KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr ny mulighdr Sid 6 Forårspakkn moms og afgiftsmæssig konskvnsr Dt konstruktiv altrnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samarbjd mllm uafhængig statsautorisrd rvisionsvirksomhdr. Vi kombinrr dn mindr rvisionsvirksomhds fordl md dn stors rssourcr. Sid 7 Ny slskabslov ny bgrbr Sid 8 Vi notrr at... Mmbr of Krston Intrnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Ny rglr For PNSioN i 2010 Af Sørn H. Clausn, Kundchf, PFA Pnsion Mns vi dn 1. januar 2010 ønskd hinandn godt nytår, lød startskuddt samtidig for skattrformn. Dt r sålds vigtigt, at man nu får skabt sig t ovrblik ovr, hvordan man vil indrtt sin privatøkonomi, md d mulighdr og bgrænsningr skattrformn givr. Dt r ikk mindst på pnsionsområdt, at man skal vær vågn, og sørg for at få styr på, at man får dt optimal ud af sin pnsionsopsparing. Dr r sålds kommt n dl ændringr, som har btydning for, hvilkn måd dt bdst kan btal sig at spar op til pnsion på, og hvordan man kan få sin pnsion udbtalt. Fradragt r blvt lidt mindr for indbtalingr til pnsion for n lang rækk danskr i takt md at marginalskattn r sænkt fra ca. 59 % til 51,5 %. Dr r dog stadig mang god grund til at spar op til aldrdommn via n pnsionsordning, så man ikk løbr tør for png som pnsionist. Loft på indbtalingr Dn 1. januar 2010 blv dr indført t maksimalt fradrag på kr. om årt for indbtalingr til ratpnsionr/ophørnd livrnt. Dt gældr uanst, hvor mang af dnn typ pnsionr man har oprttt, så dt r altså kr. i alt! Jævnfør dog ndnfor. Indbtalr man mr nd kr. om årt til pnsion, r dt fortsat attraktivt at spar op. Man får nmlig stadig fuldt fradrag for sin indbtalingr, når d ovrskydnd indbtalingr anvnds til n livspnsion (livsvarig livrnt) uanst størrls af indskud. Særlig rglr for slvstændigt rhvrvsdrivnd For slvstændigt rhvrvsdrivnd gældr loftt først fra og md 2015, da slvstændigt rhvrvsdrivnd d næst fm år md fradragsrt fortsat kan indskyd på n ratpnsionsordning llr n ophørnd livrnt md t bløb svarnd til op til 30 % af ovrskuddt fra slvstændig rhvrvsvirksomhd - også i dt omfang dt indskudt bløb ovrstigr kr. Fra 2015 gældr d ny maksimumsrglr for indbtaling til ratpnsion/ophørnd livrnt også for slvstændig. Slvstændig kan hrftr anvnd 30 %-rgln på indbtalingr til livspnsion (livsvarig livrnt). Liglds oprtholds d gunstig rglr om ophørspnsion, hvilkt givr dn slvstændigt rhvrvsdrivnd, vd ophør af virksomhdn, mulighdn for md fradragsrt at anbring op til 2,5 mio. kr. (2010) på n ratpnsion, n ophørnd llr livsvarig livspnsion. Ratpnsionn kan tablrs, uanst aldr, mn dr r krav om, at udbtalingn tidligst påbgynds fm år ftr tablringn. Pnsion hl livt Tankn bag dt fuld fradrag vd n livspnsion r, at dt nu skal gørs kstra attraktivt at spar op på n måd, hvor man r sikrt udbtalingr rstn af livt, ftr man r gåt på pnsion. Vi blivr ældr og ældr, og i dag oplvr stadig flr, at drs rat- og kapitalpnsionr simplthn ikk rækkr, da d oft r brugt op ftr 10 år på pnsion. Fra årsskiftt vil størr pnsionsslskabr automatisk oprtt n livspnsion, hvis n pnsionskund indbtalr mr nd kr. Frm til pnsionring vil dr vær dpotsikring i vidst muligt omfang, hvilkt btydr, at i tilfæld af død vil udbtalingn svar til opsparingn. Drfor bhøvr man ikk frygt, at pnsionsopsparingn r tabt md n livspnsion, hvis man dør, før man bgyndr at brug af pngn. Først når dt r tid til pnsionring, skal man tag stilling til, hvor stor n sikring man ønskr, og man kan vælg at tilknytt ægtfælldækning og/llr udbtalingsgaranti i n årrækk. Mulighdrn r mang og afhængig af pnsionsslskab, så dt anbfals at tag n snak md sin pnsionsrådgivr. Vær i øvrigt opmærksom på, at dt kun r pnsionsslskabrn, dr må tilbyd livspnsion, hvilkt afskærr n dl bankr fra at tilbyd dnn løsning. Udligningsskat Ikk alt på pnsionsområdt r ndnu faldt hlt på plads md skattrformn. Skattministrit arbjdr sålds i øjblikkt på n modl for at pålægg n midlrtidig udligningsskat. Hnsigtn bag udligningsskattn r, at pnsionsmodtagr, dr har indbtalt til pnsion md t højt skattfradrag, ikk straks skal hav fordl af d nyr lavr skattsatsr. Størr flksibilitt Af øvrig ændringr skal dt nævns, at dt r blvt muligt at oprtt n ratpnsion, indtil man fyldr 75 år, og samtidig r dr for prsonr ovr 60 år ingn bgrænsningr for, hvor mgt dr kan indbtals på ratpnsionn indn for loftt på d kr. Hidtil har rgln vært, at dr maksimalt mått sk n forhøjls på 50 % af værdin af ratpnsionn, ftr man var fyldt 60 år. Aldrsgrænsn for udbtaling af kapitalpnsion r samtidig hævt md fm år til 75 år. Dr r liglds mulighd for at oprtt n kapitalpnsion, indtil du fyldr 75 år, hvilkt hidtil ikk har vært muligt, ftr man var fyldt 60 år. Privatprsonr, dr ikk indbtalr til n firmapnsionsordning, har øgd mulighdr for at indbtal mr til pnsion i t år udn at vær bundt til frmtidig indbtalingr. I 2009 kunn n privatprson indbtal kr. samlt til ratpnsion og livspnsion mns dn samm prson i 2010 kan indbtal kr. til ratpnsion og kr. til livspnsion.

3 Pnsionsformr fra 1. januar 2010* Pnsionsform Kapitalpnsion Udbtals som ngangsbløb Kan ændrs til rat-, livspnsion llr ophørnd livrnt indn udbtaling Ratpnsion Udbtals ovr n årrækk (Mindst 10 år) Fortsættr til arvingr Kan ændrs til livspnsion llr ophørnd livrnt indn udbtaling Livspnsion (ophørnd) Udbtals ovr n årrækk (Mindst 10 år) Kan omfatt ægtfælldækning Udbtalingn kan garantrs i n årrækk Kan ændrs til ratpnsion llr livspnsion indn udbtaling Livspnsion (livsvarig livrnt) Udbtals livsvarigt Kan omfatt ægtfælldækning Udbtalingn kan garantrs i n årrækk *Vær opmærksom på at dr gældr særlig rglr for slvstændigt rhvrvsdrivnd Maksimal årlig indbtaling Maksimal fradragsværdi Bskatning kr. Ca. 38 % (Bundskat) 40 % afgift Samlt kr. Ubgrænst Ca. 51,5 % (Topskat) Ca. 51,5 % (Topskat) Indkomstskat og vntult udligningsskat Indkomstskat og vntult udligningsskat 3 Kild: PFA Pnsion Ovrvj markdsrnt I takt md at pnsionsopsparingn får t ftrsyn, bør man også ovrvj, om man får forrntt sin png optimalt. Markdsrntproduktrn gav i 2009 i mang tilfæld afkast på omkring 20 %, mns dpotrntrn i d flst slskabr lå undr 2 %. I dag r markdsrntproduktrn blvt forfint i n sådan grad, at dr r mulighd for at spar op uanst hvilkn invstringsprofil, man mått hav. Samtidig r dr n flksibilitt og mulighd for høj afkast, som ikk ksistrr på samm måd, hvis man sparr op md gnnmsnitsrnt. Øgt mulighd For At FiNANSir vækst og KSPort Af Susann lindø, Dirktør, grønbch Businss Communication A/S Da rhvrvspakkn blv vdtagt i oktobr 2009, fik hundrdvis af dansk virksomhdr bdr mulighd for at opnå kaution for banklån til forrtningsudvikling, udvidt drift og tablring af ksport. Virksomhdn, som har brug for finansiring til f.ks. jrskift, invstringr i vækst og iværksættri har md dn snst rhvrvspakk fåt udvidt mulighd for statslig kautionr via Vækstfondn. Dsudn r støttn til tablring af ksport øgt btydligt. Dn samld ramm for Vækstkaution r tidoblt, og kautionn til dn nklt virksomhd kan nu givs til lån på op til 10 mio. kr. mod tidligr 5 mio. kr. Dr r afsat kstra 50 mio. kr. til såkaldt kom i gang lån. Ydrmr r dr afsat 2 mia. kr. til Eksportkaution, så ksportvirksomhdr og drs undrlvrandørr kan opnå kautionr til drifts- og oparbjdningskrdittr. Kort og godt om Vækstkaution Vækstkaution r rttt mod virksomhdr i all branchr md op til 100 ansatt, og kaution kan givs for 75 % af lån op til 10 mio. kr. Lånt yds af virksomhdns bank og skal gå til forrtningsudvikling og drift rlatrt til dt pågældnd projkt. All bankr og virksomhdr har mulighd for at søg om Vækstkaution. D ovrordnd lånvilkår aftals md virksomhdns gn bank, dr indsndr ansøgning til Vækstfondn, som vil bhandl ansøgningn i løbt af t par ugr. Præmin på Vækstkaution r 2 % af garantibløbt vd kautionns start og 1,25 % af kautionsbløbt om årt. Man kan læs mr på Eksportkautionr for 2 milliardr Hundrdvis af dansk ksportvirksomhdr har sidn dcmbr 2009 haft mulighd for at få n førstklasss kautionist i ryggn. D og drs undrlvrandørr kan søg gn bank om at lad Eksport Krdit Fondn (EKF) kautionr for drifts- og oparbjdningskrdittr i forbindls md ksportordrr. D ny ksportkautionr skal giv virksomhdrn dn nødvndig arbjdskapital til at producr drs ksportordrr. EKF kan kautionr for op til 80 % af n udvidls af virksomhdns drifts- og oparbjdningskrdit. Som dt gældr for Vækstkaution, skal virksomhdrn søg om Eksportkaution via drs bank. I d flst tilfæld vil bankrn slv kunn bvilg kautionn og vil drfor hurtigt kunn giv virksomhdrn svar på drs ansøgning. Virksomhdrn kan søg om Eksportkaution frm til dn 31. dcmbr D nklt kautionr kan løb op til tr år. Man kan læs mr om ordningn på EFK s hjmmsid

4 4 DigitAl tinglysning N vrdnsnyhd i DANmArK Af Anja olsn, Skrtariatschf vd rttn i roskild Dn 8. sptmbr 2009 indførts dr n hlt ny måd at tinglys på i Danmark. All rttighdr ovr fast jndom r omfattt af dn ny ordning. D lokal tinglysningskontorr r blvt lukkt og opgavn r ovrført til n ny rt, Tinglysningsrttn i Hobro. Danmark r dt først land i vrdnn, dr har indført digital tinglysning og dr r stor forvntningr til dt ny systm. Dr skal anvnds digital dokumntr vd tinglysning. Dokumntrn kan opbyggs vd at brug dt ny tinglysningssystm som all har adgang til på Dr r indført n høj grad af automatisk tinglysning, og mang rgistrringr skr dirkt, på få minuttr og udn at bliv bhandlt af tinglysningsprsonalt i Hobro. Hvordan kan dr skrivs undr på digital dokumntr? Udgangspunktt r, at d digital tinglysningr skal undrskrivs md digital signatur af dn llr d prsonr/virksomhdr, dr kan råd ovr dn tinglyst rttighd. Dt kan vær n jndomsrt til n fast jndom, n pantrt (pantbrv, udlæg m.v.) llr n andn typ af rttighd (pantsætningsforbud og lignnd). Hvis man som virksomhd har t pantbrv llr t udlæg, skal man drfor anskaff digital signaturr til d mdarbjdr, dr tidligr undrskrv påtgningr på dokumntt, f.ks. ovrdragls af t pantbrv til n ny krditor llr aflysning af t udlæg. D skal nu undrskriv digitalt for virksomhdn. Andr mulighdr for undrskrift Hvis man ikk vil giv sig i lag md slv at fortag digital tinglysning, kan man giv n rådgivr skriftlig fuldmagt til at fortag d tinglysningr som virksomhdn har brug for. Dt skr vd brug af fuldmagtsordningn. Dnn anvnds i stort omfang af advokatr, jndomsmæglr, og rvisorr. Vd at udfyld n særlig fuldmagtsblankt får rådgivrn mulighd for, at hjælp klintn md tinglysningskspditionn. Dt digital tinglysningsdokumnt undrskrivs af rådgivrn, md digital signatur, og på vgn af klintn. Som n trdj mulighd, kan man indgå aftal md n rådgivr, typisk n bank llr n krditforning, om at d kan tinglys pant i ns navn og udn at man slv bhøvr at skriv undr, hvrkn digitalt llr via fuldmagt. Rådgivrn tinglysr da dokumntt i klintns navn og anmldr dt til tinglysning via n særlig autorisationsordning. Dnn ordning finds i to forskllig variantr, n dr givr rådgivrn rt til at tinglys pant for n dbitor og n andn ordning, dr ydrligr givr rådgivrn rt til at tinglys all typr af påtgningr på pant for krditorr. Autorisationsordningrn brugs i stort omfang af dn finansill vrdn og af kommunr m.v. Krav om konvrtring indn man kan tinglys Forindn man kan tinglys digitalt, skal d juri- disk rttighdr på pantbrv ovrførs fra papirdokumntt til digital form. Dt skr vd, at man sndr pantbrvt til Tinglysningsrttn til konvrtring. For at undgå at flr hundrd tusind pantbrv skal snds frm, har man indført n lang rækk undtaglsr. Udlæg og jrpantbrv md n hovdstol på maximalt kr. skal sålds ikk konvrtrs. Dt r først, når dr r skt konvrtring, llr hvis n af undtaglssrglrn kan brugs, at dt r muligt at tinglys påtgningr, f.ks. om aflysning, på t pantbrv. Hvad bør virksomhdr vær opmærksomm på? Dn ny tinglysningsordning givr nogl særlig udfordringr for virksomhdr. Hvis n virksomhd sælgr t pantbrv, r dt nu obligatorisk at få tinglyst ovrdraglsn og man kan ikk længr nøjs md, at undrskriv n papirpåtgning om, at pantbrvt r blvt transportrt til n ny krditor. Alt skal sk i digital form og virksomhdn skal skriv undr digitalt. Altrnativt kan man indgå i t samarbjd md n rådgivr, dr kan hjælp til md tinglysningn, ntn via n fuldmagt llr via n autorisationsordning.

5 5 Udfordringr for brugrn af digital tinglysning Nok r digital tinglysning n vrdnsnyhd, mn dn ny ordning r ikk udn problmr for dm, dr brugr systmt. Dr har vært mang artiklr og nyhdsindslag sidn startn dr har fortalt om d mang problmr som brugrn har md systmt. Automatisringsgradn har vist sig ikk at vær så høj som man havd forvntt og mang må vnt læng på at få bskd om drs tinglysningskspdition. Dt r kommt bag på Tinglysningsrttn, at så mang kspditionr tinglyss vd brug af fuldmagtr, dr jo givr arbjd md rgistrring af fuldmagtn vd rttn. Dt skal jo nok forklars md, at anvndlsn af digital signatur ndnu ikk r særligt udbrdt i Danmark og at mang r tilbagholdnd md at brug dnn måd at skriv undr på. Bil- og prsonbog og andlsboligbogn omlæggs i sommrn 2010 Slv om dr r nogl stor stn på vjn for dn digital tinglysning, r Tinglysningsrttn allrd gåt i gang md arbjdt md omlægning af d øvrig tinglysningsbøgr bil- og prsonbogn og andlsboligbogn. D forvnts omlagt til digital form i løbt af sommrn Når dt skr, skal all dokumntr dr indtil nu r blvt tinglyst i diss bøgr, f.ks. pant llr jndomsforbhold i bilr og virksomhdspant, tinglyss i digital form. På dt tidspunkt r dt håbt, at dn digital tinglysning fungrr som dt var tænkt, og at brugrn kan få n dirkt og hurtig tinglysning, fortagt i løbt af nogl få minuttr. ldlssmodllr i SlSKABr Ny mulighdr Af Finn lkjær, Statsautorisrt rvisor Som ndnu t ld i intrnationalisringn, og for at øg flksibilittn, r dr i dn ny slskabslovgivning indført mulighd for ny ldlssformr. Hidtil har vi kun kndt bgrbrn bstyrls og dirktion, hvor bstyrlsn r dt ovrordnd ldlssorgan, og hvor dirktionn har forståt dn daglig ldls af t sl skab. Dn ny slskabslov ændrr ikk nogt i dnn rtstilstand, mn indførr som supplmnt ny mulighdr. Supplrnd mulighd Lovn indførr sålds t, i Danmark, hlt nyt bgrb, tilsynsråd, dr r vlkndt i Tysk land som Aufsichtsrat. Modsat n bstyrls, har t tilsynsråd ingn ldrbføjlsr; kun kontrolbføjlsr. Man ovrladr altså ldlsn til dirktionn aln. Anpartsslskabr kan fortsat vælg blot at hav n dirktion, mn aktislskabr skal hav n dirktion og n bstyrls llr t tilsynsråd. Fravælgr man bstyrlsn, og r stattr dnn md t tilsynsråd, har dtt følgnd tilsynsopgavr: At bogføring og rgnskabsaflæggls r forsvarlig Risikostyring og intrn kontrollr Rapportring om slskabts finansill forhold Dirktionns udøvls af sit hvrv Slskabts kapitalbrdskab og likviditt Drimod r d stratgiudviklingsopgavr m.v. dr påhvilr n bstyrls, hlt hnlagt til dirktionn. Tilsynsrådt vælgs af gnralforsamlingn. Dt skal i anpartsslskabr bstå af mindst 1 prson og i aktislskabr af mindst 3 prsonr. Dr r ikk nogn øvr grænsr for antallt af mdlmmr. Hvilkn modl r bdst Dr forliggr ingn tilgænglig undrsøglsr dr visr om hvilkn ldlssstruktur i t slskab dr r dn bdst. Dt r sålds lidt af n smagssag, hvad man vælgr. Umiddlbart r dt ikk min opfattls at tilsynsråd vil slå ignnm i Danmark indnfor n kortr årrækk. D prsonr dr har ladt sig indvælg i n bstyrls, forvntr vl nok at d r md til at præg slskabts stratgisk udvikling, og ikk blot før tilsyn md n dirktion. Formalia Evntul indførls af tilsynsråd krævr vdtægtsændringr. Gnrlt må all slskabr opfordrs til når dn ny slskabslov r trådt i kraft at lad slskabts dokumntr gn nmgå af n jurist, allrd af dn grund at dr indførs n rækk ny bgrbr, som rstattr gældnd bgrbr. Bstyrlsn llr tilsynsrådt vil sålds bliv btgnt dt øvrst ldlssorgan mns dirktionn vil vær dt cntral ldlssorgan. I anpartsslskabr dr vælgr aln at hav n dirktion, vil dnn båd vær dt øvrst og dt cntral ldlssorgan.

6 6 ForårSPAKKN moms og AFgiFtSmæSSig KoNSKvNSr Af Jns A. Staugaard, Snior vat managr, rvitax Som ld i rgringns skattrform vdtog folktingt i maj månd 2009 n lang rækk ændringr til dn dansk momslov samt øvrig nrgi- og afgiftslov. I dnn artikl vil dr kort bliv rdgjort for d mst btydningsfuld ændringr, hvoraf nogl allrd r trådt i kraft fra årsskiftt Ophævls af godtgørls af nrgi anvndt til komfortkøling Adgangn til godtgørls af nrgiafgiftn af nrgiforbrugt anvndt til køling md hnsyn til prsonrs komfort i indndørs lokalr, ophævs fra 1. januar Drmd skr dr n ligstilling md rglrn om nrgiforbrug anvndt til rumvarm, hvor opvarmningn aln skr af hnsyn til ansatt llr kundrs komfort. Mang momsrgistrrd virksomhdr i dtailhandln, forrtningscntr, hotllr mv. samt kontor- og administrationsbygningr vil bliv brørt af d ny rglr fra 1. januar Et ksmpl på n nrgiafgift, dr ikk længr tilbagbtals, r lktricitt dr anvnds til komfortkøling i klima- og airconditionanlæg. Andr ksmplr, dr brørs af ændringrn r rvrsibl varmpumpr, dr i viss priodr af årt frmstillr varm og i andr priodr frmstillr komfortkøling. Dr vil dog stadig vær adgang til at få tilbagbtalt nrgiafgiftn af nrgiforbrugt anvndt til andr formål nd komfortkøling, dvs. til dn nødvndig køling af varr llr køling af lokalr, dr aln r btingt af produktionsprocssr. Ndsættls af godtgørlsn for nrgiafgiftr grøn nrgiafgift Enrgiafgiftn på brændslr anvndt til opvarmning øgs gnrlt, og på l øgs afgiftn 5 % md virkning fra 1. januar 2010, hvilkt svarr til ca. 3 ør pr. kwh. Fra dn 1. januar 2011 indførs dr dsudn n tillægsafgift på 6 ør pr. kwh. Dn ny tillægsafgift (grøn nrgiafgift) vil dog ikk vær fuldt ud godtgørlssbrttigt ftrsom 1,6 ør pr. kwh ikk kan godtgørs. Momsrgistrrd virksomhdr dr hidtil har haft mulighd for at opnå fuld godtgørls for nrgiafgiftr anvndt til procsformål, skal vær opmærksomm på, at dr skr n rduktion i adgangn til at opnå godtgørls allrd fra 1. januar Tillæg til vægt- og jrafgift for disldrvn bilr udn partiklfiltr Fra 1. april 2010 indførs t tillæg på kr. årligt for all disldrvn prsonbilr og for ny disldrvn varbilr, dr ntn ikk ovrholdr EU-normn om udldning af højst 5 mg partiklr pr. kilomtr, llr hvor dr ikk r ftrmontrt t partiklfiltr, dr ffktivt rducrr bilns udldning af partiklr. Dt ny tillæg omfattr: disldrvn prsonbilr, dr r indrttt til bfordring af højst 9 prsonr, og disldrvn varbilr md n tilladt totalvægt på ikk ovr kg, dr r rhvrvt som ny dn 18. marts 2009 llr snr. Ovnstånd btydr, at allrd indrgistrrd prsonbilr udn partiklfiltr også skal btal tillæggt fra og md dn 1. april Tillæggt blivr ftropkrævt løbnd i For disldrvn varbilr udn partiklfiltr btals tillæggt, hvis biln r rhvrvt som ny dn 18. marts 2009 llr snr. Tillæggt opkrævs sammn md først opkrævning af vægt- llr brændstofforbrugsafgift, dr udsnds ftr 1. april Moms på salg af grund og bygningr Fra 1. januar 2011 vil dr komm moms på salg af bygggrund og ny bygningr. Momspligtn kommr drmd til at ramm virksomhdr mv. dr sælgr n bbyggt llr ubbyggt bygggrund, llr sælgr ny hus og bygningr. Væsntlig ombyggd jndomm md llr udn jord btragts også som ny. Virksomhdr som i dag har påbgyndt opførlsn llr ombygningn af n jndom, vil ikk bliv brørt af d ny rglr. Hvorimod virksomhdr dr påbgyndr opførlsn llr ombygningr af jndomm ftr 1. januar 2011 vil bliv brørt. Moms på jndomsadministration Dn nuværnd momsfritagls for jndomsadministration ophævs fra 1. januar Administratorr skal drmd ikk længr btal lønsumsafgift, mn i stdt svar moms af vdrlagt for jndomsadministrationn. Dr vil hrftr vær fuldt fradrag for momsn på afholdt omkostningr, hrundr rt til at rgulr for momsn på invstringsgodr. Moms på rjsydlsr Hidtil har dt vært momsfrit at sælg rjsydlsr indn for EU. Dnn fritagls ophævs dog fra 1. januar Lidt fornklt sagt så vil rjsburaurs provisionr/ fortjnstr på rjsr indn for EU bliv momspligtig, mns rjsr udn for EU ikk vil vær omfattt af momspligtn. Rjsburaur skal drmd ikk længr btal lønsumsafgift, og dr vil som udgangspunkt vær rt til fradrag for momsn på afholdt omkostningr.

7 7 Ny SlSKABSlov Ny BgrBr Af Birt rasmussn, Advokat, Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I 2010 trædr dn ny slskabslov i kraft. Dnn lov mdførr n rækk ny btgnlsr. Hnsigtn fra lovgivrs sid r, at diss ny btgnlsr skal bnytts i fuldt omfang fra lovns ikrafttrædn. D ny bgrbr Kapitalslskab, jraftalr m.m. Bgrbt kapitalslskabr r frmovr btgnlsn for aktislskabr og anpartsslskabr. I tråd hrmd blivr kapitalandl n samlt btgnls for båd aktir og anpartr og aktionærr og anpartshavr kalds frmovr kapitaljr. Rglrn i dn ny lov r i høj grad fælls for aktislskabr og anpartsslskabr, hvorfor dt r hnsigtsmæssigt md diss samlbtgnlsr. Aktionærovrnskomstr og anpartshavrovrnskomstr kalds frmovr jraftalr og t aktibvis kalds frmovr t jrbvis. På samm måd skal aktibogn og aktionærfortgnlsn kalds jrbogn og storaktionærfortgnlsn ændrr navn til jrrgistr. Dt cntral og dt øvrst ldlssorgan Som nogt nyt indførs btgnlsrn dt cntral ldlssorgan og dt øvrst ldlssorgan. Diss anvnds samlt for bstyrlsn, dirktionn og tilsynsrådt, idt ét af diss organr udgør dt cntral ldlssorgan og ét udgør dt øvrst ldlssorgan. Når slskabslovn trædr i kraft, blivr dr t stort bhov for at få ændrt slskabts vdtægtr, aktiprotokolln mv., så diss også formlt st stmmr ovrns md d ny bgrbr i slskabslovn. Md dn ny slskabslov skal dr også fortags n rækk indholdsmæssig ændringr. Ejraftalr og vdtægtr i rlation til afstmningr Slskabslovns 82 rgulrr forholdt mllm jraftalr og slskabt, hrundr gnralforsamlingn. I d snr år har dt vært dn ovrvjnd opfattls, at jraftalr i viss tilfæld kan hav rtsvirkning på gnralforsamlingn og drmd forpligt slskabt blandt andt i rlation til afstmningr. Md 82 i Slskabslovn r dr gjort op md dnn usikkrhd, idt rgln sigr: Ejraftalr r ikk bindnd for kapitalslskabt og d bslutningr, dr træffs på gnralforsamlingn. Konskvnsn r, at jraftaln frmovr ikk kan bind gnralforsamlingn. Virkningn af dn ny rgl om jraftalr i rlation til afstmningr At n jraftal ikk r bindnd i forhold til d bslutningr, dr træffs på gnralforsamlingn har flr praktisk konskvnsr. Dt btydr bl.a., at n bslutning, dr r vdtagt på gnralforsamlingn, mn som stridr imod jraftaln, ikk kan tilsidsætts. En kapitaljr kan ikk md virkning for slskabt tvings til at stmm på n bstmt måd, uanst at han vd sin stmm brydr jraftaln. Kapitaljr, som på gnralforsamlingn rådr ovr mr nd 50 % af stmmrn, kan drfor gnnmtving n bslutning, dr r i strid md jraftaln. Dtt gældr uanst om jraftaln indholdr bstmmlsr om bskyttls af minorittn. Nogt andt r, om dn kapitaljr, dr slv har tiltrådt jraftaln, og på trods af dtt stmmr imod dnn, kan drags til ansvar hrfor, uanst at slv afstmningn ikk kan ændrs. Dnn problmstilling skal som udgangspunkt bdømms ftr almindlig kontraktsrtlig rglr, og dt må forvnts, at n kapitaljr i d flst tilfæld kan gørs ansvarlig ud fra t aftalmæssigt synspunkt. Dirigntn r på gnralforsamlingn ftr 82 ikk forpligtt til at tag stilling til jraftaln og indholdt hraf. Dirigntn r brttigt og forpligtt til at hnhold sig til d på gnralforsamlingn vdtagn bslutningr. Dirigntn r før n afstmning brttigt til at råd og vjld aktionærrn om indholdt af jraftaln og konskvnsrn vd ikk at stmm i ovrnsstmmls md dnn. Dn praktisk løsning En nærliggnd løsning r at skriv n dl af llr hl jraftaln i vdtægtrn, idt indholdt af diss bindr slskabt. En ulmp vd dtt r dog, at vdtægtrn, modsat jraftaln, offntliggørs. Dtt btydr, at d intrn aftalr mllm kapitaljrn drmd gørs hlt llr dlvist tilgænglig for offntlighdn. Drfor vil vi formntlig frmovr s, at kun d mr væsntlig punktr skrivs ind i vdtægtrn. Slskabts vdtægtr og jraftal bør rvidrs, så d stmmr ovrns md 82 i dn ny slskabslov. I forbindls md dnn rvidring skal blandt andt slskabts struktur og størrls tags i btragtning, idt omfangt og indholdt af ændringrn i høj grad afhængr af diss faktorr.

8 8 vi Notrr At... Btalingsfristr moms Fristn for angivls og btaling af moms forlængs ikk. For angivls og btaling af moms r vi tilbag vd d sædvanlig fristr For måndsafrgnd virksomhdr gældr dt fra og md momsangivlsn for novmbr 2009 For kvartalsafrgnd virksomhdr gældr dt fra og md momsangivlsn for oktobr kvartal 2009 for halvårsafrgnd virksomhdr gældr dt fra og md 2. halvår Rntsatsr vdrørnd slskabsskat Md virkning for indkomstårt 2010 r dr fastsat følgnd procntr vdrørnd slskabsskat Godtgørlssprocnt ovrskydnd skat 1,6 % Tillæg til rstskat 5,1 % Procnttillæg acontoskat 0,4 % Rttls til nr Pnsionsbskatningslovn 2010 Højst indbtaling på ratpnsion og andn pnsion, dr ikk r livsvarig arbjdsgivrordning kr. privat ordning kr. kapitalpnsion kr. Slvstændigt rhvrvsdrivnd kan indbtal op til 30 % af årts ovrskud. Højst indbtaling på n ratpnsion llr pnsionsordning md løbnd udbtalingr af fortjnst vd salg af n virksomhd kr. Bfordringsfradrag 2010 SKAT har offntliggjort d af Skattrådt fastsatt kilomtrsatsr for bfordringsfradrag for kørsl mllm hjm og arbjdsplads for indkomstårt 2010 sålds: 0-24 km daglig transport intt fradrag km daglig transport 1,90 kr. pr. km Ovr 100 km daglig transport 0,95 kr. pr. km. Rntsatsr for ikk rttidig btalt skattr Eftr opkrævningslovn r rntsatsn fastsat til 0,1 % pr. påbgyndt månd md virkning fra dn 1. januar Md tillæg af dn fast tillægsprocnt vil dn samld måndlig rnt hrftr bliv 0,9 %. Rttls til nr Forfattr til "Hovdrglr vd opsigls af mdarbjdr" skal rttligt vær Hln Amsinck, Advokat, Kromann Rumrt. Værdi af hlårsbolig Ansatt, dr har hl llr dlvis fri hlårsbolig til rådighd, bskatts, hvis dr btals n lj, dr liggr undr dn faktisk markdslj llr undr dn skmatisk markdslj for Dn ansatt bskatts af forsklln mllm dn faktisk btalt lj og værdin opgjort ftr diss rglr. Hvis arbjdsgivrn btalr for l, varm m.v. bskatts mdarbjdrn af dn faktisk udgift hrtil. D skmatisk satsr rgulrs op md 10 % for D skmatisk satsr finds undr mddllsr fra SKAT ( SKM ) Af rik Høgh, tax partnr Indbrtningspligt for prsonalgodr Skattministrit har offntliggjort n ny bkndtgørls om indbrtningspligtr ftr skattkontrolln. Hrftr udvids indbrtningspligtn til at omfatt all prsonalgodr. Værdiansættlsn skal fortags vd angivls af godts værdi, dog sålds at dr for viss godr r særlig rglr for værdiansættlsn. Frikort til offntlig bfordring skal dog aln angivs vd krydsmarkring. Godr som r undtagt fra indbrtningspligt: Godr omfattt af bagatlgrænsn (2010 sats kr kr.) Bonuspoint i forbindls md flyrjsr Firmabørnhav og firmavuggstu til rådighd Privatbnyttls af godr som stills til rådighd af hnsyn til arbjdt, udn at godt r omfattt af bagatlgrænsn, f.ks. brobizz. Privat ljlighdsvis bnyttls af arbjdsrdskabr m.v. Privat bnyttls af arbjdsgivrbtalt parkringsplads i tilknytning til arbjdspladsn Dr r mulighd for at udskyd indbrtningn til dt snst tidspunkt, hvor man indbrttr for april månd Værdi af fri bil til rådighd samt værdi af kost og logi skal dog indbrtts ftr d almindlig rglr for måndrn januar til marts Dato Diskonton Nationalbankns udlånsrnt Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. sptmbr ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Bfordringsgodtgørls Godtgørlsr til dækning af udgiftr vd bnyttls af gn bil til rhvrvsmæssig kørsl r skattfri, hvis godtgørlsn ikk ovrstigr kørsl til og md km. årligt 3,56 kr. pr. km kørsl ud ovr km årligt 1,90 kr. pr. km Ansvarshavnd rdaktør: Statsautorisrt rvisor Nils Lyng Pdrsn Rdaktion: Statsautorisrt rvisor Finn Stn Christnsn Statsautorisrt rvisor Finn Elkjær Statsautorisrt rvisor Jørgn C.S. Jacobsn Statsautorisrt rvisor Hnning Kjldsn Statsautorisrt rvisor Svnd Thrchilsn Rdaktørr, Thomson Rutrs A/S Majbritt Cordt og Birgitt Strang Dsign/Sats: Thomson Rutrs A/S Tryk: Silkborg Bogtryk ISSN nr.: Rdaktion afsluttt d. 27. januar 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere