KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr Sid 4 Ændring i arbjdstid btydning for lønnn på fritidspunktt? Sid 5 Skærpt anmldlsspligt for udnlandsk mdarbjdr Dt konstruktiv altrnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samarbjd mllm uafhængig statsautorisrd rvisionsvirksomhdr. Vi kombinrr dn mindr rvisionsvirksomhds fordl md dn stors rssourcr. Sid 6 Forældrkøbsljlighdr Sid 7 Udligningsskat på stor pnsionr Sid 7 Vi notrr at... Mmbr of Krston Intrnational A global association of indpndnt accountants

2 2 DyrT AT SJuSk MD AnSæTTlSSforholD Af Juli Grds, Snior Tax Managr Rod i ansættlssforholdn kan kost virksomhdr og arbjdsgivr dyrt. Dt har n dom fra Købnhavns Byrt ntop undrstrgt vd at tildl n mdarbjdr md manglnd ansættlsskontrakt n rkordhøj godtgørls. Og d høj godtgørlsr r tilsynladnd kommt for at bliv. Købnhavns byrt har dømt n arbjdsgivr til at btal 20 ugrs løn til n mdarbjdr, dr ingn ansættlsskontrakt havd. Og dt r ny danmarksrkord indn for godtgørlsr, og dt maksimal som n arbjdsgivr kan dømms til at btal. Dsudn skal virksomhdn md tilbagvirknd kraft også btal mdarbjdrn løn undr sygdom. Sagn drjd sig om n mdarbjdr, dr startd som timlønnt tjnr på n café i 2007, udn at dr blv lavt n ansættlsskontrakt. Imidlrtid skt dr dt uhldig, at dn pågældnd i 2008 kom ud for n arbjdsulykk. Partrn blv hrftr unig om, hvorvidt mdarbjdrn fortsat var timlønnt tjnr, slvom hun i 2008 var ovrgåt til ansættls som bstyrr af cafn. Sålds vill n ansættls som bstyrr giv funktionærstatus i ovrnsstmmls md funktionærlovns almindlig rglr hrom. Funktionærstatus vill også brttig mdarbjdrn til løn undr sygdom. Mdarbjdrn rykkd hrftr arbjdsgivrn for n ansættlsskontrakt, dog udn hld. Rttn fastslog på baggrund af vidnudsagn, at mdarbjdrn var blvt forfrmmt til bstyrr og drmd funktionær, udn dog af dn grund at få n ansættlsskontrakt. Rttn tilkndt på dn baggrund mdarbjdrn 20 ugrs løn i godtgørls samt løn undr sygdom md tilbagvirknd kraft. VirkSoMhDSpAnT udgiftr Til TinGlySninG M.V. Af Stn Mørup, Sniorskattkonsulnt Bankr og andr långivr bnyttr sig i stignd grad af mulighdn for at få virksomhdspant som sikkrhd for lån til mindr og mllmstor virksomhdr. Oft som altrnativ til n prsonlig kaution fra indhavrn. Virksomhdspant r n pantsætningsform, hvor dr f.ks kan givs sikkrhd i virksomhdns dbitorr, varlagr, driftsmidlr og goodwill. Altså ikk i spcifikk aktivr. Dt r dyrt at tablr virksomhdspant. Ud ovr gbyr til bankn skal dr btals tinglysningsafgift md 1,5 procnt af pantts værdi. Dn skattmæssig bhandling af diss udgiftr r ndnu ikk afklart i praksis. I all tilfæld forliggr dr ingn offntliggjort afgørlsr fra SKAT om spørgsmålt. Dt r min opfattls, at udgiftrn skal bhandls som lånomkostningr. Dtt støttr jg på, at SKAT i praksis dfinrr lånomkostningr som udgiftr, dr r md til at rhvrv, sikr og vdlighold t gældsforhold. Som fradragsbrttigd lånomkostningr nævnr SKAT slv blandt andt stiftlssprovisionr og tinglysningsafgift. For slvstændig btydr dtt, at d normalt kun vil få fradrag, hvis dr r tal om sikkrhdsstillls for lån i frmmd valuta. Slskabr vil drimod normalt få fradrag, uanst om dr r tal om sikkrhd for lån i dansk kronr llr i frmmd valuta. Kun i få tilfæld vil udgiftrn kunn fradrags vd indkomstopgørlsn i dt år, hvori virksomhdspantt tablrs. Normalt vil udgiftrn nmlig skull fradrags i takt md afviklingn af d bagvdliggnd lån. Er dr tal om sikkrhdsstillls for n kasskrdit, kan udgiftn sålds først fradrags vd indfrilsn af dnn, hrundr vd skift af pnginstitut. Fradrag i takt md afviklingn gældr også, slvom virksomhdn anvndr lagrprincippt i forhold til valutakursændringr. Kun hvis virksomhdn har fåt tilladls til gnrlt at anvnd lagrprincippt, kan omkostningrn indgå hri. I nogl tilfæld har tablring af virksomhdspant ingn sammnhæng md n konkrt lånoptagls, ligsom d bagvdliggnd lån ovr tid kan varir. Eftr min opfattls bør dtt ikk hav btydning for dn skattmæssig bhandling af udgiftrn altså at udgiftrn r fradragsbrttigd idt virksomhdspant i d flst tilfæld tablrs, fordi bankn krævr dtt. Udgiftn sikrr drfor virksomhdn mod n opsigls af lånt.

3 3 fastforrntd lån VrSuS rnttilpasningslån fordl og ulmpr Af Johan Juul-Jnsn, Økonom, nykrdit koncrnrådgivning Fordln vd rnttilpasningslån r mulighdn for at få n lav rnt mns dt vd fastforrntd lån r sikkrhdn i at knd ydlsrn i hl lånts løbtid. Hvad man fortrækkr afhængr af ns prsonlig præfrncr. I dag har vi t stort antal forskllig lånmulighdr, dr all har forskllig fordl og ulmpr. Kndt vi dn frmtidig rntudvikling, vill valgt ikk vær svært, mn dt gør nd ikk ksprtrn. Drfor afhængr valgt imllm d mang typr først og frmmst af ns prsonlig præfrncr, f.ks. om man kan lv md ikk at knd sin frmtidig ydlsr llr j. At sammnlign dt traditionll fastforrntd lån md rnttilpasningslån givr t godt billd af d fordl og ulmpr, vi skal vægt op mod vors præfrncr. Lav rnt, mn også risici Ulmpn vd rnttilpasningslån r først og frmmst, at man kun kndr rntn og drmd ydlsn frm til næst rnttilpasning. Dt givr n btydlig usikkrhd om størrlsn af d frmtidig ydlsr. Og dt kan få stor btydning da d typisk udgør n btydlig post i dt samld husholdningsbudgt. At rnttilpasningslån r mgt kursstabil btydr også, at man ikk har mulighd for aktiv gældsplj i form af konvrtring. Fastforrntd lån: Fordl Dn primær fordl vd fastforrntd lån r dn sikkrhd, dr liggr i at knd d frmtidig ydlsr for hl lånts løbtid. D lang fastforrntd lån har dsudn n btydlig højr kursfølsomhd nd rnttilpasningslånn, hvilkt muliggør aktiv gældsplj. Tagt d nuværnd lav rntr i btragtning vil mulighdn formodntlig vær n opkonvrtring som følg af stignd rntr. Dtt vil følglig sænk rstgældn, mn samtidig typisk før til n stigning i ydlsn, hvorfor n opkonvrtring kun r n ntydig fordl såfrmt man snr kan ndkonvrtr. For all konvrtringr gældr dt ydrmr, at dr r omkostningr forbundt hrmd. Sikkrhd og mulighd for konvrtring kostr Tryghd forbundt md fastforrntd lån kostr i form af n rlativ høj rnt sammnlignt md rnttilpasningslån. Dsudn r kursudsvingn rlativt størr på grund af dn længr løbtid og drmd rntfølsomhd. Dt r især t problm, hvis man r tvungt til at indfri før tidn, da man kan risikr at få t kurstab. Rnttilpasningslån: Fordl Et rnttilpasningslån r t ralkrditlån md variabl rnt. Dt rnttilpasss typisk én gang om årt (F1), mn kan blandt andt også fås i udgavr, hvor rntn tilpasss hvrt 3. llr 5. år (F3 og F5). Vd hvr tilpasning kan rntn og drmd ydlsn bliv ntn højr llr lavr, mn mllm rnttilpasningrn r rntn fast. Dn altovrskyggnd fordl vd t F1-lån r, at rntn sammnlignt md t fastforrntt lån typisk vil vær lavr. Dt r især tilfældt i øjblikkt, og dt btydr at man løbnd afdragr btydligt mr på sin gæld ndda pt. vd n lavr ydls. Dsudn vil kursn på især F1-lån oft ligg mgt tæt på 100. Dtt givr n rlativ lav kursrisiko og btydr, at man har sikkrhd om størrlsn af rstgældn.

4 4 ændring i ArBJDSTiD BTyDninG for lønnn på fritidspunktt? Af advokatfuldmægtig Jns Grud Jakobsn og advokat hln Amsinck, kromann rumrt Mdarbjdr md rt til løn undr fri oppbærr normalt blot dn løn, dr r gældnd på fritidspunktt, når d holdr fri. Frilovns 23, stk. 3 indholdr imidlrtid n særrgl om rgulring af lønnn undr fri, hvis dr r skt n væsntlig ændring i arbjdstidn i forhold til Vi forklarr i dnn artikl, hvornår særrgln findr anvndls, og hvordan frilønnn i givt fald brgns. Frilovns udgangspunkt Frilovn sondrr mllm to gruppr af lønmodtagr: Lønmodtagr, som optjnr rt til fri md løn, og lønmodtagr, som modtagr frigodtgørls. (S faktaboks Fri md løn ). D lønmodtagr, som optjnr rt til fri md løn, modtagr som udgangspunkt drs aktull løn på fritidspunktt. Opnår lønmodtagrn n lønstigning som følg af forfrmmls, lønforhandling llr andt, får lønmodtagrn altså dn ny høj løn undr frin, slvom han fik n lavr løn i Hvis n lønmodtagr går nd i løn, har han tilsvarnd kun krav på dn lav løn, når han holdr fri, slvom hans løn var højr, da han optjnt rttn til btalt fri. Dtt udgangspunkt fravigs dog, når ændringn i lønnn skylds n væsntlig ændring i arbjdstidn llr arbjdsomfangt. Væsntlig ændringr Frilovns 23, stk. 3 indholdr n særlig bstmmls, som skal sikr n mr rimlig løsning for bgg partr vd væsntlig ændringr i arbjdstidn llr arbjdsomfangt. Hr skal lønnn undr fri stå i t rimligt forhold til forholdn på optjningstidspunktt. Lønnn skal rgulrs op llr nd, alt ftr om arbjdstidn i optjningsårt var højr llr lavr nd på fritidspunktt. Hvis dr aln r tal om n ændring af lønnn, udn n ændring i arbjdstidn, skr dr ingn rgulring af lønnn på fritidspunktt, uanst hvor mgt lønnn afvigr fra lønnn i 20 %-grænsn 23, stk. 3 fastlæggr væsntlighdsgrænsn til 20 %. Frilønnn skal rgulrs, hvis lønmodtagrns gnnmsnitlig arbjdstid llr arbjdsomfang på fritidspunktt afvigr mr nd 20 % i forhold til Udn dnn rgl vill dn lønmodtagr, som på fritidspunktt arbjdr på halv tid md tilsvarnd mindr løn, mn som undr optjningsårt arbjdd på fuld tid md drtilhørnd højr løn, aln hav krav på dn lav løn undr fri. Lønmodtagrn vill i så tilfæld formntlig føl sig snydt. Dtt skal sammnholds md, at lønmodtagrn i tilfæld af fratrædn jo vill hav haft krav på frigodtgørls af dn høj løn i Uanst om n rgulring findr std, modtagr lønmodtagrn dt samm fritillæg. (S faktaboks Fritillæg ). Som dt frmgår, gældr rgln ikk kun ændringr i arbjdstid, mn også ændringr i arbjdsomfang. Hrmd tænks på ksmplvis dagpljmødr, som aflønns ftr dt antal børn, d har i pasning. I dnn artikl vil vi koncntrr os om ændringr i arbjdstid. Gnnmsnitsbrgning For at kunn vurdr, om rgln kommr i spil, skal dr fortags n sammnligning mllm optjningsårt og fritidspunktt. Eftrsom dr kan indtræd ændringr i arbjdstidn i løbt af t optjningsår, r dt dn gnnmsnitlig arbjdstid i optjningsårt, dr anvnds vd sammnligningn. Hvis arbjdstidn på fritidspunktt afvigr md mr nd 20 % i forhold til dn gnnmsnitlig arbjdstid i optjningsårt, skal lønnn på fritidspunktt rgulrs. Eksmplr på ændringr af arbjdstidn Lad os kigg nærmr på t par ksmplr: Eksmpl 1: En lønmodtagr går fra n gnnmsnitlig arbjdsug på 37 timr i optjningsårt til n 30 timrs arbjdsug på fritidspunktt. Ændringn (7 i forhold til 37 timr) udgør 18,9 %, og dr skal sålds ikk sk n rgulring af lønnn undr fri. Eksmpl 2: En lønmodtagr går fra n gnnmsnitlig arbjdsug på 30 timr i optjningsårt til n arbjdsug på 37 timr i friårt. Ændringn (7 ud af 30 timr) udgør 23,3 %. Lønmodtagrn skal rgulrs i løn, sålds at lønmodtagrn aln modtagr 30/37 dl af sin nuværnd løn undr frin. Bmærk, at dr i ksmpl 1, hvor lønmodtagrn går 7 timr nd i tid, ikk r tal om n væsntlig ændring, mns n forhøjls af arbjdstidn på 7 timr i ksmpl 2 r n væsntlig ændring i lovns forstand. Dtt skylds, at dr r tal om n rlativ vurdring i forhold til dn gnnmsnitlig arbjdstid i

5 Eksmpl 3: En lønmodtagr arbjdr 37 timr i gnnmsnit i optjningsårt Uglønnn udgør kr Pr. 1. januar 2010 modtagr lønmodtagrn n lønforhøjls, hvorftr lønnn udgør kr pr. ug. Pr. 1. maj går lønmodtagrn nd til 25 timr om ugn (ændring på 32,4 %), og lønnn rducrs til kr Lønnn undr fri udgør 37/25 gang kr , i alt kr pr. friug. At lønnn undr fri r højr nd lønnn i optjningsårt afspjlr dn rlativ lønstigning, dr r skt fra optjningsårt til fritidspunktt. Eksmplt illustrrr, at lønnn i optjningsårt r udn btydning for brgningn, da dt r lønnn på fritidspunktt, dr rgulrs. Kollktiv ovrnskomst Rgln om rgulring af løn undr fri kan fravigs vd kollktiv ovrnskomst. Hrudovr r dt naturligvis muligt at indgå individull aftalr, som stillr lønmodtagrn bdr nd bstmmlsrn i frilovn. Fri md løn? Lønmodtagr, dr r ansat måndsvist og får fuld løn på søgnhlligdag og på sygdag får løn undr fri i stdt for frigodtgørls, jf. frilovns 23, stk. 1. Funktionærr opfyldr diss kritrir. Andr lønmodtagr får frigodtgørls, jf. frilovns 24. Rttn til løn undr fri skal dog optjns først. Dr optjns 2,08 btalt fridag pr. månd, svarnd til 25 optjnt fridag i løbt af t fuldt optjningsår (1. januar til 31. dcmbr), jf. frilovns 7, stk. 1. Frin afholds i dt ftrfølgnd friår, dr løbr fra dn 1. maj til 30. april. En funktionær, dr tiltrædr n ny stilling, har ikk rt til fri md løn hos dn ny arbjdsgivr, før dr r optjnt rt hrtil, mn har stadig rt til at hold 5 ugrs fri, jf. frilovns 8, stk. 1. Arbjdsgivrn r brttigt til at fradrag 4,8 % af måndslønnn for hvr dag, hvor dr holds fri, jf. frilovns 8, stk. 2. En funktionær, som kommr dirkt fra t andt ansættlssforhold, kan i stdt brug dn frigodtgørls, dr r afrgnt i forbindls md dtt ansættlssforhold til at hold fri for (12,5 % af lønnn i optjningsårt). 5 Fritillæg Lønmodtagr dr optjnr rt til fri md løn får ud ovr lønnn udbtalt t fritillæg på 1 % af lønnn i Tillæggt udbtals snst vd bgyndlsn af frin. Fritillæggt skal ikk rgulrs vd væsntlig ændringr i arbjdstidn, da dt jo undr all omstændighdr basrr sig på lønnn i Mang arbjdsgivr vælgr at udbtal fritillæggt vd friårts bgyndls 1. maj s faktaboks 1. Fratrædr lønmodtagrn indn frin afholds, kan arbjdsgivrn ikk kræv for tidligt udbtalt fritillæg tilbagbtalt llr modrgn fritillæggt i frigodtgørlsn vd fratrædn. Dog kan n sådan modrgningsadgang følg af kollktiv ovrnskomst. Dt r ikk muligt at aftal n modrgningsadgang md dn nklt lønmodtagr. SkærpT AnMlDlSSpliGT for udnlandsk MDArBJDr Af Juli Grds, Snior Tax Managr Ny rglr btydr, at båd privat og virksomhdr kan risikr bød, hvis d hyrr udstationrd udnlandsk mdarbjdr og ikk sikrr, at d r rtmæssigt anmldt til d dansk myndighdr. Pr. 1. juni 2010 kan dansk virksomhdr og privat, som får udført arbjd af udstationrd udnlandsk mdarbjdr indnfor bygg- og anlægsbranchn, risikr at skull btal n bød, hvis ikk d sikrr sig, at dn udnlandsk virksomhd og d udnlandsk mdarbjdr r anmldt rtmæssigt til d dansk myndighdr. Dt r konskvnsrn af t ntop vdtagt lovforslag fra Bskæftiglssministrit, og d ny rglr r n væsntlig skærpls af d hidtil gældnd rglr om arbjd, som udførs af udstationrd udnlandsk mdarbjdr. En udnlandsk virksomhd, dr udstationrr lønmodtagr til Danmark i forbindls md lvring af tjnstydlsr, har sålds sidn 1. maj 2008 haft pligt til at anmld forskllig oplysningr om dn udnlandsk virksomhd samt om d udnlandsk mdarbjdr, som virksomhdn udstationrr i forbindls md arbjdt i Danmark. Anmldlsn skal sk til Erhvrvs- og Slskabsstyrlsns såkaldt RUT rgistr. Anmldlsspligtn skal bl.a. sikr, at fagforningrn kan få dn fornødn indsigt i, hvor mang udnlandsk mdarbjdr, som udførr arbjd i Danmark og indnfor hvilk branchr. Dt kan gør dt lttr for fagforningrn at sikr, at dn dansk udstationringslovgivning og kollktiv ovrnskomstr blivr ovrholdt af udnlandsk virksomhdr. Dt blivr dt dansk Arbjdstilsyn, som frmovr skal før tilsyn md anmldlsspligtn. Arbjdstilsynt får drvd ansvart for at undrsøg ovrtrædlsr af anmldlsspligtn på samm måd som vd ovrtrædlsr af arbjdsmiljøbstmmlsr.

6 6 ForælDrkøBsljlighDr Af Advokat Bodil D. Christiansn, Advokatfirmat Tommy V. Christiansn Md d stagnrnd boligprisr r forældrs køb af jrljlighdr til boligsøgnd børn formntlig på vj mod n rnæssanc. Dt aktualisrr flr ovrvjlsr, ikk blot om driftn, mn tillig om dn snr afvikling af ljlighdn. Købt Forældrn bør i forbindls md købt ovrvj, om ljlighdn skal placrs i t slskab llr købs i prsonligt rgi. Udovr finansiringn bør vd dnn bslutning også inddrags dls dn løbnd bskatning, dls bskatningn vd dn snr afvikling af ljlighdn. Et trdj altrnativ r at lad barnt slv køb ljlighdn, vntult sålds, at barnt lånr t kontant bløb af forældrn, hvis dtt r n mulighd. I sidstnævnt fald vil dt indnfor viss rammr vær muligt at udlån bløbt rntfrit på anfordringsvilkår til barnt. Barnt skal i så fald udovr d løbnd priorittsydlsr og andr fast udgiftr tillig btal jndomsværdiskat. Driftn Slvom ljlighdn udljs til gt barn, må dt særligt ud fra skattmæssig btragtningr anbfals at udvis samm rttidig omhu i hnsnd til tablring af ljkontrakt og andr aftalr, som vd udljning til n frmmd. Skattmæssigt anss udljning af ljlighdn som n rhvrvsmæssig virksomhd. Dn løbnd bskatning skr på samm måd som for andr udljningsjndomm, dvs. hlt uafhængigt af, om ljlighdn udljs til gt barn llr til n frmmd. Forældrn skal bskatts af markdsljn for ljlighdn, mn markdsljn skal fastsætts undr hnsyn til d ljrtlig rglr om ljfastsættls, hrundr i først rækk rglrn om opgørls af omkostningsbstmt huslj i d såkaldt rgulrd kommunr. Forældrn har omvndt fradrag for rntr og driftsomkostningr vd udljning af ljlighdn. Btalr barnt kun n favørlj, modtagr barnt i princippt n gav svarnd til forsklln mllm markdsljn og favørljn. Gavn til barnt skal afgiftsbrigtigs for dn dl, dr ovrstigr dt årlig bundfradrag for gavr. Bundfradragt r i år på kr. Forældrn skal bskatts af markdsljn, uanst om barnt kun btalr n favørlj. Købs ljlighdn i t slskab, må forældrn i kraft af drs hovdaktionærstatus pårgn ydrligr at skull bskatts af forsklln mllm markdsljn og n lj opgjort ftr d skmatisk hovdaktionærrglr som prsonlig indkomst. Købs ljlighdn af forældrn prsonligt, kan ljlighdn placrs i virksomhdsskattordningn llr vntult kapitalafkastordningn, hvis dt mått vær favorablt. I så fald vil dr vær fuld fradragsffkt for rntr. Afvikling Vd forældrns snr salg af ljlighdn skal n fortjnst bskatts som kapitalindkomst, dvs. md op til højst marginal bskatning, mdns tab kan fratækks i snr gvinstr vd afståls af andn jndom. Er ljlighdn placrt i virksomhdsordningn, vil n avanc bliv bskattt som virksomhdsindkomst og i sidst nd som prsonlig indkomst. Gør forældrn slv brug af ljlighdn forud for t vntult salg, kan ljlighdn i viss tilfæld sælgs skattfrit. Dr stills hr strng krav for accpt af dnn brug md ftrfølgnd skattfrihd vd salg. Ønskr forældrn at sælg ljlighdn til barnt, vil dt alt afhængigt af konjunkturudviklingn kunn vær n fordl at gør brug af rglrn om værdiansættls af ljlighdn vd dtt salg til +/ 15 % af dn offntlig vurdring. Tidligr har dt vært favorablt at indrømm barnt n købrt til ljlighdn til fast pris allrd på tidspunktt for forældrns køb af ljlighdn. Eftr gnnmførls af ny rglr om lagrbskatning af gvinstr på sådann købrttr, bør man tænk sig grundigt om, før n sådan aftal tablrs. Er ljlighdn købt af t slskab, mdførr n ny afgørls fra Landsskattrttn, at forældrn bør ovrvj at køb ljlighdn ud af slskabt, før vidrsalgt til børnn. Landsskattrttn har accptrt, at n ljlighd vd salg fra slskab til forældrn kan værdiansætts til dn mgt lav offntlig vurdring som følg af, at ljlighdn r udljt (ikk-fri), idt ljlighdn r udljt til barnt. I dn konkrt sag ralisrd slskabt samtidig t tab til frmførsl vd afstålsn. Forældrn kan hrftr vidrsælg ljlighdn til barnt ftr n normal offntlig vurdring, vntult +/ 15 %, dr frmkommr, når ljlighdn vurdrs som ikk-udljt (fri), idt ljlighdn sælgs til barnt som ljr af ljlighdn. Sælgs ljlighdn drimod dirkt fra slskabt til barnt, skal ljlighdn ftr n højstrtsdom fra 2005 værdiansætts som n fri ljlighd, og da basrt på n konkrt markdsvurdring og ikk dn lmpligr offntlig vurdring. Frmgangsmådn Diss og andr facttr vd forældrkøbsljlighdr vil normalt mdfør, at forældrn bør konsultr rvisor forud for købt. Md n hldig hånd rummr forældrkøbsljlighdn ikk blot mulighd for at hus barnt, mn tillig lmntr af t gnrationsskift.

7 7 udligningsskat på STor pnsionr Af Stn Mørup, Sniorskattkonsulnt Rgringn og Dansk Folkparti har vdtagt lovforslag L 213 om n udligningsskat på stor pnsionsudbtalingr. Sidst år indgik d samm partr som bkndt n skattrform, som btydr, at skattn på dn sidst tjnt kron r ndsat markant nmlig fra ca. 60 % til ca. 52,5 %. Dnn skattndsættls har vi allrd mærkt, for dn trådt i kraft dn 1. januar i år. Skattrformns ovrordnd mål var at ndsætt skattn på dn sidst tjnt kron, og dt r også allrd skt. Rgringn har btont, at skattbsparlsrn r fuldt ud finansird altså at d mistd skattindtægtr hnts ind vd andr initiativr. Et af lmntrn til at finansir skattbsparlsrn skull vær n udligningsskat på stor pnsionsudbtalingr. Tankgangn bag n sådan udligningsskat r, at d prsonr, som i tidligr år har fåt skattfradrag for drs pnsionsindbtalingr i indkomst md høj bskatning, skal btal n udligningsskat, når pnsionrn kommr til udbtaling. Dt skal d, fordi skattn på udbtalingstidspunktt r væsntligt lavr, nd da d fik skattfradrag for pnsionsindbtalingrn. Eftr længr politisk tovtrækkri har Rgringn og Dansk Folkparti nu vdtagt t lovforslag, som må btgns som t politisk forlig om n udligningsskat. Dr r indgåt aftal om: n udligningskat på 6 % i 4 år bgyndnd i 2011 kun for samld pnsionsudbtalingr ud ovr t bundfradrag på kr. (2010-nivau) ovrførsl af uudnyttt bundfradrag fra ægtfæll md indtil kr. (2010-nivau) udligningsskattn aftrapps md 1 % årligt fra 2015 udligningsskattn ophørr drfor fra og md 2020 udligningsskattn pålæggs ikk kapitalpnsionsordningr, invalidpnsion, førtidspnsion og ftrløn. Dt skønns, at udligningsskattn typisk vil bliv aktul for prsonr, dr har haft n årlig indtægt på ovr kr., og dm r dr ifølg Skattministrit ca af % 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % VI NOTERER AT... Af rik høgh, Tax partnr Bidrag til vlgørnhd Gavr til vlgørnd forningr r fradragsbrttigd vd opgørls af dn skattpligtig indkomst, for dn dl af årts gavr, som ovrstigr 500 kr. Årts gavr til dn nklt forning skal udgør mindst 500 kr. Gavfradragt kan for indkomstårt 2010 dog maksimalt udgør kr. Hvr af ægtfællrn kan fradrag sin gavr, ligsom d nævnt fradragsbgrænsningr gældr for hvr ægtfæll. Hvis dn n ægtfæll ikk udnyttr gavfradragt i fuldt omfang, kan t ovrskydnd bløb ikk ovrførs til dn andn ægtfæll. Gavfradragt r t ligningsmæssigt fradrag og btingt af, at dn modtagn forning m.m. r godkndt hr i landt llr i t andt EU/EØS land som almn vlgørnd llr trossamfund. Fradragt r ndvidr btingt af, at forningn m.m. fortagr indbrtning til skattmyndighdrn. Bundfradragt for d vlgørnd gavr ophævs md virkning fra indkomstårt Sommrhusudljning Md virkning for indkomstårt 2010 r bundfradragt i forbindls md anvndls af dn såkaldt 40 % rgl for sommrhusudljning ændrt fra kr. til kr. D først kr. i ljindtægt vil hrftr vær skattfri og dt ovrskydnd bløb vil bliv ndsat md 40 %. Dr kan ikk fortags fradrag for d faktisk udgiftr inkl. jndomsskat, ligsom jrn ikk kan få ndsættls af jndomsværdiskattn, slvom jrn ikk har haft rådighd ovr fritidsbolign i udljningspriodn. Vd bruttoljindtægtn forstås ljindtægtn ftr fradrag for honorar til udljningsburau, mn md tillæg af særskilt btaling for l, gas, varm, tlfon m.v. Eksmpl: Ljindtægt kr Bundfradrag kr kr % kr. Til bskatning kr.

8 8 Vi notrr AT... Af rik høgh, Tax partnr Rgulring af moms i forbindls md dbitor tab Skat har nu ændrt praksis md hnsyn til momsrgulring for dbitor tab. Tidligr har dt vært sålds, at dr for krav ovr 3000 kr. skull vær skt indnrtlig bhandling af sagrn, og dr har sålds skull forligg tvangsakkord, cirkulærskrivls llr lignnd for at dr kunn accptrs momsrgulring. Eftr ny praksis r tabt nu konstatrt, når Fordringrn har vært gnnm n rykkrprocdur i inkassoafdlingn i virksomhdn, Fordringrn hrftr r forsøgt inddrvt af n uafhængig inkassovirksomhd, dr har fortagt d inddrivlssskridt, som inkassovirksomhdn i rlation til fordringn størrls har fundt mulig og En uafhængig inkassovirksomhd har fortagt n individul vurdring af dn nklt dbitor og fordring og i dn forbindls har vurdrt, om fordringn skal anss for tabt og ovrførs til ovrvågningslistn. Følgnd btinglsr skal dog tillig vær opfyldt. Dr skal fortags n konkrt vurdring af dn nklt dbitors btalingsvn, idt n procntvis ndskrivning på dn nklt llr på dn samld dbitormass ikk tillads. Dt r n forudsætning, at fordringn r uomtvistlig og ndlig Dr skal vær fortagt tilstrækklig til fordringns inddrivls, idt dr skal vær t rimligt forhold mllm fordringns størrls og d omkostningr, dr r forbundt md inddrivls af fordringn Dt r normalt n forudsætning, at handlsforpligtlsn md dn pågældnd dbitor r ophørt, før fradragt kan fortags, mn dtt r dog ikk nogn absolut btingls Konskvnsrn af praksisændringn r, at virksomhdr, dr har krav, dr r uomtvistlig og ndlig, kan btragt tabt som konstatrt, allrd når n uafhængig inkassovirksomhd har fortagt inddrivlsskridt, som vil vær naturlig at fortag st på baggrund af fordringns størrls og i forhold til omkostningrn vd at inddriv. Toldoplag I forbindls md import fra trdjland vil dr skull btals told. Dnn told r ikk mulig at få godtgjort, hvis varrn ftrfølgnd rksportrs til t land udnfor EU. For virksomhdr, dr sælgr varr til kundr udnfor EU vil dnn situation kunn undgås vd, at dr oprtts t toldoplag. Virksomhdn undgår drmd, at btal told til EU vd indførsl af varrn. Drmd skal dr aln btals told i modtagrlandt, når varrn indfortolds dr. Virksomhdn opnår sålds n bsparls svarnd til dt toldbløb, dr skull hav vært btalt i forbindls md indførsl af varrn til EU. Et toldoplag r t områd, dr r godkndt af SKAT og undrlagt SKAT s kontrol. Mdns varrn r oplagt på toldlagrt opkrævs dr ikk told. Virksomhdn skal i forbindls md oplagringn før lagrrgnskab md til og fraførsl af varrn. Mindstrntn 1/1 30/ ,00 % Dato Diskonton Nationalbankns udlånsrnt Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. sptmbr ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Ansvarshavnd rdaktør: Statsautorisrt rvisor Nils Lyng Pdrsn Rdaktion: Statsautorisrt rvisor Finn Stn Christnsn Statsautorisrt rvisor Finn Elkjær Statsautorisrt rvisor Torbn Madsn Statsautorisrt rvisor Svnd Thrchilsn Rdaktørr, Thomson Rutrs Profssional A/S Majbritt Cordt og Birgitt Strang Dsign/Sats: Thomson Rutrs Profssional A/S Tryk: Silkborg Bogtryk ISSN nr.: Rdaktion afsluttt d. 19. juli 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere