Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af"

Transkript

1 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring på op til 1 mio. kr. til analys og forprojkt, md dt formål at undrsøg og kortlægg potntialrn for intrnational oplvlssfyrtårn. Konsortirn har afrapportrt dtt arbjd dn 31. oktobr Sks af konsortirn har søgt støtt til vidrudvikling af intrnational oplvlssfyrtårn i priodn Vækstforum har tilkndgivt, at d ønskr n ambitiøs vinkl på udvælglsn af d projktr, dr skal modtag udviklingsfinansiring. Ansøgningsmatrialt fra d sks konsortir r mgt omfattnd. Konsortirn r på forhånd blvt oplyst, at man aln kan forvnt n vurdring fra Vækstforum ud fra slv ansøgningn, sålds at bilagsmatrial for Vækstforum aln fungrr som supplmnt. Til fagligt at rådgiv Vækstforum i forbindls md vurdring af d sks ansøgningr har Vækstforum ndsat t ksprtpanl bstånd af: Ptr Sand, adm. dirktør VEGA Musikkns Hus Rolf Røtns, sniorøkonom Econ Pöyry i Oslo Mark Lornzn, Lktor CBS Eksprtpanlt har gnnmgåt all ansøgningr og alt bilagsmatrial. Eksprtpanlt har forholdt sig til ansøgningr ud fra d kritrir, dr r opstillt i notatr fra Rgion Midtjylland af 5. maj 2008 og 1. oktobr Vurdringskritrirn har sålds vært: Holdbart koncpt og markdsmæssig nyskabls Intrnational tiltrækningskraft Solidt forrtningsmæssigt grundlag 1

2 Intrnational, rgional og lokal forankring Effktr på kort og langt sigt Mdfinansiring og frmtidig finansiringsmulighdr Dr r skt n grundig vurdring af hvr nklt ansøgning. Mdlmmrn i ksprtpanlt har forud for først mød udarbjdt n indldnd individul skriftlig vurdring af dn nklt ansøgning. På først mød har ansøgrn præsntrt drs projkt, og ksprtpanlt har haft mulighd for at still supplrnd og uddybnd spørgsmål til ansøgr. På baggrund af præsntationn har ksprtpanlt diskutrt og vurdrt dt nklt projkt. På dn baggrund r dr blvt udarbjdt n samlt vurdring af hvrt nklt projkt. Vurdringrn r ftrfølgnd blvt godkndt af t nigt ksprtpanl. Md udgangspunkt i d opstilld kritrir har dt vært afgørnd for ksprtpanlts vurdring, at ansøgningrns unikhd, additionalitt og intrnational tiltrækningskraft sammnholds md dn organisatorisk og finansill risiko, som n rgional udviklingsfinansiring skal afdækk. Dt btydr, at slv n god idé llr koncpt kan vurdrs for usikkrt at giv udviklingsfinansiring, hvis oplæg til organisring og finansiring ikk virkr ovrbvisnd. Ellr at n god organisation og n forvntt ralistisk finansiring ikk r tilstrækkligt til at giv udviklingsfinansiring til n idé og koncpt, dr ikk vurdrs at hav tilstrækkligt udviklingspotntial til at bliv t intrnationalt oplvlssfyrtårn. Eksprtpanlt har ikk vurdrt om d aktivittr, dr ansøgs om midlr til, r støttbrttigd i forhold til gældnd rglsæt for, hvad Vækstforum må mdfinansir. 2. Særlig bmærkningr Eksprtpanlt bmærkr, at ansøgningrn samlt st har n lavr standard nd dt kunn forvnts. Dt skal ss båd i lyst af d midlr, som ansøgrn har modtagt fra Vækstforum til at forbrd ansøgningrn, og i forhold til d forholdsvis stor udviklingsmidlr Vækstforum på forhånd har givt tilsagn om at kunn bvilg til d rtt projktr. Ansøgningrn har gnrlt manglt tilstrækkligt klarhd og fokus på oplvlssindhold. Dr kan notrs n udprægt mangl på privatøkonomisk ngagmnt i projktrn, og til n vis grad burd dr hav vært størr dltagls af rgional vidninstitutionr. Endvidr har ksprtpanlt hæftt sig vd, at n stor dl af ansøgningrn har haft t optimistisk syn på tiltrækningskraftn og ansøgningrn har gnrlt ovrvurdrt bsøgstalln. Eksprtpanlt findr på dn baggrund, at flr af forrtningsgrundlagn r ovrordntlig positiv og i nklt tilfæld nærmst uralistisk. Spcilt r dt ksprtpanlts vurdring, at dt dokumntationsmatrial, dr r tilvjbragt, ikk har dn tyngd og rlvans, som man md rtt har kunnt forvnt i forhold til d midlr, dr r anvndt hrpå. Spcilt kvalittn af kstrnt rkvirrt matrial har i ovrvjnd grad dog md 2

3 t par undtaglsr - vært af n sådan karaktr, at ksprtpanlt kun i bgrænst omfang findr, at dt har bidragt md ny og brugbar vidn. Dt skal måsk ss i lyst af, at dt samm rådgivningsfirma har vært kstrn hovdrådgivr for fir af d sks konkurrrnd ansøgningr. Dt anbfals drfor, at d konsortir, dr i dn kommnd rund bvilgs mdfinansiring, blivr stillt ovr for størr krav til kvalificrt projktldls og sikring af tilstrækklig rlvans og kvalitt af dn måd d tildlt rgional udviklingsmidlr anvnds på. Eksprtpanlt har bmærkt, at ansøgningrn gnrlt har n mgt lill rhvrvsmæssig opbakning i Rgion Midtjylland ud ovr d virksomhdr, dr dannr grundlag for ansøgningn. Dt btydr, at n mgt stor dl af dn kstrn finansiring, dr skal tilvjbrings såfrmt fyrtårnn skal ralisrs, forvnts at komm fra d samm fond. I lyst af dn aktull finanskris og dn økonomisk afmatning, hvor privat midlr til risikobtond invstringr voldsomt rducrs, koblt md d i flr ansøgningr mgt stor anlægsbudgttr, r dt vurdringn, at dt blivr ndda mgt vanskligt at tilvjbring mdfinansiring af projktrn. Dt r sålds ksprtpanlts opfattls, at dn samfundsøkonomisk situation sidn Vækstforum bsluttd, at man vill mdfinansir oplvlssfyrtårn, har ændrt sig markant. Dtt forhold bør Vækstforum hav in mnt i forhold til at vurdr, hvorvidt n rgional udviklingsfinansiring vil spill n afgørnd roll for projktts gnnmførls, sålds at Vækstforums positiv risikovillighd anvnds md størst mulig omtank og ralism. 3. Anbfalingr vdr. d konkrt projktr Ovrordnt r dt ksprtpanlts vurdring, at ansøgningrn gnrlt bærr præg af, at d kun i bgrænst omfang indholdr tilstrækklig unikhd og dokumntation til at kunn btragts som potntilt intrnational oplvlssfyrtårn i forhold til ambitionr som Vækstforum har opstillt. Èn nklt ansøgning r i n klass for sig og vurdrs at hav godtgjort, at dt bør tildls n mgt stor udviklingsfinansiring. En rækk ansøgningr indholdr dllmntr llr potntial til at arbjd vidr md. D vil vntult kunn tildls n mindr udviklingsfinansiring nu llr på t snr tidspunkt. Ndn for r kort gngivt ksprtpanlts anbfalingr vdrørnd d nklt ansøgningr. Ansøgningrn r opstillt i vilkårlig rækkfølg, dog md én ansøgning til sidst, dr vurdrs at fald udn for katgori i forhold til d opstilld kritrir. I forhold til d nklt ansøgningr r dt ksprtpanlts samld vurdring, at: Plant Randrs ikk bør tildls udviklingsfinansiring, fordi dr til trods for t storslåt projkt savns intrnational rason to go og økonomisk ralism i mulighdn for at gnnmfør projktt, båd i forhold til bsøgsforvntningr, driftsøkonomi og finansiring. Rgional mdfinansiring vil godt nok kunn sikr additionalitt, mn projktts økonomisk risici ovrskyggr projktts positiv lmntr. Spcilt vurdrs dt uralistisk at opnå 50 pct. fondsfinansiring af invstringn på op mod 1,6 mia. kr. Også driftsøkonomin vurdrs 3

4 uralistisk på grund af alt for uralistisk bsøgstal. En mindr dl af projktt omkring gudnån virkr prspktivrigt supplmnt og kunn sikkrt saml privat opbakning, så dt kan udvikls til t intrssant supplmnt til Randrs Rgnskov. Mdfinansiring fra vækstforum vurdrs ikk afgørnd for dt samld projktts mulighdr for at kunn ralisrs. ElmntZ kunn på t snr tidspunkt tildls n mindr udviklingsfinansiring. Projktt bærr i dts nuværnd form præg af n hlt basal mangl på fokus, dr burd hav vært skabt i dt forgånd projktudviklingsforløb. Dt anbfals, at projktt gntænks md fokus på vind, og at dt skr i t tæt samarbjd md Vstas. Dt bør ovrvjs om placringn af bygningn kan flytts til n andn og mr naturlig lokalitt. Dt r positivt, at projktt har n markant lokal opbakning og stort og flot ngagmnt fra Vstas. Mdfinansiring fra Vækstforum vurdrs vigtigt for projktts vntull vidr udvikling. Havts Hus bør tildls n mgt stor udviklingsfinansiring, fordi dr r tal om t unikt koncpt, dr byggr på oplvls i kombination md vidn og rhvrv indtænkt i n intrssant global kontkst. Ansøgningn bærr præg af n ydmyg ralism og troværdighd i forvntningrn, samt t stærkt commitmnt blandt all væsntlig aktørr. Projktt har sålds stor additionalitt. Ansøgningn indholdr n ralistisk forrtningsmodl og projktt har n ralistisk mulighd for at udvikl sig til t intrnationalt oplvlssfyrtårn ikk mindst pga. dn forskningsmæssig dimnsion og d nytænknd idr omkring formidling og vandrudstillingr. Mdfinansiring fra Vækstforum vurdrs vigtig for projktts ralisring. Fængslt kunn tildls udviklingsfinansiring, fordi dr r tal om n spændnd bygning, dr har historisk potntial til at kunn bnytts på n ny og intrssant måd. Prspktivrn for oplvlssindholdt r dog givt potntialt skuffnd. Dr r tagt alt for stor tisk forbhold til at dt vil vær intrssant for andt nd n mgt lill målgrupp. Dt bør drfor vær t krav for mdfinansiring, at dr arbjds mr visionært md oplvlssdln. Dt kan f.ks. sk vd at iscnsætt livts stor spørgsmål (skyld, straf, rtfærdighd, moral), så dt blivr nærværnd. Oplvlssdln bør hav stor kant for at vær intrssant for bsøgnd og for kommrcill aktivittr og samarbjdr md film/tv, tatr, forningr osv. Umiddlbart virkr konsortit finansilt stærkt, mn dn økonomisk kris kan ændrr hrpå. Drfor bør n vntul mdfinansiring givs tapvis og modsvar vntul andn kstrn finansiring. Mdfinansiring fra Vækstforum vurdrs btydnd for at sikr t unikt indhold af slv oplvlsscntrt, mn ikk for koncptt som hlhd. Hdns Colossum ikk bør tildls udviklingsfinansiring, fordi ansøgningn som hlhd ikk lvr op til d opstilld kritrir for oplvlssfyrtårn. Oplvlssindholdt vurdrs også som mgt svagt, bl.a. fordi dr ikk r samarbjd md kstrn rgional aktørr, dr kunn bidrag til at skab indhold. Projktt har dog n mgt stor lokal opbakning og byggr på gnnmarbjdd ambitionr om at sikr oplvlssmulighdr og lokal stolthd i t sådant omfang, at Vækstforum såfrmt dr arbjds vidr md at giv oplvlsscntrt rlt, unikt og nyskabnd oplvlssindhold, kunn ovrvj n form for mdfinansiring, dr ikk vil virk konkurrncforvridnd i forhold til andr på kort llr længr sigt potntill multiarnar i rgionn. Mdfinansiring fra Vækstforum vurdrs på ingn mådr afgørnd for projktts 4

5 ralisring, dr bør kunn gnnmførs på markdsmæssig forudsætningr. Projktt har sålds n mgt lav additionalitt, og finansiring fra Vækstforum vil i høj grad virk som t dirkt tilskud til n nklt privat virksomhds aktivittr. Maning Making Exprinc (MMEx) ikk tildls udviklingsfinansiring, fordi ansøgningn som hlhd ikk lvr op til kritrirn for oplvlssfyrtårn. Ansøgningn har md dns konstruktion og formål n sådan karaktr, at dn faldr udn for katgori. Ansøgningn byggr dog på så unik n idé, og md så brd n opbakning, at Vækstforum bør ovrvj at mdfinansir initiativt md n mindr udviklingsfinansiring i andn sammnhæng, og vt. i samarbjd md andr rgionr. Indholdt i ansøgningn kan hav stor værdi for udviklingn af rgional attraktionr. Vækstforum bør sikr sig, at dr ikk opstår konkurrncforvridning i forhold til privat firmar, dr finds på markdt. Mdfinansiring fra Vækstforum vurdrs som afgørnd for idéns ralisring. 4. Vurdring af d nklt ansøgningr Ndn for finds n uddybnd vurdring af d nklt ansøgningr ftr følgnd struktur: Kort frmstilling af projkt Positiv lmntr vd projktt Ngativ lmntr vd projktt Samlt vurdring 4.1 Plant Randrs Plant Randrs søgr om udviklingsfinansiring til dn vidr procs md at få tablrt t udndørs zoo områd langs Gudnån samt tablringn af vrdns størst indndørs zoo. Midlrn skal bl.a. anvnds til vidr koncptudvikling, fundraising, arkitktkonkurrnc og tablring af skrtariat. Områdt langs Gudnån skal formidl vidn og fungr som n tidsrjs, hvor dr vil indgå forhistorisk dyr samt bud på frmtidns dyr. Dt stor udndørsaral r i dag åbnt for offntlighdn og vil fortsat vær dt, mn Plant Randrs vil tilbyd transport, guidd tur og ovrnatningsmulighdr i områdt. Drudovr r dt ambitionn at indgå aftalr md forskllig typr af fødvarproducntr omkring tablring af f.ks. mikro-byggrir og mikro-mjrir, hvor produktionn tagr udgangspunkt i historisk produktionsmtodr og tidligr anvndt afgrødr. Etablringn af vrdns størst indndørs zoo (Plant Randrs World Dom) komm til at liggr i umiddlbar forlængls af Randrs Rgnskov. Dt r plann at bygg t m2 stor kuppl, som vil indhold flr forskllig klimazonr, hvor gæstrn kan oplv dyrn i drs rtt 5

6 lmnt. Dt vil sålds vær muligt at oplv dyr fra arktisk områdr til dyr fra tropisk rgnskov undr samm tag. Plant Randrs vil i tilknytning til domn tablr t hotl md ca. 200 værlsr samt tilhørnd mød og konfrncfacilittr. Positiv lmntr Koncptt og idn md World Dom r båd storslåt og ambitiøst, og vil kunn opnå n vis indldnd intrnational opmærksomhd og kan bidrag til supplr d tilbud på oplvlssparkr, dr i forvjn finds i Jylland. Attraktionn i sig slv vil næpp ovr n længr årrækk kunn tiltrækk t nævnværdigt antal intrnational turistr, mn kan for nogl vær n grund til, at Rgion Midtjylland vælgs som dstination frm for Sydjylland og Nordjylland. I t mindr omfang vil dr kunn tiltrækks ny turistr fra nærmarkdrn md intrss for dyr og natur. Ambitionrn om at kobl og sammntænk områdt omkring Gudnån og World Dom anss som n styrk i projktt. Samtidig r dt n kvalitt i projktt, at dr læggs vægt på koblingn mllm formidling og vidnopbygning rlatrt til biodivrsitt, bærdygtighd, bvarls af ældr afgrødr samt gaml produktionstknikkr. Projktt liggr også godt i tråd md tndnsn om, at turistr vil bsøg d bdst og størst attraktionr. Dn lokal intrss og opbakning til Plant Randrs r stor. Bl.a. støtt lokal turismfrmmorganisationr, national vidnaktørr samt størr fødvarproducntr op om projktt. Dt bmærks i dn forbindls, at dlprojktt omkring ngaralrn vd Gudnån vil kunn udnytt dn særlig natur i t samspil md størr dansk virksomhdr og vidninstitutionr. Randrs Kommun har prioritrt tablringn i kommunplann og vil ndvidr arbjd for at forbdr infrastrukturn til og fra Plant Randrs. World Dom vil dsudn kunn tilbyd lokalbfolkningn n ny attraktion og giv lokal stolthd. Ngativ lmntr Etablring af World Dom vil i sig slv ikk vær unik, båd fordi bygningskontruktionn og dt forslåd indhold ikk i intrnational sammnhæng vil vær spktakulær llr tilstrækkligt prsonligt nærværnd for dn brd grupp af potntill turistr. Etablringsomkostningrn for Plant Randrs vurdrs til at vær på 1,6 mia. kr. og blivr drmd t af danmarkshistorins størst anlægsbudgttr for n attraktion. Dn forholdsvis stor anlægsudgift forvnts dækkt af 50 pct. kstrn fond og 50 pct. lån. Spcilt fondsfinanisringn virkr uralistisk høj, og dr r ingn forløbig tilkndgivlsr fra fond. Pga. d usikr finansill forudsætningr r dr stor risiko forbundt md projktt. Dtt kommr også til udtryk i dt gnnmført fasability studi. 6

7 Indtægtrn vil primært komm fra ntréindtægtr, og dt forvnts, at dr årligt som minimum vil vær bsøgnd mns dt ralistisk bud i fasibility studirn r lidt ovr D opstilld bsøgstal i markdsanalysn vurdrs dog usikr og md stor risiko for ikk at opfyld forvntningrn. Hvis dr sammnligns md lignnd dansk attraktionr har Købnhavns Zoologisk hav årligt 1,2 mio. bsøgnd, mns dn planlagt Blå Plant (Danmarks Akvarium) stimrr t bsøgstal på bgg zoologisk attraktionr har t langt størr opland nd Plant Randrs. Til sammnligning har Lgoland i Billund t årligt bsøgstal på 1,6 mio., mn r langt mr kndt intrnationalt og r opbyggt gnnm årtir. Randrs Rgnskov r i dag t vlfundrt brand i Danmark, mn r forholdsvis ukndt udn for Danmarks grænsr, og dt krævr drfor btydlig rssourcr, at markdsfør attraktionn intrnationalt. Givt at dt lykkds at tiltrækk ovr bsøgnd til Plant Randrs vurdrs dt forrtningsmæssig grundlag fortsat usikkrt, da projktt manglr privat opbakning. Ansøgningn dokumntrr ingn privat partnr, som finansilt støttr op om projktt. Hvis Plant Randrs tablrs vil dt vær bhov for 140 spcialisrd mdarbjdr, som skal stå for at driv Plant Randrs. Dt vurdrs som usikkrt om dt rgional arbjdsmarkd kan opfyld bhovt for kvalificrt arbjdskraft dt drjr sig ikk kun om dyrpassr, mn også højt spcialisrd forskr, som skal forsk i biodivrsitt og gnnmfør andn vidnbasrt udviklingsaktivitt. Ansøgningn dokumntr ikk i tilstrækkligt omfang, at World Dom blivr forskningsmæssigt intrssant, at dt kan tiltrækk intrnational forskr til Randrs. Drudovr vil Plant Randrs md ovr bsøgnd om årt kræv omfattnd invstringr i udbygning af infrastrukturn fra såvl lokal som national sid. En ralistisk løsning hrpå r ikk udviklt. Samlt vurdring Slv Plant Randrs World Dom kan bliv n storslåt attraktion md nyhdsværdi d først par år, og vil i n vis grad kunn tiltrækk intrnational bsøgnd til Rgion Midtjylland (llr fra andr jysk dyrparkr / ZOO s), mn dt forrtningsmæssig grundlag vurdrs som stærkt ovrvurdrt. Dt skylds primært uralistisk forvntningr omkring bsøgstal i fasibility-studit. Finansiringsmodlln for Plant Randrs frmstår uklar og må dsudn anss som mgt usikkr. Md dt stor budgt r projktt afhængig af stor fondskapital og dt vurdrs som ydrst vanskligt slv i god økonomisk tidr at opnå dn fornødn kapital til gnnmførls af projktt. D ansøgt midlr skal anvnds til ydrligr konkrtisring og koncptudvikling, så dt r drfor ikk sikkrt, at Vækstforums vidr udviklingsfinansiring sikrr, at projktt gnnmførs. Hvis ansøgr vælgr at arbjd vidr md World Dom koncptt anbfals i lyst af projktts størrls, at dt skr i t koordinrt samarbjd md all national aktørr og intrssntr på områdt, hrundr også dn kommnd Blå Plant. Ss bort fra World Dom, så r slv idn omkring brugn af aralrn i Gudnå-områdt intrssant, og dt vurdrs at kunn gnnmførs udn stor økonomisk risici. Udviklingn af 7

8 områdt vil ikk kunn dfinrs som t intrnationalt oplvlssfyrtårn, mn vil kunn bidrag til at tilfør n kstra dimnsion til Randrs Rgnskov, og vil kunn styrk Gudnå-områdt som n vigtig dl af dn midtjysk idntitt. Dr kan tablrs ny samarbjdsfladr mllm f.ks. fødvarproducntr og Randrs Rgnskov. Dnn dl af projktt indholdr ndvidr n intrssant dimnsion md at åbn op for at kobl dt historisk landbrugsområd md fødvarproduktion, hvor f.ks. mikro-bryggrir kan afprøv ældr afgrødr og produktionstknikkr. 4.2 ElmntZ ElmntZ r n ny højtknologisk oplvlssattraktion tæt vd Ringkøbing Fjord, hvor bsøgnd kan få ny vidn om lmntrn natur, lys, vind og vand. Hovdkoncptt i oplvlsscntrt r mnnskts mød md naturn. Dr søgs om midlr til vidr udvikling af koncptt, vidr fundraising, intrnational arkitktkonkurrnc m.m. På sigt r dt plann, at dr skal byggs n unik bygning, som vil indhold n rækk oplvlssrlatrd mulighdr, som på dn n llr andn måd r rlatrt til natur, lys, vind og vand. Dr læggs mgt vægt på at d forskllig mulighdr skal indhold t højt vidns- og formidlingsnivau, som givr dn bsøgnd n størr indsigt i naturns kræftr. Udovr at vær t tilbud til turistr skal ElmntZ også fungr som t udstillingsstd llr showroom for ny miljø- og nrgi-rigtig løsningr. Virksomhdr vil hav mulighd for at få dmonstrrt llr afprøvt drs tknologi og vil drmd kunn indgå som t tilbud til d bsøgnd i ElmntZ. Positiv lmntr Områdt omkring Vstkystn har bhov for t størr synligt oplvlsscntr, dr kan bidrag til n udvikling af Ringkøbing Skjrn som hlårsdstination. I udgangspunktt bør t størr projkt som ElmntZ kunn fungr som t tilbud til d lokal turistr i områdt, dr har ønskr om t kstra tilbud i form af t oplvlsscntr. Rgionn har i dag mang turistr og t størr oplvlsscntr vil for diss turistr oplvs som nogt nyt og attraktivt. Dt r dog usikkrt, om oplvlsscntrt vil få dn fornødn intrnational opmærksomhd, som kan bidrag til at tiltrækk ny turistr til rgionn. Ansøgningn har n stærk rgional og lokal opbakning i form af flr lokal intrss tilkndgivlsr. Udovr Ringkøbing Skjrn Kommun r dr positiv opbakning fra Vstas, dr r mgt ngagrt i projktt og har tilbudt at yd t privat tilskud til vidrudvikling af oplvlsscntrt på 1,5 mio. kr. Vstas indgår ndvidr i dt konsortit, dr står bag ansøgningn. 8

9 Ansøgningn indholdr n forholdsvis grundig analys af drifts- og anlægsomkostningrn. Dr r opstillt t i udgangspunktt for dnn typ attraktion ralistisk budgt på 268 mio. kr. til tablring af ElmntZ. ElmntZ vil md dt rigtig indhold og tilbud kunn bidrag positivt til at markdsfør Ringkøbing Skjrn og drmd på længr sigt mdvirk til at fasthold og tiltrækk kvalificrt arbjdskraft til områdt. ElmntZ vil ndvidr kunn bidrag til øgt rgional stolthd båd blandt borgr og virksomhdr. Ngativ lmntr Dn størst udfordring for ansøgrn bag ElmntZ r at få konkrtisrt og målrttt indholdt. Bskrivlsn af oplvlssindholdt i ansøgningn r uklart og ikk særligt fokusrt. På dn n sid handlr dt om n rækk gnrisk princippr for oplvlssdsign og indhold som f.ks. lmntrn, kspditionr, transformationr og dilmmar, mn dr givs ikk nogt konkrt billd af indholdt. På dn andn sid indholdr ansøgningn n rækk forslag til konkrt aktivittr og oplvlsr, mn som r udn rtning, og man forholdr sig ikk konkrt til lmntrn. Dr stills dsudn spørgsmålstgn vd om ElmntZ kan bliv t intrnationalt fyrtårn. Et højtknologisk oplvlsscntr r ikk ny i hvrkn national llr intrnational sammnhæng, og dt r vanskligt i ansøgningn at idntificr dn markdsmæssig nyskabls i ElmntZ. Drfor vurdrs dt som vanskligt at tiltrækk ny intrnational turistr. Koncptt og oplvlssindholdt r for ukonkrt til at dn gnnmført markdsanalys kan tillæggs rlvans. Mn umiddlbart vurdrs t bsøgstal, som dr oprrs md på , som værnd højt. Dt svarr til at omkring hvr trdj rlvant turist bsøgr ElmntZ i løbt af sæsonn. Slv om udbuddt af oplvlsr i nærområdt r lavt, så vurdrs ElmntZ ikk at kunn tiltrækk bsøgnd fra t stort opland i dts nuværnd ufokusrd udformning. Samlt vurdring ElmntZ r ikk t intrnationalt fyrtårn. Slv md storslåt arkitktur blivr dt vanskligt at tiltrækk intrnational turistr. Områdt omkring Ringkøbing manglr t størr oplvlsscntr, og ElmntZ kunn md dt rigtig koncpt hav haft t godt potntial for at opfyld dtt bhov. Samtidig r dr n mgt stærk lokal og rhvrvsmæssig opbakning til ralisring af t størr projkt. I lyst af dn først runds udviklingsfinansiring til udarbjdls af indhold og koncpt, så r dt skuffnd, at projktt ikk r nåt længr i forhold til konkrtisring af indhold og koncpt, som r afgørnd for dt vidr arbjd. Aktørrn bag ansøgningn syns at hav undrvurdrt bhovt for profssionl projktudvikling og fokusring af koncptt i forhold til båd gn og rhvrvsmæssig ambitionr, samt d ambitionr dr r opstillt fra Vækstforum. Dt anbfals, at aktørrn bag ElmntZ nøj ovrvjr projktts vidr udvikling. Dt anbfals, at dr fokusrs på dt unikk og mgt positiv samarbjd md og ngagmnt fra Vstas, og at 9

10 ElmntZ koncntrrr koncptt omkring tmat vind. Vstas har t koncpt og n histori at fortæll, som kan skab værdi for ElmntZ. Ansøgningn afspjlr, at dr r t godt samarbjd mllm Dstination Ringkøbing Fjord og Vstas (md virksomhdns historisk udspring og historisk vigtighd for områdt), hvilkt r t godt grundlag for t tættr offntligt privat samarbjd. Konkrt har Vstas bhov for t udstillingslokal, og dt kan vær driftsøkonomisk hnsigtsmæssigt at bnytt dnn mulighd i vidrudviklingn af ElmntZ og vil drmd kunn bidrag md fokusrt fagligt indhold. Et vigtigt aspkt i ElmntZ vil vær dn fysisk placring. Md t stærkt fokus på vind bør ElmntZ s placring gnovrvjs, sålds at dr fokusrs på n kystnær placring udn bynærhd. Endvidr vil projktt kunn styrks md dltagls af forsknings- llr vidninstitutionr. 4.3 Havts Hus Havts Hus i Grnå tablrs i tilknytning til Kattgatcntrt og skal fungr som t forsknings, rhvrvs- og oplvlsscntr. I oplvlsscntrt kan bsøgnd oplv havt og dts stor dyr i t stort digitalt akvarium. Udovr at intgrr forskning og rhvrv byggr forrtningsgrundlagt i Havts Hus også på tablringn af vandrudstillingr, som skal bidrag til at profilr Havts Hus intrnationalt. Oplvlsscntrt kommr primært til at bstå af to dl. I dn n dl vil bsøgnd, vd hjælp modrn projktionstknologi i 3D, oplv havts stor dyr i n såkaldt black box, dr vil fungr som n slags stor biograf md intraktiv gulv og vægg. Dn andn dl vil bstå af intraktiv udstillingr, hvor formidling om havt skr gnnm anvndls af ny tknologi. Dr læggs op til at udstillingrn udskifts hvr 3-4 år. En væsntlig dl af Havts Hus blivr ndvidr forskningsdln, hvor dr oprtts t intrnationalt forskningscntr md tst-facilittr og laboratorir. Ambitionn r, at forskningscntrt skal hav høj intrnational standard og kan drmd bidrag til at tiltrækk intrnational forskr. På rhvrvssidn tablrs t rhvrvshus, hvor virksomhdr md intrss og forrtningsområdr rlatrt til dt marinmiljø kan lj sig ind i kontorfællsskabr. Havts Hus placrs i Grnå Havn og arkitkturn skal virk som t landmærk samt vartgn/ikon for Grnå og Djursland. Dr søgs midlr til projktadministration, projktudviklingsomkostningr og arkitktkonkurrnc. Positiv lmntr Ansøgningn fra Havts Hus r intrssant, fordi dn kombinrr samspillt mllm oplvlsstilbud, forskning, formidling og uddannls på n ny r intrssant måd. Ansøgningn 10

11 opfyldr all d opstilld kritrir for udviklingsfinansiring, dog r nklt kritrir ikk opfyldt lig fyldstgørnd, mn samlt r dt n stærk ansøgning. Havts Hus kan få n stærk tiltrækningskraft ikk kun i Danmark, mn har også t intrnationalt potntial, som kan vær positivt mdvirknd til at n mindr grupp af særligt intrssrd intrnational turistr vælgr Midtjylland som rjsdstination. Dt forrtningsmæssig koncpt r ralistisk, og dt r t intrssant koncpt at kombinr dn fast udstilling md n vandrudstilling. Dr forliggr n ralistisk intrnational markdsanalys, dr konkludr at vandrudstillingr kan bidrag positivt til driftn af Havts Hus. Samtidig vil vandrudstillingr kunn bidrag til at profilr og markdsfør Havrs Hus intrnationalt. Et andt intrssant aspkt r koblingn mllm undrholdning, uddannls og formidling, hvor missionn for Havts Hus r at giv bsøgnd ny vidn og bvidsthd om havt og dts btydning. Intrnationalt og nationalt r dr n tndns til at bsøgnd i stignd grad går ftr du-tainmnt i drs valg af attraktion. Samtidig vurdrs dt forrtningsmæssig grundlag ralistisk dr oprrs md bsøgstal på bsøgnd. Dr r dsudn stor lokal opbakning til projktt blandt andt mdfinansirr Norddjurs Kommun 20 mio. kr. af tablringsomkostningrn og Kattgatcntrt læggr 6,2 mio. kr. i kontant mdfinansiring. Dsudn r dr opbakning fra dn lokal virksomhd Danish Bioful Holding, som arbjdr md at udvind biobrændsl fra tang. En andt væsntlig aspkt vd Havts Hus r dn mgt stærk intrss blandt partnr, f.ks. univrsittr om at tablr og vidrudvikl attraktionn. Ngativ lmntr Havts Hus r ikk n ny attraktion, mn r mr n udbygning/opgradring af dt nuværnd Kattgatcntrt, og Havts Hus vil i først omgang ikk vær t intrnationalt oplvlssfyrtårn. Dn intrnational tiltrækningskraft vurdrs bgrænst i størr sammnhæng, og vil givtvis i d først 5 10 år i sig slv ikk mærkbart kunn tiltrækk væsntlig flr intrnational turistr til Rgion Midtjylland. Havts Hus ansøgr om mio. kr. til ydrligr produktudvikling i priodn Dr r ingn mdfinansiring fra partnrn i priodn , mn drimod r dr n btydlig mdfinansiring, dr r rlatrt til slv byggrit af Havts Hus. Dt btydr at dr i praksis ikk r mdfinansiring til ydrligr produktudvikling. Flr univrsittr r mgt intrssrd og støttr stærkt op om Havts Hus md intrsstilkndgivlsr, mn ydr n mgt lill mdfinansiring. I ansøgningn læggs dr mgt vægt på tstfacilittr og forskningsdln, så dr bør arbjds på n modl, hvor forskningsmiljør bidragr økonomisk til tablringn af Havts Hus. 11

12 Dt r i n rapport blvt anbfalt, at Danmark skal hav t nyt havforskningscntr, mn placringn r ndnu ikk fastlagt. Hvis dt bslutts af placrr havforskningscntrt t andt std nd Grnå vil dt givtvis undrminr ntværkt og tablringn af Havts Hus. Omvndt vil placringn af havforskningscntrt i Grnå styrk miljøt og dn intrnational forskningsprofil. Samlt vurdring Dr r tal om t unikt koncpt, dr byggr på oplvlsr i kombination md vidn og rhvrv. Koncptt og forrtningsmodlln r ralistisk og bær præg af ydmyg ralism og troværdighd i forvntningrn til bsøgstal og økonomi. Dt vurdrs, at projktt vil skab intrnational opmærksomhd og ffkt i form af imag for Danmark. Dr r også potntial for rhvrvsudvikling i t rgionalt ydrområd. Havts Hus rummr dsudn nyskablsr indn for formidling og bskrivr mgt konkrt, hvordan ny intraktiv tknologi kan anvnds til at formidl vidn om havt og dts hmmlighdr. Intntionn om at skab t oplvlsscntr af høj kvalitt md fokus på du-tainmnt og uddannls læggr fint i tråd md intrnational trnds. Dr vil ndvidr vær stor synrgi mllm oplvlsscntrt, forskningsdln og rhvrvt, som kan vær md til kontinurligt at skab ny vidn, dr kan omsætts til ny oplvlsr, som ftrfølgnd kan anvnds dirkt i Havts Hus og i udviklingn af ny vandrudstillingr. Md dn forskningsmæssig dimnsion kan skab stor intrnational opmærksomhd. Endvidr r fokusringn på vandrudstillingr t nytænknd koncpt, som båd bidragr til indtjning og i særdlshd mdvirkr til markdsføring og intrnational profilring af Havts Hus. Samlt st bør Havts Hus tildls n stor udviklingsfinansiring, da dr r tal om t unikt og nyskabnd koncpt. Dr r dog bhov for at afklar partrns mdfinansiring til dn fortsatt udviklingsfinansiring frm til dn gntlig byggfas. 4.4 Fængslt Horsns statsfængsl js i dag af Tækkr Group, dr vil ombygg og udvikl fængslt. Fængslt kommr til at bstå af tr dl t oplvlsscntr, hotl og konfrnc samt indhold kunst, kultur og dsign. Tækkr Group og Horsns Kommun har dannt t konsortium, dr søgr om midlr til udvikling af oplvlsscntrt og altså ikk hotl og kulturdln. Midlrn skal primært anvnds til forsat koncptudvikling og løbnd udvikling af oplvlsscntrt hrundr udvikling af intraktiv dialogplatform og spil samt bmanding af oplvlsscntrt. Dt r plann, at oplvlsscntrt åbnr i forårt 2011 og forvntningn r, at dr dt først år kommr mllm bsøgnd i Fængslt. Tmat for oplvlsscntrt r kriminalitt og straf, og dt vil vær muligt at bsøg Fængslt på forskllig nivaur fra t 12

13 normalt musumsbsøg til t digitalt rollspil, hvor man allrd hjmmfra har talt md tidligr fangr. Til oplvlsscntrt vil også vær tilknyttt t vidncntr, hvor f.ks. skolklassr vil få uddybnd information og få mulighd for at diskutr og rflktr ovr tmat kriminalitt og straf. Målgruppn for oplvlsscntrt bstår af n rækk gruppr, hvor dn primær målgrupp vil vær familir md børn +10 år, ung og par udn børn. Drudovr vil dt vær muligt at tiltrækk koncrt og vntgæstr, som bsøgr Fængslt i andn sammnhæng. Oplvlsscntrt vil drudovr også hav n skoltjnst, hvor skolklassr kan lær om kriminalitt og straf. Positiv lmntr Fængslt har t spændnd koncpt i forhold til tmat kriminalitt og straf, som blivr bhandlt på t fagligt højt nivau og md høj tisk kodks. Dr finds intrnational ksmplr på lignnd oplvlsscntr, mn har n knap så høj faglighd i formidlingn sammnlignt md Fængslt. Fængslt r absolut nyskabnd i n dansk kontkst, mn intrnationalt finds dr andr fængslr, som r byggt op omkring samm koncpt f.ks. USA og Tyskland. Kvalittn af koncptt r af tilstrækklig høj kvalitt, at dt vil mdvirk til at øg dt samld udbud af attraktionr i Rgion Midtjylland. Fængslt vil i sig slv ikk i nævnværdigt omfang kunn tiltrækk flr intrnational turistr, mn omvndt kan Fængslt hav btydning for, at turistrn ntop vælgr Midtjylland som dstination. Koncptt og indholdt i Fængslt r langtidsholdbart og md dn rtt fornyls og innovation kan dt bidrag til få stor værdi for turismrhvrvt mang år frm. Idn md at kobl slv oplvlsscntrt md mr kriminlt forbyggnd aspktr r t positivt lmnt i ansøgningn, mn vil sandsynligvis ikk bidrag til flr bsøgnd. Ansøgningn har t stærkt lokalt konsortium, hvor Horsns Kommun r mdjr af projktt, og bidragr til mdfinansiring på hotl- og konfrncdln. Samtidig læggs dr i ansøgningn op til, at dr r positiv tilkndlsr fra fond. Et væsntligt positivt lmnt r dsudn, at Fængslt opfyldr t bhov for at udfyld ksistrnd fysisk rammr, som skal brugs til andn anvndls. At bygningrn finds minimr tablringsomkostningrn og bygningrn har n sådan karaktr, at d på længr sigt kan anvnds til andr formål nd t oplvlsscntr. Md stor sandsynlighd ralisrs hotl og kulturdln og oplvlsscntrt r t fint supplmnt til diss øvrig tilbud. Ngativ lmntr Dt forrtningsmæssig grundlag frmstår ikk stærkt i ansøgningn fra Fængslt. Dt frmgår ikk, at dr r gnnmført n gntlig markdsanalys af bsøgstallt, mn dt forvntd antal 13

14 bsøgnd vurdrs at vær på Md dt nuværnd oplvlsskoncpt virkr dt optimistisk, da mang musr og attraktionr har stagnrnd bsøgstal. Horsns Statsfængsl har n svag intrnational profil. Horsns r kndt i n dansk sammnhæng, mn r intrnationalt forholdsvis ukndt. Dt r drfor usikkrt, i hvilkn grad intrnational turistr tiltrækks af Fængslt i Horsns. Andr udnlandsk fængslsattraktionr r langt mr intrnationalt kndt. Dsudn bskrivs, at Fængslt rådr ovr gnstand og ffktr fra tidn som statsfængsl, mn ffktrn har ikk dn nødvndig intrnational appl og værdi, at dt vil kunn tiltrækk bsøgn. Omvndt r bygningrn og indrtningn intrssant og andrlds, som bør dann grundlag for n andrlds og nyskabnd brug i oplvlsscntrt. Dt skal dog ikk udlukks, at bsøgstallt r ralistisk, mn dt forudsættr n markant markdsføringsindsats, væsntlig forbdrd oplvlsr, vdvarnd udviklingsaktivittr samt n btydlig intrss for d øvrig tilbud som ovrnatning og konfrnc, hvis t så stort antal gæstr skal bsøg Fængslt. I ansøgningn r dr opstillt to økonomisk snarir md hnholdsvis og bsøgnd. Budgttt visr, at dt r vanskligt at få n profitabl forrtning md bsøgnd og dt r først mllm bsøgnd, at Fængslt blivr gntligt profitablt. Samtidig har Fængslt valgt at bgræns målgruppn til børn ovr 10 år, hvilkt naturligt bgrænsr dt kommrcill aspkt, da n stor dl af turistrn i Rgion Midtjylland r børnfamilir md børn undr 10 år. Konsortit bag ansøgningn r stærkt md Tækkr Group og Horsns Kommun, mn drudovr r dr ingn forpligtnd intrsstilkndgivlsr fra hvrkn rgional, national llr intrnational partnr. Flr prsonr givr drs anbfaling og støtt til projktt, mn ingn bidragr til dn vidr mdfinansiring af oplvlsscntrt. Endlig vurdrs, at dt potntill rsultat af dt, dr søgs om udviklingsfinansiring, får mgt vanskligt md at stå mål md omfangt af d ansøgt midlr. Dr anvnds mang rssourcr til procs og til forholdsvis omkostningsfuld konsulnttimr. Samlt vurdring Fængslt r t spændnd rgionalt og lokalt projkt md flr prspktivr, dr ovrordnt st bidragr til at løft dn oplvlssrlatrd turism i Rgion Midtjylland, mn dt r væsntligt, at Fængslt fokusrr målrttt på udvikling af oplvlssindholdt. Dt vurdrs dog som særdls vanskligt, at Fængslt vil bliv t intrnationalt oplvlssfyrtårn, som kan tiltrækk n stor mængd udnlandsk turistr. Koncptt r blvt mgt tisk korrkt og fagligt, hvilkt r btænkligt, da koncptt mistr dn brd tiltrækningskraft. Omvndt r dt n balancgang, hvor dt hllr ikk må udvikls til t 14

15 forlystlsscntr. Dt r dog vurdringn, at oplvlsspotntialt i Fængslt r langt størr nd bskrvt i ansøgningn. Oplvlssdln bør hav langt mr kant for at vær nyskabnd og intrssant, så Fængslt kan tiltrækk bsøgnd og drmd tiltrækk dt nødvndig antal bsøgn. Dt nuværnd forrtningsgrundlag vurdrs som usikkrt og dr r drfor bhov for n grundig analys af forrtningsgrundlagt for Fængslt. Dr bør bl.a. udarbjds n dtaljrt markdsanalys, dr kan sandsynliggør antallt af bsøgn hrundr antallt af udnlandsk turistr. Umiddlbart virkr konsortit finansilt stærkt, mn dn økonomisk kris har forværrt lånmulighdrn btydligt. Dt kan bliv vanskligt at opnå dn fornødn kapital til hotl og konfrncfacilittrn gnnm lån og Fængslt blivr drmd langt mr afhængig af risikovillig fond. Omvndt har Fængslt god mulighdr for at opnå fondsfinansiring, da bygningrn r af kulturhistorisk værdi. En forudsætning for oplvlsscntrt r tablringn af hotl, konfrnc og kulturdln, og hvis dnn dl af dt samld projkt ikk gnnmførs r dr n stor risiko for, at oplvlsscntrt oplvr markant lavr bsøgstal. Drfor bør n vntul mdfinansiring givs tapvis. Samtidig bør dn vær n dl mindr nd dt ansøgt bløb, idt dt vurdrs, at dt forvntd rsultat vil kunn opnås md brug af færr rssourcr. 4.5 Hdns Colossum Msscntr Hrning (MCH) ønskr md Hdns Colossum at skab t nyskabnd og unikt oplvlssmkka, dr skal bstå af t oplvlsscntr, multiarna samt udndørs koncrtområd. MCH søgr om midlr til udvikling af all tr dl. Dr skal blandt andt udarbjds markdsføringsmatrial og organisationsplan for multiarnan, forsat koncptbarbjdning og dtailudvikling af oplvlsscntrt og dt udndørs koncrtområd samt fasibility studi af dt forrtningsmæssig koncpt. Hdns Colossum skal vær t arkitkttonisk og funktionl vlkomst- og ankomstportal for bsøgnd til MCH. Udovr at vær n ankomsthal og ksponringskanal kommr oplvlsscntrt også til at indhold oplvlssattraktionr som f.ks. ksprimntarium, rstaurantr, -sports vnts og t vlværkoncpt. Bygningn vil dsudn indhold t livsstilshotl samt mød- og konfrncfacilittr. Dt r plann, at opbygningn af oplvlsscntrt skal vær skalrbart og modulærbart, så dt nmt kan tilpasss forskllig typr af arrangmntr. Multiarnan skal vær Danmarks først multiarna af intrnational standard og dt r plann, at dn skal hav n publikumskapacitt på prsonr. 15

16 Dt udndørs spillstd blivr opbyggt som t amfitatr md n tilskur kapacitt på Idén r at skab t prmannt udndørs spillstd md fast scn. Positiv lmntr Bag Hdns Colossum finds t vlfundrt organisatorisk st-up, mn t btydligt privat økonomisk driv. MCH har n stor gn intrss i at få gnnmført projktt. Samtidig r dr n stærk lokalpolitisk opbakning til projktt, og Hrning Kommun r md i konsortit. Hdns Colossum kan md n vllykkt arkitktur og unikk oplvlsr af høj kvalitt få n vis intrnational tiltrækningskraft. Dn øgd tiltrækningskraft vil dog primært vær i form af øgd antal gæstr til MCHs øvrig arrangmntr. Dt vurdrs sålds ikk som sandsynligt, at Hdns Colossum i sig slv kan tiltrækk ny intrnational turistr til Rgion Midtjylland. Dr finds mang ksmplr på, at vllykkd bygningsmæssig attraktionr kan skab øgt tiltrækningskraft, mn diss bygningsværkr r oft placrt i storbyr. MCH r n af Skandinavins størst udbydr af mssr og lignnd arrangmntr, hrundr også sportsbgivnhdr, og har drmd rfaringr, som dr vil kunn drags fordl af i driftn af Hdns Colossum. Dsudn har MCH vist, at d vnr at tiltrækk størr arrangmntr til Hrning. Ngativ lmntr Hdns Colossum kan hav t nyskabnd lmnt i form af at skab n arkitktonisk markant bygning, mn slv indholdt omkring oplvlsscntrt, multiarnan og dt udndørs spillstd kan ikk btgns som n markdsmæssig nyskabls. Slvom projktt samlr n mss-, hotl, shopping,- og oplvlsstilbud i Hdns Colossum r dt langt fra ny oplvlssrlatrd tilbud. Gnrlt har bskrvn oplvlsstilbud karaktr af at vær traditionll tilbud som rstaurantr, undrholdning og kædbutikkr. Liglds vurdrs nyhdsværdin af Hdns Colossum som lav i intrnational sammnhæng, da dr finds flr intrnational ksmplr, dr samlr og tilbydr oplvlsr og srvictilbud i forbindls md mssr og vnts. Omvndt kan dt i n dansk sammnhæng vær n væsntlig nyhdsværdi i Hdns Colossum, da dt blivr t af d størst samlokalisrd oplvlsscntr i Danmark. Forrtningsgrundlagt for projktt vurdrs som usikkrt. For dt først indholdr d allrd udarbjdd markdsanalysr t svagt mtodmæssigt grundlag. En af markdsanalysrn sammnlignr Hdns Colossum md lignnd projktr i storbyr som London, Stockholm og Valncia, mn dt r problmatisk at basr indtjningsmodllrn for diss projktr, da Hrning har hlt andr forudsætningr nd intrnational storbyr. For dt andt tagr markdsanalysrn ikk hnsyn til planlægningn af øvrig multiarnar i Danmark. F.ks. må dt antags, at n multiarna i Købnhavn vil btyd at n dl af dt 16

17 forrtningsmæssig grundlag for Hdns Colossum vil bortfald. Såfrmt dr tablrs flr multiarnar vil dt forrtningsmæssig grundlag bliv ndnu svagr. For dt trdj kan koncrtr md intrnational kunstnr vær n usikkr forrtning. Slvom koncrtr i t vist omfang kan bidrag md at tiltrækk bsøgnd, har markdt for stor koncrtr og mgavnts vist sig at vær hårdt prsst og har undrgåt n rækk strukturll ændringr, hvor ldn i værdikædn på kort tid r blvt færr. Flr andr byr i Jylland forsøgr at tiltrækk intrnational koncrtr, og samtidig har koncrtmarkdt d snst år haft marginal indtjning. Dt forrtningsmæssig grundlag for koncrtdln vurdrs drfor som usikkrt. I n turistmæssig sammnhæng vurdrs Hdns Colossum btydning ndvidr som bgrænst. Udovr at vær t kstra tilbud til allrd bsøgnd i msscntrt bskrivs i ansøgningn, at Hdns Colossum i sommrsæsonn kan fungr som t tilbud til turistrn fra vstkystn. Dt r dog ydrst usikkrt, om dr md dt nuværnd oplvlsskoncpt kan tiltrækks turistr fra vstkystn. Samlt vurdring Dr r sandsynligvis tal om t godt kommrcilt udviklingsprojkt, dr sikr n fornyls og udbygning af MCH som virksomhd. Hdns Colossum kan i sin nuværnd form dog ikk btgns som t intrnationalt oplvlssfyrtårn, da indholdt og koncptt omkring oplvlsscntrt i sin hlhd ikk har dn fornødn krativitt og nyskabls, som kan forvnts af t intrnationalt oplvlssfyrtårn. Dt r ikk vurdringn, at oplvlsscntrt vil tilføj afgørnd nyt til rgionn. Etablringn af Hdns Colossum vil givtvis hav n stor lokal ffkt og stolthd. Koblingn til øvrig rgional turismoplvlsr r i udgangspunktt lill, mn dr r potntial for at dt md n andn og brdr tilgang til samarbjd kunn styrks. Nyhdsværdin for oplvlssindholdt r givt projktts mgt kommrcill sigt forholdsvis bskdn, mn bør forholdsvis lt kunn opgradrs, såfrmt MCH tænkr mr utraditionlt nd på hurtig bundlinioptimring. I dts nuværnd form vil Hdns Colossum næpp kunn skab dn ønskd rgional økonomisk ffkt. Etablringn af Hdns Colossum krævr btydlig invstringr i bygningr, som forudsættr kstrn invstorr. Givt dn aktull situation på invstringsmarkdt, må dt anss som vanskligt. På dn andn sid har MCH s tidligr byggrir vist, at dn fornødn kstrn kapital har kunnt ralisrs. Dt r vurdringn, at projktts additionalitt r lav og at n vntul rgional udviklingsfinansiring ikk vil hav afgørnd btydning for projktts gnnmførls. Hrtil kommr, at støtt til projktt i dts nuværnd form vil kunn btgns som konkurrncforvridnd virksomhdsstøtt, da dr udovr Hrning Kommun ikk r andr aktørr nd MCH involvrt i projktt. Andr aktørr vil i givt fald kunn forvnt udviklingsfinansiring til lignnd aktivittr vdrørnd multihallr. 17

18 Såfrmt projktt skull kunn komm i btragtning til udviklingsfinansiring skal dr kunn opstills t mr nytænknd oplvlssindhold, dr r udviklt og gnnmførs i samarbjd md n brdr grupp af rgional aktørr. 4.6 MMEx MMEx btydr Maning Marking Exprincs, og r t ntværk, som vil tilbyd formidlings- og kommunikationsløsningr primært til musr og kulturinstitutionr i Danmark og i udlandt. Idn r at oprtt n virksomhd, som skal udvikl ny intraktiv formidlingskoncptr, dr f.ks. anvndr lys, lyd og animationr til at fortæll n konkrt histori på n ny og ngagrnd måd. Konkrt handlr dt om, at MMEx vil dann t konsortium/ntværk af flr forskllig aktørr md komptncr indn for bl.a. kommunikation, formidling, børnkultur, animation, drama, visualisring, kultur- og naturhistori. MMEx vil så kunn tilbyd ny og intraktiv formidlingsløsningr til øvrig attraktionr. MMEx vil i sig slv ikk bliv t intrnationalt oplvlssfyrtårn, mn fokusrr på at opgradr øvrig attraktionr i Midtjylland gnnm ny og intraktiv formidling. MMEx bskrivr slv at d vil vær t innovationsfyrtårn, dr vil øg antallt af gæstr og tiltrækk ny kundgruppr, dr vil gør Rgion Midtjylland synlig som t cntrum for innovativ formidlingsinitiativr. Dr oprtts n ntværksvirksomhd, som i udgangspunktt r drvt på baggrund af brd vift af komptncr. Virksomhdn skal udvikl, producr og sælg forskllig formr for formidlingsydlsr og koncptr. En stor dl af budgttt skal anvnds til at udvikl ny projktt i samarbjd md d forskllig attraktionr i Rgion Midtjylland. Positiv lmntr Udviklingn af MMEx r nyskabnd og dt r intrssant, at ntværkt samlr n rækk aktørr på tværs af faggrænsr md dt formål at forbdr formidlingn og kommunikationn på rgionns musr. MMEx vil ikk i sig slv kunn tiltrækk flr intrnational turistr, mn kan indirkt bidrag til at øg tiltrækningskraftn på rgionns øvrig attraktionr. Dr r bhov for udvikling og nytænkning indn for n rækk kultur- og naturhistorisk musr i Midtjylland og MMEx kan bidrag til at gnr t positivt lmnt til f.ks. musumsvrdn via ny intraktiv formidlingsformr. MMEx kan dsudn præsntr t brdt konsortium md n stærk rgional forankring og md t brdt fundrt ntværk md flr stærk forskningsmiljør og kulturinstitutionr. Samtidigt r dt positivt, at MMEx givr mulighd for at støtt t ntværk frm for at støtt fysisk infrastruktur, som dt r tilfældt i flr af d øvrig ansøgningr. MMEx kan drmd vær langt mr flksiblt udn at bind væsntlig midlr i drift llr fysisk anlæg og bygningr. 18

19 Udovr dn dirkt værdi ntværkt skabr for attraktionrn i form højr kvalitt i formidlingn, vil ntværkt også bidrag til at skab værdi for øvrig branchr og virksomhdr i krydsfltt mllm it- og kommunikation i Rgion Midtjylland. Ngativ lmntr MMEx r ikk i sig slv t intrnationalt oplvlssfyrtårn, dr har stor intrnational tiltrækningskraft. Dr r primært tal om udvikling af n srvicvirksomhd, som udviklr ny formidlingsformr primært til musr, og bidragr drmd kun i ring grad til tiltrækning af ny turistr. Dn dirkt målgrupp for MMEx r ikk turistr, mn primært kulturinstitutionr og andr virksomhdr. Drfor faldr MMEx ikk indn for rammrn af t oplvlssfyrtårn. En væsntlig mangl i ansøgningn fra MMEx r mangl på dokumntation for dt intrnational potntial. Dr bskrivs, MMEx har t unikt koncpt md n høj nyhdsværdi, som ikk finds andr stdr, mn dr r ingn dokumntation for dtt. Andr intrnational forskningsmiljør og privat virksomhdr i Danmark r også langt frmm md udviklingn af ny tknologisk og digital formidlingsløsningr (f.ks. Japan, Singapor og USA) og dr r ingn bskrivls af hvordan MMEx diffrntir sig fra intrnational virksomhdr indn for samm forrtningsområd. En ovrordnt konkurrntanalys kunn hav styrkt ansøgningn. Samtidig kunn dt også hav styrkt ansøgningn md n markdsanalys af markdt for ny digital formidlingsløsningr. Dt bskrivs, at dr r t stort markd for diss typr af ydlsr, mn dr r ikk gnnmført n markdsanalys, dr dokumntr dt national og intrnational markd. Dr r ingn tvivl om, at n rækk af d dansk musr har t stort bhov for ny digital formidlingsformr. Drfor r dr n naturlig intrss for projktt blandt aktørrn indn for dtt flt, mn dt r ikk dokumntrt, at dr blandt musrn finds t btalingsdygtigt markd til diss ydlsr. Mang musrs r i dag prsst på økonomi og dt r drfor langt fra sikkrt, at d har mulighd for økonomisk at prioritr og køb ydlsr indn for digital formidling. Dt anss dsudn som n væsntlig svaghd vd ansøgningn, at dr ikk r opnåt n gntlig mdfinansiring til projktt. I budgttt for opstills n forvntt mdfinansiring fra udviklingsprojktrn, mn dt r udlukknd n skønnt mdfinansiring og dr forliggr ingn dokumntation, at partnrn har bvilgt n mdfinansiring. Samlt vurdring Ovrordnt st vurdrs MMEx i sin hlhd ikk som t intrnationalt oplvlssfyrtårn, dr opfyldr d opstilld kritrir. Omvndt vurdrs, at dr r t stort bhov for udnyttls af ny tknologir indn for oplvlssøkonomin. Projktt indholdr n rækk mgt stor kvalittr og prspktivr for udviklingn af samarbjd mllm rhvrv og kultur, som bstmt kan brttig n andn form for rgional finansiring, f.ks. indn for virksomhdsudvikling llr dn rgional satsning indn for 19

20 film og ny mdir. Samtidig vil n rækk andr virksomhdr drag nyttig af t stærkt ntværk indn for fltt digital formidlingsløsningr. Hvis MMEx skal støtts i andn sammnhæng r dt vigtigt at hav fokus på udvikling af d forrtningsmæssig og kommrcill aspktr i projktt. En udfordring for MMEx blivr at kunn driv n kommrcil virksomhd via n rækk mr llr mindr løs ntværk, hvor hovdpartn af mdlmmrn fortsat har drs hovdbskæftigls t andt std. Hvis MMEx på sigt ønskr at vær n kommrcil virksomhd bør dr vær t krav om t stærkt kommrcilt fokus. Dt r usikkrt om dn nuværnd organisring har dt tilstrækklig kommrcill fokus dr kan sikr, at MMEx blivr n succsfuld virksomhd. På dn andn sid, skal dt sikrs, at MMEx ikk vil virk konkurrncforvridnd. En vntul rgional mdfinansiring bør sålds ovrvjs anvndt til opbygning af t ntværksorintrt vidncntr, dr ikk oprrr på markdsmæssig vilkår, og som båd institutionr og virksomhdr kan samarbjd md - llr tildls d institutionr, dr vil gnnmfør udviklingsprojktr md hnblik på køb af ydlsr hos MMEx llr andr privat virksomhdr, dr tilbydr lignnd ydlsr. Endlig kunn MMEx ovrvj, md opbakning og vntul mdfinansiring fra Vækstforum, at ansøg om midlr i forhold til dt aktull statslig udbud vdr. oplvlsszonr. 20

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere