetenceudvikling. Det har primært været på det pædagogiske, læringsmæssige og didaktiske felt og i en lille udstrækning vedrørende anvendelse af IKT i undervisning. Disse erfaringer un- 2 Se evaluering af forskellige informationskompetence undervisningskoncepter i statusrapport fra Universitetsbiblioteket i Bergen (UIB): Side 3

5 derstreger, at implementeringsfasen er et vigtigt område at sætte fokus på allerede i projektbeskrivelse og projektplanlægningsfaser, når der etableres nye projekter. Lige så vel som undersøgelse af målgruppens behov og forudsætninger, er det vigtigt at afdække underviseres forudsætninger og behov for at undgå, at der kan opstå barrierer i implementeringsfasen og dermed imod udbredelse af undervisningskonceptet. 5. Beskrivelse og evaluering af SWIMs produkter og resultater SWIM projektet har opnået de mål, som blev forudsat i succeskriterierne. Et netværk bestående af DEF-bibliotekerne RUB, HBÅ og KB har været integreret som sparringspartnere i udviklingsfasen i projektet, og netværket er efter offentliggørelsen af produktet blevet større og arbejder videre i en uformel struktur med det formål at udbrede konceptet og at skabe - og dele - viden om anvendelse af undervisningskonceptet. Der er udviklet et fleksibelt multimediesystem, som kan anvendes i mange forskellige scenarier. Det kan anvendes som et e-læringsprogram frit tilgængeligt på internettet som just-in-time læringsmoduler. Det kan indgå i undervisningssammenhæng/i kursusforløb (blended learning), og det kan anvendes som et udgangspunkt for vejledningssituationer i det daglige møde med bibliotekernes brugere. Det er ligeledes fleksibelt i den forstand, at multimediesystemet kan tilpasses til lokale forhold og anvendes som en udviklingsplatform. Derved kan der tages hensyn til forskelle i eksempelvis indhold, funktionalitet eller design. Multimediesystemet er overordnet set delt op i en generel del og en specifik del. Se eksempel i figur 1. Undervisningskonceptet er implementeret og anvendes i undervisning af studerende 3 i DEF-biblioteker, ligesom det er udbredt til andre biblioteker og uddannelsessteder, såvel nationalt som internationalt. Undervisning og kursusforløb tilrettelægges under hensyntagen til lokale forhold som kan have betydning for rammer, indhold, valg af tilrettelæggelse af læreproces med videre. Figur 1 Informationsmodul: Fokusering. Der er udarbejdet en pædagogisk manual som anvendes til udbredelse af undervisningskonceptet. Manualen er struktureret ud fra en didaktisk relationsmodel, som dokumenterer undervisningskonceptet ud fra bestemte kategorier som er centrale elementer i organiseringen af undervisningen 4. 3 Der er foretaget en evaluering af et undervisningsforløb, der er baseret på anvendelse af SWIM konceptet. Resultaterne af evalueringen kan ses her: 4 Den pædagogiske manual kan findes projektets hjemmeside på adressen: Side 4

6 Undervisningskonceptet og viden om SWIM projektet er blevet udbredt gennem mange forskellige kanaler og tiltag. Projektet og produktet er blevet præsenteret ved en lang række seminarer og konferencer både i Danmark og internationalt. SWIM projektet har dermed været i fokus og har fået megen opmærksomhed, både nationalt og internationalt. 6. SWIMs udbredelse I det netværkssamarbejde der er blevet etableret i forbindelse med projektet, er der afholdt seminarer med de tre tilknyttede DEF-biblioteker i løbet af projektperioden. Disse seminarer er dels afholdt for, at projektgruppen kunne bruge input fra sparringspartnerne i udviklingsfasen og skabe et fælles udgangspunkt, og dels for at formidle resultater, der blev opnået i løbet af projektperioden. Efter produktets offentliggørelse er der afholdt møder hos de enkelte deltagere for at afklare, hvordan SWIM kan implementeres og integreres i de andre bibliotekers undervisningstilbud. Der er valgt forskellige modeller i forbindelse med implementering af SWIM. Modellerne spænder fra at lave lokalt tilpassede moduler, som lagres, linkes og markedsføres lokalt, til at integrere SWIM og linke til den eksisterende version, som lagres på en server på AUB. Netværket er gradvist udvidet med flere interesserede, som har ønsket at integrere SWIM som undervisningskoncept. Undervisningskonceptet er udbredt til andre DEF-biblioteker, såvel som seminarier, gymnasier og CVU (både til biblioteksundervisning og til andre undervisningssammenhænge på uddannelser). SWIM projektet har været vært for 2 heldags-seminarer og 1 to-dages konference. Der har været meget stor interesse for deltagelse, og især konferencen gav nye kontakter til netværkssamarbejde på internationalt plan. 5 SWIM projektets hjemmeside 6 er flittigt besøgt, og efterhånden som den internationale interesse er forøget, har vi valgt at oversætte flere og flere af vore dokumenter til engelsk. Der er produceret en engelsk-tekstet version af den videobaserede del af produktet, og der er produceret engelske oversættelser af informationsmodulerne. Den pædagogiske manual er ligeledes oversat til engelsk. Oversættelserne er primært udført for at kunne udbrede kendskabet til undervisningskonceptet internationalt i biblioteksfora og mere generelt i undervisningsfora. Vi har ikke haft en høj forventning om, at brugere vil anvende programmet med en engelsk-tekstet version af et dansk produkt, men vi har oplevet, at den tekstede version fungerer godt til at formidle et produktkendskab til SWIM. Der er som nævnt etableret et internationalt netværk. Undervisningskonceptet har fået udbredelse og er implementeret i Universitetsbiblioteket i Bergen, Norge 7. Projekt- 5 Der kan hentes mere information om de afholdte seminarer og konferencen på: 6 Se projektets hjemmeside på: 7 Universitetsbiblioteket i Bergen har en hjemmeside, der primært henvender sig til deres 1. års studerende, med et undervisningstilbud, som er baseret på undervisningskonceptet i SWIM. Se mere på: Side 5

7 gruppen i Bergen har været i tæt kontakt med AUB igennem deres projektforløb. Der er produceret nye elementer til Bergens implementering af SWIM, og der kan være en sidegevinst, som vi kan udnytte ved kommende opdateringer af SWIM. Der er gennem Professor Carol C. Kuhlthau 8, Rutgers, The State University of New Jersey, USA, etableret kontakt til undervisningsansvarlige medarbejdere på Seton Hall University Library, New Jersey, USA. Sammen med dem afsøges der p.t. forskellige muligheder for at finansiere og etablere et projektsamarbejde indenfor hvilket der kan skabes en større international udbredelse af SWIM undervisningskonceptet. I samme forbindelse undersøges hvorvidt der kan produceres en engelsk internationaliseret version af SWIM. 7. Konklusion og perspektivering At det har taget tid at modne konceptet og accepten af konceptet er ikke noget, vi opfatter som en ulempe. SWIM undervisningskonceptet skal ikke erstatte den hidtidige undervisning, men kan betragtes som et supplement i en sammenhængende undervisningspakke primært rettet mod studerende. Vores opfattelse vedrørende multimediesystemet var oprindeligt, at det kunne stå alene og primært nok ville blive brugt som et stand-alone produkt (single-user e-learning produkt), men vi fandt efterhånden vidnesbyrd for, at det ville være en styrke at anvende SWIM multimediesystemet i en (fysisk) undervisningssammenhæng, hvor undervisningskonceptet og multimediesystemet er udgangspunktet for strukturen i selve undervisningsforløbet, som afvikles i et refleksivt rum (blended learning). Etablering af et refleksivt rum finder sted ved at organisere undervisningen primært som en studentercentreret seance, hvor styrken ligger i, at der skabes diskussion og dialog blandt deltagere og med undervisere. Det er ressourcekrævende at skabe produktkendskab og forståelse for konceptet. Der kan være behov for at skabe kompetenceudvikling med fokus på læring og de pædagogiske, kommunikations - og formidlingsmæssige områder, således at informationsvejledere, der tidligere har anvendt andre undervisningsmetoder, føler sig rustet til at begive sig ud i at anvende nye metoder. Hvis der skal holdes moment og nås milepæle er det rationelt at vælge den hurtigste produktionsmetode. I vores tilfælde ville vi nok kunne have styret produktion af de ovennævnte centrale elementer til multimedieproduktet, men det ville have taget uforholdsmæssigt lang tid, hvorved der kunne være en risiko for at tabe fokus i projektet. Derfor er det en vigtig strategisk prioritering at vælge at outsource dele af f.eks. udviklingsprojekter. Det er vigtigt at holde for øje at det kan være rationelt at outsource dele af udviklingsfasen eller outsource produktionen helt eller delvist, da det ikke er alle tilfælde der egner sig til at blive gjort til et spørgsmål om kompetenceudvikling. Der kan derfor opstå et valg med hensyn til hvilke kompetencer og hvilken viden, biblioteker eller forskningsbibliotekssektoren vil investere i. 8 I SWIM projektet er det teoretiske grundlag bl.a. baseret på Carol C. Kuhlthau, Seeking Meaning, Carol Kuhlthau var hovedtaler og workshop leder på SWIM projektets to-dages konference: Navigating in Chaos, Aalborg, maj Side 6

Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt

Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt Biblioteksstyrelsen DEF-sekretariatet Nyhavn 31 E 1051 København K Til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt 1. Ansøger: Aalborg Universitetsbibliotek. Følgegruppe

Læs mere

Learning Objects Web. Aalborg Universitetsbibliotek

Learning Objects Web. Aalborg Universitetsbibliotek Learning Objects Web Aalborg Universitetsbibliotek Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 PROJEKTBESKRIVELSE: LEARNING OBJECTS WEB 2 1. Ansøger 2 2. Projektets titel: Learning Objects Web 2 3. Projektets

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Lad os lære af udlandet

Lad os lære af udlandet Lad os lære af udlandet - E-læring og blended learning i et internationalt perspektiv Ditte Schlüntz, cand.scient.soc University College Sjælland disc@ucsj.dk Den 5. oktober 2015 Baggrund og metode Oplægget

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

INFORMATION LITERACY...1

INFORMATION LITERACY...1 Indholdsfortegnelse INFORMATION LITERACY...1 INDLEDNING...1 BESKRIVELSE AF INFORMATION LITERACY...2 INFORMATION LITERACY - EN PROCES...2 BIBLIOTEKET OG DETS LÅNERE...3 FORUDSÆTNINGER FOR INFORMATION LITERACY

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Branchetværgående. for undervisere på AMU lederuddannelse

Branchetværgående. for undervisere på AMU lederuddannelse Erfaringer fra Udviklingsprojektet BLUN Branchetværgående LærerUddannelse og Netværk for undervisere på AMU lederuddannelse Konference: Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis 6. December 2010 Udviklingsprojektet

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum.

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Guldborgsund-bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Elevdesign af software som læringsredskab.

Elevdesign af software som læringsredskab. Elevdesign af software som læringsredskab. Elever som producenter af spil og apps for at øge elevaktiveringen og vidensdelingen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e- læringsform fra

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

U DVIKLINGSTEAMET AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK

U DVIKLINGSTEAMET AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK U DVIKLINGSTEAMET AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK Aalborg den 10 oktober 2003 Dette dokument er lavet for at give et billede af, hvordan filerne, der indgår i SWIM multimediesystemet er navngivet og struktureret

Læs mere

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen MOVE Idébeskrivelse (uddybende) MOVE program Pilot på egen læring Ansøger/projektleder Lone Guldbrandt Tønnesen Ansøger e-mail adresse logt@ucl.dk Ansvarlig leder Lars Breinholt Søndergaard Afdeling Læreruddannelsen

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Projektbeskrivelse 2011-2012 Projekt Undervisningsformer og Underviserkompetencer, PUNK

Projektbeskrivelse 2011-2012 Projekt Undervisningsformer og Underviserkompetencer, PUNK Projektbeskrivelse 2011-2012 Projekt Undervisningsformer og Underviserkompetencer, PUNK Projektet rummer to delprojekter: En videreudvikling af IVA s evalueringskultur og evalueringsformer med fokus på

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-1-08 Kontraktens parter Region

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Afrapportering af LibGuide fase 4. Velkomstside fra prototypen

Afrapportering af LibGuide fase 4. Velkomstside fra prototypen Afrapportering af LibGuide fase 4 Velkomstside fra prototypen Uddannelsescenter Holstebro Projektansvarlig: Bent Arnoldsen April 2013 Indholdsfortegnelse Afrapportering af LibGuide fase 4... 1 Præsentation

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Hvad er e-læring? I en analyse fra e-learning Lab på Aalborg Universitet defineres e-læring i AMU således: I arbejdsmarkedsuddannelserne er e-læring undervisning, hvor informations-

Læs mere