Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand."

Transkript

1 Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse op for nogle af de indviklede knuder, familieretten indeholder, og kan forhåbentlig på den måde være med til at gøre nogle af problemerne mere overskuelige. Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at ægtefællerne bør rådgives af hver sin advokat, inden man skriver under på noget. Det er vanskeligt for én advokat at skulle varetage begge parters interesser. Vejledningen behandler de vigtigste spørgsmål, der er, når man beslutter at gå fra hinanden. Separation og skilsmisse Det første afsnit handler om begreberne separation og skilsmisse. Hvad er forskellen? Hvordan forløber det rent praktisk, når parterne er enige? Eller uenige for den sags skyld. Børn Det andet afsnit handler om børn, herunder blandt andet om et af de sværeste spørgsmål, nemlig hvem der skal have forældremyndigheden. SEPARATION OG SKILSMISSE De fleste problemer, der opstår ved en separation eller en skilsmisse, kan godt have flere løsninger. Så selv om der er flere eksempler i denne vejledning, er det kun eksempler. Enhver sag er faktisk en ny sag. Det er nok de færreste, der gifter sig med tanken om, at ægteskabet en dag går i stykker. Desværre siger statistikken, at det sker meget ofte endda. Selvom det er en ringe trøst, er man altså ikke ene om at havne i den situation. Rent følelsesmæssigt er man ude i tovene og det på et tidspunkt, hvor man skal tage stilling til en lang række juridiske problemer, der er nye for en. Og som har en afgørende betydning for ens fremtid efter skilsmissen. Hvad er forskellen på at blive separeret og skilt? Den vigtigste forskel på separation og skilsmisse er, at man ikke kan gå ind i et nyt ægteskab, så længe man er separeret. Det kan også siges på en anden måde. En separation er en slags prøvetid, hvor man lever hver for sig. Man har altid ret til at få separation, også selvom den anden ægtefælle ikke ønsker at blive separeret. Selvom separationen som sagt er en slags prøvetid, skal man igennem nogenlunde det samme som ved en skilsmisse. Det fælles bo skal deles, hvis en af ægtefællerne kræver det. I nogle tilfælde kan der blive tale om, at en af ægtefællerne skal betale et månedligt bidrag til den anden. Flytter man sammen igen, mens man er separeret, vil separationen automatisk falde bort. Man skal altså begynde forfra med separationen, hvis man på et senere tidspunkt alligevel ønsker at gå fra hinanden. Når man har været separeret et halvt år, kan man blive skilt, hvis man er enige om det. Modsætter en af ægtefællerne sig at blive skilt, må man vente et år. Efter et år har man krav på at blive skilt. Skilsmissen sker som udgangspunkt på de samme vilkår, som blev aftalt ved separationen. Som nævnt ovenfor, har man krav på at blive separeret. Men man kan ikke uden videre få skilsmisse med det samme, selv om begge ægtefæller er enige om det. Ønsker man skilsmisse efter at være blevet separeret, skal man søge herom. Hvis man vil have skilsmisse, uden først at skulle igennem et halvt eller et års separation, skal der noget mere til.

2 Hvordan bliver man skilt uden en separation? Man har ret til skilsmisse uden forudgående separation, når der er tale om utroskab, grov vold, bigami, eller hvis ægtefællerne på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt de sidste to år. Herudover har man ret til skilsmisse, hvis ens ægtefælle har bortført ens barn til udlandet, eller hvis ens ægtefælle ulovligt tilbageholder barnet i udlandet. En advokat kan fortælle mere uddybende om disse punkter i ægteskabsloven. Blandt andet at man altid kan nøjes med at kræve separation, selv om man har ret til skilsmisse. Separationen er, som allerede nævnt, en slags prøvetid, og det sker, at ægtefæller, der er blevet separeret, har fundet sammen igen efter et stykke tid. En skilsmisse betyder, at ægteskabet er opløst. Først herefter kan man gifte sig igen. Hvordan foregår en separation eller skilsmisse, hvis man er enig? Som nævnt ovenfor har man altid krav på separation. Det vil sige, at man kan blive separeret, selvom den anden ægtefælle sætter sig imod det. Kan man enes om vilkårene for separation eller skilsmisse, kan sagen ordnes med en bevilling fra statsforvaltningen. For at få bevilling til separation skal man være enige om følgende: at man vil separeres, hvem der skal fortsætte lejekontrakten, hvis parterne har boet til leje, hvorvidt den ene ægtefælle skal betale bidrag til den anden og i hvor lang tid. Men det er ikke nødvendigt, at man er enige om beløbets størrelse, hvorvidt den ene ægtefælle skal give den anden noget af sit særeje. Hvis ægtefællerne er enige om alle disse punkter, er det hurtigst og mest enkelt at lade statsforvaltningen tage sig af sagen. Man kan på samme måde blive skilt ved en bevilling fra statsforvaltningen, men naturligvis kun hvis betingelserne for skilsmisse er til stede. Det er i den forbindelse ikke en betingelse for at blive skilt eller separeret ved statsforvaltningen, at man er enige om, hvordan formuen skal fordeles. Rent praktisk foregår det på den måde, at man søger statsforvaltningen om at blive separeret eller skilt. Når statsforvaltningen har modtaget ansøgningen om separation eller skilsmisse, bliver man indkaldt til et møde i statsforvaltningen vilkårsforhandling hvor man aftaler, hvad der skal gælde ved ægteskabets opløsning. Hvis begge parter ikke ønsker vilkårsforhandling, skal dette meddeles statsforvaltningen, der herefter meddeler separation eller skilsmisse uden vilkårsforhandling. Det kan være vanskeligt at tage stilling til vilkår, man skal leve med langt ud i fremtiden, når man i forvejen er i en psykisk belastet situation. Det anbefales derfor at søge rådgivning hos en advokat forud for mødet, uanset om parterne er enige eller ej. Uanset, om man ønsker at blive skilt eller separeret, er det en god idé at tale med en advokat, inden man tager stilling til de vilkår, som blev nævnt ovenfor. Det kan være svært at overskue rækkevidden af dem, og det er vanskeligt at få dem ændret senere. Når en sag om bevilling til separation eller skilsmisse er under behandling ved statsforvaltningen, kan man ikke opnå fri proces til advokatbistand. Hvis man ikke når til en løsning ved statsforvaltningen vil sagen blive henvist til domstolene, hvor man kan få fri proces til at føre sin sag, hvis man opfylder betingelserne for dette, blandt andet at man ikke tjener over et vist beløb. Der betales i øvrigt intet til det offentlige for at blive separeret, men en skilsmisse koster 500 kr. Hvad sker der, hvis parterne er uenige? Hvis parterne ikke kan blive enige om de vilkår, der er nævnt i sidste afsnit, er man mødt til at gå rettens vej for at blive separeret eller skilt. Efter 1. januar 2007 kan ægtefæller ikke længere gå direkte i retten, hvis parterne er uenige. Sagen skal behandles i statsforvaltningen, før en skilsmissesag kan anlægges ved retten, og parterne skal tilbydes konfliktmægling. Statsforvaltningen må ikke i forbindelse med afgørelsen om separation og skilsmisse indhente oplysninger, som ægtefællerne har afgivet under en konfliktmægling. Hvis parterne under konfliktmæglingen har indgået en skriftlig aftale, kan denne videregives til statsforvaltningen, hvis parterne er enige herom Ender det med, at sagen skal indbringes for retten, får mange gratis advokatbistand, men det afhænger af, om man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, for eksempel at man ikke har for høj en indtægt. Det er muligt for begge parter at få fri proces til advokatbistand i en ægteskabssag. Man kan selvfølgelig selv vælge den advokat, der skal føre sagen for en. Med den tilføjelse, at advokaten kan sige nej, hvis vedkommende ikke kan påtage sig sagen. 2

3 Sagsforløbet er nogenlunde således: En af ægtefællernes advokater indgiver en stævning til byretten på det sted, hvor den anden ægtefælle bor. Selve retssagen kan strække sig over ét eller flere møder afhængig af, hvad parterne er uenige om. På disse retsmøder, hvor begge ægtefæller skal møde op sammen med deres advokater, skal man forklare, hvorfor man ønsker at opløse ægteskabet, og hvorfor man ønsker nogle andre betingelser end modparten. Det er op til dommeren at afgøre, om der skal gives separation eller skilsmisse. Og hvilke vilkår der skal gælde for den. Hvis man ikke er tilfreds med dommen i sagen, kan man inden 8 uger anke den til landsretten. Hvis man anker, inden der er gået 14 dage, vil den dom, byretten har afsagt, normalt ikke træde i kraft. Hvis man er utilfreds med dommen i landsretten, kan man i meget sjældne tilfælde få en særlig tilladelse til at gå til Højesteret. Men også om dette spørgsmål må man hente råd hos sin advokat. FORÆLDREMYNDIGHED - SAMVÆR Børnene har meget ofte svært ved at forstå situationen, og deres loyalitetsfølelse kan blive sat på en hård prøve. Både før og efter en skilsmisse. Hvad med forældremyndigheden? Forældrene bevarer den fælles forældremyndighed uafhængigt af separation eller skilsmisse. Fælles forældremyndighed er også udgangspunktet for statsforvaltningen og domstolene. Det er kun, hvor der er tungtvejende grunde, der tæller imod fælles forældremyndighed, at man skal fravige dette udgangspunkt. Når man har fælles forældremyndighed, kan man fastsætte en deleordning, hvorefter barnet bor på skift hos forældrene. Hvis det bliver besluttet, at barnet skal bo hos den ene, har den anden ved fælles forældremyndighed fortsat ret til at deltage i beslutningerne om barnets personlige forhold, for eksempel når det gælder skole, uddannelse, ferie osv. Kan man ikke blive enige om den fælles forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, kan spørgsmålet indbringes først for statsforvaltningen og ved fortsat uenighed for domstolene. Domstolene skal blandt andet tage stilling til, hvem barnet er mest knyttet til, hvem der er vant til at passe det, hvem der har mest tid, hvem der kan klare det praktiske arbejde med barnet, og hvem der vil være bedst til at sørge for, at samværsordningen fungerer. Det er de samme overvejelser, retten gør sig, hvis det er den, der skal afgøre, hvem der skal have forældremyndigheden. Inden man begærer den fælles forældremyndighed ophævet, skal man søge rådgivning hos statsforvaltningen, der tilbyder børnesagkyndig rådgivning ved uenighed om forældremyndighed. Se det selvstændige afsnit herom. Det er ulovligt og også strafbart at forlade landet med barnet uden den andens tilladelse, så længe der er uenighed om, hvem der skal have forældremyndigheden. Hvis man senere bliver enige om at overføre forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden, eller at den fælles forældremyndighed skal ophøre, skal aftalen anmeldes til statsforvaltningen. Hvis forældrene senere ønsker igen at have fælles forældremyndighed, skal dennes aftale også anmeldes til statsforvaltningen. Hvis den, der har forældremyndigheden, ikke vil afgive den, kan sagen kun afgøres ved dom. Og det er i sådanne tilfælde svært at få domstolene til at flytte forældremyndigheden, når den én gang er fastlagt. Forældremyndigheden varer, indtil barnet er fyldt 18 år, og indebærer, at man skal passe og forsørge barnet, bestemme hvor det skal gå i skole kort sagt, alt hvad der knytter sig til forældrerollen. Hvis barnet har sin egen formue, har man normalt også pligt til at administrere den. Hvis kun den ene forælder har forældremyndigheden, og han eller hun afgår ved døden, er det statsforvaltningen, der bestemmer, hvem der skal overtage forældremyndigheden. Den går ikke automatisk tilbage til den anden forælder. Men det sker som regel, hvis han eller hun ønsker det. Hvis parterne havde fælles forældremyndighed, bliver den overtaget af den, der lever længst. Lever barnet ikke hos den efterlevende, kan en anden for eksempel den afdødes nye ægtefælle søge om at få forældremyndigheden. Hvad med samværsretten? Den lov, der indeholder bestemmelserne om forældremyndigheden, indeholder også bestemmelser om samværet. Barnet har krav på samvær med den forældre, barnet ikke bor hos. Det gælder, hvad enten der er fælles forældremyndighed eller ej. Der kan ske indskrænkninger, eller samværet kan bortfalde helt i de meget sjældne tilfælde, hvor samværet kan være til skade for barnet. 3

4 De fleste forældre aftaler selv, hvordan samværet skal fungere efter en separation eller skilsmisse. Kun i en mindre del af tilfældene bliver statsforvaltningen involveret i samværsproblemer. Statsforvaltningen skal tilbyde børnesagkyndig rådgivning ved uenighed om samvær. Sagens afgørelse i statsforvaltningen kan sættes i stå under rådgivningsforløbet. Statsforvaltningen skal tage barnet med på råd uanset barnets alder, hvis barnets modenhed tillader det. Når statsforvaltningen har fastsat samvær, løber den mest almindelige samværsordning fra fredag aften til søndag aften, hver anden eller tredje weekend, en til to uger i sommerferien samt nogle dage i forbindelse med jul og påske. Særlige omstændigheder kan dog tale for et mere eller mindre hyppigt samvær. Man kan også søge om hverdagssamvær, for eksempel hver anden tirsdag fra efter skoletid til onsdag morgen. Juleaften og nytårsaften veksler som udgangspunkt mellem forældrene. Ved fastsættelsen af en samværsordning tages der dog altid udgangspunkt i den enkelte sag, hvor blandt andet forældrenes bopælsforhold og arbejdstider mv. spiller en væsentlig rolle. Man kan gå til fogedretten for at få barnet udleveret, hvis den, der har barnet boende, ikke retter sig efter det, statsforvaltningen har bestemt. Men det er en løsning, der næsten altid sætter barnet i en ulykkelig situation. Derfor er dette en mulighed, man kun bør bruge i nødstilfælde. Herudover kan man gå til fogedretten, hvis forældrene har lavet en skriftlig aftale om samvær, og det af denne aftale fremgår, at fogedretten kan gennemtvinge forældrenes aftale om samvær. Statsforvaltningen kan i øvrigt i særlige tilfælde bestemme, at den af forældrene, der ikke har barnet boende, skal have mulighed for at have kontakt med barnet i form af telefonsamtale, brevveksling og lignende. Den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, har ret til at få orientering om barnet fra skole, børneinstitution og social- og sundhedsvæsen, samt at deltage i sociale aktiviteter på skoler og i institutioner efter anmodning. Begge forældre kan til enhver tid søge om at få samværet ændret. Det er statsforvaltningen, der træffer afgørelse i den slags sager, men statsforvaltningen foretager kun ændringer, hvis der er tale om væsentlige ændrede forhold, og hvis ændringen er bedst for barnet. Statsforvaltningen skal som udgangspunkt fastsætte det overordnede samvær, hvorfor forældrene i højere grad selv skal tage ansvaret for gennemførelsen af samværet. Statsforvaltningen skal derfor som hovedregel ikke tage stilling til enkeltstående ønsker om ændring i samværet, eksempelvis hvor der ønskes en dag ekstra samvær på grund af farmors fødselsdag. Kan forældrene ikke blive enige om sådanne ændringer, skal de følge den aftale, der er fastlagt for samvær. Man kan klage til Familiestyrelsen over statsforvaltningens afgørelse. Derimod kan man ikke gå til domstolene med sagen. Hvad er børnesagkyndig rådgivning? Som nævnt skal statsforvaltningen tilbyde rådgivning ved uenighed om forældremyndighed og samvær. Man kan også selv henvende sig til statsforvaltningen herom. Det er vigtigt at søge rådgivning på et tidligt tidspunkt. Formålet med rådgivningen er at hjælpe forældrene til selv at løse konflikterne, og det er derfor hensigtsmæssigt, at begge parter modtager rådgivningen. Rådgivningen er gratis og fortrolig. Rådgiverne, der kan være for eksempel psykologer, socialrådgivere eller psykiatere, drøfter problemerne igennem under en eller flere samtaler med forældrene og eventuelt også barnet. Hvad med børnebidrag? Den, der ikke har barnet boende, skal betale børnebidrag. Dette må ikke forveksles med det kommunale børnetilskud. Læs mere om det nedenfor. Man behøver ikke at være enige om bidraget. Man kan overlade det til statsforvaltningen at fastsætte bidraget, hvis man ikke kan nå en frivillig aftale. Hvis det er statsforvaltningen, der skal fastsætte bidragets størrelse, vil udgangspunktet altid være normalbidraget. Det skal man altid betale også selvom man er arbejdsløs, førtidspensionist eller på anden måde har fået reduceret sin indtægt. Normalbidraget er på 999 kr. med finanslovstillæg af 129 kr. - i alt 1.128,- månedligt (gældende fra 1. januar 2009), og det reguleres en gang årligt. Statsforvaltningen kan også fastsætte et bidrag, der er højere end normalbidraget, hvis bidragsyderens økonomiske stilling er til det. Statsforvaltningen ser her normalt på bruttoindkomsten og på antallet af børn, som man skal forsørge eller betale bidrag til. Børnebidraget kan forhøjes op til tre gange normalbidraget i sjældne tilfælde mere. Statsforvaltningen kan også tage hensyn til barnets eventuelle egne indtægter. Det børnebidrag, man skal betale ved en frivillig aftale, kan være højere eller lavere end det bidrag, som statsforvaltningen ville have fastsat. Det afgør parterne selv, men en aftale om højere bidrag er svær at få lavet om. Derfor er det også et område, hvor det kan betale sig at tage en advokat med på råd. Bidraget ophører, når barnet fylder 18 år. Det kan godt forlænges indtil det 24. år, hvis barnet er under uddannelse. Den, der betaler børnebidraget, kan trække bidraget (eksklusiv finanslovstillægget) fra på sin selvangivelse. Beløbet fragår i den skattepligtige indkomst. Bidrag til et barns uddannelse efter det 18. år kan derimod ikke fradrages. 4

5 Normalbidraget bliver hverken beskattet hos barnet eller hos den, der modtager bidraget. Bliver der betalt et højere bidrag, bliver forskellen mellem det forhøjede bidrag og normalbidraget beskattet hos barnet. Har barnet ikke andre indtægter, bliver beløbet dog for det meste dækket af personfradraget, således at der ikke bliver nogen skat at betale af bidraget. Hvis bidragyderen ikke betaler, lægger det offentlige pengene ud til normalbidraget inklusiv finanstillægget og inddriver det senere. Den, der har fået ret til børnebidrag, er derfor altid sikker på at få normalbidraget betalt. Hvis den øvrige del af bidraget ikke betales, hjælper kommunen med inddrivelsen. Bidragspligten bortfalder, hvis bidragyderen dør eller hvis den, der har forældremyndigheden, gifter sig igen, og ægtefællen i det nye ægteskab adopterer barnet. Der er mulighed for at få forskellige former for børnetilskud fra kommunen, når man bliver separeret eller skilt. En vigtig detalje om børnetilskud: Man skal søge om tilskuddet inden udgangen af et kvartal, hvis man vil have det udbetalt i det næste kvartal. Det udbetales altid den 20. i den første måned af et kvartal, og hvis man først søger i begyndelsen af et kvartal, mister man penge for 3 måneder. Børnetilskuddet fra det offentlige udbetales til den, der har barnet hos sig, hvis barnet er tilmeldt folkeregistret på denne adresse. Man kan få nærmere vejledning hos socialforvaltningen i sin kommune. ÆGTEFÆLLEBIDRAG Når man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden. Den pligt falder bort, når man bliver separeret eller skilt. Meget forandres, når to parter er gået hvert til sit. Og det kan være svært at omstille sig til en helt anden økonomisk levefod hvad mange må. Derfor kan der blive tale om, at den ene igennem en årrække skal yde den anden økonomisk støtte i form af et såkaldt ægtefællebidrag. Hvem fastsætter ægtefællebidraget? Om en ægtefælle skal betale bidrag til den anden kommer an på flere ting. Først og fremmest betyder det noget, hvor længe parterne har været gift, og hvor stor forskel der er på parternes indtægter efter en separation eller skilsmisse. Parterne kan selv bestemme, hvor længe bidraget skal betales. Kan de ikke blive enige, er det domstolene, der bestemmer, om der skal betales bidrag og hvor længe. Hvis der ikke er tale om særlige omstændigheder, vil der blive fastsat ægtefællebidrag i højst 10 år. Størrelsen af bidraget bliver fastsat af statsforvaltningen. Er man utilfreds med statsforvaltningens afgørelse om bidrag, kan man klage til Familiestyrelsen. Beregningen af bidrag kan være meget kompliceret, så man kan med fordel få råd og vejledning hos advokaten. Hvis indtægtsforholdene ændrer sig, kan man søge statsforvaltningen om at få bidraget ændret. Kan man selv fastsætte bidragets størrelse? Der er ikke noget i vejen for, at parterne selv bliver enige om størrelsen af bidraget i stedet for at lade statsforvaltningen bestemme dette. For eksempel vil den ene part måske hellere have et mindre månedligt beløb, mod til gengæld af få en større del af fællesboet. Det er heller ikke ualmindeligt, at man bliver enige om et større beløb over en kortere årrække i stedet for et mindre beløb over en længere årrække. Når man går ind på den slags aftaler, skal man vide, hvad det er, man siger ja til. Man skal ikke regne med at kunne få en aftale ændret, hvis man senere synes, at den er uretfærdig. Det kan være vanskeligt at overskue følgerne af at sige nej til bidrag. En kvinde kan f.eks. ikke få del i sin eksmands enkepension, når han dør, hvis hun på forhånd har sagt nej til et ægtefællebidrag. Derfor er det vigtigt at konsultere sin advokat, inden man skriver under på en aftale om bidrag. Hvordan kan man få bidraget ændret? Man kan få ændret bidragets størrelse, hvis beløbet er fastsat af statsforvaltningen. Når der er fastsat tidsubegrænset bidragspligt, har statsforvaltningen mulighed for at lade et bidrag aftrappe og helt bortfalde, når der er betalt bidrag i en periode, der er længere end samlivet varede. Hvis den, der modtager bidrag, flytter sammen med en anden eller har et sådant personligt og/eller økonomisk fællesskab med en anden, at det vil være urimeligt, at han eller hun fortsat får bidrag, kan statsforvaltningen nedsætte bidraget til 0 kr. Selve bidragsforpligtelsen ophører normalt først, når bidragsperioden udløber, eller når den, der får bidraget, gifter sig igen. Bidragspligten ophører også, hvis enten bidragyderen eller modtageren dør. 5

6 Har parterne selv indgået en aftale, er det aftalens ordlyd, der gælder. Kan parterne ikke blive enige om en eventuel ændring, må en domstol afgøre uenigheden. Men det kan kun meget sjældent lade sig gøre at få lavet den om. Når man betaler ægtefællebidrag, kan man trække det fra på selvangivelsen. Beløbet er skattepligtig indkomst hos den, der modtager det. Hvis bidraget ikke bliver betalt, kan kommunen hjælpe med at få bidragyderen til at betale. Kommunen har mulighed for at gå til skyldnerens arbejdsgiver, så beløbet bliver trukket i vedkommendes løn. SAMLIVSOPHÆVELSE Nogle ægtepar går fra hinanden uden at blive separeret eller skilt. Hvad med børnene? Når man er gift, er forældrene som tidligere nævnt fælles om forældremyndigheden. Hvis parterne går fra hinanden uden at blive separeret eller skilt, har statsforvaltningen mulighed for at give den ene af parterne forældremyndigheden, forudsat de er enige om det, og samtidig bestemme, hvor stort børnebidraget skal være. Det sker efter de samme regler som ved en separation eller skilsmisse. Kan parterne ikke blive enige, fordi begge ønsker forældremyndigheden alene, bliver sagen henvist til domstolene. Hvad med pengene? Går to ægtefæller fra hinanden uden at blive skilt eller separeret, har de stadig pligt til at forsørge hinanden. Det betyder i praksis, at den ene i nogle tilfælde skal betale et ægtefællebidrag til den anden, præcis som ved en separation eller skilsmisse. Det er statsforvaltningen, der fastsætter bidraget, og det er vigtigt at søge statsforvaltningen om fastsættelse af bidrag hurtigst muligt. Hvis for eksempel manden flytter hjemmefra, og hustruen derefter skal have økonomisk hjælp hos kommunen, kan også kommunen kræve manden sat i bidrag. De skattemæssige konsekvenser er meget forskellige og bør nøje undersøges i hvert enkelt tilfælde. RETTEN TIL LEJLIGHEDEN? Hvis ægtefællerne bor til leje eller har købt en andelslejlighed er de nødt til at finde ud af, hvem der skal flytte, og hvem der skal blive boende. Det er uden betydning, hvem af parterne der har skrevet under på lejekontrakten. Kun hvis det er en funktionærbolig, er det på forhånd afgjort, at det er funktionæren, der skal blive boende. Hvis parterne ikke kan blive enige, afgør retten det. Den ser på, hvem der skal have børnene, hvem der har råd til at blive boende eller bedst mulighed for at finde noget andet. I den forbindelse er det værd at huske på, at man har mulighed for at få boligsikring afhængig af indtægten. Det gælder dog ikke andelslejligheder. HVAD MED ARVEN? Når man er gift, arver man automatisk hinanden, når en af parterne dør. Der skal ikke betales afgift af det, ægtefæller arver efter hinanden. Hvis man er separeret eller skilt, arver man ikke automatisk hinanden. Dette gælder som udgangspunkt også, selv om man i ægteskabet har skrevet testamente til fordel for hinanden. Hvis man efter en separation eller skilsmisse gerne vil have, at den tidligere ægtefælle skal arve, må man i de fleste tilfælde skrive et testamente. Den tidligere ægtefælle, der arver, skal kun betale boafgift (15 procent). HVAD MED FORMUEN? Når man bliver separeret eller skilt, skal der ske en deling af den fælles formue. Til formuen hører blandt andet indbo, hus, bil og lignende. Det skal afgøres, hvem der skal have hvad, og hvem der skal betale gælden. Ligesom på andre områder er det værd at holde sig for øje, at når boet en gang er delt, og papirerne skrevet under, er det svært at få lavet om på det. Derfor bør hver enkelt nøje gøre op, hvad der er ret og rimeligt. Hvis ægtefællerne hæfter solidarisk for gælden, er det vigtigt at være opmærksom på skattereglerne, hvis den ene part overtager gæld fra det tidligere fælleseje. Det sker typisk ved overtagelse af sædvanlige realkreditlån i boligen, forbrugsog billån etc. Udgangspunktet er, at aftaler mellem ægtefæller om fordeling af gælden lægges til grund i forbindelse med skatteberegningen. Det betyder, at rentefradragsretten følger den part, der har overtaget gælden. 6

7 Hvis der ikke bliver truffet en aftale mellem ægtefællerne om fordeling af gælden, vil fradrag og renteudgifter vedrørende en gældspost følge de almindelige civilretlige regler for hæftelse af gæld. Det betyder, at der sker en ligelig fordeling af gælden mellem de tidligere ægtefæller, hvis de hæfter for gælden i fællesskab. Myndighederne stiller strenge krav til bevisførelse, fordi det efter Landsskatterettens praksis er skatteyderen, der skal godtgøre, at der i det indbyrdes forhold mellem låntagerne/de tidligere ægtefæller er aftalt en anden fordeling af gælden. Hvis en sådan aftale ikke er fulgt op af tinglysning, som er en almindelig sikringsakt ved overdragelse af fast ejendom, er medtaget i bodelingsoverenskomsten eller fremgår af en anmodning om gældsovertagelse eller fraskrivelse, vil aftalen normalt ikke blive tillagt skattemæssig betydning. Dette gælder som udgangspunkt, uanset om renteudgifterne rent faktisk kun bliver betalt af den ene part, idet rentefradragsretten følger de almindelige regler for hæftelse af gæld mellem private parter. Man kan dele boet på to måder Man kan selv aftale, hvordan delingen af den fælles formue skal ske (privat skifte). Kan man ikke blive enige, kan skifteretten foretage delingen (offentligt skifte). Det kan blive temmelig dyrt, fordi der skal betales en afgift (skifteafgift) til staten. Skifteafgiften er en fælles udgift. Det er derfor altid værd at forsøge at foretage delingen selv, men da reglerne er svære at håndtere, bør man søge bistand hos en advokat. Hvad er mit, hvad er dit, og hvad er fælles? Det er ikke alt, der skal deles, når parterne går hver til sit. I nogle tilfælde kan ægtefællerne have indgået en ægtepagt, der giver den ene eller begge parter særeje. Værdier, der er omfattet af en sådan ægtepagt, skal ikke deles. Det samme er tilfældet, hvis en af parterne har modtaget en gave eller arv, og giveren har bestemt, at den skal være særeje. Der findes talrige spidsfindigheder i forbindelse med særeje, så det vil altid være fornuftigt at spørge en advokat til råds om dette emne. Børnenes ejendele og værdier vil fortsat tilhøre børnene og følge dem. Hovedreglen ved delingen er, at den ægtefælle, som har bragt en ting med i ægteskabet, købt den for egne penge eller fået den som gave eller arv, har førsteret til at vælge den pågældende ting. Der er flere undtagelser. For eksempel kan den, der har børnene boende, få ejerboligen, selv om det er den anden, der har papir på den. Fælleseje betyder, at hver af ægtefællerne ved en separation eller skilsmisse som udgangspunkt skal aflevere halvdelen af, hvad man ejer til den anden, efter at gælden er trukket fra. Værdier og gæld skal gøres op Et fællesbo består af to dele det der tilhører manden, og det der tilhører hustruen. Det vil i reglen være nødvendigt at lave en opgørelse over formuen for hver. Når det gælder indbo, bil og lignende, beregner man de enkelte tings handelsværdi hvad ville man kunne få, hvis man skulle sælge dem? Sådan finder man frem til hver af ægtefællernes bruttoformue. Herfra trækker man den gæld, som påhviler den pågældende ægtefælle. Man skal af med halvdelen af nettoformuen til den anden. Man kan sådan set godt have en større gæld, end man har værdier, altså have en negativ nettoformue. I sådanne tilfælde skal den anden ægtefælle ikke have overdraget halvdelen af gælden. Kun hvis der er et overskud, er der noget at dele. Det er uden betydning, hvornår man har anskaffet sig en ting eller stiftet gæld. Det er ligegyldigt, om det er gjort før eller efter, man har giftet sig. Gæld stiftet i fælles navn skal selvfølgelig fordeles mellem begge parter. Hovedreglen er, at man afleverer halvdelen af nettoformuen til den anden, dvs. ægtefællerne deler lige. Der kan være undtagelser, hvor man ikke foretager ligedeling. Hvis den ene part ikke kan opretholde et nødvendigt hjem, eller ægteskabet har været kortvarigt, vil man kunne se bort fra reglen om ligedeling. Man bør altså ikke komme ud i den situation, at man efter et ganske kortvarigt ægteskab står med langt mindre end tidligere medmindre pengene er brugt i ægteskabet. Sådan kan det se ud Her er nogle eksempler på, hvordan en bodeling kan se ud: Eksempel 1: Manden har: Kr. Hustruen har: Kr. Hus Indbo Bil Indbo Bankkonti

8 Bruttoformue Bruttoformue Gæld Gæld Bruttoformue Bruttoformue Her har ægtefællerne fundet frem til, hvad der tilhører dem hver især. Parterne skal herefter aflevere halvdelen af deres nettoformue til den anden. Hustruen skal af manden have halvdelen af kr. eller kr., mens hun skal betale halvdelen af kr. eller kr. Rent praktisk får hustruen i dette eksempel udbetalt kr. og beholder sine egne kr. Hun får altså i alt kr. Manden får også i alt kr., enten i form af rede penge eller i form af andre aktiver, hvis reelle værdier svarer til det pågældende beløb. Eksempel 2: Manden har: Kr. Hustruen har: Kr. Bil Bil Indbo Indbo Båd Bankkonto Bruttoformue Bruttoformue Gammel skat Ingen gæld 0 Studiegæld Gl. børnebidrag Nettoformue Nettoformue I dette tilfælde er mandens gæld større end hans værdier. Han har en negativ nettoformue på kr. Dette underskud skal hustruen ikke tage del i, men hun skal aflevere halvdelen af sin egen nettoformue eller kr. Eksempel 3: Manden har: Kr. Hustruen har: Kr. Sommerhus Indbo Indbo Bankkonto Bil Bruttoformue Bruttoformue Kassekredit på , hvoraf manden hæfter for halvdelen Kassekredit på , hvoraf hustruen hæfter for halvdelen Gæld til bil Studiegæld Gæld til sin far Nettoformue Nettoformue Her i det sidste eksempel har begge ægtefæller en negativ nettoformue på henholdsvis kr. og kr. Ingen af dem skal betale noget til den anden, og hver især må bære videre på sin egen gæld. Hvordan vurderer man formuen? Det er datoen for separationen eller skilsmissen, som afgør, hvad der skal tælle med ved opgørelsen af fællesboet. Gæld stiftet efter den dato vil være uden betydning for opgørelsen. Når man skal gøre aktiver og passiver op, kan man hente mange oplysninger ud af parternes selvangivelser og årsopgørelser. Men de skal altid tages med et forbehold. For eksempel vil den værdi, som et hus er sat til på selvangivelsen, langtfra altid svare til husets handelsværdi. Indboet de ting der findes i hjemmet er ikke med på selvangivelsen. Man må afgøre værdien efter et skøn eller henvende sig til en vurderingsmand. Værdipapirer skal med i opgørelsen til dagskursen. Aktiers og obligationers dagskurs vil ofte stå i avisen. Livsforsikringer og pensionsordninger er ligesom indboet ikke med på selvangivelsen eller årsopgørelsen. Der er kommet nye regler vedrørende deling af ægtefællernes pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse. Se herom i vejledningen Skal vi gifte os? på Har den ene ægtefælle egen virksomhed, skal denne regnes med i opgørelsen. Man skal finde frem til firmaets værdi, men det kan være vanskeligt. Er der tale om et aktie- eller anpartsselskab, er det værdien af aktierne eller anparterne, der skal regnes med i opgørelsen. Firmaets regnskaber må tages med forbehold, da de værdier (varelager, inventar osv.), som står anført her, ikke nødvendigvis er handelsværdier, og det er handelsværdierne, man har brug for. Firmaets goodwill, skattemæssige forhold mv. har også betydning for bodelingen. PAPIRLØSE FORHOLD 8

9 Mange tusind par lever papirløst sammen. Når et papirløst forhold går i opløsning, er det et langt stykke ad vejen det samme, der gør sig gældende, som hvis man havde kontrakt på samlivet. Alligevel er der forskelle, som viser, at det ikke er helt ligegyldigt, om man engang har givet hinanden et officielt ja eller nej. Hvad med børnene i et papirløst forhold? I et papirløst forhold tager loven udgangspunkt i, at moderen alene har forældremyndigheden. Faderen kan får del i forældremyndigheden ved, at forældrene aftaler fælles forældremyndig eller ved, at parret over for statsforvaltningen afgiver en omsorgserklæring. Begge skal anmeldes over for statsforvaltningen. Parterne kan aftale, at faderen alene skal have forældremyndigheden over barnet. En sådan aftale kræver statsforvaltningens godkendelse. Hvis der ikke er fælles forældremyndighed bør man tage stilling til, om der skal ske ændringer af forældremyndighedens placering, når papirløse forhold opløses. Selvom moderen har forældremyndigheden alene, kan faderen få den overført til sig alene, hvis det er bedst for barnet. Vil moderen ikke acceptere, at faderen får forældremyndigheden, må spørgsmålet afgøres af retten. Forældrene er efter loven ligestillet, hvis faderen har boet sammen med barnet gennem længere tid. Har parterne fælles forældremyndighed, skal spørgsmålet afgøres på helt samme måde, som hvis man havde været gift se afsnittet herom. Dør den af forældrene, der har forældremyndigheden, vil den anden som hovedregel få forældremyndigheden medmindre der er særlige forhold, der taler imod dette. Af og til har afdøde oprettet et såkaldt børnetestamente med angivelse af, hvem, afdøde mener, der skal have forældremyndigheden over børnene. Hvad angår samværsret, børnebidrag og forholdet omkring barnets arveret, gælder der som udgangspunkt de samme regler i det papirløse forhold som i det traditionelle ægteskab. Derimod har parterne ikke pligt til at støtte hinanden økonomisk, hvis det papirløse forhold går i stykker. Man kan dog indbyrdes lave en aftale, så begge parter er rimeligt stillede, når de går hver til sit. Her skal man være meget opmærksom på de skattemæssige konsekvenser. Hvad med retten til lejet bolig? Normalt vil den, der har lejekontrakten, kunne fortsætte med at blive boende. Men i mange tilfælde vil det være mest praktisk, at den som beholder børnene, bliver boende. Hvis parterne er ude af stand til at finde en løsning, kan retten bestemme, at den, der har mest behov for det, skal blive boende uanset hvem af parterne, der tidligere havde lejekontrakten. Det kræver dog, at samlivet har varet i mindst to år. De samme regler gælder for andelsboliger. Deling af formuen? Der findes ingen specielle love og regler om bodeling efter papirløse forhold. På papiret er manden og kvinden altså ikke afhængige af hinanden. Hver tager sit med sig, og hver betaler sin gæld. Hvis parterne har købt ting i fællesskab for fælles penge må de finde ud af at dele tingene i fællesskab. Kan de ikke blive enige, må de gå rettens vej. Er det for eksempel en fælles indkøbt bil, som begge er interesserede i, må man beregne dens handelsværdi. Dernæst må man lade retten bestemme, hvem der skal beholde bilen mod en økonomisk godtgørelse til den anden part på halvdelen af dens værdi. Har manden og kvinden i fællesskab købt hus eller ejerlejlighed, vil de i mange tilfælde også have indgået en skriftlig aftale om sameje, en såkaldt samejekontrakt. I en sådan aftale vil der ofte være taget stilling til, hvad der skal ske, hvis parterne opløser fællesskabet. Har man ikke indgået en aftale om sameje, og kan man ikke finde en tilfredsstillende løsning, er det mere problematisk. Domstolene har i tidens løb behandlet mange af den slags sager, hvor parterne ikke har kunnet nå til enighed. I nogle tilfælde har domstolene givet et vist beløb til den dårligst stillede part og i andre tilfælde ingenting. Der er i hvert fald et absolut behov for at søge advokatbistand, hvis sådanne problemer opstår. ADVOKATBISTAND Forhåbentlig har vejledningen givet et overblik over de forhold, der skal tages i betragtning, når ægteskabet eller det papirløse samliv skal opløses. Det vil i mange tilfælde være fornuftigst at søge råd og vejledning hos en advokat så tidligt som muligt. Reglerne er meget nuancerede, problemerne forskellige i hvert enkelt tilfælde - og svarerne derfor også. Når først papirerne er skrevet under, er det meget svært at få ændret resultatet, og det vil derfor ofte være fornuftigt at søge hjælp hos en advokat inden underskrift. 9

10 Hvad koster det så at bruge advokat? Det afhænger selvfølgelig af mange forhold, herunder blandt andet problemernes omfang, den tid der skal bruges på at forhandle om sagen og på at forberede og gennemføre en eventuel retssag, og hvilke værdier der indgår i sagen. Der findes ikke faste takster, men det er fornuftigt i forbindelse med det første møde med advokaten at drøfte prisen på advokatens bistand. Nogle spørgsmål kan blive dækket efter reglerne om retshjælp. Skal sagen behandles i retten, fordi man ikke kan blive enige, er der mulighed for at få fri proces, hvis visse økonomiske betingelser er opfyldt. Advokaten skal orientere herom, når sagen starter. I de fleste danske byer er der en advokatvagt, hvor man kan henvende sig anonymt og få en indledende bistand. Det koster ikke noget - uanset hvor meget man tjener eller ejer. REGISTRERET PARTNERSKAB To personer af samme køn kan lade deres partnerskab registrere, og derved opnår de registrerede partnere samme retsstilling som ægtefæller og er som hovedregel omfattet af de regler, der er beskrevet om ægtefæller i pjecen. Der er dog ikke ligestilling mellem ægtefæller og registrerede partnere på følgende områder: inden for adoptionslovgivningen, idet registrerede partnere ikke kan adoptere andre børn end partnerens biologiske børn eller partnerens danske adoptivbørn, inden for lov om forældremyndighed og samvær, idet registrerede partnere ikke kan tillægges fælles forældremyndighed, og i internationale relationer, idet ægteskab her forstås i traditionel forstand. VIGTIGE ADRESSER Familiestyrelsen Kristineberg København K. Tlf Det danske Advokatsamfund Kronprinsessegade København K Tlf Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade Nykøbing F Tlf Statsforvaltningen Syddanmark Store Torv Aabenraa Tlf Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing Tlf Statsforvaltningen Nordjylland Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Tlf Statsforvaltningerne har fælles hjemmeside: Der er ca. 100 lokale advokatvagter. 10

11 Adresser og åbningstider kan fås ved henvendelse til en af de lokale advokatvagter, til det lokale dommerkontor eller til Advokatsamfundet tlf Du kan også finde din lokale advokatvagt på Advokatsamfundets hjemmeside. Hertil kommer retshjælpen i en lang række byer samt diverse komiteer og rådgivningsgrupper mv. På Advokatsamfundets hjemmeside kan du endvidere finde oplysninger om blandt andet retshjælp og advokatvalg. Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K Tlf Fax

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag Ríkisumboðið í Føroyum Vejledning om ægtefællebidrag Ægtefællebidrag ved samlivsophævelse Under ægteskabet, indtil en eventuel separation eller skilsmisse, har ægtefæller underholdspligt (forsørgelsespligt)

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD DPT Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD 1) Indhold 1. Børns forsørgelse 2. Normalbidraget 3. Forhøjet børnebidrag 4. Uddannelsesbidrag 5. Konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 NYHEDSBREV Boligadvokaterne Tina Bach, Lars Kaasgaard, Lene Brun og Per Broe-Andersen JANUAR 2018 NR. 07 04. ÅRGANG Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 DinGeo.dk

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Ægtefællers formueforhold nye regler på vej

Ægtefællers formueforhold nye regler på vej - 1 Ægtefællers formueforhold nye regler på vej Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Børne- og socialministeren har i slutningen af marts 2017 fremsat et forslag til en ny, moderniseret lovgivning

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om separation og skilsmisse

Vejledning om separation og skilsmisse Social- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-2131 mjo/bgn 30. maj 2013 Vejledning om separation og skilsmisse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvilke sager skal statsforvaltningen behandle

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere