Årsrapport for Økonomistyrelsen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Økonomistyrelsen 2007"

Transkript

1 Årsrapport for Økonomistyrelsen 2007

2 1. Beretning Økonomistyrelsens mission og vision Årets faglige resultater ( ) Årets økonomiske resultat ( ) Oversigt over hovedkonti Forventninger til det kommende år ( ) Faglige krav og eksterne påvirkninger i Målrapportering Skematisk oversigt over mål og resultatkrav i Analyse og vurdering af målopfyldelsen Generelle bemærkninger til målopfyldelsen SINE Statens indkøb Pensioner Redegørelse for reserveret bevilling Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balance ( ) Egenkapitalforklaring Bevillingsregnskab Påtegning af regnskabet Ledelsens påtegning Koncernrevisions påtegning Bilag 1. Noter til Resultatopgørelse og Balance Note 1: Personale omkostninger. ( ) Note 2: Immaterielle anlægsaktiver, mio. kr. ( ) Note 3: Materielle anlægsaktiver, mio. kr. ( ) Note 4: Nedskrivninger ( ) Der er i 2007 ikke foretaget nogen nedskrivninger Note 5: Ny viden efter balancedatoen Bilag 2. Nøgletal Bilag 3. Gebyrfinansieret - og indtægtsdækket virksomhed Indtægtsdækket virksomhed Bilag 4. Tværministerielle ordninger Indledning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse og balance, omkostningsbaseret Driftsregnskab pr. hovedkonti, udgiftsbaseret Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Noter til regnskabet Bilag 5. Finansforvaltning Indledning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse og balance Driftsregnskab pr. hovedkonto Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Noter til regnskabet Bilag 6. Tipsfonde Indledning

3 6.2. Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab pr. hovedkonto Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Noter til regnskabet Bilag 7. Systemmæssige koncernopgaver, herunder pengeforsyning Indledning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse og balance Driftsregnskab pr. hovedkonto Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Noter til regnskabet Bilag 8. Opfølgning på resultatkontrakt til årsrapport Bilag 9. Oversigt over hovedkonti Tabel 1.4 Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

4 1. Beretning 1.1 Økonomistyrelsens mission og vision Økonomistyrelsen er en del af Finansministeriet og har som mission at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning. Det er visionen, at Danmark skal være blandt de bedste offentlige forvaltninger i Europa. Økonomistyrelsen varetager følgende hovedopgaver: Skabe grundlag for effektiv statslig regnskabs-aflæggelse og økonomistyring Navision Stat vedligeholdes som et tidssvarende, stabilt økonomisystem Kvalitet og effektivitet i varetagelsen af den statslige lønopgave Tidssvarende pensionsadministration med høj kvalitet Effektiv og korrekt forvaltning af de omfattede ordninger og af statens aktiver samt effektiv og korrekt administration af studielån. Kunderådgivning, kundesupport og kurser Effektivisering gennem innovation og digitalisering 1.2 Årets faglige resultater ( ) Økonomistyrelsen har i 2007 opfyldt 47 ud af de 62 resultatkrav, der fremgik af styrelsens resultatkontrakt for 2007, jf. tabel 1.1, svarende til 77,4 pct. (72,5 pct. i 2006). 8 resultatkrav kan ikke anses for at være opfyldt, mens 7 er delvist opfyldt. Kendetegnende for de delvist opfyldte resultatkrav er, at de enten består af flere underliggende resultatkrav eller delelementer, hvor ikke alle elementer i resultatkravet er opfyldt. Samlet set vurderes målopfyldelsen at være tilfredsstillende. De faglige resultater er opnået inden for styrelsens samlede økonomiske rammer inkl. tillægsbevilling. Tabel 1.1 Oversigt over opfyldelse af resultatkrav fordelt på hovedformål ( ) 1 Produkt Omk. Mio. kr. Antal i alt Delvist opfyldt 1: Effektiv økonomi- og regnskabsforvaltning mv. 43, Ikke opfyldt 2: NavisionStat mv. 27, : Statslige lønopgave mv. 76, : Pensionsadm. 19, : Finansforvaltning 5 b: Studielån 30,7 15, : Rådgivningsydelser 11, : Digitale løsninger 96, : Supplerende mål 90, I alt 411, Som anført i årsrapporten for 2006 har udviklingsarbejdet i 2007 været fokuseret på at udvikle Økonomistyrelsens produkter for at understøtte kundernes administration, styring og implementering på en effektiv 1 Efter aftale med Finansministeriets departement har enkelte resultatkrav været nedprioriteret som følge af Økonomistyrelsens deltagelse i arbejdet med Administrative servicecentre i staten. Disse resultatkrav indgår i tabellen. 1

5 måde. Desuden har der været arbejdet med driften af Økonomistyrelsens egne forvaltningsopgaver, for at de blev løst bedst, billigst og med høj kvalitet til gavn for borgere og opdragsgivere. Desuden har følgende mål fra resultatkontrakten været centrale i 2007: Der er udviklet metoder til at måle i hvilket omfang omkostningsreformens hensigter er opfyldt. Der er videreformidlet best practice, eksempelvis for likviditetsstyring og investeringsbeslutninger. Navision stat 5.0 er udviklet primo 2008 med henblik på implementering i Der er indgået af ny drifts- og vedligeholdelseskontrakt vedrørende SLS Der er indgået kontrakt om levering af et landsdækkende beredskabsnet (SINE) Der er indgået en ny kontrakt vedrørende SKB Endvidere er der i løbet af året foretaget analyser med henblik på at udfærdige beslutningsoplæg om udvikling og efterfølgende implementering af digitaliseringsprojekter i løbet af Hertil kommer at der i 2007 er gennemført en række projekter som følge af den tværoffentlige digitaliseringsstrategi. Samtidig har udviklingsaktiviteterne i 2007 været præget af, at Økonomistyrelsen siden 1. kvartal 2007 har bidraget med en væsentlig del af analysearbejdet i forbindelse med etablering af tværministerielle administrative servicecentre. Således har der været omprioriteret betydelige ressourcer hertil, hvorved nogle resultatkrav blev nedprioriteret og dermed kun delvist eller ikke opfyldt. 1.3 Årets økonomiske resultat ( ) Økonomistyrelsens resultat for 2007 blev et overskud på 8,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 11,6 mio. kr. i forhold til FL 2007 jf. nedenstående tabel 1.2 samt tabel 3.1 og 3.6. Resultatet anses for at være tilfredsstillende. I forhold til 2006 er dette en forbedring på ca. 4,2 mio. kr. Den væsentligste årsag er en besparelse på driften af NemKonto på alene 6,0 mio. kr. I 2007 er der indtægtsført 16,9 mio.kr. vedrørende reservation fra Af reservationen fra 2006 er 0,5 mio. kr. reserveret igen fra 2007 til I 2007 er der reserveret 21,9 mio. kr., hvilket svarer til en saldo på 22,4 mio. kr. vedr Økonomistyrelsens egenkapital er dermed i 2007 vokset til 86,7 mio. kr. inkl. startkapitalen på 21,1 mio.kr. Tabel 1.2. Økonomistyrelsens økonomiske hovedtal 2007 ( ) Mio. Kr. Regnskab 2007 Ordinære driftsindtægter - 420,2 Ordinære driftsomkostninger 408,0 Heraf personaleomkostninger 148,4 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 3,0 Ekstraordinære poster, netto 0,8 Årets resultat -8,4 Mio. kr. Status pr Anlægsaktiver i alt 148,4 Heraf immaterielle anlægsaktiver 122,4 Heraf materielle anlægsaktiver 25,9 Omsætningsaktiver i alt 171,3 Egenkapital 86,7 Hensatte forpligtelser 5,0 Øvrig gæld 228,0 2

6 I figur 1.1 er sammenhængen mellem indtægter og omkostninger hen over årene illustreret. Som det fremgår af figur 1.2 samt af bilag 2 er udnyttelsesgraden af lånerammen nedbragt i 2007 fra 76 pct. til 63 pct.. Økonomistyrelsens låneramme er i 2007 nedsat fra 202,0 mio. kr. til 183,0 mio. kr. Lånerammen har ikke været overskredet i løbet af året. Figur 1.1 Indtægter og omkostninger Figur 1.2 Låneramme og SKB-gæld 450,00 400,00 350, Bygge- og IT-kredit 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 Løn Af skr i vni nger Øvr i ge omkostni nger Indtægter Bevilling Mio. kr Langfristet gæld Låneramme 50,00 0, FFL08 Økonomistyrelsens egenkapital udgør med udgangen af ,7 mio. kr. en stigning på ca. 9,0 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til det overførte overskud samt primoreguleringer vedrørende anlæg og lager af telefoner der er blevet solgt, tilgået fra Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES). Den frie egenkapital udgør med udgangen af ,6 mio. kr. og den akkumulerede overskudsgrad jf. bilag 2 stiger fra 1 pct. til 2 pct. På FL08 er der budgetteret med et underskud på 25,0 mio. kr., som forventes dækket af det overførte overskud. Endvidere står Økonomistyrelsen overfor en implementering af Administrative Servicecentre (ASC) samt en modernisering af en række finansforvaltningssystemer, hvorfor det overførte overskud i et vist omfang vil blive anvendt hertil. I figur 1.3 kan egenkapitalens udvikling fra 2006 til 2007 ses, endvidere balancens sammensætning illustreret i figur 1.4. Figur 1.3 Egenkapitalens sammensætning Figur 1.4 Balancens sammensætning ,00 350,00 300,00 Mio. kr FFL08 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital Omsætni ngsakti ver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Kortf ristet gæld Langf r i stet gæl d Hensatte forpligtelser Egenkapi tal 1.4 Oversigt over hovedkonti Økonomistyrelsen har det regnskabsmæssige ansvar for en række hovedkonti, jf. bilag 9, tabel 1.4., 1.5 Forventninger til det kommende år ( ) Økonomistyrelsen arbejder ud fra sin mission og 8 strategiske indsatsområder, som er beskrevet i styrelsens forretningsstrategi og resultatkontrakt. Større opgaver og mål for 2008 er fastlagt i styrelsens resultatkontrakt, som kan ses på De økonomiske rammer de kommende år kommer til, at afhænge af implementeringen af de Administrative Servicecentre, hvorfor det er forbundet med uklarhed. Det forventes ikke at aflede problemer og der er taget højde for det ved, at indbudgettere forbrug af opsparing på FL 08 til implementeringen af de Administrative Servicecentre. 3

7 Oversigt over Økonomistyrelsen strategiske indsatsområder 1. Økonomistyrelsen vil drive og videreudvikle en af de mest effektive statslige regnskabsaflæggelser og økonomistyringer i Europa og sikre at omkostningsreformens hensigter opfyldes. 2. Økonomistyrelsen vil hjælpe med til at indhøste synergierne fra reformerne af den offentlige sektor ved at sikre grundlag for samling af administrative opgaver og selve udnyttelsen af sådanne systemmæssige stordriftsfordele. 3. Økonomistyrelsen administration af lån, tilskud, garantier, pensioner, løn og studiegæld skal være blandt Danmarks mest effektivt varetagne driftsopgaver. 4. Økonomistyrelsen vil understøtte bedre styring i hele staten både lokalt og centralt. 5. Økonomistyrelsen skal sikre den bedste udnyttelse af systemer og metoder, herunder formidle best practice til kunderne. 6. Økonomistyrelsen vil sammen med ejerne fremme innovation i den statslige administration med udgangspunkt i digitalisering. 7. Økonomistyrelsen vil til stadighed sikre udbuddet af de systemer, som er forudsætningen for effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse. 8. Økonomistyrelsen vil fremme benchmarking af effektivitet ved måling af omkostninger, kvalitet og service i staten via indsamling og anvendelse af tværoffentlige data. For Økonomistyrelsens kunder er det centrale behov at få varetaget en række administrative, økonomiske eller forvaltningsmæssige processer, hvori Økonomistyrelsens systemer og ydelser kun er delelementer. Økonomistyrelsen har for 2008 valgt at ændre sine produkter således, at de i højere grad fokuserer på kundernes behov og sammenhængende processer frem for det enkelte system eller ydelse. Produkttankegangen hænger også sammen med den kundestrategi, som er blevet udarbejdet: Økonomistyrelsen skal skabe værdi og udvikle med udgangspunkt i kundernes behov. Der er på den baggrund formuleret fem produkter: Statslige regnskaber, Statslig budgettering, Statsgarantier, tilskud og lån, Administration og styring og Human ressource, som dog først vil indgå i finanslovforsalget for Således er 2008 et transitionsår mod et nyt opgavehierarki. Økonomistyrelsen har i 2007 gennemført et projekt, hvor der er udviklet en model for måling af effekten af Økonomistyrelsens arbejde i forhold til mission og vision. Selve effektmodellen bliver ikke et styringsparameter i 2008, men der foretages en måling som Økonomistyrelsen ønsker at følge op på, om de udførte aktiviteter sikrer en bevægelse mod den overordnede mission og vision. Effektmodellen er opdelt i to dele Public Sector Value og Modified Good Governance Europe. Efter udarbejdelsen af en nulpunktsmåling efter effektmodellen i 2007 og en ny måling i 2008, vil der ved udarbejdelsen af resultat-kontrakten for 2009 være grundlag for videre overvejelser om, i hvilket omfang effektmodellen skal anvendes som styringsmekanisme fremover. 1.6 Faglige krav og eksterne påvirkninger i 2008 Administrative servicecentre (ASC) vil præge opgavevaretagelsen i Økonomistyrelsen i Dels i form af projekter som skal understøtte administrative servicecentre dels i form af udmøntningen af den politiske beslutning om etablering af et administrativt center for Løn, Økonomi og Rejser i Økonomistyrelsen. Herudover videreføres projekter fra 2007 i forlængelse af digitaliserings-strategien. Af projekter, som skal medvirke til at understøtte administrative servicecentre, kan nævnes digitalisering af den decentrale økonomiindrapportering, udvikling af SLS til administrative servicecentre, ny organisering af statens rejseadministration og best practice for lokal controlling i samarbejde med ASC mv. Endvidere kan nævnes projektet "Statens it-net", der er en forudsætning for etableringen af det administrative servicecenter for IT, samt projektet fælles e-indkøb og e faktura i staten. Udvikling og implementering af projekter i forlængelse af digitaliseringsstrategien er bl.a. initieret af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde. For 2008 kan nævnes anden fase af projekterne Single SignOn 4

8 løsning (Tværgående brugerrettighedsstyring), NemSMS (SMS påmindelser fra det offentlige til borgerne), Digital Dokumentboks for borgere og virksomheder samt FESD I og FESD II (Fælles offentlig elektronisk sags- og dokumenthåndtering). Andre projekter har samtidig stor bevågenhed så som sidste fase af SINE (SIkkerhedsNEttet) herunder overlevering til Rigspolitiet, udvikling og etablering af LMS (den fælles statslige læringsløsning under overskriften "Effektiv læring i staten ), udvikling af en rapportpakke til ØS LDV (Økonomistyrelsens Lokale- DataVarehus), konsolidering af Navision Stat og ikke mindst projekter i forbindelse med 3. fase af indkøbsprogrammet. 5

9 2. Målrapportering Økonomistyrelsens resultatkontrakt for 2007 indeholder 8 mål med i alt 62 resultatkrav. I 2007 var 48 af resultatkravene opfyldt. Samtidig var 6 resultatkrav kun delvist opfyldt, mens 8 resultatkrav ikke var opfyldt. Økonomistyrelsen vurderer målopfyldelsen som tilfredsstillende. 2.1 Skematisk oversigt over mål og resultatkrav i 2007 Økonomistyrelsens resultatkontrakt for 2007 og de i kontrakten aftalte resultatkrav retter sig mod opfyldelsen af de otte overordnede mål for Økonomistyrelsens produkter. Af tabel 2.1 fremgår produktresultaterne. Nogle produkter genererer overskud, mens andre genererer underskud. Der arbejdes til stadighed på at skabe balance inden for de forskellige produkter. Tabel 2.1 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter ( ) Opgave Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Andel af årets resultatkrav 1: Den statslige økonomi- og regnskabsforvaltning m.m. -56,5-6,2 55,9-6,8 15 pct. 2: Drift og udvikling af statslige økonomisystemer -43,4 34,7-8,7 8 pct. 3: Drift og udvikling af statslige lønsystemer -87,0 98,6 11,6 11 pct. 4: Pensionsadministration -30,0 24,6-5,4 8 pct. 5.a: Effektiv og korrekt forvaltning af de omfattede ordninger og af statens aktiver (Finansforvaltning m.m.) -46,7 39,4-7,4 5.b: Effektiv og korrekt administration af studielån. (Finansforvaltning m.m.) -27,2 20,3-7,0 11 pct. 6 pct. 6: Tværoffentlig digitalisering -81,3-26,8 123,8 15,7 18 pct. 7: Rådgivning, kurser m.m. (markedsvilkår) -14,9 14,5-0,4 I alt -137,8-282,4 411,8-8,4 94 pct.* * Det indgår yderligere fire resultatkrav vedr. hjælpefunktioner samt general ledelse og administration de udgør 6 pct. af de samlede resultatkrav. I bilag 8 fremgår årets målopfyldelse af resultatkontrakten på de specifikke mål. 2.2 Analyse og vurdering af målopfyldelsen Generelle bemærkninger til målopfyldelsen Økonomistyrelsens resultatkontrakt for 2007 er opbygget af 8 forskellige mål, der tilsammen giver et dækkende billede af Økonomistyrelsens virksomhed. Under hvert mål er der et antal resultatkrav, som konkretiserer kontrakten i forhold til de enkelte aktiviteter. De enkelte resultatkrav fremgår af bilag 8. Nedenfor er de enkelte mål gennemgået med særlig vægt på de mål, der ikke er opfyldt eller kun delvist er opfyldt. Mål 1:Skabe grundlag for effektiv statslig regnskabsaflæggelse og økonomistyring I 2007 blev 7 ud af 9 resultatkrav (77 pct.) på området opfyldt, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Projektet vedr. benchmarking af omkostningsreformen er ikke blevet gennemført som følge af en omprioritering i forbindelse med Økonomistyrelsens arbejde med Administrative Service Centre. Arbejdet er nu genoptaget og forventes gennemført i Det andet resultatkrav, der ikke blev opfyldt, omhandler de løbende regnskabsopfølgninger for statsinstitutioner, hvor Økonomistyrelsens kvartalsvise gennemgang har vist fejl i mere end 5 pct. Økonomistyrelsen følger løbende op og vurderer årsagerne mhp. en korrekt opfølgning hos institutionerne. Der har i 2007 været gennemført udbud af SKB, hvilket har givet en besparelse på 100 mio. kr. i kontraktperioden Mål 2: Navision Stat vedligeholdes som et tidssvarende, stabilt økonomisystem. På mål 2 er 3 ud af 5 resultatkrav (60 pct.) blevet målopfyldt, hvilket vurderes som mindre tilfredsstillende. De to ikke opfyldte resultatkrav skyldes forsinkelse af udrulningen af ØS LDV, idet gennemtestning af produktet har taget længere tid end planlagt. Projektet forventes implementeret i 1. kvartal I 17 pct. 6

10 forhold til 2006 har Økonomistyrelsen i 2007 i tilknytning til SKS lanceret et nyt rapporteringsværktøj, SKS-rapportering, hvilket vurderes at have øget anvendelsen af SKS, som nu betragtes som tilfredsstillende. Mål 3: Kvalitet og effektivitet i varetagelsen af den statslige lønopgave I 2007 er 6 ud af 7 resultatkrav (86 pct.) under målet opfyldt, hvilket Økonomistyrelsen vurderer som tilfredsstillende. Det ikke opfyldte mål skyldes den forsinkede udrulning af ØS LDV, der også har berørt den lokale rapporteringsløsning for SLS. I forhold til 2006 er målopfyldelsen forbedret for nogle mål og ellers fastholdt. Der har i 2007 været gennemført udbud af SLS opgaven og på den baggrund indgået kontrakt med CSC og Multidata, som sikrer en stabil økonomi for den statslige lønopgave i kontaktperioden Mål 4: Tidssvarende pensionsadministration med høj kvalitet På området er alle 5 resultatkrav (100 pct.) opfyldt, hvilket vurderes som meget tilfredsstillende. Der er således tale om en klar forbedring i forhold til 2006, hvor den samlede målopfyldelse på området var på 50 pct. Økonomistyrelsen har igangsat et samlet moderniseringsprogram for de nuværende Focussystemer. I moderniseringsprogrammet indgår det tidligere integrationsprojekt, jf. årsrapporten for Mål 5.a: Effektiv og korrekt forvaltning af de omfattede ordninger og af statens aktiver. Under mål 5a er der i 2007 opstillet 7 resultatkrav, hvoraf de 5 er opfyldt (71 pct.), hvilket anses for tilfredsstillende. Den manglende opfyldelse af de to resultatkrav skyldes, at det ikke er muligt af få behandlet 100 pct. af sagerne inden for den angivne tidsfrist, idet sagsbehandlingstiden opgøres inklusiv den tid borgeren har til at indsende evt. yderligere materiale i sagen. Økonomistyrelsen har i 2007 arbejdet med projektet Danmarks bedste finansforvaltning. Målet er at øge produktiviteten bl.a. gennem en udviklingsproces baseret på lean, der har fokus på optimering af arbejdsgange og organisering samt modernisering af forretningsgange og it-systemer mm. Mål 5.b: Effektiv og korrekt administration af studielån. Under mål 5.b. er alle 4 resultatkrav (100 pct.) opfyldt med udgangen af 2007, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Økonomistyrelsen har i 2007 arbejdet på en forbedret integration mellem Studielaan.dk s selvbetjeningsmuligheder og sagsbehandlingssystemet. Formålet er at forbedre selvbetjeningsmulighederne på hjemmesiden. Mål 6: Effektivisering gennem innovation og digitalisering På mål 6 er 9 ud af 11 resultatkrav (82 pct.) opfyldt i Dette vurderes som tilfredsstillende. Private virksomheders tilslutning til NemKonto er forsinket, men Økonomistyrelsen forventer, at de første virksomheder tilsluttes i 1. kvartal Projektet vedr. udbud af telefoni baseret på IP teknologi er forsinket pga. en nødvendig omprioritering af projektressourcerne i Økonomistyrelsen. Projektet er nu startet op med anvendelse af eksterne konsulenter og forventes afsluttet i Mål 7: Kunderådgivning, kundesupport og kurser I 2007 var 5 ud af 10 resultatkrav (50 pct.) opfyldt, hvilket ikke er tilfredsstillende. Årsagen til den manglende målopfyldelse skyldes for to af resultatkravene, at det ikke er lykkedes at reducere antallet af henvendelser, hverken på ordinære systemanvendelse eller vedr. pensioner og studielån. Samtidig er 15 pct. af de programlagte kurser aflyst i 2007 mod et mål på 5 pct. Aflysningerne fordeler sig med 2/3 dele på kurserne i systemanvendelse og 1/3 del på kurserne i koncepter og metoder. Aflysningerne har primært vedrørt de styringsrelaterede kurser. Endelig har Kundeområdet kun delvist opfyldt kravene vedrørende svartider ved telefoniske henvendelser og henvendelser på s. Mål 8: Koncernfælles og interne mål På mål 8 er 3 ud af 4 resultatkrav (75 pct.) opfyldt, hvilket må anses for tilfredsstillende. Målet vedr. bedømmelsen af de gennemførte revisioner er delvist opfyldt. Økonomistyrelsens årsrapport 2006 kunne påtegnes uden forbehold, mens Rigsrevisionen ved en pensionsrevision i Økonomistyrelsen i oktober 2007 fandt, at der på området var sket forbedringer siden sidste revisionsbesøg, men at de gennemgåede forretningsgange og de interne kontroller fortsat ikke var helt tilfredsstillende. Rigsrevisionens bemærkninger er taget til efterretning, og der er taget initiativ til at iværksætte flere tiltag på området. De vigtigste tiltag på området vedrører ansvarsfordelingen mellem Økonomistyrelsen og ansættelsesmyndighederne samt dokumentationen i pensionssystemet se afsnit nedenfor. 7

11 I det følgende er der udvalgt 3 fokusområder, der indeholder uddybende analyser og vurderinger i relation til målrapporteringen SINE Ved Akt 168 af 30. maj 2006 blev der i regi af Økonomistyrelsen nedsat et særligt forhandlings-sekretariat for på vegne af de statslige, de kommunale og regionale beredskaber at udbyde og indgå kontrakt om adgang til et fælles radiokommunikationssystem. Med Akt 168 blev bevilget 38 mio. kr., hvoraf de 13 mio. kr. blev reserveret til 2007 til færdiggørelse af aktiviteter fra Forhandlingssekretariatet har bestået af ca årsværk, der med bistand fra eksterne konsulenter, og Kammeradvokaten har udarbejdet udbudsmateriale, forhandlinger, evaluering af endelige tilbud og indstilling om valg af tilbudsgiver. Det samlede indkøb var tilrettelagt i to separate udbud vedrørende henholdsvis adgang til et landsdækkende radionet med mulighed for køb af radioterminaler og udbud om kontrolrumssoftware. Udbuddet af radionetværk blev afsluttet ved indgåelse af kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S den 29. juni I samme kontrakt blev der indgået en aftale om priser på radioterminaler. Kontraktsummen er 1,6 mia. kr. Udbuddet af kontrolrumssoftware blev igangsat i april 2007, og Økonomistyrelsen modtog endeligt tilbud i december. Der blev den 4. februar 2008 indgået kontrakt med Terma A/S med en samlet kontraktsum på ca. 300 mio. kr. Begge udbud blev gennemført som konkurrencepræget dialog i tæt samarbejde med repræsentanter fra beredskaberne. Karakteristisk for denne udbudsform er, at der i processen gennemføres en forhandling mellem udbyder og tilbudsgiver på grundlag af foreløbige tilbud frem til, at der afgives endelige tilbud, som leder frem til indgåelse af en kontrakt. For adgang til nettet afgav to tilbudsgiver hver syv foreløbige tilbud og for udbud om kontrolrumssoftware afgav to tilbudsgiverne hver tre foreløbige tilbud før afgivelse af de endelige tilbud. Det har således været en relativt ressourcekrævende proces både for Økonomistyrelsen og tilbudsgiverne. Med Akt 196 af 16. maj 2007 har Økonomistyrelsen i tæt samarbejde med beredskaberne påbegyndt opgaver forbundet med implementeringen af SINE. Der blev nedsat et SINE-sekretariatet med ca. 25 årsværk fra Økonomistyrelsen (herunder gengangere fra forhandlingssekretariatet) og indstationerede ressourcer fra Rigspolitiet til at foretage leverandør- og kontraktstyring, udarbejdelse af udrulningsplaner og håndtering af interessenter. Desuden er der i hver region nedsat en koordinationsgruppe med samme formål, således at alle danske beredskabsmyndigheder nu er repræsenteret i disse grupper. Af hensyn til projektets brede interessentflade er der endvidere gennemført en række formidlingsopgaver, herunder etablering af hjemmesiden Ved Akt. 196 blev der afsat en samlet økonomisk ramme for projektet på op til ca. 2,7 mia. kr. frem til år Heraf er afsat 200 mio. kr. til myndighedernes implementerings- og driftsorganisation frem til projektets afslutning. Af disse midler er bevilget 25 mio. kr. til SINE-sekretariatet i Heraf er reserveret 9 mio. kr. til 2008 til udskudte aktiviteter i forbindelse med implementering af nettet og kontrolrumssoftware. Akt. 97 vedr. tilslutning til indgåelse af kontrakt om indkøb af kontrolrumssoftware blev afgjort I løbet af 2008 overdrages projektet til Rigspolitiet Statens indkøb Indkøbssekretariatet blev overflyttet fra Finansministeriets departement til Økonomistyrelsen den 3. september Indkøbssekretariatet er organisatorisk placeret i området Tværoffentlig Digitalisering. Indkøbssekretariatet udruller Statens Indkøbsprogram, der blev iværksat i 2006 med henblik på at effektivisere det fællesstatslige indkøb. Under Indkøbsprogrammet foretages årligt en række EU-udbud med henblik på at indgå rammeaftaler på en række indkøbsområder. Udbuddene gennemføres bl.a. med inddragelse af statslige ekspertgrupper og eksterne tekniske konsulenter samt Kammeradvokaten. 8

12 Udover at gennemføre udbudsprocesser varetager Indkøbssekretariatet kontraktstyringen af de indgåede rammeaftaler, ligesom der følges op på de statslige institutioners anvendelse af de forpligtende indkøbsaftaler. Endelig indgår sekretariatet i Finansministeriets departements arbejde med at effektivisere indkøbet i kommuner og regioner. Første fase af indkøbsprogrammet omfatter indkøbsaftaler på de fire hovedkategorier: kontorvarer, kontormaskiner, kontormøbler og PC-arbejdsstationer. Aftalerne på første fase er beregnet til at have effektiviseret statens indkøb med små 300 mio. kr. i 2007, jf. tabel 1. Tabel 1: Samlede effektiviseringer af det statslige indkøb (mio. kr. - omkostningsbaseret). Fase fase ( ) 300,0¹ 325,0 350,0 350,0 350,0 2. fase ( ) 125,0 175,0 200,0 225,0 I alt 300,0 450,0 525,0 550,0 575,0 1 Effektiviseringen i 2007 er opgjort i 2007-priser. I anden fase af statens indkøbsprogram er der i 2007 gennemført seks udbud inden for indkøbskategorierne: IT-infrastruktur (servere, storage og PC-arbejdsstationer) og telefoni og datakommunikation (telefoni, hjemmearbejdspladser og datakommunikation). Derudover er der indgået en ny aftale om indkøb af Microsoft desktop-software. Ved udvælgelsen af kategorier i anden fase af statens indkøbsprogram blev lagt vægt på muligheden for at Koordinere indkøbet på færre leverandører, at Standardisere til færre standarder samt at forpligte de statslige institutioner til at benytte de indgåede indkøbsaftaler. For alle fem indkøbsområder i anden fase er der enten én eller tre leverandører på indkøbsaftalerne. Effektiviseringen ved anden fase af Indkøbsprogrammet forventes at udgøre knap 125 mio. kr. i Der har været meget fokus på, om Indkøbssekretariatet ved indgåelse af kontrakter med kun én leverandør svækker konkurrencen på sigt. Blandt andet er der derfor valgt forholdsvis korte kontraktperioder, således at udviklingen i markedet løbende kan monitoreres for at sikre vedvarende konkurrence. Forud for hvert udbud gennemføres en markedsvurdering, hvor der bl.a. er dialog med leverandører, brancheorganisationer og brugere. Generelt bruges der mange ressourcer på markedsvurderingerne, hvor hensigten er at opnå viden om hvordan det pågældende marked er skruet sammen. Endvidere er der iværksat en række initiativer i forbindelse med indkøbsprogrammet, som skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i konkurrencen om de statslige indkøbsaftaler. Deltagelse i de statslige udbud er gjort simpel og fuldt elektronisk, kravet om 3 års regnskaber, som ellers er normal praksis, er fjernet, og endelig opfordres mindre virksomheder til at gå sammen og byde i konsortier. Alle ministerområder er fra 1. januar 2007 forpligtet til kvartalsvist at indsende oplysninger om deres indkøb til Indkøbssekretariatet. Rapporteringen består af en oversigt over ministerområdets samlede indkøb fordelt på en række foruddefinerede indkøbskategorier. Desuden skal hvert ministerområde forklare køb, som måtte være foretaget uden for aftalerne, på de syv indkøbskategorier, der i 2007 var belagt med statslige forpligtende indkøbsaftaler Pensioner Hver måned bliver der udbetalt pension til ca pensionerede tjenestemænd. På årsbasis udbetales godt 19,2 mia. kr. For denne borgerrettede opgave, er der opstillet en række servicekrav til den løbende kundebetjening. I 2007 var der især fokus på sagsbehandlingstiderne for de ca årlige skriftlige henvendelser. Stikprøver viser, at de indkomne s i 2007 blev besvaret inden for målet på 48 timer. I 1. kvartal 2007 er der desuden etableret standard-kvitteringssvar på s. 65 pct. af alle øvrige skriftlige henvendelser blev i 2007 besvaret indenfor 4 dage, hvilket dels lever op til servicemålet på 55 pct. og dels er en forbedring i forhold til 2006 (62,1 pct.). Pensionsadministrationen er omfattet af et Lean-projekt, der det kommende år forventes at kunne medføre væsentlige service-forbedringer, jf. nedenfor. 9

13 Fra årsskiftet blev det muligt for alle tjenestemandspensionister at modtage deres pensionssedler i e-boks. Dette er en umiddelbar og naturlig serviceudvidelse ikke mindst i forhold til nye tjenestemandspensionister, da over 90 pct. af alle statsansatte får deres lønsedler i e-boks. Der er tale om en frivillig ordning, hvor pensionisterne kan vælge at få pensionsoplysningerne digitalt i stedet for med posten. Tilmeldingerne er ved udgangen af januar 2008 oppe på ca I oktober 2007 blev igangsat et tværgående lean-projekt - for pensionernes vedkommende i Kundeområdet. Projektets formål er at understøtte den overordnede strategi for Økonomistyrelsen, herunder styrelsens kundestrategi. Samlet forventes der en 10 pct. forbedring af produktiviteten ultimo En del af produktivitetsforbedringen skal omsættes til bedre og hurtigere kundeservice. Generelt ser det bedre ud end de foregående år, jævnfør tidligere bemærkning under mål 8. Rigsrevisionen udførte pensionsrevision i Økonomistyrelsen i perioden oktober Det var Rigsrevisionens samlede vurdering, at de gennemgåede forretningsgange og de interne kontroller på området ikke var helt tilfredsstillende. Rigsrevisionens bemærkninger er taget til efterretning, og der er taget initiativ til at iværksætte flere tiltag på området. De vigtigste tiltag på området vedrører ansvarsfordelingen mellem Økonomistyrelsen og ansættelsesmyndighederne og dokumentationen i pensions-systemet. Således har Økonomistyrelsen nu sikret, at den generelle ansvarsfordeling vedrørende beregning og udbetaling af pension mellem Økonomistyrelsen og ansættelsesmyndighederne er offentliggjort på Økonomistyrelsens hjemmeside Derudover er der udarbejdet en dokumentationsvej-ledning, der præcist klarlægger, hvad der skal foreligge af dokumentation på en sag. Der vil internt i Pensionskontoret blive fulgt op på, at dokumentationsvejledningen overholdes ved løbende stik-prøvekontroller Redegørelse for reserveret bevilling Som der fremgår af nedenstående tabel 2.2 var der i 2006 foretaget en reservation vedrørende Statens Selvforsikring på 1,35 mio. kr. Der er anvendt 0,85 mio. kr. vedrørende reservationen, men da projektet ikke er tilendebragt, er der foretaget en ny reservation på 0,5 mio. kr. som forventes anvendt i For så vidt angår de øvrige reservationer i 2006 på i alt 17,39 mio. kr., er der i alt anvendt midler for 16,89 mio. kr. for at afslutte projekterne. Tabel 2.2 Reservation, hovedkonto Opgave Reserveret år Reservation Primo mio.kr. Forbrug i året Reservation ultimo Forventer afslutning 1: Statsregnskab, statslig økonomi- og regnskabsforvaltning Tilpasning af SKS til bevillingsreformen, fase ,7 2,7 0,0 - Statens selvforsikring ,35 0,85 0, : Tværoffentlig digitalisering Fællesstamdataprojekt mv ,2 0,2 0, Radioprojektet SINE ,0 13,0 0, Diverse mindre projekter ,14 0,14 0, Radioprojektet SINE vedr. AKT , Radioprojektet SINE vedr. AKT , Diverse projekter i Indkøbssekretariatet , Statens IT-net , I alt 17,39 16,89 22,40 Hvad angår reservationen vedr. SINE AKT 168 reserveres 1,0 mio. kr. af den ordinære driftsbevilling. Af bevillingen på 25,0 mio. kr. vedrørende SINE AKT 196 er 15,9 mio. kr. anvendt i Aktiviteter svarende til 9,1 mio. kr. er udskudt og gennemføres i Af Indkøbssekretariatets bevilling på TB 2007 (9,2 mio. kr.) reserveres 6,0 mio. kr. til planlagte projekter i Hvad angår bevillingen på 6,0 mio. kr. til Statens IT-net reserveres det ikke forbrugte beløb på 5,8 mio. kr. Reservationsandelen ligger relativ konstant i 2006 og 2007 på henholdsvis 4,7 pct. og 6,1 pct. jf. bilag 2. 10

14 3. Regnskab Årsrapporten for Økonomistyrelsen er udarbejdet efter Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 8. januar For øvrige hovedkonti, som henhører under Økonomistyrelsens virksomhed, aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede principper. Der henvises til bilag 4, 5, 6 og Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets ØAV, som Økonomistyrelsen har udarbejdet. Årsrapporten for 2007 tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar 2003 samt årsrapporten for Resultatopgørelsen Økonomistyrelsens resultat i 2007 udviser et overskud på 8,4 mio. kr., jf. tabel 3.1, hvilket er tilfredsstillende. I forhold til FL 2007 er dette en forbedring på ca. 11,6 mio. kr., mens overskuddet er steget i forhold til Tabel 3.1. Resultatopgørelse, mio. kr. Note 2006 FL FL2008 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -120,0-97,9-142,9-110,1 Reserveret af indeværende års bevillinger 17,4 21,9 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -16,8-16,9 Indtægtsført bevilling i alt -119,4-97,9-137,8-110,1 Salg af vare og tjenesteydelser -157,0-155,7-174,0-171,8 Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter -0,1 Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt -276,6-253,6-311,8-281,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,4 Forbrugsomkostninger Husleje 16,4 15,4 17,5 15,5 Andre forbrugsomkostninger 168,4 170,0 172,8 213,0 Forbrugsomkostninger i alt 184,8 185,4 190,6 228,5 1 Personaleomkostninger Lønninger 111,7 110,4 132,2 145,9 Pension 15,7 22,6 17,3 Lønrefusion -4,2-3,0-4,1 Andre personaleomkostninger 1,5 3,1 Personale omkostninger i alt 124,8 130,0 148,4 145,9 Andre ordinære driftsomkostninger 22,7 20,3 4 Af- og nedskrivninger 46,2 43,5 48,7 50,5 Ordinære driftsomkostninger i alt 378,4 358,9 408,0 424,9 Resultat af ordinær drift 101,8 105,3 96,2 143,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -110,5-105,6-108,4-121,0 Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster -8,7-0,3-12,2 22,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -1,6-2,1-2,0 Finansielle omkostninger 6,0 3,5 5,1 5,0 Resultat før ekstraordinære poster -4,2 3,2-9,2 25,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger * 0,8 Årets resultat -4,2 3,2-8,4 25,0 * De 0,8 mio. kr. vedr. omkostninger til tilbudsgiver, der ikke fik opgaven i forbindelse med udbud i relation til SINE. Ændringerne mellem FL 2007 og det realiserede resultat kan dels henføres til mindre udgifter i forbindelse med NemKonto projektet på ca. 6,0 mio. kr. Endvidere er der en afvigelse på lønomkostningerne i forhold til FL 2007 på 18,5 mio. kr. Personaleomkostningerne er steget med 23,7 mio. kr. fra 2006 til 2007, hvilket hænger sammen med dels en stigning i årsværk på 16 (godt 8 mio. kr.), vedrørende telefoniopgaven, Indkøbssekretariatet samt SINE og dels en lønstigning på godt 2,3 pct. eller godt 3 mio. kr. samt en opløst hensættelse fra 2005 til 2006 på 11

15 7,7 mio. kr. Hensættelsen fra 2006 vedrørte rådighedsløn og blev foretaget i forbindelse med en tidligere organisationsændring. En tilsvarende opløsning fandt derfor ikke sted i år. I 2007 er hensat 3,3 mio. kr. til resultatløn og fratræden mv. En stor del af de registrerede meromkostninger kan således tilskrives en forskellighed i hensættelserne mv. fra årsrapport 2006 til Som det fremgår af bilag 2 er den andel af indtægterne, som kommer fra bevillingen (bevillingsandelen) stigende over den 3-årige periode ( ) fra 23,7 pct. til 32,8 pct. For 2008 budgetteres den dog faldende til 27,3 pct. Økonomistyrelsens ordinære bevilling udgjorde 97,9 mio. kr. i Hertil kommer 25,0 mio. kr., som er bevilget på aktstykker primært vedrørende opgaver i forbindelse med radioprojektet SINE. Endvidere fik Økonomistyrelsen tilført yderligere ressourcer på TB 2007, som følge af overtagelsen af opgaver vedrørende Indkøbssekretariatet, CFT-telefoni, Statens IT-net samt vedr. administrative service centre og finansiering af systemtilretninger til SKB/OBS. Som led i indkøbsbesparelsen har departementet ekstraordinært trukket 1,3 mio. kr. Netto øges bevillingen imellem 2006 og 2007 således med ca. 22,9 mio. kr. Som det fremgår af resultatopgørelsen, er forbrugsomkostningerne steget med 6,0 mio. kr. i 2007, hvilket dels skyldes stigninger på el og vedligeholdelse samt husleje, modsat 2006, hvor der var en besparelse på el og husleje. Tabel 3.2. Resultatdisponering ( ) Bortfald af resultatet - Resultat til videreførelse 8,4 Økonomistyrelsens overskud i 2007 disponeres til videreførelse til 2008, jf. ovenfor. 3.3 Balance ( ) Økonomistyrelses balance viser styrelsens aktiver og forpligtelser pr. 31. december 2007, jf. tabel 3.3. Der er udarbejdet 2 noter til balancen, som findes i bilag 1. Tabel 3.3. Balance, mio. kr. ( ) Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 21,1 21,1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 139,7 100,3 Reserveret egenkapital - Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 2,5 1,9 Overført overskud 56,6 65,6 Udviklingsprojekter under opførelse 4,3 20,2 Egenkapital i alt 77,7 86,7 Immaterielle anlægsaktiver i alt 146,4 122,4 3 Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser 2,4 5,0 Produktionsanlæg og maskiner 0,1 0,1 Inventar og IT-udstyr 5,7 4,8 Materielle anlægsaktiver i alt 5,8 4,9 Langfristede gældsposter Finansielle anlægsaktiver FF4 Langfristet gæld 137,0 107,2 Statsforskrivning 21,1 21,1 FF6 Bygge- og IT-kredit 16,1 8,3 Finansielle anlægsaktiver i alt 21,1 21,1 Langfristet gæld i alt 153,1 115,5 Anlægsaktiver i alt 173,4 148,4 Omsætningsaktiver Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 109,4 65,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 58,1 57,5 Likvide beholdninger Anden kortfristet gæld 3,0 6,0 FF5 Uforrentet konto -11,1-12,8 Skyldige feriepenge 19,6 24,7 FF7 Finansieringskonto 62,3 117,5 Reserveret bevilling 17,4 22,4 Andre likvider 0,2 0,8 Periodeafgrænsningsposter 3,0 1,8 Likvide beholdninger i alt 51,4 150,5 Kortfristet gæld i alt 101,0 112,5 Omsætningsaktiver i alt 160,9 171,3 Gæld i alt 254,1 228,0 Aktiver i alt 334,2 319,7 Passiver i alt 334,2 319,7 12

16 Som det fremgår af tabel 3.3 er de immaterielle aktiver faldet med ca. 16,0 pct. Dette skyldes at der ikke investeres i samme takt som de eksisterende aktiver afskrives, og opretholdelsesgraden jf. bilag 3 er således faldende over tid, men steget fra 2006 til Specielt SLS-aktivet geninvesteres ikke løbende, hvilket kan illustreres ved at der i 2007 er afskrevet 24,0 mio. kr. og aktiveret 0,9 mio. kr. Den langfristede gæld (FF4) skal modsvares af summen af den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne eksklusive udviklingsprojekter under opførelse. Tilsvarende skal saldoen for udviklingsprojekter under opførelse modsvares af IT- og byggekreditten (FF6). Som det fremgår af balancen er dette ikke tilfældet, og differencerne på henholdsvis 0,1 mio. kr. og -11,9 mio. kr. kan henføres til dels, at en række projekter fra udviklingskontoen er flyttet til anlægskontoen, og dels at der er aktiveret en række aktiver efter Eftersom Økonomistyrelsen har afventet slutafregningerne vedrørende disse aktiver/projekter, har det ikke været muligt at bogføre aktiveringen af disse før den , og det er ikke muligt at flytte likviditeten med tilbagevirkende kraft. Den uforrentede konto (FF5) er negativ med 12,8 mio. ved årets udgang, idet de kortfristede tilgodehavender på opgørelsestidspunktet oversteg de hensatte forpligtelser tillagt kortfristede gældsforpligtelser. Årsagen til at FF5 er negativ er at Økonomistyrelsen ultimo december 2007 har foretaget likviditets flytninger inden FF5 var gjort endeligt op. Der er blevet reguleret for dette i nyt år og FF5 ender med en positiv saldo på 50,8 mio. kr.: Hensatte forpligtelser: 5,0 mio. kr. Tilgodehavender: -65,8 mio. kr. Likvider: -0,8 mio. kr. Leverandører af varer og tjenesteydelser: 57,5 mio. kr. Anden kortfristet gæld: 6,0 mio. kr. Skyldige feriepenge: 24,7 mio. kr. Reserveret bevilling: 22,4 mio. kr. Periodeafgrænsningsposter: 1,8 mio. kr. Der er i nyt år foretaget en likviditetsflytning på 63,6 mio. kr. Langt størstedelen af Økonomistyrelsens anlægsaktiver består fortsat af immaterielle anlægsaktiver (82 pct.), hvoraf SLS udgør 61,3 pct. Økonomistyrelsens kortfristede gæld er i forhold til 2006 steget med 11,5 mio. kr. Samtidig er der sket et fald i omsætningsaktiver i form af tilgodehavender i 2007 med 43,6 mio. kr. Set ud fra et likviditetsmæssigt synspunkt forbedre faldet i debitorer likviditeten markant. I alt forbedres likviditeten med 54 mio. kr. Den likviditetsmæssige virkning fra den primære drift i 2007 har været positiv. Hovedårsagen til denne udvikling er dels at resultatet bidrager positivt og dels at den kortfristede gæld stiger med 11,5 mio. samtidig med at vores tilgodehavender nedbringes med 43,6 mio. Investeringsaktiviteter for 2007 har været på 24,1 mio.kr., hvilket primært kan henføres til et fald i vores immaterielle anlægsaktiver. Dette hænger bl.a. sammen med afskrivninger på SLS, der udgør alene 50 pct. af de totale afskrivninger. Købene af anlægsaktiver finansieres ved optagelse af langfristet gæld. 13

17 3.4 Egenkapitalforklaring Økonomistyrelsens egenkapital udgør 77,7 mio. kr. primo 2007, hvoraf 56,6 mio. kr. er overført overskud fra tidligere år. Tabel 3.4. Egenkapitalforklaring ( ) 2007 Egenkapital primo 77,7 Startkapital primo - Ændring i startkapital 21,1 Startkapital ultimo 21,1 Reserveret egenkapital primo Ændring i reserveret egenkapital Reserveret egenkapital ultimo 0 Overført overskud primo 56,6 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Regulering af overført overskud * 0,6 Overført fra årets resultat 8,4 Overført overskud ultimo 65,6 Egenkapital ultimo 86,7 * Beløbet vedr. overdragelse af anlæg samt lagerbeholdning af telefoner der efterfølgende er blevet solgt. Økonomistyrelsen egenkapital er således steget med 12,8 pct. fra 2006 til 2007, hvilket også giver sig udtryk i soliditetsgraden som stiger fra 23,2 pct. til 27,1 pct. jf. bilag 2. I 2007 blev opgaver vedr. CFTtelefoni flyttet fra Slots- og Ejendomsstyrelsen til Økonomistyrelsen. I forbindelse med årsafslutningen blev der overdraget yderligere et telefonanlæg samt en lagerbeholdning af telefoner, der efterfølgende blev solgt. Det er denne overdragelse der indgår som en regulering af overført overskud. 3.5 Bevillingsregnskab Bevillingsregnskabet indeholder Økonomistyrelsens indtægter og udgifter på hovedkontoniveau som opgjort i virksomhedens bidrag til statsregnskabet. Som det fremgår af tabel 3.6 er bevillingen forøget med netto 45,0 mio. kr. i forhold til FL07. Herudover udgør forskydningen af reservationer netto 5,1 mio. kr. omfattende differencen mellem reservationer vedr. indeværende års bevilling kr. 21,9 mio. kr. og anvendt af tidligere års reservationer kr. 16,9 mio. kr. Tabel 3.5: Bevillingsregnskab, mio. kr. ( ) Mio. kr. Regnskab 2006 FL 2007 Regnskab 2007 Difference FL 2008 Nettoudgiftsbevilling -120,0-97,9-142,9 45,0-110,1 Nettoforbrug af reservation 0,6 0,0 5,1-5,1 Indtægter -269,2-261,3-284,5 23,2-292,8 Udgifter 384,4 362,4 413,9-51,5 427,9 Årets resultat -4,2 3,2-8,4 11,6 25,0 Økonomistyrelsen realiserer samlet set merindtægter på 23,2 mio. kr., som hovedsageligt hidrører fra merindtægter i forbindelse med SLS og Navision for så vidt både drift og support. CFT telefoni bidrager dels med 13,0 mio. til indtægtssiden og samtidig indgår den med 16 mio. i det samlede forbrug, der i alt er forøget med ca. 51,5 mio. kr., hvilket også kan henføres til SINE projektet samt øgede løn- og huslejeudgifter. 14

18

19

20 Bilag 1. Noter til Resultatopgørelse og Balance Note 1: Personale omkostninger. ( ) Antal årsværk * Tilgang af medarbejdere 35,8 15,8 34,0 48,0 62 Afgang af medarbejdere 55,4 65,1 53,4 39,0 55 *I årsrapporten 2005 er korrigeret med 12 årsværk, som relaterer sig til personer ansat på særlige vilkår, som fejlagtigt ikke var indregnet i Note 2: Immaterielle anlægsaktiver, mio. kr. ( ) B C D Færdiggjorte Erhvervede Immaterielle udviklings- koncessioner, anlægsaktiver projekter patenter, i alt licenser mv. Kostpris 478,9 3,5 482,4 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - - Tilgang 5,9 0,2 6,1 Afgang - - Kostpris pr. 31. december ,8 3,7 488,5 Akkumulerede afskrivninger 197,2 1,8 199,0 Akkumulerede nedskrivninger 187,3-187,3 Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december ,5 1,8 386,3 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,3 1,9 102,2 Årets afskrivninger 45,3 0,7 46,0 Årets nedskrivninger 0 - Årets af- og nedskrivninger 45,3 0,7 46,0 Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1. januar ,3 Tilgang 15,9 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - Nedskrivninger/driftførsel 0,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 Kostpris 31. december ,2 Note 3: Materielle anlægsaktiver, mio. kr. ( ) B C D E F G Grunde, arealer Infrastruktur Produktions- anlæg Transportmateriel Inventar og Materielle anlægsaktiog bygninger og maskiner IT-udstyr ver i alt Kostpris 0,2 14,6 14,8 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang - 1,7 1,7 Afgang Kostpris pr. 31. december ,2 16,3 16,5 Akkumulerede afskrivninger - -11,6-11,6 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger -11,6-11,6 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december ,2 4,7 4,9 Årets afskrivninger - 2,7 2,7 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger - 2,7 2,7 17

21 Note 4: Nedskrivninger ( ) Der er i 2007 ikke foretaget nogen nedskrivninger. Note 5: Ny viden efter balancedatoen Efter årsafslutningen er det konstateret, at Økonomistyrelsen har opkrævet for meget i administrationsgebyr for Fiskeribanken (750 t.kr.). Beløbet skulle have været reguleret i 2007, men vil blive indregnet i 2008 og vil dermed negativt påvirke Økonomistyrelsens resultat for

22 Bilag 2. Nøgletal Nedenstående nøgletal er beregnet ud fra Økonomistyrelsens vejledning Knæk en statslig årsrapport. Der er udvalgt en række nøgletal, som er kommenteret i selve årsrapporten jf. nedenstående henvisninger. Nøgletal Henvisning Negativ udsvingsrate - 2,68 3,11 Akk. overskudsgrad 11,6 pct. 15,3 pct. 18,1 pct. Afsnit 1.3 Udnyttelsesgrad af låneramme 98,9 pct. 75,8 pct. 63,1 pct. Afsnit 1.3 Overskudsgrad 3,0 pct. 1,1 pct. 2,0 pct. Bevillingsandel 23,7 pct. 30,8 pct. 32,8 pct. Afsnit 3.2 Ekstraordinære poster - - Tab på debitorer - - Kapitalandel 10,6 pct. 13,1 pct. 12,8 pct. Nedskrivningsratio 38,6 pct. 39,1 pct. 39,1 pct. Opretholdelsesgrad 92,6 pct. 34,6 pct. 58,2 pct. Afsnit 3.3 Gns. Årsværkspris tkr. 427,4 422,9 477,3 Soliditetsgrad 14,2 pct. 23,2 pct. 27,1 pct. Afsnit 3.4 Reservationsflow 100 pct. 100 pct. 97,8 pct. Reservationsandel 4,4 pct. 4,7 pct. 6,1 pct. Afsnit 2.3 Akk. reservationsandel 4,4 pct. 4,7 pct. 6,2 pct. 19

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere