Videoanalyse som værktøj i et lærerteam. - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videoanalyse som værktøj i et lærerteam. - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning"

Transkript

1 Videoanalyse som værktøj i et lærerteam - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning

2 Birgitte Lund Nielsen & Martin Sillasen (2014): Videoanalyse som værktøj i et lærerteam med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning Udgivet af: Center for Scienceuddannelse (CSE) Aarhus Universitet C.F. Møllers Alle, Aarhus C. I forbindelse med QUEST; projektsamarbejde mellem VIAUC og CSE, AU 2

3 Indhold Indhold Indledning og baggrund om videoanalyse Læringssyn og analysetilgang Videoanalyse i et fagteam Plan for videoanalyse i fagteam Teoretiske linser Undersøgende samtale Kommunikative tilgange Typer af spørgsmål Motivation autonomi og selvbestemmelse Taksonomier tilgangen til den naturfaglige indhold International forskning og udvikling Synlig læring Videoclubs Professional vision Referencer Appendix 1: Elev-videoproduktioner Appendix 2: Tekniske værktøjer til optagelse, redigering og deling af klasserums-video 16 Appendix 3: Skemaer til videoanalyse Fra Beskrivelse til Analyse til Fortolkning Analysekategorier og koder Indledning og baggrund om videoanalyse Dette kompendium er skrevet målrettet modul 4 i QUEST projektet, til brug i arbejdet med at analysere video fra naturfagsundervisning under kursusmodulet og efterfølgende i naturfagsteam på de deltagende skoler. Vi håber dog, at teksten kan være til inspiration også i andre sammenhænge, fx for lærerstuderende, der ønsker at anvende video i deres bacheloropgave. I de seneste år har der været en del internationale forsknings - og udviklingsprojekter, som ser på klasserumsvideo som et analyse- og diskussionsværktøj for faglærere til at vurdere. elevernes læring. Video bruges også på en hel række andre måder i læreres professionelle udvikling, fx i forbindelse med udvikling af kompetence til klasseledelse. Men fokus i teksten her er, hvordan naturfagslærere kan bruge klasserumsvideo til at undersøge muligheder og begrænsninger for at støtte elevers læring via samtale og kommunikation i naturfagsundervisningen. Elevernes motivation for at lære naturfag inddrages også. Arbejdet i QUEST har vist, at mange deltagende skoler er i gang med en spændende udvikling med brug af elevernes videoproduktioner i naturfagsundervisningen, fx til brug i den formative evaluering. Vi synes, at dette arbejde er så lovende, og at disse tilgange trods forskelligheder bør kunne anvendes i synergi. Derfor har vi valgt at lave Appendix 1 med nogle eksempler. Hovedfokus er dog stadig på læreres analyse af klasserumsvideo. 3

4 Læreres videoanalyse kan både handle om brug af forskellige tekniske værktøjer, til optagelse og redigering, og om teoretiske linser ( briller at se med ), der anvendes til at analysere elevernes arbejde med det naturfaglige indholdsstof. Fokus er på det sidste, men vi har også valgt at tage nogle eksempler på tekniske værktøjer med i Appendix 2. Vi disponerer på denne måde, fordi forskningen har vist, at det som udgangspunkt mere er de teoretiske linser end de tekniske værktøjer, der kan blive afgørende for nye indsigter, når lærere anvender video til at kvalificere og udvikle undervisningen. 2. Læringssyn og analysetilgang Inden vi diskuterer nogle af de teoretiske linser, der kan anvendes til analyse af video, kommer her først et kort afsnit om videns- og læringssyn. Tilgangen til videoanalyse af elevernes læring og motivation bygger på en sociokulturel forståelse af læring. Det grundlæggende perspektiv er, at udvikling af (elevernes) tænkning og forståelse er funderet i sociale relationer og kommunikation. En sådan læringsforståelse blev først beskrevet af Wertsch (1991), og er fx uddybet i Dysthe (2003) og i Mercer og Littleton (2007). Vi lægger op til kvalitativ analyse af mindre klip 1, der er udvalgt fra en længere optagelse - en helhed-til del analyse (Erickson, 2006). Udvælgelse af klip til nærmere analyse kan med fordel ske ved, at se hele videooptagelsen igennem og notere større skift og interessante sekvenser på en tidslinje. Dette første valg vil ofte være baseret på mavefornemmelse, men noterne/tidslinjen er med til at fastholde, om det er en typisk eller atypisk situation, og hvorfor man fandt sekvensen interessant. Processen gentages indtil man har valgt en sekvens eller en serie af sekvenser til nærmere analyse. Overordnet set refererer dette til en hermeneutisk tænkning: At man forstår delen ud fra helheden og helheden ud fra delen. Hvad der er relevant at analysere afhænger af problemstilling, men bør kunne begrundes. Hvis man bruger klasserumsvideo i forskning er overvejelser om validitet og reliabilitet en nødvendighed, og ifm videoanalyse til bacheloropgave er det også vigtigt. Vi mener dog generelt, at det er sundt, at gøre sig overvejelser om, på hvilket niveau man kan drage slutninger, og hvad der kunne være alternative tolkninger, også når video bare anvendes i fagteamudvikling, der ikke som sådan skal rapporteres eller indgå i forskning. Hvis man analyserer video fra egen klasse kan der fx være bias både i udvælgelse af sekvenser, og den måde de fortolkes på (Goldman m.fl., 2007). Validitet og reliabilitet øges alt andet lige ved en gruppebaseret proces, hvor kolleger, der ikke har været involveret i den undervisningen, inddrages i analyse og fortolkning, og ved at anvende (flere) på forhånd teoretiske linser. 1 Analysekategorierne i kompendiet vil dog også kunne anvendes i kvantitativ analyse, f.eks. optælling af hvor ofte bestemte ting sker i en undervisningslektion. 4

5 3.Videoanalyse i et fagteam En fornuftig organisering hvis en gruppe faglærere, fx et fagteam 2, vil arbejde med klasserumsvideo fra egen skole vil være, at man aftaler et fælles teoretisk linse, fx undersøgende samtale og kommunikation, som i kompendiet her. Realistisk bør der bruges mindst en time på hvert klip/serie af klip, så man kan fx bruge halvdelen af et teammøde, så én lærer/klasse er på, og resten af tiden går med det almindelige teammøde, eller bruge et to timers møde kun på video og med tid til to sessioner. Derudover skal der selvfølgelig laves aftaler om det tekniske, hvem filmer og klipper, hvordan deler man videoen mm. - se Appendix Plan for videoanalyse i fagteam Alle deltagere forbereder sig ved at se videoen igennem og notere minuttal på det, man gerne vil diskutere med de andre. Det vil være overkommeligt, hvis den optagede session er klippet ned til min inden den deles. Sessionen bør starte med, at læreren fra den klasse, der er på, har tid til at forklare lidt om det forløb, der er i gang, herunder læringsmål. Her kan også præsenteres en oversigt over, hvornår i timen videoen er taget fra (tidslinje se ovenfor) Man kan herefter køre flere runder, hvor alle bidrager, fx en runde med fokus på lærerens facilitering af elevernes undersøgende samtale og ide-generering (se nedenfor), en runde med fokus på elevernes begrebsforståelse, og eventuelt en runde med øvrige ting man har fået øje på. Det er vigtigt, at det er den lærer, der er på, der afgør om man gerne vil have de sidste skud fra hoften. En god måde kan være, at alle i hver runde vælger én ting der fungerer godt, og én der kan kvalificeres i relation til de nævnte teoretiske linser. Det kan være en hjælp undervejs at tænke i de tre trin: Beskrivelse, Analyse og Fortolkning (hjælpeskema i Appendix 3). Så alle gør sig umage med at beskrive hvad man ser, før man springer til fortolkning. Skemaet vil også kunne bruges til at kondensere en analyse, fx i en bachelorrapport. Sessionen afsluttes med, at læreren fra den klasse der er på, samler op på hvad han/hun tager med videre, og ønsker at kvalificere fremadrettet. Det kan også give mening, at de andre deltagere bidrager med, hvordan diskussionen har giver dem ideer til at kvalificere egen undervisning, og måske har man som fagteam fået øje på noget, man vil arbejde videre med sammen. 2 En gruppe lærerstuderende, der bruger video i deres bacheloropgaver, vil naturligvis kunne organisere sig på samme måde 5

6 4.Teoretiske linser Det man ser afhænger som bekendt af de briller man ser med, læs fx om professional vision i afsnit 5.3. Nedenfor foreslår vi et antal forskellige begrundede teoretiske linser. Det hele samles i et hjælpeskema i Appendix 3, men vi vil understrege, at man ikke nødvendigvis behøver at tage alle disse vinkler med i en videoanalyse. Man kan fx godt vælge bare at analysere nogle klip ift. hvad det er for kommunikative tilgange (se nedenfor), der anvendes. Når man vil analysere klasserums 3 video for at se indikationer på elevernes læring, og motivation for at lære, vil det naturlige sted at starte, når man tænker læring som det er rammesat her, være at se på interaktion og kommunikation. Det vil sige, hvordan eleverne interagerer med hinanden og med læreren, hvis det er en situation, hvor der er en lærer til stede. Hvordan de arbejder med det faglige indhold og hvilke indikationer, der kan være på om de er motiverede. Man får dermed fat i læringens tre dimensioner: Indhold, drivkraft og samspil (Illeris, 2006). Forskning i -/udvikling af - videoanalyse af praktisk og undersøgende naturfagsundervisning i skandinaviske klasserum (Explora: Ødegaard m. fl., 2011), har anvendt disse tre dimensioner, og har udviklet en kodebog, til brug for både kvantitativ og kvalitativ analyse, med tre hovedkategorier: 1) elevernes aktivitet, interaktion og kommunikation, 2) lærerens aktivitet og spørgsmål/svar, og 3) tilgangen til det naturfaglige indhold. Denne opdeling afspejles i Appendix 3, dog er dette mindre omfattende, så Explora hæftet kan være et supplement til dette kompendium, for dem der vil mere i dybden. I QUEST findes andre kompendier, der lægger vægt på dels undersøgende naturfagsundervisning, IBSE (Sillasen, 2012), og dels på elevernes hverdagsforestillinger og begrebsudvikling (Nielsen, 2013). Begge kompendier kan være relevante, når man diskuterer en videoanalyse. Lidt firkantet kan man sige, at elevernes hands-on: de praktisk undersøgende aktiviteter, og minds-on: de dialogisk undersøgende aktiviteter er som yin og yang, hvis vi vil udvikle, den måde vi bedriver naturfagsundervisning på. Det kan fx give ny og spændende indsigt også i IBSE, at undersøge, hvad eleverne samtaler om og hvordan læreren indgår i samtalen, både når der er gang i eksperimenter og ved introduktioner og opsamlinger i klassen. Så spørgsmålet om IBSE vil naturligt kunne indgå i diskussioner og konklusioner. Identificering af hverdagsforestillinger vil med fordel kunne indgå i analysen, og er med i skemaet i Appendix 3. Se også Appendix 1 ift. overvejelser om elevernes hverdagsforestillinger. 4.1 Undersøgende samtale Naturfagsdidaktisk forskning peger på at elevernes læring stimuleres gennem såkaldt undersøgende samtale (Barnes, 2009). Det ser ud til at elevernes forståelse af komplekse fænomener gradvis kan udvikles gennem samtale, hvor de måske lidt famlende prøver sig 3 Eller video af andre situationer, med deltagere der forventes at skulle lære noget, f.eks. i det uformelle læringsrum. 6

7 frem, oftest med brug af hverdagssprog. Stilladserende input og spørgsmål fra læreren kan være afgørende for at stimulere en sådan undersøgende samtale, både blandt elever i en gruppe, når de fx er i gang med praktiske eksperimenter, og ved helklassediskussion. Så kan man som lærer senere, når eleverne fx skal præsentere noget for hinanden, stille krav om brug af naturfagligt sprog og de korrekte begreber. Barnes (2009) understreger den undersøgende samtale som der, hvor man er i gang med at lære, mens den præsenterende samtale groft sagt viser, om man har lært. Videoanalyse kan fange både skift mellem hverdagssprog og -perspektiv og naturvidenskabeligt sprog og - perspektiv, og de typer af spørgsmål, der anvendes. Det sidste gør vi mere ud af i afsnit 4.3, men først en matrix med 4 forskellige kommunikative tilgange, som er lidt mere finkornet end bare skelnen mellem undersøgende og præsenterende samtale, men i øvrigt udviklet i det samme forskningsmiljø. 4.2 Kommunikative tilgange Eduardo Mortimer og Phill Scott har analyseret video fra en lang række naturfaglige klasserum og har udviklet en model med to dimensioner: Interaktiv kontra Ikke-interaktiv og Dialogisk kontra Autoritativ. Sat sammen i en matrix giver det de fire typer af kommunikativ tilgang, der er vist i figur 1 (Mortimer & Scott, 2003). De vandrette kategorier handler om interaktion - hvorvidt der er én eller flere, der siger noget. De lodrette kategorier handler om tilgangen til det faglige stof. Vær OBS på, at der kan godt være interaktion altså flere der siger noget uden at det er en dialogisk tilgang til stoffet. Dialogisk Interaktiv Interaktiv/dialogisk: Lærer og elever (eller elever alene) undersøger ideer, genererer ny mening, stiller åbne og autentiske spørgsmål og lytter til og arbejder med forskellige synsvinkler Ikke interaktiv Ikke interaktiv/dialogisk: Læreren (eller en anden der fremlægger noget) overvejer forskellige synsvinkler og undersøger forskellige perspektiver. Autoritativ Interaktiv/autoritativ: Læreren leder elever igennem en sekvens af spørgsmål og svar frem mod et bestemt syn på sagen/ stoffet. Kaldes ofte triadisk dialog, IRE, hvor I er startspørgsmål, R er svar og E er tilbagemelding på om svaret er korrekt. Ikke interaktiv/autoritativ: Læreren (eller en anden der fremlægger noget) præsenterer et bestemt syn på stoffet/sagen Figur 1: Fire forskellige kommunikative tilgang. Efter Mortimer & Scott,

8 Modellen er i forskning mest brugt til at analysere helklasse diskussion, men kan også bruges ved gruppearbejde. Dog er den interaktive autoritative kvadrant noteret som læreren leder eleverne. Denne kategori kan i princippet også bruges om elev-elev samtale, hvor der er én i en gruppe, der tager førertrøjen, og autoritativt bestemmer, hvordan opgaven angribes. Men vi fremhæver IRE struktur styret af læreren, fordi undersøgelser har vist, at man skal være opmærksom på, at mange lærere ubevidst bruger denne form: stiller spørgsmål (I), får et svar fra en elev (R) og giver tilbagemeldingen: Ja det er rigtigt eller nej, det er forkert (E). Det er vigtigt at understrege, at Mortimer og Scott s pointe ikke er, at al undervisning skal være interaktiv/dialogisk. Pointen er derimod, at alle kommunikative tilgange kan have deres berettigelse, man skal bare være opmærksom på, at bruge tilgangen bevidst i forhold til de mål, man har med den pågældende del af undervisningen. En interaktiv/dialogisk tilgang må være det rigtige, hvis målet er at få elevernes ideer og synspunkter på banen. En sådan idegenererende fase kan fx være vældig god i starten af et IBSE forløb, for at få et billede af elevernes tanker og ideer. En interaktiv/autoritativ tilgang vil typisk få eleverne til at komme med korte svar, der direkte refererer til en evt. lærebog. En sådan tilgang kan være berettiget senere i et forløb, når man vil sikre sig, at eleverne har fanget de faglige pointer, og at evt. hverdagsforståelser identificeret i starten er rettet. Problemet opstår først ved ubevidst og udbredt brug af IRE. Selv om det ikke handler om rigtig/forkert kommunikativ tilgang understreger Mortimer og Scott (2003), at en interaktiv/dialogisk tilgang er potentielt motiverende for eleverne. Her er de i overensstemmelse med (Nystrand, 1997), der har forsket i, hvordan åbne autentiske spørgsmål, og brug af optag kan være med til at engagere eleverne i arbejdet med det faglige indhold. Optag vil sige, at der inkorporeres ord eller formuleringer fra et tidligere udsagn. Dette kan ses som en indikation på, at samtalen udvikler sig, så flere stemmer bidrager (Dysthe, 2003). Det ser altså ud til, at måden der stille spørgsmål er vigtig, og, sammen med andre ting, kan være med til at motivere eleverne. Først lidt om typer af spørgsmål og derefter om motivation for at lære naturfag. 4.3 Typer af spørgsmål Et autentisk spørgsmål er et spørgsmål, som kan besvares på flere forskellige måder, og hvor den, der spørger, ikke forventer ét bestemt svar. Modsat kan et lukket spørgsmål kun besvares med ét korrekt svar. Undersøgelser har som beskrevet ovenfor vist en udbredt brug af IRE med lukkede testspørgsmål: læreren spørger om noget han allerede ved, for at høre om eleven også ved det. 8

9 Der er mange teknikker til at bruge mere autentiske spørgsmål (fig. 2), hvor der spørges på en måde, som viser, at man faktisk søger information om, hvordan eleven tænker - ikke bare bekræftelse på, at han/hun har læst, og kan trække information ud af teksten (Nystrand, 1997). Det behøver ikke nødvendigvis være helt åbne spørgsmål. Kan bruges,l at ak,vere - og undersøge for- forståelse 2. Undersø- gende spørgsmål 3. Udfordrende spørgsmål Kan bruges,l at få eleven,l at tænke videre og erkende faglige sammenhænge Kan bruges,l at finde ud af, hvad for et problem eleven er stødt på 1. Opklarende spørgsmål Figur 2: Forskellige spørgsmålstyper. 4. Evaluerende spørgsmål Kan bruges,l at undersøge, om eleven har forstået faglige sammenhænge Autentiske spørgsmål og optag er centrale dele af det Olga Dysthe kalder det flerstemmige klasserum. Internationale klasserumsstudier har vist, at elever i klasser med udbredt brug af autentiske spørgsmål, optag og det man kan kalde høj-niveau feedback, lærer mere (Nystrand, 1997). Høj-niveau feedback betyder i Nystrands forståelse, at læreren ikke bare anerkender elevers bidrag i en diskussion med godt eller god ide, men anerkender og inddrager elevers bidrag på en måde, så det påvirker retningen for samtalen. Når Nystrand taler om sådanne dialogiske klasserum bygger han grundlæggende på Bachtins forståelse af dialog, ligesom Dysthe (2003) gør med brug af begrebet det flerstemmige klasserum Motivation autonomi og selvbestemmelse Der findes en lang række motivationsteorier (Skaalvik & Skaalvik, 2007; Brophy, 2004). Overordnet set skelnes mellem indre og ydre motivation. Elevernes tro på, at de kan lykkedes med det faglige, deres selvbestemmelse og autonomi og lærerens 4 Se f.eks. Dysthe, 2003 for at læse mere om Backtins forståelse af dialog 9

10 autonomiunderstøttelse, fremhæves på forskellige måder, som noget der kan stimulere indre motivation. Men hvordan kan man bedst undersøge elevers motivation? Om man er motiveret for noget er grundlæggende en indre følelse, og det er derfor velbegrundet at undersøge motivation ved at spørge folk, om de er/var motiveret. Den klassiske undersøgelsesmetode er derfor interview, men det har vist sig at video kan supplere (Andersen & Nielsen, 2013). Fx har et casestudie med videoanalyse af nogle elevers gruppearbejde, og efterfølgende interview med eleverne vist, at de fremhæver nogle bestemte situationer som motiverende med reference til egen autonomi og selvbestemmelse. Dette passer jo fint med teorien. Men videoanalyse af de pågældende situationer viser, at læreren agerer stilladserende i gruppearbejdet og kommer med relevante spørgsmål og input, og det er det, der leder elevernes arbejde videre (Andersen & Nielsen, 2013). Eleverne havde bare glemt disse indspark, når de tænkte tilbage, og nævnte dem ikke i interviewet. Pointen er, at lærerens indspark virkede efter hensigten: autonomiunderstøttende. Det er et tegn på autonomi, at man oplever, at have nået resultatet gennem egen indsats. Så for at præcisere - autonomi-understøttende læreradfærd handler ikke om laizzes-faire. Det handler om (gradvis) at overgive et vist ansvar til eleverne, men i løbende interaktion, hvor man som lærer stiller spørgsmål og nurser dem videre på en måde, så de tror de selv fandt ud af det hele! Kombination af at se på elevernes interaktion og dialog, lærerens spørgsmål, og tilgangen til det naturfaglige stof, som beskrevet her i kompendiet, vil derfor også kunne give indikationer på motivation for at lære naturfag (fig. 3). Fig. 3: Analyse af klasserumsvideo med fokus på: A)Hvad eleverne gør, B) Hvad læreren gør, og C) Tilgangen til det naturfaglige indhold - set sammen - giver indikationer på elevernes motivation for at lære naturfag. Efter Andersen & Nielsen,

11 Mens motivation kan være svært at se på video er det andeledes med elevernes engagement. Nystrand (1997) skelner i sine klasserumsanalyser mellem om elever er substantielt engageret, altså engageret i arbejdet med det faglige indhold, eller om de viser, det han kalder proceduralt engagement, hvor de måske nok gør det læreren beder om, men hvor evt. spørgsmål fra eleverne handler om, hvornår det skal afleveres, hvor langt det skal være, om de behøver gøre dit og dat. Mange af sådanne spørgsmål viser iflg Nystrand, at eleverne måske nok gerne vil klare sig godt i skolen, og leve op til forventningerne, men ikke er egentlig engageret i arbejdet med det faglige indhold. Hans forskning indikerer, at et proceduralt engagement uden substantielt engagement alt anden lige ikke fører til samme faglige udvikling. 4.5 Taksonomier tilgangen til den naturfaglige indhold Forskellige taksonomier kan anvendes i videoanalysen til at undersøge, graden af kompleksitet i arbejdet med det faglige indhold. Forskellige taksonomier kan anvendes til dette. Den mest kendte taksonomi er Blooms taksonomi (figur 4), men SOLO taksonomien (figur 5) anvendes efterhånden også mange steder (fx Hattie, 2013, s ). Figur 4: Blooms taksonomi. Jo højere op af trappen, jo højere kompleksitet. Det skal nævnes, at de seneste versioner af Bloom har taget at kreere eller skabe med som et øverste trin. Det vigtige er, at der er sammenhæng mellem mål og tilgang. Hvis målet er, at eleverne skal kunne diskutere og vurdere, er der noget galt, hvis eleverne sidder og arbejder med en opgave eller laver en fremlæggelse, hvor de refererer og beskriver. Men hvis målet er, at eleverne skal kunne beskrive eller give eksempler på, vil opgaver hvor eleverne arbejder på viden og forståelsesniveau være vel tilpassede. 11

12 En særlig vinkel ses i Krathwohls taxonomi med affektive mål, der drejer sig om udvikling i holdninger og følelser, knyttet til det, der skal læres. Udviklingen går fra en neutral reaktion til et stærkere, personligt funderet engagement - fra at være opmærksom på, til at reagere på og videre til at værdsætte, blive værdierne bevidst og have grundholdninger. Dette kan være svært at se på video, man kan af og til høres i elevers argumentation. SOLO-trin Nogle verber SOLO 1 (præ-strukturel): Brug af usammenhængende, irrelevant information. Svar der ikke giver mening. SOLO 2 (en-strukturel): Eleven kan identificere og anvende simple procedurer, med fokus på et enkelt relevant aspekt. huske, identificere, tælle, ordne, genkende, imitere, tegne, finde, navngive, citere, fortælle, SOLO 3 (fler-strukturel): Svarene fokuserer på flere relevante træk, men det er ikke integreret til en helhed. opliste, beskrive, kombinere, illustrere, beregne, rapportere, vælge, adskille SOLO 4 (relational): De forskellige dele integreres i en sammenhængende helhed; enkeltdele kædes sammen med konklusioner; meningen er forstået. SOLO 5 (udvidet abstrakt): Svarene generaliserer strukturen bagved; principper af en højere orden bruges til at bringe nye og mere omfattende spørgsmål ind i billedet sammenligne, kontrastere, forklare (årsag-virkning, ligheder-forskelle, styrker svagheder), analysere, relatere, anvende på nære problemer, konstruere, forudsige inden for samme domæne, opsummere, planlægge teoretisere, generalisere, hypotetisere, perspektivere, kritisere, anvende på fjerne problemer, opfinde, kreere, forbedre, løse uforudsete problemer Figur 5: SOLO-taksonomi. Illustrationer fra 5. International forskning og udvikling Til slut vil vi kort referere til en lille del af den omfattende forskning, der fremhæver mulighederne ved at bruge video til - i et lærerteam - at fokusere på og diskutere elevernes læring og udvikle undervisningen. 12

13 5.1 Synlig læring Brug af video i et lærerteam fremhæves fx af Hattie (2013), som en måde at arbejde med synlig læring. Synlig læring handler i Hatties forståelse om to ting: 1) feedback til eleverne på, og 2) lærernes (kooperative) analyse af elevernes arbejde og forståelse af det faglige indhold. Video kan anvendes i begge sammenhænge. Video i den formative feedback eksemplificeres kort i Appendix 1. Ift læreres kooperative undersøgelser i klassen inddrages klasserumsvideo i flere forskellige tilgange. Lesson study, som har rod i japanske traditioner, men er ved at brede sig globalt, bruger fx både fælles observation i klassen og video. Lesson study er i QUEST beskrevet andetsteds, så her refereres i stedet kort til en anden vinkel, nemlig amerikansk forskning og udvikling af såkaldte video-clubs. 5.2 Videoclubs En videoclub er en gruppe (fag)lærere, der mødes regelmæssigt over tid, for at dele og diskutere video fra egne klasserum. I princippet kan det være et fagteam, som det er beskrevet her, men interesserede lærere kan også bare vælge at gå sammen det være sig lærere fra samme skole, eller på tværs af skoler. Forskningen er fx beskrevet i Sherin og Han (2004), Sherin (2007) og van Es og Sherin (2008). Lærerne beretter om stort udbytte ved at have muligheden for, at træde et skridt tilbage og reflektere over egen og hinandens praksis uden handletvang, og analyse af arbejdet i videoclubs har vist, at refleksionen udvikler sig, fx fra at man i starten mest fokuserer på sig selv som lærer, til dybere refleksion og nuanceret analyse af elevernes læring. I nogle videoclubs har det vist sig at være en fordel, at have en udefrakommende facilitator, til at sikre struktur, fx som beskrevet ovenfor i 3.1. Det kan være sårbart at lægge video fra egen undervisning frem og det er vigtigt med aftaler og struktur. 5.3 Professional vision Dele af forskningen i videoclubs refererer til det antropologiske begreb professional vision (Goodwin, 1994), til at fange, hvad der kendetegner professionelles kompetence til at lægge mærke til og fortolke vigtige elementer i praksis. Goodwin har beskrevet professional vision i relation til mange forskellige professioner, fx kan man sige at geologen ser mønstre og processer på en dansk stenstrand hvor amatøren ser blokke og ral. For lærere handler det iflg. Sherin og van Es (2009) om tre ting: 1) at identificere hvad der er vigtigt i en undervisningssituation, 2) at bruge sin viden og erfaring til at argumentere om situationen og, 3) kunne se forbindelser mellem den særlige situation og bredere principper, der handler om undervisning og læring af det pågældende faglige stof. Det er håbet, at dette kompendium kan blive et værktøj til det. 13

14 6. Referencer Andersen, H.M. & Nielsen, B.L. (2013). Video-based analyses of motivation and interaction in science classrooms. International Journal of Science Education, 35(6), Barnes, D. (2009). Exploratory talk for learning. I N. Mercer & S. Hodgkinson (red.). Exploring talk in school. London: SAGE Brophy, J. (2004). Motivating students to learn. Routledge Dysthe, O. (2003). Dialog, samspil og læring. Aarhus: Klim Erickson, F. (2006) Definition and analysis of data from videotape: Some research procedures and their rationales. I: Handbook of Complementary Methods in Education Research pp Mahwah NY: Lawrence Erlbaum Associates, Goldman, R., Pea, R., Barron, B, Derry, S.J. (2007). Video research in the learning sciences. Mahwah NY: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), Illeris, K. (2006). Læring. Roskilde Universitetsforlag Mercer, N. & Littleton, K. (2007). Dialogue and the Development of Children s Thinking. Routledge Mortimer, E.F. & Scott, P.H. (2003). Meaning Making in Secondary Science Classrooms. Open University Press Nielsen, B.L. (2013). Elevernes naturfaglige begrebsudvikling- og eksempler på metoder til undersøgelse af denne. Nystrand, M. (1997). Opening Dialogue understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. Teachers College Press. Sherin, M.G. (2007). The development of teachers professional vision in video clubs. In R.Goldman, R.P. B. Barron & S.J. Denny (eds.). Video research in the learning sciences. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Sherin, M.G. & Han, S.Y. (2004). Teacher learning in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 20, Sherin, M.G. & van Es, E.A. (2009). Effects of video club participation on teachers professional vision. Journal of Teacher Education, 60(1), Sillasen, M.K. (2012). Introduktion til IBSE-didaktikken. Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S. (2007). Skolens læringsmiljø selvopfattelse, motivation og læringsstrategier. Akademisk Forlag Van Es, E.A. & Sherin, M.G. (2008). Mathematics teachers learning to notice in the context of a video-club. Teaching and Teacher Education, 24 (2), Wertsch, J.V. (1991). Voices of the mind a sociocultural approach to mediated action. Hempstead: Harvester Wheatsheaf Ødegaard, M., Andersen, H. M., Schoultz, J., Hultman, G., Nielsen, B. L., Löfgren, R., & Mork, S. (2011). Explora. Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom. Kimen. Oslo: Naturfagscenteret. 14

15 Appendix 1: Elev-videoproduktioner Læreres analyse af videooptagelser fra klassen, der viser elevernes arbejde med naturfag er én ting. At rammesætte elevernes arbejde med video i forbindelse med naturfagsundervisning er en helt anden. Vi ser dog en rigtig god mulighed for synergi, hvis fagteamet på en skole vælger video som indsatsområde, og arbejder på begge fronter. Elevernes videoproduktioner kan, hvis de deles og analyseres i fagteamet, give en stor indsigt i, hvordan eleverne forstår og tænker om det naturfaglige indhold, på samme måde som fælles analyse af klasserumsvideo, fra skolens naturfagsundervisning. Så de analysekategorier fra kompendiet, der handler om hverdagsforståelser, taksonomisk niveau, og sprog og perspektiv, vil også kunne inddrages i analyse af elevernes videoproduktioner, naturligvis sammen med læringsmål i det pågældende faglige forløb. En anden grund til at tage dette appendix med er, at flere QUEST skoler allerede er gået i gang med at anvende elevernes videoproduktioner i naturfagsundervisningen. Det fremgik bl.a. fra QUEST konference i Silkeborg d. 28/ , at der, indtil videre, er meget positive erfaringer med dette 5. Nedenfor nogle ideer til arbejdet med elevers videoproduktioner, delvist inspireret af erfaringerne fra disse skoler. En af overskrifterne fra en skoles fremlæggelse på QUEST konferencen var elevvideoproduktioner som proces og evalueringsform, og denne dobbelte brug er en rigtig god pointe. Synlig læring: Elevernes videoproduktioner vil ofte afsløre, hvis elevernes har nogle af de typiske hverdagsforståelser, som vi ved er udbredte indenfor naturfagene (fx Nielsen, 2013). Det er derfor værd at overveje, at elevernes video ikke bare bør være et produkt i en afsluttende fremlæggelse. Videoen kan være et værktøj i elevernes arbejdsproces, som løbende deles med læreren (og kammeraterne), så der er mulighed for at følge op på hverdags- og misforståelser. Formativ/deltagende evaluering: Flere QUEST skoler har anvendt elevers videoproduktioner i forbindelse med evaluering 5. Disse produktioner ser ud til at være velegnede artefakter til at udvikle evalueringen i den retning som meget skoleforskning og udvikling peger på. Dvs. hen i mod mere formativ evaluering og feedback til eleverne på deres læring, fx ved at inddrage artefakterne i elevsamtaler. Og hen imod mere deltagende evaluering. Deltagende evaluering vil, i modsætning til modtagende evaluering, hvor eleven fx får en test, sige at den enkelte elev selv er aktiv i udvælgelsen af noget, man gerne vil have feedback på. Deltagende evaluering kan også blive kooperativ ved at klassen kender kriterierne, måske er de med til at aftale de endelige kriterier, og så inddrages i at give hinanden feedback. Endelig er der gode erfaringer med at inddrage elevernes video i skolehjemsamtaler. Motivation/engagement: Erfaringerne fra QUEST skolerne peger på, at arbejdet med multimedieproduktioner er med til at engagere og motivere eleverne for arbejdet med det naturfaglige stof. Ift. de motivationsteorier der henvises til i kompendiet kan det hænge sammen med en grad af autonomi i processen, men også med at elevernes udfordres på deres kreativitet. Naturfag gøres synligt på skolen: Der er også set eksempler, hvor store elevers video, med deres forklarede eksperimenter i forbindelse med naturfagsprojekter, udstilles på skolen og ses/anvendes af de yngre elever. 5 Oversigt over parallelle spor på QUEST konferencen er tilgængelig for QUEST deltagere på skolekom, og her vil man i det pågældende spor kunne se nogle skoler. Det er oplagt at netværke og erfaringsudveksle. 15

16 Appendix 2: Tekniske værktøjer til optagelse, redigering og deling af klasserums-video Nedenfor er i listeform nogle eksempler på værktøjer, der kan anvendes. OBS: Dette er en igangværende liste, så bidrag meget gerne med flere eksempler: Videooptagelse og redigering: Der anvendes meget avanceret optageudstyr i forskningsprojekter med klasserumsvideo - eksterne mikrofoner, kameraer flere steder i klasse mm. Det må dog understreges, at man kan komme langt med små kameraer, tablets og mobiltelefoner. o Et udbredt windowsprogram til redigering er moviemaker: mens imovie er det mest udbredte redigeringsprogram til mac. De to programmer minder meget om hinanden. Når man arbejder med klasserumsvideo er behovet som oftest at kunne klippe sammen og sætte tekster på mm, og det fungerer generelt godt både i moviemaker og imovie. o Med imovie til ipad https://itunes.apple.com/dk/app/imovie/id kan man optage og redigere på den samme device. Det gør processen hurtig og enkel. o Lyd er ofte et stort problem på klasserumsvideo. Hvis en hel klasse er i gang med eksperimenter i et naturfagslokale er det svært at høre, hvad de enkelte grupper diskuterer. En low-tech løsning kan være at kombinere helklassevideooptagelse med diktafoner ved elevernes arbejdsborde. Platforme til deling: Videofiler er ofte store, så der er brug for en platform til deling. Skoletube, er oplagt til dette. Der er også en række andre fildelingsmuligheder, fx kan man på Vimeo https://vimeo.com lave lukkede fora på samme måde som på skoletube. Multimedie-produktioner: o I-motion er et simpelt værktøj til at lave stop-motion film o Explain everything er et eksempel på en applikation til at lave præsentationer, hvor man kan kombinere, billeder, film, tekst, lyd mm og ende ud med at gemme det som en film. Findes både til ipad og android. 16

17 Appendix 3: Skemaer til videoanalyse Fra Beskrivelse til Analyse til Fortolkning Videoklip/klasse Beskrivelse Hvad ser man i klippet? Analyse Hvad sker der set med den aftalte teoretiske linse? Fortolkning Hvad fortæller det om elevernes begrebsforståelse, motivation etc.? 17

18 Analysekategorier og koder Fokus på eleverne Fokus på læreren Elevernes engagement i arbejdet Elevernes samarbejde Elevernes begrebsforståelse Lærerens spørgsmål og svar Eleverne er tydeligt engageret i arbejdet med det naturfaglige indhold - der genereres nye ideer og samtales om de faglige sammenhænge (substantielt engagement) Eleverne løser opgaven, men uden egentligt engagement der genereres ikke nye ideer spørgsmål handler om, at få løst opgaven så hurtigt som muligt (proceduralt engagement) Eleverne er off-task de arbejder ikke med opgaven Der er tegn på synergi i samarbejde - at alle i en gruppe bidrager, at de samtales og laves elev-elev optag Der er tegn på manglende synergi i samarbejdet, bestemte elever styrer, gruppedeltagere overrules Er der eksempler på hverdagsforståelser og faglige misforståelser? Autentiske spørgsmål opklarende undersøgende udfordrende evaluerende Lukkede spørgsmål Optag Høj niveau feedback Fokus på tilgangen til det naturfaglige indhold Taksonomisk niveau Niveauer fra taksonomier s Kommunikativ tilgang De fire typer af kommunikativ tilgang: Interaktiv/dialogisk Interaktiv/autoritativ Ikke interaktiv/dialogisk Ikke interaktiv/autoritativ Sprog og perspektiv Hverdagssprog Naturvidenskabelig sprog Hverdagsperspektiv Naturvidenskabeligt perspektiv 18

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Af Lene Herholdt Artiklen diskuterer hvorfor det er nødvendigt at satse på netop læseforståelse

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere