Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30"

Transkript

1 Referat Dato: Mandag den 21. maj 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Økonomirapportering pr. 31. marts Besvarelse af decisionsskrivelser vedrørende revision Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler, projekt nr Bevillingsansøgning Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk BrandAlarmeringsanlæg), projekt nr Bevillingsansøgning Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler projekt nr Bevillingsansøgning Beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen Fremtidig anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen Ligestillingspolitik Fælles selskabsstruktur af hovedstadsområdets renseselskaber Sociale klausuler i bygge- og anlægssager Låneoptag for renovering af Rebæk Søpark Boligselskabet Friheden - udfordringsret Almen Bolig+: Kommunal Garanti Boligforeningen Hvidovrebo: Skema A ansøgning Dybenskærshave - Skema C Forlængelse af udvidet kommunal anvisningsret i Lejerbo, Egevolden II Erstatningslokaler i forbindelse med lukning af Avedøre Skoles Selskabslokale Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj BK Bemyndigelse til at godkende rejser til udlandet Ansættelse af IT-chef Tilskud til markedsføring af Avedørelejren Ansøgninger til profileringskontoen Ansøgning om studietur til Skotland Evaluering af s møder første kvartal Fastsættelse af s møder i Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING - 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomisk Nyhedsbrev af maj 2012 fra Økonomisk Afdeling blev runddelt. Orientering om ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde med henblik på orientering om aftalen mellem regeringen og kommunernes økonomi for Det besluttes, at forvaltningen kommer med datoforslag. Den 11. juni er der møde med Hoved-Med udvalget kl , og bevillingsnævnsmøde kl herefter ordinært Økonomiudvalgsmøde. Møde med developer omkring et konkret byudviklingsprojekt foreslås afholdt den 12. juni 2012 kl Taget til efterretning. INDSTILLING - BILAG: 1 Åben Økonomisk månedsbrev maj 2012.revideret med udl.docx /12 3

5 3. Økonomirapportering pr. 31. marts 2012 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 12/7407 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Skøn over likviditeten 2012 blev runddelt. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Nærværende sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts Disse er blevet behandlet i de respektive fagudvalg primo maj. Dog finder fagudvalgsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget først sted den 6. juni. Der henvises til fagforvaltningernes sagsfremstillinger her for yderligere uddybning. Sagen udgør desuden s fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen for udvalgets sagsområder. I det følgende vises i afsnit 1 en samlet opgørelse over det forventede merforbrug fordelt på udvalg, efterfulgt af en oversigt over forbruget pr. 31. marts I afsnit 3 redegøres for forbrug og forventet regnskab inden for servicerammen, og i afsnit 4 for udgifterne uden for servicerammen. I afsnit 5 redegøres kort for status på anlægsområdet, og i afsnit 6 gives en samlet vurdering af likviditeten på baggrund af den samlede økonomirapportering. 1. Forventet merforbrug i Fagforvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012 samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på 28,5 mio. kr. Det forventede merforbrug er netto, og dækker over både mer- og mindreudgifter, som vist i nedenstående oversigt. 4

6 Tabel 1 - Forventet merforbrug 2012, fordelt på udvalg kr. netto Udvalg Merforbrug, netto Heraf serviceudgifter SSU 0 0 KFU SKU ØU ARU TMU 0 0 EAU 0 0 I alt Det samlede finansielle merforbrug forventes således at udgøre knap 28,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på knap 2,0 mio. kr. 2. Forbrug på driften pr. 31. marts 2012 I nedenstående tabel 2 vises det samlede forbrug på driften pr. 31. marts i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget, fordelt på hovedkonti. Tabel 2, forbrug på driften pr kr. netto Oprindeligt budget Till.bev/ omplac. Korr. budget Forbrug pr Forb. % af korr. budget. 0 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og infrastruktur 3 Undervisning og kultur 4 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed I alt Som det fremgår af tabellen, er den samlede forbrugsprocent på driften 24 % mod en norm på 25 efter tre måneder. Når der alligevel forventes et merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af året. På sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig 12 %. Dette beror netop på regningsforskydningen vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra regionerne modtages senere. 3. Servicerammen og serviceudgifter Hvidovre Kommunes serviceramme for 2012 udgør 2.534,2 mio. kr., svarende til de budgetterede serviceudgifter, og udgør dermed udgangspunktet for eventuelle sanktioner ved budgetoverskridelser i Der er overført (rullet) 32 mio. kr. på driften inden for servicerammen fra 2011 til 2012, 5

7 og det forudsættes at der rulles et tilsvarende beløb til Såfremt at der forbruges af rullebeløbet og der ikke rulles et tilsvarende beløb til 2013, vil det give et pres på servicerammen i Det forventede merforbrug på serviceområdet kan specificeres som følgende: Tabel 3 Forventede merudgifter inden for servicerammen kr. Kultur- og Fritidsudvalget Stadion mv. og fritidsfaciliteter 691 Skoleudvalget Specialundervisning, bidrag til 121 privatskoler m.v Tomgang kommunalt anviste boliger Karenspension Omflytning adm. udgifter Jobcentret* I alt *Det forudsættes, at der i lighed med 2011 vil være et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. under konto 6, administration, som til gengæld skal afholdes under konto 5. Merudgifterne til tomgangsleje skyldes, at der er flere tomme lejligheder i de boliger, hvor kommunen har fuld anvisningsret end forventet. Der forventes merudgifter til karenspension under ØU på 2 mio. kr. Dette beror på ændringer i overenskomsterne for så vidt angår pension. Herefter bliver primært pædagogmedhjælpere hurtigere end hidtil omfattet af en pensionsordning, hvilket betyder at kommunen tidligere i ansættelsesforholdet skal indbetale til pensionsordningen. 4. Udgifter uden for servicerammen Der forventes merudgifter på i alt 26,5 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: Tabel 5 Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift og finansiering) kr. Arbejdsmarkedsudvalget Kontante ydelser Seniorjob Omflytning adm. udgifter Jobcentret Skoleudvalget Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Boligydelse, boligsikring Finansiering Mindreindtægt, grundskyld og dækningsafgift Renteindtægter I alt

8 For så vidt angår overførselsområdet under Arbejdsmarkedsudvalget er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige). Alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, forventes merudgifterne at ville give kommunen en vis kompensation i forbindelse med midtvejsreguleringen senere på året. Størrelsen heraf er dog endnu usikker på nuværende tidspunkt. Årsagen til merudgifter på boligstøtteområdet, skyldes stigning i antallet af sager fra i januar til i april. Mindreindtægten vedr. grundskyld og dækningsafgift skyldes bl.a. ændring af beskatning på Avedøre Gymnasium, samt vurderingsmyndighedens nedsættelse af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi på erhvervsejendomme. Renteindtægten forventes at kunne forøges med 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, idet der blev budgetteret med en forventning svarende til udviklingen i 1. halvår Anlæg 2012 Det samlede anlægsbudget i 2012 udgør kr. (korrigeret budget pr. 31.3). Forbruget pr. 31. marts udgjorde kr., svarende til en forbrugsprocent på 7 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, ligesom der kan være tale om regningsforskydelse. En nærmere vurdering og status på anlægsområdet vil indgå i halvårsregnskabet pr. 30. juni. 6. Vurdering af likviditeten i 2012 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2012, kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2012, når der tages højde for økonomirapporteringen og andre kendte forhold. Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger i 2012 finansieret af kassebeholdningen samt rul fra 2011 til Derudover forudsættes det, at der rulles tilsvarende beløb på driften til 2013, som der blev overført fra 2011 til 2012, nemlig 32 mio. kr., og at der rulles 50 mio. kr. på anlæg til Mio. kr. Primo likviditet ,4 Budgetteret kasseforøgelse i ,8 Tillægsbevillinger i 2012 (drift og anlæg) -15,9 Yderligere låneoptagelse i ,9 Rul fra 2011 (drift og anlæg) -90,2 Sager på vej: Økonomirapportering pr ,5 ABA-anlæg Medborgersalen -1,9 Frydenhøjskolen PCB -2,2 Tilbagebetaling statsrefusion ,0 Skønnet rul til 2013 drift og anlæg 82,0 Skolestruktur -30,2 Bedre skoleveje -0,3 Salg af Marianelund i 2012? -8,0 Forventet likviditet ultimo ,0 7

9 Som det fremgår af oversigten, vurderes likviditeten ultimo 2012 til at udgøre 105 mio. kr. For så vidt angår anlægsudgifterne til skolestruktur på 30,2 mio. kr. i 2012 er det den likviditetsmæssige virkning i Det forventes, at en del af udgifterne kan lånefinansieres. En opgørelse heraf foreligger imidlertid først på et senere tidspunkt, og låneoptagelsen vil først finde sted i Der er desuden overført knap 6 mio. kr. som en del af driftsrullet fra 2011, som vil kunne reducere udgiften i Der er ikke indregnet en forventet indtægt ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning ØKONOMISKE KONSEKVENSER 7. Konklusion Økonomirapporteringen pr er en tidlig vurdering af forventet regnskab, og er dermed forbundet med en vis usikkerhed. Der forventes samlet set et merforbrug på knap 28,5 mio. kr. på driften, hvoraf der kun forventes et marginalt merforbrug inden for servicerammen på knap 2 mio. kr. Der skal dog være fokus på anvendelsen af rullet fra 2011 i 2012, som vil kunne betyde merforbrug på servicerammen. En nærmere vurdering af anlægsområdet følger i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes en ultimo likviditet på 135,5 mio. kr., idet det forudsættes at der overføres i alt 82 mio. kr. til I budget 2012 er forudsat en ultimo kassebeholdning på 117,8 mio. kr. Den forventede forbedrede likviditet skal ses i lyset af en væsentlig højere primo likviditet end forudsat. 8

10 4. Besvarelse af decisionsskrivelser vedrørende revision 2010 J.nr.: K01 Sagsnr.: 12/18586 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at orienteringen vedr. besvarelse af decisionsskrivelse tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Der er modtaget to decisionsskrivelser på baggrund af revision af regnskab Social- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse revisionsberetning for Arbejdsmarkedsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedr. de sociale regnskaber for Herudover har Pensionsstyrelsen fremsendt opfølgningsskrivelse på fokusrevision for kontant- og starthjælp i Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2011 godkendt revisionens beretning for regnskab 2010, mens fokusrevision for kontant- og starthjælp ikke er politisk behandlet, men alene fremsendt til Pensionsstyrelsen direkte fra revisionen. Af sagen til Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetning for 2010 fra 30. august 2011 fremgik følgende bemærkninger til revisionsberetningen. Revisionen har konstateret, at kommunen ikke har foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Revisionen har konstateret, at der er registreret deponerede midler på 22,5 mio. kr. i forbindelse med salg af ejendomme/grunde. Revisionen har konstateret væsentlige fejl i opgørelsen vedrørende både grundtilskud og resultattilskud (integrationsområdet), idet der er hjemtaget grundtilskud for personer, der var fraflyttet kommunen helt tilbage fra Der er ligeledes hjemtaget resultattilskud i flere sager. Der er alene forelagt en mangelfuld afstemning af KMD Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Kommunalbestyrelsen godkendte forvaltningernes initiativer på de omfattede områder. Social- og Integrationsministeriet har bemærkninger til følgende i revisionens beretning for kommunens regnskab. 9

11 1. Overførsel af administrative omkostninger vedrørende kommunale takster. Forvaltningen bemærker, at omkontering ikke er foretaget i regnskab 2010, men at den foretages fra og med regnskab Mangelfuld systemafstemning af KMD-Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Forvaltningen har medio 2011 foretaget afstemning og korrekt afregning af A-skat. 3. IT-sikkerhedspolitik, hvor ministeriet bemærker, at revisor har afgivet anbefalinger til forbedring af kommunens IT-sikkerhedspolitik. Ministeriet anmoder kommunen om at følge anbefalingerne og have fortsat opmærksomhed på området. Forvaltningen er opmærksom på revisors anbefalinger. Således er der iværksat et større tværgående arbejde med at revidere kommunens IT-sikkerhedspolitik. Det er målet, at en revideret og opdateret sikkerhedspolitik kan foreligge ultimo Selvom den nuværende IT-sikkerhedspolitik er af ældre dato, har IT-sikkerhed generelt stor bevågenhed i kommunen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemgået revisionsberetningen for den del, der vedrører Beskæftigelsesministeriets område. Arbejdsmarkedsstyrelsen konstaterer, at revisor ikke har forbehold for regnskabet på ministeriets område. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) finder det dog ikke tilfredsstillende, at revisors gennemgang af regnskab 2010 har givet bemærkninger på følgende områder: 1. Integration, hvor der er konstateret væsentlige fejl i opgørelsen vedrørende resultattilskud. Forvaltningen har berigtiget fejl i resultatstilskud i endelig restrefusion for 2010 og bogføringsmæssigt korrigeret dette i regnskab Mangelfuld systemafstemning af KMD-Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Forvaltningen har medio 2011 foretaget afstemning og korrekt afregning af A-skat. 3. Forrevalidering, driftsudgifter, hvor der var konstateret fejl i fem konteringer. Forvaltningen omkonterede disse i regnskab Ledighedsydelse, hvor der er konstateret fejl i kontering, så der er hjemtaget for lav refusion (35 % i stedet for 65 %). Forvaltningen foretager korrektion af dette i forbindelse med endelig statsrefusion for Den anslåede merrefusion udgør ca. 1,1 mio. kr. 5. Fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), hvor der er manglende modregning af anden indkomst. Forvaltningen har foretaget gennemgang af 20 sager ud af de i alt 62 sager og her er konstateret fejl for knap kr. De resterende sager gennemgås ligeledes og der rettes op i endelige statsrefusion for 2011 (berigtigelse). Den samlede berigtigelse for 2010 anslås til ca kr. 10

12 6. Sanktioner ved udeblivelse fra aktivering (kontanthjælp), hvor revisor har fundet fejl i tre af 11 udtagne sager. Forvaltningen har aftalt med revisor, at der udtages 10 % af knap sager til gennemgang. Et skøn på disse sager anslås til at have refusionsmæssig betydning på 0,7 mio. kr. 7. Manglende stillingtagen til sygeopfølgningsplaner (kontanthjælp), hvor der er konstateret fejl i fem af 11 udtagne sager. Forvaltningen oplyser, at der i 2011 er foretaget gennemgang af samtlige kontanthjælpssager vedrørende sygeopfølgningsplaner. Det er aftalt med revisor, at der på baggrund af resultatet heraf for 1. halvår 2011, foretages beregning af berigtigelse for Det anslås, at der vil være en refusionsmæssig betydning på ca. 2,5-3,0 mio. kr. 8. Manglende revurderinger i fleksjobsager, hvor der er konstateret fejl i syv af 13 udtagne sager. AMS beder kommunens revision om gennemgang af samtlige sager i Forvaltningen oplyser, at konsekvensen af manglende revurdering i fleksjobsager kan være tre år uden statsrefusion på de pågældende sager. Såfremt det antages, at der er samme fejlprocent (54 %) i alle sager, kan den forventede konsekvens for alle tre år være ca. 1,0 mio. kr. Heraf vil ca. 0,6 mio. kr. have konsekvens i 2012, mens den resterende del vil have konsekvens i 2013 og 2014 med godt 0,2 mio. kr. i hvert af årene. Revisor gennemgår samtlige sager i august Resultatet heraf vil indgå i revisionsberetning for Herefter tager AMS stilling til eventuel sanktion på statsrefusionen, som så forventes at ske i 2013 eller 2014 for så vidt angår de sager, som ikke allerede var udtaget og gennemgået i regnskab Når resultatet af revisionens gennemgang foreligger, vil det blive vurderet, om der skal hensættes midler til denne eventualforpligtigelse. De samlede økonomiske konsekvenser af det foreløbige estimat anslås til 2,6-3,1 mio. kr. i 2012 og i alt knap 0,5 mio. kr. i enten 2013 eller Forvaltningens estimat på baggrund af den konkrete sagsgennemgang i forhold til punkterne 4-7 vil foreligge til s møde. Pensionsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået fokusrevisionen på kontant- og starthjælpsområdet for Styrelsen bemærker, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for: opfølgning og kontering af udgifter til kontanthjælp hjemtagelse af korrekt refusion berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion Revisionen har i fokusrevisionen bemærket, at enkelte arbejdsgangsbeskrivelser på de tre ovennævnte områder ikke i alle tilfælde har været hensigtsmæssige. Forvaltningen oplyser, at arbejdsgangsbeskrivelserne er efterfølgende tilrettet. For så vidt angår manglende sygeopfølgning har der ikke været udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, 11

13 men en sådan er udarbejdet i Styrelsen bemærker desuden, at kommunen generelt har udført betryggende ledelsestilsyn samt at der er meget få sager, hvor aktivering ikke er sket rettidigt. I forhold til undersøgelse af enkeltsager, er der konstateret fejl i fire ud af 25 sager. Der er foretaget korrekt refusionsmæssig berigtigelse i sagerne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Punkterne 1-7 anslås samlet set til en anslået refusionsmæssig betydning på 2,1-2,6 mio.kr. For så vidt angår punkt 8 om fleksjob kan der forventes en sanktion i størrelsesordnen 1,0 mio. kr., hvoraf halvdelen berigtiges nu, og resten i 2013 eller i 2014 i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsen endelige behandling af sagen. De samlede økonomiske konsekvenser anslås til 2,6-3,1 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i enten 2013 eller BILAG: 1 Åben Decisionsskrivelse af 30. marts fra Social- og /12 Indenrigsministeriet 2 Åben Decisionsskrivelse af 28. marts fra Arbejdsmarkedsstyrelsen /12 3 Åben Skrivelse af 22. juni 2011 fra Pensionsstyrelsen /12 4 Åben Notat vedrørende berigtigelse af statsrefusion for /12 12

14 5. Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler, projekt nr Bevillingsansøgning. J.nr.: P20 Sagsnr.: 12/14425 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ejendoms- og Arealudvalget og Skoleudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det bemærkes, at der skal genanvendes inventar, hvis det er teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt. BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Sagen blev tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at det til den videre behandling oplyses, hvor meget inventar der kan genbruges fra Sønderkærskolen og Enghøjskolen. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. Steen Ørskov Larsen (C) ønsker til brug for sagers videre behandling oplyst hvor meget inventar, der kan genbruges fra Sønderkærskolen og Enghøjskolen. INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, og Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for og Kommunalbestyrelsen 1. at der til nyt projekt nr. 3398, Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler, afsættes rådighedsbeløb i 2012 på kr. og gives samlet anlægsbevilling på kr. 2. at rådighedsbeløbet i 2012 på kr., finansieres af projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, hvor der er afsat rådighedsbeløb i 2012 og givet anlægsbevilling på kr., som herved nedskrives til 0 kr. 3. at der på forslag til investeringsoversigt 2013 mv. til nyt projekt nr. 3398, Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler afsættes rådighedsbeløb i 2013 på kr. 4. at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto på kr nedskrives til 0 kr. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. november 2011 anlægsbevilling, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på kr. til ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, projekt nr Rammekontoen omfatter forbedringer og ombygninger på institutionerne, herunder renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Holmegårdsskolen i

15 Renovering af Holmegårdskolens naturvidenskabelige undervisningslokaler er planlagt udført i Holmegårdsskolens ledelse ser dog med fordel, at projekteringsarbejdet med tilhørende udbudsmateriale udføres i efteråret 2012, således at projektets udførelse kan opstarte primo 2013, så snart fysikprøverne er afsluttet på Holmegårdsskolen i januar I planlægningen af projektet for renovering af Holmegårdsskolens naturvidenskabelige undervisningslokaler har skolen et ønske om at kunne prioritere, at fysikundervisningen skal kunne forløbe uden problemer, indtil afgangsprøverne er overstået i januar 2013, da skolen ikke har andre lokaler til rådighed til denne undervisning. Holmegårdsskolen ønsker derfor, at gennemføre hele 2012/2013-skoleårets fysikundervisning i det første halvår af skoleåret 2012/2013 med afholdelse af afgangsprøver i perioden 19. december 2012 til 18. januar Den efterfølgende renovering af skolens naturvidenskabelige undervisningslokaler og en eventuel forsinkelse heraf vil dermed kunne pågå uden gene for undervisning eller afgangsprøverne. Holmegårdskolens eksisterende naturvidenskabelige undervisningslokaler er etableret for ca. 20 år siden, og fremtræder i dag nedslidte efter de mange års brug, og de krav, der i dag stilles til tværfaglig undervisning samt sikkerhed og miljø i faglokaler, er ikke opfyldt. Renovering af de naturfaglige lokaler omfatter istandsættelse og eventuel ændring/ombygning af lokalerne under hensynstagen til at etablere en indretning, der sikrer en god undervisningsform for de naturvidenskabelige fag, samt at alle sikkerhedsog miljøkrav til undervisningen og inventar er opfyldt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I budget 2012 m.v. er der til projekt nr. 3388, ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, afsat rådighedsbeløb i 2012 på kr. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. november 2011 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i Til igangsætning af projekt for renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler på Holmegårdsskolen, nyt projekt nr. 3398, søges rådighedsbeløb i 2012 på kr. og samlet anlægsbevilling på kr. Rådighedsbeløbet i 2012 finansieres af projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, der herved nedskrives til kr. 0. Samtidig nulstilles anlægsbevillingen. På forslag til investeringsoversigten 2013 mv. til nyt projekt nr. 3398, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på kr. Det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på projekt nr Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner kr. nulstilles i forbindelse med budgetlægningen for BILAG: 1 Åben Notat til med besvarelse af spørgsmål på Ejendoms- og Arealudvalget den /12 14

16 6. Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk BrandAlarmerings-anlæg), projekt nr Bevillingsansøgning J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/49788 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ejendoms- og Arealudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget at anbefale overfor og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 6176, Installering af ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus, gives tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tilhørende anlægsbevilling på kr. til etablering af ABA-anlæg på Hvidovre Medborgerhus. Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling i alt kr. 2. at tillæg til rådighedsbeløb i 2012 på kr. finansieres af kassebeholdningen. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med renovering af rådhusets tagetage i 2011 blev der etableret ABA-anlæg på tagetagen (fase 1) og tilhørende adgangsveje. På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er der afsat kr. i 2012 til udførelse af fase 2: Etablering af ABA-anlæg på resten af Rådhuset. Hertil har Kommunalbestyrelsen den 29. november 2011, godkendt tilsvarende anlægsbevilling. ABA-anlægget anbefales udført sideløbende med byggearbejderne for rådhusrokaden i 2012, idet byggearbejderne udløser krav om ABA-anlæg, men også fordi det er fordelagtigt at udføre arbejdet, når lofterne alligevel er nede. Projektering og tilbudsindhentning for udførelse af ABA-anlæg for fase 1 og fase 2, det vil sige for hele Rådhuset, er udført på samme tidspunkt i Således er fase 2 klar til udførelse. Ved Rådhusets hovedindgang er der i fase 1 etableret en brandcentral, der er forberedt for tilslutning af resten af Rådhuset (fase 2) samt for efterfølgende tilslutning af Medborgerhuset. Efter at Projekt nr. 3378, Medborgerhuset, køling, ventilation, belysning mm. er blevet fremrykket til 2012, blandt andet fordi projektet skal koordineres med lokalerokadesagen, skal der samlet set gennemføres ombygninger på Medborgerhuset i et opfang, der udløser myndighedskrav om installation af ABA-anlæg. Endvidere er det her, ligesom på Rådhuset, fordelagtigt at installere ABA-anlæg, når lofterne er nede i forbindelse med kontorombygningerne på 1. sal. 15

17 ABA-anlægget på Hvidovre Medborgerhus projekteres og påregnes installeret i efteråret 2012 samtidig med lokalerokaden og ventilations-, varme- og belysningsprojektet på Medborgerhuset. ABA-anlægget vil skulle etableres i etaper svarende til etaperne for de øvrige arbejder i Medborgerhuset, og det forventes færdiginstalleret første kvartal ØKONOMISKE KONSEKVENSER På Kommunalbestyrelsens møde den 23. november 2010 blev godkendt rådighedsbeløb i 2011 og anlægsbevilling på kr. På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er til projekt nr. 6176, Installering af ABAanlæg på Hvidovre Rådhus afsat rådighedsbeløb i 2012 på kr. Hertil er der på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2011 godkendt tilsvarende anlægsbevilling. Til Projekt nr. 6176, Installering af ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus, søges tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tilhørende anlægsbevilling på kr. Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling i alt kr. Tillæg til rådighedsbeløbet i 2012 på kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen. ANDRE KONSEKVENSER Med et ABA-anlæg på Medborgerhuset, hvilket er en risikonedbringende foranstaltning, forventes kommunen samlet set at stå i en gunstigere forhandlingsposition i forhold til fremtidig forsikringsdækning. 16

18 7. Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler projekt nr Bevillingsansøgning J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/57394 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ejendoms- og Arealudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. Energibesparelsen indregnes i det Grønne budget. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, gives tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på kr., finansieret af kassebeholdningen. 2. at det afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2015 til projekt nr. 3412, Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre nulstilles i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 mv. SAGSFREMSTILLING På Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 1. februar 2012, punkt 7, blev der frigivet projekt på kr. til Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre og tilhørende PCB-renovering, til igangsætning af udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale for indhentning af tilbud. Som orienteret i sagsfremstillingen på Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 1. februar 2012, blev projektet søgt frigivet på grundlag af indhentede overslagspriser. Det samlede projekts omfang og tilhørende overslagspriser var beregnet af Rambøll Danmark A/S, der er tilknyttet projektet som ekstern rådgiver. Projekt- og udbudsmateriale er efterfølgende udført og udsendt til 5 bydende entreprenører i indbudt licitation, og der er afholdt licitation den 2. april Da der ultimo 2011 blev konstateret et forhøjet indhold af PCB i luften i en del af Frydenhøjskolens lokaler, blev det besluttet, at udskiftning af vinduer og døre og tilhørende PCB-renovering på skolen skulle prioriteres udført i 2012 under projekt for forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger. Vinduerne på Frydenhøjskolen har længe var konstateret nedslidte og planlagt udskiftet, hvilket er indarbejdet i investeringsoversigten for 2012 mv., hvor der til projekt nr. 3412, Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre er afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr.. Gennemførelsen af den samlede renovering blev vurderet at kunne indeholdes inden for det afsatte projekt i 2012, projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, hvortil der var afsat rådighedsbeløb i 2012 og anlægsbevilling på kr.. Den samlede anlægsbevilling på projekt nr. 3411, Forebyggende 17

19 vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012 på kr. er frigivet til vedligeholdelsesarbejder på Frydenhøjskolen, Langhøjskolen, Holmegårdsskolen og Risbjergskolen til projekter, der alle er prioriteret udført i Renoveringsprojektet for Frydenhøjskolen omfatter udskiftning af alle vinduer og døre samt tilhørende PCB-renovering i perioden fra maj til november For forbedring af energiforholdende på skolen, er det yderligere medtaget i projektet, at alle vinduer og døre samt de høje, lette facadepartier på skolens klassefløje, skal udføres med en isoleringsfaktor, der er ca. 20% bedre end gældende minimumskrav. For at forbedre indeklimaet i de perioder hvor den mekaniske ventilation ikke fungerer optimalt på grund af åbenstående vinduer, er det yderligere medtaget, at der etableres et oplukkeligt vindue med tilhørende automatik på højtsiddende vinduer i klasser og faglokaler, således der gives mulighed for en tværventilering af rummene. Vedrørende sikkerheds- og sundhedskrav til PCB-renoveringen kan oplyses, at alle gældende krav hertil, der omhandler selve udførelsen samt etablering af sikkerhedszoner og indhegninger er indeholdt i det udbudte projekt. Under projektets udførelse vil der løbende blive fulgt op på disse sundheds- og sikkerhedskrav via tilsyn på byggepladsen og koordinerende sikkerhedsmøder. Under omkostninger er projektet tilført ekstra udgifter på ca kr. til ekstraordinær løbende rengøring i 2012 indtil PCB-renoveringen er afsluttet. Yderligere bør alle renoverede lokaler afsluttes med udførelse af hovedrengøring, hvor alt inventar mv. afvaskes/aftørres. Ligeledes bør der som anbefalet af rådgiver udføres løbende og afsluttende luftmålinger på skolen. Den samlede renovering af vinduer og døre og tilhørende PCB-renovering inkl. udgifter til ekstern rådgiver, omkostninger til rengøring og luftmålinger mv. samt uforudsete udgifter andrager i alt kr. Alternativt vil udførelsen af en del af vinduesudskiftningen og dermed også PCBrenoveringen nødvendigvis skulle udsættes til 2013 eller senere. Såfremt del af renoveringsprojektet skal afvente senere udførelse, anbefaler Teknisk Forvaltning, at det er udskiftning af vinduer og PCB-renovering i kælderen samt udskiftning af døre og PCBrenovering i gangarealer, der udtages af projektet for senere udførelse. En eventuel udsættelse af delopgaver vil betyde, at byggearbejdspladsen skal etableres igen samt at der indtil opgavens endelige afslutning vil være øgede driftsudgifter til løbende ekstraordinær rengøring i kælder og gangarealer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten i budget 2012 mv. er til projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, afsat kr.. Hertil er givet tilsvarende anlægsbevilling, som er frigivet på Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 1. februar Anlægsbevillingen er frigivet til vedligeholdelsesarbejder på Frydenhøjskolen, Langhøjskolen, Holmegårdsskolen og Risbjergskolen. Heraf er til Frydenhøjskolen frigivet kr.. Til Projekt nr. 3411, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012, søges tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på kr., hvorefter der i alt til Frydenhøjskolen er afsat kr.. Tillæg til rådighedsbeløb i 2012 finansieres af kassebeholdningen, idet der sker låneoptagelse til de udgifter, der er låneberettigede. 18

20 På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er til projekt 3412, Frydenhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre, afsat kr. i Da arbejdet fremrykkes til 2012 vil rådighedsbeløbet i 2015 blive nulstillet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 m.v. 19

21 8. Beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen J.nr.: P16 Sagsnr.: 12/15987 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen af Gruppe A, F, V og O. Liste H afventer Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at de indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer hertil tages til efterretning. 2. at der på dette grundlag godkendes fortsat udarbejdelse af kommuneplantillæg, der ændrer arealanvendelsen af erhvervsområdet nord for adgangsvejen til Filmbyen til blandet byområde. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har i perioden den 6. marts 2012 den 3. april 2012 gennemført en forudgående høring af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen. Forvaltningen har i denne periode modtaget otte høringssvar. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1. Teknisk Forvaltnings notat af 18. april 2012, der indeholder et resumé af de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil, er vedlagt som bilag 2. Med et kommuneplantillæg er det hensigten at ændre arealanvendelsen for det nuværende erhvervsområde 4E7 i Filmbyen til et blandet byområde. Kommuneplantillægget vil udelukkende give mulighed for en bredere anvendelse af området. Den efterfølgende lokalplan for Filmbyen skal sikre, at området fortsat vil fremstå som et erhvervsområde. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at lokalplanen også kan muliggøre etablering af et begrænset antal boliger i området. Den nuværende maksimale bebyggelsesprocent, de maksimale bebyggelseshøjder og det maksimalt tilladte etageantal jævnfør Kommuneplan 2009 forbliver uændrede. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En modernisering af plangrundlaget vil skabe grundlag for tiltrækning af nye virksomheder og/eller beboere, der vil medføre ekstra kommunale skatteindtægter. Omfanget af disse indtægter kan dog endnu ikke vurderes. 20

22 MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Der er registreret forurening på matrikel nummer 2di, Filmbyen 20 samt matrikelnummer 2dn, Filmbyen 28. Ved miljøfølsom anvendelse på de pågældende matrikler, skal denne forurening afklares og eventuelt fjernes. BILAG: 1 Åben Samlede bidrag til forudgående høring af kommuneplantillæg for Filmbyen 2 Åben Teknisk Forvaltnings notat af 18. april 2012 vedrørende forudgående høring af kommuneplantillæg for Filmbyen - resumé af høringssvar og forvaltningens kommentarer hertil / /12 21

23 9. Fremtidig anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/17031 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gruppe A stiller forslag om, at Enghøjskolen ikke sælges, men fastholdes til kommunale forhold. Herfor stemte Gruppe A, F, V og O. Liste H stemmer imod og anvender standsningsretten og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN at punktet udskydes til behandling på Økonomiudvalgsmødet i maj. 2. at godkendt. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til 1. at tage stilling til om der ønskes et fortsat arbejde med salg af Enghøjskolen 2. at såfremt skolerne ønskes brugt til egne kommunale formål, så godkende den foreslåede proces i relation til afklaring af fremtidig brug af Enghøjskolen og Sønderkærskolen SAGSFREMSTILLING På Økonomiudvalgsmødet den 20. februar 2012 fik forvaltningen mandat til at afdække mulighederne for evt. salg af Enghøjskolen til tredje part. Baggrunden var, at VUC Hvidovre/Amager havde vist interesse for måske at købe en del af skolen. VUC har siden meddelt kommunen, at de ikke længere har interesse i Enghøjskolens lokaler. På den baggrund skal der tages fornyet stilling til den fremtidige brug af de lukkede skolebygningskomplekser. Efterfølgende har kommunen modtaget en ny henvendelse om eventuelt køb af Enghøjskolen. Der er således behov for, at der tages stilling til, om kommunen skal fortsætte arbejdet med eventuelt salg af skolen til tredje part, eller om der skal igangsættes en proces rettet mod at bruge skolebygningerne til egne formål. Samlet set råder kommunen med de to tomme skoler over ca brutto m2 frie lokaler. Lokalerne fra Enghøjskolen bliver ledige til sommer, mens lokalerne på Sønderkærskolen først bliver ledige i sommeren 2013, hvor eleverne flytter til Gungehusskolen efter tilbygning til denne. Forvaltningen har gennemført et forstudie af mulige kommunale tilbud, som enten ud fra en faglig eller økonomisk vinkel med fordel vil kunne samles på de lukkede skoler. Da det er forbundet med omkostninger til ombygninger mv. at flytte allerede etablerede kommunale tilbud, så er det vigtigt, at der enten skabes en ny faglig synergi ved at samle forskellige tilbud på samme adresse eller at der er en økonomisk gevinst, fx ved at kommunen kan opsige eksterne lejemål, hvor lejebesparelsen vil kunne medgå til 22

24 finansiering af udgifterne forbundet med flytningen. Det er på denne baggrund forvaltningens anbefaling, at der i første omgang fokuseres på at finde det bedste bud på en fremtidig anvendelse af Enghøjskolen, så tiden hvor skolebygningerne står tomme minimeres mest muligt, og så der samtidig søges en optimering af kommunens lokaleforbrug. I relation til Sønderkærskolen anbefaler forvaltningen, at arbejdet med at konkretisere den fremtidige brug af dette bygningskompleks afventer beslutningen om brugen af Enghøjskolen. Derved kan arbejdet fokuseres om Enghøjskolen, så der kan komme en hurtig afklaring i forhold til denne, og samtidig vil der være viden om, hvilke tilbud og funktioner - der efter beslutningerne relateret til Enghøjskolen er relevante at vurdere nærmere i forhold til Sønderkærskolen. Enghøjskolen Forvaltningen har som udgangspunkt set bort fra at benytte Enghøjskolen til en generel samling af institutionstilbud fra Stationsbyen. Dette af hensyn til boligorganisationer, og det forhold at mange af lejemålene har lange opsigelsesvarsler, som binder kommunen til lejemålet mange år frem. Af funktioner og tilbud som forvaltningen ser mulighed i at flytte til Enghøjskolen kan nævnes følgende: Kulturtilbud Ungdoms- og uddannelsestilbud Beskæftigelsestilbud Administrative funktioner Ud over de overfor nævnte hensyn i relation til faglighed og synergi i tilbuddene samt økonomi, bør der også arbejdes ud fra en bæredygtighedsdimension forstået således, at den fremtidige brug af Enghøjskolen bør kunne bidrage positivt til områdets udvikling. Kulturtilbud I det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur er der peget på, at Enghøjskolen kunne omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre bibliotek over på skolen som et kulturelt omdrejningspunkt for samling af andre kulturtilbud. Herudover kunne andre tilbud inden for kulturområdet fx være et lokalt kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Sådanne tilbud kunne med fordel drøftes med repræsentanter fra Stationsbyen fx boligorganisationerne og det eksisterende foreningsliv. Ungdoms- og uddannelsestilbud Et muligt såvel fagligt som økonomisk fornuftigt tiltag kunne være at bygge et ungdomscenter op på Enghøjskolen. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne fx Ungdomsskolen, særtilbud som Springet og Sporet samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også kommunens vejledere fra Uddannelses- og Ungdomsvejledningen kunne blive en del af et sådant center, ligesom Arbejdsmarkedsområdets ungeindsats kunne indgå i det. Formålet ville være at samle kræfterne i kommunen rettet mod at hjælpe de unge på vej, afhængig af målgruppe, til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Denne indsats ville også kunne samle de reformer op, der er på vej rettet mod de unges vej til arbejdsmarkedet. Tilbud inden for beskæftigelsesindsatsen Et tredje område, hvor det vil være relevant at undersøge perspektivet i at samle forskellige funktioner og tilbud på Enghøjskolen er beskæftigelsesindsatsen. Inden for 23

25 dette område har der tidligere været set på mulighederne for at samle de tilbud som kommunen i dag har på forskellige adresser og lejemål. Det være sig aktiveringsindsatsen på Poppelgården, afklaringstemaet på Lodsvej mv. En samling af disse tilbud kan dels skabe faglig synergi og en bedre koordination i indsatsen, dels frigøre lejemål hos private, som vil kunne indgå i finansiering af de omkostninger, der vil være forbundet med ombygning af skolelokalerne til nye formål. Og så er der ikke mindst ungeindsatsen, som der allerede er peget på ovenfor under Ungdoms- og uddannelsestilbud. Administration Det sidste område der synes relevant at bringe i spil er forskellige administrative funktioner. Et mål for dette kunne være at sikre en aktivitet i bygningskomplekset der på en dynamisk måde kan bidrage til liv og miljø i området. Det kunne fx være undervisningslokaler til de mange interne efteruddannelsesforløb som kommunens medarbejdere deltager i, fx lærernes efteruddannelse og andre administrative kommunale funktioner. En yderligere mulighed er at tilbyde lejemål til fx kommunens lokale lærerforening. Procesplan Det anbefales, at der igangsættes to processpor. Et hvor Central- og Kulturforvaltningen bliver tovholder på en proces sammen med aktører fra Avedøre Stationsby omhandlende etablering af kulturtilbud på skolen fx med afsæt i nogle lokaler, der eksplicit reserveres til dette formål. Det andet spor ledes af Teknisk Forvaltning, som sammen med de enkelte fagforvaltninger belyser fordele og ulemper, pladsbehov og ombygningsbehov ved de forskellige mulige scenarier. Det bliver i denne sammenhæng de enkelte fagforvaltningers ansvar at holde en tæt kontakt og dialog med de konkrete tilbud, der er bragt i spil og som belyses i processen. Herunder at sikre, at personalet de respektive steder blive godt inddraget. Teknisk Forvaltning bliver ansvarlig for at samle et samlet oplæg og beregne de økonomiske konsekvenser heraf. Forvaltningen vil fremlægge en fornyet sagsfremstilling for ØU på mødet i juni, med konkret oplæg til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen. Igangsætning af en tilsvarende afklaringsproces rettet mod den fremtidige brug af Sønderkærskolen efter sommeren 2013 vil ske i forlængelse af endelig beslutning om den fremtidige brug af Enghøjskolen. BILAG: 1 Åben Orientering om rådgivning i forbindelse med den videre anvendelse af Enghøjskolen /12 24

26 10. Ligestillingspolitik 2012 J.nr.: P22 Sagsnr.: 11/17983 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gruppe V stiller forslag om, at sætningen under afsnittet den familievenlige arbejdsplads og barselsbehov, i bilag 2 slettes. Sætningen i andet afsnit, startende med, eller om kommunen skal arbejde for, at flere mænd tager længere barselsorlov, og at kvinder tager kortere barselsorlov. Herfor stemte alle. Kommunaldirektørens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen af Gruppe A, F, V og Liste H. Gruppe O stemmer imod; Idet denne ligestillingspolitik udelukkende indeholder selvfølgeligheder. Den må derfor anses for overflødig. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende ligestillingspolitik SAGSFREMSTILLING HovedMED nedsatte i efteråret 2011 et midlertidigt ligestillingsudvalg med det formål at udarbejde en ligestillingspolitik jf. s beslutning på møde d. 14. juni 2011 om at tage procesplan for udarbejdelse af en ligestillingspolitik til efterretning. HovedMED har på møde d. 12. april behandlet ligestillingsudvalgets forslag til en ligestillingspolitik i Hvidovre Kommune og anbefalet at sende ligestillingspolitikken videre til politisk godkendelse i og Kommunalbestyrelsen. Ligestillingspolitikken er blevet til på baggrund af møder i udvalget samt input fra en ligestillingsworkshop "Hvidovre - en køn kommune" d. 25. januar 2012, hvor alle MEDudvalg og medlemmer af Kommunalbestyrelsen har været indbudt. Hvidovre Kommunes ligestillingspolitik har til formål at sætte en ligestillingspolitisk dagsorden, der skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i Hvidovre Kommune som arbejdsplads. Ligestillingspolitikken favner to forskellige dimensioner i ligestillingsarbejdet: Ligeværd og ligebehandling. I Hvidovre Kommune betyder ligeværd mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen bl.a.: At alle medarbejdere oplever en rummelig arbejdspladskultur, der anerkender og udnytter alles evner, erfaringer og ressourcer, uanset om medarbejderne lever op til bestemte forestillinger om køn eller bryder med dem. I Hvidovre Kommune betyder ligebehandling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen bl.a.: 25

27 At medarbejdere er ligestillet i forhold til deres muligheder og vilkår for ansættelse, kompetenceudvikling, karriere, orlov, løntillæg, jobindhold, uddannelse mv. Ligestillingspolitikken i sin helhed står i bilag 1. Ligestillingsarbejdet bliver forankret i HovedMED i det eksisterende ligestillingsudvalg (suppleret med yderligere medlemmer), der skal konkretisere ligestillingspolitikken, udarbejde handlingsplaner og igangsætte initiativer. HovedMED har opstillet tre indsatsområder i forhold til ligestillingsarbejdet i : 1) Rekruttering Indsatsen på rekrutteringsområdet skal medvirke til at skabe en bedre kønsbalance på kommunens arbejdspladser bl.a. ved at have fokus på ansættelsesprocessen. 2) Den familievenlige arbejdsplads og barselsorlov Indsatsen vil særligt sætte fokus på den livsfase, hvor medarbejdere får børn og holder barselsorlov. Indsatsområdet indeholder en strukturel og en holdningsmæssig dimension. Den strukturelle dimension handler fx om hvordan kommunen sikrer, at barselsorlov ikke diskvalificerer i forhold til løn og karrieremuligheder. Den holdningsmæssige dimension handler fx om barselsorlov kan være en karrierefremmer for kvinder og mænd. 3) Kompetencebegrebet, belønning og køn Indsatsen vil have fokus på at undersøge og drøfte synlige og usynlige belønningssystemer i form af fx løn, kompetenceudvikling og forskellige personalegoder i forhold til køn. Indsatsområderne og organiseringen af ligestillingsarbejdet er beskrevet yderligere i bilag 2. BILAG: 1 Åben Ligestillingspolitik /12 2 Åben Ligestillingspolitik indsatsområder /12 26

28 11. Fælles selskabsstruktur af hovedstadsområdets renseselskaber J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/11381 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 2. at omformuleres til: at kommunens medlemmer af henholdsvis Lynettefællesskabet I/S s bestyrelse og Spildevandscenter Avedøre I/S s bestyrelse bemyndiges til at arbejde for en sådan proces startes op snarest. Herfor stemte alle. Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at der igangsættes en proces med henblik på at afdække muligheden for at lade Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdets andre renseselskaber 2. at kommunens medlem af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S bestyrelse bemyndiges til at arbejde for at en sådan proces startes op. SAGSFREMSTILLING På borgmestermødet den 14. oktober 2011 på Københavns Rådhus var der generel enighed om, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet, hvor i særdeleshed klimaforandringerne stiller nye og store krav til spildevands- og regnvandshåndtering. Herudover er spildevandsselskaberne under et betydeligt pres blandt andet som følge af de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav for udledning til vandløb og recipienter, øgede krav om kontrol, dokumentation og styring af oversvømmelser og udledning af spildevand i forbindelse med kraftig nedbør, behov for specialiseret viden på en række fagområder såsom dimensionering og styring af ledningsnet, bassiner og renseanlæg. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om effektiviseringer. På mødet den 14. oktober 2011 var der således en opfattelse af, at det blandt andet kunne være hensigtsmæssigt at vurdere muligheden for at samle flere af områdets renseanlæg i en fælles selskabsstruktur som et middel til at imødegå disse udfordringer. Dette arbejde kan hensigtsmæssigt forankres i de respektive kommuners kommunalbestyrelser, så selskabernes bestyrelser og ledelser har det nødvendige mandat til at indgå i de videre drøftelser, hvorfor nærværende indstilling forelægges til behandling. 27

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere