Økonominotat Tirsdag, den 17. marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonominotat Tirsdag, den 17. marts 2009"

Transkript

1 Økonominotat Tirsdag, den 17. marts 2009

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Baggrund...3 Faktuelt handlings- og beslutningsforløb...5 Budget, Mulige scenarier:...9 Anbefalinger:...13 Bilag 1: Status på sponsorer, marts Bilag 2: Status på fonde og interesseorganisationer, marts

3 Side 3 Resumé For at tage højde for den globale økonomiske krise og dermed risikoen for færre potentielle deltagere, færre sponsorindtægter og fondsbidrag, har World Outgames, siden sommeren 2008 og frem til i dag, reduceret den oprindelige budgetramme fra kr. 64 mio. til kr. 52,9 mio. En reduktion svarende til 17 % af den oprindelige budgetramme. Selv med denne drastiske nedskrivning af budgetrammen er der stadig en mulig negativ manko mellem forventede indtægter og udgifter på mellem 5 og 8 millioner kroner. Hvis dette beløb skal findes indenfor den nuværende reducerede budgetramme, kan det kun ske ved at ændre på de helt grundlæggende præmisser for projektet. Derfor anbefaler ledelsen i World Outgames en politisk løsning, der indebærer, at initiativtagerne og ejerne af World Outgames, hhv. Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen sammen med rettighedshaveren GLISA, løfter så mange udgiftsposter som muligt ud af det nuværende budget samt, at der stilles en underskudsgaranti på det resterende beløb. Baggrund Allerede sidst på foråret og i starten af sommeren 2008 kom der tilbagemeldinger fra det nordamerikanske marked, der indikerede, at en økonomisk afmatning var under udvikling. Der var stor usikkerhed hos potentielle deltagere fra USA og Canada, der normalt udgør en stor andel af deltagerne ved internationale LGBT events, om de havde råd til at komme til København juli Både på det hjemlige og det internationale marked oplevede World Outgames 2009 sekretariatet vigende interesse og tøvende svar fra private sponsorer og private fonde. Denne viden kunne hverken sekretariatet eller bestyrelsen sidde overhørigt, hvilket betød, at World Outgames budget fra sommeren 2008 og frem til februar 2009 er blevet nedjusteret tre gange. Nedjusteringer er sket i følgende tempi: Først fra kr. 64 mio. til kr. 58 mio. i juni Dernæst fra kr. 58 mio. til kr. 54,5 mio. i september Og endeligt fra kr. 54,5 mio. til kr. 52,9 mio. i februar De samlede budgetreduktioner på kr. 11,1 mio., svarende til ca. 17% af det oprindelige budget, har kun kunnet lade sig gøre pga. en særdeles økonomisk bevidst medarbejderstab, der har formået at finde alternative og billige løsninger på udfordrende opgaver. Derudover har ledelsen aflyst en lang række ellers planlagte aktiviteter, for kun at fokusere på at levere, hvad World Outgames som virksomhed kontraktligt er forpligtiget til.

4 Side 4 Parallelt hermed har sekretariatet arbejdet målrettet på at øge indtægtsgrundlaget for arrangementet. Der blev i efteråret 2008 allokeret ekstra ressourcer til sponsor- og fondsområdet, ligesom markedsføringsaktiviteterne er blevet tilpasset situationen i verden omkring os. Men ledelsen har måttet konstatere, at det været stort set umuligt at få tegnet nye sponsorater, i takt med, at den økonomiske afmatning har udviklet sig til en egentlig global finansiel krise. Dog kom nogle få i hus omkring årsskiftet, men de har mere karakter af leverandørrabatter og salgsaftaler og ikke egentlige cash-sponsorater. Denne udvikling skal sammenholdes med, at antallet af nye tilmeldinger til begivenheden har været begrænset, siden den 1. oktober 2008, hvor vi tilbød 20% rabat for tidlig tilmelding. Der er dags dato registreret 3234 betalende deltagere (netto 1142 nye tilmeldinger siden den 1. oktober 2008). Ledelsen gennemgik torsdag den 19. februar 2009 samtlige budgetposter endnu engang, og må konstatere, at der er stadig er en manko på mellem kr. 5 og 8 mio. mellem forventede indtægter og udgifter. Hvis dette beløb skal findes indenfor den nuværende budgetramme, kan det kun ske ved at ændre ved helt grundlæggende præmisser for projektet. Derfor er det ledelsens anbefaling, at bestyrelsen for World Outgames og virksomhedens ejer Fonden Wonderful Copenhagen grundigt analyserer og vurderer de aktuelle økonomiske udfordringer for projektet. Med afsæt i denne analyse er det efterfølgende i tæt dialog med Københavns Kommune - op til bestyrelsen for World Outgames at træffe de nødvendige beslutninger for, at projektet kommer succesfuldt i mål.

5 Side 5 Faktuelt handlings- og beslutningsforløb Efteråret 2005: Københavns Kommune meddeler sin interesse overfor GLISA i at være vært for World Outgames i Foråret 2006: På vegne af Københavns Kommune udfærdiger Wonderful Copenhagen et egentligt bud på at afholde World Outgames i København. Herefter forhandles et kontraktudkast mellem Københavns Kommune og GLISA. Efteråret 2006: Efter Kultur- og Fritidsudvalgets site-inspection ved World Outgames i Montreal, beslutter Borgerrepræsentationen efterfølgende at bevilge de første kr. 20 mio. til afholdelse af World Outgames i København i 2009, ud fra et estimeret budget på ca. kr. 60 mio. Kontrakt mellem GLISA og Københavns Kommune underskrives den 27. november Januar/februar 2007: Ledelsen af World Outgames ansættes, med Uffe Elbæk som direktør. Sekretariatet har i denne organisatoriske opstartsfase bopæl hos Wonderful Copenhagen. Forventningen til antal deltagere til World Outgames bliver sat til i alt 8000 deltagere. Foråret 2007: Parallelt med ansættelse af sekretariatets kernemedarbejdere, arbejdes der på at etablere en egentlig bestyrelse for selskabet World Outgames Denne organisatoriske ændring sker på anbefaling af direktør Uffe Elbæk for, at sekretariatet kan leve op til de kvalitetskrav Kulturministeriet og direktør Lars Liebst efter evalueringen af HC Andersen året har formuleret i vejledningen Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter. Sommeren 2007: Sekretariatet, som vi kender det i dag med sports-, kultur- og konferenceafdelingen, spons- og funding afdeling samt kommunikations og marketingsafdelingen etableres. Sekretariatet flytter i egne lokaler i Farvergade 10. Efteråret 2007: Bestyrelsen for World Outgames nedsættes med Merethe Stagetorn som formand. Bestyrelsens sammensætning er på forhånd blevet vendt med både Wonderful Copenhagen v. direktør Lars Bernhard Jørgensen og Københavns Kommune v. kulturdirektør Carsten Haurum.

6 Side 6 Samtidig offentliggøres de første større sponsoraftaler og fondsdonationer (SAS, IBM, Politiken og Tuborgfonden). Foråret 2008: Fra deltagere i udlandet, primært i Nordamerika og Canada, kritiseres World Outgames i København for det høje deltagergebyr på i alt kr , på trods af, at gebyret er lavere end ved World Outgames i Montreal i Det viser sig, at en svækket dollarkurs og en økonomisk afmatning er grundlaget for kritikken ikke indholdet i deltagerpakken. Sekretariatet har bevidst valgt at prissætte deltagergebyret i danske kroner for at undgå unødige valutakursrisici. Juni 2008: Den halvårlige statusrapport udsendes, hvor der gøres opmærksom på, at sponsorarbejdet i de foregående par måneder har været karakteriseret af flere forhindringer end gennembrud. Ledelsen udarbejder herefter to alternative budgetscenarier, som præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, og for World Outgames bestyrelse. På bestyrelsesmøde den 18. juni 2008 besluttes det, at budgettet reduceres fra kr. 64 mio. til kr. 58 mio. Konsekvenser: Forventninger til sponsorindtægter nedjusteres PR-aktiviteter reduceres Markedsføringsrejser aflyses Ansættelse af projektledere gennemføres ikke Kulturprogrammet reduceres September 2008: Ledelsen finder yderligere budgetreduktioner for kr. 4,5 mio. (men også nye udgifter for kr. 1 mio.) på et ledelsesseminar den 2. september På bestyrelsesmøde den 9. september 2008 vedtages det, at yderligere besparelser på kr. 4,5 mio skal iværksættes, såfremt mål for sponsor- og fondsindtægter ikke er nået pr. 30. september Konsekvenser: Afskedigelse af 2 fuldtidsmedarbejdere Evalueringsprojekt skrinlægges Opsigelser af alle medarbejdere, undtagen controller, pr. 31. august 2009, en måned tidligere end planlagt. Opsigelser af ledelsesgruppen, undtagen økonomichef, pr. 31. august 2009, 1 4 måneder tidligere end planlagt.

7 Side 7 Oktober 2008: Antal tilmeldinger overstiger målet om tilmeldte pr. 30. september Sponsor- og fondsindtægter har der imod ikke nået målet, hvorfor budgetreduktioner på kr. 4,5 mio. implementeres. December 2008: Den halvårlige statusrapport udarbejdes, hvor ledelsen understreger alvoren af den finansielle krise, som har bredt sig fra USA til resten af verden. Vi præsenterer statusrapporten for Kultur- og Fritidsudvalget, samt på bestyrelsesmøde den 16. december Flere fagforeninger yder i denne periode økonomisk støtte til konferencen, ligesom Region Hovedstaden bevilger kr. 1. mio. i støtte til Outgames. 2 medarbejdere forlader Outgames, som en konsekvens af budgetreduktionen pr. 1. oktober Januar 2009: Der udarbejdes et overslag på resultatet fra 2008, og med afsæt heri udarbejdes budget for Samlet set viser 2008/2009 besparelser på ca. kr. 1,7 mio. i forhold til tidligere budgetter. Budgetrammen er nu kr. 52,9 mio. (primært hentet hjem på sponsorområdet, PR og konferenceprogrammet). Februar/Marts 2009: Nærværende økonomi-notat udarbejdes.

8 Side 8 Budget, 2009 Indtægtsbudget, februar 2009 (Ekskl. in-kind sponsorater) Budget , TDKK Offentlig støtte og bidrag Fonde Sponsorer Deltagergebyrer Billetsalg 224 Salgsindtægter Øvrige indtægter 185 I alt Udgiftsbudget, februar 2009 (Ekskl. in-kind sponsorater) Budget , TDKK Heraf i 2009, TDKK Lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Lønninger Personale-/ rejseomk Ekstern assistance PR & markedsføring Aktiviteter Uforudsete udgifter I alt

9 Side 9 Mulige scenarier: Med udgangspunkt i ovenstående budget, har ledelsesgruppen vurderet 3 mulige 2009 scenarier ud fra reduceret antal deltagere og deraf afledte manglende indtægter, samt reduceret forventninger til øvrige indtægter fra sponsorer og fonde. Bemærk at ikke alle indtægtsposter er afhængige af deltagerantallet Scenarie A Scenarie B Scenarie C Antal deltagere TDKK - - Deltagergebyrer Fonde Offentlig støtte Sponsorater Leverandør spons Billetsalg Salgsindtægter: Mange Bække Små Merchandise salg Provision fra barer BDP, provision I alt Difference til Scenarie A beskriver status quo, dvs. en forventning om betalende deltagere. Ledelsen tror stadig på, at det er muligt, at vi kan nå de 8000 deltagere bl.a. ved en intensiv international markedsføring og særlige kampagnetilbud til deltagerne. Dog er det vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang finanskrisen og rejsebranchens nedjusteringer vil få betydning for antal deltagere. I værste fald vurderer ledelsen, at vi kun når 5000 deltagere.. Med udgangspunkt i et deltagerantal på 5000, må forventninger til salgsindtægter sættes ned, ligesom en kick-back bonus med incoming-bureauet BDP ikke forventes at blive udløst. Sponsorernes og fondenes tilbageholdenhed og løbende afslag på ansøgninger får os også til at reducere indtægtsforventningerne yderligere. Sekretariatet har dags dato fem ubesvarede/ ubehandlede ansøgninger ude hos private danske og udenlandske fonde, og yderligere ansøgninger forventes ikke at blive produceret, da disse ikke kan nå at blive behandlet før World Outgames er afviklet.

10 Side 10 Selvom sekretariatet fortsat arbejder på at nå målet om de deltagere, samt at nå budgettet for sponsorindtægter, vurderer ledelsen alligevel, at resultatet på indtægtssiden vil lande et sted mellem de ovenfor skitserede scenarier B og C. Konsekvensen heraf er en manko på indtægtsbudgettet på mellem 5 og 8 mio. kr. Ledelsen vurderer, at mulighederne for markante ændringer i programmerne er yderst begrænsede og/eller ikke har en positiv effekt på økonomien, da vi er så tæt på afviklingen af World Outgames. Ledelsen har derfor identificeret følgende udgiftsposter, der udgør mulige budgetreduktioner: Omkostninger pr. deltager (TDKK 350) Der er direkte omkostninger forbundet med hver enkelt deltager. Forventes 3000 færre deltagere end hidtil planlagt, vil direkte omkostninger som akkrediteringskort, omkostninger til sociale events og trykning af programmer, reduceres. En sportsdeltager eller deltager i kulturfestivalerne koster os ca. kr. 37,00 En konferencedeltager koster os ca. kr. 517,00 (heraf frokost på konference kr. 480;00) Deltagerkontingent til GLISA (TDKK 360) Ifølge kontrakt med rettighedshaveren GLISA, betales 10% af deltagergebyret i kontingent til GLISA. Ved 3000 færre deltagere, reduceres det budgetterede kontingent for Minimumskontingent til GLISA er allerede betalt i år 2007 og Transportkort til deltagerne (TDKK 1.000) Omkostninger til 3000 færre transportkort til deltagere reduceres. Yderligere mulighed: I stedet for transportkort til alle ni Outgames dage, tilbydes deltagerne klippekort til de dage, hvor de er i konkurrence. Konsekvens: Deltagerne får ikke gratis transport til andre sportsfaciliteter eller events under Outgames ugen. Det vil give en naturlig afmatning på tilskuerpladserne og til andre Outgames aktiviteter. Håndtering af klippekort vil øge administration. Antal frivillige reduceres (TDKK 300) Behov for frivillige vil mindskes ved 3000 færre deltager. Udgifter til rekruttering, pleje, forplejning og beklædning af frivillige reduceres.

11 Side 11 Ansøge M-fonden om yderligere tilskud (TDKK 150) Den opnåede bevilling fra M-fonden er tiltænkt markedsføringsaktiviteter til fremme af Danmark. Der er givet tilskud til Outgames ud fra vores egen ansøgning, på de præmisser der var kendt ved ansøgningens udformning i januar Det viser sig, at der ikke er taget højde for de store krav til dokumentation og kontrol, hvorfor World Outgames øvrige budget belastes med store revisionsudgifter. Mulighed: At søge M-fonden om dækning af revisionsudgifter, idet der ikke var taget højde for omfanget af kontrol og dokumentation i den oprindelige ansøgning. Konsekvens: Udgifter til revision refunderes af M-fonden og mindsker World Outgames udgifter. Reducere forventet overskud til kr. 0,00 (TDKK 140) Der budgetteres i øjeblikket med et overskud på TDKK 140. Overskud vil ikke være aktuelt ved budget scenarie B eller C Uforudsete omkostninger reduceres (TDKK 230) Der budgetteres i øjeblikket med uforudsete omkostninger for TDKK Efter reduktion udgør budgetposten TDKK 959, svarende til 3,5% af de budgetterede omkostninger i 2009 (efter de i nærværende notat foreslåede budgetreduktioner)

12 Side 12 Ændret ansættelsesforhold for personale (TDKK 280) Såvel medarbejdere i sekretariatet som ledelsesgruppe er opsagt pr. 31. august 2009, med undtagelse af økonomichef og controller, som er ansat frem til den 31. december Mulighed: Opsigelse af økonomichef og controller pr. 30. september Alternativt, at udgiften til lønninger bæres af Wonderful Copenhagen i de sidste tre måneder af ansættelsesperioden. Konsekvens ved opsigelser: Opsigelse og ny kontraktforhandling med medarbejderne. Regnskab vil ikke kunne nå at blive færdiggjort, ligesom afvikling af anpartsselskabet må foretages af andre. Ved at Wonderful Copenhagen overtager ansættelsesforholdet løftes lønomkostninger ud af Outgames budget, mens arbejdsopgaverne fortsat vil blive løst. Administrationsaftale med Wonderful Copenhagen (TDKK 190) Der er indgået administrationsaftale med Wonderful Copenhagen om IT-support, lønadministration og regnskabsførelse. Outgames regnskab føres i Wonderful Copenhagen s økonomisystem. Mulighed: Wonderful Copenhagen eftergiver krav og udfører supporten til Outgames uden beregning. Konsekvens: Udgiften løftes ud af World Outgames budget i Underskudsgaranti (i alt TDKK 5000) Forudsætningerne for at opnå et positivt økonomisk resultat for World Outgames er markant ændret siden kontrakten med Københavns Kommune, GLISA, Wonderful Copenhagen og World Outgames blev indgået. Københavns Kommune ansøges om at stille en underskudsgaranti, som en sikkerhed for, at World Outgames kan gennemføres.

13 Side 13 Anbefalinger: Ledelsesgruppen anbefaler, at der ikke ændres på programindholdet og på de goder, som vi har lovet deltagerne som en del af deltagergebyret. Den finansielle krise og de høje omkostninger ved at opholde sig i København i en uge vil, sammen med et nedskaleret programindhold og aflysninger, kunne medføre massive aflysninger fra deltagerne, med en deraf afledt administrativ og økonomisk byrde for World Outgames sekretariatet. Vi vil foreslå en løsning der indebærer, at gennemførelsen af World Outgames sikres mellem bestyrelsen for World Outgames, ejerne Wonderful Copenhagen, samt initiativtageren Københavns Kommune. Mankoen på ca. TDKK i budgettet, med udgangspunkt i indtægtsscenarie C anbefales dækket ved: Reduktion af direkte omkostninger: Omkostninger per deltager (TDKK 350) Kontingent til GLISA (TDKK 360) Budgetreduktioner, World Outgames: Transportkort til deltagere (TDKK 1.000) Antal frivillige (TDKK 300) Overskud (TDKK 140) Uforudsete omkostninger (230) Ansøgning til M-fonden (TDKK 150) Omkostninger bæres af Wonderful Copenhagen: Ændre ansættelsesforhold for personale (TDKK 280) Administrationsaftale med Wonderful Copenhagen (TDKK 190) Underskudsgaranti fra Københavns Kommune (i alt TDKK 5.000) I alt TDKK København, den 17. marts 2009 Uffe Elbæk, direktør World Outgames 2009 ApS

14 Side 14 Bilag 1: Status på sponsorer, marts 2009 Status Virksomhed Branche Kommentarer Ja Barito Solbriller Salgsaftale Ja BDP Incoming Salgsaftale Ja IBM IT Hardware Sponsoraftale/konference Ja Skadestuen.nu Lægehjælp Sponsoraftale Ja Copenhagen Gay and Lesbian Chamber of Commerce Organisation Sponsorbidrag Ja Netmester IT software Sponsor/leverandøraftale Ja Bysted Webdesign Sponsor/leverandøraftale Ja Reputation Reklamebureau Sponsor/leverandøraftale Ja We Love People Reklamebureau Sponsor/leverandøraftale Ja PrimeTime Kommunikationsbureau Leverandøraftale Ja Politiken Dagblad Medieaftale Ja ihi Bupa Rejseforsikring Sponsor/Salgsaftale Ja Carlsberg Drikkevarer Leverandøraftale Ja SAS Flyrejser Sponsoraftale Ja Vester Kopi Tryksager Leverandøraftale Ja Wonderful Copenhagen Turistorganisation Sponsoraftale Ja Scandic Hotels Hoteller Sponsor/Salgsaftale Ja Funtex Beklædning Salgsaftale I gang Origins Hudpleje Kontakt initieret I gang Sony Elektronik Kontakt initieret I gang Per Aarslef Entrepenør Kontakt initieret Bestseller Beklædning Nej tak IC Companys Beklædning Nej tak 3 Teleoperatør Nej tak Absolut Vodka Spiritus Nej tak American Apparal Beklædning Nej tak Apple IT Hardware Nej tak Body Shop Skønhed Nej tak BRF Finans Nej tak Codan Forsikring Nej tak Coop Dagligvarer Nej tak Danfos Industri Nej tak Danisco Fødevarer Nej tak Dansikring Sikkerhed Nej tak Dansk Mobil Scene Lys/Lyd Nej tak Danske Bank Bank Nej tak Deloitte Revisor, rådgiver Nej tak DFDS Transport Nej tak Diners Card Kreditkort Nej tak DLA Advokater Advokat Nej tak DONG Energy Energi Nej tak Dyrberg Kern Smykker Nej tak Ernst & Young Revisor, rådgiver Nej tak Eurocard Kreditkort Nej tak - Europæiske Rejseforsikring Rejseforsikring Konflikt med ihi Bupa

15 Side 15 Falck Service Nej tak G4S Sikkerhed Nej tak GAP Beklædning Nej tak - Gouda Forsikring Forsikring Konflikt med ihi Bupa Griffin Ejendomme Ejendomsudvikling Nej tak Grundfos Industri Nej tak GSK Medicinal Nej tak H2O Beklædning Er gået konkurs! Hertz Biludlejning Nej tak HP IT hardware Nej tak Hummel Beklædning Nej tak Ikea Bolig Nej tak ING Finans Nej tak Jyske Bank Finans Nej tak KIA Biler Nej tak KIM s Snacks Nej tak Kluntz Beklædning Nej tak KMD IT software Nej tak KPMG Revisor, rådgiver Nej tak Københavns Energi (KE) Energi, vand Nej tak Land Rover Biler Nej tak Levi's Beklædning Nej tak Lundbeck Medicinal Nej tak Magasin Dagligvarer Nej tak Maqs advokat Advokat Nej tak Matas Personlig pleje Nej tak Microsoft IT software Nej tak Nordea Finans Nej tak Novo Nordisk Medicinal Nej tak Nybolig Ejendomsmæglere Nej tak Nykredit Finans Nej tak Ottensten Merchandise Nej tak PBS Finans Nej, kun indløsningsaftale Post Danmark Distribution Nej tak Rambøll Management Konsulent Nej tak Samsung Elektronik Nej tak Shell Benzin, energi Nej tak Sjælsø Gruppen Ejendomsudvikling Nej tak - Skt. Petri Hotel Hoteller Konflikt med Scandic Sony Ericsson Mobil Nej tak, kun musik Sund på Job Sundhedskonsulent Ikke samarbejde TDC Teleoperatør Nej tak, kun musik Telia Teleoperatør Nej tak Tryg Forsikring Nej tak Vattenfall Energi Nej tak X-Large Beklædning Nej tak Ørestadsselskabet Transport Nej til samarbejde om billetter, kun eksponering

16 Side 16 Bilag 2: Status på fonde og interesseorganisationer, marts 2009 Danske fonde Tilsagn Status Kommentar Tuborgfondet Succes Hivos Succes ILGA-Europe Succes M-fonden Succes Danish Year Of Sport Succes Region Hovedstaden Succes Udenrigsministeriet Succes Udenrigsministeriet/DANIDA Succes Brug forskellene - Stop diskrimination Succes Sport Event Danmark Succes Tryg Fonden Succes Til LBL Beckett Fonden I gang Augustinus Fonden I gang Nordea Søgt igen! Bikuben Fonden Søgt igen! Den Obelske Familiefond A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Nationalbankens Jubilæumsfond Knud Højgaard Dronning Margrethe og Prins Henriks fond JP-fonden Folkekirkens Nødhjælp Mellemfolkeligt Samvirke Psykiatri Fonden Rockwool fonden Brødrene Hartmanns Fond Carl F. J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat FLS Industries A/S' Gave Fond JL-Fondet GN Store Nord Fondet Gangsted Fonden COWI TrygFonden Simon Spies Danske Banks Fond Sophus Fonden Har bevilget kr til tegnsprogsgruppen Nykredit - frivillige Mulig

17 Side 17 Internationale fonde Tilsagn Status Kommentar The Elton John Aids Foundation Arcus Foundation Astraea The Atlantic Philantropes Ford Foundation Global Fund for Women Open Society Institute SIDA Swedish Ministry of Integration and Gender Equality Norad SNV Swedish Helsinki Committee Amnesty DK afd - Julie I gang Oak Foundation - Social/Kultur - Jane Mulighed Ikke søgt endnu Martina Navratilova Michael Søgt Interesseorganisationer Tilsagn Status Kommentar FTF ,00 Succes Til konferencen HK ,00 Succes Til konferencen LO ,00 Succes Til konferencen DI Afventer Dansk Artist Forbund Afventer Dansk Musiker Forbund Afventer Dansk Socialrådgiverforening Finansforbundet DJØF Sundhedskartellet

Fakta om World Outgames 2009

Fakta om World Outgames 2009 Fakta om World Outgames 2009 World Outgames 2009 finder sted i København fra den 25. juli til den 2. august 2009. World Outgames 2009 er en international sports-, kultur- og menneskerettighedsbegivenhed,

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Organisationen bag 1st World Outgames skønner, at der var mere end 500.000 tilskuere til hele arrangementet.

Organisationen bag 1st World Outgames skønner, at der var mere end 500.000 tilskuere til hele arrangementet. Bilag 1 Evaluering af 1st World Outgames Rammen for begivenhederne 1st World Outgames i Montreal blev gennemført med 11 aktivitetsdage (4 dage til den internationale konference om menneskerettigheder og

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

Afsluttende statusrapport for World Outgames 2009

Afsluttende statusrapport for World Outgames 2009 Afsluttende statusrapport for World Outgames 2009 Februar 2007 juli 2009 INDLEDNING 3 RESUMÉ OG LÆSERVEJLEDNING: 5 WORLD OUTGAMES POLITISKE, ØKONOMISKE OG ORGANISATORISKE TIDSLINJE 8 ORGANISATION 13 KOMMUNIKATION

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016 Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle CVR-nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2016 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling. Fårevejle, den 26.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014. Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Referat fra møde i Rejseudvalget

Referat fra møde i Rejseudvalget Referat fra møde i Rejseudvalget Dato: 12. september 2016 Tid: 14:30 Sted: Sekretariatet i Høje Taastrup Til stede: Jan Rishave, Marrijanne Lauridsen, Lene Tvernø, Jette Thaaup, Sven Gerner Nielsen, Maria

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark RepTrak Public 2013 Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark Kort om RepTrak Public studiet RepTrak Public er en undersøgelse af omdømmelandskabet for offentlige organisationer blandt den

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger.

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger. Årsmøde d. 15.6.2013 Deltagere: Lisbeth Hansen, Jørn Engvang,, Jens Erik Nielsen, Marianne Poulsen, Steen Storgaard, Susanne Hasselgren, Bjørn Walby, Simon Bank, Svend Borggren, Kurt Nielsen, Kent Hielscher,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.03.2010 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 10. Projektet Grib Chancen - til et lettere liv... 3 11. Pensionisttilskud...

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj 2017 Dansk Tennis Forbund dtf@tennis Mødereferatnummer: Mødetid og sted: Mødedeltagere: eltagere: Afbud: Andre deltagere: Mødeleder: Referent: BS-4/2017 8. maj 2017 kl.17:30

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30 Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse nr. 22/2015 30. oktober 2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Auriga Industries A/S Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vedr. projekt Sang, bevægelse og læring og godkendelse af model for medfinansiering

Vedr. projekt Sang, bevægelse og læring og godkendelse af model for medfinansiering Herning den 08-12-2015 Vedr. projekt Sang, bevægelse og læring og godkendelse af model for medfinansiering Kære skolechefer, Vi har nu været rundt i landet og informeret om projekt sang, bevægelse og læring,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.05 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 1,4 mio kr om året i de næste 4 år.

Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 1,4 mio kr om året i de næste 4 år. Til Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgning om flerårsbevilling til Copenhagen Pride. Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 1,4 mio kr om året i de næste 4 år. Beløbet skal understøtte den udvikling,

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere