Boligområde ved Slåenvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde ved Slåenvej"

Transkript

1 Lokalplan nr Gl. Gjesing Boligområde ved Slåenvej Juni 2012

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - Landinspektører Fotos/Illustrationer: Ketner Olsen Arkitekter Tryk: Esbjerg Kommune, juni 2012

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Forhold til statslige planer Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Forhold til gældende servitutter Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Vand-, kloak-, og varmeforsyning Lokalplanen har været i høring fra den 14. marts til den 9. maj Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Matrikelkort, Bilag A...Indsat bagerst Lokalplankort, Bilag B...Indsat bagerst Illustrationstegning, Bilag C...Indsat bagerst Principsnit for veje, Bilag D...Indsat bagerst Principsnit igennem bebyggelsen, Bilag E...Indsat bagerst Side 1

4 Side 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Gl. Gjesing Boligområde ved Slåenvej Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i Gjesing, i den nordlige del af Esbjerg og omfatter et areal på ca. 18 ha. Lokalplanområdet grænser mod nord op til et boligområde med rækkehuse i 1-2 etager. Rækkehusene er opført i rødlige farver, med facader i tegl og betonelementer og med tag i eternit. Bebyggelse nord for lokalplanområdet Nord for denne bebyggelse ligger et parcelhuskvarter, som primært er opført i én etage med sadeltag. Nordvest for lokalplanområdet ligger Spangsbjerg Vandværk. Mod vest grænser området op til en erhvervsgrund, hvor der tidligere har været en entreprenør- Side 3

6 Redegørelse virksomhed. På ejendommen ligger en række bygninger i én etage, hvoraf en del bliver brugt af spejdere, mens andre er tomme. Bebyggelse vest for lokalplanområdet Mod syd og øst grænser området op til fredskov, som er en del af byens sammenhængende grønne kiler, som ses på nedenstående kort. Spangsbjerg Møllebæk løber gennem fredskoven syd for grunden. I det grønne område er der mange stier, der gør det muligt at færdes rundt i området. Umiddelbart øst for lokalplanområdet er der en lysning med engkarakter, som danner overgang til fredskoven. Lokalplanområdet ligger op til en af byens grønne kiler Side 4

7 Redegørelse Spangsbjerg Møllebæk Stier i de grønne områder Lysning øst for lokalplanområdet Inden for lokalplanområdet har der tidligere ligget en virksomhed, der bl.a. har lavet skorstene. I den sydlige del af lokalplanområdet ligger der stadig store nedslidte produktions- og administrationsbygninger, som delvist bliver anvendt til lager. Lokalplanen giver mulighed for at disse bygninger kan fjernes. På en del af grunden er der forurening, primært med slagger. Forureningen forventes at blive liggende, afdækket med nye rene jordlag. Det skal overalt på ubebyggede eller ubefæstede arealer dokumenteres, at der er ½ meter ren jord øverst. Gamle fabriksbygninger i lokalplanområdets sydlige del Lokalplanområdet bærer præg af ikke at have været plejet og er groet til i græs og krat. Side 5

8 Redegørelse Terrænet falder fra kote 12 i den nordlige del af området til kote 9 i den sydøstlige del, mens der mod nord er en skrænt mod rækkehusbebyggelsen. Terrænet omkring skrænten vil blive jævnet ud. Lokalplanområdet har vejadgang fra en stikvej til Slåenvej i den nordvestlige del af lokalplanområdet. De ubebyggede arealer med græs, krat og træer 2. Baggrund 3. Lokalplanområdets disposition Byggefelter Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at udvikle den tidligere erhvervsgrund til et spændende boligområde med en åben landskabelig karakter med sammenhæng til de omkringliggende grønne områder og boligområder. Området er disponeret, så bebyggelsen ligger forholdsvis tæt omkring gaderummene og så der bliver sammenhæng mellem de grønne kiler inden for lokalplanområdet og naturen uden for området. Der er desuden planlagt en regnvandssø i området, som dels indgår som rekreativt element og dels afvander vejene. Bebyggelsen skal opføres inden for de byggefelter, som er vist på Lokalplankort, Bilag B. Illustrationsplan Side 6

9 Redegørelse Hele bebyggelsen skal opføres som tæt-lav boliger i form af dobbelthuse, række- eller gårdhavehuse. I de nordlige byggefelter skal bebyggelsen opføres i én etage med udnyttelig tagetage i op til 6,5 meters højde. I de sydlige byggefelter må bebyggelsen opføres højere for at tilpasse sig skovens skala. Her er der mulighed for at bygge i 2 etager i op til 7,5 meters højde. Til hver bolig kan der etableres en terrasse eller gårdhave. Boligerne skal vinkles i forhold til gaderummet for at styrke gaderummets rumlige karakter. For at bebyggelserne kan fremstå som helheder skal garager, carporte og udhuse opføres i tilknytning til boligerne. Der er mulighed for at parkere i gaderummene, men ikke mellem bygningerne. Dette er for at sikre et udsyn til eng og skov på tværs af bebyggelsen. Bebyggelsens materialer skal understrege stedets karakter som overgang mellem natur og bebyggelse. Der er derfor fastsat bestemmelser om at facader skal udføres med materialer i dæmpede naturfarver, og at tage skal holdes i grå og sorte nuancer eller anlægges som grønne tage. Eksempler på bebyggelsens udformning og materialevalg Trafik Lokalplanområdet skal som hidtil vejbetjenes fra Slåenvej i områdets nordvestlige hjørne. Derudover skal der etableres forbindelse til de stier, der findes i de tilstødende grønne områder. Disse stiforbindelser er offentligt tilgængelige, også inden for lokalplanområdet. Principper for veje og stier er vist på Lokalplankort, Bilag B. Den del af vejprofilet, som skal benyttes til bilkørsel, må udføres i en lukket belægning, som f.eks. asfalt. Dette vil også være velegnet til rulleskøjteløb mm. Den resterende del af belægningen skal være gå- og cykelvenlig, men mere åben, så nedsivning er mulig. Alle belægninger skal være egnede til bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere. Side 7

10 Redegørelse Princip for vendemuligheder for skraldebiler Der etableres ikke vendepladser for enden af vejene, men på ovenstående tegning ses mulighederne for at vende store biler. Inspiration til belægninger Tryghed/kriminalpræventive forhold For at styrke brugen af området og den bløde trafik gennem området ønskes etableret en bro over Spangsbjerg Møllebæk lige syd for lokalplanområdet, med direkte forbindelse til stierne i det rekreative område. Dette indgår ikke i lokalplanen. Gaderummene skal etableres som shared space, hvilket betyder at de udover at være kørebaner for biler også skal bruges af gående og cyklende og som opholds- og legerum for alle aldersgrupper. Dette er muligt, da der ikke er gennemgående trafik i området, og da vejene er snoede for at dæmpe farten. For at give mest mulig Side 8

11 Redegørelse tryghed må der ikke plantes hække eller lignende ud mod vejarealet. Dette skal være med til at sikre social kontakt og aktivitet og dermed tryghedsfornemmelse i området. Træer og buske skal anvendes, så der af tryghedsfremmende hensyn ikke opstår områder, som er helt uden mulighed for ud- og indkig. Belysning Gaderummene deles af legende, gående, cyklister og bilister, shared space Belysningen i gaderummene skal være en kombination af belysning på boligerne og i gaden. Belysningen skal være varm og ens i hele området. For at styrke fornemmelsen af natur skal der ikke være belysning i de grønne kiler. Grønne områder Belysning på boligerne De grønne områder mellem boligerne skal udformes som en forlængelse af det grønne område mod øst og anlægges, så de får en engkarakter. Mellem boligerne og i de grønne kiler skal der plantes spredte små grupper med træer og buske, med sorter der er tilpasset den omkringliggende natur. Træer og buske må ikke skærme for overblikket i området. Der skal plantes enkeltstående træer i gaderummene. Side 9

12 Redegørelse Eksempler på beplantning, f.eks. vintereg, birk, alm. røn, slåen, bærmispel og tjørn. Side 10

13 Redegørelse Arealerne mellem husene skal anlægges som grønne områder med engkarakter Separatkloakering eller Lokal Afledning af Regnvand, LAR Beplantning mellem terrasser og de grønne områder skal holdes i en højde på højst 1,2 m. Mod den vestlige afgrænsning af lokalplanområdet skal den eksisterende beplantning styrkes med nye træer i et 3-rækket beplantningsbælte, så der sikres en afskærmning mod erhvervsgrunden vest for området. I det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet etableres et grønt område med kuperet terræn med træbeplantning, der danner indgang til lokalplanområdet. I dag ledes den del af regnvandet fra området, der ikke nedsives direkte, til Spangsbjerg Møllebæk i to ledninger. Esbjerg Kommunes Spildevandsplan foreskriver separatkloakering af området. Klimaændringer betyder, at kloakker for fremtiden forventes at blive hårdere belastet af øgede mængder regn. For at imødegå dette kan problemet løses lokalt, så regnvandet nedsives, ledes til regnvandsbassiner, opsamles på grønne tage eller bruges på stedet til rekreative løsninger eller f.eks. tøjvask og wc-skyl. Disse løsninger kaldes LAR. Det er i en rapport fra ingeniørfirmaet Orbicon konkluderet, at LAR er en attraktiv løsning for lokalplanområdet og det vurderes, at regnvand kan håndteres uden udløb fra området. Jysk Geoteknik har foretaget 14 geotekniske boringer i lokalplanområdet, som viser, at der er vandgennemtrængelige jordarter, mest sand, i området. Denne mulighed indebærer, at tagvand og øvrigt regnvand, bortset fra vejvand, kan nedsives, og at vejvand kan ledes til regnvandssøen. Side 11

14 Redegørelse Regnvandssøer Terræn Tilgængelighed for handicappede Miljø- og klimahensyn Tagvand kan ledes til faskiner, hvorfra det nedsives, og vejvand kan ledes til regnvandssøen. Der skal være ren jord under og omkring faskinerne, dvs. her skal slaggelaget fjernes. Vejarealerne tænkes delvist etableret med halvgennemtrængelige overflader, så vand fra grønne områder og fra sidearealer langs vejene kan nedsive direkte. Disse løsninger vil medvirke til øget grundvandsdannelse. Der må desuden etableres grønne tage til opsamling af regnvand. Esbjerg Forsyning har vurderet, at regnvandssøen skal være mindst 200 m 3 stor for at rumme vejvandet, dvs. at regnvandssøen skal dimensioneres, så der højst sker overløb hver 5. år. Det vil være hensigtsmæssigt at lave et nødoverløb fra søen til Spangsbjerg Møllebæk eller til det engområde, der ligger nord for vandløbet, så der ikke opstår vandproblemer ved ekstreme nedbørsmængder. Nødoverløb fra søen til vandløbet skal etableres med tætte rør, så eventuel forurening på grunden ikke udvaskes til vandløbet. For at sikre permanent vandspejl i søen kan der etableres en lermembran under søen. Regnvandssøer skal anlægges, så de fungerer som rekreative elementer. Det opsamlede vand kan bruges til vanding mm. Lokal afledning af regnvand kræver, at brugerne har kendskab til principper og retningslinjer for driften. F.eks. vil bilvask med sæbe medføre sæbe i regnvandssøen, og uhensigtsmæssig saltning af veje kan ændre en fin ferskvandssø til en død saltvandssø. I områdets nordlige afgrænsning, imod bebyggelsen mod nord, er der en støttemur, som må bevares. Øvrigt terræn skal reguleres, så der dannes en mere blød skråning. Dele af grunden er forurenet, og terrænet må hæves med ren jord. Der må ikke laves terrænspring med støttemure og lignende andre steder på grunden. Terrænregulering over vandledningen må kun ske efter aftale med Esbjerg Forsyning. Bevægelseshæmmede og andre handicappede skal kunne færdes frit i området. Der skal være niveaufri adgang til og på alle udearealer, og gangarealer skal indrettes, så kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede har mulighed for at færdes på lige fod med andre. I lokalplanen er der indarbejdet følgende muligheder for miljø- og klimahensyn: - alt regnvand må nedsives i området eller opsamles i regnvandssøer, - der må etableres solfangere og solceller til opvarmning af vand og produktion af strøm, - der må etableres anlæg til genbrug af regnvand til brug for toiletskyl, vanding og tøjvask, - tage med en taghældning under 30 må udføres som grønne tage. Grønne tage reducerer og forsinker nedbøren ved hjælp af små planter som stenurt og husløg, som kan opsuge % af den regn, der falder på taget, der er ikke stillet krav om lavenergibyggeri, men en mulighed er at udføre klasse 2015 byggeri eller bedre for at nedbringe energiforbruget. Side 12

15 Redegørelse 4. Forhold til statslige planer Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af indvindingsoplandet til Spangsbjerg Vandværk, som det ses på nedenstående kort, og derfor skal der træffes foranstaltninger, som sikrer, at grundvandet ikke udsættes for forøget forureningsrisiko. Dette kan gøres ved: ingen nedgravede tanke, ingen brug af sprøjtemidler på grønne arealer, sikring af områder, hvor der opbevares affald. underjordiske spildevandsledninger skal trækkes i tætte PVCrør med fald mod inspektionsbrønd, som forsynes med aftagelig dæksel, der gives ikke tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg eller lignende der indeholder grundvandstruende stoffer, der må kun tilføres dokumenteret ren jord. Side 13

16 Redegørelse 5. Forhold til Kommuneplanen 6. Bindinger Anvendelse Friarealer Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til tæt-lav boliger. Der gives mulighed for boliger i 1 og 2 etager, men Kommuneplanens rammer for etageboliger er der ikke givet mulighed for. Kommuneplanens rammer for butikker, institutioner og liberale erhverv er der ikke givet mulighed for i lokalplanen, da området skal have karakter af et boligområde. Kommuneplanens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved, at der udlægges mindst 25 % af det samlede grundareal til fælles opholdsareal. Desuden er der i lokalplanen stillet krav om, at der ved tæt-lav byggeri med mere end 10 boliger skal etableres et fælles opholdsareal på mindst 500 m 2. Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer, vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Side 14

17 Redegørelse 3 km kystnærhedszone Grundvandsbeskyttelsesområde Lufthavnshøjdegrænseplan Ledningstracéer 7. Forhold til gældende lokalplan 8. Forhold til gældende servitutter Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Da området ligger i et allerede udbygget bymiljø, vil nyt byggeri i op til 7,5 meters højde ikke påvirke kystområdet. Lokalplanområdet ligger i et grundvandsbeskyttelsesområde. Inden for grundvandsbeskyttelsesområdet må der ikke tillades forhold, der kan indebære risiko for øget belastning af grundvandet, medmindre risikoen i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning kan reduceres til et forsvarligt niveau. Lokalplanen giver kun mulighed for bebyggelse i op til to etager og påvirker dermed ikke lufthavnens højdegrænseplan. Der løber en hovedvandledning på tværs i den nordlige del af lokalplanområdet. Omkring hovedvandledningen er der pålagt et servitutbælte, der skal respekteres. Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter. Området er pålagt en række servitutter og byrder. Af nedenstående kort fremgår placeringen af de stedbestemte servitutter, og efterfølgende beskrives servitutterne med deres indvirkning på lokalplanen. Der er kun medtaget de servitutter, som kommunen vurderer har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer. Kortet viser tinglyste servitutter for beplantningsbælte og ledningsanlæg med tilhørende deklarationsbælter. Side 15

18 Redegørelse Dokument om boring efter vand mv., tinglyst den Servitutten omhandler vandboringer og vandledninger, hvor Esbjerg Kommune (Esbjerg Forsyning) har ret til vandindvinding. Der må ikke opføres byggeri inden for en afstand af 1,5 m fra boringer og vandledninger. Esbjerg Forsyning oplyser, at boringerne og de tilhørende vandledninger ikke længere er i brug, og at servitutten kan aflyses. Dokument om overfladevandsanlæg mv., tinglyst den Servitutten omhandler en kloakledning, hvor Esbjerg Kommune (Esbjerg Forsyning) har ret til etablering og vedligeholdelse af ledningen. Inden for deklarationsarealet må der ikke bygges, plantes træer eller andet der kan være til hinder for adgangen til kloakledningen. Esbjerg Forsyning oplyser, at kloakledningen kan omlægges, så den placeres længere mod vest. Dokument om beplantningsbælte mv., tinglyst den Servitutten omhandler et beplantningsbælte, hvor ejerne forpligtiger sig til at anlægge og stedse vedligeholde et beplantningsbælte på 2,5 m på hver side af det nordlige skel. Esbjerg Kommune, som er påtaleberettiget, vil få servitutten aflyst. Dokument om offentlige vandledninger, tinglyst d Miljøvurdering 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Servitutten omhandler to offentlige hovedvandledninger, som ligger i samme tracé. Vandledningerne løber tværs over den nordlige del af lokalplanområdet. Inden for en afstand på 3 meter til hver side af midten af vandledningerne er det ikke tilladt at bygge, plante træer eller andet, der kan være til hinder for adgangen til vandledningen. Lokalplanen er screenet, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, fordi planen ikke fastsætter rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet. En del af lokalplanområdet er desuden kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Det fremgår af 13 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Side 16

19 Redegørelse 11. Vand-, kloak-, og varmeforsyning Kloak Elforsyning Varmeforsyning Spildevand afledes til offentlig spildevandsledning. Området er omfattet af Esbjerg Kommunes Spildevandsplan. Leveres af SE. Bebyggelsen skal tilsluttes fjernvarme, medmindre det kan dokumenteres, at byggeriet opfylder Bygningsreglementets klassifikationskrav til lavenergibyggeri. Lokalplanen har været i høring fra den 14. marts til den 9. maj 2012 Side 17

20

21 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Gl. Gjesing Boligområde ved Slåenvej I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at at udvikle et attraktivt og harmonisk boligområde, der er åbent, grønt og trygt at færdes i, sikre området anvendt til tæt-lav boligbebyggelse, sikre en arkitektonisk helhed i bebyggelsen, sikre grønne rekreative områder, der har forbindelse til og har samme karakter som de tilstødende grønne områder, sikre vandelementer til opsamling af overfladevand, sikre stier og rekreative boligveje, og tillade nedrivning af alle gamle fabriksbygninger, der ligger inden for området. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort, Bilag A og omfatter matr.nr. 17 bn og del af matr.nr. 17 kz Gjesing By, Bryndum, samt alle parceller der efter 1. behandling i Byrådet udstykkes heraf. 2.2 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Området fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til tæt-lav helårsboligbebyggelse som række-, dobbelt- eller gårdhavehuse, anlæg for affaldssortering og cykelparkering, grønne områder, veje, stier, legepladser og regnvandssøer. 4.2 I en boligejendom må der drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt dagpleje og lign. under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. - at virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres. Side 19

22 Bestemmelser - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende. - at virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende, og - at virksomheden højst udgør 25 % af etagearealet, at der højst er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m 2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur. 4.3 I lokalplanområdet må der opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. Bygninger, såsom transformerstation, må opføres med et areal på højst 10 m 2 og må ikke være højere end 2,5 m over terræn. Disse småbygninger skal udformes og placeres med hensyntagen til den øvrige bebyggelse, enten indpasset i omgivelserne eller afskærmet med beplantning. 4.4 Der må ikke opsættes mobiltelefonmaster eller lignende inden for lokalplanområdet. 5. Udstykning 5.1 Der må kun udstykkes i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Der må ikke udstykkes grunde mindre end 250 m Bebyggelsen skal opføres, så hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. 5.4 Mindre skelreguleringer og udstykning til forsynings- eller afløbsledning er tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra Slåenvej, samt stibetjenes mod eksisterende stier i de grønne områder mod syd og øst, i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankort, Bilag B. 6.2 Veje og stier skal anlægges som lege- og opholdsveje 1 i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankort, Bilag B, Principsnit for veje, Bilag D og Principsnit igennem bebyggelsen, Bilag E. Der skal etableres de nødvendige fartdæmpende foranstaltninger. 6.3 Veje og stier skal udlægges som private fællesveje og stier. Stier der forbindes med offentlige rekreative stier uden for lokalplanområdet skal være offentligt tilgængelige. 6.4 Vejene skal udlægges i en varierende bredde på minimum 5 meter for veje hvor der kun er boliger på den ene side af vejen og minimum 6 meter for veje med boliger på begge sider. Mellem vejskel og bebyggelse skal der mindst være ½ meter. Vejene skal anlægges med kørebane i en bredde af minimum 3,5 meter, som vist på Lokalplankort, Bilag B, Prin- 1 Lege- og opholdsvej betyder fartbegrænsning på 15 km i timen. Side 20

23 Bestemmelser cipsnit for veje, Bilag D og Principsnit igennem bebyggelsen, Bilag E. 6.5 Kørebanen skal udføres med fast belægning som asfalt eller fliser, i mørkegrå eller sort farve. Al belægning, også ind til de enkelte boliger, skal være gå- og cykelvenlig og skal være egnet til færdsel for bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere. Den resterende del af belægningen, som lægges i en bredde på mindst 1 meter på begge sider af kørebanen, skal være mere åben, som f.eks. græsarmering, så overfladevand har mulighed for nedsivning. 6.6 Vejene skal etableres med fartdæmpende foranstaltninger. 6.7 Vejene skal indrettes, så det er muligt for skraldebiler mm. at vende Stier i området er rekreative stier. Stierne skal udlægges i en bredde på mindst 3 meter og anlægges i mindst 1,5 meters bredde. Stierne skal anlægges som grusstier eller som klippede græsstier. 6.9 Stier skal etableres med fast kørestols-, gå- og cykelvenlig overflade, hvor vand kan nedsive, men må ikke etableres i fliser eller asfalt Der udlægges minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig Parkering skal foregå i garager/carporte eller i gaderummene. Der må ikke etableres parkering på de grønne arealer mellem bygningerne Der må ikke henstilles både, uindregistrerede campingvogne, busser, last-, flytte- og fragtbiler og lign. på eller over kg inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Eksisterende afvandingsledninger, der leder regnvand fra området til Spangsbjerg Møllebæk, skal fjernes. Overfladevand skal fremover nedsives eller ledes til regnvandssøen. 7.2 Nye fælles ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 7.3 Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til forhold, der kan være til hinder for drift af hovedvandledningen. Inden for et deklarationsbælte på i alt 6 meter må der ikke bygges, plantes træer eller andet, der kan hindre adgangen til vandledningen. Der må kun terrænreguleres inden for deklarationsbæltet efter aftale med Esbjerg Forsyning. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Der må højst opføres 42 boliger inden for lokalplanområdet. 8.2 Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 35 for området under ét. 8.3 Bebyggelse skal opføres inden for de byggefelter, der er vist på Lokalplankort, Bilag B. 8.4 I byggefelt A-C må tæt-lav bebyggelse opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage i maksimalt 6,5 meters højde. 2 Se eksempel på side 8. Side 21

24 Bestemmelser 8.5 I byggefelt D-G må tæt-lav bebyggelse opføres i 2 etager i maksimalt 7,5 meters højde. 8.6 I forbindelse med byggemodning skal der påfyldes mindst ½ meter jord på de steder, hvor der er forurening. For at skabe en jævn overgang til omkringliggende terræn skal den øvrige del af grunden påfyldes så meget jord, så der bliver en naturlig sammenhæng med tilstødende arealer, som vist på nedenstående skitse. Der tillades kun mure i forbindelse med støttemur i nordligt skel. Længdesnit fra syd til nord der viser det eksisterende terræn med gråt og nyt terræn med rødt 8.7 Øvrige terrænspring skal optages i bygningerne, eller byggeri skal tilpasses terrænet. 8.8 Garager, carporte og udhuse mv. skal opføres som en integreret del af boligen. 8.9 Boliger skal vinkles i forhold til kørebanemidte, i samme retning for hver række, i princippet som vist på Illustrationsplan, Bilag C. Husene vinkles Tagformer 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 I hvert af delområderne A-G skal bebyggelsen fremstå som en helhed, bygget med samme taghældning i ensartede materialer og byggestil, dog gerne med variationer. 3 Dette gælder også bygninger til affaldssortering og cykelskure. 9.2 Facader skal udføres i teglsten, træ eller fremstå med pudsede eller vandskurede flader. 9.3 Op til 10 % af facadearealet på boliger eksklusiv vinduer må udføres i andre materialer. 9.4 Synligt teglstensmurværk skal udføres med blødstrøgne, vandstrøgne eller kulbrændte sten med farvespil i grå og brunlige nuancer. 9.5 Pudsede og vandskurede facader skal fremstå hvide eller grå. 9.6 Træhuse skal fremstå i sorte, hvide, brune eller grå nuancer og skal udføres i vandret klinkbygning eller i lodret plank med listedækning, som vist på skitser i margen på side Tage skal udføres som flade tage, med ensidig taghældning, som sadeltag eller som forskudte tagflader, som vist på tegning i margen. 9.8 Taghældningen i områderne A-C skal være mellem 5º og 45º. 3 Eksempler på bebyggelsens mulige udformning og materialevalg er vist på referencefotos på side 7. Side 22

25 Bestemmelser Vandret klinkbygning Lodret plank med lister Grønne tage 9.9 Taghældningen i områderne D-G skal være mellem 5º og 30º Tage skal dækkes med refleksfri tegl- eller betontagsten, tagpap eller skifer og må ikke udføres med blanke eller reflekterende materialer Tage må udføres som grønne tage med en hældning på maksimalt 30º Ved taghældning over 20º skal tage med tagpap udføres med listedækning Tagbeklædning skal være sort eller i grå nuancer Tagrender og nedløb skal udføres i zink eller andet metal Vinduer og udvendige dørpartier skal udføres i træ eller aluminium På hver ejendom kan opsættes én antenne i en højde der ikke overstiger tagryggen Der må etableres solceller og solfangere på bygningers tage og ydervægge som en integreret del af bygningen. Solceller og solfangere må højst udgøre 1/4 af tagfladen og ydervægge og skal indbygges i tagfladen eller ydervæggen. Hvis solceller eller solfangere er en del af husets arkitektur, kan omfanget være større. Der skal ved valg af anlæg og materialer tages hensyn til bebyggelsens karakter, så der opnås en god helhedsvirkning. Anlæggene skal være refleksfri og må ikke give anledning til væsentlige gener i forhold til omgivelserne Der må etableres anlæg til genbrug af regnvand til brug for toiletskyl, vanding og tøjvask. 10.Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Mindst 25 % af det samlede grundareal skal udlægges til fælles sammenhængende opholdsarealer til rekreativt brug Ved tæt-lav byggeri med mere end 10 boliger skal der etableres et fælles opholdsareal må mindst 500 m Opholdsarealer skal friholdes for bebyggelse og oplag Der udlægges arealer til grønne områder, i princippet som vist på Lokalplankort, Bilag B og Illustrationsplan, Bilag C. Disse områder skal friholdes for bebyggelse og oplag De grønne områder skal beplantes så de får engkarakter, samt have spredte grupper med træer og buske Inden for de grønne områder skal der etableres en regnvandssø med et volumen på mindst 200 m 3, som vist på Illustrationsplan, Bilag C. Der skal etableres nødoverløb fra søen i tætte rør. Inden for samme område må der etableres et bassin og en vandrende der forbinder bassinet med regnvandssøen. Bassin, regnvandssø og vandrende skal etableres efter retningslinjerne i Esbjerg Kommunes vejledning Smukke Byområder af oktober Ved blanke materialer menes reflekterende blanke metalplader, glaserede tagsten samt engoberede tagsten, der af Esbjerg Kommune vurderes at være blanke og reflekterende, dvs. højst glans 18 efter Dansk Standard. Side 23

26 Bestemmelser Princip for belysning 10.7 I gaderummene skal der plantes løvtræer i princippet som vist på Illustrationsplan, Bilag C. Træerne skal plantes med maksimal indbyrdes afstand på 15 meter Mod det vestlige skel skal der etableres et 3-rækket hegn i mindst 5 meters bredde, med en mindste fri afstand til boliger og terrasser på 3 meter Træer og buske i grønne arealer, gaderum og beplantningsbælter skal være følgende sorter: birk, alm. røn, vintereg, slåen, bærmispel og tjørn eller lignende. Træer og buske skal anvendes, så der af tryghedsfremmende hensyn ikke opstår områder uden mulighed for ud- og indkik I tilknytning til den enkelte bolig skal der på terræn etableres udendørs opholdsareal som terrasse eller gårdhave på mindst 50 og højst 200 m 2. Heraf må højst 25 m 2 være befæstet Mellem private opholdsarealer og grønne arealer må der etableres løvfældende fritvoksende hække i en højde på maksimalt 1,2 meter, ensartet for hvert delområde Mellem terrasser på dobbelthuse må opsættes hegn i 1,8 meters højde Belysningen i gaderummene skal etableres som punktbelysning i en højde af maksimalt 4 meter, eller som belysning på boligerne, i princippet som vist på illustration i margin Belysningen i de grønne områder må kun opføres som nedadrettet punktbelysning Affaldsbeholdere og lignende skal anbringes eller afskærmes på en sådan måde, at de ikke er synlige fra de omkringliggende friarealer, veje, stier eller naboer Hvis der anlægges legearealer med bakker mm., der vil blive udsat for stort slid, skal de dækkes med mindst 1 meter ren jord For at forhindre komprimering af jorden skal fremtidige grønne arealer beskyttes mod tung trafik, byggepladsetablering og byggematerialeopbevaring i nedrivnings- og etableringsfasen Udendørs oplagring må ikke være synlig fra omgivelserne Der må ikke opbevares lystbåde, uindregistrerede campingvogne og lignende på opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening 11.1 Med det sigte at forestå drift og vedligeholdelse af områdets fælles friarealer, beplantning, veje, stier og fællesanlæg, jf. 6.2, 6.8, 10.1 og 10.2, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune. 5 Opstilling af campingvogn, som vil gøres til genstand for boligmæssig udnyttelse, der ikke er rent forbigående art, kræver byggetilladelse jævnfør Byggelovens 2. En sådan tilladelse kan ikke forventes givet af Esbjerg Kommune. Side 24

27 Bestemmelser 11.2 Grundejerforeningen skal oprettes af grundejerne, når mindst 25 % af grundene er solgt, eller når Esbjerg Kommune kræver det Grundejerforeningen skal efter krav fra Esbjerg Kommune optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, afskærmende beplantninger, veje, stier og fællesanlæg, der er nævnt i , , og Overdragelsen skal ske som en samlet overdragelse. For at varetage disse forpligtelser skal Grundejerforeningen udarbejde en anlægs-, drifts- og plejeplan for de fællesarealer, grønne arealer og afskærmende beplantning, der er nævnt i 10.5 og Planen skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, og til at kræve fornøden sikkerhed herfor hos medlemmerne. 12.Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand- og elnet, før den tages i brug Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme, hvis det ikke kan dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergi bygninger i Bygningsreglementet Før ny bebyggelse tages i brug skal de veje, stier og den parkering, der er nævnt i , være etableret i godkendt omfang eller i takt med byggeriet Før ny bebyggelse tages i brug, skal de opholdsarealer og den afskærmende beplantning, der er nævnt i 10.4 og 10.8, være etableret i godkendt omfang eller i takt med byggeriet. 13.Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune. Inden for lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelser søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jfr. nedenfor: 13.2 Jordforurening: Inden for lokalplanområdet er der ejendomme, der er kortlagt iht. Lov om forurenet jord. For disse ejendomme skal Esbjerg Kommune give tilladelse efter jordforureningslovens 8, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse (som f.eks. til boligformål). Før jord flyttes fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det Side 25

28 Bestemmelser berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. 14.Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret, for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 15.Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr. Lp udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 18. juni Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 26

29

30

31 17kz 17kt 17ku 17ae 7000hl A Slåenvej B D 17bn C 17cø E F G 17ak 2rl Meter Signaturforklaring Lokalplangrænse Byggefelter Grønne områder Beplantningsbælte Hovedvandledning m deklarationsbælte Udlagte veje/stier Vejadgang Stiadgang Bilag B Lokalplan Lokalplankort Dato: 6. januar 2012 Mål 1:1000

32

33 ± Bilag C ^ Lokalplan Illustrationsplan Dato: 13. januar 2012

34

35 ± ^ Bilag D Lokalplan Principsnit for veje Dato: 13. januar 2012

36

37 ^ Bebyggelse Bebyggelse Snit A-A Bebyggelse Bebyggelse Snit B-B Bebyggelse Snit oversigt Snit C-C 1 etage Bebyggelse Snit C-C Snit D-D 2 etager Bilag E Lokalplan Principsnit igennem bebyggelsen Dato: 5. december 2011

38

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Lokalplan nr. 531 Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Februar 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej Lokalplan 21-040-0003. Bramming Østby Tæt lav byggeri ved Gabelsvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 Lokalplan 01-020-0004 Strandby Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 August 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan Hjerting By. Erhverv ved Bytoften

Lokalplan Hjerting By. Erhverv ved Bytoften Lokalplan 05-010-0009 Hjerting By Erhverv ved Bytoften Juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplan 01-040-0001 Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Åben lav boligbebyggelse ved Granly.

Åben lav boligbebyggelse ved Granly. Lokalplan nr. 40-050-0002 Øster Vedsted Åben lav boligbebyggelse ved Granly. Oktober 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Lokalplan nr. 01-080-0003. Østerbyen, Esbjerg Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Februar 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere