KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn rigtig ldls Dt konstruktiv altrnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samarbjd mllm uafhængig statsautorisrd rvisionsvirksomhdr. Vi kombinrr dn mindr rvisionsvirksomhds fordl md dn stors rssourcr. Sid 7 Momspakkn ændring af rglrn for lvring af ydlsr Sid 8 Vi notrr at... Mmbr of Krston Intrnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Løn contra UdByTTE Af Lars Bnndsgaard Andrsn, Snior Tax Managr Eftr skattrformns ikrafttrædn i januar 21 r skattsatsrn ændrt, og drmd kan prioritringn mllm løn og udbytt for 21 bliv andrlds nd tidligr år. For hovdaktionærr bør spørgsmålt om størrlsn af hnholdsvis løn og udbytt vær ét af d fast punktr vd dn årlig skattplanlægning, hvor hovdaktionærns forvntd privatforbrug skal finansirs på dn mst hnsigtsmæssig måd. Skattprocntr for bskatning af udbytt Samlt årlig aktiindkomst, hrundr udbytt Op til 48.3 kr. 28 % Ovr 48.3 kr. 42 % D nævnt bløbsgrænsr r for indkomstårt 21 og rgulrs årligt. Dr r dobblt bundgrænsr for ægtfællr. Skattprocntr for bskatning af løn Samlt prsonlig indkomst før AM-bidrag Fra kr. til 42.9 kr. 8 % Skattprocnt Skattprocnt inkl. AM-bidrag Fra 42.9 kr. til kr. Ca. 42 % Ovr kr. Ca. 56,5 % (inkl. topskat) D nævnt bløbsgrænsr r for indkomstårt 21 og rgulrs årligt. Sammnligning af skattprocntr Umiddlbart visr ovnstånd skattprocntr, at udbytt bskatts lmpligr nd løn. Dtt r imidlrtid ikk altid dn fuld sandhd, idt skattprocntr for udbytt og løn ikk kan sammnligns dirkt. Baggrundn hrfor r, at løn r n fradragsbrttigt udgift i slskabt, mns udbytt ikk kan fratrækks i slskabts skattpligtig indkomst. Dr skal sålds tillig tags højd for fradragsværdin for lønudgiftn i slskabt. Dtt kan illustrrs md følgnd ksmplr: Eksmpl 1 Md udgangspunkt i, at dn samld udgift for slskabt r nutral, sammnligns udbytt på 48.3 kr. md lønudgift på 64.4 kr. til n ugift hovdaktionær i fir forskllig situationr: a) Løn. Btalr topskat og har ovr 48.3 kr. i andn aktiindkomst b) Udbytt. Btalr topskat og har ovr 48.3 kr. i andn aktiindkomst c) Løn. Btalr kun bundskat, og har ikk andn aktiindkomst d) Udbytt. Btalr kun bundskat, og har ikk andn aktiindkomst. Bskatning hos slskabt Indkomst i slskabt før løn/udbytt Løn Skattpligtig indkomst i slskabt Slskabsskat, 25 % Slskabsindkomst til udbyttudlodning Bskatning hos prsonn Lønindkomst - Prsonskat af løn: 56,5/42 % af 64.4 kr. Udbyttindkomst Udbyttskat: 42/28 % af 48.3 kr. a) Løn (topskat) 64.4 (64.4) 64.4 (36.386) Givr udbytt llr løn dn lavst skat? Som dt frmgår, r dt ikk ntydigt, om dt r udbytt llr løn, dr givr dn lavst skat. Dr kan dog opstills følgnd tommlfingrrglr for, hvornår løn hnholdsvis udbytt givr dn lavst samld skattbtaling for n ugift hovdaktionær. Løsningrn r opstillt i prioritrt rækkfølg md dn skattmæssigt bdst løsning først: Løn op til topskattgrænsn på kr. årligt Udbytt op til grænsn for aktiindkomst på 48.3 kr. Udbytt ovr 48.3 kr. samt løn ovr topskattgrænsn på kr. bskatts stort st ns, så dn prioritrd rækkfølg afhængr af n konkrt skattbrgning. Valgt mllm udbytt og løn afhængr sålds af n konkrt skattbrgning, hvor hovdaktionærns og dnns vntull ægtfælls indkomstr r afgørnd for dn optimal sammnsætning af hævningrn fra slskabt. b) Udbytt (o. 48.3) (16.1) (2.286) c) Løn (bundskat) 64.4 (64.4) 64.4 (27.48) d) Udbytt (u. 48.3) (16.1) (13.524) Ntto udbtalt (til sammnligning)

3 3 Tid TiL generationsskifte? Af camilla Poulsn, Mastr i Skat, rvitax Et gnrationsskift indbærr t jrskift. Altså, at virksomhdn hlt llr dlvist får n llr flr ny jr. Dn llr d ny jr kan vær t familimdlm (typisk t barn), n nær mdarbjdr llr n hlt trdj. D samld ovrvjlsr i forbindls md t gnrationsskift bør også indhold d skattmæssig konskvnsr, da d kan hav stor indflydls på d rnt økonomisk btinglsr. Dr finds ikk n særlig lovgivning, som rgulrr d skattmæssig konskvnsr af t gnrationsskift. Udgangspunktt r, at dr skal btals skat af avancr, dr udløss i forbindls md ovrdragls af n virksomhds aktivr og passivr. Planlægning Dn idll løsning kan vær svær llr umulig at find. Mn vd omhygglig planlægning i tid kan man næstn altid opnå t fornuftigt rsultat, dr tilgodsr all partrs intrssr. For at undgå dispositionr, dr ftrfølgnd visr sig uhnsigtsmæssig llr måsk ndda ødlæggnd for virksomhdn llr familins frmtid, r dt nødvndigt at inddrag all konskvnsr af gnrationsskiftt båd på kort sigt og på lang sigt. Følgnd spørgsmål indgår i planlægningn: Hvornår skal gnrationsskiftt sk? Skal virksomhdn tilpasss (salgsmodning)? Hvm skal ovrtag virksomhdn? Hvad r virksomhdn værd? Hvordan finansirs gnrationsskiftt? Hvordan sr frmtidn ud? Kan gnrationsskiftt optimrs md hnsyn til skattr og afgiftr? En ting r dog sikkr. Et gnrationsskift vil sk, også slv om dt ikk r planlagt. Før llr sidn vil virksomhdns jr afgå vd dødn og virksomhdn vil ovrgå til næst gnration. Bot llr t vntult tstamnt vil bstmm, hvm dr skal ovrtag virksomhdn. Vd at forbrd og gnnmfør gnrationsskiftt i lvnd liv kan virksomhdns jr få indflydls på, hvm dr skal vidrfør virksomhdn, samt på d økonomisk btinglsr for gnrationsskiftt. Handl md skattn Vd ovrdragls til familimdlmmr og nær mdarbjdr kan man i nogl tilfæld udskyd bskatningn vd at anvnd d såkaldt succssionsbstmmlsr. Dtt btydr i praksis at næst gnration ovrtagr skattforpligtiglsn, mod at få t ndslag i købsprisn af virksomhdn. Snst praksis indn for skattrttn r, at man nu kan handl md skattn. Eksmpl En virksomhdsjr påtænkr at gå på pnsion. Virksomhdsjrn har fåt tilbudt 2 mio. kr. for sin virksomhd. Virksomhdsjrn har udskudt skattr for 1 mio. kr. Når skattn r btalt, har virksomhdsjrn 1 mio. kr. tilbag på konton. Virksomhdsjrn tilbydr nu sin nær mdarbjdr at køb forrtningn for 1 mio. kr. mod at mdarbjdrn ovrtagr skattforpligtiglsn. Vd at mdarbjdrn sålds ovrtagr skattforpligtiglsn skal dnn kun btal 1 mio. kr. for forrtningn, hvilkt r btydligt nmmr at lån nd at skull lån 2 mio. kr. Dt optimal gnrationsskift Dt optimal gnrationsskift krævr n størr planlægning især, hvis dr også r andr børn involvrt som ikk skal indgå i gnrationsskiftt af virksomhdn. Dt optimal gnrationsskift r sålds at all r involvrt i procssn, og at d børn, som ikk skal ovrtag virksomhdn vt. blivr tilgodst via t tstamnt. Skal dt optimal gnrationsskift kombinrs md mindst mulig skat, vil dt optimal vær n kombination af succssionsrglrn md dødsboskattlovn. En sådan løsning krævr, at Bots aktivr og nttoformu r undr 2,6 mio. kr., llr Afdøds skattforpligtigls r lukkt ind i t særbo som r undr 2,6 mio. kr. og afdøds hustru ikk skiftr fællsbot. Kan n sådan kombination ikk opnås, da bots aktivr og nttoformu r ovr 2,6 mio. kr., kan næst llr næst gnration ign via rglrn om skattmæssig succssion måsk bnytt sig af dnn mulighd. Afslutning Planlægningn af t gnrationsskift krævr n god fornuft og n hl dl god rådgivning. Dt afsluttnd råd r sålds, lyt til dig slv og søg altid råd og vjldning hos din rvisor og advokat. I mang tilfæld r dr ingn grund til at udskyd gnrationsskiftt.

4 4 PAS PÅ overskrifterne Af finn Elkjær, Statsautorisrt rvisor Et førnd rhvrvsdagblad bragt i dt tidlig forår ovrskriftr som Pnsionsfidus til lægr og advokatr og Ministr skal forklar ny pnsionsfidus. Læsr man tkstn, r dr ikk mgt nyt. Et rvisionsfirma har åbnbart fortagt og offntliggjort nogl brgningr, dr som ksmpl visr, at n 41-årig læg som 65-årig kan lægg 1,1 mio. DKK ovni sin pnsionsformu vd at skift til at driv sin praksis i prsonligt rgi i stdt for i slskabsform. Skull lægn vær så hldig at bliv 85 år kan fordln vær 5,5 mio. DKK. Hrfra kan man slv kstrapolr aldr og indkomst. Fidusn r, at n prson vd at driv virksomhd prsonligt i stdt for i slskabsform kan anvnd virksomhdsskattordningn md d fordl og ulmpr, dn nu har. Altså, når dn pågældnd ophørr md sin primær virksomhd, kan han fortsætt i virksomhdsskattordningn, hvis han har invstrt i ksmplvis n udljningsljligd, dr ikk nødvndigvis skal vær stor. Dt r dr ikk nogt nyt i, og rgln gældr for all, ikk blot lægr og advokatr. Og husk lig, at man startr md at skull btal skat af ralisationsgvinstr på goodwill og driftsmidlr. En næstn samtidig ovrskrift i samm blad r følgnd: Mindr kontrol md Parkn. Af tkstn, hvis budskab rptrs flittigt, frmgår, at dt hl drjr sig om, at ldlsns brtning i årsrapportn ikk længr skal rvidrs, mn blot gnnmlæss af rvisor md hnblik på at afslør fjl. Nu gældr dnn rgl jo for all slskabr og ikk kun for Parkn, mn dn pågældnd avis havd ntop i dnn priod valgt at lægg Parkn for had; drfor ovrskriftn. Mit budskab md nærværnd r: Lad vær md kun at læs ovrskriftr Læs indholdt af n artikl md skpsis og sund kritik Spørg din gn rådgivr, og lad vær md at disponr ud fra dag- og fagblad. fidus ELLEr EJ Af Torbn Madsn, Statsautorisrt rvisor Som dt frmgår af artikln Pas på ovrskriftrn, har dt vært frmm i prssn, at dt ikk længr r n god fidus at driv virksomhd i slskabsform. Dt r drimod n god fidus at driv sin virksomhd i prsonligt rgi. Årsagn til fidusn r d ændrd rglr i sidst års skattrform. Grundlæggnd r bskatningn ikk forskllig i hnholdsvis slskabsform og prsonligt rgi, hvis man anvndr virksomhdsskattordningn. Dn dl af virksomhdns ovrskud, som ikk hævs, kan bskatts md 25 %. Skattrformn har dog mdført, at dr skattmæssigt kan vær n fordl i at driv sin virksomhd i prsonligt rgi frm for i slskabsform. Skattrformn har sålds rducrt mulighdn for indskud på ratpnsionr og ophørnd livrntr. Drivs virksomhdn sålds i slskabsform, kan dr maksimalt indskyds kr. 1. (21) om årt på sådann pnsionsordningr. Drivs virksomhdn drimod i prsonligt rgi, kan dr indskyds op til 3 % af virksomhdns ovrskud (skattmæssigt rsultat før rntr mv.). Dnn særrgl gældr dog kun til og md 214, mn r n fordl for rhvrvsdrivnd, som drivr drs virksomhd i prsonligt rgi. Liglds har skattrformn mdført ændring i bskatningn af slskabrs aktibholdningr. Frmovr lagrbskatts slskabr af aktibholdningrn, hvilkt btydr at dr skal sk bskatning af værdistigningr på aktirn, uanst om stigningn r ralisrt vd t gntligt salg llr j. Drudovr har udbyttindtægtr hidtil skull mdrgns md 66 % i skattopgørlsn for slskabr. Skattrformn har ændrt på dtt, og udbyttindtægtr skal nu mdrgns fuldt ud. Problmstillingn omkring aktir r dog dn, at aktir slt ikk kan indgå i virksomhdsordningn, og t køb af aktir vil drfor bliv btragtt som n hævning, md draf følgnd bskatning. Valg af virksomhdsform handlr dog ikk kun om skat. Valg af virksomhdsform handlr også om risiko, sikkrhd, hæftls mv. Md andr ord så handlr valg af virksomhdsform om n afvjning af fordl og ulmpr. I artiklrn om pnsionsfidus, r dr aln fokusrt på d skattmæssig fordl. Artiklrn har sålds ikk bskrvt hæftlssforholdt, hvor man vd virksomhd i prsonligt rgi hæftr md hl sin prsonlig formu, hvorimod man i slskabsrgi aln hæftr md slskabts formu. Drudovr har artiklrn ikk i særligt omfang bskrvt kravt i virksomhdsordningn om, at dr skal vær rhvrvsmæssig aktivitt for at kunn oprthold virksomhdsskattordningn. Virksomhdsjrn skal drfor ftr ophør af sin primær virksomhd påbgynd ny virksomhd (f.ks. udljningsjndom) for at kunn fortsætt virksomhdsordningn, og drmd oprthold udskydls af skattn (af opspart

5 5 ovrskud). Samm krav gældr ikk i slskabsrgi, hvor dn rhvrvsmæssig aktivitt kan ophørs, hvorftr man kan bibhold slskabt udn at tilfør ny aktivitt. Drudovr vil n ændring fra drift af virksomhd i slskabsform til drift i prsonligt rgi samtidig mdfør, at dr kan opstå avancr vd salg af driftsmidlr, goodwill mv. md draf følgnd bskatning. Hvorvidt ovrdragls af n allrd tablrt virksomhd i slskabsrgi til prsonligt rgi r n god fidus llr j, afhængr af mang faktorr. Ikk kun skattmæssig faktorr. Anbfalingn r drfor at man tagr kontakt til sin rådgivr, sålds at all faktorr blivr blyst ud fra n konkrt vurdring. detailrigdom contra overblik Af finn Elkjær, Statsautorisrt rvisor Som bkndt har t luftfartsslskab for ikk læng sidn og md bhrskt succs gnnmført n børsintroduktion, og t slskab i undrholdningsbranchn gnnmførr n udvidls af dn børnotrd kapital i forårt 21. Samtidig hrmd har dr fra flr sidr vært kraftig kritik af flr pnginstituttrs information om d produktr, d mar kdsførr og sælgr. Diss forhold kan giv anldning til ovrvjlsr om, hvorvidt indholdt af dt lovmæs sig matrial, dr skal udarbjds i forbindls md ovnnævnt transaktionr, r hnsigtsmæssigt. Hvr gang dr har vært n rhvrvsskandal, hvad ntn dn har fundt std i lill Danmark llr i dt stor udland, skr dr n rglstramning læs udvidls af d krav til information, som udbydr skal mddl offntlighdn og drmd invsto rrn. Hvor mang læsr og hvor mang forstår indholdt af dnn information og i øvrigt dn norm informationsmængd, dr finds i børsnotrd slskabrs årsrapportr? Børs analy tikr og profssionll invstorr har naturligvis baggrundn for at læs og forstå matrialt, mn md dn hast, diss oft udtalr sig til prssn, kan man btvivl grundighdn i læsningn og vurdringn md dn usikkrhd, dt nu mdførr for privat invstorr, dr følgr d profssionlls råd. Fra politisk hold talr man oft om administrativ fornklingr, ligsom man læggr di vrs finansill institutionr for had for at hav vildført sagsløs invstorr. Måsk r faktum i stdt, at dn lovkrævd dtailrigdom i divrs prospktr mv. gør, at slv rlativt fornuftig og kyndig prsonr mistr ovrblikkt md fjldispositionr til følg, og at administrativ fornklingr skal skaffs gnnm ovrblik og nklhd i stdt for gnnm ny rglr. AkTiEAVAncEBESkATning 21 Af Erik Høgh, Tax partnr Bskatningn af avancr i forbindls md prsonrs aktisalg r for indkomstårt 21 følgnd: Unotrd aktir Gvinst bskatts som aktiindkomst. Tab fratrækks i andn aktiindkomst. Af ngativ aktiindkomst brgns n ngativ skat, som modrgns i slutskattn. Børsnotrd aktir Gvinst bskatts som aktiindkomst. Tab modrgns i udbyttr og gvinstr fra lignnd aktir. Ovrskydnd tab kan frmførs udn tidsbgrænsning. Hovdaktionærr For aktir rhvrvt før 19. maj 1993 givs t ndslag på 1 % pr. år. Har hovdaktionærn jt aktirn frm til og md 1998 givs dog maksimalt 25 % ndslag. Som hovdaktionær anss n prson, dr sammn md nærmst famili jr mindst 25 % af aktikapitaln llr bsiddr mr nd 5 % af stmmværdin. Ovrgangsrglr Børsnotrd aktir i bholdningr pr. 31. dcmbr 25 på undr kr (ægt-

6 6 par kr ) skal ikk bskatts, når d vd salgt har jt aktirn i mr nd tr år. Tilsvarnd vil dr ikk vær fradragsrt for tab. For mindrtalsaktionærr som har rhvrvt aktirn før dn 19. maj 1993, kan som anskafflsssum anvnds kursværdin på dtt tidspunkt i stdt for dn faktisk anskafflsssum. Sælgs aktirn md tab, skal kursn pr. 19. maj 1993 anvnds som anskafflsssum, hvis dnn r lavr nd dn faktisk anskafflsssum. For slskabrs salg af aktir r dr for indkomstårt 21 skt btydlig ændringr. Bskatningn r hrftr følgnd: Dattrslskabs- og koncrnaktir Gvinst og tab vdrørnd dattrslskabsaktir og koncrnslskabsaktir skal ikk mdrgns vd slskabrns indkomstopgørls. Som dattrslskabsaktir forstås aktir, som js af t slskab md n dirkt jrandl på mindst 1 % af aktikapitaln. Vd koncrnslskabsaktir forstås aktir, hvor dr skr sambskatning mllm slskabrn. Portføljaktir Gvinst og tab vdrørnd portføljaktir skal mdrgns i slskabrns skattpligtig indkomst uanst jrtid. Vd portføljaktir forstås aktir, dr hvrkn r dattrslskabsaktir llr koncrnslskabsaktir, hvilkt i ralittn vil sig aktir, hvor jrandln r mindr nd 1 %. Gvinst og tab opgørs ftr lagrprincippt. Ovrgangsrglr nttokurstabskonto Nttokurstabskonton skal modvirk uhnsigtsmæssig forhold i forbindls md dn ny lovgivning og opgørs som slskabts samld skattmæssig anskafflsssum for portføljaktir fratrukkt aktirns samld handlsværdi vd startn af indkomstårt 21. Saldon ndsætts md skattfri dl af udbyttr for d i bholdningn værnd aktir modtagt i årn Endvidr mdrgns anskafflsssummr og afstålsssummr på aktir jt i mr nd 3 år, dr r afståt 25. maj 29 llr snr. En positiv saldo kan frmførs til modrgning i kommnd års nttogvinst på portføljaktir. Nu også ny rglr for bskatning af obligationr gældnd fra 21 For prsonr har dr hidtil vært skattfrihd for kursgvinstr i forbindls md salg af blåstmpld obligationr (obligationr som opfyldr mindstrntn på udstdlsstidspunktt). Tab vd salg af obligationr har ikk vært fradragsbrttigd. Dtt har dog ikk vært tilfældt for obligationr i udnlandsk valuta, hvor gvinst og tab har vært hnholdsvis skattpligtig og fradragsbrttigt. Dn ny lov ændrr rglrn for blåstmpld obligationr, sålds at dr indførs n gnrl skattpligt/fradragsrt for gvinst og tab på obligationr. Ændringrn gnnmførs for at sikr, at EUrttn ovrholds. Dt skr vd at fjrn forsklln i bskatningn af obligationr i dansk kronr og frmmd valuta. Ophævlsn af skattfrihdn omfattr kun obligationr, dr rhvrvs fra og md dn 27. januar 21. Privats ksistrnd bholdning af blåstmpld obligationr vil fortsat vær skattfri ftr d hidtidig rglr. Dr indførs n bagatlgræns for kursgvinstr op til 2. kr. Er kursgvinstn for t år 2.1 kr. vil hl bløbt skull bskatts. Mrprovnut fra ophævlsn af skattfrihdn for blåstmpld obligationr anvnds til n kompnsrnd skattndsættls. Dn højst skattsats for positiv kapitalindkomst ndsætts gradvis i løbt af d næst fm år fra d nuværnd 51,5 % til 42 %. For slskabr skr dr ingn ændringr. Slskabr r gnrlt skattpligtig af kursgvinstr vd salg af obligationr, ligsom slskabr har fradrag for tab. den rigtige LEdELSE Af finn Elkjær, Statsautorisrt rvisor D snst års global finanskris har naturligt mdført øgt fokus på virksomhdrns ldls. D snst års mgn snak om dt, dr på udnlandsk btgns som Corporat Govrnanc og på dansk vl oftst som god slskabsldls, har liglds mdført t fald i dt, dr lidt rspktløst blv omtalt som tantbstyrlsr, og mdført mr profssionll bstyrlsr. Endlig har dt forhold, at bstyrlsrns ansvar d snr år r blvt mr markant i form af søgsmål og truslr om sådann mdvirkt til nærmr ovrvjl sr om virksomhdsldlsrns kvalifikationr. Tidligr var t bstyrlsshvrv oft n livsvarig tillidspost til familimdlmmr llr husadvokatn. Dtt r da hldigvis gåt af mod. Gnrlt tror jg, at bstyrlssmdlmmr i dag r gnd til at bstrid d postr og drmd dt ansvar, d har. Mn d skiftnd tidr gør, at virksomhdrns jr hl tidn bør hav fokus på, om dn siddnd bstyrls r dn rigtig. D nødvndig krav til forudsæt ningr r ikk ns i opgangs- og ndgangstidr. Nogl prsonr r god til ldls i nd gangstidr, ja sågar til gntlig krisstyring, hvor dr skal skærs i om kostningr og prsonal. Andr r bdr i opgangstidr, hvor frmsyn og udvikling r d god dydr. Andr ign r bdst til vdligholdls altså til ldls i rolig tidr. Dt r drfor min opfattls, at virksomhdsjrn og bstyrlsn rglmæssigt bør vur dr, om dn aktull bstyrlsssammnsætning r dn optimal. Dt r ikk nogn skam at for lad n b styrls, fordi tidn har ændrt sig, og dr krævs andr kvalifikationr, nd da bstyrlsn blv sammnsat og valgt.

7 7 MoMSPAkkEn Ændring Af reglerne for LEVEring Af ydelser Af chris Pdrsn, VAT Managr I dcmbr 29 vdtog rgringn lovforslag omkring implmntring af EU's momspakk i dansk momslovgivning. D ny rglr trådt i kraft pr. 1. januar 21. Ændringrn vdrørr bl.a. følgnd: Dn momsmæssig bhandling af ydlsr, dr lvrs ovr landgrænsr Indbrtningskrav på momsangivlsn (hrundr ny momskonti) og Listsystmt. Dn momsmæssig bhandling af ydlsr, dr lvrs ovr landgrænsr Fra 1. januar 21 blv momsrglrn vdrørnd lvring af ydlsr på tværs af landgrænsr ændrt radikalt. D ny rglr mdførr i alt sin nklthd, at momsn som udgangspunkt ikk skal opkrævs af sælgr, mn i stdt afrgns af købr. Dtt bnævns også omvndt btalingspligt llr mr populært Rvrs Charg. Momslovns ny hovdrgl vdr. lvring af ydlsr mdførr sålds, at momsn skal btals dr, hvor købrn har tablrt sin økonomisk virksomhd llr sit fast forrtningsstd. Konskvnsn for d dansk virksomhdr blivr som udgangspunkt: at dr ikk skal btals udnlandsk moms i forbindls md virksomhdns køb af ydlsr i udlandt, mn drimod skal virksomhdrn slv brgn momsn md 25 % og vt. fradrag dnn som købsmoms, og at d kan sælg tjnstydlsr til virksomhdr i andr EU-land udn at opkræv dansk moms. D ny rglr findr dog kun anvndls, hvor købr og sælgr r momsrgistrrt. Er aftagrn f.ks. n privatprson, vil dr fortsat skull opkrævs moms i dt land, hvor sælgr r tablrt. Følgnd ydlsr r dog, som udgangspunkt, ikk omfattt af hovdrgln: Ydlsr vdrørnd fast jndom Kulturll aktivittr, sport, kunst, vidnskab, undrvisning o.l., hrundr mssudgiftr. Rstaurationsydlsr Transport af varr til ikk-afgiftspligtig prsonr (f.ks. privatprsonr) Lastning, losning, omladning o.l. Korttidsudljning af transportmidlr Passagrbfordring. Indbrtningskrav på momsangivlsn (hrundr ny momskonti) og Listsystmt Som følg af d nklr rglr vdrørnd lvring af ydlsr indførs dr liglds nogl administrativ byrdr for d brørt virksomhdr. Virksomhdrn skal f.ks. oprtt følgnd ny momskonti, som køb og salg af ydlsr skal bogførs på: Konto for moms af køb af ydlsr fra udlandt md omvndt btalingspligt Konto for værdi af køb af ydlsr fra andr EU-land md omvndt btalingspligt Konto for værdi af EU-lvrancr af ydlsr md omvndt btalingspligt. Hrudovr r dr bl.a. indført følgnd ny fltr på momsangivlsn til indbrtning af virksomhdns køb og salg af ydlsr: Rubrik A-ydlsr I Rubrik A-ydlsr anførs værdin udn moms af køb af ydlsr i andr EU-land, hvilkt virksomhdn r forpligtigt til at afrgn moms af, ftr rglrn for omvndt btalingspligt. Rubrik B-ydlsr I Rubrik B-ydlsr anførs værdin udn moms af ydlsr, dr lvrs til andr EU-land, hvor modtagrn r btalingspligtig for momsn af ydlsrn. Listsystmt Som nogt nyt skal virksomhdr, som sælgr ydlsr ftr dn ny hovdrgl indbrtt sin salg til Listsystmt. Indbrtningspligtn hrfor trådt i kraft pr. 1. januar 21. Dt vil drmd sig, at n dansk lvrandør af ydlsr omfattt af hovdrgln, f.ks. lvring af n rådgivningsydls skal indbrtt oplysningr til SKAT om købrs hjmland, momsnummr, samt værdin af d solgt ydlsr udn moms. Angivlsspriodn r i dag kvartalt, mn blivr ftr alt at dømm afkortt til måndsvis angivls. Afkortningn af angivlsspriodn blivr først gnnmført i løbt af 211. En rækk virksomhdr vil, undr viss btinglsr, dog kunn oprthold kvartalt som angivlsspriod. Diss btinglsr r ndnu ikk offntliggjort.

8 8 Vi noterer AT... Af Erik Høgh, Tax partnr Btalingsfristn for indholdt A-skat og AM-bidrag Ordningn md udskudt krdittidr for indholdt A-skat og AM bidrag forlængs for 21. Dt r aln btalingsfristn dr udskyds, idt dr fortsat skal sk indbrtning ftr d sædvanlig fristr. Md hnsyn til d sædvanlig og d ny fristr hnvisr vi til SKATs hjmmsid Kantinordningr SKAT har udstdt t nyt styrsignal, dr fastlæggr værdir for d måltidr i prsonalkantinordningr, som arbjdsgivrn ydr tilskud til. Md d ny vjldnd værdir blivr dt lttr for arbjdsgivrn at afgør, hvornår kantingodt ikk skal indbrtts og bskatts. Formålt md at fastlægg vjldnd værdir r at fastlægg t nivau for, hvilkn pris d nklt mdarbjdr mindst skal giv for almindlig gængs kantinmad for at undgå at bliv bskattt af dt god, som arbjdsgivrs tilskud til kantinordningn rpræsntrr. Dt frmgår af styrsignalt, at hvis dn arbjdsgivrdrvn kantin srvrr almindlig gængs standardmad og -drikk, r dt SKATs opfattls, at dr r tal om t skattfrit god, hvis mdarbjdrn btalr følgnd bløb for madn: t standardmåltid kskl. drikkvarr 15 kr. t standardmåltid inkl. drikkvarr 2 kr. Ejndomsvurdring Ejndomsvurdringn for 29 for privat boligr r nu udsndt. Dt drjr sig om vurdringn pr. 1. oktobr 29. Dr vil for n rækk jndomm kunn forvnts fald i dn offntlig vurdring. Såfrmt dr r fjl i vurdringn llr dnn anss for at vær for høj llr lav, kan dr klags ovr vurdringn til vurdringsmyndighdn snst dn 1. juli 21. Mindstrntn 1/1 3/6 21 2, % Smørbrød, varm og lun rttr btragts normalt som standardmåltidr. Er dr ikk tal om almindlig gængs kantinmad, kan d vjldnd satsr ikk anvnds, og dr må fortags n konkrt vurdring. Arbjdsgivrbtalt smågodr som kaff, t, frugt m.m. som stills til rådighd på arbjdspladsn som ld i almindlig prsonalplj r fortsat skattfri. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsrnt Fra 16. januar 29 2,75 % 3, % Fra 6. marts 29 2, % 2,25 % Fra 3. april 29 1,75 % 2, % Fra 11. maj 29 1,4 % 1,65 % Fra 8. juni 29 1,2 % 1,55 % Fra 14. august 29 1,1 % 1,45 % Fra 28. august 29 1, % 1,35 % Fra 25. sptmbr 29 1, % 1,25 % Fra 8. januar 21 1, % 1,15 % Fra 15. januar 21,75 % 1,5 % Ejndomsværdiskattn Undr hnsyn til skattstoppt får d ny vurdringr kun btydning for jndomsværdiskattn, hvis vurdringn faldr til undr 21/22 nivaut. Som brgningsgrundlag for jndomsværdiskattn anvnds dn lavst af følgnd vurdringr: Dn jndomsværdi, dr r ansat for dn pågældnd jndom pr. 1. oktobr i indkomstårt Dn jndomsværdi, dr r ansat for dn pågældnd jndom pr. 1. januar 21 md tillæg af 5 % Dn jndomsværdi, dr r ansat for dn pågældnd jndom pr. 1. januar 22. Vd tilbygning llr ombygning skal opmærksomhdn hnlds på korrkt fastsættls af 21 og 22 nivau. Ansvarshavnd rdaktør: Statsautorisrt rvisor Nils Lyng Pdrsn Rdaktion: Statsautorisrt rvisor Finn Stn Christnsn Statsautorisrt rvisor Finn Elkjær Statsautorisrt rvisor Torbn Madsn Statsautorisrt rvisor Svnd Thrchilsn Rdaktørr, Thomson Rutrs Profssional A/S Majbritt Cordt og Birgitt Strang Dsign/Sats: Thomson Rutrs Profssional A/S Tryk: Silkborg Bogtryk ISSN nr.: Rdaktion afsluttt d. 26. april 21

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger Institut for økonomi Bachlorafhandling Forfattr: Nils Susgaard Jnsn HA Almn Vjldr: Michal Christnsn Stil analys af dansk aktiinvstringsforningr Aarhus Univrsitt Maj 2015 Sid 1 af 46 ABSTACT In this thsis

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere