Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30"

Transkript

1 Referat Dato: Mandag den 21. maj 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Økonomirapportering pr. 31. marts Besvarelse af decisionsskrivelser vedrørende revision Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler, projekt nr Bevillingsansøgning Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk BrandAlarmeringsanlæg), projekt nr Bevillingsansøgning Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler projekt nr Bevillingsansøgning Beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen Fremtidig anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen Ligestillingspolitik Fælles selskabsstruktur af hovedstadsområdets renseselskaber Sociale klausuler i bygge- og anlægssager Låneoptag for renovering af Rebæk Søpark Boligselskabet Friheden - udfordringsret Almen Bolig+: Kommunal Garanti Boligforeningen Hvidovrebo: Skema A ansøgning Dybenskærshave - Skema C Forlængelse af udvidet kommunal anvisningsret i Lejerbo, Egevolden II Erstatningslokaler i forbindelse med lukning af Avedøre Skoles Selskabslokale Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj BK Bemyndigelse til at godkende rejser til udlandet Ansættelse af IT-chef Tilskud til markedsføring af Avedørelejren Ansøgninger til profileringskontoen Ansøgning om studietur til Skotland Evaluering af s møder første kvartal Fastsættelse af s møder i Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING - 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomisk Nyhedsbrev af maj 2012 fra Økonomisk Afdeling blev runddelt. Orientering om ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde med henblik på orientering om aftalen mellem regeringen og kommunernes økonomi for Det besluttes, at forvaltningen kommer med datoforslag. Den 11. juni er der møde med Hoved-Med udvalget kl , og bevillingsnævnsmøde kl herefter ordinært Økonomiudvalgsmøde. Møde med developer omkring et konkret byudviklingsprojekt foreslås afholdt den 12. juni 2012 kl Taget til efterretning. INDSTILLING - BILAG: 1 Åben Økonomisk månedsbrev maj 2012.revideret med udl.docx /12 3

5 3. Økonomirapportering pr. 31. marts 2012 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 12/7407 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Skøn over likviditeten 2012 blev runddelt. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Nærværende sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts Disse er blevet behandlet i de respektive fagudvalg primo maj. Dog finder fagudvalgsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget først sted den 6. juni. Der henvises til fagforvaltningernes sagsfremstillinger her for yderligere uddybning. Sagen udgør desuden s fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen for udvalgets sagsområder. I det følgende vises i afsnit 1 en samlet opgørelse over det forventede merforbrug fordelt på udvalg, efterfulgt af en oversigt over forbruget pr. 31. marts I afsnit 3 redegøres for forbrug og forventet regnskab inden for servicerammen, og i afsnit 4 for udgifterne uden for servicerammen. I afsnit 5 redegøres kort for status på anlægsområdet, og i afsnit 6 gives en samlet vurdering af likviditeten på baggrund af den samlede økonomirapportering. 1. Forventet merforbrug i Fagforvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012 samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på 28,5 mio. kr. Det forventede merforbrug er netto, og dækker over både mer- og mindreudgifter, som vist i nedenstående oversigt. 4

6 Tabel 1 - Forventet merforbrug 2012, fordelt på udvalg kr. netto Udvalg Merforbrug, netto Heraf serviceudgifter SSU 0 0 KFU SKU ØU ARU TMU 0 0 EAU 0 0 I alt Det samlede finansielle merforbrug forventes således at udgøre knap 28,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på knap 2,0 mio. kr. 2. Forbrug på driften pr. 31. marts 2012 I nedenstående tabel 2 vises det samlede forbrug på driften pr. 31. marts i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget, fordelt på hovedkonti. Tabel 2, forbrug på driften pr kr. netto Oprindeligt budget Till.bev/ omplac. Korr. budget Forbrug pr Forb. % af korr. budget. 0 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og infrastruktur 3 Undervisning og kultur 4 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed I alt Som det fremgår af tabellen, er den samlede forbrugsprocent på driften 24 % mod en norm på 25 efter tre måneder. Når der alligevel forventes et merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af året. På sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig 12 %. Dette beror netop på regningsforskydningen vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra regionerne modtages senere. 3. Servicerammen og serviceudgifter Hvidovre Kommunes serviceramme for 2012 udgør 2.534,2 mio. kr., svarende til de budgetterede serviceudgifter, og udgør dermed udgangspunktet for eventuelle sanktioner ved budgetoverskridelser i Der er overført (rullet) 32 mio. kr. på driften inden for servicerammen fra 2011 til 2012, 5

7 og det forudsættes at der rulles et tilsvarende beløb til Såfremt at der forbruges af rullebeløbet og der ikke rulles et tilsvarende beløb til 2013, vil det give et pres på servicerammen i Det forventede merforbrug på serviceområdet kan specificeres som følgende: Tabel 3 Forventede merudgifter inden for servicerammen kr. Kultur- og Fritidsudvalget Stadion mv. og fritidsfaciliteter 691 Skoleudvalget Specialundervisning, bidrag til 121 privatskoler m.v Tomgang kommunalt anviste boliger Karenspension Omflytning adm. udgifter Jobcentret* I alt *Det forudsættes, at der i lighed med 2011 vil være et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. under konto 6, administration, som til gengæld skal afholdes under konto 5. Merudgifterne til tomgangsleje skyldes, at der er flere tomme lejligheder i de boliger, hvor kommunen har fuld anvisningsret end forventet. Der forventes merudgifter til karenspension under ØU på 2 mio. kr. Dette beror på ændringer i overenskomsterne for så vidt angår pension. Herefter bliver primært pædagogmedhjælpere hurtigere end hidtil omfattet af en pensionsordning, hvilket betyder at kommunen tidligere i ansættelsesforholdet skal indbetale til pensionsordningen. 4. Udgifter uden for servicerammen Der forventes merudgifter på i alt 26,5 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: Tabel 5 Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift og finansiering) kr. Arbejdsmarkedsudvalget Kontante ydelser Seniorjob Omflytning adm. udgifter Jobcentret Skoleudvalget Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Boligydelse, boligsikring Finansiering Mindreindtægt, grundskyld og dækningsafgift Renteindtægter I alt

8 For så vidt angår overførselsområdet under Arbejdsmarkedsudvalget er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige). Alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, forventes merudgifterne at ville give kommunen en vis kompensation i forbindelse med midtvejsreguleringen senere på året. Størrelsen heraf er dog endnu usikker på nuværende tidspunkt. Årsagen til merudgifter på boligstøtteområdet, skyldes stigning i antallet af sager fra i januar til i april. Mindreindtægten vedr. grundskyld og dækningsafgift skyldes bl.a. ændring af beskatning på Avedøre Gymnasium, samt vurderingsmyndighedens nedsættelse af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi på erhvervsejendomme. Renteindtægten forventes at kunne forøges med 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, idet der blev budgetteret med en forventning svarende til udviklingen i 1. halvår Anlæg 2012 Det samlede anlægsbudget i 2012 udgør kr. (korrigeret budget pr. 31.3). Forbruget pr. 31. marts udgjorde kr., svarende til en forbrugsprocent på 7 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, ligesom der kan være tale om regningsforskydelse. En nærmere vurdering og status på anlægsområdet vil indgå i halvårsregnskabet pr. 30. juni. 6. Vurdering af likviditeten i 2012 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2012, kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2012, når der tages højde for økonomirapporteringen og andre kendte forhold. Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger i 2012 finansieret af kassebeholdningen samt rul fra 2011 til Derudover forudsættes det, at der rulles tilsvarende beløb på driften til 2013, som der blev overført fra 2011 til 2012, nemlig 32 mio. kr., og at der rulles 50 mio. kr. på anlæg til Mio. kr. Primo likviditet ,4 Budgetteret kasseforøgelse i ,8 Tillægsbevillinger i 2012 (drift og anlæg) -15,9 Yderligere låneoptagelse i ,9 Rul fra 2011 (drift og anlæg) -90,2 Sager på vej: Økonomirapportering pr ,5 ABA-anlæg Medborgersalen -1,9 Frydenhøjskolen PCB -2,2 Tilbagebetaling statsrefusion ,0 Skønnet rul til 2013 drift og anlæg 82,0 Skolestruktur -30,2 Bedre skoleveje -0,3 Salg af Marianelund i 2012? -8,0 Forventet likviditet ultimo ,0 7

9 Som det fremgår af oversigten, vurderes likviditeten ultimo 2012 til at udgøre 105 mio. kr. For så vidt angår anlægsudgifterne til skolestruktur på 30,2 mio. kr. i 2012 er det den likviditetsmæssige virkning i Det forventes, at en del af udgifterne kan lånefinansieres. En opgørelse heraf foreligger imidlertid først på et senere tidspunkt, og låneoptagelsen vil først finde sted i Der er desuden overført knap 6 mio. kr. som en del af driftsrullet fra 2011, som vil kunne reducere udgiften i Der er ikke indregnet en forventet indtægt ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning ØKONOMISKE KONSEKVENSER 7. Konklusion Økonomirapporteringen pr er en tidlig vurdering af forventet regnskab, og er dermed forbundet med en vis usikkerhed. Der forventes samlet set et merforbrug på knap 28,5 mio. kr. på driften, hvoraf der kun forventes et marginalt merforbrug inden for servicerammen på knap 2 mio. kr. Der skal dog være fokus på anvendelsen af rullet fra 2011 i 2012, som vil kunne betyde merforbrug på servicerammen. En nærmere vurdering af anlægsområdet følger i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes en ultimo likviditet på 135,5 mio. kr., idet det forudsættes at der overføres i alt 82 mio. kr. til I budget 2012 er forudsat en ultimo kassebeholdning på 117,8 mio. kr. Den forventede forbedrede likviditet skal ses i lyset af en væsentlig højere primo likviditet end forudsat. 8

10 4. Besvarelse af decisionsskrivelser vedrørende revision 2010 J.nr.: K01 Sagsnr.: 12/18586 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at orienteringen vedr. besvarelse af decisionsskrivelse tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Der er modtaget to decisionsskrivelser på baggrund af revision af regnskab Social- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse revisionsberetning for Arbejdsmarkedsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedr. de sociale regnskaber for Herudover har Pensionsstyrelsen fremsendt opfølgningsskrivelse på fokusrevision for kontant- og starthjælp i Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2011 godkendt revisionens beretning for regnskab 2010, mens fokusrevision for kontant- og starthjælp ikke er politisk behandlet, men alene fremsendt til Pensionsstyrelsen direkte fra revisionen. Af sagen til Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetning for 2010 fra 30. august 2011 fremgik følgende bemærkninger til revisionsberetningen. Revisionen har konstateret, at kommunen ikke har foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Revisionen har konstateret, at der er registreret deponerede midler på 22,5 mio. kr. i forbindelse med salg af ejendomme/grunde. Revisionen har konstateret væsentlige fejl i opgørelsen vedrørende både grundtilskud og resultattilskud (integrationsområdet), idet der er hjemtaget grundtilskud for personer, der var fraflyttet kommunen helt tilbage fra Der er ligeledes hjemtaget resultattilskud i flere sager. Der er alene forelagt en mangelfuld afstemning af KMD Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Kommunalbestyrelsen godkendte forvaltningernes initiativer på de omfattede områder. Social- og Integrationsministeriet har bemærkninger til følgende i revisionens beretning for kommunens regnskab. 9

11 1. Overførsel af administrative omkostninger vedrørende kommunale takster. Forvaltningen bemærker, at omkontering ikke er foretaget i regnskab 2010, men at den foretages fra og med regnskab Mangelfuld systemafstemning af KMD-Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Forvaltningen har medio 2011 foretaget afstemning og korrekt afregning af A-skat. 3. IT-sikkerhedspolitik, hvor ministeriet bemærker, at revisor har afgivet anbefalinger til forbedring af kommunens IT-sikkerhedspolitik. Ministeriet anmoder kommunen om at følge anbefalingerne og have fortsat opmærksomhed på området. Forvaltningen er opmærksom på revisors anbefalinger. Således er der iværksat et større tværgående arbejde med at revidere kommunens IT-sikkerhedspolitik. Det er målet, at en revideret og opdateret sikkerhedspolitik kan foreligge ultimo Selvom den nuværende IT-sikkerhedspolitik er af ældre dato, har IT-sikkerhed generelt stor bevågenhed i kommunen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemgået revisionsberetningen for den del, der vedrører Beskæftigelsesministeriets område. Arbejdsmarkedsstyrelsen konstaterer, at revisor ikke har forbehold for regnskabet på ministeriets område. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) finder det dog ikke tilfredsstillende, at revisors gennemgang af regnskab 2010 har givet bemærkninger på følgende områder: 1. Integration, hvor der er konstateret væsentlige fejl i opgørelsen vedrørende resultattilskud. Forvaltningen har berigtiget fejl i resultatstilskud i endelig restrefusion for 2010 og bogføringsmæssigt korrigeret dette i regnskab Mangelfuld systemafstemning af KMD-Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Forvaltningen har medio 2011 foretaget afstemning og korrekt afregning af A-skat. 3. Forrevalidering, driftsudgifter, hvor der var konstateret fejl i fem konteringer. Forvaltningen omkonterede disse i regnskab Ledighedsydelse, hvor der er konstateret fejl i kontering, så der er hjemtaget for lav refusion (35 % i stedet for 65 %). Forvaltningen foretager korrektion af dette i forbindelse med endelig statsrefusion for Den anslåede merrefusion udgør ca. 1,1 mio. kr. 5. Fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), hvor der er manglende modregning af anden indkomst. Forvaltningen har foretaget gennemgang af 20 sager ud af de i alt 62 sager og her er konstateret fejl for knap kr. De resterende sager gennemgås ligeledes og der rettes op i endelige statsrefusion for 2011 (berigtigelse). Den samlede berigtigelse for 2010 anslås til ca kr. 10

12 6. Sanktioner ved udeblivelse fra aktivering (kontanthjælp), hvor revisor har fundet fejl i tre af 11 udtagne sager. Forvaltningen har aftalt med revisor, at der udtages 10 % af knap sager til gennemgang. Et skøn på disse sager anslås til at have refusionsmæssig betydning på 0,7 mio. kr. 7. Manglende stillingtagen til sygeopfølgningsplaner (kontanthjælp), hvor der er konstateret fejl i fem af 11 udtagne sager. Forvaltningen oplyser, at der i 2011 er foretaget gennemgang af samtlige kontanthjælpssager vedrørende sygeopfølgningsplaner. Det er aftalt med revisor, at der på baggrund af resultatet heraf for 1. halvår 2011, foretages beregning af berigtigelse for Det anslås, at der vil være en refusionsmæssig betydning på ca. 2,5-3,0 mio. kr. 8. Manglende revurderinger i fleksjobsager, hvor der er konstateret fejl i syv af 13 udtagne sager. AMS beder kommunens revision om gennemgang af samtlige sager i Forvaltningen oplyser, at konsekvensen af manglende revurdering i fleksjobsager kan være tre år uden statsrefusion på de pågældende sager. Såfremt det antages, at der er samme fejlprocent (54 %) i alle sager, kan den forventede konsekvens for alle tre år være ca. 1,0 mio. kr. Heraf vil ca. 0,6 mio. kr. have konsekvens i 2012, mens den resterende del vil have konsekvens i 2013 og 2014 med godt 0,2 mio. kr. i hvert af årene. Revisor gennemgår samtlige sager i august Resultatet heraf vil indgå i revisionsberetning for Herefter tager AMS stilling til eventuel sanktion på statsrefusionen, som så forventes at ske i 2013 eller 2014 for så vidt angår de sager, som ikke allerede var udtaget og gennemgået i regnskab Når resultatet af revisionens gennemgang foreligger, vil det blive vurderet, om der skal hensættes midler til denne eventualforpligtigelse. De samlede økonomiske konsekvenser af det foreløbige estimat anslås til 2,6-3,1 mio. kr. i 2012 og i alt knap 0,5 mio. kr. i enten 2013 eller Forvaltningens estimat på baggrund af den konkrete sagsgennemgang i forhold til punkterne 4-7 vil foreligge til s møde. Pensionsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået fokusrevisionen på kontant- og starthjælpsområdet for Styrelsen bemærker, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for: opfølgning og kontering af udgifter til kontanthjælp hjemtagelse af korrekt refusion berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion Revisionen har i fokusrevisionen bemærket, at enkelte arbejdsgangsbeskrivelser på de tre ovennævnte områder ikke i alle tilfælde har været hensigtsmæssige. Forvaltningen oplyser, at arbejdsgangsbeskrivelserne er efterfølgende tilrettet. For så vidt angår manglende sygeopfølgning har der ikke været udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, 11

13 men en sådan er udarbejdet i Styrelsen bemærker desuden, at kommunen generelt har udført betryggende ledelsestilsyn samt at der er meget få sager, hvor aktivering ikke er sket rettidigt. I forhold til undersøgelse af enkeltsager, er der konstateret fejl i fire ud af 25 sager. Der er foretaget korrekt refusionsmæssig berigtigelse i sagerne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Punkterne 1-7 anslås samlet set til en anslået refusionsmæssig betydning på 2,1-2,6 mio.kr. For så vidt angår punkt 8 om fleksjob kan der forventes en sanktion i størrelsesordnen 1,0 mio. kr., hvoraf halvdelen berigtiges nu, og resten i 2013 eller i 2014 i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsen endelige behandling af sagen. De samlede økonomiske konsekvenser anslås til 2,6-3,1 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i enten 2013 eller BILAG: 1 Åben Decisionsskrivelse af 30. marts fra Social- og /12 Indenrigsministeriet 2 Åben Decisionsskrivelse af 28. marts fra Arbejdsmarkedsstyrelsen /12 3 Åben Skrivelse af 22. juni 2011 fra Pensionsstyrelsen /12 4 Åben Notat vedrørende berigtigelse af statsrefusion for /12 12

14 5. Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler, projekt nr Bevillingsansøgning. J.nr.: P20 Sagsnr.: 12/14425 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ejendoms- og Arealudvalget og Skoleudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det bemærkes, at der skal genanvendes inventar, hvis det er teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt. BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Sagen blev tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at det til den videre behandling oplyses, hvor meget inventar der kan genbruges fra Sønderkærskolen og Enghøjskolen. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. Steen Ørskov Larsen (C) ønsker til brug for sagers videre behandling oplyst hvor meget inventar, der kan genbruges fra Sønderkærskolen og Enghøjskolen. INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, og Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for og Kommunalbestyrelsen 1. at der til nyt projekt nr. 3398, Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler, afsættes rådighedsbeløb i 2012 på kr. og gives samlet anlægsbevilling på kr. 2. at rådighedsbeløbet i 2012 på kr., finansieres af projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, hvor der er afsat rådighedsbeløb i 2012 og givet anlægsbevilling på kr., som herved nedskrives til 0 kr. 3. at der på forslag til investeringsoversigt 2013 mv. til nyt projekt nr. 3398, Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler afsættes rådighedsbeløb i 2013 på kr. 4. at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto på kr nedskrives til 0 kr. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. november 2011 anlægsbevilling, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på kr. til ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, projekt nr Rammekontoen omfatter forbedringer og ombygninger på institutionerne, herunder renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Holmegårdsskolen i

15 Renovering af Holmegårdskolens naturvidenskabelige undervisningslokaler er planlagt udført i Holmegårdsskolens ledelse ser dog med fordel, at projekteringsarbejdet med tilhørende udbudsmateriale udføres i efteråret 2012, således at projektets udførelse kan opstarte primo 2013, så snart fysikprøverne er afsluttet på Holmegårdsskolen i januar I planlægningen af projektet for renovering af Holmegårdsskolens naturvidenskabelige undervisningslokaler har skolen et ønske om at kunne prioritere, at fysikundervisningen skal kunne forløbe uden problemer, indtil afgangsprøverne er overstået i januar 2013, da skolen ikke har andre lokaler til rådighed til denne undervisning. Holmegårdsskolen ønsker derfor, at gennemføre hele 2012/2013-skoleårets fysikundervisning i det første halvår af skoleåret 2012/2013 med afholdelse af afgangsprøver i perioden 19. december 2012 til 18. januar Den efterfølgende renovering af skolens naturvidenskabelige undervisningslokaler og en eventuel forsinkelse heraf vil dermed kunne pågå uden gene for undervisning eller afgangsprøverne. Holmegårdskolens eksisterende naturvidenskabelige undervisningslokaler er etableret for ca. 20 år siden, og fremtræder i dag nedslidte efter de mange års brug, og de krav, der i dag stilles til tværfaglig undervisning samt sikkerhed og miljø i faglokaler, er ikke opfyldt. Renovering af de naturfaglige lokaler omfatter istandsættelse og eventuel ændring/ombygning af lokalerne under hensynstagen til at etablere en indretning, der sikrer en god undervisningsform for de naturvidenskabelige fag, samt at alle sikkerhedsog miljøkrav til undervisningen og inventar er opfyldt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I budget 2012 m.v. er der til projekt nr. 3388, ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, afsat rådighedsbeløb i 2012 på kr. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. november 2011 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i Til igangsætning af projekt for renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler på Holmegårdsskolen, nyt projekt nr. 3398, søges rådighedsbeløb i 2012 på kr. og samlet anlægsbevilling på kr. Rådighedsbeløbet i 2012 finansieres af projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, der herved nedskrives til kr. 0. Samtidig nulstilles anlægsbevillingen. På forslag til investeringsoversigten 2013 mv. til nyt projekt nr. 3398, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på kr. Det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på projekt nr Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner kr. nulstilles i forbindelse med budgetlægningen for BILAG: 1 Åben Notat til med besvarelse af spørgsmål på Ejendoms- og Arealudvalget den /12 14

16 6. Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk BrandAlarmerings-anlæg), projekt nr Bevillingsansøgning J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/49788 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ejendoms- og Arealudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget at anbefale overfor og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 6176, Installering af ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus, gives tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tilhørende anlægsbevilling på kr. til etablering af ABA-anlæg på Hvidovre Medborgerhus. Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling i alt kr. 2. at tillæg til rådighedsbeløb i 2012 på kr. finansieres af kassebeholdningen. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med renovering af rådhusets tagetage i 2011 blev der etableret ABA-anlæg på tagetagen (fase 1) og tilhørende adgangsveje. På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er der afsat kr. i 2012 til udførelse af fase 2: Etablering af ABA-anlæg på resten af Rådhuset. Hertil har Kommunalbestyrelsen den 29. november 2011, godkendt tilsvarende anlægsbevilling. ABA-anlægget anbefales udført sideløbende med byggearbejderne for rådhusrokaden i 2012, idet byggearbejderne udløser krav om ABA-anlæg, men også fordi det er fordelagtigt at udføre arbejdet, når lofterne alligevel er nede. Projektering og tilbudsindhentning for udførelse af ABA-anlæg for fase 1 og fase 2, det vil sige for hele Rådhuset, er udført på samme tidspunkt i Således er fase 2 klar til udførelse. Ved Rådhusets hovedindgang er der i fase 1 etableret en brandcentral, der er forberedt for tilslutning af resten af Rådhuset (fase 2) samt for efterfølgende tilslutning af Medborgerhuset. Efter at Projekt nr. 3378, Medborgerhuset, køling, ventilation, belysning mm. er blevet fremrykket til 2012, blandt andet fordi projektet skal koordineres med lokalerokadesagen, skal der samlet set gennemføres ombygninger på Medborgerhuset i et opfang, der udløser myndighedskrav om installation af ABA-anlæg. Endvidere er det her, ligesom på Rådhuset, fordelagtigt at installere ABA-anlæg, når lofterne er nede i forbindelse med kontorombygningerne på 1. sal. 15

17 ABA-anlægget på Hvidovre Medborgerhus projekteres og påregnes installeret i efteråret 2012 samtidig med lokalerokaden og ventilations-, varme- og belysningsprojektet på Medborgerhuset. ABA-anlægget vil skulle etableres i etaper svarende til etaperne for de øvrige arbejder i Medborgerhuset, og det forventes færdiginstalleret første kvartal ØKONOMISKE KONSEKVENSER På Kommunalbestyrelsens møde den 23. november 2010 blev godkendt rådighedsbeløb i 2011 og anlægsbevilling på kr. På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er til projekt nr. 6176, Installering af ABAanlæg på Hvidovre Rådhus afsat rådighedsbeløb i 2012 på kr. Hertil er der på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2011 godkendt tilsvarende anlægsbevilling. Til Projekt nr. 6176, Installering af ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus, søges tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tilhørende anlægsbevilling på kr. Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling i alt kr. Tillæg til rådighedsbeløbet i 2012 på kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen. ANDRE KONSEKVENSER Med et ABA-anlæg på Medborgerhuset, hvilket er en risikonedbringende foranstaltning, forventes kommunen samlet set at stå i en gunstigere forhandlingsposition i forhold til fremtidig forsikringsdækning. 16

18 7. Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler projekt nr Bevillingsansøgning J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/57394 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ejendoms- og Arealudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. Energibesparelsen indregnes i det Grønne budget. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, gives tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på kr., finansieret af kassebeholdningen. 2. at det afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2015 til projekt nr. 3412, Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre nulstilles i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 mv. SAGSFREMSTILLING På Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 1. februar 2012, punkt 7, blev der frigivet projekt på kr. til Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre og tilhørende PCB-renovering, til igangsætning af udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale for indhentning af tilbud. Som orienteret i sagsfremstillingen på Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 1. februar 2012, blev projektet søgt frigivet på grundlag af indhentede overslagspriser. Det samlede projekts omfang og tilhørende overslagspriser var beregnet af Rambøll Danmark A/S, der er tilknyttet projektet som ekstern rådgiver. Projekt- og udbudsmateriale er efterfølgende udført og udsendt til 5 bydende entreprenører i indbudt licitation, og der er afholdt licitation den 2. april Da der ultimo 2011 blev konstateret et forhøjet indhold af PCB i luften i en del af Frydenhøjskolens lokaler, blev det besluttet, at udskiftning af vinduer og døre og tilhørende PCB-renovering på skolen skulle prioriteres udført i 2012 under projekt for forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger. Vinduerne på Frydenhøjskolen har længe var konstateret nedslidte og planlagt udskiftet, hvilket er indarbejdet i investeringsoversigten for 2012 mv., hvor der til projekt nr. 3412, Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre er afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr.. Gennemførelsen af den samlede renovering blev vurderet at kunne indeholdes inden for det afsatte projekt i 2012, projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, hvortil der var afsat rådighedsbeløb i 2012 og anlægsbevilling på kr.. Den samlede anlægsbevilling på projekt nr. 3411, Forebyggende 17

19 vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012 på kr. er frigivet til vedligeholdelsesarbejder på Frydenhøjskolen, Langhøjskolen, Holmegårdsskolen og Risbjergskolen til projekter, der alle er prioriteret udført i Renoveringsprojektet for Frydenhøjskolen omfatter udskiftning af alle vinduer og døre samt tilhørende PCB-renovering i perioden fra maj til november For forbedring af energiforholdende på skolen, er det yderligere medtaget i projektet, at alle vinduer og døre samt de høje, lette facadepartier på skolens klassefløje, skal udføres med en isoleringsfaktor, der er ca. 20% bedre end gældende minimumskrav. For at forbedre indeklimaet i de perioder hvor den mekaniske ventilation ikke fungerer optimalt på grund af åbenstående vinduer, er det yderligere medtaget, at der etableres et oplukkeligt vindue med tilhørende automatik på højtsiddende vinduer i klasser og faglokaler, således der gives mulighed for en tværventilering af rummene. Vedrørende sikkerheds- og sundhedskrav til PCB-renoveringen kan oplyses, at alle gældende krav hertil, der omhandler selve udførelsen samt etablering af sikkerhedszoner og indhegninger er indeholdt i det udbudte projekt. Under projektets udførelse vil der løbende blive fulgt op på disse sundheds- og sikkerhedskrav via tilsyn på byggepladsen og koordinerende sikkerhedsmøder. Under omkostninger er projektet tilført ekstra udgifter på ca kr. til ekstraordinær løbende rengøring i 2012 indtil PCB-renoveringen er afsluttet. Yderligere bør alle renoverede lokaler afsluttes med udførelse af hovedrengøring, hvor alt inventar mv. afvaskes/aftørres. Ligeledes bør der som anbefalet af rådgiver udføres løbende og afsluttende luftmålinger på skolen. Den samlede renovering af vinduer og døre og tilhørende PCB-renovering inkl. udgifter til ekstern rådgiver, omkostninger til rengøring og luftmålinger mv. samt uforudsete udgifter andrager i alt kr. Alternativt vil udførelsen af en del af vinduesudskiftningen og dermed også PCBrenoveringen nødvendigvis skulle udsættes til 2013 eller senere. Såfremt del af renoveringsprojektet skal afvente senere udførelse, anbefaler Teknisk Forvaltning, at det er udskiftning af vinduer og PCB-renovering i kælderen samt udskiftning af døre og PCBrenovering i gangarealer, der udtages af projektet for senere udførelse. En eventuel udsættelse af delopgaver vil betyde, at byggearbejdspladsen skal etableres igen samt at der indtil opgavens endelige afslutning vil være øgede driftsudgifter til løbende ekstraordinær rengøring i kælder og gangarealer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten i budget 2012 mv. er til projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, afsat kr.. Hertil er givet tilsvarende anlægsbevilling, som er frigivet på Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 1. februar Anlægsbevillingen er frigivet til vedligeholdelsesarbejder på Frydenhøjskolen, Langhøjskolen, Holmegårdsskolen og Risbjergskolen. Heraf er til Frydenhøjskolen frigivet kr.. Til Projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, søges tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på kr., hvorefter der i alt til Frydenhøjskolen er afsat kr.. Tillæg til rådighedsbeløb i 2012 finansieres af kassebeholdningen, idet der sker låneoptagelse til de udgifter, der er låneberettigede. 18

20 På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er til projekt 3412, Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre, afsat kr. i Da arbejdet fremrykkes til 2012 vil rådighedsbeløbet i 2015 blive nulstillet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 m.v. 19

21 8. Beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen J.nr.: P16 Sagsnr.: 12/15987 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen af Gruppe A, F, V og O. Liste H afventer Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at de indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer hertil tages til efterretning. 2. at der på dette grundlag godkendes fortsat udarbejdelse af kommuneplantillæg, der ændrer arealanvendelsen af erhvervsområdet nord for adgangsvejen til Filmbyen til blandet byområde. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har i perioden den 6. marts 2012 den 3. april 2012 gennemført en forudgående høring af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen. Forvaltningen har i denne periode modtaget otte høringssvar. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1. Teknisk Forvaltnings notat af 18. april 2012, der indeholder et resumé af de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil, er vedlagt som bilag 2. Med et kommuneplantillæg er det hensigten at ændre arealanvendelsen for det nuværende erhvervsområde 4E7 i Filmbyen til et blandet byområde. Kommuneplantillægget vil udelukkende give mulighed for en bredere anvendelse af området. Den efterfølgende lokalplan for Filmbyen skal sikre, at området fortsat vil fremstå som et erhvervsområde. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at lokalplanen også kan muliggøre etablering af et begrænset antal boliger i området. Den nuværende maksimale bebyggelsesprocent, de maksimale bebyggelseshøjder og det maksimalt tilladte etageantal jævnfør Kommuneplan 2009 forbliver uændrede. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En modernisering af plangrundlaget vil skabe grundlag for tiltrækning af nye virksomheder og/eller beboere, der vil medføre ekstra kommunale skatteindtægter. Omfanget af disse indtægter kan dog endnu ikke vurderes. 20

22 MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Der er registreret forurening på matrikel nummer 2di, Filmbyen 20 samt matrikelnummer 2dn, Filmbyen 28. Ved miljøfølsom anvendelse på de pågældende matrikler, skal denne forurening afklares og eventuelt fjernes. BILAG: 1 Åben Samlede bidrag til forudgående høring af kommuneplantillæg for Filmbyen 2 Åben Teknisk Forvaltnings notat af 18. april 2012 vedrørende forudgående høring af kommuneplantillæg for Filmbyen - resumé af høringssvar og forvaltningens kommentarer hertil / /12 21

23 9. Fremtidig anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/17031 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gruppe A stiller forslag om, at Enghøjskolen ikke sælges, men fastholdes til kommunale forhold. Herfor stemte Gruppe A, F, V og O. Liste H stemmer imod og anvender standsningsretten og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN at punktet udskydes til behandling på Økonomiudvalgsmødet i maj. 2. at godkendt. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til 1. at tage stilling til om der ønskes et fortsat arbejde med salg af Enghøjskolen 2. at såfremt skolerne ønskes brugt til egne kommunale formål, så godkende den foreslåede proces i relation til afklaring af fremtidig brug af Enghøjskolen og Sønderkærskolen SAGSFREMSTILLING På Økonomiudvalgsmødet den 20. februar 2012 fik forvaltningen mandat til at afdække mulighederne for evt. salg af Enghøjskolen til tredje part. Baggrunden var, at VUC Hvidovre/Amager havde vist interesse for måske at købe en del af skolen. VUC har siden meddelt kommunen, at de ikke længere har interesse i Enghøjskolens lokaler. På den baggrund skal der tages fornyet stilling til den fremtidige brug af de lukkede skolebygningskomplekser. Efterfølgende har kommunen modtaget en ny henvendelse om eventuelt køb af Enghøjskolen. Der er således behov for, at der tages stilling til, om kommunen skal fortsætte arbejdet med eventuelt salg af skolen til tredje part, eller om der skal igangsættes en proces rettet mod at bruge skolebygningerne til egne formål. Samlet set råder kommunen med de to tomme skoler over ca brutto m2 frie lokaler. Lokalerne fra Enghøjskolen bliver ledige til sommer, mens lokalerne på Sønderkærskolen først bliver ledige i sommeren 2013, hvor eleverne flytter til Gungehusskolen efter tilbygning til denne. Forvaltningen har gennemført et forstudie af mulige kommunale tilbud, som enten ud fra en faglig eller økonomisk vinkel med fordel vil kunne samles på de lukkede skoler. Da det er forbundet med omkostninger til ombygninger mv. at flytte allerede etablerede kommunale tilbud, så er det vigtigt, at der enten skabes en ny faglig synergi ved at samle forskellige tilbud på samme adresse eller at der er en økonomisk gevinst, fx ved at kommunen kan opsige eksterne lejemål, hvor lejebesparelsen vil kunne medgå til 22

24 finansiering af udgifterne forbundet med flytningen. Det er på denne baggrund forvaltningens anbefaling, at der i første omgang fokuseres på at finde det bedste bud på en fremtidig anvendelse af Enghøjskolen, så tiden hvor skolebygningerne står tomme minimeres mest muligt, og så der samtidig søges en optimering af kommunens lokaleforbrug. I relation til Sønderkærskolen anbefaler forvaltningen, at arbejdet med at konkretisere den fremtidige brug af dette bygningskompleks afventer beslutningen om brugen af Enghøjskolen. Derved kan arbejdet fokuseres om Enghøjskolen, så der kan komme en hurtig afklaring i forhold til denne, og samtidig vil der være viden om, hvilke tilbud og funktioner - der efter beslutningerne relateret til Enghøjskolen er relevante at vurdere nærmere i forhold til Sønderkærskolen. Enghøjskolen Forvaltningen har som udgangspunkt set bort fra at benytte Enghøjskolen til en generel samling af institutionstilbud fra Stationsbyen. Dette af hensyn til boligorganisationer, og det forhold at mange af lejemålene har lange opsigelsesvarsler, som binder kommunen til lejemålet mange år frem. Af funktioner og tilbud som forvaltningen ser mulighed i at flytte til Enghøjskolen kan nævnes følgende: Kulturtilbud Ungdoms- og uddannelsestilbud Beskæftigelsestilbud Administrative funktioner Ud over de overfor nævnte hensyn i relation til faglighed og synergi i tilbuddene samt økonomi, bør der også arbejdes ud fra en bæredygtighedsdimension forstået således, at den fremtidige brug af Enghøjskolen bør kunne bidrage positivt til områdets udvikling. Kulturtilbud I det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur er der peget på, at Enghøjskolen kunne omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre bibliotek over på skolen som et kulturelt omdrejningspunkt for samling af andre kulturtilbud. Herudover kunne andre tilbud inden for kulturområdet fx være et lokalt kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Sådanne tilbud kunne med fordel drøftes med repræsentanter fra Stationsbyen fx boligorganisationerne og det eksisterende foreningsliv. Ungdoms- og uddannelsestilbud Et muligt såvel fagligt som økonomisk fornuftigt tiltag kunne være at bygge et ungdomscenter op på Enghøjskolen. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne fx Ungdomsskolen, særtilbud som Springet og Sporet samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også kommunens vejledere fra Uddannelses- og Ungdomsvejledningen kunne blive en del af et sådant center, ligesom Arbejdsmarkedsområdets ungeindsats kunne indgå i det. Formålet ville være at samle kræfterne i kommunen rettet mod at hjælpe de unge på vej, afhængig af målgruppe, til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Denne indsats ville også kunne samle de reformer op, der er på vej rettet mod de unges vej til arbejdsmarkedet. Tilbud inden for beskæftigelsesindsatsen Et tredje område, hvor det vil være relevant at undersøge perspektivet i at samle forskellige funktioner og tilbud på Enghøjskolen er beskæftigelsesindsatsen. Inden for 23

25 dette område har der tidligere været set på mulighederne for at samle de tilbud som kommunen i dag har på forskellige adresser og lejemål. Det være sig aktiveringsindsatsen på Poppelgården, afklaringstemaet på Lodsvej mv. En samling af disse tilbud kan dels skabe faglig synergi og en bedre koordination i indsatsen, dels frigøre lejemål hos private, som vil kunne indgå i finansiering af de omkostninger, der vil være forbundet med ombygning af skolelokalerne til nye formål. Og så er der ikke mindst ungeindsatsen, som der allerede er peget på ovenfor under Ungdoms- og uddannelsestilbud. Administration Det sidste område der synes relevant at bringe i spil er forskellige administrative funktioner. Et mål for dette kunne være at sikre en aktivitet i bygningskomplekset der på en dynamisk måde kan bidrage til liv og miljø i området. Det kunne fx være undervisningslokaler til de mange interne efteruddannelsesforløb som kommunens medarbejdere deltager i, fx lærernes efteruddannelse og andre administrative kommunale funktioner. En yderligere mulighed er at tilbyde lejemål til fx kommunens lokale lærerforening. Procesplan Det anbefales, at der igangsættes to processpor. Et hvor Central- og Kulturforvaltningen bliver tovholder på en proces sammen med aktører fra Avedøre Stationsby omhandlende etablering af kulturtilbud på skolen fx med afsæt i nogle lokaler, der eksplicit reserveres til dette formål. Det andet spor ledes af Teknisk Forvaltning, som sammen med de enkelte fagforvaltninger belyser fordele og ulemper, pladsbehov og ombygningsbehov ved de forskellige mulige scenarier. Det bliver i denne sammenhæng de enkelte fagforvaltningers ansvar at holde en tæt kontakt og dialog med de konkrete tilbud, der er bragt i spil og som belyses i processen. Herunder at sikre, at personalet de respektive steder blive godt inddraget. Teknisk Forvaltning bliver ansvarlig for at samle et samlet oplæg og beregne de økonomiske konsekvenser heraf. Forvaltningen vil fremlægge en fornyet sagsfremstilling for ØU på mødet i juni, med konkret oplæg til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen. Igangsætning af en tilsvarende afklaringsproces rettet mod den fremtidige brug af Sønderkærskolen efter sommeren 2013 vil ske i forlængelse af endelig beslutning om den fremtidige brug af Enghøjskolen. BILAG: 1 Åben Orientering om rådgivning i forbindelse med den videre anvendelse af Enghøjskolen /12 24

26 10. Ligestillingspolitik 2012 J.nr.: P22 Sagsnr.: 11/17983 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gruppe V stiller forslag om, at sætningen under afsnittet den familievenlige arbejdsplads og barselsbehov, i bilag 2 slettes. Sætningen i andet afsnit, startende med, eller om kommunen skal arbejde for, at flere mænd tager længere barselsorlov, og at kvinder tager kortere barselsorlov. Herfor stemte alle. Kommunaldirektørens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen af Gruppe A, F, V og Liste H. Gruppe O stemmer imod; Idet denne ligestillingspolitik udelukkende indeholder selvfølgeligheder. Den må derfor anses for overflødig. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende ligestillingspolitik SAGSFREMSTILLING HovedMED nedsatte i efteråret 2011 et midlertidigt ligestillingsudvalg med det formål at udarbejde en ligestillingspolitik jf. s beslutning på møde d. 14. juni 2011 om at tage procesplan for udarbejdelse af en ligestillingspolitik til efterretning. HovedMED har på møde d. 12. april behandlet ligestillingsudvalgets forslag til en ligestillingspolitik i Hvidovre Kommune og anbefalet at sende ligestillingspolitikken videre til politisk godkendelse i og Kommunalbestyrelsen. Ligestillingspolitikken er blevet til på baggrund af møder i udvalget samt input fra en ligestillingsworkshop "Hvidovre - en køn kommune" d. 25. januar 2012, hvor alle MEDudvalg og medlemmer af Kommunalbestyrelsen har været indbudt. Hvidovre Kommunes ligestillingspolitik har til formål at sætte en ligestillingspolitisk dagsorden, der skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i Hvidovre Kommune som arbejdsplads. Ligestillingspolitikken favner to forskellige dimensioner i ligestillingsarbejdet: Ligeværd og ligebehandling. I Hvidovre Kommune betyder ligeværd mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen bl.a.: At alle medarbejdere oplever en rummelig arbejdspladskultur, der anerkender og udnytter alles evner, erfaringer og ressourcer, uanset om medarbejderne lever op til bestemte forestillinger om køn eller bryder med dem. I Hvidovre Kommune betyder ligebehandling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen bl.a.: 25

27 At medarbejdere er ligestillet i forhold til deres muligheder og vilkår for ansættelse, kompetenceudvikling, karriere, orlov, løntillæg, jobindhold, uddannelse mv. Ligestillingspolitikken i sin helhed står i bilag 1. Ligestillingsarbejdet bliver forankret i HovedMED i det eksisterende ligestillingsudvalg (suppleret med yderligere medlemmer), der skal konkretisere ligestillingspolitikken, udarbejde handlingsplaner og igangsætte initiativer. HovedMED har opstillet tre indsatsområder i forhold til ligestillingsarbejdet i : 1) Rekruttering Indsatsen på rekrutteringsområdet skal medvirke til at skabe en bedre kønsbalance på kommunens arbejdspladser bl.a. ved at have fokus på ansættelsesprocessen. 2) Den familievenlige arbejdsplads og barselsorlov Indsatsen vil særligt sætte fokus på den livsfase, hvor medarbejdere får børn og holder barselsorlov. Indsatsområdet indeholder en strukturel og en holdningsmæssig dimension. Den strukturelle dimension handler fx om hvordan kommunen sikrer, at barselsorlov ikke diskvalificerer i forhold til løn og karrieremuligheder. Den holdningsmæssige dimension handler fx om barselsorlov kan være en karrierefremmer for kvinder og mænd. 3) Kompetencebegrebet, belønning og køn Indsatsen vil have fokus på at undersøge og drøfte synlige og usynlige belønningssystemer i form af fx løn, kompetenceudvikling og forskellige personalegoder i forhold til køn. Indsatsområderne og organiseringen af ligestillingsarbejdet er beskrevet yderligere i bilag 2. BILAG: 1 Åben Ligestillingspolitik /12 2 Åben Ligestillingspolitik indsatsområder /12 26

28 11. Fælles selskabsstruktur af hovedstadsområdets renseselskaber J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/11381 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 2. at omformuleres til: at kommunens medlemmer af henholdsvis Lynettefællesskabet I/S s bestyrelse og Spildevandscenter Avedøre I/S s bestyrelse bemyndiges til at arbejde for en sådan proces startes op snarest. Herfor stemte alle. Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at der igangsættes en proces med henblik på at afdække muligheden for at lade Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdets andre renseselskaber 2. at kommunens medlem af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S bestyrelse bemyndiges til at arbejde for at en sådan proces startes op. SAGSFREMSTILLING På borgmestermødet den 14. oktober 2011 på Københavns Rådhus var der generel enighed om, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet, hvor i særdeleshed klimaforandringerne stiller nye og store krav til spildevands- og regnvandshåndtering. Herudover er spildevandsselskaberne under et betydeligt pres blandt andet som følge af de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav for udledning til vandløb og recipienter, øgede krav om kontrol, dokumentation og styring af oversvømmelser og udledning af spildevand i forbindelse med kraftig nedbør, behov for specialiseret viden på en række fagområder såsom dimensionering og styring af ledningsnet, bassiner og renseanlæg. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om effektiviseringer. På mødet den 14. oktober 2011 var der således en opfattelse af, at det blandt andet kunne være hensigtsmæssigt at vurdere muligheden for at samle flere af områdets renseanlæg i en fælles selskabsstruktur som et middel til at imødegå disse udfordringer. Dette arbejde kan hensigtsmæssigt forankres i de respektive kommuners kommunalbestyrelser, så selskabernes bestyrelser og ledelser har det nødvendige mandat til at indgå i de videre drøftelser, hvorfor nærværende indstilling forelægges til behandling. 27

Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger: Steen Ørskov Larsen forlod mødet kl. 23.40

Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger: Steen Ørskov Larsen forlod mødet kl. 23.40 Referat Dato: Tirsdag den 29. maj 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 0:03 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Benthe Viola

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 01. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: 17.01.04.G00 Sagsnr.: 10/21095 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN 11-11-2010 FRAVÆRENDE: INGEN. SUSANNE BRIXUM FORLOD MØDET KL. 18.05. Fra forvaltningen

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 27. marts 2012. Mødetidspunkt: 16:45

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 27. marts 2012. Mødetidspunkt: 16:45 Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. marts 2012 Mødetidspunkt: 16:45 Mødelokale: Medlemmer: Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere