UCSJ Kvalitet April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCSJ Kvalitet April 2015"

Transkript

1 1

2 1 INDLEDNING E-læringsudbud i UCSJ Behovet for en selvstændig kvalitetspolitik for e-læringsudbud Kommissorium og involverede INDSATSER OG KVALITETSMÅL Fælles kvalitetsmål for e-læringsudbud i UCSJ Forventningsafstemning Planlægning, rammesætning og struktur Undervisere med de relevante e-didaktiske kompetencer Læringsstøtte, processtøtte og digital support Digitaliseret studieinformation og -support Fælles ekspertise og ressourcer ift. udvikling og kvalitetssikring EVALUERING OG KVALITETSSIKRING...9 2

3 Denne politik omhandler samtlige UCSJ s e-læringsudbud af formelt kompetencegivende uddannelser bestående af: UCSJ s professionsbacheloruddannelser tilrettelagt og udbudt som e-læring Moduler og fag udbudt som efter- og videreuddannelse med væsentlige elementer af e- læring; omfattende diplomuddannelser, akademiuddannelser og øvrige moduler/fag udbudt under lov om åben uddannelse. Begrebet e-læring er i særlig grad åbent for mange fortolkninger. Der er derfor behov for et fælles begrebsapparat, anerkendte standarder og proaktiv forventningsafstemning. Begrebet e-læring bruges som et alternativ til traditionel tilrettelæggelsesform med overvejende tilstedeværelsesundervisning, dvs. e-læring er en særlig tilrettelæggelsesform, hvor de studerendes læring er helt eller delvist digitalt medieret 1. UCSJ s e-læringsudbud er overvejende tilrettelagt som blended learning 2. For professionsbacheloruddannelserne tilrettelægges de teoretiske dele af uddannelsen som blended learning, mens praktikken/klinikken er mødepligtig. Udbudsformen er initieret på baggrund af UCSJ s mål om at tilbyde uddannelsesmuligheder, der tilgodeser målgruppen af studerende med behov for fleksibilitet i forhold til tid, sted og afstand til uddannelsesstedet. E-læringstilrettelagte udbud på både grund- og efter-/videreuddannelsesniveau understøtter hermed UCSJ s opfyldelse af den regionale forpligtelse, ligesom e-læringstilrettelagte uddannelsesforløb tilbyder nye og langt mere fleksible studietilbud med optimerede digitaliserede læringsmuligheder. Muligheder og udfordringer gældende for e-læringsudbud, der reflekteres i denne politik, er i flere sammenhænge også aktuelle for de traditionelt tilrettelagte udbud, dette er dog ikke det specifikke fokus for denne politik omend, der kan trækkes paralleller. Det er generelt ambitionen, at erfaringerne fra e-læringsuddannelserne har en positiv transferværdi til disse uddannelsers brug af e- læringsressourcer og teknologi. Politikken implementeres parallelt med UCSJ s digitale strategi fra medio 2015 til medio 2017: UCSJ Next. Politikken vil løbende blive revideret. UCSJ s e-læringsudbud skal følge de fælles retningslinjer for kvalitetsarbejdet, der er beskrevet i UCSJ s kvalitetspolitik og strategi (KPS). Derudover er det nødvendigt at tilføje særlige krav og opmærksomhedspunkter målrettet denne tilrettelæggelsesforms særlige muligheder og udfordringer. Dette med henblik på kontinuerlig kvalitetssikring og udvikling af e-læringsudbud på deres egne vilkår. Tilrettelæggelsesformens særlige muligheder og udfordringer er blandt andet, at: Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisning på e-læringsuddannelserne indeholder nye og innovative elementer, der kræver særlig opmærksomhed og kvalitetssikring. Der er særlige kompetencekrav til undervisere på e-læringsorganiseringer. Varetagelse af undervisning som e-læring forudsætter en kombineret kompetenceprofil med faglig, e-didaktisk og it-teknisk kompetence. UCSJ s professionsuddannelser tilrettelagt og gennemført som e-læring stiller de samme krav til praksisforankring som de øvrige udbudsformer. Uddannelsernes e-læringsudbud stiller særlige krav til organisationen ift. koordinering, sparring, udvikling, kompetenceudvikling og ressourceoptimering. 1 Bl.a.: Det nationale videncenter for e-læring; Helms, N. H. (2009): e-læring: Hvad snakker vi om?, Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier. 2 Blended learning henviser til en tilrettelæggelsesform baseret på en kombination af fremmøde/face2face og virtuelle forløb i de teoretiske dele af uddannelsen. 3

4 Kvalitetspolitikken for e-læring er udarbejdet af UCSJ s kvalitetsenhed (UCSJ Kvalitet) i samarbejde med enetværket 3, de respektive uddannelser, UCSJ s afdeling for forskning og innovation (FI), Center for videreuddannelse (CFV), It-afdelingen (UCSJ Digital) og direktionen. UCSJ s e-læringsudbud følger det til enhver tid gældende lovgrundlag for udbud af den pågældende uddannelse og samme overordnede retningslinjer for kvalitetsarbejdet som traditionelt udbudte uddannelser (jf. KPS). UCSJ s overordnede koncepter og kvalitetsmål for henholdsvis professionsbacheloruddannelserne og moduler/fag udbudt som e-læring under åben uddannelse fremgår nedenfor. Alle professionsbacheloruddannelser udbudt følger samme overordnede koncept, indenfor hvilket de enkelte uddannelser udvikler og tilrettelægger deres egen e-læringsuddannelse - i overensstemmelse med nedenstående: Professionsbacheloruddannelserne udbydes som selvstændigt tilrettelagte e-læringsuddannelser med selvstændigt KOT-nr. E-læringsuddannelserne følger det til enhver tid gældende lovgrundlag, studieordningen og regelgrundlag for den respektive professionsbacheloruddannelse; herunder bestemmelser om læringsmål, studieaktivitet, deltagelsespligtige og mødepligtige dele m.v. Eventuelle særlige forhold vedr. e-læringsuddannelsen skal fremgå som tillæg til studieordningen. Professionsbacheloruddannelserne tilrettelægges som blended learning baseret på virtuel undervisning og undervisning på fremmødedage. E-læringsuddannelserne er som udgangspunkt kendetegnet ved, at minimum 75 % af de teoretiske dele af studiets lektioner gennemføres virtuelt, og maksimum 25 % finder sted som fremmøde. Fremmøde tilstræbes overvejende gennemført som sammenhængende og gerne faste dage af hensyn til de studerendes planlægning. Deltagelsespligtige dele af de teoretiske dele af uddannelsen skal som udgangspunkt kunne finde sted virtuelt (synkront/asynkront), med mindre der er særlig begrundelse for, at fysisk tilstedeværelse er nødvendig. Professionsuddannelserne som e-læring henvender sig til målgrupper af studerende, der af personlige eller arbejdsmæssige grunde har behov for at kunne studere fleksibelt - for eksempel hvis de er nødt til at kombinere uddannelsen med (deltids-) arbejde, bor langt fra et uddannelsessted, opholder sig i udlandet eller fx udøver en sport på eliteniveau. E-læring som udbudsform er yderligere relevant for studerende, som ønsker udpræget erfaring med brug af digitale arbejds- og samarbejdsformer, som vil præge fremtidens arbejdsprocesser i professionerne. Professionsbacheloruddannelserne er tilrettelagt specifikt med henblik på, at studerende kan følge hovedparten af undervisningen virtuelt. Uddannelserne fastlægger selv fokus på fremmødedage, i overensstemmelse med regelgrundlag og eventuelle deltagelsespligtige dele. Professionsbacheloruddannelsernes tilrettelæggelse af e-læringsudbuddet sikrer mulighed for, at studerende med ændrede behov ift. uddannelsen har mulighed for enten at skifte helt mellem 3 Tværprofessionelt netværk bestående af koordinatorer for hver af UCSJ s e-læringsuddannelser samt repræsentanter fra UCSJ Kvalitet, forskning og innovationsafdelingen og it-afdelingen 4

5 studieformerne eller at kombinere både e-læring og traditionelt tilrettelagte fag/moduler i uddannelsen. Praktik/klinik kan som udgangspunkt tilbydes på UCSJ s praktiksteder i Region Sjælland. De enkelte uddannelser afgør, om de tilbyder/godkender praktikmuligheder udenfor regionen. Der kan med fordel tænkes praktik/klinik i udlandet (særligt i tilfælde, hvor studerende er bosat i udlandet), ligesom der med fordel kan tænkes i digitale praksislaboratorier og -tilknytning. Uddannelserne kan afvige fra disse regler, hvis der er særlige begrundelser herfor, og de studerende er informeret herom i god tid. Afvigelserne skal godkendes af uddannelsesdirektøren efter indstilling fra UCSJ Kvalitet. Alle e-læringsudbud under åben uddannelse følger det samme overordnede koncept. Moduler/fag udbudt som e-læring er kendetegnet ved: Udbud som e-læring under lov om åben uddannelse følger lov, regelgrundlag og studieordning for den pågældende uddannelse. Moduler og fag som e-læring er tilrettelagt som blended learning og er kendetegnet ved, at minimum 40 % gennemføres virtuelt. Der anvendes forskellige e-læringsressourcer herunder ofte MOOCs 4 almindeligvis kombineret med face2face-elemennter 5 i form af undervisning, vejledning og eksamen. Studerende og øvrige interessenter kan have forskellige forventninger til, hvad e-læringsformen tilbyder de studerende samt og hvilke krav/forventninger, der stilles til denne uddannelsesform. Samtidig kan uddannelser, undervisere og studievejledning have forskellige forventninger til, hvad e- læring skal tilbyde de studerende. Tydelig information og forventningsafstemning er derfor af særlig betydning. Forventningsafstemning omfatter central optagelsesvejledning, studiestart på uddannelsen og endelig studiestart på det enkelte modul. Kvalitetsmål for alle e-læringsudbud: UCSJ s centrale hjemmeside fremhæver de særlige aspekter ved e-læringsudbud samt tilbyder og anbefaler en forventningsafstemmende og uddannelsesspecifik test i forhold til tilrettelæggelsesformen. Uddannelsens hjemmeside fremhæver den organisatoriske ramme for den konkrete e- læringsuddannelse - inklusiv fremmødedage for uddannelsens første semester samt centrale forventninger til den studerendes indsats I forbindelse med optagelse sikrer de enkelte uddannelser forventningsafstemning tilpasset uddannelsernes form og målgrupper jf. figur 1. Uddannelsen har procedurer for studiestart, der sikrer de studerendes overblik over uddannelsens struktur og organisering, herunder arbejdsform, omfanget og placering af virtuelle og fremmødedele samt, for professionsbacheloruddannelsernes vedkommende, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af praktikken/klinikken. Professionsbacheloruddannelsen sikrer, at lovmæssigt definerede mødepligtige dele (typisk praktikken) er tydeligt kommunikeret fra studiestart. Studievejledning, studieservice og andre med kontakt til de studerende har procedurer, der sikrer, at de studerende kender de e-uddannelsesmæssige muligheder, forventninger og krav. 4 MOOC: Massive Open Online Courses. Kvalitetspolitikken omfatter de lukkede og kompetencegivende forløb (uden open acces ). 5 Synkron deltagelse, som kan finde sted ved fysisk fremmøde eller virtuelt. 5

6 Uddannelser og fællesfunktioner sikrer, at centrale kontaktpersoner i forbindelse med ansøgning, optagelse, studiestart og studievejledning har viden om og forståelse for den specifikke målgruppe af e-læringsstuderende. Dette omfatter bl.a. deres forudsætninger, muligheder og udfordringer i forbindelse med uddannelsen. Figur 1: Den primære forventningsafstemning skal tilpasses uddannelsesformerne For professionsbacheloruddannelserne: UCSJ s hjemmesider tilbyder og anbefaler en forventningsafstemmende test for hver enkelt uddannelse: E-læringsuddannelsen til xxx løsningen for mig? Central optagelsesvejledning målrettet professionsuddannelsernes e-læringsudbud Angivelse af kontaktoplysninger til uddannelseskoordinator/leder med ansvar for uddannelsens e-læringsudbud. Alle e-læringsstuderende, der optages via KOT, inviteres til forventningsafstemmende gruppesamtale forud for studiestart. Denne kan gennemføres virtuelt. For moduler og fag udbudt under efter- og videreuddannelse: Redegørelse for at der er tale om et anerkendt kompetencegivende forløb underlagt akkreditering. Tydelighed om optagelseskrav, forventninger til studieintensitet, modulets/fagets vægtning i ECTS/arbejdstid, eksamen m.v. Skriftlig information til brug for forventningsafstemning ved salg, forhandlinger og/eller indgåelse af kontrakter. Forventningsafstemning med studerende ved modulstart jf. niveau 1 i UCSJ s kvalitetspolitik og strategi. E-læringsuddannelser og -udbud er målrettet gruppen af studerende med behov for en kombination af fleksibilitet og samtidig struktur, der giver mulighed for langtidsplanlægning af deres studieforløb (jf. afsnit 2.1). Uddannelsen sikrer, at potentielle ansøgere, i forbindelse med ansøgning, har overblik over den overordnede rammeplan for uddannelsens første semester. Uddannelsen sikrer, at studerende har én samlet og overskuelig adgang til alle relevante studieinformationer om deres e-læringsuddannelse. Planer for moduler/fag foreligger ved modulstart og angiver som minimum; læringsmål, anbefalet litteratur, face2face-elementer 5, evt. deltagelsespligtige dele samt løbende centrale deadlines for hele forløbet. I forbindelse med hvert modul er der angivet specifikke responstider ift. feedback på afleveringer, opgaver og spørgsmål. Uddannelsen sikrer rettidig og hensigtsmæssig kommunikation samt finder i fællesskab med de studerende løsninger vedr. eventuelle muligheder og ændringer, som kan opstå undervejs i uddannelsen. Uddannelsen tydeliggør de læringsressourcer (bibliotek m.v.), ydelser, svartider og support, som de studerende kan forvente i uddannelsen. For professionsbacheloruddannelserne gælder, at uddannelsens rammeplan/årsoversigt med fremmødedage er tilgængelig for de studerende minimum 4 måneder før hver semesterstart. Dette gælder også fastsatte dage til et holds eksamen/prøve. 6

7 Virtuel undervisning stiller krav om pædagogiske, it-tekniske og e-didaktiske kompetencer udover, hvad der nødvendigvis kræves ved traditionel undervisningsform. UCSJ har derfor defineret yderligere krav til e-undervisernes kompetencer jf. nedenfor. Alle undervisere på e-læringsuddannelserne skal have særlig forståelse for deltagerforudsætningerne blandt målgruppen for e -læringstilrettelagte udbud samt kompetencer til på det grundlag at planlægge og hensigtsmæssigt understøtte netop disse deltageres læring og kompetenceudvikling. Alle undervisere på e-læringsuddannelserne skal kunne anvende de digitale ressourcer og den centrale programpakke, der til enhver tid stilles til rådighed for studerende og undervisere i UCSJ. Underviserne skal have særlige kompetencer i forhold til at forstå og bruge disse systemers læringsmæssige muligheder indenfor deres konkrete fagområde samt til at kunne understøtte og kvalificere deltagernes brug af systemer og værktøjer. Alle undervisere på e-læringsuddannelserne skal have e-didaktiske kompetencer, der sætter dem i stand til at planlægge og gennemføre undervisning, strukturere og støtte kollaboration og give feedback under de særlige betingelser, som undervisning og stilladsering af læring i virtuelle læringsmiljøer stiller. Uddannelseschefen sikrer sig, at undervisernes kompetencer opfylder kravene eller at kompetenceudvikling og processparring igangsættes. Chefen kan i særlige tilfælde (fx ved korterevarende eksternt varetaget undervisning) dispensere fra dette. Uddannelserne skal i nødvendigt omfang sikre sparring og coaching til undervisere, som har behov for støtte i forhold til brug af programmer, e-læringsdidaktik m.v. UCSJ Digital stiller digitale instruktionsmaterialer, sparring og coaching vedrørende alle systemer og services til rådighed for undervisere og ledere. Herunder særlige digitale introduktionsforløb. Uddannelsen kan formulere ekstra uddannelsesspecifikke krav vedr. nødvendige kompetencer for den pågældende fagområdes e-læringsuddannelse. I forbindelse med den årlige SUP Videngrundlag 6 gør uddannelseschefen status på behov for kompetenceudvikling i undervisergruppen i relation til varetagelse af undervisning på e-læring samt sikrer sig, at krav og kompetencer er afstemt med underviserne på uddannelsen, hvorefter der indgås aftaler herom i forbindelse med afholdelse af MUS-samtaler. I samarbejde mellem uddannelserne, enetværket, FI, UCSJ Digital og UCSJ Kvalitet drøftes og udvikles fælles tiltag/kurser/tilbud målrettet undervisning på e-læring; fx omfattende voksnes deltagerforudsætninger og læring, didaktik og e-didaktik, teknik, teknik - for læring, evaluering, kvalitet m.v. E-læringstilrettelagte uddannelser stiller andre krav til de studerende udover, hvad der nødvendigvis kræves ved en traditionel studieform. E-læringsstuderende har qua deres virtuelle studieform et særligt behov for tydelig faglig respons og støtte som pejlemærke for at være på rette vej. Da e-læringsuddannelsernes organisering i høj grad stiller krav om samarbejde i virtuelle studiegrupper, er der endvidere behov for, at der er tilgængelig processtøtte til denne kollaborative proces. Endvidere har målgruppen af studerende, der vælger e-læringsuddannelser, ikke nødvendigvis de nødvendige digitale kompetencer. 6 SUP= status og udviklingsplan. UCSJ s kvalitetspolitik indeholder SUP for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen ( SUP T&G ), SUP Videngrundlag og SUP Relevans 7

8 Uddannelsen sikrer, at de studerende har tilbud om introduktion og løbende support til UCSJ s programpakke og eventuelle uddannelsesspecifikke digitale værktøjer/programmer. Det kan fx være i form af en tilknyttet tech tutor for e-læring. Uddannelsen sikrer, at der er tilbud om støtte til studiegruppernes virtuelle samarbejdsproces. Det kan fx være i form af en studiegruppekoordinator, der understøtter såvel studerende og grupper direkte og samtidig sparrer med underviserne ift. området. Underviseren er opmærksom på sin egen tydelige, faglige respons og tilgængelighed som kontinuerlig, faglig og retningsgivende procesleder. UCSJ Digital stiller digitale instruktionsmaterialer, sparring og coaching vedrørende alle systemer og services til rådighed for studerende. Herunder særlige digitale introduktionsforløb. E-læringsstuderende har et udtalt behov for generel digital tilgængelighed i forhold til fællesfunktionerne; studieadministration, studievejledning, IT-support og facility service. Nedenstående kvalitetsmål er særlig relevante i forhold til e-læringsudbud. Studieadministration, studievejledning, UCSJ Digital og facility service målretter og tilpasser deres support til e-læringsstuderendes behov. Enhederne sikrer svarfunktioner ved henvendelse (telefonisk/mail) fra e-læringsstuderende. Funktionerne skal sikre, at de studerende dels modtager kvittering for, at deres henvendelse er modtaget, dels oplyses om forventet responstid (en løsning lignende den, der i dag ses ved henvendelse til helpdesk). UCSJ har en digital orienteringsplatform for alle e-læringsuddannelser på læringsplatformen Fronter, hvor der kan findes svar på generelle spørgsmål, herunder it-vejledninger. Disse kan med fordel over tid udvides med en digital tilgængelig FAQ. Der sikres en digital adgang til det studieadministrative system, gennem hvilken den studerende selv via log-in kan generere oversigter vedrørende; bestående dele af uddannelsen, almene studieplaner og evt. eget studieforløb m.v. Der er et udpræget behov for fælles koordinering af indsatser, ressourcer og sparring målrettet udvikling og kvalitetssikring af e-læringsuddannelser og -udbud. Der sikres fælles koordinering og sparring mellem uddannelserne, enetværket, FI, UCSJ Digital og UCSJ Kvalitet ifm. løbende udvikling og kvalitetssikring af e-læringsuddannelserne. Der etableres et fælles og centralt ressourcerum henvendt til undervisere, ledere og chefer på samtlige uddannelser. Rummet indeholder fælles oplysninger og inspiration vedr. undervisning på e-læringsuddannelserne. Juridiske forhold som grundlag for virtuel undervisning er på plads. Indsatsen integreres med UCSJ Next. 8

9 UCSJ s e-læringsudbud kvalitetssikres systematisk. Al undervisning tilrettelagt og gennemført som e-læring er underlagt kvalitetssikring og udvikling, som er beskrevet i KPS. For niveau 1 i KPS gælder yderligere følgende: Kvalitetssikringen omfatter 1) samtlige moduler på professionsbacheloruddannelserne tilrettelagt som e-læring samt 2) moduler og fag udbudt som e-læring under åben uddannelse, herunder hele moduler/fag tilrettelagt som blended learning helt/delvist baseret på e-læringsressourcen MOOC. Ved tilrettelæggelse og gennemførelse af enkeltmoduler/enkeltfag skal det særligt sikres, at der sker evaluering undervejs i forløbet, at der er mulighed for tilpasning af undervisningen (herunder brug af e-læringsressourcer) på baggrund af evalueringerne og at dette sker ved behov herfor. Uddannelseschefen/chef for CFV har ansvaret for, at kvalitetssikringen af de enkelte moduler tilpasses til den e-læringsbaserede tilrettelæggelsesform, samt at de anvendte kvalitetssikringsmetoder er godkendt af UCSJ Kvalitet. For professionsbacheloruddannelserne tilrettelagt som e-læring Professionsbacheloruddannelserne som e-læring evalueres og kvalitetssikres som et særskilt udbud svarende til en lokation. Herunder: Der gennemføres årlige tilfredshedsundersøgelser blandt e-læringsstuderende på hver professionsuddannelse ift. deres tilfredshed med deres samlede uddannelse Der udarbejdes en årlig, selvstændig Status og udviklingsplan (SUP) for uddannelsens e- læringsudbud. Indsatsen er koordineret med og indgår i den enkelte uddannelses samlede SUP T&G proces. Uddannelsernes årlige SUP videngrundlag og SUP relevans reflekterer ligeledes underviserkompetencer og relevans ift. uddannelsens e-læringsudbud. Studieadministration, studievejledning, UCSJ Digital og facility service gør løbende status på tilfredshed og behov for indsatser målrettet e-læringsstuderendes behov. Dette sker som minimum i forbindelse med den pågældende fællesfunktions SUP-proces. For udbud af moduler og fag som e-læring under åben uddannelse Anvendte MOOCs som omfatter læringsindhold svarende til 5 ECTS eller mere er selvstændigt kvalitetssikret af CFV inden de tages i anvendelse. CFV, FI og UCSJ Kvalitet udarbejder retningslinjer herfor. Det samlede modul kvalitetssikres efter nærmere retningslinjer, som fastlægges i samarbejde mellem den ansvarlige chef og UCSJ Kvalitet. 9

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Læreruddannelsen som e-læring noget for dig?

Læreruddannelsen som e-læring noget for dig? Læreruddannelsen som e-læring noget for dig? I den følgende finder du en kort introduktion til studieformen på læreruddannelsen som e-læring. Beskrivelsens formål er kort at introducere væsentlige elementer

Læs mere

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet Introduktion UCSJ sætter de studerende foran systemet. Som professionshøjskole har UCSJ en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt.

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt. Som led i det årlige kvalitetsarbejde udarbejder direktionen jf. UCSJ s kvalitetspolitik og strategi sin egen status og udviklingsplan (SUP). Den indeholder følgende: 1. Baggrunden for direktionens SUP

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Denne handlingsplan er udarbejdet på baggrund af resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2014. Processen

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342 Forside Ansøger Institutionens navn Ansøgningstype Institutionsakkreditering Ansøgningsrunde 2014 Kontaktperson Navn Tomas Bech Madsen Titel og funktion Direktionskonsulent Telefonnummer 7248 1049 E-mail

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: Mødelokale 101

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

Lad os lære af udlandet

Lad os lære af udlandet Lad os lære af udlandet - E-læring og blended learning i et internationalt perspektiv Ditte Schlüntz, cand.scient.soc University College Sjælland disc@ucsj.dk Den 5. oktober 2015 Baggrund og metode Oplægget

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI Professions højskolen Absalon 1 Professionshøjskolen Absalon turbo-pakke Erhverv

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

UCSJ TURBOPAKKE. Turbo- for dig, der

UCSJ TURBOPAKKE. Turbo- for dig, der UCSJ TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISE- RINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI Turbo- for dig, der Har undervist i faget i min. to år Underviser i faget

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016 Center for Sygepleje og Bioanalyse Beskrivelse af samarbejdsfora med aftagerfeltet om udvikling af grunduddannelserne For UCSJ er det er afgørende vigtigt, at vore studerende er klædt på til arbejdsmarkedet,

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere Udbudssted: Frøbel-Sydhavn Version: Aftale 090811 Gældende for undervisning ved pædagoguddannelser på afdeling Frøbel/ Sydhavn Lokal ressourcetildeling

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Notat Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har truffet beslutning om en justeret

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere