Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt , Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 TAKSATONSKOMMSSONEN>

3 'J TAKSATONSKOM M SSON EN VEDRØRENDE NATURFREDNNG ADRESSE: AMALEGADE KØBENHAVN K ~LF REG. NR. 7b l(tj Sag nr Frdning af Søndrho1m ng og n dl af Plt ng. Kndls: (Mddlt dn 23. april 1985) - Ovrfrdningsnævnts afgørls af 23. novmbr 1984 om rstatning i anldning af frdningn af Søndrho1m ng og n dl af Plt ng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr i Ringkøbing amt r påklagt til taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning af 14 af lodsjrn. Eftr at sagn var indbragt for taksationskommissionn, har ovr frdningsnævnt tilbudt lodsjrn ftr bgæring at gnoptag frdningsafgørlsn for i stdt for dn bsluttd tilstandsfrdning at gnnmfør frdningn vd offntlig ovrtagls af jndomsrttn til aralrn. Et stort antal jr har bnyttt sig af ovrfrdningsnævnts tilbud, og dt r oplyst for taksationskommissionn, at ovr frdningsnævnt dn 4. marts 1985 har bsluttt at imødkomm samtlig frmkomn anmodningr om offntlig ovrtagls. Taksationssagn omfattr hrftr kun d lodsjr, som har ønskt at bvar jndomsrttn til d frdd aralr, nmlig løbnr. 7 Arthur Lund, 02 35

4 2. løbnr. 15 Lars Jnsn Stausholm, løbnr. 31 Nils W. Christnsn og Sigrid Christnsn samt løbnr. 38 Viggo Nilsn. Dt r oplyst for taksationskommissionn, at klitaralrn indn for frdningsområdt ikk - som dt r lagt til grund vd ovrfrdningsnævnts rstatningsfastsættls - r undrgivt frdning i hnhold til sandflugtslovn. Taksationskommissionn har dn 8. marts 1985 bsigtigt d frdd aralr og forhandlt md lodsjrn, af hvilk Arthur Lund (løbnr. 7) var biståt af konsulnt, landinspktør Stn W. Laursn, Landskontort for Landbort. For Arthur Lund har konsulnt Laursn ndlagt påstand om, at klitaralr, dr på dnn jndom udgør 4,7 ha, rstatts md dn almindlig grundtakst på 800 kr. pr. ha. Også dt aral, som r strandng, 1,4 ha/bør rstatts md grundtakstn. Dt r i så hnsnd afgørnd, at frdningssagn r rjst, før d ny bstmmlsr om strandng i naturfrdningslovns 43 b trådt i kraft. øvrigt bstrids dt, at opdyrkningsforanstaltningr ikk kunn vær sat i værk indn dn l. januar 1984, såfrmt dn rjst frdningssag ikk havd vært til hindr hrfor. D øvrig -frdd aralr undr dnn jndom r inddigd og har tidligr vært anvndt til korndyrkning. Frdningsindgrbt har drfor hr n særlig indgribnd karaktr,hvorfor dr i ovrnsstmmls md praksis bør yds t tillæg til rstatningns almindlig grundtakst. Dtt tillæg påstås fastsat til kr. pr. ha. Dn af ovrfrdningsnævnt fastsatt rstatning for sti~udlæg påstås forhøjt md 650 kr., idt dn sti, dr r v~st på frdningskortt, på n strækning af 130 m ikk finds i markn; dr bør drfor i ovrnsstmmls md praksis for dnn strækning yds rstatning som for nyudlagt stir. Endlig påstås n særlig ulmprstatning på kr. i anldning af, at dn privat fællsvj, dr åbns for offntlig gånd og cyklnd færdsl, for-

5 3 løbr i tæt afstand fra bbolsshust på jndommn, hvorfor færdsln vil bliv særlig gnrnd. Lars Jnsn Stausholm (løbnr. 15) har blandt andt hnvist til, at dr formntlig kunn vær opført sommrhus på jndommn, hvor dr nu finds to grundmurd rdskabshus. På foranldning af jrn har amtsfrdningsinspktør Grt Alstd undr taksationn oplyst, at n ansøgning om dispnsation fra frdningsbstmmlsrn, sålds at aralt tillads anvndt som hidtil til tørring af fiskrdskabr og - garn, kan forvnts imødkommt. Ejrn har hrftr frmsat krav om n rstatning på kr. Undr bsigtiglsn har dr vært nighd mllm jrn og taksationskommissionn om, at 3 ha af dt frdd r klitaral og 2,1 ha r strandng. Nils W. Christnsn og Sigrid Christnsn (løbnr. 31) har bstridt, at dr ikk skal yds rstatning for frdning af strandng-aralr. Dt må vær rtstilstandn vd frdningssagns rjsning, som r afgørnd, og dr har tidligr vært aktull planr om at inddig og dræn dt hr omhandld aral. Erstatningskravt opgørs til kr. pr. ha svarnd til dn afstålssrstatning, som vd ovrfrdningsnævnts afgørls r fastsat for naboaralt mod nord (løbnr. 14), md fradrag af dn vd dn offntlig jndomsvurdring konstatrd grundværdi (= jndomsværdi) kr., llr kr., hvortil kommr t krav om, at frmtidig jndomsskattr afholds af dt offntlig. Viggo Nilsn (løbnr. 38) har blandt andt gjort gældnd, at dr i forbindls md dn nu gnnmført frdning bør yds r-

6 4. statning for d indgrb, som r llr vil bliv iv~rksat som følg af Danmarks tiltrædn af Ramsar-konvntionn. Erstatningskravt udgør kr., såfrmt dt på aralt værnd rdskabshus kan bliv stånd, llrs kr. Taksationskommissionns bmærkningr: Dt r som foran anført nu oplyst, at d frdd klitaralr ikk r undrgivt klitfrdning i mdfør af sandflugtslavn. Dr bør drfor yds rstatning i anldning af dn i mdfør af naturfrdningslovn iværksatt frdning. Erstatningn finds passnd i ovr~sstmmls md f~dningsnævgts afgørls at kunn fastsætts ftr n takst på 500 kr. pr." ha. Hvad angår spørgsmålt om rstatning for frdningn af aralr, som r strandng, bmærks: Taksationskommissionn r nig md ovrfrdningsnævnt i, at rstatningsspørgsmålt ikk kan afgørs aln md hnvisning til, at frdningssagn r rjst i 1982, mn at dr må ss hn til, om dt kan antags, at opdyrkning, tilplantning m.v. vill vær skt, forindn d ny bstmmlsr i naturfrdningslovns 43 b trådt i kraft dn l. januar Vd diss lovbstmmlsr blv dr - udn rstatningspligt for dt offntlig - pålagt jrn af strandng bgrænsningr i udøvlsn af jndomsrttn svarnd til d bgrænsningr, dr r fastsat vd frdningsafgørlsn i dnn sag, og lodsjrn havd fra dn nævnt dato måttt tål bgrænsningrn, også slvom dr ikk var skt frdning af aralrn i hnhold til frdningskndls. Dtt synspunkt r i flr tidligr afgørlsr lagt til grund md hnsyn til frdningn af mosaralr, hvor frdningssag har vært rjst før, mn først r gnnmført ftr dn l. januar 1979, da t vd naturfrdningslovns 43, stk. 2, indført almindligt forbud mod at ændr tilstandn af mosr trådt i kraft. Dr

7 5. r i dn forliggnd sag intt oplyst, som gør dt antagligt, at n ændring af tilstandn af d omhandld strandngsaralr vill vær blvt ændrt vd opdyrkning, tilplantning m.v. indn dn l. januar 1984, såfrmt frdningssagn ikk var blvt rjst. Dt må tillig ftr alt forliggnd antags, at mulighdn for at nyttiggør aralrn gnnm sådann foranstaltningr har frmståt som så uvis, at dn på frdningstidspunktt ikk r kommt til udtryk i aralrns almindlig handlsværdi. Taksationskommissionn kan drfor tiltræd, at dr ikk r fastsat rstatning for frdningn af diss aralr. Hvad angår t aral på 4,1 ha af jndommn undr løbnr. 7, for hvilkt ovrfrdningsnævnt har fastsat rstatningn til 800 kr. pr. ha, bmærks, at taksationskommissionn ftr bsigtiglsn kan tiltræd, at dr bør yds t tillæg til grundtakstn. Eftr aralts karaktr finds tillæggt at burd fastsætts til 600 kr. pr. ha. Eftr bsigtiglsn findr kommissionn, at fuldstændig rstatning for dn ndgang i handlsværdi, dr påførs dnn jndom som følg af frdningns bstmmlsr om offntlig adgang, r ydt vd dt af ovr frdningsnævnt fastsatt bløb på kr. Kommissionn findr drfor ikk grundlag for at forhøj dnn dl af dt samld rstatningsbløb. Hvad angår dt af Lars Jnsn Stausholm (løb~nr. 15) frmsatt rstatningskrav, bmærks, at dr allrd som følg af bstmmlsrn i by- og landzonlovn ikk kan antags at hav vært nogn mulighd forud for frdningssagns rjsning for at anvnd aralt og d drpå værnd bygningr til sommrhusformål. Dr r ikk vd frdningsafgørlsn trufft bstmmls om, at husn skal fjrns. Om d til sin tid vil kunn gnopførs, når d r gåt til grund, må bro blandt andt på n dispnsation fra frdningsbstmmlsrn, jfr. 6 i ovrfrdningsnævnts frdningsafgørls. Dr r ftr taksations-

8 6. kommissionns opfattls ikk grundlag for at fastsætt rstatningn vdrørnd dtt aral til t højr bløb, nd hvad dr følgr af dt foran anført om rstatning for klitaralr. Md hnsyn til dt af Viggo Nilsn (løbnr. 38) frmsatt rstatningskrav bmærks, at dr ikk vd frdningsafgørlsn r trufft bstmmls om fjrnls af dt på jndommn værnd rdskabshus. Kommissionn r udn kndskab til, om hust kan krævs fjrnt ftr bygningslovgivningn llr andr lovbstmmlsr. Dr kan ikk undr dnn frdningssag fastsætts rstatning i anldning af d bstmmlsr, som af lovgivningsmagtn r llr vil bliv fastsat til gnnmførls af Danmarks forpligtlsr i hnhold til Ramsar-konvntionn. Da ndgangn i handlsværdi for dnn jndoms vdkommnd ikk ovrstigr dt bløb, ovr frdningsnævnt har tilkndt i rstatning, stadfæstr taksationskommissionn ovrfrdningsnævnts afgørls. Dn af ovrfrdningsnævnt fastsatt mindst-rstatning på 500 kr. pr. jndom (løbnummr) tiltræds. Hrftr bstmms: Dr fastsætts følgnd rstatningsbløb i dnn taksationssag: Løbnr. 7, Arthur Lund: 4,7 ha klit a 500 kr. 1,4 ha strandng a o kr. 4,1 ha a (800 kr kr.) 420 m sti a lo kr kr. o kr kr kr. afrundt kr.

9 7. Løbnr. 15, Lars Jnsn Stausholm: 3,0 ha klit a 500 kr. 2,1 ha strandng og mos a o kr. 150 m sti a lo kr kr. o kr kr kr. Løb~nr. 31, Nils W. Christnsn og Sigrid Christnsn: 10,7 ha strandng a o kr., mindstrstatning 500 kr. Løbnr. 38, Viggo Nilsn: 2,1 ha a 800 kr kr. Bløbn forrnts som bstmt vd ovrfrdningsnævnts afgørls af 23. novmbr Dr tillæggs løbnr. 7, Arthur Lund kr. i godtgørls for sagsomkostningr vd taksationskommissionn. Bløbt kan udbtals dirkt til Landskontort for Landbort. J. Lunø Karl Nilsn Jns Pdr Hdgaard

10 OVER FREDNNGSNÆVNET>

11 REG. NR. 7b yo J.%_(~gy Ovrfrdningsnævnts afgørls om af 23. novmbr 1984 frdning af Søndrho1m og n dl af Plt ng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr, Ringkøbing amt (sag nr. 2591/83). 1., Frdningsnævnt for Ringkøbing amts frdningskrds har vd kndls af 7. novmbr 1983 bstmt frdning af t områd på godt 200 ha bliggnd vd Nissum Brdning øst for Harboør. Frdningn tilsigtr navnlig at bskytt fugllivt i områdt. Frdningn brørr 42 jndomm (løbnumr) i privat j samt aralr, dr js af statn og af Thyborøn-Harboør kommun. Frdningssagn r rjst i 19B2 af Danmarks Naturfrdningsforning. Frdningsnævnts kndls r i mdfør af naturfrdningslovns 25 forlagt ovrfrdningsnævnt til ftrprøvis. Kndlsn r tillig for så vidt angår frdningns gnnmførls og indhold påklagt til ovrfrdningsnævnt af 6 af d privat jr. Frdningsområdt bstår i dt væsntlig af klittr, græsningsaralr og strandng. Hl frdningsområdt liggr i landzon, og størstdln af områdt r omfattt af bstmmlsrn i naturfrdningslovns 43 b om strandng m.v. Eftr diss bstmmlsr, dr trådt i kraft dn l. januar 1984, må aralrn kun opdyrks, tilplants llr ændrs på andn måd, når amtsrådt har givt tilladls drtil. Mindr dl af områdt r omfattt af d sidn 1979 gældnd tilsvarnd bstmmlsr i naturfrdningslovns 43, stk. 2, om mosr llr r klitfrdt ftr sandflugtslovns kapitl r. Frdningsområdt r næstn fuldt ud bliggnd indn for t af d områdr, som Danmark i 1978 har udpgt som bskyttlsområd i hnhold til

12 2 konvntionn af 2. fbruar 1971 om vådområdr af intrnational btydning navnlig som lvstdr for vandfugl (Ramsar-konvntionn), jfr. udnrigsministrits bkndtgørls af 4. april Frdningsområdt liggr tillig indn for t områd, som miljøministrit v/frdningsstyrlsn i maj 1983 har udpgt forløbigt som fuglbskyttlssområd i hnhold til D Europæisk Fællsskabrs Råds dirktiv af 2. april 1979 om bskyttls af vild fugl. Miljøministrit v/frdningsstyrlsn har i 1978 optagt områdt på n ovrsigt ovr Danmarks størr national naturområdr. D anknd jr har ntn ønskt frdningn opgivt som urimlig ovr for jrn llr ønskt forskllig ændringr af frdningsbstmmlsrn, hrundr navnlig rt til opdyrkning og tilplantning. Frdningns gnnmførls r anbfalt af miljøministrit, naturfrdningsrådt, Danmarks Naturfrdningsforning og Dansk Ornithologisk Forning. Ringkøbing amtsråd og kommunalbstyrlsrn for Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr har tagt frdningsnævnts kndls til ftrrtning. Undr sagns bhandling for ovr frdningsnævnt har jrn af ca. 35 ha i Plt ng anmodt om, at dt som ld i frdningn må bliv bstmt, at aralt skal afstås til statn. Miljøministrit har tilsluttt sig dnn anmodning. sagns bhandling har dltagt 8 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovrfrdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Dn vstlig dl af Nissum Brdning md omgivnd landaralr ud- gør i national og intrnational sammnhæng t btydningsfuldt områd som yngl- og rastplads for vandfugl. Danmark r vd sin tiltrædn af Ramsar-konvntionn og som følg af EF's fuglbskyttlssdirktiv forpligtt til at søg dnn funktion af områdt fastholdt. Md diss bmærkningr tiltræds dt, at dr vd n frdning pålæggs dn hromhandld dl af områdt frdningsbstmmlsr til supplring af dn almindligt gældnd lovgivning. Frdningsområdts afgrænsning tiltræds md dn tilføjls, at frdningn også omfattr landaralr, dr snr mått opstå som følg af tilvækst.

13 3 Om frdningn s indhold bmærks: Som ovnfor nævnt r størstdln af frdningsamrådt ftr sagns bhandling vd frdningsnævnt blvt omfattt af forbudt i naturfrdningslovns 43 b mod udn tilladls fra amtsrådt at fortag foranstaltningr, dr vil ændr aralrns tilstand af strandng. En tilsvarnd bskyttls har allrd før frdningssagns rjsning vært gældnd for dt mindr mosaral, som finds i områdt. Klitaralrn i områdt r ftr sandflugtslavn undrgivt n lignnd bskyttls undr administration af d særlig klitmyndighdr. Dr r drfor ikk bhov for vd n frdning ftr naturfrdningslovns kapitl at fastsætt spcificrd forbud, dr allrd følgr af dn nævnt lovgivning. Områdts nuværnd tilstand af ovrvjnd strandng og græsningsaralr bør søgs oprtholdt, og dt bør vær muligt for dt offntlig at fortag foranstaltningr til sikring hraf. Dr bør drfor fastsætts frdningsbstmmlsr md dtt sigt, og bstmmlsrn i frdningsnævnts kndls bør udvids til - md n nklt bgrænsning - at omfatt fjrnls af opstmningr og spærringr i d naturlig rndr i områdt. Dt tiltræds, at dr r tillagt offntlighdn rt til gånd og cyklnd færdsl fra landvjn til parkringspladsn på Thyborøn-Harboør kommuns jndom og vidr mod øst til vandt. Dt tiltræds ndvidr, at færdsl i Søndrho1m ng skal vær forbudt i fuglns ynglpriod. Dtt adgangsforbud bør imidlrtid også gæld for dn dl af Plt ng, dr r omfattt af frdningn, og forbudspriodn bør bgynd allrd dn l. april. Dt tiltræds, at adgangsforbudt ikk gældr for jr og ljr, og dt bør hllr ikk gæld for privat gæstr hos jrn Dt tiltræds ndvidr, at statn som ld i frdningn ovrtagr ca. 30 ha af matr. nr. 37 ~ og matr. nr. 163 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, sålds at d hidtidig jr bvarr brugsrttn til aralt, hrundr jagtrttn, i 10 år. Dr finds ydrligr at burd bstmms afståls til statn af ca. 35 ha af matr. nr. 3 ~, 7 ~, 8 ~ og 179, sstd., sålds at dn hidtidig jr bvarr brugsrttn til aralt, hrundr jagtrttn, i 10 år md dn bgrænsning, at dr ikk må gødsks. Frdningsbstmmlsrn for dt områd, som r afgrænst på kortt, dr hørr tilovrfrdningsnævnts afgørls (frdningskortt), og som omfattr godt 200 ha matrikulrt aral samt tilvækstaralr, dr allrd r opståt llr snr vil opstå, fastsætts hrftr sålds, idt frdningsnævnts kndls af 7. novmbr 1983 samtidig ophævs:

14 4 l. Frdningns formål. Frdningns hovdformål r at sikr, at områdts funktion som t yngl- og rastområd for vandfugl oprtholds. Frdningn tilsigtr tillig at bvar d landskablig værdir, dr r knyttt til områdt. Aralrn 2. Aralanvndlsn. må kun anvnds til græsning llr høslt. Høslt må ikk fortags før 24. juni. D aralr, som ikk r omfattt af naturfrdningslovns 43, stk. 2, om mosr llr af lovns 43 b om strandng m.v., og som ikk r klitfrdd ftr sandflugtslovn, må omlæggs md rnsningsafgrødr i naturlig rytm. 3. Naturplj. På aralr, dr ikk js af statn, har Ringkøbing amtsråd rt til udn udgift for jrn at lad fortag naturplj til opfyldls af frdningns formål, hrundr vd afgræsning, høslt l.lign. og vd fjrnls af opstmningr og spærringr i d na~ turlig rndr. Dr r dog n btingls, at pljforanstaltningn ntn r tiltrådt af jrn llr r godkndt af frdningsnævnt. Fjrnls af opstmningr og spærringr på matr. nr. 5 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, kan dog kun sk md jrns samtykk. Amtsrådt har ndvidr rt til at fjrn dn mjtærskr, dr r hnstillt på matr. nr. 165 ~, sstd 4. Færdsl i områdt. a. Offntlighdn har rt til at færds til fods og på cykl (ikk knallrt) på dn strækning, som r vist på frdningskortt md signatur hrfor. b. Motorkørsl i frdningsområdt r ikk tilladt. Dtt forbud gældr dog ikk for jr og ljr, og forbudt gældr hllr ikk for motorkørsl på Stavsholmsvj til parkringspladsn på

15 5 matr. nr. 27 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, og til n vntul ydrligr parkringsplads på matr. nr. 168 a, sstd. Dn sidstnævnt parkringsplads må kun anlæggs md frdningsnævnt s godkndls. c. priodn l. april til 15. juli r adgang til strandngn forbudt for andr nd vdkommnd lodsjr md husstand, n vntul ljr af ngaralt samt privat gæstr hos jrn. På strandngn må dn rt til færdsl og ophold langs kystn og på udyr kd og uindhgnd aralr, som ftr naturfrdningslovns 54 og 56 tilkommr almnhdn, sålds kun udøvs i tidn fra 16. juli til 31. marts. 5. Afstålsr. a. D dl af matr. nr. 37 Q og 163 Q, Dn sydlig Dl, Harboør, som liggr i frdningsområdt, ialt ca. 29,7 ha, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: D hidtidig jr - Karl Torp Kristnsn og An Christnsn for så vidt angår matr.nr. 37 Q, Karl Torp Kristnsn og Mads Lundgaard Madsn for så vidt angår matr.nr. 163 Q - har rt til i 10 år fra daton for ovr frdningsnævnt s afgørls at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss i økonomisk hnsnd for at vær skt pr. 7. novmbr 1983 (daton for frdningsnævnts kndls). Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på matr.nr. 37 Q, og som vdrørr også dn afståd dl af jndommn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på matr.nr. 163 Q hnholdsvis dn ll. april 1877, dn 4. sptmbr 1940, dn 7. januar 1954 og

16 6 dn 20. marts 1979, og som vdrørr også d afståd dl af jndommn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. b. D dl af matr. nr. 3~, 7 ~, 8 ~ og 179, Dn sydlig Dl, Harboør, som liggr i frdningsområdt, ialt ca. 35,7 ha, afstås til statn vi miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr Birt Skytt har rt til i 10 år fra daton for ovrfrdningsnævnts afgørls at bnytt aralt som hidtil, hrundr til jagt, dog at brugsrttn ikk omfattr rt til gødskning. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss i økonomisk hnsnd for at vær skt pr. daton for ovr frdningsnævnt s afgørls. Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på matr.nr. 3 ~ og 179 hnholdsvis dn ll. april 1877, dn 4. sptmbr 1940, dn 28. juli 1950, dn 7. januar 1954 og dn 29. novmbr 1963, og som vdrørr også d afståd dl af jndommn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på matr.nr. 7 ~ og 8 a hnholdsvis dn ll. april 1877, dn 28. juli 1950, dn 7. januar 1954, dn 5. januar 1959, dn 29. novmbr 1963 og dn 23. fbruar 1971, og som vdrørr også d afståd dl af jndommn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk Dispnsationr. En dispnsation fra bstmmlsrn i 2-4 kan mddls ftr rglrn i naturfrdningslovns 34, hvis dt ansøgt ikk vil komm i strid md frdningns formål. Ovrfrdningsnævnt har vd andn afgørls af dags dato fastsat dt samld rstatningsbløb i anldning af frdningn til kr.,

17 7 hvortil kommr omkostningsbløb og rntr. Af diss bløb udrdr statn 90 %. følg bstmmlsrn i naturfrdningslovns 33 r frdningns gnnmførls hrftr afhængig af, at folktingts finansudvalg givr tilslutning til rstatningns udbtaling. /På ovrfrdning~~vnts vgn (0/((('( ~({(/?[/YÆ7 Bndt Andrsn ovrfrdningsnævnts forman 4 ic

18 F o R T E G N E L S E ovr matriklnumr, dr r hlt llr dlvis omfattt af ovrfrdningsnævnts afgørls af 23. novmbr 1984 om frdning af Søndrho1m ng og n dl af Plt Eng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr, Ringkøbing amt (sag nr. 2591/83). Harboør, Dn sydlig Dl: Matr.nr. 2~, 3~, 5~, 5~, 5 ~;-6 ~' 6~, 6 i, 7 ~' 8~, 9 ~' 9 ~' 10 ~' 14 ~' 23 ~; 23 ~' 24~, 27 ~' 27 ~' 27 ~' 27 ~' 28 ~' 34~, 34 ~' 37 ~' 40 ~, 40 ~' 42 ~' 43 ~' 44 ~' 52 ~' 103 i, 121~, 160, 163 ~' 163~, 165 ~' 166, 168~, 168~, 169 ~' 169~, 169 ~' 171 ~' 171 q, 172 ~' 178 ~' 178 ~' 178~, 179, 186 og 187. Præstgårdn, Hygum: Matr.nr. 6 i, 11 ~' 17, 23 ~' 24, 26 ~' 29 Q, 32, 35~, 38 ~' 40 ~' 44 ~' 45, 53 ~' 64~, 76 og 77...

19 fif sv UPRT. 1/ j~ REG. NR. bytj Ovrfrdningsnævnts afgørls af 23. novmbr 1984 om rstatning i anldning af frdningn af Søndrho1m ng og n dl af Plt ng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr, Ringkøbing amt (sag nr. 2591/83). Frdningsnævnt for Ringkøbing amts frdningskrds har vd kndls af 7. novmbr 1983 afgjort rstatningsspørgsmåln i anldning af dn samtidig bsluttd frdning af Søndrholm ng og n dl af Plt ng vd Nissum Brdning. Erstatning r tilkndt jrn af d 42 jndomm (løbnumr) i privat j, som hlt llr dlvis r omfattt af frdningn, md ialt kr. md rntr fra kndisns dato, dog at Diglagt Plt Eng ikk r tilkndt rstatning. Af dt samld rstatningsbløb udgør kr. md rntr rstatning for afståls af ca. 29,7 ha til statn. Dt r udtalt i kndlsn, at dn øvrig rstatning r tilkndt jrn md kr. pr. ha, dog kun 500 kr. pr. ha for klitaralr og for aralr omfattt af naturfrdningslovns 46 om strandbskyttls, samt md 10 kr. pr. løbnd mtr vj, dr åbns for offntlighdn til gånd og cyklnd færdsl, og 15 kr. pr. løbnd mtr ny sti, dr vd frdningn udlæggs til samm formål. Dr r fastsat t mindstbløb på 500 kr. pr. jndom (løbnummr). Dr r ikk tilkndt rstatning vdrørnd aralr, dr js af statn og Thyborøn-Harboør kommun.

20 2 Frdningsnævnts kndls r i mdfør af naturfrdningslovns 25 forlagt ovrfrdningsnævnt til ftrprøvs. Erstatningsfastsættlsn r tillig påklagt tilovrfrdningsnævnt af jrn af 8 jndomm Cløbnumr) i privat j md påstand om tilkndls af størr rstatning. Endvidr har Ringkøbing amtsråd hnstillt til ovr frdningsnævnt at bstmm, at statn skal udrd 90 % af dn samld frdningsrstatning. - sagns bhandling har dltagt 8 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovr frdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Vd andn afgørls af dags dato har ovr frdningsnævnt tiltrådt dn omhandld frdning md n dl ændringr af frdningsbstmmlsrns indhold. D takstr, som frdningsnævnt har anvndt vd rstatningsfastsættlsn, kan hrftr kun tiltræds for så vidt angår dn færdslsrt, dr vd frdningn r tillagt offntlighdn. Dt bmærks hrvd, at vjstrækningn ovr jndommn undr lb.nr. 7 r 420 m og ikk kun 270 m som anført i frdningsnævnts kndls, og at dr også udlægg s sti ovr jndommn undr lb.nr. 24, 25 og 27. Strandngn r nu omfattt af bstmmlsrn i naturfrdningslovns 43 b, hvorftr diss aralr ikk må opdyrks, tilplants llr på andn måd ændrs udn amtsrådts tilladls, og dt kan ikk antags, at n sådan tilstandsændring vill vær skt, slvom frdningssagn ikk var blvt rjst. Mosaralrn har sidn 1979 vært omfattt af naturfrdningslovns 43, stk. 2, og drmd vært undrgivt tilsvarnd rglr. D aralr, dr r klitfrdd ftr sandflugtslovn, blivr vd frdningn ikk pålagt ydrligr rstriktionr af praktisk btydning. Dn rt til at fortag naturplj, som vd frdningn r tillagt Ringkøbing amtsråd, kan ikk antags at påfør aralrn nogn værdi forringls. Dr kan hrftr ikk tilknds frdningsrstatning for d nævnt aralr, som r omfattt af naturfrdningslovns 43 b llr 43, stk. 2, llr som r klitfrdd ftr sandflugtslovn. For d øvrig frdd aralr i privat j finds rstatningn at burd fastsætts til 800 kr. pr. ha, uanst om d liggr søværts llr landværts strandbskyttlsslinin ftr naturfrdningslovns 46.

21 3 Størrlsn af d aralr, dr hvrkn r omfattt af naturfrdningslovns 43 b llr 43, stk. 2, llr som r klit frdd, frmgår af ndnstånd rstatningslist. Brgningn r basrt på undrsøglsr, dr på ovrfrdningsnævnts foranldning r fortagt i tidn ftr ovrfrdningsnævnts bsigtigls af aralrn. Dt tiltræds, at dr tilknds hvr af d privat jr t mindstbløb på 500 kr. pr. jndom (løbnummr) i anldning af frdningn. Dn af frdningsnævnt tilkndt rstatning for afståls til statn af aralrn undr lb.nr. 14 tiltræds. For afståls til statn af aralrn undr lb.nr. 32 tilknds dr jrn kr. md rntr fra daton for ovrfrdningsnævnts afgørls. Erstatningstilkndlsrn blivr hrftr: Lb.nr. l, Kystinspktoratt stadfæstls af O kr. Lb.nr. 2, Harry Munksgård stadfæstls af 750 kr. Lb.nr. 3, Mari Margrt 0rts: 6,8 ha strandng O kr. 2,0 ha a 800 kr kr. Lb.nr. 4, Otto Hvas /S: 4,2 ha strandng og klit O kr. l 2,6 ha iøvrigt a 800 kr kr. 350 m sti a 15 kr kr., ndsættls til kr. 230 m sti a 15 kr kr., ndsættls til kr. Lb.nr. 6, Aksl og Gunnar Krarup Andrsn som nuværnd jr til lig dling: 2,4 ha strandng O kr. 1,0 ha cl 800 kr. 800 kr., ndsættls til 800 kr.

22 4 Lb.nr. 7, Arthur Lund: 6,1 ha strandng og klit O kr. 4,1 ha iøvrigt cl 800 kr kr. 420 m sti cl 10 kr kr., ndsættls til kr. Lb.nr. 8, Hnning Rørskou: 5,3 ha strandng og klit O kr. 1,0 ha iøvrigt cl 800 kr. 800 kr. 230 m sti cl 10 kr kr., ndsættls til kr. Lb.nr. 9, Hnry Bro: 2,3 ha strandng og klit O kr. 1,4 ha iøvrigt cl 800 kr kr. 150 m sti cl 10 kr kr., ndsæt tls til kr. Lb.nr. 10, Egon Nors: 0,9 ha strandng og klit O kr. 0,3 ha iøvrigt cl 800 kr. 240 kr., ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 11, Nils Chr. Andrasn: 2,9 ha strandng og klit ndsættls til 500 kr. Lb. nr. 12, Aksl Christnsn: 1,0 ha strandng og klit stadfæstls af 500 kr. Lb. nr. 13, Ejrn v/ejnr Rom: 1,8 ha klit O kr. 300 m sti cl 10 kr kr., ndsættls til kr.

23 5 Lb.nr. 14: afståls af 29,7 ha stadfæstls af kr. dr fordls sålds: Karl Torp Kristnsn og An Christnsn til lig dling for så vidt angår matr.nr. 37 ~ på 3,5 ha kr. Karl Torp Kristnsn og Mads Lundgaard Madsn til lig dling for så vidt angår matr. nr. 163 ~ på 26,2 ha: kr. Lb.nr. 15, Lars Jnsn Stausholm: 5,1 ha strandng, klit og mos O kr. 150 m sti a 10 kr kr., ndsættls til kr. Lb.nr. 16, Thyborøn-Harboør kommun stadfæstls af o kr. Lb.nr. 17, Ejnr Skov: 3,4 ha strandng og klit ndsættls til 500 kr". Lb.nr. 18, Statn v/miljøministrit stadfæstls af o kr. Lb.nr. 19, Bjarn Damgård Nilsn: 0,9 ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 20, P. Flyvholm: 0,6 ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 21, Grda sagr som nuværnd jr: 0,8 ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 22, Hnning Bohnsn: 0,8 ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 23, John Sjbjrg: 2,2 ha strandng og klit ndsættls til 500 kr.

24 - Lb.nr. 24, Johann Lyng: 7,3 ha strandng og klit O kr. 2,1 ha iøvrigt cl 800 kr kr. 180 m sti cl 10 kr kr., ndsættls til kr. 6 Lb.nr. 25, Hans Hillrsborg: 1,9 ha strandng og klit O kr. 0,2 ha iøvrigt cl 800 kr. 160 kr. 20 m sti cl 10 kr. 200 kr., ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 26, Edith Bch-Larsn og Marinus Chr. Poulsn Wrist til l lig dling: 5,4 ha strandn g ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 27: 4,4 ha strandng og klit O kr. 0,9 ha iøvrigt cl 800 kr. 720 kr. 100 m sti cl 10 kr kr., ndsættls til kr., dr fordls sålds: Otto Hvas 860 kr. Edith Bch-Larsn 430 kr. Godtfrd Holm 215 kr. - Barbarus Andrsn 215 kr. Lb.nr. 28, Mnighdsrådt v/kristin Bro: l,s ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 29, Fr. Vrist: 1,9 ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 30, Frd ørom: 3,2 ha strandng ndsættls til 500 kr.

25 7 Lb.nr. 31, Nils W. Christnsn og Sigrid Christnsn til lig dling: 10,7 ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 32, Birt Skytt: afståls af 35,7 ha forhøjls til kr. Lb.nr. 33, Diglagt Plt Eng stadfæstls af O kr. Lb.nr. 34, Jns Pdr Jppsn: 3,3 ha a 800 kr. ndsættls til kr. Lb.nr. 35, Ov Jnsn: 0,4 ha a 800 kr. stadfæstls af 500 kr. Lb.nr. 36, Arn Jppsn: 2,3 ha a 800 kr. ndsættls til kr. Lb.nr. 37, Jørn Grubb Bjrg: 0,9 ha a 800 kr. ndsættls til 720 kr. Lb.nr. 38, Viggo Nilsn 2,1 ha a 800 kr. ndsættls til kr. - Lb.nr. 39, Thorkild Hou Andrsn: 0,6 ha a 800 kr. ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 40, Kristian Klostr: 0,5 ha a 800 kr. ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 41, Gorg Østrby Gravrsn: 0,9 ha a 800 kr. ndsættls til 720 kr. Lb.nr. 42, Knud Sloth Pasgård: 1,1 ha a 800 kr. ndsættls til 880 kro ' Lb.nr. 43, Ag Trillingsgård: 0,2 ha a 800 kr. stadfæstls af 500 kro

26 8 Lb.nr. 44, Ejnar Vrist Jacobsgård: 8,3 ha strandng ndsættls til 500 kr. Lb.nr. 45, Karn M. Kristnsn Lyng: 1,0 ha ~ 800 kr. ndsættls til 800 kr. Lb.nr. 46, Karl Torp Kristnsn og Mads Lundgaard Madsn som nuværnd jr til lig dling: 0,9 ha ~ 800 kr. ndsættls til 720 kr. Erstatningsbløbn forrnts ftr naturfrdningslovns 19, stk. 4, l. punktum, fra dn 7. novmbr 1983 (daton for frdningsnævnts kndls) md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn til nhvr tid af Danmarks Nationalbank fastsatt diskonto. Erstatningn for afståls af aralrn undr lb.nr. 32 forrnts dog først fra daton for ovrfrdningsnævnts afgørls. Frdningsnævnt har tillagt n dl af jrn godtgørls for sagkyndig bistand fra Landskontort for Landbort md ialt kr. godtgørls for sagkyndig bistand undr sagns bhandling for ovrfrdningsnævnt tillæggs dr d af Landskontort for Landbort rpræsntrd jr ialt kr., dr udbtals dirkt til Landskontort. Eftr nstmmig bslutning udrds dt samld rstatningsbløb på ialt kr. (hraf kr. for afstålsr) md rntr og dt samld omkostningsbløb på kr. md 90 % af statn og md 10 % af Ringkøbing amtskommun. Ovrfrdningsnævnts ovnstånd afgørls af rstatningsspørgsmåln i sagn kan ftr rglrn i naturfrdningslovns 30 påklags til Taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning, Amaligad 13, 1256 Købnhavn K. Klag kan iværksætts af d jr, for hvm ovrfrdningsnævnt har ændrt frdningsnævnts rstatningsfastsættls, samt af miljøministrn og Ringkøbing amtsråd. Størrlsn af d tillagt omkostningsbløb kan dog ikk påklags til taksationskommissionn, jfr. lovns 30, stk. l, 2. punktum. Dt følgr af naturfrdningslovns 33, at frdningns gnnmførls r afhængig af, at folktingts finansudvalg givr tilslutning til rstatningns udbtaling. på ovrfrdningsnævnts vgn, ' / " / : ~ ~ (.. Bndt Andrsn ovrfrdninllsnævnts forml1m

27 OVERFREDNNGSNÆVNET>

28 --a REG. NR. 1-0 yo Ovrfrdningsnævnts tillægsafgørls af 14. maj 1985 til afgørls. af 23. novmbr 1984 om frdning af Søndrho1m og n dl af Plt ng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr, Ringkøbing amt (j.nr. 2591/83-1/84). Eftr anmodning af nogl jr af aralr, som r omfattt af frdningn af Søndrho1m og n dl af Plt ng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr, har ovr frdningsnævnt gnoptagt frdningssagn. D pågældnd jr har frmsat ønsk om, at drs aralr - ialt ca. 54 ha - som ld i frdningn ovrtags af dt offntlig. Miljøministrit v/frdningsstyrlsn har rklært sig nig hri. sagns fornyd bhandling har dltagt 8 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovr frdningsnævnt skal nstmmigt udtal: D frmsatt ønskr om afståls af aralr til dt offntlig finds at burd imødkomms, sålds at afstålsn skr til statn, og at d hidtidig jr tillæggs n tidsbgrænst brugsrt til dt afståd. Dr fortags hrftr følgnd tilføjls til frdningsbstmmlsrns 5 i ovrfrdningsnævnts afgørls af 23. novmbr 1984: c. Matr. nr. 40 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, og dn dl af matr. nr. 9~, sstd., som liggr i frdningsområdt, ialt ca. 8,8 ha, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning:

29 .1 2 Dn hidtidig jr, Mari Margrth 0rts, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt, og afstålsn skr md rspkt af forpagtningskontraktn tinglyst dn 16. sptmbr Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks "bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på landbrugsjndommn matr. nr. 9 a m.fl. dn 29. novmbr 1984 og tidligr, og som vdrørr d afståd dl af jndommn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. d. Matr. nr. 169 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, på ca. 3,1 ha afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: J, D hidtidig jr, Otto Hvas, Poul Hvas og Ol Hvas, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på landbrugsjndommn matr. nr. 44 ~ m.fl. dn 29. novmbr 1984 og tidligr, og som vdrørr matr. nr. 169~, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2.. Dn ca. 3,9 ha stor dl af matr. nr. 165 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, som liggr i frdningsområdt, afstås til statn md følgnd bgrænsning:

30 3 Dn hidtidig jr, Otto Hvas, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på landbrugsjndommn matr. nr. 12 ~ m.fl. dn 29. novmbr 1984 og tidligr, og som vdrørr matr. nr. 165~, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd brtfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. f. Dn ca. 3,4 ha stor dl af matr. nr. 5 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, som liggr i frdningsområdt, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: J, Afstålsn Srvituttrn D hidtidig jr, Aksl Krarup Andrsn og Gunnar Krarup Anrsn, hr rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. m.v., dr r tinglyst på matr. nr. 5 a dn 29. novmbr 1984 og tidligr, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståc bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. ~ MEtr. nr. 27 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, på ca. 3,5 ha afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr, Ejnar Skov, har rt til indtil 23. novmbr ~tt\ 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Bru-

31 4 grn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst br 1984 og tidligr, oprtholds. llr ovr dt afståd bortfaldr, 22, stk. 2. på jndommn dn 29. novm- All øvrig rttighdr til jfr. naturfrdningslovns h. Matr. nr. 23 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, på ca. 9,4 ha afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr, Johann Paakjær Lyng, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Mljøministrit-ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på landbrugsjndommn matr nr. 25 ~ m.fl. dn 29. novmbr 1984 og tidligr, og som vdrørr matr. nr. 23~, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. i. Matr. nr. 178 ~ og 178 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, på ialt ca. 2,0 ha afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr, Hans Hillrsborg, har rt.til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af

32 5 dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på nr. 6 a m.fl. dn 29. novmbr 1984 og matr. nr. 178 ~ og 178 ~, oprtholds. til llr ovr dt afståd bortfaldr, 22, stk. 2. landbrugsjndommn matr. tidligr, og som vdrørr All øvrig rttighdr jfr. naturfrdningslovns Matr. nr. 169 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, på ca. 5,4 ha afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: D hidtidig jr, Edith Bch-larsn og Marinus Christian Poulsn Vrist, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd., Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på jndommn dn 4. sptmbr 1940 og 29. novmbr 1984, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. k. Matr. nr. 27 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, på ca. 1,9 ha afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr, Frdrik Vrist, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på landbrugsjndommn matr. nr. 56 d m.fl. dn 29. novmbr 1984 og tidligr, og som vdrø-

33 6 rr matr. nr. 27 ~, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. l. Dn CG. 3,2 ha stor dl af matr. nr. 14~, Dn sydlig Dl, Harboør, sam liggr i frdningsområdt, afstås til stat"n v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidi~ jr, Frd Ørom, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrtten nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23 novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttr~ m.v., dr r tinglyst på jndommn dn 18. dcmbr 1984 og tidligr, og som vdrørr dn afståd dl af jndommn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. m. Dn ca. 8,3 ha stor dl af landbrlgsjndommn matr. nr. 42 ~ og 43 Q, Dn sydlig Dl, Harboør, som liggr i frdningsområdt, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr, Ejnr Vrist Jakobsgaard, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt, dog at brugsrttn ikk omfattr rt til gødskning. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Srvituttrn m.v., dr r tinglyst på jndommn dn 29. novmbr 1984 og tidligr, og som vdrørr dn afståd dl af jndmmn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2.

34 7 n. Dn ca. 0,9 ha stor dl af jndommn matr. nr. 2~, Dn sydlig Dl, Harboør, som liggr i frdningsområdt, afstås til statn md følgnd bgrænsning: D hidtidi~ jr, Karl Torp KristnsEn og Mads Lundgård Madsn, har rt til indtil 23. novmbr 1994 at bnytt dt afståd som hidtil, hrundr til jagt, dog at brugsrttn ikk omfattr rt til gødskning. Brugrn btalr ikk andt vdrlag for brugsrttn nd rfusion af jndomsskattr. Afstålsn anss for i økonomisk hnsnd at vær skt pr. 23. novmbr Miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning Srvituttrr. m.v., dr r tinglyst på jndommn dn 18. dcmbr 1984 og tidligr, og som vdrørr dn afståd dl af jndommn, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. lo.', Undr o. Dn i ovrfrdningsnævnts frdningsafsørls af 23. novmbr 1984 undr 5, a, bstmt afståls af n dl af matr. nr 163 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, omfattr også dt aral på ca. 0,6 ha, som tidligr har vært n dl af mtro nr. 24~, sstd., og som liggr i frdningsområdt. sagns gnoptagls r dt konstatrt, at dn sti, dr vd frdningn r åbnt for offntlighdns færdsl til fods og på cykl, på n 50 m lang strækning forløbr andrlds nd antagt og vist på frdningskortt. På dn næ~nt strækning forløbr stin ovr matr. nr. 34 d, Dn sydlig Dl, Harboør, som nu vist på vdhæftd rttd udsnit af frdningskortt. Gnnmførlsn af d i dnn tillægsafgørls bsluttd aralafstålsr r afhængig af, at folktingts finansudvalg givr tilslutning til rstatningns udbtaling, jfr. naturfrdningslovns 33..' / ovrfrdnings~ævnts vgn ::.' ({ CC / (( '. Bndt Andrsn ovrfrdningsnævnts formand

35 Nissum Brdning dl af Søndrho1m og Plt ng sa-- " / / " '-----" FREDNNGSKORT OVERFREDNNGSNÆVNETS frdningsafgørls af maj 1985 j sag nr. 2591/83-1/84 l, :"'" -_ / 166 ~Wi*H*:tW:~hW,-~~~_~'ft 166 ~~~~~ a --.

36 REG. NR. l~ Yo JY/s-C)%~ pvrfrdningsnævnts tillægsafgørls af 14. maj 1985 om rstatning i anldning af frdningn af Søndrho1m og n dl af Plt ng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr, Ringkøbing amt (j.nr. 2591/83-1/84) Vd andn afgørls af d.d. har ovrfrdningsnævnt bsluttt, at aralr på ialt ca. 54 ha af Søndrho1m og n dl af Plt ng i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr i ovrnsstmmls md jrns ønsk skal afstås til statn v/miljøministrit. Afgørlsn indholdr ndvidr brigtigls af n fjl vdrørnd t stiforløb.... Taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning har i kndls af 23. april 1985 bstmt, at frdningsrstatningn vdrørnd klitaralr skal fastsætts til 500 kr. pr. ha, idt diss aralr ikk - som antagt af ovrfrdningsnævnt - r undrgivt klitfrdning i mdfør af sandflugtslovn. Ejrn af d afståd aralr har ovrvjnd påståt sig tilkndt rstatning for afstålsn md kr. pr. ha for strandngs- og klitaralr og kr. pr. ha for d øvrig aralr samt md t tillæg for dn bsluttd stiadgang ovr aralrn. Ejrn af jndommn undr lb.nr. 17, Ejnar Skov, har dog påståt rstatningn for afståls af matr. nr. 27 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, fastsat til kr. svarnd til knap kr. pr. ha, og jrn af jndommn undr lb.nr. 4, Otto Hvas, har påståt rstatningn for d ca. 3 ha af dt afståd aral af matr. nr. 165 a sstd., som tidligr har vært opdyrkt, fastsat til kr. pr. ha. Endvidr har jrn af jndommn undr lb.nr. 14, Karl Torp Kristnsn og Mads Lundgaard Madsn, gjort opmærksom på, at aralt undr lb.nr. 20 på ca. 0,6 ha r rhvrvt af dm og indlagt undr matr. nr. 163 ~, Dn sydlig Dl, Harboør, og drmd r omfattt af bslutningn om afståls til statn, mn at dn tilkndt rstatning aln vdrørr d øvrig 26,2 ha af matr. nr. 163 ~, som liggr i frdningsområdt.

37 2 sagns bhandling har dltagt 8 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovr frdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Dr finds at vær ydt jrn n fuldstændig rstatning, dr svarr til a- ralrns kontantværdi i handl og vandl, når rstatningn fastsætts på lini md, hvad dr i ovrfrdningsnævnts afgørls af 23. novmbr 1984 blv tilkndt for aralafstålsr, d.v.s kr. pr. ha for aralr i Søndrho1m ng og 10.OCO kr. pr. ha for aralr af Plt ng. For dn tidligr opdyrkd dl af matr. nr. 165 ~ bør rstatningn dog forhøjs til kr. pr. ha. Da aralrn afstås, kan dr ikk hrudovr tilknds rstatning for stiudlæg. Dn tidligr fastsatt rstatning for afståls til statn af dn dl af matr. nr. 163~, som liggr i frdningsamrådt, må ftr dt oplyst forhøjs. Endvidr finds dt rigtigst, at også d jr, som har klitaralr undr frdningn, og som ikk har indbragt rstatningsfastsættlsn for taksationskommissionn, får tilkndt n frdningsrstatning på 500 kr. pr. ha for diss aralr. D ydrligr rstatningstilkndlsr blivr hrftr: Lb.nr. ll Mari Margrth ørts: afståls af 8,8 ha å kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr 1984 Lb.nr. 4, Otto Hvas /S (Otto Hvas, Poul Hvas og Ol Hvas): afståls af matr. nr. 169 ~ på 3,1 ha å kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr kr kr kr kr kr. Lb.nr. 4, Otto Hvas: afståls af 3,9 ha af matr. nr. 165 a: 3,0 ha å kr. 30.0CO kr. 0,9 ha å kr kr kr.

38 3 Lb.nr. 6, Aksl KrarLp Andrsn og Gunnar Krarup Andrsn til lig dling: afståls af 3,4 ha a kr kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr kr. Lb.nr. 8, Hnning Rørskou: 2,3 ha klit a 500 kr kr. 3,0 ha strandng O kr. 1,0 ha iøvrigt a 800 kr. 800 kr 210 m sti a 10 kr kr. ialt kr. '_ tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 950 kr. Lb.nr. -2..z.. Hnry Bro: 1,8 ha klit a 500 kr. 900 kr. 0,5 ha strandng O kr. 1,4 ha iøvrigt a 800 kr kr. 120 m sti ti 10 kr kr. ialt kr. tilkndt vd afgørlsn af 23 novmbr kr. 600 kr. Lb.nr. 10, Egon Nars: 0,9 ha klit ti 500 kr 450 kr. 0,3 ha iøvrigt ti 800 kr. 240 kr. ialt 690 kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 190 kr. Lb.nr. 11, Nils Chr. Andrasn: 2,9 ha klit ti 500 kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 500 kr. 950 kr.

39 4 Lb.nr. 13, Ejrn v/ejnr Rom: 1,8 ha klit a 500 kr. 900 kr. 300 m sti a 10 kr kr. ialt kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 900 kr. Lb.nr. 14, Karl Torp Kristnsn og Mads Lundgaard Madsn til lig dling: afståls af 0,6 ha (tidligr dl af matr. nr. 24~) a kr kr. Lb.nr. 12L Lars Jnsn Stausholm: 3,2 ha klit a 500 kr. 1,9 ha strandng og mos 150 m sti a 10 kr kr. O kr kr. ialt kr. tilkndt vd taksationskorrmissionns kndls af 23. april CO kr. 100 kr. Lb.nr. 17, Ejnar Skov: afståls af 3,5 ha a kr kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr kr. Lb.nr. 23, John Sjbjrg: 2,2 ha klit a 500 kr kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 600 kr. Lb.nr. 24, Johann Paakjær Lyng: afståls af 9,4 ha a kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr kr kr.

40 5 lb.nr. 25, Hans Hillrsborg: afståls af 2,0 ha a kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 500 kr kr. lb.nr. ~ Edith Bch-larsn og Marinus Christian Poulsn Vrist til lig dling: afståls af 5,4 ha a kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 500 kr kr. lb.nr. 27: 0,7 ha klit a 500 kr. 3, 7 ha strandng 0,9 ha iøvrigt a 800 kr. 100 m sti a 10 kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr 1984 ialt 350 kr. O kr. 720 kr kr kr kr. 350 kr., tit tit dr fordls sålds: Otto Hvas 175,00 kr. Edith Bch-larsn 87,50 kr. Godtfrd Holm 43,75 kr. Barbarus Andrsn 43,75 kr. lb.nr. 29, Frdrik Vrist: afståls af 1,9 ha a kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 500 kr kr. lb.nr. 30, Frd ørom: afståls af 3,2 ha a kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 500 kr kr.

41 6 Lb.nr. 31, Nils L. Christnsn og Sigrid Christnsn til lig dling: 10,7 ha strandng 50 m sti a 10 kr. O kr. 500 kr. tilkndt vd afgørlsn af ialt 500 kr. 23. novmbr kr. O kr. Lb.nr. 44, Ejnr Vrist Jakobsgaard: afståls af 8,3 ha a kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 500 kr kr. Lb.nr. 46, Karl Torp Kristnsn og Mads Lundgaard Madsn til lig dling: afståls af 0,9 ha a kr. tilkndt vd afgørlsn af 23. novmbr kr. 720 kr kr. Erstatningsbløbn for aralafstålsr på ialt kr. md fradrag af d tidligr tilkndt rstatningsbløb vdrørnd d pågældnd aralr på ialt kr., d.v.s kr., forrnts fra dn 23. novmbr D øvrig nu tilkndt rstatningsbløb på kr. forrnts ligsom d vd afgørlsn af 23. novmbr 1984 tilkndt rstatningsbløb fra dn 7. novmbr 1983 (daton for frdningsnævnts kndls). Forrntningn skr md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn til nhvr tid af Danmarks Nationalbank fastsatt diskonto. godtgørls for sagkyndig bistand undr sagns fornyd bhandling for ovrfrdningsnævnt tillæggs dr d af Landskontort for Landbort rpræsntrd jr ialt kr., dr udbtals dirkt til Landskontort. Eftr nstmmig bslutning udrds dt samld ydrligr rstatningsbløb på ialt kr. md rntr og omkostningsbløbt på kr. md 90 % af statn og md 10 % af Ringkøbing amtskommun. Ovrfrdningsnævnts ovnstånd afgørls af rstatningsspørgsmåln i sagn kan ftr rglrn i naturfrdningslovns 30 påklags til Taksationskommis-

42 7 sionn vdrørnc naturfrdning, Amaligad 13, 1256 Købnhavn K. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt dn pågældnd. Gnnmførlsn af d nu bsluttd aralafstålsr r afhængig af, at folktingts finansudvalg givr tilslutning til rstatningns udbtaling, jfr. naturfrdningslovns 33. På ovrfrdninz;sn ~ts vgn " / r:- ~'"'-... '-'-'"(. v...l (t.. f.. Bndt Andrsn ovrfrdningsnævnts tormam' 1/' / /1. i / ;/ (,~..- / l' / /-,"

43 FREDNNGSNÆVNET>

44 REG. NR. 7G Yo,0 00 U d s k r i f t af protokolln for frdningsnævnt for Ringkøbing amts frdningskrds Ar 1983 dn 7. novmbr blv i sagn R.A.F. 78/1982 Frdning af Søndrholm ng og Plt ng afsagt sålydnd k n d l s : Vd skrivls af 14. april 1982 rjst Danmarks Naturfrdningsforning frdningssag for Søndrholm ng og n dl af Plt ng, bliggnd ca. 1,5 km øst for Harboør i Thyborøn-Harboør og Lmvig kommunr. Forslagt omfattd hnvd 210 ha. Frdningsformålt r at bvar og plj områdt som klittr, græsningsaralr og strandng. Strandngsaralrn r bliggnd på lavt marint forland, d. v.s. hævt havbund, som r dannt ftr stnaldrn. Områdrn hnliggr idag ubbyggt og for væsntlig dls vdkommnd uforstyrrd hn, fri for ydr fysisk indgrb. Dn cntral dl af områdt, Søndrholm ng, vndr mod øst og nord dirkt ud til Nissum Brdning, hvorfor områdt r undr vdvarnd påvirkning af Ldmfjordns højvand. Områdt r drfor karaktrisrt vd mgt vludvikld 10- systmr (højvandsrndr), ligsom områdt r undr stærk saltvandspåvirkning. Dn konstant saltvandspåvirkning i områdt btingr, at dr hr finds særlig salttålnd plantsamfund, hrundr bl.a. kvllr, standannlgræs, koklar, strandastrs m.v. Strandngsplantrn, vandstandshøjdn og jordns salt indhold skabr livsmulighdr for d særlig strandngsfugl. Sålds ynglr bl.a. alm. ryl, klyd og af og til også brushøns og stor kobbrsnpp samt rødbn indnfor dtt områd, og områdt r af mgt stor btydning som rast- og fouragringsstd forår og ftrår. Kulturpåvirkningn i dtt omr~d bstår af kstnsiv græsning - ca kraturr - og høslt, hvorfor områdt hnliggr som n nærmst

45 - 2 - naturlig strandng af usædvanlig høj naturvidnskablig værdi. Sydvst for dtt områd r bliggnd n dl af Plt ng, som i modsætning til Søndrholm ng r karaktrisrt vd at vær inddigt, hvorfor aralt idag ikk r undr dirkt påvirkning af saltholdigt fjordvand. ndnfor aralt finds såvl mod nord, øst og syd afvandingsgrøftr, ligsom dr mod vst finds t mindr vådområd. Til trods for områdts karaktr forkommr indnfor dtt områd stadig salttålnd plantr, såsom harrild og strandannlgræs. dtt områd finds ynglfuglbstand af bl.a. vib og rødbn. Dtt områd r karaktrisrt vd at hav n for n ng normal græsningsintnsitt fra kraturr Hrudovr r dtt områd af mgt stor værdi som rast- og fouragringsområd for gæs, and- og vadfuglartr. Sålds har man om forårt talt op til 800 kortnæbbd gæs indnfor dtt områd. Da diss gæs tillig md d øvrig trækknd and- og vadfugl stadig findr færr og færr fouragringsområdr, må områdt aln af dn årsag tillæggs stor btydning. Strandngns forskllig grad. af saltpåvirkning, områdrns forsklligartd indflydls af havt og kulturpåvirkning gør strandngsområdrn som studiobjkt ovrordntlig vlgnt i gologisk/gografiskog økologisk hnsnd. Eftr bhørig bkndtgørls og indkaldls af d intrssrd afholdt nævnt dn l. juli 1982 offntligt mød i sagn. På mødt udtrykt ~ dl lodsjr modstand mod frdningsforslagts indhold og omfang. Dn 7. oktobr 1982 udsndt nævnt ftr n intrn drøftls t kort, udvisnd dt lidt indskrænkd områd, nævnt agtd at frd, samt d frdningsbstmmlsr nævnt havd til hnsigt at fastsætt for dt frdd områd. Matrialt blv udsndt til samtlig lodsjr ntn prsonligt llr gnnm drs rpræsntantr md anmodning om indn n vis frist at frmkomm md vntull bmærkningr til frdningsbstmmlsrn og frmsætt rstatningskrav. Eftr udløbt af fristn afholdt nævnt t nyt intrnt mød, og på grundlag af d indkomn indsiglsr og bmærkningr udarbjdds t nyt udkast til frdningsbstmmlsr. Nævnt udsatt dn ndlig vdtagls af rstatningn, idt ydrligr bsigtigls og drøftls

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Klithuse. Domme. Taksationskommissionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Klithuse. Domme. Taksationskommissionen 02710.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02710.01 Frdningn vdrørr: Klithus Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-12-1984 Frdningsnævnt 11-08-1983 Kndlsr Dklarationr -------------------

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere