Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i af forordning (EØF) 3820/85 om harmonisring af viss bstmmlsr på dt social områd indn for vjtransport (Kommissionns 21. brtning om gnnmførls af dn social lovgivning indn for vjtransport) DA DA

2 BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i af forordning (EØF) 3820/85 om harmonisring af viss bstmmlsr på dt social områd indn for vjtransport (Kommissionns 21. brtning om gnnmførls af dn social lovgivning indn for vjtransport) Indholdsfortgnls RESUMÉ Indldning NATIONALE INITIATIVER Lovgivningsforanstaltningr Administrativ foranstaltningr Sanktionr Skala Ændringr Forbindlsr og samarbjd mllm mdlmsstatrn Samordnt kontrol Ovrsigtstabllr Kontrol: ovrsigt Ovrtrædlsr: ovrsigt Konklusionr og bmærkningr Mdlmsstatrns konklusionr og bmærkningr Kommissionns konklusionr og bmærkningr Bilag A Bilag B Rfrncpriod Brgning af dt minimal antal tilfæld, hvor kontrol skal fortags Kontrol Antal tilfæld af vjkontrol Antal chaufførr, som r blvt kontrollrt hos virksomhdn Antal arbjdsdag, som r blvt kontrollrt på vjn Antal arbjdsdag, som r blvt kontrollrt hos virksomhdrn Ovrtrædlsr Artikl 6 i forordning (EØF) nr. 3820/85: kørtidr Artikl 7 i forordning (EØF) nr. 3820/85: pausr Artikl 8 i forordning (EØF) nr. 3820/85: hviltidr Artikl 14 i forordning (EØF) nr. 3820/85: Fartplan og arbjdstidsplan

3 RESUMÉ Dnn rapport r n rdgørls for tndnsr og statistik i forbindls md mdlmsstatrns inspktion og håndhævls af bstmmlsrn om kørtid, pausr og hviltid i forordning (EØF) nr. 3820/85 i tidsrummt Rapportn byggr på statistikkr fra mdlmsstatrn og indholdr også drs syn på gnnmførlsn af forordningn. Næstn all mdlmsstatr har sndt Kommissionn oplysningr om dn pågældnd priod. Dt Fornd Kongrig og Østrig indsndt først drs brtningr ftr n skriftlig påmindls fra Kommissionn. Græknland frmsndt ikk oplysningr til trods for udsigtn til n ovrtrædlssprocdur og har sidn frmsndt oplysningr, som ikk gnr sig til sammnligningsformål. I almindlighd var dr skt frmskridt md hnsyn til at lvr oplysningrn i standardformatt og giv mr dtaljrd oplysningr, mn nogl mdlmsstatr opgivr stadig kun d samld tal, og drs bidrag r ikk nsartd. Dtt har forsinkt udarbjdlsn af brtningn og har bgrænst n tidlig og ffktiv sammnligning af statistikkrn. D modtagn oplysningr visr, at dt samld antal kontrollr indn for EU r faldt. I Blgin, Finland, Irland, Italin, Luxmbourg, Portugal og Dt Fornd Kongrig blv antallt af kontrollrd arbjdsdag øgt. I d andr mdlmsstatr r dr n ndgang i antallt af kontrollrd arbjdsdag. Ndgangn omfattr båd d kontrollr, som udførs hos virksomhdrn, og kontrollrn på vjn i priodn Håndhævlssaktivittrn liggr d flst stdr stadig ovr dt krævd minimum. Kun Portugal opfyldt ikk kontrolmålt på 1%. Portugal har indbrttt t stignd antal kontrollr, mn sidn 1995 har antallt vært undr dt krævd minimum, og drfor har Kommissionn indldt n ovrtrædlssprocdur. Gnrlt lå mdlmsstatrn fint ovr normn på 1% md Spanin og Frankrig på ovr 2%, og Tyskland, dr har EU's højst kontrolprocnt, på 3,45%. Dt gnrlt lavr håndhævlssnivau har mdført, at dr r opdagt færr ovrskridlsr i forhold til dn forgånd rapport. Ikk dsto mindr r antallt af rgistrrd ovrtrædlsr stgt i følgnd mdlmsstatr: Blgin, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italin, Portugal, Spanin, Svrig og Dt Fornd Kongrig. Ovrskridls af kørtidr udgør fortsat størstdln af dt samld antal rgistrrd ovrtrædlsr og r højr nd ovrtrædlsr i forbindls md hviltidr og pausr, slv om dr blv rgistrrt færr tilfæld af all tr typr ovrtrædlsr. I rfrncpriodn r dr dsudn rgistrrt n stigning i antallt af ovrtrædlsr af rglrn for fartplanr og arbjdstidsplanr. Mdlmsstatrn har indbrttt nogl initiativr i rfrncpriodn og ftrfølgnd. Danmark indført strngr sanktionr i Finland, Svrig, Danmark og Norg har gnnmført samordnd kontrollr i rfrncpriodn. Kommissionn bmærkr, at samarbjd stadig r undtaglsn, idt d flst mdlmsstatr kun ladr til at samarbjd ljlighdsvis. 3

4 Dirktiv 2002/15/EC 1 om arbjdstid blv vdtagt i 2002 og r t supplrnd lmnt til forordningn. En nsartt fortolkning og håndhævls i hl EU blivr vigtig i frmtidn. Indførlsn af n digital fartskrivr i dn nærmst frmtid vil giv mulighd for n mr sammnhængnd håndhævlssindsats. Kommissionns forslag om ændring af forordning (EØF) nr. 3820/85 var til førstbhandling i EuropaParlamntt dn 14. januar 2003, og Kommissionn forlagd t ændrt forslag, som mdtagr d flst af Parlamntts ændringsforslag, dn 11. august Dt ændrd forslag går drfor tilbag til kalndrugn som udgangspunkt for brgningn af højst tilladt kørtidr og mindst krævd hvilpriodr. I ovrnsstmmls md branchns ønskr gnindførs n vis flksibilitt i forslagt, f.ks. opdlt pausr, opdlt daglig hvilpriodr og ugntlig hvilpriodr md kompnsation, samtidig md at d lmntr bibholds, som givr n forbdrt håndhævls af rglrn. Kommissionn anført i hvidbogn om transport 2, at fællsskabslovgivningn vdrørnd vjtransport, hrundr navnlig vdrørnd arbjdsforhold, først og frmmst håndhævs mgt dårligt. Md hnblik på at afhjælp dnn situation vdtog Kommissionn dn 21. oktobr t forslag, som styrkr og udbyggr d grundlæggnd standardkontrolprocdurr i Rådts dirktiv 88/599/EØF 4, som ld i n rækk forslag til håndhævlssforanstaltningr. Forslagt tagr hnsyn til særlig ændringr, som blv forlangt af Parlamntt vd førstbhandlingn af forslagt om ændring af forordning (EØF) nr. 3820/85. Dt forslås sålds at øg antallt af kontrollrd arbjdsdag fra 1% til 3%, hvoraf mindst 50% kontrollrs hos virksomhdrn og mindst 25% på vjn. Md hnblik på at opmuntr til n bdr koordinring af håndhævlssmyndighdrns aktivittr i og mllm mdlmsstatrn bør dr udpgs t ldnd håndhævlssorgan i hvr mdlmsstat, som udarbjdr og implmntrr n national håndhævlssstratgi i samarbjd md andr komptnt myndighdr. Håndhævlssmyndighdrns prsonal skal vær tilstrækkligt uddannt og udstyrt, og dr skal træffs foranstaltningr i forbindls md dn nuværnd og kommnd vjinfrastruktur, så dr r tilstrækklig holdpladsr llr srvicstationr til afholdls af hvilophold og kontrollr. Dt anbfals, at dr ndsætts t stånd udvalg, som får til opgav at ltt samarbjdt mllm håndhævlssorganrn vd at opmuntr til anvndls af bdst praksis og n nsartt frmgangsmåd i forbindls md håndhævlssspørgsmål. Drudovr iværksætts t lktronisk dataudvkslingssystm, som skal hjælp md at find frm til dm, dr ovrtrædr rglrn, udn for dn mdlmsstat, hvor d r tablrt EFT L 80 af , s Hvidbog: "Dn uropæisk transportpolitik frm til 2010 D svær valg", (KOM(2001) 370, s. 26.) KOM(2003) 628 ndlig af 21. oktobr EFT L 325 af , s

5 1. INDLEDNING Dnn rapport omfattr priodn og r nummr fm i srin af kommissionsbrtningr, som bskæftigr sig md Rådts forordning (EØF) 3820/85 5. Dn byggr på oplysningr frmsndt af mdlmsstatrn på dn standardformular, dr blv indført vd Kommissionns bslutning af 22. fbruar All mdlmsstatrn har bnyttt standardformularn til at frmsnd drs oplysningr til Kommissionn. D indsndt formularr r fuldstændig, mn stadig ikk nsartd, og nogl af d frmsndt oplysningr var fragmntrd llr ufuldstændig. Østrig og Dt Fornd Kongrig aflvrd drs oplysningr for snt. Dt Fornd Kongrig frmsndt først sin oplysningr ftr n skriftlig påmindls fra Kommissionn. Østrig frmsndt rapportn for år 2000 og frmsndt først rapportn for 1999 ftr n skriftlig påmindls. Oplysningrn fra Græknland blv ikk aflvrt til tidn til trods for påmindlsr og trusln om n ovrtrædlssprocdur fra Kommissionn, som ftrfølgnd har fulgt sagn op. Standardformularrn gør dt nmmr for Kommissionn at analysr og sammnlign statistikkrn md dm fra dn forgånd priod. Rapportn bskrivr også initiativr, som mdlmsstatrn har givt mddlls om, og mdtagr dn snst udvikling på fællsskabsplan. 2. NATIONALE INITIATIVER 2.1. Lovgivningsforanstaltningr I Dt Fornd Kongrig blv dr indgåt aftal om n ny håndhævlssforanstaltning i dcmbr 2000, som givr myndighdrn mulighd for at forbyd førr af kørtøjr, dr r rgistrrt i Dt Fornd Kongrig, og som har ovrskrdt drs kørtid, at fortsætt turn, før d har afholdt d krævd pausr llr hviltidr, jf. forordning (EØF) nr. 3820/85. Dt Fornd Kongrig har allrd n tilsvarnd foranstaltning for førr af kørtøjr, dr r rgistrrt i andr land. 2.2 Administrativ foranstaltningr I Frankrig forslog Kommissionrn for Administrativ Sanktionr, at kommissionsldrn skull bslutt sanktionr for lokal virksomhdr vd alvorlig llr gntagn ovrtrædlsr af d gældnd rglr, f.ks. i form af n inddragls af fællsskabstilladlsn llr transporttilladlsn midlrtidigt llr prmannt. Sålds r 408 fællsskabstilladlsr og 207 transporttilladlsr blvt prmannt inddragt og 1109 fællsskabstilladlsr og 272 transporttilladlsr midlrtidigt inddragt. Fra 30. august 1999 r dt også blvt muligt at udstd kørslsforbud for ét llr flr kørtøjr. D fransk myndighdr har øgt prsonalt hos håndhævlssmyndighdrn: antallt af kontrollørr r øgt fra 405 til 440 i Antallt af kørtøjr, som brugs til inspktionsarbjdt, stg fra 102 til 137 kørtøjr. 5 6 EFT L 370 af , s. 1. EFT L 72 af , s

6 I Ndrlandn givr rglrn mulighd for prævntiv foranstaltningr og kontraktr md virksomhdrn md hnblik på at højn håndhævlssnivaut. I 2000 indldt Ndrlandn n systmatisk undrsøgls af ovrholdlsn af lovgivningn vdrørnd arbjdstid. En rækk kørkortindhavr i forskllig virksomhdr udvælgs hvr trdj månd ud fra databasn ovr kørkortindhavr. D flst af dm frmsndt drs fartskrivrskivr for at dokumntr ovrholdlsn; andr skull opsøgs. I Dt Fornd Kongrig risikrr opratørr, som konskvnt prssr chaufførrn til at ovrtræd kørtidsrglrn og/llr ikk gnnmførr tilstrækklig kontrollr til at sikr ovrholdlsn, at drs transporttilladls suspndrs, bgrænss llr tilbagkalds. Ovn i dn almindlig kontrol af kørtidr har Dt Fornd Kongrig fortsat md målrttt indsats på særlig stdr og mod chaufførr og opratørr, som mistænks for at ovrtræd rglrn. Hrvd anvnds oplysningr som f.ks. rsultatrn af kontrollr på vjn, oplysningr fra trdjmand, klagr llr oplysningr fra "stum kontrol", hvor t kørtøjs anvndls og placring notrs udn at chaufførn vd dt og drftr følgs op af n grundig kontrol af chaufførns diagram for at s, om all oplysningr r blvt notrt. Indsatsn sigtr mod at afslør systmatisk ovrtrædlsr af kørtidsrglrn. Rsultatt af dnn målrttd indsats afspjls i dt øgd antal rgistrrd ovrtrædlsr. Dr r gnnmført ott Euro Control Routkontrollr, fir om vintrn og fir om sommrn, som spcilt var møntt på kørtøjr til passagrbfordring. 3. SANKTIONER 3.1 Skala Østrig, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Svrig og Dt Fornd Kongrig frmsndt oplysningr om bødstørrlsr for ovrtrædls af forordning (EØF) nr. 3820/85. Bødstørrlsrn stadig r vidt forskllig fra mdlmsstat til mdlmsstat (s bilag A). I Østrig liggr bødrn mllm 36 og EUR. I Danmark får chaufførn n bød på 54 EUR og transportvirksomhdn n bød på 134 EUR for hvr ovrtrædls af bstmmlsrn i forordning (EØF) nr. 3820/85 og 3821/85. Bødns størrls afhængr også af forslsns art og alvor. I Finland pålæggs chaufførn og arbjdsgivrn bødr afhængigt af forslsn. Ovrtrædlsr straffs md "dagbødr", hvis størrls r afhængig af ovrtrædlsns art og alvor. Rammn for ovrtrædlsr af forordning (EØF) nr. 3820/85 r 4 12 dagbødr for hvr ovrtrædls. Manglnd brug af fartskrivr straffs md 8 dagbødr, manglnd ovrholdls af forordningn om brug af fartskrivr md 6 dagbødr osv. Dagbødns størrls afhængr af ovrtrædrns indkomst og antallt af pårørnd, som dr r forsørgrpligt for. Tyskland hnvist til dn forgånd rapport, som indholdt udførlig oplysningr om sanktionr og bødr på stdt. Ovrtrædlsr straffs afhængigt af forslsns art og d involvrd prsonr. Bødrn for ovrtrædls af bstmmlsrn om kørtidr, hvilpriodr og pausr liggr mllm 15 og 31 EUR for kørslsprsonal og på 61 EUR (minimum) for arbjdsgivrn. Bødrn for kørslsprsonal, som ikk ovrholdr bstmmlsn om rgistrring af arbjdstid, liggr på mllm 15 og 153 EUR og for arbjdsgivr på mllm 153 og EUR. Ovrtrædls af bstmmlsrn vdrørnd 6

7 fartplan og arbjdstidsplan straffs md bødr på mllm 51 og 128 EUR for chaufførn og 511 EUR (minimum) for arbjdsgivrn. I Irland r dn størst bød på EUR og/llr sks måndrs fængsl. Svrig pålæggr n gnrl bød på 132 EUR. I Dt Fornd Kongrig liggr d størst bødr, dr i kunn pålæggs båd chaufførr og d ansvarlig for ovrtrædls af kørtids og fartskrivrbstmmlsrn, mllm 200 og EUR. Ud ovr bød mdførr forfalskning af diagram og ændring llr forfalskning af fartskrivrns forsgling n straf på op til to års fængsl. 3.2 Ændringr Ingn af mdlmsstatrn indbrttd ændringr i bødstørrlsrn for priodn Danmark oplyst dog, at bødstørrlsrn for chaufførr var blvt rvidrt i Fra 1. sptmbr 2001 stg bødstørrlsn for chaufførr fra 54 EUR til 67 EUR. 4. FORBINDELSER OG SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE Slv om dr ikk r n rubrik for dt på standardformularn, frmsatt viss mdlmsstatr bmærkningr om samordnd kontrollr. 4.1 Samordnt kontrol Rådts dirktiv 88/599/EØF af 23. novmbr 1988 opfordrr til informationsudvksling og gnsidig assistanc mdlmsstatrn imllm hvad angår gnnmførls af håndhævlssforanstaltningrn. Danmark oplyst, at dr var gnnmført to samordnd kontrollr md Svrig i rapportringspriodn. Dr blv rgistrrt 11 ovrtrædlsr, hvoraf 7 vdrørt forordning (EØF) nr. 3820/85 og 4 forordning (EØF) nr. 3821/85. Svrig oplyst, at dr var gnnmført samordnd kontrollr md Norg, Danmark og Finland. 7

8 5. OVERSIGTSTABELLER 5.1 Kontrol: ovrsigt Antal faktisk kontrollrd dag i forhold til dt minimal antal arbjdsdag, som skal kontrollrs Mdlmsstat a Minimalt antal arbjdsdag, som skal b Antal kontrollrd arbjdsdag, (gn statsborgr) c Antal kontrollrd arbjdsdag, (andr statsborgr) d Samlt antal kontrollrd arbjdsdag kontrollrs Østrig ,42 Blgin ,88 Danmark ,55 Finland ,55 Frankrig ,85 Tyskland ,45 Græknland (1) Irland ,93 Italin ,99 Luxmbourg ,01 Ndrlandn ,03 Portugal ,66 Spanin ,48 Svrig ,46 Dt Fornd Kongrig Not: ,82 Antal kontrollrd arbjdsdag, i forhold til dt minimal antal arbjdsdag, som skal kontrollrs (d/a) (1) Talln fra Græknland r ikk mdtagt, da d ikk givr mulighd for n mningsfuld sammnligning. 8

9 5.2 Ovrtrædlsr: ovrsigt Rgistrrd ovrtrædlsr: Artikl 6, 7, 8 og 14 i forordning (EØF) 3820/85 Ovrsigt ftr mdlmsstat Mdlmsstat PASSAGERER GODS I alt Egn EF Trdjland statsborg statsborg land statsborgr Andr Egn EF Trdj Andr statsbor gr r i alt r i alt Østrig 1, Blgin (1) Danmark Finland Frankrig (2) Tyskland Græknland (3) Irland (4) Italin Luxmbourg Ndrlandn Portugal Spanin Svrig Dt Fornd Kongrig Not: (1) Følgnd tal for afslørd ovrtrædlsr indgår ikk i ovnstånd tabl og hllr ikk i tabl , da d ikk var tilstrækkligt klassificrd: Gndarmrit Arbjdsministrit I alt (2) Frankrig sklnr ikk mllm gn statsborgr og andr statsborgr, mn mllm prsonr bosat i landt, og prsonr, dr ikk r bosat i landt. Talln omfattr ikk dtaljr vdrørnd ovrtrædlsr i forbindls md passagrr og gods, mn givr drimod oplysning om ovrtrædlsr i forbindls md kontrol hos virksomhdr (83.285) og i forbindls md kontrol på vjn (97.683). (3) Ingn oplysningr fra Græknland. (4) Ingn opdlt oplysningr fra Irland vdrørnd EFstatsborgr og statsborgr fra trdjland. 9

10 Rgistrrd ovrtrædlsr: Artikl 6, 7, 8 og 14 i forordning (EØF) 3820/85 Eftr ovrtrædlsskatgori (omfattr passagrr og gods; gn statsborgr, EF og trdjland) Artikl Ovrtrædlsns art Antal ovrtrædlsr 6 Kørtidr Pausr Hviltid * 14 Fartplan og arbjdstidsplan ** I alt * Talln omfattr også ovrtrædlsr i forbindls md ovrskridls af sks daglig kørpriodr (artikl 6), som Dt Fornd Kongrig har mdtagt undr artikl 8. ** Blgin frmsndt oplysningr om ovrtrædlsr, som r rgistrrt i hnhold til forordning (EØF) nr. 3821/85. Diss tal r drfor ikk mdtagt i tablln. 6. KONKLUSIONER OG BEMÆRKNINGER 6.1 Mdlmsstatrns konklusionr og bmærkningr I 1999 gav Blgin højst prioritt til uddannls af håndhævlssprsonal og indførls af dbstøttt håndhævls. Dr r nu n bærbar pc til rådighd vd kontrollr på vjn og hos virksomhdrn, og kontrolprsonalt kan drfor brug standardformularr til spcifikk data og lav udkast til ændringr på stdt. Som ld i Euro Control Rout indsatsn blv dr lagt særlig vægt på kontrol af kørtøjr til passagrbfordring (sommr og vintrpndultrafik til transitdstinationr). I 2000 gjord Blgin dsudn n indsats for at skab t tættr samarbjd mllm d forskllig håndhævlssmyndighdr, båd nationalt og intrnationalt (Euro Control Rout). Håndhævlsn i passagrbfordringssktorn var også højt prioritrt, hvilkt forklarr dt øgd antal kontrollr. Finland rapportrd, at antallt af kontrollr i klart ovrstg dt mindstnivau, dr r fastsat i dirktiv 88/599/EØF. Indsamlingn af statistisk oplysningr r blvt mr ffktiv og via n computrtrminal r dr dirkt adgang til inspktionsstatistikkr fra dt finsk arbjdstilsyn. Tyskland frmhævd, at dt lå klart ovr dn minimal kontrolnorm på 1% for priodn Tyskland forklard, at dt bmærklssværdigt stor antal kontrollrd chaufførr af andr nationalittr skyldts, at Tyskland har dn størst transitprocnt i EU. Dt samld antal kontrollr faldt i priodn sammnlignt md Dt r bmærklssværdigt, at dn tndns, som aftgnd sig i dn forgånd rapport, r fortsat i , nmlig at antallt af kontrollrd kørtøjr r faldt md 22% for tysk kørtøjr og md 34,8% for kørtøjr fra andr mdlmsstatr, mdns antallt af kontrollr af kørtøjr fra trdjland r næstn uændrt. Antallt af kontrollrd kørtøjr r uændrt i forhold til dn forgånd rapport. Tyskland frmhævd også, at dr var tal om n ndgang på 22,2% i antallt af kontrollrd arbjdsdag hos virksomhdr indn for passagrbfordring. Kontrollr af vartransport og transport for gn rgning faldt md hnholdsvis 9,2% og 0,6%. 10

11 I Tyskland r antallt af rgistrrd ovrtrædlsr af bstmmlsrn i forordning (EØF) nr. 3820/85 faldt i forhold til talln for (t fald på mllm 4% og 20% afhængigt af ovrtrædlsns art). Dn nst undtagls fra dnn tndns var passagrbfordring fra land udn for EU og vartransportr md tysk chaufførr. Sammnfattnd kan dt sigs, at dr ikk var væsntlig ændringr vdrørnd ovrholdlsn af kør og hviltidr, dvs. dr r stadig t stort antal ovrtrædlsr, som udgør n risiko for trafiksikkrhdn. Afsluttnd opfordrd Tyskland til at find n uropæisk løsning på problmt md bvisbyrdn mod arbjdsgivr/transportvirksomhdr for at bskytt d ansatt chaufførr bdr. Tyskland anbfalr dsudn n omarbjdls af standardformularn, så d frmtidig rapportr kommr til at indhold flr nklthdr om f.ks. ovrtrædlsr af forordning (EØF) 3821/85 og om informationsudvkslingssamarbjdt mllm mdlmsstatrn. Ndrlandn brttd, at R.V.I. (dt national transportinspktorat) fortsatt md at udvikl prævntiv mtodr md hnblik på at frmm ovrholdlsn af forordning (EØF) nr. 3820/85. Udgangspunktt var at nå frm til n aftal md d nklt virksomhdr om, hvordan virksomhdn kan ovrhold bstmmlsrn. Manglnd ovrholdls af diss aftalr r strafbar. På dtt grundlag inspicrs d nklt virksomhdr mindst n gang indn for t aftalt tidsrum. Hvis dr i løbt af diss kontrollr konstatrs ovrtrædlsr, indlds rtsforfølgningn md dt samm. Hvis dr undr kontrol på vjn konstatrs ovrtrædlsr og optags rapport om dm, blivr dr straks indldt straffsagr. Databasr ovr sådann ovrtrædlsr blivr drpå bnyttt til målrttt kontrol i transportvirksomhdrn. Svrig frmhævd bhovt for at harmonisr bødstørrlsn indn for EU og forslog, at rtsforfølgning i forbindls md ovrtrædlsr skal sk i chaufførns hjmland. Svrig udbad sig også n list ovr kontaktprsonr i hvr mdlmsstat. Dt Fornd Kongrig har for først gang mdtagt oplysningr for politits kontrollr på vjn (i Dt Fornd Kongrig udførr politit kontrollr på vjn og kørtøjsinspktoratt gnnmførr kontrollr båd på vjn og hos virksomhdrn). Dt har ført til n lill stigning i procntsatsn for antallt af kontrollrd arbjdsdag i forhold til dn forgånd rapport. Dt Fornd Kongrig forslår, at standardformularns tabl 4 md fordl kunn ændrs, så man undgår forvirring på grund af oplysningr, som tælls to gang. Dt Fornd Kongrig påpgr, at n ovrskridls af 6 daglig kørpriodr r dt samm som ovrskridls af ugntlig hvilpriodr. Man undgik drfor dobblt bogholdri vd at mdtag ovrtrædlsr vdrørnd sks daglig kørpriodr undr d samld ovrtrædlsr af dn ugntlig hviltid, og "Kørsl i mr nd 4½ tim udn pausr" undr "for kort hvil". Hrudovr r n væsntlig mangl, at dr ikk r nogt krav om at oplys om fartskrivrdiagrammr, f.ks. ukorrkt udfyldls (cntrring/forkrt indstilling osv.) samt dfkt fartskrivr og forsøg på snyd md fartskrivr. Dr r n klar sammnhæng mllm diss ovrtrædlsr og brud på slv rglrn, idt motivt for at snyd md fartskrivr r at camouflr førrns ovrtrædls af rglrn for kør og hviltid. I Dt Fornd Kongrig blv dr rgistrrt ovrtrædlsr vdrørnd fartskrivr for varbilr og for passagrkørtøjr i priodn

12 6.2 Kommissionns konklusionr og bmærkningr Rådts forordning (EØF) nr. 3820/85 indholdr stadig Fællsskabts fælls standard for vjtransportvirksomhdrns maksimal kør og hviltidr. Dns gnnmførls i mdlmsstatrn spillr n afgørnd roll for forbdring af trafiksikkrhdn, transportsikkrhdn og dn loyal konkurrnc i EU. Kommissionn r imidlrtid klar ovr, at mdlmsstatrn har forskllig opfattlsr af, hvordan dnn lovgivning skal håndhævs. Kontrollr udførs md forskllig hyppighd og intnsitt, oft af forskllig myndighdr, som følgr særskilt national rglr. Ovrtrædlsr straffs md forskllig strnghd. Nogl af d oplysningr, som mdlmsstatrn afgivr, r oft ikk sammnhængnd, og dt kan vær rt vanskligt at lav n akkurat sammnligning. Kommissionn rkndr, at dr r t bhov for t bdr samarbjd mllm mdlmsstatrn for at sikr n nsartt håndhævls af Rådts forordning (EØF) nr. 3820/85 og vil fortsætt md at ovrvåg situationn i mdlmsstatrn. Md dtt mål for øj har Kommissionn i forslagt vdrørnd forordning (EØF) nr. 3820/85 mdtagt, at dr bør ndsætts t stånd udvalg bstånd af rpræsntantr fra mdlmsstatrns håndhævlssmyndighdr. Udvalgt blivr t forum til frmm af bdr gnsidig forståls og samarbjd samt rfaringsudvksling blandt kollgr. Indførlsn af n digital fartskrivr i 2004 givr også mulighd for n bdr håndhævls og for at anvnd n mr nsartt frmgangsmåd Færr problmr md manglnd oplysningr og ufuldstændig data, mn stadig problmr All mdlmsstatrn, som har aflvrt oplysningr for dnn indbrtningspriod, md undtagls af Græknland, har anvndt standardformularn,, og d flst mdlmsstatr har anført mr udførlig oplysningr. Østrig aflvrd kun én rapport for år 2000, og rapportn for 1999 blv først frmsndt ftr n skriftlig påmindls fra Kommissionn. Dt Fornd Kongrig mått også hav n skriftlig påmindls om at aflvr sin rapport. Når rapportrn ikk aflvrs rttidigt til Kommissionn forhindrr dt n grundig sammnligning og forsinkr færdiggørlsn af rapportn. Græknland har ikk frmsndt nogn statistisk oplysningr til trods for adskillig påmindlsr og n ovrtrædlssprocdur. Græknlands manglnd aflvring til tidn og d ikkstandardisrd tal, som til sidst blv frmsndt, gør dt også vanskligr at fortag n sammnligning blandt mdlmsstatrn. Frankrig sklnr stadig mllm prsonr bosat llr ikk bosat i landt i stdt for statsborgr llr ikkstatsborgr, hvad dr vanskliggør n sammnligning md andr mdlmsstatr D flst af mdlmsstatrn har ovrholdt minimumsstandardn for kontrol Sammnlignt md dn forgånd rapport ( , KOM(2001) 767 ndlig) har syv mdlmsstatr indbrttt n stigning i antallt af kontrollr, nmlig Østrig, Blgin, Frankrig, Italin, Luxmbourg, Portugal og Dt Fornd Kongrig. Dr r gnnmført færr kontrollr i Danmark, Finland, Irland, Tyskland, Ndrlandn, Spanin og Svrig. Slv om dr i Tyskland blv gnnmført færr kontrollr, liggr håndhævlssforanstaltningrn stadig langt ovr dt krævd minimum. Tyskland har fortsat dn højst kontrolrat i EU md 3,45%. 12

13 Portugal øgd antallt af kontrollr, mn liggr stadig undr dt krævd nivau på 1% af dt samld antal arbjdsdag. Kommissionn har drfor indldt n ovrtrædlssprocdur mod Portugal for at få n løsning på problmt. Luxmbourg og Ndrlandn har ndsat drs aktivitt og gnnmført i indbrtningspriodn kun lig dt krævd antal kontrollr md hnholdsvis 1,01% og 1,03%. Gnrlt ovrskrd d flst mdlmsstatr udn vansklighd basiskravt på 1%. Frankrig og Spanin liggr fortsat ovr 2% Antallt af ovrtrædlsr vdrørnd fartplanr og arbjdstidsplanr stg, mdns antallt af all d øvrig ovrtrædlsr faldt Sammnlignt md rapportn for priodn r dr skt væsntlig ændringr for så vidt angår ovrtrædlsr. Dr har vært færr ovrtrædlsr af artikl 6 (kørtid), artikl 7 (pausr) og artikl 8 (hvilpriodr), mn t øgt antal ovrtrædlsr i forbindls md artikl 14. Ovrtrædls af kørtidrn udgør fortsat n btydlig dl af dt samld antal notrd ovrtrædlsr, også slv om dt faldt fra 39,5% ( ) til 35,3% ( ). I dtt tidsrum ovrgår ovrtrædlsrn af kørtidn også stadig ovrtrædlsrn af hviltidrn og r fortsat dn katgori, hvor antallt af ovrtrædlsr r højst. Dt samld antal ovrtrædlsr af rglrn om pausr faldt i forhold til dn forgånd priod. Ikk dsto mindr stg andln af dnn typ ovrtrædlsr fra 27,8% til 29,6% af dt samld antal ovrtrædlsr. Dt samld antal ovrtrædlsr af hvilpriodr faldt sammnholdt md dn forgånd priod, mn drs andl af ovrtrædlsrn stg fra 32,1% til 32,6%. Stigningn i andln for ovrtrædlsr af artikl 7 og 8 modsvars af faldt i ovrtrædlsrn af artikl 6. Dt øgd antal ovrtrædlsr, som r notrt i forbindls md artikln 14 vdrørnd fartplanr og arbjdstidsplanr, og som r stgt fra 0,6% i til 2% i , kan skylds, at dr læggs mr vægt på kontrol af virksomhdr indn for prsonbfordring. D flst mdlmsstatr har frmsndt tilstrækklig oplysningr om ovrtrædlsr i dn rlvant priod. Data fra Dt Fornd Kongrig udløst fortsat nogn forvirring, da talln for nogl ovrtrædlsr af kørtidsrglrn blv anst for at vær ovrtrædlsr af hviltids llr pausrglrn I flr mdlmsstatr r antallt af rgistrrd ovrtrædlsr stgt I flr mdlmsstatr r dt samld antal rgistrrd ovrtrædlsr vokst i dn snst rapportringspriod, sålds i Blgin, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italin, Portugal, Spanin, Svrig og Dt Fornd Kongrig. Dt størr antal ovrtrædlsr, dr r rgistrrt i diss mdlmsstatr, kan skylds mang forskllig faktorr: n faktisk stigning i antallt af ovrtrædlsr, n mr målrttt indsats fra håndhævlssmyndighdrns sid llr n bdr indsamling af statistisk oplysningr. En gnnmgang af talln, som blv frmsndt af diss mdlmsstatr, visr følgnd: i Blgin, Finland, Frankrig, Irland, Italin, Portugal og Dt Fornd Kongrig stg antallt af kontrollrd arbjdsdag også. Tr land (Danmark, Spanin og Svrig) havd haft n ydrligr stigning i antallt af ovrtrædlsr, slv om dr r udført færr kontrollr. Stigningn sr altså i dtt tilfæld ud til at vær bgrundt i n faktisk stigning i antallt af ovrtrædlsr. Oplysningrn fra Østrig, Tyskland og Ndrlandn vist t fald, båd i antallt af kontrollr og ovrtrædlsr. Drimod ført n stigning i dt samld antal kontrollrd arbjdsdag til t fald i antallt af rgistrrd ovrtrædlsr i Luxmbourg. 13

14 Til trods for at flr mdlmsstatr har indbrttt n stigning, sr dr i dt stor og hl ud til at vær t gnrlt fald i antallt af rgistrrd ovrtrædlsr i EU. I priodn var dt samld antal rgistrrd ovrtrædlsr og i var dt En intnsivring af kontrolln llr n bgrænsning af antallt af kontroltilfæld førr ikk automatisk til n tilsvarnd stigning llr t tilsvarnd fald i antallt af ovrtrædlsr. Mns dt i nogl tilfæld kan afspjl d hyppigst håndhævlssaktivittrs afskrækknd virkning, r dt tydligt, at dn øgd håndhævlssaktivitt i n stor dl af mdlmsstatrn mdvirkr til at kast lys ovr t voksnd problm. Bhovt for n mr ffktiv og nsartt håndhævls i hl EU r t tma, som Kommissionn for nylig tog op i sit lovforslag om mindstkrav i forbindls md gnnmførlsn af Fællsskabts social bstmmlsr indn for vjtransportvirksomhd D afslørd ovrtrædlsrs procntvis andl varirr btydligt Forholdt mllm dt samld antal ovrtrædlsr og dt samld antal kontrollrd arbjdsdag visr, at dr r stor forskl på, hvor godt dt r lykkds mdlmsstatrn at find d mulig ovrtrædr. I priodn havd Blgin, Luxmbourg, Irland og Tyskland mst succs md hnholdsvis 8,6, 8,1, 7,8 og 6,1 rgistrrd ovrtrædlsr pr. kontrollrt arbjdsdag i dn rlvant priod. I nogl mdlmsstatr lå tallt på mr nd 2 ovrtrædlsr (Østrig, Finland, Frankrig, Portugal og Dt Fornd Kongrig), og dr blv i gnnmsnit rgistrrt mr nd 1 ovrtrædls gnnmsnitligt i rapportringspriodn i Danmark, Italin, Ndrlandn, Spanin og Svrig). Ingn af mdlmsstatrn lå undr 1, hvilkt r n forbdring i forhold til dn forgånd rapport. Dnn forskl visr, hvilk fordl dr vntult kan opnås vd at udvksl rfaringr og bdst praksis mllm mdlmsstatrn og vælg dn mst ffktiv praksis, tilpasst d national forhold, i hl EU Fortolkning af Rådts forordning (EØF) nr. 3820/85 og 3821/85 vd hjælp af EF Domstolns afgørlsr. Priod EFdomstoln har ikk trufft nogn afgørlsr vdrørnd Rådts forordning (EØF) nr. 3820/85 og 3821/85 i priodn fra 1. januar 2001 til 31. dcmbr Afgørlsr i priodn, som r omfattt af dnn rapport, blv allrd frmhævt i dn forgånd rapport Indførls af dn digital fartskrivr Kommissionn vdtog dn 13. juni 2002 forordning (EF) nr. 1360/2002 om syvnd tilpasning til dn tknisk udvikling af Rådts forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatt indn for vjtransport. Bilag 1B i Kommissionns forordning indholdr d tknisk spcifikationr for dn digital fartskrivr, som blv indført vd Rådts forordning (EF) nr. 2135/98. I hnhold til d gældnd bstmmlsr r dn digital fartskrivr obligatorisk for all ny kørtøjr i all mdlmsstatr ftr 5. august Eftrsom kørtøjsproducntrn dog ikk havd typgodkndt digital fartskrivr til rådighd på dn fastsatt dato 5. august 2003, undrsøgr Kommissionn i øjblikkt spørgsmålt om indførlssdaton for digital fartskrivr, sålds at kørtøjsproducntrn får tilstrækklig tid til at indbygg dm i drs kørtøjr og få kørtøjrn typgodkndt. 7 KOM(2003) 628 ndlig af

15 Dt vigtigst formål md dn digital fartskrivr r at forbdr håndhævlsn. Dn vil i høj grad mdvirk til at skab nsartd vilkår, idt dn frmmr n samordnt gnnmførls af forordningn og n fælls håndhævlsspraksis. Dn digital fartskrivr tvingr håndhævlssmyndighdrn til n kraftig ajourføring af drs håndhævlssmtodr og rtsforfølgning af lovovrtrædr. Dr r i dnn forbindls iværksat t projkt, som støtts af Kommissionn, og som skal arbjd på n samordnt indførls af dn digital fartskrivr. Projktt givr mdlmsstatrn mulighd for at udarbjd fælls planr for indførlsn samt mulighd for at udvksl oplysningr og for at udarbjd samordnd og mr ffktiv løsningr. Dn hraf følgnd forbdrd håndhævls af kørtidsrglrn vil lvr t væsntligt bidrag til forbdring af trafiksikkrhdn, chaufførrns arbjdsforhold og fair konkurrnc. Projktt aflvrr sin afsluttnd rapport vd udgangn af Rvision af Rådts forordning (EØF) nr. 3820/85 Dn 12. oktobr 2001 forlagd Kommissionn n forslag til n ny forordning (KOM(2001) 573 ndlig). Forslagts vigtigst formål r at fornkl, tydliggør og ajourfør forordningn. Forslagt styrkr bstmmlsr vdrørnd arbjdsgivrns ansvar, indførr kstratrritorialitt i vjkontrolln og bslaglæggls af t kørtøj som n almn sanktion for alvorlig ovrtrædlsr. Md hnblik på at frmm vdvarnd dltagls og ngagmnt i håndhævlsn af forordningn ndsætts t rådgivnd udvalg, som omfattr rpræsntantr for d national håndhævlssmyndighdr. Forslagt var til førstbhandling i EuropaParlamntt dn 14. januar 2003, og Kommissionn vdtog t ændrt forslag dn 11. august 2003, som mdtog d flst af Parlamntts ændringr. På grund af forskllig priorittr har dt dansk, græsk og italinsk formandskab ulig dt spansk formandskab ikk sat forslagt på dagsordnn for Rådts mødr Kommissionn agtr også at forbdr håndhævlsn, ffktivittn og nsartthdn af kontrollr og sanktionr vd at styrk dirktiv 88/599/EØF I hvidbogn om dn uropæisk transportpolitik frm til 2010 D svær valg (KOM(2001) 370) anført Kommissionn: Ikk blot r fællsskabslovgivningn om vjtransportn utilstrækklig, navnlig i rlation til arbjdsvilkårn, dn håndhævs hllr ikk ffktivt nok. Dn manglnd konskvns i håndhævlsn af lovgivningn r t problm. Ydrmr blv dt anført: "Såvl fællsskabslovgivningn som dn national lovgivning vil sålds kun vær ffktiv, hvis dn håndhævs korrkt og konskvnt på hl EU's områd. Md hnblik på at forbdr situationn agtr Kommissionn at øg ffktivittn og sikr n mr nsartt fortolkning, håndhævls og kontrol af fællsskabslovgivningn på vjtransportområdt. En mr nsartt fortolkning bhandls i Kommissionns forslag vdrørnd forordning 3820/85. Dn 21. oktobr 2003 vdtog Kommissionn n forslag om at rvidr dirktiv 88/599/EØF 8. Forslagts tr formål r at øg antallt og kvalittn af kontrollr, at opmuntr til brdr samarbjd mllm håndhævlssmyndighdrn og at bhandl spørgsmålt om samordning af sanktionr. Md hnsyn til flr kontrollr, så øgs mindstsatsn for kontrollr fra 1% til 3% af dt samld antal arbjdsdag for rhvrvschaufførr, og hraf skal andln af kontrollr på 8 KOM(2003) 628 ndlig af 21. oktobr

16 vjn nu udgør mindst 25% mod 15% tidligr, og andln af kontrollr hos virksomhdrn skal vær mindst 50% mod tidligr 25%. For så vidt angår forbdrt kvalitt, oprrr forslagt md ét ldnd håndhævlssorgan i hvr mdlmsstat, som udarbjdr, offntliggør og gnnmførr n håndhævlssplan, håndhævlssprsonal, som har t basissæt af introprablt udstyr, og som uddanns i samarbjd md andr mdlmsstatr samt n vjinfrastruktur md t tilstrækkligt antal rastpladsr llr srvicstationr, hvor kontrollrn kan gnnmførs. Båd tilfældig og målrttd kontrollr udførs på grundlag af t fælls risikovurdringssystm. Samarbjdt mllm mdlmsstatrns håndhævlssmyndighdr sikrs vd hjælp af flr samordnd aktionr, bdr informationsudvksling via t lktronisk nt, og t stånd udvalg sammnsat af håndhævlssmyndighdr til afklaring af implmntringsspørgsmål i forbindls md dirktivt samt vd at opmuntr til n nsartt praksis og ltt dialogn mllm industrin og håndhævlssorganrn. Hvad sanktionr angår, sikrr forslagt, at mdlmsstatrn i drs sanktionsmulighdr mdtagr midlrtidigt kørforbud, tilbagkaldls, suspndring llr bgrænsning af transporttilladlsn llr kørkortt, som all skal anvnds ffktivt, forholdsmæssigt og afskrækknd. Forslagt går også ind for mdtagls af forholdsmæssig bødr i hl transportkædn, hvis ovrtrædlsrn mdførr n økonomisk gvinst. Endlig indholdr forslagt n list ovr ovrtrædlsr, som almnt skal anss for alvorlig og drfor bør straffs md n passnd sanktion Indførlsn af arbjdstidsbstmmlsr for vjtransportsktorn vd Europa Parlamntts og Rådts dirktiv 2002/15/EF EuropaParlamntts og Rådts dirktiv 2002/15/EF om tilrttlæggls af arbjdstid for prsonr, dr udførr mobil vjtransportaktivittr, blv vdtagt dn 11. marts Mdlmsstatrn r i øjblikkt vd at forbrd gnnmførlsn af dtt dirktiv og dt ovrordnd dirktiv om arbjdstid, dirktiv 93/104/EF, snst ændrt vd dirktiv 2000/34/EF, for vjsktorn. To mdlmsstatr, Finland og Spanin, har indldt n sag vd EFdomstoln md hnblik på at få annullrt all llr nogl af dirktivts sktorspcifikk bstmmlsr. Kommissionn mnr, at dirktivt, når dt r gnnmført i all mdlmsstatr, vil bidrag til at forbdr d social vilkår for prsonr, som arbjdr indn for vjtransport, og også til at forbdr trafiksikkrhdn Afsluttnd bmærkningr En ffktiv anvndls af rglrn for kør og hviltidr r i alls intrss. Kommissionn fortsættr md at opmuntr all mdlmsstatr til at øg antallt og kvalittn af kontrollr, styrk håndhævlsn i all mdlmsstatr og iværksætt samarbjdsforanstaltningr md sigt på at frmm informations og prsonaludvksling udvksling, samt til at iværksætt fælls øvlsr. Diss foranstaltningr vil bidrag til n forbdring af håndhævlssaktivittrn og mdfør n bdr forståls af forordningns anvndls. Kommissionn fortsættr md at ovrvåg udviklingn i sktorn i all mdlmsstatr md hnblik på at sikr n samordnt gnnmførls af d social rglr, opmuntr til at anvnd god praksis og højn nivaut og øg ffktivittn af håndhævlssaktivittr i all mdlmsstatr. 16

17 Bilag A Mdlmsstat Sanktionstyp Mindr ovrtrædlsr Alvorlig ovrtrædlsr Østrig (1) EUR 36 EUR Blgin (2) EUR 62 EUR 248 Danmark Bød på mindst 54 EUR til chaufførn (3) og 135 EUR til virksomhdn; dt nøjagtig bløb afhængr af ovrtrædlsns art og alvor. Finland Ovrtrædlsr straffs ftr "dagbødkritrit". Dagbødns størrls afhængr af ovrtrædrns indkomst og antallt af pårørnd, som dr r forsørgrpligt for. Dr pålæggs mllm 4 og 12 dagbødr afhængigt af ovrtrædlsns alvor. Frankrig (4) Højst EUR. Lov 9596 af 1. fbruar 1995 gjord n rækk forhold ulovlig og hævd bødrn for andr. Alvorlig ovrtrædlsr kan mdfør bød på indtil EUR llr t års fængsl. Tyskland Græknland (1) Irland Alvorlig llr gntagn ovrtrædlsr kan mdfør midlrtidig llr prmannt inddragls af fællsskabstilladlsn llr transporttilladlsn. Dr r også mulighd for at giv kørtøjt kørslsforbud. Ovrtrædlsr straffs afhængigt af forslsns art og d involvrd prsonr. Bødrn for ovrtrædls af bstmmlsrn om kørtidr, hvilpriodr og pausr liggr mllm 15 og 31 EUR for kørslsprsonal og på 61 EUR (minimum) for arbjdsgivrn. Bødrn for kørslsprsonal, som ikk ovrholdr bstmmlsn om rgistrring af arbjdstid, liggr på mllm 15 og 153 EUR og for arbjdsgivr på mllm 153 og EUR. Ovrtrædls af bstmmlsrn vdrørnd fartplan og arbjdstidsplan straffs md bødr på mllm 51 og 128 EUR for chaufførn og på 511 EUR (minimum) for arbjdsgivrn. Italin (2) Mindst 16 EUR EUR Luxmbourg (1) Ndrlandn (4) Portugal (1) Spanin (2) Svrig Dt Fornd Kongrig EUR og/llr sks måndrs fængsl. Fast bødr for hvr nklt ovrtrædls af n bstmmls i forordningn fra 45 til EUR EUR EUR (Først katgori) EUR (Andn katgori) Gnrl bød på 132 EUR D højst bødr til chaufførr og prsonr, dr forårsagr llr tilladr ovrtrædls af kørtids og fartskrivrbstmmlsrn liggr mllm 200 og EUR. Ud ovr bød mdførr forfalskning af diagram og ændring llr forfalskning af fartskrivrns forsgling n straf på op til to års fængsl. Not: (1) Mdlmsstatn har ikk afgivt diss oplysningr. (2) Oplysningrn for Blgin, Italin og Spanin byggr på tal, som diss lands national ksprtr opgav i 1995, og oplysningr fra dn forgånd rapport. (3) Fra 1. sptmbr 2001 blv bødstørrlsn for chaufførr hævt til 67 EUR. (4) Talln for Frankrig og Ndrlandn r d samm som i dn forgånd rapport, idt diss land ikk har mddlt nogn ændring af drs lovgivning. 17

18 Bilag B Statistisk data 1. Rfrncpriod Fra 1. januar 1999 til 31. dcmbr Brgning af dt minimal antal tilfæld, hvor kontrol skal fortags (Artikl 2 i dirktiv 88/599/EØF) Mdlmsstat Antal Samlt antal Samlt antal Minimalt antal arbjdsdag pr. kørtøjr, som arbjdsdag kontroltilfæld chauffør i omfatts af (1% af c) rfrncpriodn forordning (EØF) a b nr. 3820/85 (årligt gnnmsnit) c d a b Østrig Blgin Danmark Finland Frankrig Tyskland Græknland (1) Irland (2) Italin Luxmbourg Ndrlandn Portugal Spanin Svrig Dt Fornd Kongrig Not: (1) Talln fra Græknland r ikk mdtagt, da d ikk givr mulighd for n mningsfuld sammnligning. (2) Talln gældr dt samld antal kørtøjr på ovr kg og stor offntlig kørtøjr, dr r rgistrrt i landt. En rækk af diss kan undtags fra Rådts forordning (EØF) nr. 3820/85. Dr forliggr imidlrtid ikk nogn opdling af diss tal. 18

19 3. Kontrol 3.1 Antal tilfæld af vjkontrol EF Trdjland Andr Mdlmsstat Transporttyp Egn Andr statsborgr statsborgr mdlmsstatr i alt Østrig passagrtransport Blgin i alt (1) passagrtransport Danmark i alt (1) Finland passagrtransport i alt (1) 14 Frankrig (2) passagrtransport Tyskland Græknland (3) Irland Italin Luxmbourg Ndrlandn Portugal Spanin Svrig Dt Fornd Kongrig passagrtransport passagrtransport passagrtransport i alt (1) passagrtransport i alt (1) passagrtransport i alt (1) passagrtransport passagrtransport i alt (1) passagrtransport passagrtransport i alt (1) passagrtransport Not: (1) Dt samld tal omfattr statistik for kørtøjr, hvor dr ikk var sklnt mllm gods og passagrtransport. (2) Frankrig sklnr mllm prsonr md bopæl i landt og prsonr, dr ikk har bopæl i landt, ikk mllm gn statsborgr og andr statsborgr. (3) Talln fra Græknland r ikk mdtagt, da d ikk givr mulighd for n mningsfuld sammnligning. 19

20 3.2 Antal chaufførr, som r blvt kontrollrt hos virksomhdn Mdlmsstat Passagrtra Godstransport Transport for Ljt llr btalt nsport gn rgning transport Østrig Blgin Danmark (1) Finland Frankrig Tyskland Græknland (2) Irland (131) (3) Italin Luxmbourg Ndrlandn (4) Portugal Spanin Svrig Dt Fornd Kongrig Not: (1) Danmark har ikk afgivt diss oplysningr. (2) Talln fra Græknland r ikk mdtagt, da d ikk givr mulighd for n mningsfuld sammnligning. (3) Ingn sondring mllm transport for gn rgning llr ljt/btalt. (4) Talln for r summn af talln for transport for gn rgning og ljt llr btalt transport. 20

21 3.3 Antal arbjdsdag, som r blvt kontrollrt på vjn Mdlmsstat Østrig Blgin Transporttyp passagrtransport i alt (1) passagrtransport EF Egn statsborgr Andr mdlmsstat r Trdjland Andr statsborgr i alt Danmark i alt (1) Finland passagrtransport i alt (1) 41 Frankrig (2) Tyskland Græknland (3) Irland Italin Luxmbourg Ndrlandn Portugal Spanin Svrig Dt Fornd Kongrig passagrtransport Passagrtransport Passagrtransport Passagrtransport i alt (1) Passagrtransport i alt (1) Passagrtransport Passagrtransport i alt (1) Passagrtransport Passagrtransport i alt (1) Passagrtransport Not: (1) Dt samld tal omfattr statistik for kørtøjr, hvor dr ikk var sklnt (hlt llr dlvis) mllm godsog passagrtransport. (2) Frankrig sklnr mllm prsonr md bopæl i landt og prsonr, dr ikk har bopæl i landt, ikk mllm gn statsborgr og andr statsborgr. (3) Talln fra Græknland r ikk mdtagt, da d ikk givr mulighd for n mningsfuld sammnligning. 21

22 3.4 Antal arbjdsdag, som r blvt kontrollrt hos virksomhdrn Mdlmsstat Passagrtranspor t Godstransport Transport for gn rgning Ljt llr btalt transport Østrig Blgin Danmark Finland Frankrig Tyskland Græknland (1) Irland (25) (2) Italin Luxmbourg Ndrlandn (3) Portugal Spanin Svrig Dt Fornd Kongrig Not: (1) Talln fra Græknland r ikk mdtagt, da d ikk givr mulighd for n mningsfuld sammnligning. (2) Ingn sondring mllm transport for gn rgning llr ljt/btalt. (3) Talln for r summn af talln for transport for gn rgning og ljt llr btalt transport. 22

23 4. Ovrtrædlsr Antal rgistrrd ovrtrædlsr 4.1 Artikl 6 i forordning (EØF) nr. 3820/85: kørtidr Mdlmsstat Ovrtrædlsns art Østrig (1) daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr Blgin daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr Danmark ( 2) daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr Finland daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr Frankrig (3) daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr Tyskland daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr Græknland ( 4 ) Irland ( 5) daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr PASSAGERER GODS PASSAGERER OG GODS Egn statsborg r EF Trdjla nd I alt andr statsborgr Egn statsbor gr EF Trdjlan d I alt andr statsborgr Egn statsborgr andr statsborgr } 532 } 166 } 98 } 264 } } } } } } } 15 } 214 } 6 } 6 } 229 }

24 Mdlmsstat Italin Luxmbourg ( 2 ) Ndrlandn Portugal Spanin Svrig ( 2 ) Dt Fornd Kongrig Ovrtrædlsns art daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr daglig kørtidr sksdags kørtidr tougrs kørtidr daglig kørtidr sksdags kørtidr (6) tougrs kørtidr PASSAGERER GODS PASSAGERER OG GODS Egn statsborg r EF 61 4 Trdjland I alt andr statsborgr Egn statsbor gr EF Trdjland I alt andr statsborgr Egn statsborgr } 3 } 59 } 142 } 3 } 145 } 62 } andr statsborgr } 218 } 45 } 2 } 47 } } 198 } 30 } 228 } } Not: (1) Østrig har ikk mddlt diffrntird data for (2) Mdlmsstatn har ikk afgivt diffrntird oplysningr vdrørnd d rgistrrd ovrtrædlsr. (3) Frankrig sklnr ikk mllm gn statsborgr og andr statsborgr, mn mllm prsonr bosat i landt, og prsonr, dr ikk r bosat i landt. Dr blv ikk frmsndt tilstrækkligt diffrntird tal for gods og prsontransport. (4) Græknland har ikk afgivt diss oplysningr. (5) Ingn diffrntird oplysningr fra Irland vdrørnd EFstatsborgr og statsborgr fra trdjland. (6) Diss ovrtrædlsr r sat undr ovrsigtn for hviltidr ugntlig

25 4.2 Artikl 7 i forordning (EØF) nr. 3820/85: pausr Mdlmsstat Ovrtrædlsns art PASSAGERER GODS PASSAGERER OG GODS Østrig (1) kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Blgin kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Danmark (2) kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Finland kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Frankrig (3) kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Tyskland kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Græknland (4) Irland kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Italin kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Egn statsborg r EF Trdjla nd I alt andr statsborgr Egn statsborg r EF Trdjlan d I alt andr statsborgr Egn statsborgr andr statsborgr } 788 } 227 } 283 } 510 } } } } } } } 79 } 1 } 1 } } 4 } 4 } } } }

26 Mdlmsstat Luxmbourg (2) Ovrtrædlsns art kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Ndrlandn kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Portugal kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Spanin kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr Svrig ( 2) kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus Dt Fornd Kongrig for kort pausr kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus for kort pausr (5) PASSAGERER GODS PASSAGERER OG GODS Egn EF Trdjla I alt Egn EF Trdjland I alt Egn Andr statsborg nd andr statsborg andr statsborgr statsborgr r statsborgr r statsborgr } 3 } 54 } 138 } 3 } 141 } 57 } } 241 } 22 } 3 } 25 } } 109 } 19 } 128 } } Not: (1) Østrig har ikk mddlt diffrntird data for (2) Mdlmsstatn har ikk afgivt diffrntird oplysningr vdrørnd d rgistrrd ovrtrædlsr. (3) Frankrig sklnr ikk mllm gn statsborgr og andr statsborgr, mn mllm prsonr bosat i landt, og prsonr, dr ikk r bosat i landt. Dr blv ikk frmsndt tilstrækkligt diffrntird tal for gods og prsontransport. (4) Græknland har ikk afgivt diss oplysningr. (5) Oplysningrn r indholdt i talln for kørsl i mr nd 4,5 timr udn paus. 26

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger Institut for økonomi Bachlorafhandling Forfattr: Nils Susgaard Jnsn HA Almn Vjldr: Michal Christnsn Stil analys af dansk aktiinvstringsforningr Aarhus Univrsitt Maj 2015 Sid 1 af 46 ABSTACT In this thsis

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere