Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den

2 Indledning Konkurrenceudsættelse Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 enedes regeringen og KL om i højere grad at udnytte potentialet for konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver i fremtiden. En opgave betragtes som konkurrenceudsat, når opgaven har været i udbud eller når der indhentes mere end ét tilbud på en opgave, som ikke er omfattet af krav om udbud/annoncering. Konkret aftaltes det at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne fra de 20 % i 2005 til 25 % i Som led i konkurrenceudsættelsesaftalen sættes øget fokus på styrkelse af målsætningsdelen i de kommunale servicestrategier. Servicestrategierne udbygges bl.a. med lokale mål for konkurrenceudsættelse i perioden , herunder niveauet for kommunens konkurrenceudsættelse i forhold til landsgennemsnittet. Kommunen fastsætter selv målene og tilrettelægger det lokale arbejde med at øge konkurrenceudsættelsen. Servicestrategien Alle kommuner skal udarbejde en servicestrategi, jf. styrelseslovens 62 om servicestrategi og udbudspolitik. Sammenlægningskommuner skal senest den 31. december 2007 have vedtaget nye servicestrategier. Servicestrategien skal udtrykke kommunens strategi for kvalitetsog effektivitetsudvikling. Konkurrenceudsættelse, herunder udbud, skal have en selvstændig prioritet. Overordnet skal servicestrategien indeholde: 1. En oversigt over indsatsområder 2. En angivelse af, på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud 3. En arbejdsplan 4. En udbudspolitik Som led i økonomiaftalen for 2007 er kravene til servicestrategiordningen udbygget. Kommunalbestyrelsen skal: 1. Opstille specifikke mål for konkurrenceudsættelsen i perioden i udbudspolitikken, herunder niveauet for kommunens konkurrenceudsættelse i forhold til landsgennemsnittet 2. Udarbejde en strategi for at nå kommunens mål for øget konkurrenceudsættelse, herunder mål for særligt udbudsegnede opgaver 3. Opfølgning på, om kommunens mål for konkurrenceudsættelse er nået. Side 2 af 13

3 Udfordringsret Reglerne om servicestrategi og udbudspolitik suppleres af en bestemmelse om udfordringsret, der giver private ret til at udfordre kommuner ved at komme med tilbud på udførelse af konkrete opgaver. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sammenligne tilbudet fra en udfordring med kommunens egen udførelse af opgaven. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om opgaven skal varetages af kommunen eller løses af andre (for eksempel udfordreren) Ifølge 62 a i Styrelsesloven kan kommunen udfordres af en privat leverandør af en opgaveløsning. Kommunen kan udfordres på et specifikt arbejdsområde, som kommunen selv udfører, men hvor pågældende private leverandør ønsker at løse opgaven. Når en privat virksomhed/leverandør henvender sig til kommunen med det formål at udfordre kommunens opgavevaretagelse, har kommunen pligt til at behandle udfordringen. Når kommunen har modtaget en udfordring et konkret tilbud skal kommunalbestyrelsen forholde sig til, om kommunen vil modtage dette tilbud eller fortsætte med at løse opgaven selv. Den overordnede udbudspolitik Som en del af servicestrategien har kommunalbestyrelsen vedtaget følgende overordnede udbudspolitik for Jammerbugt Kommune. 1. Jammerbugt Kommunes udbudspolitik. Som en del af servicestrategien skal kommunen udarbejde retningslinjer for anvendelsen af udbud i form af en udbudspolitik. Kommunalbestyrelsen bliver på denne måde forpligtet til på forhånd at gennemtænke de overordnede spilleregler, der skal gælde ved udbud af driftsopgaver Hensigten er at skabe et overblik over kommunens holdninger til overordnede og principielle spørgsmål om, hvorledes udbud og udlicitering skal indgå i kommunens opgavevaretagelse. Der stilles en række specifikke krav til indholdet af udbudspolitikken. Kommunen skal således beskrive de overordnede retningslinjer for: Kravspecifikationer, valg af leverandører og betingelser ved udbud Omkostningskalkulationer ved kontrolbud Kvalitetsopfølgning Beslutningsproceduren i forbindelse med udbud Inddragelse af personalet i forbindelse med udbud Anvendelsen af personalet i forbindelse med udbud Side 3 af 13

4 Overordnet målsætning Jammerbugt Kommunes målsætning er at skabe grundlag for fastholdelse og udvikling af serviceniveauet, samt skabe overskud og handlekraft til udvikling og nye initiativer, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i kommunen. Det er derfor nødvendigt hele tiden at følge med i, om opgaverne bliver løst så økonomisk forsvarligt som muligt. Formålet med et udbud er derfor at "spørge" private virksomheder om de kan løse opgaven til en bedre pris og kvalitet end kommunen. Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som muligt, og det gælder, hvad enten opgaverne varetages i privat eller kommunalt regi. Kommunen stiller høje krav til produktionen af ydelser, både hvor opgaverne varetages i kommunen, og hvor de udføres af private virksomheder for kommunen. Medarbejderne skal sikres et udfordrende og sundt arbejdsmiljø, hvad enten produktionen foregår internt eller eksternt. Opgaveløsningen skal foregå på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag uanset om opgaven løses eksternt eller internt. Ved udformning af kravspecifikation og udvælgelses-/tildelingskriterier skal der således drages omsorg for, at de miljømæssige forhold er tilgodeset såvel i relation til produktionsforhold som i relation til materialevalg. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for opgaveløsningen Kommunalbestyrelsen har altid det overordnede ansvar for løsning af kommunens opgaver, uanset om opgaven er udbudt/udliciteret. Ved udlicitering af en opgave overføres alene produktions- og personaleansvaret til den eksterne leverandør. Det overordnede ansvar ligger fortsat hos kommunen som bestiller. Ligeledes påhviler kontrol- og opfølgningsansvaret altid kommunen. Det er således kommunalbestyrelsen, der har det politiske ansvar for at fastlægge niveau og indhold af serviceydelserne mv., og for at sikre, at ydelserne tilvejebringes indenfor lovgivningens rammer - og på det fastsatte niveau. Det er dermed også kommunalbestyrelsens ansvar at undgå, at udbuddet resulterer i utilsigtede kvalitets- eller serviceforringelser. Eksterne leverandører skal derfor forpligtiges til at efterleves kommunens krav om, at brugeren mødes med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Nøgleordene er åbenhed og dialog, kvalitet og udvikling, samt konkurrencens udfordring. Myndighedsopgaver Myndighedsopgaver kan ikke gøres til genstand for privat opgaveløsning, med mindre der i lovgivningen specifikt er åbnet mulighed for det, og vil derfor som udgangspunkt ikke blive udbudt. Herudover kan der yderligere i lovgivningen være fastsat specifikke begrænsninger for udlicitering af opgaver, som ikke er myndighedsopgaver. Side 4 af 13

5 Der vil dog som udgangspunkt være udbudspligt iht. EUudbudsdirektiverne, for indkøb af varer eller ved køb af tjenesteydelser, som kommunen ikke selv kan varetage, såfremt de tærskelværdier, der er nævnt i direktiverne, er overskredet. Opgavers egnethed til udbud Initiativret/-pligt Ansvaret for den praktiske gennemførelse af en udbudsproces Overvejelser og vurderinger af, hvorvidt en opgave bør udbydes/ udliciteres, sker både generelt i forbindelse med kommunalbestyrelsens arbejde med budgetplanlægning og budgetopfølgning og konkret i forbindelse med opståede behov/muligheder. Initiativet til at udbyde en opgave udgår typisk fra et fagudvalg, som nævnt evt. i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Men helt generelt gælder selvfølgelig, at pligten til at overveje, hvor udbud/udlicitering med fordel kan anvendes, påhviler hele det politiskadministrative niveau. Ansvaret for at gennemføre udbudsproceduren påhviler i praksis det fagudvalg, som varetagelsen af den pågældende opgave hører under. Administrationen sikrer, at de sædvanlige regler for bevillingssager overholdes. Administrationen sikrer, at regler er overholdt og gennemfører udbudsproceduren med behørig inddragelse af nødvendig ekspertise. Gennemførelsen skal så vidt muligt ske i samarbejde med relevante fagpersoner, som besidder praktisk viden og erfaring indenfor udbuddenes genstand, hvad enten der er taler om bistand fra interne fagfolk eller om ekstern konsulentbistand. Her vil også medarbejderrepræsentanter eller berørte medarbejdere og MED-udvalg blive inddraget i såvel processen omkring nye tiltag som processen for det konkrete udbud. Er der tale om, at flere fagudvalg er involveret eller beslutningerne har personalemæssige konsekvenser i form af personalereduktioner eller virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere, træffes de overordnede beslutninger af Kommunalbestyrelsen. Udvælgelseskriterier 2. Valg af leverandør Det skal i alle sager vurderes hvilke krav, der skal stilles til tilbudsgiverens formåen. Vurderingen tager udgangspunkt i de krav, der er opstillet i EU s udbudsdirektiv om køb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Krav til tilbudsgiverens formåen stilles i både udbud med prækvalifikation som i offentlige udbud og i alle andre tilfælde, hvor kommunen skal indgå aftale med en ekstern leverandør. I de tilfælde, hvor der er tale om et udbud med en prækvalifikationsfase, skal det anføres, hvilke udvælgelseskriterier der anvendes. Ved et hvert udbud skal det ved offentliggørelsen fremgå, hvilket tildelingskriterium, der er gældende for udbudsforretningen. Side 5 af 13

6 Tildelingskriterier I kriterierne for tildeling af opgaven fastlægges hvilke forhold der er afgørende i det konkrete udbud for at vinde dette. Kommunen kan vælge mellem to typer tildelingskriterier: den laveste pris, eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved anvendelse af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" skal kommunen udover prisen, fastsætte de delkriterier, som kommunen skønner bedst egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud til det aktuelle udbud. Dette kunne omfatte elementer som kvalitet, teknisk værdi, arbejdsmiljøforhold, miljø, leveringsfrist, personaleforhold o.l. Delkriterierne skal prioriteres og vægtes. Hvor der er politiske vedtagelser eller retningslinier for specifikke områder, skal disse være en del af udbudsmaterialet. Yderligere krav til leverandører Kommunen har den grundlæggende holdning, at der principielt bør stilles samme krav til de eksterne leverandører, som skal udføre opgaver for kommunen, som kommunen hidtil selv har stillet/opfyldt under opgaveudførelsen i offentligt regi. Politikken skal således virke som et styringsredskab til at fastholde og videreføre de holdninger, kommunen har også i forhold til eksterne leverandører Det betyder, at de politikker og holdninger, som Jammerbugt Kommune har besluttet så vidt muligt også iagttages ved udbud/udlicitering. De krav, som kommunen stiller til sig selv i forbindelse med opgaveløsningen, bør også gøres gældende overfor eksterne leverandører, hvor dette er muligt og formålstjenligt. Arbejdsmiljø I henhold til arbejdsmiljølovens 33 a skal udbyder hvis opgaven fremover skal udføres af en anden virksomhed end udbyder selv sikre sig, at arbejdet tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer, at udbyder skal sørge for, at udbudsmaterialet tager hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Udbyderen skal desuden sørge for, at udbudsmaterialet indeholder de relevante oplysninger om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med at udføre arbejdet. Endelig skal udbyderen medvirke til, at den nye arbejdsgiver udfører opgaven i henhold til arbejdsmiljøloven. Personaleforhold Anvendelsen af udbud/udlicitering skal ske under iagttagelse af de nødvendige personalepolitiske hensyn. Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse lov nr. 710 af 20. august 2002 med eventuelle senere ændringer finder i videst muligt omfang anvendelse, når kommunen overdrager arbejdsopgaver, der er omfattet af loven. Det vurderes i den Side 6 af 13

7 enkelte situation om medarbejderne skal være beskyttet efter loven dvs. i den relevante indeværende overenskomstperiode eller om beskyttelsen skal vare i kontraktperioden. Ved overdragelse af en virksomhed til en ekstern leverandør er kommunen ifølge Virksomhedsoverdragelsesloven forpligtet til at informere og forhandle i forbindelse med eventuelle medarbejderes overgang til privat leverandør. Disse forpligtigelser skal overholdes ved udbud, hvor virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Informationsforpligtelsen omfatter om: årsagen til overdragelsen tidspunkt og dato for overdragelsen de juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne Medarbejderne har også ret til information og ret til at blive hørt om virksomhedens forhold. Kravene til leverandøren skal fremgå af udbudsmaterialet og indarbejdes i en eventuel kontrakt med leverandøren. Leverandøren skal ved overtagelse af personale indgå i de kommunale kollektive overenskomster og lokalaftaler, indtil disse udløber eller opsiges i overensstemmelse med opsigelsesbestemmelserne. I det omfang Jammerbugt Kommune på det pågældende område stiller krav til sig selv med hensyn til straffeattest o. lign. stilles tilsvarende krav til leverandørerne. 3. Kravspecifikation Opgaverne udbydes med det politisk fastsatte serviceniveau og udbudsmaterialet skal afspejle dette serviceniveau. Ved enhver form for udbud skal udbudsmaterialet indeholde en specifikation af den udbudte opgave, så udbudsforretningen kan gennemføres under størst mulig og gennemsigtig konkurrence, og således at potentielle tilbudsgivere har en realistisk mulighed for at afgive tilbud. Specifikationen skal udformes således, at tilbudsgivere afgiver sammenlignelige tilbud. Indholdet Specifikationen skal derfor blandt andet indeholde oplysninger om omfanget og afgrænsningen af den udbudte opgave oplysninger om tekniske, kontraktmæssige, kvalitets- og kvantitetsmæssige krav, arbejdsmiljøforhold, eventuelle krav til leverandøren om at skulle løfte et socialt ansvar, tidsfrister og kon- Side 7 af 13

8 traktperiodens længde. Der skal i den forbindelse så vidt muligt anvendes standardiserede krav, normer og specifikationer. Kravspecifikationen godkendes efter de fastsatte retningslinier. Når det besluttes at udbyde en opgave, skal det samtidigt sikres, at udbuddet medfører en åben, effektiv og fair konkurrence. Samtidig har kommunen ansvaret for, at den udbudte opgave bliver løst bedst muligt i forhold til de opstillede krav til kvalitets- og serviceniveau. Kriterier 4. Udbudsform Følgende tre kriterier knyttes til valget af udbudsform: udbudsformen skal være gennemsigtig udbudsformen skal maksimere de relevante tilbud udbudsformen skal minimere de administrative følgeomkostninger De mest anvendelige udbudsformer er offentligt udbud, begrænset udbud. Andre former er udbud efter forhandling og projektkonkurrencer. Offentligt-privat samarbejde Et offentligt-privat samarbejde vil kunne ske i selskabsform inden for rammerne af lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Det er fastlagt, at kommunerne har adgang til at forsyne sig selv med varer og tjenesteydelser fra et særskilt selskab, i det omfang kommunalbestyrelsen finder, at der herved sker den bedste udnyttelse af de kommunale ressourcer. Det er endvidere fastlagt, at kommunerne lovligt kan sælge biprodukter, der opstår som naturlig følge af lovlig kommunal virksomhed under forudsætning af, at salget sker til markedspris. Herudover kan kommuner i særlige tilfælde lovligt varetage såkaldt accessorisk virksomhed og deltage i en virksomhed, der principielt ikke er en kommunal virksomhed, men som knytter sig til en lovlig kommunal opgave på en sådan måde, at det vil være urimeligt ikke at give kommunen adgang til at udføre opgaven. Overordnet set kan det fastlås, at kommunerne ifølge de almindelige retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse som udgangspunkt ikke kan udføre opgaver for andre offentlige myndigheder eller virksomheder eller deltage i andre virksomheder end sådanne som varetager kommenens egen forsyning, medmindre der foreligger særlig hjemmel herfor. Side 8 af 13

9 En kommunes deltagelse i offentlige / private selskaber skal således enten have hjemmel i de såkaldte kommunalfuldmagtsregler eller have hjemmel i særlig lovgivning. Reglerne for i hvilket omfang en kommune kan involvere sig i offentlige eller private selskaber er forskellige afhængigt af med hvilken hjemmel den pågældende virksomhed udfører sin aktivitet. Offentligt-privat samarbejde kan foregå under andre aftaleformer end ved selskabsdannelse: Partnerskaber Der er her tale om en samarbejdsrelation, som typisk anvendes ved udbud, hvor kravspecifikationen er relativt løs, og hvor samarbejdsforholdet mellem udbyder og leverandør er baseret på dialog, fleksibilitet og tillid. Et partnerskab behøver ikke at bero på en selskabsdannelse, men der skal som minimum være fælles værdier og mål, fælles handlingsønsker og fælles styringsenhed, for at det kan udvikle sig og betegnes som et partnerskab. Firmatisering Den sidste ramme for markedsafprøvning der skal nævnes er firmatisering. Der forstås herved, at medarbejdere danner et selskab, der varetager de opgaver, de selv varetog, da de var ansat i kommunen. Den, der har kompetencen, afgør hvilken udbudsform, der er mest hensigtsmæssig ved konkrete opgaver under hensyn til konkurrenceaspektet. Udbud efter forhandling kan alene ske i ganske særlige tilfælde. 5. Kontrolbud Kommunen afgiver altid kontrolbud, hvis opgaven udføres af kommunen indtil udbudet foretages. I andre tilfælde træffer byrådet konkret beslutning om kontrolbud. De direkte involverede medarbejdergrupper inddrages i arbejdet med udarbejdelse af kontrolbud. De medarbejdere og ledere, der medvirker ved udformningen af udbudsbetingelserne, må på grund af inhabilitet ikke deltage i udarbejdelsen af kontrolbud. Formål Formålet med kontrolbud er primært at udvikle den kommunale organisation til konkurrencesituationen, men også at skabe et grundlag for vurderingen af, om en udbudt opgave løses bedst i eget regi eller i eksternt regi. Side 9 af 13

10 Tilrettelæggelse Udbudsforretningen skal tilrettelægges således, at den ikke indebærer en konkurrenceforvridende fortrinsstilling for et eventuelt kontrolbud. Viser det sig, ved sammenligning mellem de eksterne tilbud og kontrolbuddet, at kontrolbuddet er henholdsvis billigere eller økonomisk mest fordelagtig, udarbejdes en kontrakt om udførelse af opgaven i eget regi i overensstemmelse med kontrolbuddet. Reglerne for omkostningskalkulationerne tager udgangspunkt i rammen for hvordan kontrolkalkulationer foretages og fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner (1. januar 2007) i kap. 9: Vejledning om omkostningskalkulationer. 6. Kvalitetsopfølgning Brugernes oplevelse af kvalitet er afgørende for om en udlicitering er vellykket. Det er således vigtigt, at brugerne har viden om det fastsatte serviceniveau og sikres indsigt i opgavevaretagelsen. Der skal i kontraktperioden løbende foretages opfølgning/kontrol i relation til kontrakten. Kontrollen skal foretages i relation til leverandøren, uanset om denne er ekstern eller intern. Det tilstræbes, at kontrollen foregår i et samarbejde og i en konstruktiv dialog med leverandøren. Ansvaret for kontrollen Kommunen har det overordnede ansvar for at kontrollere, at opgaven udføres efter de lovkrav, der måtte være, og efter de beslutninger, som kommunen har truffet om opgaveløsningen, herunder kravene i udbudsmaterialet og kontrakten. Dvs. at kommunen - uanset om en opgave udliciteres eller løses i eget regi - har ansvaret for opgavernes service, kvalitet og finansiering overfor omverdenen. Kommunen kan ikke skyde ansvaret over på en mulig ekstern leverandør. Kvalitetskontrollen skal sikre at kommunen kan leve op til sit ansvar for løsning af opgaven og med den ønskede kvalitet ikke gå videre, end hvad formålet og opgavens omfang, størrelse og karakter i øvrigt tilsiger for ikke at fordyre opgaveløsningen. Indholdet For at sikre at kvaliteten lever op til de forventninger og krav, der er opstillet i udbudsmaterialet, bør kontrakten med leverandøren indeholde nærmere regler for leverandørens oplysningspligt og kommunens adgang til at føre tilsyn og kontrol med opgaveløsningen. Kvalitetssikringen kan enten tilrettelægges ved at kommunen selv ønsker at udføre kontrollen, eller at der sættes krav til leverandørens egenkontrol, eller Side 10 af 13

11 at kommunen og leverandøren kontrollerer kvaliteten i fællesskab. Det kan også være formålstjenstlig, at der udarbejdes hensigtserklæringer eller mål for, hvordan kommunen forventer, at leverandøren skal indgå i et løbende samarbejde. Brugerne skal i videst muligt omfang inddrages i denne kontrol -/ opfølgningsfase, f.eks. via regelmæssige brugerundersøgelser. Der skal allerede ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet gøres overvejelser om indholdet af disse brugerundersøgelser, og tages stilling til, hvordan de skal anvendes i relation til leverandøren, herunder skabe mulighed for i fornødent omfang at ændre i ydelserne. Misligholdelse En kontrakt er misligholdt, hvis ydelsen ikke præsteres i overensstemmelse med kontraktens krav til kvalitet, tid m.v. I kontrakten kan kommunen nærmere definerer, hvad der anses for misligholdelse, og hvad der betragtes som en væsentlig misligholdelse. Formålet er at kommunen overfor leverandøren fremhæver hvilke kontraktforpligtelser, der særligt lægges vægt på. Anvendelse og omfang af misligholdelsesbeføjelser aftales mellem parterne i kontrakten i det omfang, det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for kommunen for at kunne opnå den ønskede kvalitet af ydelsen. 7. Faglige kompetencer Gennemførelse af en udbudsforretnings forskellige faser tager tid og stiller krav til ledelsens og medarbejdernes kvalifikationer. Hvis den tilstrækkelige tid eller kompetence ikke findes, overvejes inddragelse af ekstern konsulent i udbudsfasen. Udførelsesfasen stiller på samme måde krav til de faglige kvalifikationer inden for de respektive fagområder, således at udførende mandskab eller den faglige leder af arbejdet har relevant viden og erfaring i at udføre det pågældende arbejde. 8. Medarbejderinformation og inddragelse I hele udbudsforløbet informeres og inddrages de berørte medarbejdere i processen, så et godt samarbejdsklima sikres i hele processen. MED/Hovedudvalget inddrages i god tid inden der træffes beslutning om at udbyde en opgave hvis der er tale om udlicitering af driftsopgaver, som varetages af kommunale medarbejdere. MED/Hovedudvalget skal informeres om og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af et eventuelt udbud. Medarbejdernes relevante synspunkter og forslag skal indgå i grundlaget for beslutningen om et udbud. Side 11 af 13

12 Eventuel overgang af medarbejdere til privat leverandør I de tilfælde hvor kommunen overdrager arbejdsopgaver, der er omfattet af loven, til at skulle løses af en ekstern leverandør, vil medarbejdernes rettigheder være reguleret af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ( virksomhedsoverdragelsesloven ). I tilfælde af, at en opgave efter udbud overdrages til en privat leverandør med deraf følgende medarbejderovergang, vil Jammerbugt Kommune i god tid inden overdragelsen informere det berørte personale. Kommunen vil desuden optage eventuelle forhandlinger med tillidsrepræsentanter for de berørte medarbejder med henblik på at afklare medarbejdernes kommende situation. Det anføres i udbudsmaterialet, om medarbejderne er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, for at tilbudsgiverne får reel mulighed for at indregne det i omkostningerne i forbindelse med deres tilbud. Kommunen har besluttet, at hvis der foreligger begrundet tvivl om, hvorvidt en udbuds/udliciteringsforretning er omfattet af virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, vil kommunen under alle omstændigheder anvende lovens beskyttelsesregler i forhold til medarbejderne. I tilfælde heraf skal leverandøren i sådanne tilfælde garantere, at medarbejderne ikke oplever en lønnedgang, uanset om medarbejderens overenskomstmæssige forhold ændres i den periode, hvor opgaven løses eksternt. Tjenestemandsansatte Endelig er det besluttet, at hvis et udbud medfører udlån af tjenestemænd, skal der altid foretages en konkret vurdering af, om det er hensigtsmæssigt, at den eksterne arbejdsgiver pålægges at betale løbende bidrag til dækning af fortsat optjening af "tjenestemandsydelser". Ved overdragelse af personale i forbindelse med et udbud, sikrer kommunen altid, at kontraktshaveren er forpligtet til at meddele relevante personaleoplysninger enten regelmæssigt eller ved genudbud af opgaven, så kommunen til enhver tid har de fornødne oplysninger for at kunne beskrive et fornyet udbud og dets genstand i forhold til nye tilbudsgivere. Det angives i udbudsmaterialet, hvilke overdragelsesvilkår der skal gælde i forhold til medarbejdere. Anvendelse af sociale klausuler 9. Sociale klausuler Jammerbugt Kommune vil i lighed med de krav kommunen stiller til sig selv om social ansvarlighed, også i forhold til eksterne leverandører kræve, at disse er med til at løfte det sociale ansvar, som ligger i det rummelige arbejdsmarked, hvor dette er muligt og hen- Side 12 af 13

13 sigtsmæssigt. Det vurderes konkret i hver enkelt sag hvorvidt der skal anvendes sociale klausuler. Findes det hensigtsmæssigt at anvende sociale klausuler, vil kommunen kræve, at en ekstern leverandør har/udarbejder en personalepolitik for de ansatte på den udbudte opgave, som fastsætter rammerne for udvalgte indsatsområder. Leverandøren skal således tilkendegive virksomhedens stillingtagen og holdning til indsatsområderne i form af en eksplicit personalepolitik for de ansatte på den udbudte opgave. Der stilles ikke særskilte krav om hvordan rammerne i leverandørens politik udfyldes. Der stilles derimod krav om, at leverandøren på opfordring redegør for, at rammerne rent faktisk bliver udfyldt. Jammerbugt Kommune har valgt at koncentrere sig om muligheden for at anvende sociale klausuler indenfor de områder, som kommunens egen personalepolitik har som indsatsområder herunder en sygdomspolitik, ligestilling af personer med forskelligt køn eller etnisk oprindelse og integrering af ledige på arbejdsmarkedet. 10. Øvrige forhold Leverandøren skal opfylde Jammerbugt Kommunes retningslinier vedrørende skyldneres deltagelse i kommunens udbud. Side 13 af 13

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. august 2011 Udviklingsafdelingen Indledning Indledning Jammerbugt Kommune har som overordnet mål at fastholde og udvikle kommunens

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Retningslinje for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsproceduren... 7 Gennemførelse af udbud...

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården. 18.03.2015 Sagen har været til behandling i MPU den 27.11.2014 og i ØU den 04.12.2014 og derefter på ny i MPU den 26.02.2015

Læs mere

Forord. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001.

Forord. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001. Forord Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001. Vejledningen henvender sig til de medarbejdere og chefer i forvaltningerne,

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Bilag: Oversigter over interne procedurer... 18. Side 2

Bilag: Oversigter over interne procedurer... 18. Side 2 UDBUDSPOLITIK Marts 2011 Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 4 3. Procedurer for politisk behandling... 5 3.1 Foranalyse ved udlicitering... 5 3.2 Politisk behandling... 5 3.2.1 Udbud af tjenesteydelser...

Læs mere

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering Udlicitering værktøj 99 Udbudspolitik Spilleregler ved udlicitering Udbudspolitik spilleregler ved udlicitering er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Værktøjspjecen giver forslag og ideer til

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udbudspolitik med interne retningslinier

Udbudspolitik med interne retningslinier Udbudspolitik med interne retningslinier Høje-Taastrup Kommune, december 2006 Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik...3 1. Grundlag for Udbudspolitikken...3 2. Mål med Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik...4

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. Inspiration til udbudspolitikken. København, den 13. december 2007

Konkurrenceudsættelse. Inspiration til udbudspolitikken. København, den 13. december 2007 Konkurrenceudsættelse Inspiration til spolitikken København, den 13. december 2007 / 1. Indledning Dette er en mini-guide til det strategiske arbejde med spolitik i perioden 2007-2010. Målet er at give

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Brønderslev Kommune. Udbudspolitik

Brønderslev Kommune. Udbudspolitik Brønderslev Kommune Udbudspolitik FORSLAG TIL NY UDBUDSPOLITIK FOR BRØNDERSLEV KOMMUNE Ole Andersen, byrådsmedlem for SF og medlem af Beskæftigelsesudvalget i Brønderslev kommune, stiller forslag til en

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Udkast til Furesø Kommunes udbudsstrategi

Udkast til Furesø Kommunes udbudsstrategi Til: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fra: Forvaltningen Udkast til Furesø Kommunes udbudsstrategi 2011-2013 16. december 2010 1. Indledning Furesø Kommune arbejder løbende med at sikre, at kommunen

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere