Halvårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 30.06.2005"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr Hjmstd Farum, Danmark 2

3 Hovd- og Nøgltal Hovdtal pr (1000 kr.) Ntto rnt- og gbyrindtægtr ) Kursrgulringr ) Udgiftr til mdarbjdr og administration Ndskrivningr på udlån ) Halvårts rsultat ) Udlån ) Egnkapital ) Nøgltal pr Solvnsprocnt 15,5% 18,2% 18,5% 20,9% 18,0% ) Krnkapitalprocnt 15,5% 18,2% 18,5% 20,9% 18,0% ) Halvårts gnkapitalforrntning før skat 15,0% 6,2% 2,8% 6,8% 15,8% ) Halvårts gnkapitalforrntning ftr skat 10,4% 4,3% 2,0% 4,8% 11,4% ) Indtjning pr. omkostningskron 3,71 kr. 2,20 kr. 1,53 kr. 2,34 kr. 4,96 kr. ) Rntrisiko 23,2% 17,2% 19,0% 16,8% 20,2% ) Valutaposition 146,4% 143,7% 106,7% 35,9% 64,2% ) Valutarisiko 1,5% 1,0% 0,5% 0,3% 0,1% ) Udlån plus ndskrivningr i forhold til indlån 22,6% 22,8% 22,2% 25,6% 26,2% ) Ovrdækning i forhold til lovkrav om likviditt 723,3% 720,7% 739,7% 740,8% 618,8% ) Summn af stor ngagmntr 45,6% 24,4% 51,2% 24,8% 29,2% ) Halvårts ndskrivningsprocnt 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% ) Halvårts udlånsvækst 3,9% 8,0% 1,5% 12,5% 2,1% ) Udlån i forhold til gnkapital 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 ) Andl af tilgodhavndr md ndsat rnt 0,5% 0,8% 1,0% 0,6% 0,6% ) ) Som følg af ændringr i rgnskabspraksis pr r 2005-værdir ikk dirkt sammnlignlig md Dr hnviss til afsnittt "Rgnskabspraksis" 3

4 Priodns rsultat Pn-Sam Bank's rsultat ftr skat for først halvår 2005 blv 23,6 mio. kr. mod 8,6 mio. kr. for samm priod i Før skat blv halvårsrsultatt 32,7 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. i først halvår af Rsultatt før skat forrntr dn gnnmsnitlig gnkapital md 15,8%. Halvårsrsultatt r dt bdst i bankns histori og anss for særdls tilfrdsstillnd. Basisindtjningn (rsultat før kursrgulringr og ndskrivningr) udgør 16,5 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. i først halvår 2004, svarnd til t fald på 26%. Faldt i basisindtjningn, som r i ovrnsstmmls md bankns budgt, skylds især ffktn af omlægning til lavr forrntd obligationr i andn halvår af 2004 og ny rgnskabsrglr, som samlt st har rducrt ntto rnt- og gbyrindtægtrn fra 31,3 mio. kr. til 24,3 mio. kr. Kursrgulring af bankns fondsbholdning udvist pr n gvinst på 16,7 mio. kr. mod t tab for først halvår 2004 på 9,9 mio. kr. Kursgvinstn, som r dn væsntligst forklaring på dt flott halvårsrsultat, skylds omlægningr af obligationsbholdningn og dn gunstig udvikling på obligations-, akti- og valutamarkdrn i først halvår. D samld udgiftr til mdarbjdr og administration udgør 7,8 mio. kr. for årts først 6 måndr, hvilkt r 1,0 mio. kr. mindr nd i samm priod i fjor. I først halvår af 2005 har bankn ntto ndskrvt udlån m.v. md 0,4 mio. kr. Pr udgør Pn-Sam Bank's balanc mio. kr. Egnkapitaln udgør 218,4 mio. kr. og solvnsn r opgjort til 18,0% mod lovns krav på 8,0%. 4

5 Forrtningsområd Bankns hovdaktivittr r administration af kapitalpnsionr i arbjdsmarkdspnsionsordningr i Pn-Sam, samt udbud af almindlig bankproduktr og rlatrd srvicydlsr til mdlmmrn af pnsionsordningrn i Pn-Sam og/llr af FOA Fag og Arbjd, samt disss nærmst pårørnd. Antallt af kapitalpnsionr i arbjdsmarkdspnsionsordningrn udgør vd udgangn af først halvår Indlånt på arbjdsmarkdspnsionsordningrn r faldt 9 mio. kr. til 888 mio. kr. Til d øvrig produktr har bankn i først halvår af 2005 ntto haft n mindr tilgang af ny kundr, sålds at antallt af konti ksklusiv kapitalpnsionr i arbjdsmarkdspnsionsordningrn udgør Forrtningsomfangt md bstånd kundr har udviklt sig positivt, hvorvd indlånt sidn årsskiftt r øgt md 46 mio. kr. til 576 mio. kr. og udlånt r øgt md 12 mio. kr. til 381 mio. kr. Dt samld antal konti i Pn-Sam Bank r pr. ultimo juni 2005 opgjort til Dt samld indlån r i forhold til stgt md 5% til mio. kr. Udlån r i samm priod øgt md 8% til 381 mio. kr. Aktikapital Pn-Sam Bank r t 100% jt dattrslskab af Pn-Sam Holding A/S, dr har hjmstd i Farum, Danmark. Aktionærr i Pn-Sam Holding A/S r FOA Fag og Arbjd og fir pnsionskassr tilknyttt Pn-Sam. 5

6 Forvntningr til frmtidn Undr forudsætning af t stort st uændrt rntnivau i andt halvår forvntr bankn t rsultat før skat for hl 2005 i størrlssordnn 40 mio. kr., hvilkt r 24 mio. kr. mr nd forvntt i årsrapportn for Dn stor forskl skylds dn for bankn gunstig udvikling på obligations-, akti- og valutamarkdrn i først halvår Eftr afslutning af halvårsrgnskabt r dr ikk indtrufft væsntlig bgivnhdr, som påvirkr bankns situation. 6

7 Rgnskabspraksis Halvårsrgnskabt r udarbjdt i ovrnsstmmls md Lov om finansil virksomhd samt d af Finanstilsynt udstdt bkndtgørlsr og rtningslinir, hrundr bkndtgørls om finansill rapportr for krditinstituttr og fondsmæglrslskabr m.fl. Pr trådt ny rgnskabs- og kapitaldækningsbkndtgørlsr i kraft. D væsntligst ændringr r i dn forbindls: "Hnsættlsr" r ændrt til "ndskrivningr", hvilkt btydr, at dr ikk længr må fortags statistisk blokhnsættlsr. I forlænglsr hraf r d statistisk hnsættlsr, som primo udgjord 3,2 mio. kr., tilbagført, og ftr fradrag af skat r 2,3 mio. kr. ovrført til gnkapitaln. Frmovr fortags ndskrivning, når dr på dt nklt lån og/llr kund visr sig "Objktiv Evidnc of Impairmnt", OEI, (objktiv indikation for ndskrivning). Praksis ændrs sålds fra at vær hnsættlsr fortagt ftr n sandsynliggjort risiko for tab til at vær ndskrivning ftr mindst n indtrufft bgivnhd, hvor bgivnhdrn dfinrs af bankn slv. Bankn oprrr i dn forbindls md ndskrivning til 0 vd usikrd lån, når ngagmntsbtinglsrn ovrtræds - hraf hyppigst vd misligholdls af afdragsbtalingrn. lånsagr, r aln 0,04 mio. kr. indtægtsført i rsultatopgørlsn. Dn tilsvarnd indtægt udgjord pr ,0 mio. kr. D ikk forfaldn provisionsbløb m.v. modrgns i d rspktiv udlånspostr i balancn. Dr r ikk krav om, at dn bstånd lånmass pr skal omrgns til amortisrt kostpris. Da dt ikk har vært muligt at fortag n brgning af amortisrt kostpris på d ksistrnd lån, udn at fortag n manul gnnmgang og brgning af samtlig nkltlån, har bankn valgt at primo-udlånsportføljn fortsat værdiansætts til nominl værdi. All vntualforpligtlsr skal bogførs til brug vd kapitaldækningsopgørlsn. For bankn r forpligtlsn vd n øjblikklig udtrædn af BEC sålds bogført md 14,0 mio. kr., mns opsiglssvarslt vd husljaftaln md Pn-Sam Liv r bogført md 0,4 mio. kr. Positionr i valuta vægts højr nd tidligr og indgår drmd i d vægtd postr til brug for solvnsbrgningn md t størr bløb nd tidligr og blastr drvd bankns solvns mr nd ftr dn forrig bkndtgørls. "Obligationr" og "aktir" skal værdiansætts til lukkkurs - tidligr anvndts børskursn. Effktn hraf udgjord primo 0,3 mio. kr., og ftr fradrag af skat r 0,2 mio. kr. ovrført til gnkapitaln. Udlån skal optags til amortisrt kostpris, hvilkt vil sig, at provisionn og vntull andr indtægtr/omkostningr skal priodisrs og indtægts-/udgiftsførs ovr hl lånts løbtid. Dtt mdførr, at af i alt 1,1 mio. kr., som r opkrævt i provision vd 7

8 Rsultatopgørls pr (1000 kr.) Not Rntindtægtr Rntudgiftr Ntto rntindtægtr Udbytt af aktir m.v Gbyrr og provisionsindtægtr 743 ) Afgivn gbyrr og provisionsudgiftr Ntto rnt- og gbyrindtægtr ) Kursrgulringr ) Udgiftr til mdarbjdr og administration Ndskrivning på udlån m.v ) -294 Rsultat før skat ) Skat ) Rsultat ) ) Som følg af ændringr i rgnskabspraksis pr r 2005-værdir ikk dirkt sammnlignlig md Dr hnviss til afsnittt "Rgnskabspraksis" 8

9 Balanc pr (1000 kr.) Aktivr Not Anfordringstilgodhavndr hos cntralbankr Tilgodhavndr hos krditinstituttr Udlån til amortisrt kostpris ) Obligationr til dagsværdi ) Aktir m.v ) Andr aktivr Aktivr i alt ) Passivr Not Gæld til krditinstituttr Indlån Andr passivr Gæld i alt Aktikapital Effkt af ændrt rgnskabspraksis Ovrkurs vd mission Øvrig rsrvr Ovrført ovrskud llr undrskud Egnkapital i alt ) Passivr i alt ) ) Som følg af ændringr i rgnskabspraksis pr r 2005-værdir ikk dirkt sammnlignlig md Dr hnviss til afsnittt "Rgnskabspraksis" 9

10 Notr (1000 kr.) Not 1 Rntindtægtr Krditinstituttr og cntralbankr Udlån Obligationr Afldt finansill instrumntr: Valutakontraktr Rntkontraktr 0 8 Afldt finansill instrumntr i alt Øvrig rntindtægtr 0 2 Rntindtægtr i alt Not 2 Rntudgiftr Krditinstituttr og cntralbankr Indlån Rntudgiftr i alt Not 3 Kursrgulringr Not 5 Obligationr til dagsværdi Obligationr til dagsværdi ) Obligationr i alt ) Øvrig notr Evntualforpligtlsr Øvrig garantir Garantir m.v. i alt Andr vntualforpligtlsr Opsiglssvarsl husljaftal md Pn-Sam Liv Udtrædlssgodtgørls vd straksopsigls af aftal md it-lvrandør Øvrig forpligtlsr Andr forpligtlsr i alt I forbindls md dltagls i claringn r dr til sikkrhd dponrt obligationr i Danmarks Nationalbank til n kursværdi på Obligationr ) Aktir m.v ) Valuta Individull ndskrivningr på udlån Valuta-, rnt- & andr kontraktr Akkumulrd ndskrivningr/ Kursrgulringr i alt hnsættlsr primo på udlån Bvæglsr i årt: Not 4 Udgiftr til mdarbjdr og Ndskrivningr i årts løb administration Lønningr og vdrlag til bstyrls Tilbagførsl af ndskrivnigr fortagt i tidligr rgnskabsår, hvor dr ikk længr r objktiv indikation på og dirktion værdiforrringlsn llr værdi- Dirktion forringlsn r rducrt Bstyrls Af bvæglsr i årt indgår I alt i rsultatopgørlsn Mdarbjdrudgiftr Endlig tabt (afskrvt) Lønningr tidligr individult ndskrvt Pnsionr Udgiftr til social sikring Akkumulrd ndskrivningr ultimo på udlån I alt Øvrig administrationsudgiftr IT- & tlfoni-omkostningr Rfundrt Pn-Sam Liv for mdarbjdrydlsr Huslj Rvisionshonorar Andr administrationsudgiftr I alt Summn af udlån, hvorpå dr r fortagt individull ndskrivningr (opgjort før ndskrivningr) Udgiftr til mdarbjdr og administration i alt ) Som følg af ændringr i rgnskabspraksis pr r 2005-værdir ikk dirkt sammnlignlig md 2004-værdir. Gnnmsnitligt antal ansatt Dr hnviss til afsnittt "Rgnskabspraksis".

11 j 2 s V n s d u n n K g r ø J m u r a 0 F n 4 o f l T x 4 a f l T k d. m a s n m a s n p k d. m a s n p. w w w