Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinier"

Transkript

1 Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinier Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 17. september 2013

2 Forord og indholdsfortegnelse Administrative og økonomiske retningslinier Formålet med disse retningslinier er at sikre en effektiv planlægning og administration af Forbundets aktiviteter samt at bidrage til at gøre administrationen af Forbundets virksomhed så enkel og gennemskuelig som muligt. De administrative og økonomiske retningslinier omfatter følgende: I II III IV V VI VII IIX Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder. Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning samt regnskabs- og budgetkontrol. Afgifter, takster og bestemmelser vedrørende refusion og godtgørelse. Regler vedrørende startgebyr. Gaveregulativ. DGFs sponsoraftaler og de dermed for enhederne forbundne rettigheder og pligter. DGFs leverandøraftaler og de dermed for enhederne forbundne muligheder. Årsplan. De administrative og økonomiske retningslinier er fastlagt af DGF s Forbundsbestyrelse. Seneste version er vedtaget på Forbundsbestyrelsesmøde nr /2013 Side 1 af 19

3 Administrative og økonomiske retningslinier, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder Afsnit I: Kontingentmodellen Forbundets medlemsforeninger betaler et kontingent. Kontingentmodellen består af et årligt gradueret foreningskontingent (inklusive adgang til Gymnastik for Alle aktiviteter (GfA) samt et aktivitetskontingent på pr. tilvalgt aktivitet. Der kan tilvælges følgende aktiviteter: Idrætsgymnastik, TeamGym, Trampolin, Tumbling, Rytmisk gymnastik, Sports Acro samt Rope Skipping. Det graduerede foreningskontingent udgør (senest vedtaget pr. 1. januar 2010): medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer Foreningernes indberetning til CFR (Centrale Forenings Register) afgør indplaceringen. I indberetningen har foreningerne pligt til at opgive foreningens samlede antal aktive udøvere af gymnastik. Kontingent for højskoler, efterskoler m.v. udgør Denne type medlemskab giver kun adgang til DM tilrettet den pågældende gruppe (f.eks. efterskole DM), samt kursus og Gymnastik for Alle tilbud. Personlig konkurrencelicens Alle gymnaster skal løse personlig national licens i Danmarks Gymnastik Forbund, for at deltage i konkurrencer på regions og forbundsniveau. Forbundsbestyrelsen kan dispensere for licenskravet for enkelte typer af konkurrencer der har karakter af begynderkonkurrence. Eventuelle dispensationer opdateres på forbundets hjemmeside. Licensen er gældende fra 1. august 31. juli og søges/betales senest 3 uger før konkurrencen. (Se i øvrigt DGF s vedtægter 6) Licenssatserne udgør (senest opdateret med virkning pr ): Søgt og betalt senest 01.11: 200 kroner Søgt og betalt efter 01.11: 220 kroner Søgt og betalt mellem 3 ugers fristen og konkurrencedagen: 500 kroner Arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder: Forbundet består af følgende enheder: Forbundsbestyrelsen (FBST) Forbundsledelsen (FBL) 7 (aktivitets) udvalg: UIG, UTG, UTT, URG, GfA, SAU, RSU 6 regioner: Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland Ud over enhederne har Forbundet et eliteudvalg, et antal elitesektioner, et uddannelsesudvalg, et internationalt udvalg og et ordensudvalg. Endvidere kan der nedsættes ad-hoc udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Side 2 af 19

4 Alle ovennævnte enheder og udvalg håndteres som selvstændige budget- og regnskabsafdelinger med eget budget og regnskab, der indgår i det samlede DGF (koncern-) regnskab. Alle enheder og udvalg er underlagt de økonomiske og administrative retningslinier, således som de fremgår af nærværende dokument samt de fælles konkurrencebestemmelser, som altid skal være tilgængelige på DGF s hjemmeside. Hver enkel enhed tilrettelægger selv sit arbejde med respekt for DGF s strategiplan, målsætningsaftaler og beslutninger som er truffet på DGF s repræsentantskabsmøde, samt de respektive aktivitetsmøder. Enhederne skal efterleve den køreplan for økonomisk planlægning og kontrol, som besluttes af DGF s ledelse og forventes desuden at bidrage til den fælles planlægning ved at overholde følgende faste terminer: Senest den 1. juni, udarbejde en samlet stævne- og konkurrenceplan for det efterfølgende år. Det tilstræbes at denne plan indeholder oplysninger om dato, sted (så vidt muligt) samt eventuelt medarrangerende forening for samtlige arrangementer. Senest til første udvalgsmøde efter årsmødet at, udarbejde mødeplan for hele det efterfølgende år. Indsende referater fra samtlige møder, således at disse, i henhold til DGF s Code of Conduct, kan lægges på Forbundets hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse. Reglement for eget område holdes løbende opdateret på DGF s hjemmeside. Håndbog for eget område opdateres på DGF s hjemmeside. Side 3 af 19

5 Administrative og økonomiske retningslinier, II Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning og budgetkontrol Afsnit II: Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregninger samt regnskabs- og budgetkontrol. Budgetlægning DGFs samlede budget fastsættes af DGFs repræsentantskab efter indstilling fra Forbundsbestyrelsen, jvf. DGF s vedtægter. Foruden det samlede forbundsbudget udarbejdes detailbudgetter for hvert enkelt aktivitetsområde (disse fremlægges på de respektive aktivitetsmøder) samt budget for hver region. Budget for eventuelle projektgrupper fremgår af særlige projektaftaler, der indgås mellem Forbundsbestyrelsen og den respektive projektgruppe. Projektaftalerne kan max. have en løbetid på 3 år og kan herefter yderligere forlænges i max. 2 år, hvorefter der skal tages stilling til om projektet skal implementeres i et af de eksisterende aktivitetsområder, gøres til et nyt selvstændigt aktivitetsområde (dette forudsætter dog en vedtægtsændring) eller projektet skal stoppes. Alle stævner og arrangementer, der gennemføres af enheder eller projekter skal med i enhedernes budgetter og regnskabsføres via DGF centralt. Enhedernes økonomiske råderum Enhederne tildeles i forbindelse med forbundets budgetlægning, om nødvendigt, et nettotilskud. Ud over dette består enhedernes indtægter af enhedens startgebyrer og arrangementsgebyrer fra egne konkurrencer og anden deltagerbetaling vedrørende egne arrangementer samt sponsorindtægter og lignende. Enhederne kan, i kraft af de her nævnte indtægter, have et budgetteret overskud. Dette overskud indgår som medfinansiering af DGF s samlede budgetlægning. Angående enhedernes sponsorindtægter gælder, at hele nettoprovenuet inden for en ramme på kr. pr. sponsorat, som enhederne selv har indgået, tilfalder den enhed, som sponsoratet omfatter. Dog med fradrag af eventuelle omkostninger, herunder løn/provision til eventuel formidler af aftalen. Der tilfalder Forbundet 25 % af sponsorater, der overstiger rammen. Fordelingen af provenuet af sponsorater, der er blevet til gennem bistand fra Forbundet eller dennes formidler, aftales nærmere under hensyntagen til de afholdte omkostninger. Kun sponsorindtægter, der er dokumenteret i form af indgåede aftaler eller skriftlige hensigtserklæringer, kan indregnes i budgetforslaget. I indtægtsbudgettet indgår også eventuelle tilskud fra diverse instanser, legater og fonde. Enhedernes udgiftsbudget Anvendelsen af enhedernes økonomiske råderum fastsættes i enhedens udgiftsbudget. Alle enheder skal senest den 15. maj fremsende samlet forslag til budget (indtægter og udgifter) for eget område, samt forslag til målsætningsaftale. Budgetforslaget skal udarbejdes efter forbundets forskrifter som et periodiseret budget med oplysninger om aktivitetsomfanget indenfor de enkelte budgetposter. Alle udgiftsområder skal således specificeres så Side 4 af 19

6 Administrative og økonomiske retningslinier, II Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning og budgetkontrol meget som muligt indenfor de anførte hovedgrupper. Budgetforslaget skal udarbejdes på de til formålet udarbejdede skemaer. For hvert større selvstændige arrangement / projekt skal der desuden udarbejdes et delbudget eller projektbudget. IT anskaffelser Alle IT anskaffelser registreres i Forbundets anlægskartotek, forsikres af og tilhører Forbundet. Budgetgodkendelse Forbundsbestyrelsen behandler alle enhedernes budgetønsker i perioden fra medio maj medio september og meddeler herefter hver enkelt enhed forbundsbestyrelsens endelige indstilling til repræsentantskabet.. Såfremt Forbundsbestyrelsens budgetudmelding giver anledning til ændringer i enhedens budget, skal et revideret budget, der tager højde for budgetudmeldingen, være indsendt til DGF s ledelse senest den 1. oktober. De godkendte aktivitetsbudgetter forelægges herefter af aktivitetsudvalgene på de respektive aktivitetsmøder til orientering for medlemsforeningerne. Såfremt der på repræsentantskabsmødet sker justeringer i Forbundets budget i forhold til det fremlagte, som får indflydelse på tildeling til aktivitetsudvalgene eller de øvrige enheder, skal eventuel ny budgetramme og tidsramme meddeles enhederne af DGF s ledelse. Efter endelig godkendelse af den enkelte enheds budget, kan enheden disponerer den samlede budgetramme i respekt for målsætningsaftalen. Enhederne kan indenfor eget budget frit disponere indenfor hver enkelt hovedgruppe, men kan ikke uden forudgående godkendelse i DGF s ledelse foretage overførsel af midler fra nationale hovedgrupper (fx DM) til internationalt arbejde (fx international konkurrencedeltagelse). Omkostninger til trænere, forudsætter at der foreligger en ansættelseskontrakt med den pågældende træner samt at denne kontrakt fra Forbundets side er tiltrådt af Forbundets sportschef og direktør. Budget- og regnskabsåret følger kalenderåret. Vedrørende over- og underforbrug Forbundsbestyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at et eventuelt underforbrug eller overforbrug hos en af Forbundets enheder implementeres i efterfølgende budgetår. Kontering og godkendelser af udgifter Indenfor hver enkel regnskabs- og budgetafdeling udpeges en økonomisk ansvarlig, som attesterer og så vidt muligt også konterer samtlige bilag (som minimum anfører afdelings- og projektnummer). Der foretages således kun udbetaling fra DGFs kontor på baggrund af indsendte afregninger med tilhørende bilag, som er underskrevet af den økonomisk ansvarlige eller af formanden for den pågældende enhed med mindre anden aftale er indgået mellem DGF s direktør og enhedens økonomisk ansvarlige. Alle enheder skal for hvert enkelt arrangement, hvortil der ikke allerede ved årsbudgettet er indsendt budgetskema, indsende et budgetskema senest 14 dage før første udbetaling. Også ved a conto udbetalinger skal der indsendes budget. A conto udbetaling kan tidligst ske 14 dage før afholdelse af en Side 5 af 19

7 Administrative og økonomiske retningslinier, II Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning og budgetkontrol udgift eller et arrangement. Begæring om a conto udbetaling skal så vidt muligt ske med mindst 5 arbejdsdages varsel, og altid skriftligt. Som hovedregel kan der ikke ske ny udbetaling af a conto beløb til en person, som allerede har fået et a conto beløb, før der er sket afregning for dette. Omfanget af a conto udbetalinger skal begrænses mest muligt og større regninger skal betales via DGF s kontor. Afregningsregler Efter hvert arrangement, hvor den arrangerende enhed udarbejder regnskabet, skal dette senest 6 uger efter arrangementets afholdelse indsendes til Forbundet. Såfremt ikke alle projektbilag og afregninger er modtaget hos den ansvarlige inden fristens udløb, skal DGF s bogholderi orienteres herom og en ny afregningsfrist aftales. Budgetkontrol DGF s kontor distribuerer den 15.04, og regnskabsrapport over det forgangne kvartal til hver enhed samt eventuelt til særlige budgetenheder under de respektive udvalg. Samme procedure sker og for så vidt angår månederne oktober og november. Udkast til årsrapport udsendes Alle regnskabsrapporter distribueres elektronisk. Såfremt der i forbindelse med rapporterne konstateres væsentlige afvigelser imellem budgettet og det realiserede, vil der sammen med rapporten blive fremsendt anmodning om tilretning af budgettet. Sådanne pålæg om budgetændringer skal efterkommes og indsendes til kontoret senest 14 dage efter modtagelse af rapporten. Side 6 af 19

8 Administrative og økonomiske retningslinier, III Afgifter, takster og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse Afsnit III: Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. DGF s ledelse har fastsat nedenstående retningslinier for refusion af dokumenterede udlæg og regler for udbetaling af omkostningsgodtgørelse uden bilag. Refusion af udlæg sker alene på baggrund af afregninger med tilhørende originalbilag, som er attesteret af den respektive enheds formand eller økonomisk ansvarlige og fremsendt til DGF s kontor. Udbetaling af refusion og godtgørelse sker som hovedregel senest 8 dage efter at kontoret har modtaget den pågældende afregning i underskrevet stand. Taksterne for godtgørelse er følgende: Rejsegodtgørelse Generelt skal der udvises stor omkostningsbevidsthed ved at anvende billige rejseformer. Valg af rejseform skal ske ud fra en afvejning af omkostninger og tidsforbrug. Rejseudgifter godtgøres efter billigste DSB-takst eller ved kørsel i egen bil efter følgende takster: Ved 1 person berettiget til kørselsgodtgørelse i bilen: Ved 2 personer, som er berettiget til kørselsgodtgørelse i bilen: Ved 3 personer eller flere, som er berettiget til kørselsgodtgørelse: 2,13 kr. pr. kørt km 2,98 kr. pr. kørt km 3,82 kr. pr. kørt km Forbundets laveste takst svarer til Skats laveste takst, og forbundets højeste takst til Skats højeste takst, medens Forbundets mellemste takst svarer til gennemsnittet af Skats 2 takster. Forbundets kørselstakster reguleres en gang om året i takt med at Skat regulerer sine takster, typisk omkring årsskiftet. Med virkning pr. 1. januar 2014 ændres Forbundets takstregulativ, således der kun opereres med 2 takster, idet Skats højeste takst udgår. Godtgørelsen vil pr. 1. januar 2014 udgøre: (justeres i takt med Skats eventuelle justering) Ved op til 2 personer i bilen, som er berettiget til kørselsgodtgørelse Ved 3 personer eller flere i bilen, som er berettiget til kørselsgodtgørelse 2,13 pr. kørt km 2,98 pr. kørt km Udgifter til flyrejser godtgøres, kun såfremt, der har været indhentet tilbud på flybilletten hos Forbundets officielle rejsearrangør. Side 7 af 19

9 Administrative og økonomiske retningslinier, III Afgifter, takster og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse Refusion af udgifter til forplejning og hotelophold Udgifter til overnatning på hotel med morgenmad godtgøres med max. 800 kr. pr. person pr. nat og kun mod fremsendelse af originalbilag. For ophold i udlandet anvendes statens aktuelle vejledende takst for det respektive land, som maksimal sats. Det henstilles, at man så vidt muligt anvender hoteller med hvem, DGF, DIF eller TEAM DANMARK har indgået rabataftale. Udgifter til forplejning i forbindelse med rejser til og fra møder udenfor hjemmet refunderes efter fremsendelse af bilag som følger: Rejse samt møde (uden forplejning), samlet tid under 3 timer Rejser samt møde (uden forplejning), samlet tid 3-6 timer Mere end 3 timers rejsetid pr. vej, uanset forplejning på møde max. 75 kr. pr. person max. 125 kr. pr. person max. 175 kr. pr. person Udgifter til møder holdt privat godtgøres efter regning, når referat foreligger. Afregningen herfor skal attesteres af formanden eller den økonomisk ansvarlige for den pågældende enhed, før fremsendelse til DGF s kontor og så vidt muligt dokumenteret med originale bilag. Alle afregninger vedrørende forplejning i forbindelse med møder skal påføres oplysninger om, hvem der har deltaget i de pågældende måltider. DGF udbetaler ikke skattefri diæter, bortset fra i forbindelse med den særlige bestemmelse vedrørende lange udlandsrejser, hvor udvalg kan anvende en diætordning efter direktørens forudgående godkendelse. Omkostningsgodtgørelse uden bilag Alle valgte medlemmer af forbundets enheder* kan af den respektive enhed bevilges en skattefri omkostningsgodtgørelse for brug af privat telefon og internet forbindelse på maximum kr. pr. år. Beløbsstørrelse fastsættes for et år ad gangen og udbetalingen forudsætter som hovedregel at den pågældende har været engageret i DGF det meste af det år, godtgørelsen vedrører. Telefongodtgørelsen udbetales hvert år i august måned. * Undtaget herfra er Forbundsformanden og Næstformanden, der får dækket alle udgifter til fri telefon og internet-forbindelse, samt enhedernes formænd, der får dækket op til kr pr. år. Herudover godtgøres omkostninger til administration (kuverter, brevpapir, porto, toner, printerpatroner og lignende) efter regning. Hvis man modtager ovennævnte telefongodtgørelse uden bilag, kan man ikke samtidig modtage godtgørelse for forbrug af egen telefon efter regning. Såfremt man ønsker godtgørelse efter regning vedr. forbrug af egen telefon, skal aftale herom indgås med DGF s bogholderi senest den 1. juni. Valg af godtgørelsesform gælder for et år ad gangen. Lønsatser i forbindelse med kurser, seminarer, konferencer og lignende I forbindelse med DGF s kursus- og uddannelsesvirksomhed må der højst udbetales løn svarende til 350 kr. pr. time + feriegodtgørelse samt godtgøres transportudgifter i henhold til gældende DGF-takster. Side 8 af 19

10 Administrative og økonomiske retningslinier, III Afgifter, takster og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse Forud for alle kurser skal der indgås en skriftlig aftale med instruktøren på DGF s standard kontrakt. Kopi af kontrakten, der skal underskrives af udvalgets formand eller økonomisk ansvarlige, sendes til DGF s kontor straks efter underskrivelsen og, så vidt muligt, senest 3 måneder før kurset. Lønudbetalingen må kun ske via DGF s kontor. Indsendelsen af lønbilag med påtegning af enten kursuslederen, formanden eller den økonomisk ansvarlige skal ske umiddelbart efter kurset. Lønudbetaling finder sted senest 6 uger efter modtagelse af lønbilag. Lønudbetaling til udenlandske kursusinstruktører skal som hovedregel ske efter FIG s takster. Ved mere faste ansættelsesforhold (centertræner, projekttrænere, landstrænere eller lignende) fastsættes lønnen i samråd mellem sportschef og respektive udvalg/elitesektion. Skriftlig ansættelsesaftale skal indgås i hvert enkelt tilfælde. Ansættelsesaftalerne skal fra Forbundets side underskrives af DGF s formand eller direktør. Ansættelse af udenlandske trænere kan kun finde sted efter forudgående dokumentation af behørig arbejds- og opholdstilladelse. Retningslinier herfor kan rekvireres ved henvendelse til DGF s direktør. Dommerhonorarer Alle forbundets aktivitetsudvalg og eventuelle projekter har mulighed for at indføre en skattefri godtgørelse til dommere på max. 200 kr. pr. konkurrence dog højst 400 kr. pr. dag. Beslutning herom træffes i forbindelse med den årlige budgetlægning og skal således meddeles Forbundet i forbindelse med fremsendelsen af enhedens budgetforslag. Beslutter et udvalg eller et projekt at indføre skattefri dommerhonorering, skal der gælde samme takst for hele det pågældende område, dvs. at den takst for dommerhonorering, som fx UTG indfører, skal gælde for alle UTG konkurrencer (således også regionale mesterskaber). Enhederne kan beslutte at fastsætte en tidsmæssig graduering af dommertaksten, blot det samlede dommerhonorar ikke overstiger ovennævnte max. grænse. Kursuslederhonorar Alle enheder har mulighed for at indføre en skattefri godtgørelse til kursusledere indenfor eget område. Kursuslederhonoraret må dog max. udgøre følgende: Ved kursus på 1 dag Honorar på 150 kr. Ved flere kurser på 1 dag Honorar på 300 kr. Kursus 1 weekend Honorar på 350 kr. Kursus mere end 1 weekend Honorar på 500 kr. Alle kursusledere får desuden dækket deres rejseomkostninger efter regning eller ved kørsel i egen bil efter Forbundets takster. For lokale DGF-kurser, som administreres af den lokale forening betales der et fast administrationsgebyr på 500 kr./kursus. Afgifter vedrørende event- og afdelingssponsorater Forud for indgåelse af event-, projekt- og afdelingssponsorater skal disse forelægges Forbundet ved direktøren og tiltrædes af denne. Kopi af den endelig aftale skal indsendes til DGF s kontor. Side 9 af 19

11 Administrative og økonomiske retningslinier, III Afgifter, takster og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse Side 10 af 19

12 Administrative og økonomiske retningslinier, IV Regler for startgebyrer m.v. Afsnit IV: Regler for startgebyrer m.v. For deltagelse i nationale mesterskaber og konkurrencer arrangeret af DGF, gælder følgende startgebyrer: Aktivitetsområde: Arrangement: Antal personer / hold: Startgebyr: Grand Prix/Æstetisk Mesterskaber Pr. hold 875 kr. TeamGym Mesterskaber Hold Individuelt 875 kr. 110 kr. Sports Acro Mesterskaber Mens gruppe (4 mandsgruppe) Pige gruppe (3) Par 440 kr. 330 kr. 220 kr. Trampolin Klubtræf Dan Cup og DM Par Individuelt Hold (4) Par Individuelt 220 kr. 110 kr. 440 kr. 220 kr. 110 kr. Power Tumbling Mesterskaber Hold (Ved 4) Individuelt 440 kr. 110 kr. Idrætsgymnastik Mesterskaber Landsstige Hold Individuelt Individuelt 875 kr. 110 kr. 110 kr. Rope Skipping Mesterskaber Hold Individuelt 875 kr. 110 kr. Rytmisk Sports Mesterskaber Hold 875 kr. Gymnastik Trio / Demi gruppe Individuelt 330 kr. 110 kr. For alle gymnastikaktiviteter gælder uanset ovenstående, at der for hold til og med 5 personer højst skal betales et startgebyr på 110 kr. pr. deltager. Startgebyrerne er en konkurrenceafgift fastsat af DGF s Forbundsbestyrelse. Startgebyret indbetales af foreningen til DGF ved tilmeldingen til det pågældende arrangement. Foruden startgebyret skal den respektive enhed ved prisfastsættelsen af stævnet opkræve et særligt arrangementsgebyr på 75 kr. pr. deltager pr. konkurrence, som tilfalder den arrangerende enhed eller det pågældende arrangement. Fordelingen herimellem skal fremgå af den respektive stævnekontrakt. Ved for sen tilmelding og/eller betaling i henhold til de forskellige aktivitetsområders bestemmelser om frister beregnes dobbelt startgebyr. Arrangementsgebyret pålægges ekstra 35 kr. pr. deltager pr. konkurrence, såfremt konkurrencen er omfattet af licensdispensation, dog undtaget efterskolemesterskaber. Ved afbud efter tilmeldingsfristen sker der ingen tilbagebetaling af startgebyr. Side 11 af 19

13 Administrative og økonomiske retningslinier, IV Regler for startgebyrer m.v. Priser udover arrangementsgebyr og startgebyr fastsættes på baggrund af det stævnebudget, som udarbejdes i forbindelse med planlægningen af stævnet og som indgår som en del af den stævnekontrakt, der senest 3 måneder før hvert stævne skal indgås mellem DGF og foreningen, såfremt en forening medvirker som lokal medarrangør. Samtlige stævnekontrakter skal sendes i kopi til DGFs administration umiddelbart efter underskrivelsen, dog senest 3 måneder før selve arrangementet. Alle stævnekontrakter skal indgås på aktivitetsudvalgenes standard stævnekontrakter, hvor disse forefindes. Kontrakter kan rekvireres ved henvendelse til DGF s kontor. Side 12 af 19

14 Administrative og økonomiske retningslinier, V Gaveregulativ Afsnit V: Gaveregulativ Når Forbundet og aktivitetsudvalgene uddeler gaver, skal det ske i henhold til nedennævnte retningslinier og gaverne skal som hovedregel være præget med DGF s logo i henhold til Forbundets designforskrifter og anskaffet via Forbundet. Godtgørelse af udgifter til gaver sker som hovedregel således kun, såfremt gaverne er anskaffet via Forbundet og såfremt det af afregningen vedrørende gaver fremgår, i hvilken anledning og til hvem, gaverne er uddelt. Kun i særlige tilfælde vil udgifter til gaver, som ikke er anskaffet via Forbundet, blive godtgjort. Dette kræver forhåndsgodkendelse hos direktøren. Niveauet for gaver til diverse anledninger fremgår af skemaet på den efterfølgende side. Med hensyn til kontering af udgifter til gaver gælder, at udgifterne til gaver, ud over de nedenfor anførte, skal dækkes indenfor eget budget. Når det således gælder, at Forbundet dækker en gave til f.eks. en rund fødselsdag, betyder det, at såfremt et udvalg ønsker selv at give yderligere en gave, skal udgiften hertil dækkes af eget budget. Dog skal denne gave ligeledes som hovedreglen være fra DGF-shoppen og holdes indenfor det anførte prisniveau. Side 13 af 19

15 Administrative og økonomiske retningslinier, V Gaveregulativ Anledning Prisniveau Bemærkninger Budget Hvem skal betale? Foreningsjubilæer Fratrædelse FBST og udvalg: Under 3 års virke: 3-5 års virke: Mere end 5 års virke: Personlige jubilæer indenfor alle enheder Max. 250 Max. 300 Max. 500 Faneplader uddeles ved jubilæer delelige med 25 år 25 år i sølv derefter i guld Uddeles ved 25, 40 og 50 års jubilæer Runde fødselsdage , 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 og 100 Forbund: Gaver og Præmier Forbund: Gaver og Præmier Forbund: Gaver præmier Forbund: Gaver præmier og og Mærkedage Samarbejdspartnere Besøg i Danmark Dommere Instruktører Delegationsledere Op til 500 Fødselsdage og jubilæer Forbund: Gaver præmier Op til 250 Forbund eller enheder og Gæstebesøg i udlandet Foreningsbesøg Op til 250 Max. 200 Max. 1 gave fra DGF Forbund: Gave og præmier Side 14 af 19

16 Administrative og økonomiske retningslinier, VII DGFs leverandøraftaler Afsnit VI: DGF s sponsoraftaler opdateres løbende af DGF s ledelse og videreformidles til alle enheder. Side 15 af 19

17 Administrative og økonomiske retningslinier, VII DGFs leverandøraftaler Afsnit VII DGF s leverandøraftaler opdateres løbende af DGF s ledelse og videreformidles til alle enheder. Side 16 af 19

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 9. december 2015 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF).

DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). 1 Navn 2 Formål og Opgaver 3 Hjemsted 4 Geografisk Inddeling DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). DGF s formål er at bevare, styrke og udvikle gymnastikken på såvel nationalt

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Foreningerne er tilknyttet regionerne med følgende opdeling:

Foreningerne er tilknyttet regionerne med følgende opdeling: 1 Navn og tilhørsforhold 2 Formål og Opgaver 3 Hjemsted 4 Geografisk Inddeling Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark). Forbundet

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 GYMDANMARK INDKOMNE FORSLAG

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 GYMDANMARK INDKOMNE FORSLAG INDKOMNE FORSLAG 105 FORSLAG a. Indførsel af begynderlicens Forslag til vedtægtsændringer BEGYNDERLICENS 19.august 2016 Gældende vedtægter Foreslåede ændringer Kommentarer og forslag til formuleringer

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ARRANGEMENTER... 15

INDHOLDSFORTEGNELSE ARRANGEMENTER... 15 Håndbog 15/16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS VISION... 5 SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS FORMÅL... 5 SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS VÆRDIER... 5 ORGANISERING... 6 OPGAVE-

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Bestyrelsen... 2 Eliteudvalget... 3 Medlemmer... 3 Opgaver... 5 Formand for eliteudvalg... 5 Elitesektioner... 5 Opgaver...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Redaktionelle ændringer. Version pr. 24. august 2016 Side 1 Gældende vedtægter Foreslået ændringer Kommentarer

Forslag til vedtægtsændringer: Redaktionelle ændringer. Version pr. 24. august 2016 Side 1 Gældende vedtægter Foreslået ændringer Kommentarer Side 1 Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund / GymDanmark + / -() 1 Navn og tilhørsforhold Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark).

Læs mere

Budget INDLEDNING

Budget INDLEDNING Budget 2015 - INDLEDNING Retningslinier Til brug for budgetbehandlingen skal udvalgene aflevere budgetforslag for de forskellige områder: Kurser Stævner Turneringer Skoler/Lejre aktiviteter Udvalgsarbejde

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Budgetseminar 7.- 9. juni 2013, Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding FBST møde 4 / 2012-2013 R E F E R A T

Budgetseminar 7.- 9. juni 2013, Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding FBST møde 4 / 2012-2013 R E F E R A T Budgetseminar 7.- 9. juni 2013, Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding FBST møde 4 / 2012-2013 R E F E R A T Fredag den 7. juni 2013: Deltagere: Flemming Knudsen FKN Jytte Storm JST Anders Jacobsen

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

1 Navn og tilhørsforhold

1 Navn og tilhørsforhold 1 Navn og tilhørsforhold Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund / GymDanmark. Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de Gymnastique (FIG), European Union

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Sager til beslutning. Mødedato: 17. september Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 6/2015. Idrættens Hus, Brøndby. Tidspunkt: Kl.

Sager til beslutning. Mødedato: 17. september Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 6/2015. Idrættens Hus, Brøndby. Tidspunkt: Kl. Mødedato: 17. september 2015 Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Tidspunkt: Kl. 17:30-21:30 Deltagere: Afbud: Referat: Flemming Knudsen (FKN), Jytte Storm (JST), Marianne

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Service- og Økonomivejledning

Service- og Økonomivejledning Service- og Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er godkendt af korpsledelsen i februar 2012

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

S T A N D A R D K O N T R A K T

S T A N D A R D K O N T R A K T Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i Fredensborg Boldklub og Idrætsforening Adresse: Kastanievej 16 3480 Fredensborg og træner/holdleder Navn:... Adresse:...... Telefon:... Mobil:... Email:...

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe.

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe. SelskabsAdvokaterne ApS Christian X s Alle 168, 1. sal DK- 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 33 10 51 J.nr. 1703 TW/VB V E D T Æ G T E R for AvfFonden 1 NAVN 1.1 Fondens navn er AvfFonden. 1.2 AvfFonden er en erhvervsdrivende

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 16. Frokost undervejs. Anette afbud indtil kl. 12. Gitte, Nicoline, Beth og Anders afbud.

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere