StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen"

Transkript

1 StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd. Ydrligr oplysningr om studit og skoln kan finds på forskllig hjmmsidr. PT sidn på Frontr md smstrplanr mv., skolns hjmmsid hvor du findr mang gnrll oplysningr om bl.a. Hvornår dr r åbnt på skoln, Hvis du vil vid nogt om SU så finds dt på Bkndtgørlsr og lignnd finds på Skmar for studrnd og undrvisr kan finds på Dk Studiordningn r opdlt i n institutions dl og n fælls dl. Institutionsdln r møntt på EALodns og fællsdln rpræsntrr d gnrll rtningslinjr for all akadmirn i landt. Studiordningns institutionsdl: Undrvisningns tilrttlæggls og gnnmførls. Hl studit r byggt op omkring projktr, som har rlation til virklig produktr og/llr konkrt problmstillingr fra virksomhdr. I dt hl tagt vægtr vi kontaktn til rhvrvslivt mgt højt. Drfor vil dr i forbindls md all projktr vær t virksomhdsbsøg som rlatrr til dt konkrt projkt. På studits først 3 smstr koordinrr undrvisrn kontaktn til virksomhdrn. På 4. smstr har du slv ansvart for kontaktn md n virksomhd. Udviklingn i rhvrvslivt går så stærkt, at dn spcifikk faglig vidn, du kan tilgn dig på 2 år hos os ikk rækkr i rt lang tid. Drfor læggr vi mgt stor vægt på at du skal lær slv at find dn vidn du har bhov for. (Du skal lær at lær) I løbt af studit vil du oplv at undrvisrns roll skiftr mllm at vær formidlr af vidn til at vær vjldr i din projktr. Vidns formidling kan forgå vd traditionl klassundrvisning, opgavløsning, opgav frmlæggls osv. Vjldrrolln ændrr karaktr fra 1. til 4. smstr. I startn vil du kunn få vjldrn til at giv t konkrt svar på t konkrt spørgsmål, sidst i studit vil t konkrt spørgsmål fra dig oft bliv mødt md modspørgsmålt, hvad mnr du slv?, hvor tror du at du kan find mr vidn om dt mn? llr jg tror du skal ld i din lærbog i afsnit..., diss modspørgsmål kommr for at hjælp dig på rtt vj i din søgn ftr vidn, dt skift skr ikk fordi

2 vjldrn holdr op md at vid nogt llr ikk længr r intrssrt i at hjælp dig, nj dt skr for at vjld dig I/lær dig, hvordan du dykkr nd i t mn, og skaffr dig vidn. Du skal båd kunn arbjd slvstændigt og i tam, når du r færdig md din uddannls, drfor vksls dr mllm individull og grupp projktr. Evnn til at arbjd slvstændigt styrks i d individull projktr. Blandt andt vd dn måd du blivr vjldt på. I slutningn af studit skal du stort st kunn arbjd slvstændigt. Mn du kan stadig hav brug for vjldrn - d r dr for at hjælp dig. I startn af studit vælgr undrvisrn, hvm dr skal vær i grupp md hinandn, så all lær hinandn at knd. Snr vil du slv kunn aftal md d øvrig i klassn om, hvm dr skal/vil vær i grupp md hinandn. Hldigvis oplvr vi ikk folkskolns problmr md jg vil ikk vær i grupp md dig fordi du r dum/ rødhårt/har brillr mn dt r hlt tydligt at dt at driv dn af (kør på frihjul) i d først grupp projktr får dn konskvns at dr ikk r nogn dr vil vær i grupp md n når gruppsammnsætningn blivr valgfri. Så sørg altid for at vær aktiv båd individult og i gruppr, dn dr r aktiv r dn dr lærr nogt. I gruppprojktrn r dt vigtigt altid at angiv hvm dr har udarbjdt hvad. En måd at gør dt på r at sætt initialr på hvr sid i rapportn for at vis hvm dr har ansvar for hvad. Dsudn vil du i gruppprojktr oft bliv bdt om at udarbjd t prsonligt rsum og konklusion. I forbindls md projktarbjdrn vil du bliv præsntrt for Kubus som r n modl for Erhvrvs Innovation, vi brugr udvalgt dl af Kubus modlln bl.a. til at lær dig, at styr projktr. Hvis man r startt i grupp sammn i t projkt r hovdrgln at projktt færdiggørs sammn, dr r dog nklt tilfæld hvor man ikk kan bliv nig om dtt, så dls gruppn mn altid i samråd md vjldrn. All får dt matrial dr r udarbjdt indtil dlingn af gruppn, hrftr arbjds hvr for sig. Dig og din mdstudrnd. I startr på studit md mgt forskllig baggrund, nogl r 20 år og lig færdig md htx, llr lig udlært som industritknikr. Mn dr r også mang dr har andr håndværksmæssig baggrund som for ksmpl smd llr mkanikr. Aldrn varirr fra 20 til 50 mn md t gnnmsnit på ca. 30 år. Md så stor forskll i jrs baggrund kan I få utroligt mgt ud af at arbjd sammn, I kan lær hinandn mgt, nogl r god til at rgn og skriv projktr andr har n lang rfaring md at bygg maskinr, n vd nogt om strøm og n andn mgt om computr. Drfor brug skolns lokalr til forbrdls og brug/hjælp hinandn båd til projktr og til lktirn i forbindls md toriundrvisningn. Dan vt. studi/lkti gruppr. Et godt sammnhold og miljø i klassn givr også t godt miljø at lær i. En god måd r, at undrstøtt t godt sammnhold på r vd n studitur. I som studrnd har ansvart for at få arrangrt n studitur, undrvisrn hjælpr dog grn til. Du skal slv btal din tur, dog kan I som klass søg lidt tilskud fra skoln, mn dt r n god idé at start n fælls opsparing tidligt i studit. Fra skolns sid anbfalr vi n studitur og dr vil vær undrvisr dr dltagr i n vt. tur. Dr r tradition for at studiturn liggr i 3. smstr i ugn før ftrårsfrin. Dt kan også vær på andr tidspunktr hvis I givr bskd i god tid. Formål og varighd Formålt md rhvrvsakadmiuddannlsns - produktionstknolog - r at kvalificr dn uddannd til slvstændigt at kunn planlægg, organisr, driv og gnnmfør opgavr og projktr indn for konstruktion/ produktudvikling, Tknisk indkøb/salg og Produktion i rhvrvsvirksomhdr. Dr

3 læggs stor vægt på d 3 spcialgrupprs intraktion md hinandn. Synrgiffktn af funktionrns samspil udgør n stor faktor for succskritrit i n virksomhd. F.ks.: - Hvis Udvikling ikk kndr kundns/markdts bhov, hvad skal vi så udvikl? - Hvis Indkøb ikk kndr udviklingns kravspcifikationr, hvad skal vi så indkøb? - Hvis Udvikling ikk kndr produktionns kapacitt, kan vi så producr dt vi har udviklt? - Hvis Produktionn ikk kndr produktt, hvordan skal vi så producr hvad vi har udviklt? - Hvis Produktionn ikk kndr salgsprognosrn, hvor mang skal vi så producr? - Hvis Salg ikk markdsførr vors produktr, hvordan skal vi så afsætt hvad udviklingn udvikld, Indkøb indkøbt og produktionn producrd? Ovnstånd rlvant spørgsmål sættr ntop fokus på vigtighdn af høj faglighd og samarbjd intrnt i virksomhdn, og i allrhøjst grad også vigtighdn af samarbjdt og t højt informationsnivau imllm virksomhdn, vors lvrandørr og vors kundr. Projktforløb. 1. smstr Dr arbjds md projktr fra startn af smstrt. I hl 1. smstr arbjds dr md dn samm konstruktions opgav, dtt opdls dog i flr projktr. Hvrt projkt har n varighd af 5 ugr. 1. Projkt handlr primært om idéarbjd og dsign. Hr introducrs du for, d dl af Kubus modlln som vi brugr. 2. Projkt r individult, hvor du skal tgn og dokumntr t mn indn for dn samm produkttyp, som dr r arbjdt md i dsign projktt. Hr vil mgt af din tid gå md at tgn i Invntor. 3. Projkt r ign t fælls projkt hvor I skal udvælg n af Jrs konstruktionr fra forrig projkt og sætts i produktion. Dtt projkt handlr mtodstudi og økonomi, primært md sigt på variabl omkostningr. På 1. smstr vil dr bliv lagt vægt på at du får lært, at arbjd i gruppr, drfor vil du stift bkndtskab md projkt styringsværktøjt Kubus. Dt r også på 1. smstr at du skal lær hvordan n projktrapport opbyggs og hvad dn skal indhold. 2. smstr. Smstrt r opdlt i 3 projktr. Ovrordnt drjr 2. smstr sig primært om nkltstyks konstruktion og produktion. Hvrt projkt har n varighd af 5 ugr 1. Projkt, hr r hovdtmat tknologi og konstruktion. Dt kan f. ks vær t værktøj dr skal konstrurs. 2. Projkt r t konstruktions og styrkbrgningsprojkt. Dr skal konstrurs i t 3D konstruktionsprogram (Invntor). Undr konstruktionn skal dr også indgå produktions Ovrvjlsr (Dsign for Manufacturing) 3. Projkt r n vidrførls af forrig projkt, mn st fra produktionssidn md fokus på fordl og ulmpr vd outsourcing, offshoring llr producrs hjmm.

4 3. smstr Mllm 2. og 3. smstr skal dn studrnd vælg mllm spcialrn Tknisk Indkøb/Salg, Konstruktion og Produktion. Hovdtmat på 3. smstr r konstruktionr dr skal sri/massproducrs. 3. smstr afslutts md t projkt som tagr udgangspunkt i n virksomhd. Afhængig af spcialrtning kan dr i projktt indgå Idéarbjd og dsign, Konstruktion og dokumntation, Produktionsoptimring, økonomi og logistik samt Miljø vurdring. For at styrk tværfaglighdn r dr ndvidr planlagt fællstimr hvor all spcialrtningr undrviss i mnr, dr ntop skal oplys i vigtighdn om tværfagligt samarbjd. Mulig mnr: Kvalitt, ERP systm, Stamdata, DFM (Dsign For Manufacturing), Organisationstori mm. Ud ovr alm. studiaktivitt vil dr vær 10 obligatorisk aflvringsopgavr. 4. smstr 4. smstr bstår af 2 fasr: 1. fas r praktik. Praktikkn forgår i n virksomhd dn studrnd slv skabr kontakt til. Dt kan vær n stor fordl at opstart søgning af praktikplads i god tid. Praktikpriodn udgør d først 10 ugr af smstrt. Dt tiltænks at dn studrnd skal indgå i dn spcialrlatrd hvrdag i virksomhdn. 2. fas r afgangsprojkt. Afgangsprojktt udførs liglds i n virksomhd og optimalt i dn samm som praktikpriodn. Afgangsprojktt udgør d sidst 10 ugr af smstrt og omhandlr analys og løsning af n spcifik opgav i virksomhdn. Intrnationalt modul Arbjdsmarkdt r i stignd grad intrnationalt, og studrnd skal lær at bgå sig fagligt/profssionlt i n globalisrt vrdn. Drfor har uddannlsn t obligatorisk intrnationalt modul, som varr 14 dag (10 hvrdag) og gnnmførs som n studitur i udlandt. Modult vil typisk indhold Undrvisning på uddannlssinstitution på nglsk Virksomhdsbsøg Kulturll arr. Studrnd må forvnt at skull btal op til Kr. kskl. Lommpng (2012 Kr.) for dltagls.

5 Studiaktivitt På 1. og 2. smstr r n dl af kravt til studiaktivitt at du dltagr aktivt i undrvisningn. Hvis du har mr nd 20 % fravær kan du som udgangspunkt ikk btragts som studiaktiv. Dt r dit gt ansvar at vær studiaktiv. Forudsætningn for at løs d stilld opgavr, og kunn bstå d intrn og kstrn prøvr dr r på uddannlsn, r at du følgr d planlagt undrvisnings- og projktforløb. For at du kan indstill dig til ksamn krævr dt, at du ftr skolns skøn har aflvrt d stilld skriftlig arbjdr i antaglig stand, og dltagr i d mundtlig ovrhøringr dr r planlagt på uddannlsn. Md skriftlig opgavr mns: Projktr, rapportr, skriftlig opgavr mm. Opgavrn aflvrs i dn af lærrn forlangt standard og omfang og til d fastsatt tidspunktr. Hvis du undladr at aflvr t projkt så kan du ikk komm til ksamn. Du har slv ansvart for opbvaringn af din opgavr på skoln og hjmm, bortst fra d priodr, hvor d r aflvrt til bdømmls. Skriftlig arbjdr skal aflvrs snst på dt aftalt tidspunkt. Opgavr, dr aflvrs snt, vil udn forudgånd aftal ikk bliv rttt/bdømt. Prøvr. Båd institutions og fælls prøvr indgår i afsnittt undr fællsdln.

6 Studiordningns fællsdl: Uddannlsn, dr r n fuldtidsuddannls, r normrt til 2 år (2 studntrårsværk). Svarr til 120 ECTS point. Uddannlsn skal vær afsluttt snst 4 år ftr studistart. Skoln kan, hvor dr forliggr usædvanlig forhold, dispnsr hrfra. ECTS (Europan Crdit Transfr Systm) r oprttt md dt formål at få anrkndt studipriodr for studiophold i udlandt. Dt vil sig at dt r t uropæisk mrit-ovrførslssystm. ECTS-systmt bstår af flr lmntr, mn vi skal hr kun s på dn kvantitativ dl. Dn kvantitativ dl, ECTS-point, r dn værdi, dr tillæggs d undrvisningsnhdr du mødr på uddannlsn, md dt formål at bskriv din arbjdsindsats for at gnnmfør uddannlsn. D afspjlr dn forvntd arbjdsmængd for hvrt undrvisningsforløb i forhold til dn samld arbjdsmængd for t hlt studiår. I ECTS rpræsntrr 60 point arbjdsindsatsn for t hlt studiår. 30 point givs for t smstr. ECTS-point tildls d studrnd, dr fuldførr uddannlsns lmntr tilfrdsstillnd vd at bstå ksaminr llr andr formr for bdømmls. Udovr at ECTS anvnds i dt intrnational uddannlsssamarbjd, anvnds dt i stignd omfang på d national uddannlsr.

7 Indhold og fordling Hrundr r angivt ECTS fordlt på hovdmnr og pr smstr. Emnrns indhold bskrivs nærmr på d følgnd sidr. Skoln kan tilrttlægg op til 15 ECTS-point af uddannlsns obligatorisk dl md diffrntirt undrvisning for at sikr d studrnd t fælls studi-grundlag. Op til 15 ECTS-point af dt samld uddannlssforløb kan ftr aftal md skoln gnnmførs som studiophold i n llr flr virksomhdr. Dtt vil vær muligt i forbindls md spcialt på 4. smstr. Dr kan vær mnr hvor undrvisningn forgår på nglsk Produktionstknolog Krnområdr ECTS Mtod Produktudvikling Konstruktion Tknisk Dokumntation Matrial og frmstillingsprocssr Virksomhdstknik Produktionstknik Automatisring 4 4 Valgfri uddannlsslmntr Praktik Afslutningsprojkt S m s t r S m s t r S m s t r S m s t r SUM

8 Læringsudbytt Mål for læringsudbytt for rhvrvsakadmiuddannls indn for produktion (jf. bilag 1 i Bkndtgørls om rhvrvsakadmiuddannls indn for produktion. (produktionstknolog AK)) Mål for læringsudbyttt omfattr dn vidn, d færdighdr og komptncr, som n produktionstknolog skal opnå i uddannlsn. Vidn Dn uddannd skal hav vidn om 1) virksomhdrs anvndt tknisk, organisatorisk, økonomisk, kvalitts- og miljømæssig torir og mtodr indn for produktion, produktudvikling samt tknisk salg og indkøb, 2) tknisk, organisatorisk, økonomisk, kvalitts- og miljømæssig bgrbr og mtodr og forståls af virksomhdrns anvndls af diss bgrbr og mtodr indn for produktion, produktudvikling samt tknisk salg og indkøb og 3) globalisring og intrnational udviklingstndnsr. Færdighdr Dn uddannd kan 1) anvnd tknisk, innovativ, krativ og analytisk færdighdr, dr knyttr sig til bskæftigls i virksomhdr indn for produktion, produktudvikling samt tknisk salg og indkøb, 2) vurdr praksisnær problmstillingr indn for tknisk, organisatorisk, økonomisk, kvalittsog miljømæssig områdr og opstill løsningsmulighdr samt 3) anvnd tknisk dokumntation og kalkulation til formidling af praksisnær tknisk, organisatorisk, økonomisk, kvalitts- og miljømæssig problmstillingr og løsningsforslag til samarbjdspartnr og brugr. Komptncr Dn uddannd kan 1) håndtr situationr af udviklingsorintrt karaktr indn for produktion, produktudvikling samt tknisk indkøb og salg. 2) dltag i og gnnmfør projktldls af faglig og tværfaglig samarbjdr md n profssionl tilgang indn for produktion, produktudvikling samt køb og salg såvl nationalt som intrnationalt. 3) tilgn sig færdighdr og ny vidn i rlation til produktion, produktudvikling og tknisk salg og indkøb i n strukturrt sammnhæng. Læringsmål for Krnområdr Mtod 8 ECTS

9 Vidn o Skal hav vidn om analytisk mtodr (1) o Skal hav forståls for rlvant formidlingstknikkr (1) o Skal hav forståls for rssourcstyringsmtodr (1) Færdighdr o Skal kunn formidl problmstillingr (2) o Skal kunn anvnd rlvant mtodr til præsntation af problmstillingr (1) o Skal kunn vurdr og anvnd rlvant analytisk mtodr (2) Komptncr: o Skal kunn håndtr styring af rssourcr - båd individult og i gruppr (2) Produktudvikling 9 ECTS Vidn o Skal hav vidn om torir og mtodr til systmatisk produktudvikling. (1) o Skal hav vidn om markdrs btydning for produktudvikling. (2) o Skal hav vidn om produktudviklings btydning for virksomhdns forrtningsmæssig grundlag. (1) o Skal hav vidn om virksomhdns produktionsmtodr og d mnnsklig rssourcrs indflydls på produktudviklingsprocssn. (2) Færdighdr o Skal kunn anvnd skitsringstknikkr og fysisk modllr til formidling og idgnrring. (1) o Skal kunn anvnd krativ mtodr til idgnrring. (2) o Skal anvnd t brugrprspktiv på produktudviklingsprocssn. (2) o Skal kunn vurdr bærdygtighdn af produktt. (2) o Skal kunn anvnd kravspcifikationr. (2) o Skal kunn formidl praksisnær problmstillingr og løsningsforslag. (2) Komptncr o Skal kunn håndtr udviklingn af produktr i samarbjd md andr studrnd. (2)

10 Konstruktion 11 ECTS Vidn o Skal hav grundlæggnd vidn om dimnsionring af konstruktionr. (1) o Skal hav vidn om grundlæggnd statik. (1) o Skal hav forståls for konstruktionsprocssrs sammnhæng md produktionsstyringssystmr. (2) Færdighdr o Kan anvnd 3D-programmr til modllring af nkl konstruktionr.(2) o Skal kunn anvnd grundlæggnd statik. (2) o Skal kunn anvnd styrklær til dimnsionring af nkl konstruktionr. (2) Tknisk Dokumntation 6 ECTS Vidn: o Skal hav vidn omkring tolranc. (1) o Skal hav vidn omkring standardr. (1) o Skal hav forståls for tknisk spcifikationr. (2) o Skal hav forståls for tgnprogrammrs struktur. (1) Færdighdr: o Skal kunn anvnd n 3D- produktmodl til udarbjdls af 2D tgningr i hnhold til gældnd normr og standardr. (1) o Kan vurdr dimnsions- og gomtrisk tolrancr på tgningr. (2) o Skal kunn formidl gnnm skitsringstknik. (1) o Skal hav grundlæggnd forståls for tknisk dokumntationsformr. (1) Komptncr: o Skal kunn håndtr opbygning af n 3D- produktmodl. (2) o Skal kunn dltag i t samarbjd om produktmodllring.(2) Matrialr og frmstillingsprocssr 9 ECTS Vidn o Skal hav forståls for matrialgnskabr og -prøvningsmtodr. (1) o Skal hav vidn om frmstillingsprocssr. (1) o Skal hav forståls for sammnhængn mllm produktrs kvalitt og pris i forhold til valg af matrialr og frmstillingsprocssr. (2) Færdighdr o Skal kunn vurdr frmstillingsprocssrns btydning for t produkt. (2) o Skal kunn vurdr sammnhængn mllm frmstillingsprocssr, matrialr og bærdygtighd. (2) o Skal kunn vælg matrialr ud fra matrialgnskabr og krav. (2) Virksomhdstknik 11 ECTS Vidn: o Skal hav forståls for kvalittsbgrbt. (1) o Skal hav vidn om projktstyringsværktøjr. (1) o Skal hav vidn om virksomhdsøkonomi. (1) o Skal hav vidn omkring miljø og gældnd lovgivning. (2) o Skal hav forståls for kultur og nationalittsforskll. (2) o Skal hav vidn om virksomhdns forrtningsgang. (1) Færdighdr:

11 o Skal kunn anvnd mtodr til styring af virksomhdr. (2) o Skal kunn anvnd projktstyringsværktøjr. (2) o Skal kunn vurdr kvalitts- og miljømæssig problmstillingr i virksomhdr. (2) o Skal kunn formidl virksomhdsmæssig problmstillingr og løsningsforslag. (2) Komptncr: o Skal kunn håndtr projktstyring. (3) Produktionstknik 7 ECTS Vidn: o Skal hav vidn om produktionssystmr. (2) o Skal hav vidn omkring styringssystmr. (2) o Skal hav forståls for produktionstknisk princippr. (1) o Skal hav vidn om produktionsprocssr. (1) Færdighdr: o Skal kunn anvnd grundlæggnd torir indnfor produktionstknik. (2) o Skal kunn vurdr produktionstknisk og økonomisk problmstillingr. (2) o Skal kunn formidl produktionstknisk løsningsforslag. (2) Komptncr: o Skal kunn dltag i optimringsprojktr. (2) Automatisring 4 ECTS Vidn o Skal hav n grundlæggnd vidn om l, pnumatik og hydraulik. (3) Færdighdr o Skal kunn dimnsionr grundlæggnd komponntr indn for pnumatik og hydraulik. (3) Komptnc

12 Læringsmål for praktik Praktikkn udgør 15 ECTS. Tidsmæssig placring i uddannlsn: placringn r startn af 4. smstr. Komptncr o Skal indn for uddannlssområdt kunn tilgn sig ny vidn, dr knyttr sig til båd krnområdrn og d valgfri uddannlss lmntr. o Skal kunn dltag i udviklingsorintrd situationr i samarbjd md andr fagområdr. o Skal kunn dltag i fagligt og tværfagligt samarbjd md mnnskr fra andr samfunds- og virksomhdskulturr. o Skal kunn tilgn sig vidn og færdighdr indnfor rlvant værktøjr og mtodr. o Skal kunn dltag i diskussion af fagspcifikk praksisnær problmstillingr. Bundn valgforløb I produktionstknolog uddannlsn r dr ikk bkndtgørlss dækkt bundn valgforløb, mn dr r i rgi af skoludvalgt i fællsskab mllm skolrn udviklt og bskrvt 3 valgforløb. Slutmål for d tr bundn valgforløb (Studirtning) D studrnd vælgr studirtning fra start af 3. smstr Tknisk salg og indkøb Formål: At dn færdiguddannd har komptncr til at kunn vartag virksomhdns kstrn tknisk og mrkantil opgavr. Hvilkt bhov opfyldr dnn profil: At løs virksomhdns opgavr på indkøbs- og afsætningssidn samt opfang markdts brugrdrvn bhov samt ny tknologisk udvikling. Vidn: Skal hav vidn om markdsudviklingsprocssr. Skal hav kulturl forståls. Skal hav vidn om virksomhdsøkonomi. Skal hav grundlæggnd forståls for tknisk dokumntationsformr. Skal hav vidn om kvalittsnormr. Skal hav forståls for kulturns indflydls på handlingsmønstr. Skal hav forståls for mnnsklig faktorr dr påvirkr bslutningr. Skal hav forståls for kvalittsparamtr. Færdighdr: Skal kunn forhandl på nglsk. Skal kunn udarbjd og formidl tknisk forhandlingsgrundlag. Skal kunn vurdr samspillt mllm pris og kvalitt. Skal kunn vurdr ændringr i markdsparamtr. Skal kunn anvnd økonomi til og hav forrtningsforståls for optimring af virksomhdns drift. Skal kunn anvnd forhandlingstknik. Skal kunn fortag tknisk vurdringr af produktr. Skal kunn fortag tknisk, økonomisk og miljømæssig vurdringr indn for tknisk salg og indkøb. Komptncr:

13 Skal kunn dltag i fagligt og tværfagligt samarbjd md mnnskr fra andr samfunds- og virksomhdskulturr. Skal kunn dltag i udvikling af forrtningsstratgir. Skal kunn dltag i og håndtr rsultatorintrd forhandlingssituationr. Skal kunn tilgn sig færdighdr og ny vidn i forhold til udviklingsorintrd situationr indn for tknisk salg og indkøb. Skal kunn håndtr tknisk, økonomisk og miljømæssig løsningr indn for tknisk salg og indkøb.

14 Produktudvikling Formål: At dn færdiguddannd har komptncr til at gnnmfør konstruktion og udviklingsopgavr samt dokumntr konstruktionrn i nødvndigt omfang md hnblik på produktion. Hvilkt bhov opfyldr dnn profil: At dækk virksomhdrns bhov for praksisnær konstruktørr og produktudviklr. Vidn: Skal hav vidn om matrialrs gnskabr. Skal hav vidn om tolrancsætning. Skal hav vidn om statik. Skal hav vidn om simpl dynamisk påvirkd konstruktionr. Skal hav vidn om normr og standardr og myndighdsgodkndlsr. Skal hav forståls for virksomhdns drifts økonomi. Skal hav vidn om konstruktionslmntr. Skal hav n grundlæggnd vidn om automatisring. Skal hav vidn om mtodr til produktudvikling. Skal hav vidn om produktionstknologir. Færdighdr: Skal kunn anvnd skitsringstknikkr og modllr til formidling og idgnrring. Skal kunn anvnd krativ mtodr til idgnrring. Skal kunn formidl tknisk løsningr på dansk og nglsk til samarbjdspartnr og brugr. Skal kunn anvnd økonomisk vurdringr md hnblik på at optimr produktt. Skal kunn anvnd 3D-programmr til modllring, 2D-tgningr og præsntation. Skal kunn anvnd t brugrprspktiv på produktudviklingsprocssn. Skal kunn idntificr, analysr og løs problmr, dr opstår omkring produktr. Skal kunn vurdr forskllig produktionstknologirs btydning for produktt. Skal kunn vurdr t produkt md hnblik på dimnsionring. Skal kunn udarbjd og vurdr d paramtr dr indgår i kravspcifikationrn til produktt. Skal kunn udarbjd tknisk dokumntation. Skal kunn vælg matrialr ud fra kravspcifikationrn. Komptncr: Skal kunn håndtr og strukturr produktudviklingsprocssn i t forrtningsmæssigt prspktiv. Skal kunn anlægg t bærdygtighdsprspktiv i produktudviklingsprocssn. Skal kunn håndtr udviklingn af produktr i samarbjd md andr fagområdr. Kan samarbjd md og inddrag mnnskr md forskllig kulturll baggrund i rlation til produktudvikling. Skal indn for rhvrvsområdt kunn tilgn sig vidn, dr knyttr sig til tknisk problmstillingr, konstruktionsprincippr og til udviklingn llr forbdringr af fysisk produktr. Produktions- og procsoptimring Formål: At dn færdiguddannd har komptncr til at vartag opgavr på tværs af virksomhdns værdikædr og fortag optimring af virksomhdns produktions- og procsapparat. Hvilkt bhov opfyldr dnn profil: At opfyld virksomhdrns bhov for produktr md kort og præcis lvringstid samt høj kvalittskrav i t økonomisk prspktiv. Vidn: Skal hav vidn om virksomhdrs forrtningsmæssig grundlag fra id til produkt. Skal hav vidn om styrsystmr.

15 Skal hav intrkulturl forståls. Skal hav n forrtningsmæssig forståls af procssr i virksomhdr. Skal kunn forstå samspillt indn for dn intrn logistik i virksomhdr. Skal hav vidn om forsyningskædstrukturr. Skal kunn forstå optimringsbgrbrn i virksomhdrs forsyningskæd. Skal kunn forstå virksomhdrs produktionsmæssig og procsmæssig forhold. Skal hav vidn om matrialr, tknik, kvalitt, økonomi, organisation og miljø. Færdighdr: Skal kunn vurdr problmr dr mått opstå omkring virksomhdrs forsyningskædr og opstill løsningsmulighdr hrfor. Skal kunn vurdr økonomin og miljøhnsyn i produktions- og procsoptimringrn. Skal kunn anvnd mtodr til produktions- og procsoptimring. Skal kunn anvnd kvalittstknik og måltknik til produktions- og procsoptimring. Skal kunn anvnd kvalittsbgrbr i styringsfunktionr. Skal kunn vurdr tgningr og tknisk spcifikationr. Skal kunn anvnd frmstillingstknologir, virksomhdssystmr og logistik. Skal kunn formidl praksisnær problmstillingr og løsningsforslag i virksomhdr. Skal kunn kommunikr på nglsk. Komptncr: Skal kunn udfør produktions- og procsoptimringr i virksomhdr. Skal kunn dltag i logistikopgavr i virksomhdr. Skal kunn håndtr ldnd og koordinrnd opgavr indnfor produktions- og procsoptimring. Skal kunn dltag i t fagligt/tværfagligt samarbjd på all nivaur i virksomhdr. Skal kunn tilgn sig ny færdighdr og ny vidn i rlation til produktions- og procsoptimring.

16 Obligatorisk og intrn prøvr Hvor mang: 5 Hvornår: Vd udgangn af 1. Smstr: Intrn prøv. Anvnds som oplysning om dn nklt studrnds nivau. Typ: Skriftlig tst og samtal. Dnn prøv r ikk n dl af dn fællsstudiordning og vil ikk frmgå af ksamnsbvist, mn r n vjldning til dn studrnd. Vd udgangn af 2. Smstr: 1. Årsprøv r n kstrn prøv md rhvrvs cnsur. Typ: Projkt + Skriftlig prøv Vd udgangn af 3. Smstr: Ekstrn prøv md skol cnsor. Typ: Projkt md mundtligt forsvar Vd afslutning af praktikkn 4. smstr: Intrn (obligatorisk) godkndt/ikk godkndt. Typ: Rapport Afgangsprojkt 4. smstr: Ekstrn som afslutning af 4. Smstr og studi. Typ: Projkt md mundtligt forsvar Ikrafttrædn og rvision m.v. Dnn studiordning trædr i kraft vd studiårts bgyndls august Rvision Studiordningn rvidrs når skoln findr dt nødvndigt. En ny studiordning vil træd i kraft vd dt først følgnd studiårs bgyndls. Såfrmt n rvision mdførr væsntlig ændringr af studiordningn, vil dr bliv fastsat ovrgangsrglr i dn ny studiordning. Dispnsation Skoln kan, når dt finds bgrundt i usædvanlig forhold, dispnsr fra d rglr i studiordningn, som aln r fastsat af skoln. Lovgrundlag Bkndtgørls om rhvrvsakadmiuddannls indn for produktion (Produktionstknolog AK) BEK nr. 03 af 03/078/2009. Bkndtgørls om prøvr og ksamn i rhvrvsrttd uddannlsr. BEK nr af 24/08/2010 Bkndtgørls om karaktrskala og andn bdømmls. BEK nr 262 af 20/03/2007

17 Bkndtgørls om adgang til rhvrvsakadmiuddannlsr og profssionsbachloruddannlsr. BEK nr. 87 af 0/02/2011

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere