Forord INDSATSPLAN 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord INDSATSPLAN 2017"

Transkript

1 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017

2 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre grundvand, miljø, natur og menneskers sundhed. Da opgaven er stor og med en lang tidshorisont, er der behov for en løbende prioritering af opgaven. Hvert år sender Region Sjælland forslag til det kommende års indsatsplan i offentlig høring. I det følgende kan du læse mere om de indsatser, vi planlægger gennemført i Hvis du har bemærkninger til planen, skal du sende dem til os, så vi har dem inden den 6. februar Herefter tager vi stilling til den endelige plan for indsatsen i

3 Strategi for jordforureningsområdet I 2015 vedtog Regionsrådet en ny strategi for jordforureningsområdet. I strategien er det fastlagt, at grundvandstruende forureninger prioriteres højt, ligesom der er fastlagt en fokusering af indsatsen over for forureninger, der truer ejendomme med følsom anvendelse. Den relativt nye opgave i forhold til jordforureninger, der truer overfladevand og natur er også indarbejdet. Grundvand overblik og prioritering Prioritering af ejendomme med bolig, børnehave og offentlig legeplads Gode livs- og vækstvilkår Beskyttelse af overfladevand og natur Innovation et middel til god opgaveløsning Vi lægger stor vægt på at løse opgaverne i tæt samarbejde med kommuner og andre samarbejdspartnere. Fælles, fokuseret og fremtidssikret er tre vigtige pejlemærker for vores arbejde. Jordforurening En strategi for Region Sjællands indsats er bygget op om overskrifterne til højre. I 2017 arbejder vi på at konkretisere datagrundlaget for en eventuel opdatering og justering af strategien i 2018, herunder indarbejdelse af arbejdet med pesticidpunktkilder der truer grundvandet. 3

4 Pesticidindsatsen Forurening af grundvandet med pesticider Forurening med pesticider fra punktkilder er en alvorlig trussel mod grundvandet i Region Sjælland. Opsporing af pesticidpunktkilder har ikke hidtil været en del af den systematiske kortlægning. Det skyldes, at det er vanskeligt at finde punktkilderne, og at der har manglet effektive metoder til rensning af grundvandet for pesticider. Nye metoder I de senere år er forsknings- og udviklingsindsatsen på området øget. Blandt andet har Miljøstyrelsen fået udviklet et værktøj til at vurdere, om fund af pesticider i en boring skyldes fladebelastning (sprøjtning på marker) eller skyldes en punktkilde. Regionens indsats er afgrænset til at håndtere forurening fra punktkilder. I har regionen testet metoder til opsporing af pesticidpunktkilder i projekter på Stevns og ved Slimminge. I de kommende år vil forskellige metoder til rensning af grundvandet for pesticider blive afprøvet på regionens testgrund ved Stengården i Hvalsø. Vi arbejder desuden tæt sammen med de andre regioner om vidensopbygning og erfaringsudveksling på området. Fremgangsmåde Vi vil fokusere indsatsen med at opspore pesticidpunktkilder på at finde maskinstationer og lignende aktiviteter. Erfaringen fra de gennemførte projekter viser, at her findes de mest alvorlige forureninger. Opsporingen af maskinstationer tilrettelægger vi sammen med den øvrige indsats overfor punktkilder, som sker i samlede geografiske områder. Vi vil supplere med en bredere opsporing af pesticidpunktkilder i de områder, hvor drikkevandsboringer i dag er forurenet med pesticider på grund af en punktkilde. I en radius på ca. 1,5 km fra de forurenede boringer vil vi opspore alle lokaliteter, der kan have anvendt pesticider. Det kan f.eks. være landbrug, gartnerier, planteskoler, lossepladser og engroshandler. Indsats i 2017 I 2017 vil vi opspore pesticidpunktkilder på det nordvestlige Lolland, og vi vil gennemføre videregående undersøgelser for de pesticidpunktkilder der allerede er fundet på Stevns (Trommeslagervej), ved Slimminge ved Køge, på Femø og på Bogø. Pesticider Brugen af pesticider har været udbredt siden 1950 erne. Selvom anvendelsen har været kraftigt reguleret i de senere år, har de første mange års brug medført en omfattende grundvandsforurening. I Region Sjælland viser data fra GEUS, at der findes spor af pesticider i ca. 23% af drikkevandsboringerne. Forureningen skyldes blandt andet nedsivning fra tidligere vaskepladser på maskinstationer og deponering af pesticidaffald på lossepladser. 4

5 Grundvand - overblik og prioritering Kortlægning af forureninger Med indsatsen for at beskytte grundvandet håndterer vi lokaliteter, der udgør en risiko for grundvandsforurening og som samtidig ligger inden for områder med værdifuldt grundvand (OSD og indvindingsopland). Indsatsen planlægges og gennemføres i samlede geografiske områder. Det gør indsatsen mere effektiv, fordi vi tager stilling til risikoen fra de væsentlige forureninger i området på én gang, i forhold til den konkrete vandforsyning nu og i fremtiden. Når den samlede indledende indsats (V1- og V2- kortlægning) er afsluttet udarbejder vi en målrettet handlingsplan for området. Arbejde i geografiske områder er basis for et givende samarbejde med andre aktører om beskyttelsen af grundvandet. Samarbejde med andre Danske Regioner og DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har indgået en paraplyaftale om samarbejde for at sikre bedre beskyttelse af grundvandet, specielt i forhold til punktkilder med pesticider. Aftalerne kan omfatte konkrete initiativer til opsporing af punktkilder med pesticider, men de kan også handle om udviklingsaktiviteter. Partnerskab med Skovbo Vandsamarbejde I 2016 indgik vi en aftale med Skovbo Vandsamarbejde og Køge Kommune om opsporing af en pesticidpunktkilde i Slimminge området. Det lykkedes at identificere to maskinstationer, som årsag til forureningen. I 2017 vil vi afgrænse forureningen med videregående undersøgelser. Samarbejdsaftale, Nybølle Grundvandsområde i Region Hovedstaden Nybølle Kildeplads er beliggende i Region Hovedstaden, men en del af indvindingsoplandet ligger i Region Sjælland. Her har vi i 2016 indgået en samarbejdstale med kommunerne, vandforsyningerne og Region Hovedstaden. Det overordnede formål med samarbejdet er at sikre en koordineret planlægning af de grundvandsbeskyttende tiltag, herunder overvågning. Aftalen skal sikre opbygning af et forbedret, fælles vidensgrundlag til gavn for alle. Drikkevandsinteresser I Region Sjælland indvindes der årligt ca. 107 mio. m 3 grundvand, hvoraf ca. 34 mio. m 3 eksporteres til hovedstadsområdet. Ca. 88 % af drikkevandet i Region Sjælland indvindes i områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Det er områder, der er udpeget til at kunne forsyne borgerne med drikkevand nu og i fremtiden. OSD-områder udgør ca. 35 % af Danmarks areal. I Region Sjælland udgør OSD ca. 52 % af arealet. Der indvindes også vand i indvindingsoplande udenfor OSD, disse arealer udgør ca. 9 % af arealet i Region Sjælland. 5

6 Arbejdet med kortlægning af grundvandsforureninger på vidensniveau 1 i 2017 Kortlægningen af mulig forurening (vidensniveau 1) i prioriteringsgruppe 1 og 2 er afsluttet. I 2017 arbejdes der videre i både prioriteringsgruppe 3 og 4. Opgaven er foran den tidsplan der fremgår af Strategi for Jordforureningsområdet og forventes afsluttet i efteråret 2018, hvis vi arbejder videre med opgaven, som den er defineret nu. Den gode fremdrift på denne opgave muliggør dog inddragelse af pesticidlokaliteter. På figuren herunder er både den igangværende og afsluttede indsats indtegnet. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper, der angiver den overordnede rækkefølge af vores indledende kortlægnings- og indledende undersøgelsesindsats. De lokaliteter, der vurderes og er vurderet, er dem, der udgør en mulig grundvandsrisiko. 6

7 Planen for kortlægning af grundvandsforureninger på vidensniveau 2 i 2017 I 2017 færdiggøres de indledende forureningsundersøgelser (vidensniveau 2) i Naturstyrelsens kortlægningsområder Solrød, NV Lolland, Værebro, Roskilde og Øerne. Det igangværende arbejde på Møn og Lolland fortsættes, og der vil blive igangsat undersøgelser på lokaliteter beliggende i prioriteringsgruppe 2. Alle lokaliteter med klorerede opløsningsmidler og andre væsentlige kilder (dog ikke pesticider) med høj grundvandsrisiko i prioriteringsgruppe 1 planlægges at være indledende undersøgt med udgangen af 2017 (med undtagelse af få lossepladslokaliteter). På figuren herunder er både den igangværende og afsluttede indsats indtegnet. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper, der angiver den overordnede rækkefølge af vores indledende kortlægnings- og undersøgelsesindsats. 7

8 Den videregående indsats og områdetilgang over for grundvand i 2017 I forbindelse med prioritering af den videregående indsats og selve undersøgelserne ser vi gode muligheder for en effektiv indsats ved at vurdere lokaliteter i afgrænsede geografier. Med afgrænset geografi mener vi et indvindingsopland, et industrikvarter, et kortlægningsområde eller lignende. Udgangspunktet er, at vi ved at vurdere flere tætliggende lokaliteter på én gang kan sikre en sammenhæng i indsatsen over for grundvand. Den områdeprioriterede videregående indsats på grundvandsområdet fortsættes i 2017 i kortlægningsområderne Slimminge og Almsgård med en samlet indsatsplan for disse områder. I det område, der kaldes Øerne (samlet betegnelse for Agersø, Omø, Orø, Sejerø, Bogø, Femø, Fejø og Askø) og i Køge Midt, igangsættes den videregående indsats. Opsporing af pesticidpunktkilder sættes i gang på Øerne og NV- Lolland. Videregående undersøgelse Kragemosevej 14 på Lolland er en lokalitet med en meget kraftig forurening af klorerede opløsningsmidler. De forurenende stoffer er i tidens løb blevet bortskaffet via en dyb brønd på ejendommen. Deponiet er på den måde i direkte kontakt med grundvandsressourcen. Og samtidig umulig at grave bort. De tunge klorerede opløsningsmidler bevæger sig nemt længere ned til det primære magasin. Undersøgelserne på denne ejendom skal fastslå hvordan forureningen spredes og i hvilket omfang den udgør en trussel mod de aktive grundvandsindvindinger i området. Der er brug for nogle meget dybe boringer for at danne sig det korrekte billede og der bores til over 60 meters dybde. Arbejdet med undersøgelse af den kraftige forurening har stået på igennem nogle år. Oprensning og grundvandshandlingsplaner I handlingsplaner for de enkelte områder foretages en helhedsvurdering af forureningerne for at træffe fremtidssikrede beslutninger om den lokale oprensningsindsats. Derfor er det vigtigt at få afgrænset og analyseret de kendte forureninger inden der planlægges oprensning i området. Målet med oprensningerne er at beskytte indvindingen af grundvand til drikkevand. I handlingsplanerne fremgår hvornår oprensningen forventes at forløbe. I 2017 vil vi fortsætte det tætte samarbejde med vandforsyninger og kommuner med formidling af resultaterne af den områdevise V1 og V2 kortlægning. Resultaterne præsenteres i en handleplan med oversigtskort for de enkelte vandforsyningers oplande. Sammen med kortet præsenterer vi en vurdering af risikoen for grundvandet fra den enkelte punktkilde og en tidsplan for regionens indsats, f.eks. oprensninger. Beslutning om håndtering af punktkilderne i området ønsker vi at tage i samarbejde med kommunen og vandforsyningen. Regionens indsats skal ses som et led i den samlede grundvandsbeskyttelse i området, så der sikres en bæredygtig vandforsyning på langt sigt. I boksen til venstre er baggrunden for en af de grundvandssager vi kommer til at bruge ressourcer på i 2017 kort beskrevet. Listen over de videregående undersøgelser og oprensninger, vi arbejder med i 2017, kan ses i bilag 2. 8

9 Prioritering af ejendomme med bolig, børnehave og offentlig legeplads De forureninger, der udgør den største risiko for boliganvendelsen og for anvendelsen til børneinstitution, skal håndteres først. Vores strategiske indsats er derfor fokuseret på fire problemstillinger: 1) Akut risiko ved særligt farlige stoffer 2) Kronisk effekt ved længerevarende eksponering, som ikke kan undgås ved enkle forholdsregler 3) Eksplosionsfare i huse som følge af indtrængende methangas fra nedlagte lossepladser 4) Lokaliteter, hvor børn kan udsættes for kontakt med jordforurening på daginstitutioner og offentlige legepladser Akut risiko Vi planlægger ingen systematisk opsporing af denne type forureninger i I forbindelse med undersøgelser af det tidligere Stege Gasværk, er der konstateret forurening med Arsen. Når forureningen er afgrænset, vil risiko og en mulig oprensning blive vurderet. Kronisk effekt Jordforurening kan medføre problemer med indeklima i boliger. Særligt problematisk er forureninger med klorerede opløsningsmidler. Som udgangspunkt bliver indeklimasagerne først prioriteret, når vi får kendskab til dem som følge af grundvandsindsatsen. Gas fra nedlagte lossepladser I 2017 vil vi fortsætte undersøgelser på tre nedlagte deponier af organisk affald med sandsynlighed for gasproduktion. De to ligger på Lolland: Højbygård Sukkerfabrik og Horslunde Saftstation, mens Pollerup Saftstation ligger på Møn. En ny sag igangsættes i Det er Vesterborg Saftstation, der ligger på NV-Lolland. Alle fire lokaliteter er prioriteret til undersøgelse, fordi der ligger boliger i nærheden af de tidligere deponier. Offentlige legepladser og daginstitutioner I 2016 igangsættes en afværge af gasudsivning fra en gammel losseplads i Kettinge på Lolland. Det skal sikres, at gassen ikke spredes til den nærliggende børnehaves lokaler. Afværgesagen fortsættes i Regionen har tidligere gennemført en indsats over for børneinstitutioner og offentlige legepladser. Ud over den nævnte børnehave i Kettinge, er der pt. ingen kendte forureninger i disse kategorier. Hvis regionen får ny viden om forurening eller mulig forurening på børneinstitutioner eller offentlige legepladser, vil disse sager blive højt prioriteret. Værditabsordningen Nogle boligejere har mulighed for at få en undersøgelse og evt. også afværge under den statsfinansierede ordning, der kaldes værditabsordningen (VTO). Denne ordning giver mulighed for, at grundejer kan få undersøgt sin grund hurtigere end under regionens prioritering. I 2017 forventes staten at afsætte midler til 4-5 undersøgelser og ca. 5 oprensninger under denne ordning i Region Sjælland. 9

10 Den videregående indsats over for arealanvendelse i 2017 De sager, der udgør en risiko for arealanvendelsen, bliver identificeret i den indledende indsats via den systematiske grundvandsindsats, via 1-årsundersøgelser på boligejendomme og via indledende undersøgelser på lokaliteter med mistanke om gasrisiko. prioriteret til videregående undersøgelser og afværge. Nye sager bliver indplaceret i prioriteringslisten afhængig af den risiko, de udgør. På den måde bliver nye sager prioriteret blandt ældre sager. I 2017 vil vi fortsætte arbejdet med at gennemgå listen over lokaliteter med indeklimaproblemer med henblik på en yderligere afklaring af risikoen over for boligen. Inden lokaliteter når til den videregående indsats undergår de en skarp prioritering. Det er de lokaliteter, der udgør den største risiko, der bliver Nedenstående sager er eksempler, der er blevet prioriteret til videregående indsats. Videregående undersøgelse Højbygård Sukkerfabrik på Lolland er en stor ejendom, der nu anvendes til andre erhvervsformål. Dengang Sukkerfabrikken stadig producerede sukker af sukkerroer, havde virksomheden store bassiner, hvor roerne blev vasket. Affaldsproduktet var organisk materiale, der blev opkoncentreret når vaskevandet sivede ned gennem jorden. Disse bassiner udgør i dag en risiko for gasudvikling. Ligger bassinerne i nærheden af boliger bliver ejendommene prioriteret til undersøgelse. I den aktuelle sag undersøger vi rundt om ejendommen for at undersøge om der spredes gas fra ejendommen til de omkringliggende boligområder. Videregående undersøgelse Hvor Stege Gl. Gasværk på Møn engang havde produktion ligger nu boliger. Vi har i indledende undersøgelser konstateret bla. Arsen i det øverste lag jord, men også andre miljøfremmede stoffer findes i jorden i høje koncentrationer. Gasproduktionen fra kul havde mange giftige biprodukter. Nogle af dem kunne anvendes til nyttige formål (f.eks. koks og tjære), men der blev også deponeret affald fra produktionen på jorden. Det nemmeste var at deponere restprodukterne på en nabogrund, så de ikke skulle transporteres så langt. Derfor finder vi i dag forurening på flere boligejendomme, der ligger op til den tidligere gasværksgrund i Stege. Der er planlagt en videregående undersøgelse af det samlede område i

11 Vedligeholdelse og optimering af oprensningsanlæg til sikring af grundvand og boliger Regionen driver og vedligeholder 58 anlæg, der sikrer og oprenser forureninger over for grundvand og indeklimaet i boliger. Disse anlæg er bygget gennem de sidste 25 år, og de kræver en løbende vurdering af deres tilstand. Denne vurdering gælder både anlæggenes fysiske tilstand, og en vurdering af om den aktuelle indsats er den helt rigtige i forhold til forureningens udbredelse. En del af vores samlede indsats er derfor også revurderinger af allerede eksisterende anlæg. Herunder ses placeringen af de nuværende oprensningsanlæg. 11

12 Gode livs- og vækstvilkår Ved salg af bolig, byggeri mv. er det af stor værdi for borgerne at vide, hvor lang tid der går, inden deres sag bliver behandlet. Vi har derfor opstillet servicemål for sagsbehandling på en række af opgaverne på jordforureningsområdet. Mange sager behandles hurtigere end servicemålet, og vi tilstræber altid at yde god service - også når sagerne haster. Opgave Aktindsigt Indledende kortlagte med bolig (vurdering af kortlægning i forbindelse med salg eller låneproblemer) Servicemål Færdigbehandlet indenfor 7 arbejdsdage. Ved store sager kvitteringssvar indenfor 7 arbejdsdage, og behandlet hurtigst muligt herefter. 4 mdr. fra henvendelse til varsel 1 års undersøgelser 1 år fra grundejers anmodning Nuancering af forureningsbeskrivelsen på V2 kortlagte arealer med bolig Hastekortlægning efter anmodning fra kommunerne Høringssvar til kommunernes udkast til tilladelse til ændret anvendelse på forurenede grunde eller muligt forurenede ejendomme ( 8) Vurdering af om fund af forurening ved byggeri og jordarbejde skal kortlægges ( 71) Vurdering af kommunale sager om påbud til forureneren ( 40/41) Vurdering af kommunale påbudssager om villa olietanke ( 48) Frivillige undersøgelser og oprensninger (grundejer/bygherre betaler) Nye forureninger indberettet af kommunerne og sager om jordflytninger (bortset fra sager om fund ved byggeri og jordarbejde) Undersøgelse og oprensning efter værditabsordningen Dispensation til tilførsel af jord til råstofgrave ( 52) 2 mdr. fra grundejeres anmodning Opstart på sagsbehandling senest 2 uger efter at sagen er modtaget. 4 uger Svar på om regionen vil kortlægge eller ej. 80 % svares inden for én uge, 100 % indenfor 4 uger Svar på kommunens varsel om at afslutte sagen skal gives inden for den af kommunerne fastsatte frist. Svar på kommunens varsel om at afslutte sagen skal gives inden for den af kommunerne fastsatte frist. Opstart på sagsbehandling af henholdsvis teknisk undersøgelse og oprensning, senest 6 uger efter at sagen er modtaget Opstart af sagsbehandling senest 12 måneder efter at sagen er modtaget. Afsluttes 18 måneder efter disponering af midler fra Finansstyrelsen. Afgørelse truffet senest 6 mdr. fra sagen er modtaget og fuldt oplyst 12

13 Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforureningsloven ændret til også at omfatte beskyttelse af overfladevand og natur mod jordforurening. Miljøstyrelsen har stillet et webbaseret screeningsværktøj til rådighed. Ved hjælp af dette skal regionen i perioden skaffe overblik over hvilke lokaliteter, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Vurderingen skal ske på det eksisterende datagrundlag. Det betyder, at vi ikke skal udføre fysiske undersøgelser specifikt i forhold til overfladevand og natur. Vi forventer at skulle gennemgå ca. 470 sager i alt i forhold til vurdering af risiko overfor overfladevand og natur. For 2017 er målet at gennemgå ca. 180 sager. Fra 2021 og fremefter skal regionen gennemføre oprensninger på de lokaliteter, der viser sig at udgøre en faktisk risiko. Danske Regioner skal forinden forhandle med staten om tildeling af midler til oprensnings-indsatsen. Innovation og udvikling Vi skønner, at løsning af de samlede jordforureningsopgaver vil koste ca. 2 mia. kr., og det vil tage op mod 50 år at løse opgaverne, med de nuværende ressourcer, prioriteringer, metoder og teknikker. De afsatte midler anvendes bredt til innovation, offentlig-private innovations-partnerskaber (OPI) og andre former for samarbejder, som fremmer udvikling af nye metoder, teknikker og samarbejdsformer. I den nye strategi er det derfor fastlagt, at Region Sjælland gennem tæt samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere skal fokusere på at udvikle og implementere innovative løsninger, der effektiviserer opgaveløsningen, giver flersidede fordele og så vidt muligt fremmer udvikling af teknologiske løsninger, som har markedspotentiale i ind- og udland. I den sammenhæng fokuserer vi også på løsninger, der tager hensyn til konsekvenserne af klimaændringer og forebyggelse af klimaforandringer. Region Sjælland har to testgrunde, som indgår i det landsdækkende netværk af testgrunde. I 2017 arbejder vi videre med innovative løsninger på testgrunden på Stengården losseplads i Lejre Kommune og planlægger igangsætning af tests på testgrunden på Tujavej i Køge kommune. Vi har i 2017 særligt fokus på at professionalisere innovations- og udviklingsindsatsen, både i hverdagen ( hverdagsinnovation ) og i forhold til at arbejde for den banebrydende innovation ( radikal innovation ). 13

14 Budget 2017 Herunder ses en overordnet fordeling af budgettet på hovedopgaver. En mere detaljeret beskrivelse af, hvilke opgaver der ligger inden for hovedopgaverne, ses i afsnittet oversigt over opgaver og aktiviteter. Driftsbudgettet for 2017 udgør 32,6 mio. kr. Hertil kommer 37,2 årsværk. Budget for 2017 Årsværk Økonomi mio. kr. a. Ledelse og Planlægning 4,6 1,2 b. IT og data 4,0 2,6 c. Borgerrettede opgaver 6,5 0,6 d. Vidensniveau 1 kortlægning 4,5 2,4 e. Indledende undersøgelser 7,3 13,7 f. Videregående undersøgelser* 1,8 4,0 g. Projektering og etablering af oprensning* 3,3 2,9 h. Drift og overvågning* 2,5 2,6 i. Tværgående opgaver og udviklingsprojekter** 2,7 2,6 Sum total 37,2 32,6 * Værditabsordningen og teknologiudviklingsprojekter finansieres af Staten og indgår derfor ikke under udgifter, men kun med årsværk. ** Til innovation og udvikling indenfor jordforurening og råstoffer er afsat et beløb på 1,5 mio. kr., hvoraf ca. 1,2 mio. kr. går til jordforureningsområdet. 14

15 Oversigt over opgaver og aktiviteter 2017 Ledelse og planlægning Ledelse Sekretariatsopgaver, juridisk sagsbehandling samt planlægning Bidrag til Videncenter for Miljø og Ressourcer IT og data Drift og vedligeholdelse af databaser og andre IT-systemer. Implementering af ny jordforureningsdatabase JAR Indtastning af analysedata i GeoGisdatabasen Kvalitetsstyringsarbejde Indberetning af forurenede grunde til DKjord Borgerrettede opgaver Forespørgsler fra ejendomsmæglere, servicetelefon m.v. Aktindsigt ca. 400 Høringer - kommunalt påbud i olieforureningssager ( 48), ca. 15 sager Høringer - kommunalt påbud ( 40 og 41) ca. 30 sager 71-sager, ca. 20 sager Høringer vedr. 8 - tilladelse til byggeri på forurenede ejendomme, ca. 150 høringssager Frivillige undersøgelser og afværge, ca. 225 sager Vedligeholdelse af internet Netværk med kommunerne og staten Skriftlig indberetning til Miljøstyrelsen V1 kortlægning V1 kortlægning af ca. 100 boligejendomme Grundvandsprioriteret V1 kortlægning af ca. 300 sager Videregående undersøgelser Videregående undersøgelser opstart af 6 nye grundvandsundersøgelser og 5 undersøgelser videreført fra 2016 Videregående undersøgelser opstart af 1 ny arealanvendelsesundersøgelse og 2 videreført fra undersøgelser under værditabsordningen for boligejere Projektering og etablering af afværge Grundvand opstart af 1 oprensningsprojekt og videreførelse af 2 oprensningsprojekter fra 2016 Arealanvendelse videreførelse af 3 oprensningsprojekt fra 2016 Afværgeprojekter under værditabsordningen for boligejere, der forventes 5-6 sager Drift og overvågning Drift af 58 anlæg, hvor oprensning er i gang Overvågning af forurening m.v. på ca. 15 sager Tværgående projekter, herunder udviklingsprojekter Manuel gennemgang af lokaliteter, der kan true overfladevand og natur ca. 180 sager Implementering af Handlingsplan for opsporing af pesticidpunktkilder Testgrund ved Stengårdens losseplads Testgrund på Tujavej Risikovurdering af indeklimasager Gasprojekt undersøgelser og metodeudvikling og erfaringsopsamling på gasproducerende deponier Indledende undersøgelser V2 undersøgelser (1 års reglen) boligejendomme ca. 25 sager V2 undersøgelser grundvand ca. 135 sager (inkl pesticidsager på øerne og NV- Lolland) V2 undersøgelser grundvand og arealanvendelse ca. 25 sager Anmodning om nuancering 15 sager Kortlægning af indberettede forureninger, ca. 120 sager 15

16 Bilag 1: Beskrivelse af Region Sjællands opgaver på jordforureningsområdet Telefoniske henvendelser fra borgere, ejendomsmæglere, advokater, m.fl. I regionens servicetelefon kan borgerne få råd og vejledning om forurenede grunde. Via et søgesystem på hjemmesiden har borgere, ejendomsmæglere mv. mulighed for selv at søge oplysninger om kortlægning på V1 og/eller V2 samt ejendomme, der ikke indgår i regionens jordforureningskortlægning. Ved muligt forurenede grunde, der endnu ikke er behandlet (V0), henvises til regionens servicetelefon/ mail via systemet. Indledende kortlægning (V0-kortlægning) Ejendomme, der indgår i den indledende kortlægning, kaldes ofte V0, selvom dette ikke er et officielt begreb. V0-sager er ejendomme, som endnu ikke er kortlagte, da oplysningerne i mange tilfælde ikke er tilstrækkelige til at afgøre, om ejendommen skal kortlægges. Indsamlingen af oplysninger stammer fra de tidligere amter, der har fundet materialet i telefonbøger og ved gennemgang af arkiver. Grundejer er ikke i alle tilfælde informeret om dette materiale Begrundet mistanke om forurening (V1- kortlægning) Ejendomme kortlægges på vidensniveau 1 (V1) efter Jordforureningsloven, når der er konkret viden om aktiviteter, der kan være potentielt forurenende i forhold til jord og grundvand. Der må højst forløbe 2 år, inden kortlægningsspørgsmålet er afgjort; de 2 år gælder fra regionen har tilstrækkelig viden til at påbegynde en vurdering af om en ejendom, der anvendes til bolig, skal kortlægges på vidensniveau 1 (V1). Påvist forurening (V2-kortlægning) Ejendomme kortlægges på vidensniveau 2 (V2) efter Jordforureningsloven, når der er konkret viden om jordforurening. Dette sker efter gennemførelse af en indledende forureningsundersøgelse, hvor potentielle kilder til forurening afklares. Der må på samme måde som for V1- kortlægningen, højst forløbe 2 år fra regionen har tilstrækkelig viden til at påbegynde en vurdering af om en ejendom, der anvendes til bolig, skal kortlægges på vidensniveau 2 (V2), og indtil kortlægningsspørgsmålet er afgjort. For boligejere, der er V1 kortlagte, findes der en særlig ordning. Regionen skal, efter anmodning fra grundejere, igangsætte og betale for undersøgelse af, om potentielt forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 1) skal V2-kortlægges, eller tages helt ud af kortlægningen. For boligejere, der er V2 kortlagte, findes der også en særlig ordning. Boligejere kan efter anmodning få deres ejendom "nuanceret" i forhold til, hvilken betydning forureningen har for boliganvendelsen (F0, F1, F2). Dette sker typisk på V2-kortlagte ejendomme, der skal sælges. Værditabsordningen Boligejere kan under visse forudsætninger søge om at få deres ejendom undersøgt og oprenset efter værditabsordningen. Ordningen finansieres af staten via den årlige finanslov, men det er regionen, som står for gennemførelse af projekterne. Værditabsordningen er oprindeligt tænkt som en hjælp til boligejere til at "komme frem i køen" i forhold til ovennævnte offentlige indsats, men i dag er der mange års ventetid, idet de årlige bevillinger fra staten ikke er fulgt med stigningen i antallet af sager. Forsikringsordning for villaolietanke samt andre nyere forureninger Kommunerne kan udstede påbud om undersøgelse og oprensning ved forurening fra villaolietanke. En forsikringsordning dækker udgifterne hertil (dog ikke selvrisikoen). Kommunerne og staten kan endvidere udstede påbud til eksisterende virksomheder, hvis der konstateres forurening, som kan dateres efter 1. januar 1992 (undersøgelsespåbud) og 1. januar 2001 (oprensningspåbud). Regionen bistår kommunerne med at vurdere undersøgelses- og afværgeoplæg ved, at kommunerne har sendt påbuddet i høring i regionen. Når påbuddet er efterkommet, skal regionen tage stilling til, om der efterladt en restforurening, der skal kortlægges. Der konstateres løbende forureninger, som ikke kan oprenses ved udstedelse af påbud. Disse konstaterede forureninger skal Regionen ligeledes vurdere i forhold til, om de skal kortlægges efter lov om forurenet jord. 16

17 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret anvendelse på forurenede grunde Ejendomme med forurening eller mulig forurening skal have tilladelse efter 8 i Lov om forurenet jord, inden byggeri eller gravearbejde kan igangsættes. Forud for tilladelsen er der ofte et forløb med undersøgelser og risikovurdering, inden det kan vurderes, om projektet er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Kompetencen til at udstede disse tilladelser ligger hos kommunerne, der dog skal indhente en udtalelse fra Regionen, inden tilladelsen kan gives. Det er vigtigt, at Regionen hurtigt kan give disse udtalelser for ikke at forsinke byggeriet unødigt. Regionen har 4 uger til dette. Regionen skal ved fund af forurening ved byggeri eller gravearbejde, jf. 71 i Lov om forurenet jord vurdere, om forurening skal kortlægges. Regionen har 4 uger til at vurdere, om forureningen skal kortlægges. Frivillige undersøgelser og oprydninger I jordforureningsloven er der ikke direkte nævnt noget om, hvordan frivillige undersøgelser og oprydninger skal behandles i modsætning til eksempelvis 8-sager. Oplysninger fremkommet ved frivillige undersøgelser og oprydninger skal dog behandles efter principperne for V2- kortlægning. Dvs. at regionen inden for 2 år skal vurdere, om nyfundne forureninger eller efterladte restforureninger giver anledning til kortlægning eller ej. Videregående undersøgelser, afværge, drift og overvågning (regionens indsats) Det er regionens opgave at prioritere, bekoste og gennemføre den nødvendige indsats på forurenede grunde indenfor de indsatsområder, som er nævnt i jordforureningsloven, under de offentlige indsatsområder. Indsatsområderne omfatter: Jordforureninger, som kan have skadelig virkning for grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg Jordforureninger, som kan have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads Jordforureninger, som kan have skadelig virkning for overfladevand og natur. Før man begynder at rense en forurenet grund, er det nødvendigt med et detaljeret kendskab til forureningen: Hvilken risiko udgør den? Hvor stort et område er forurenet? Hvordan spredes forureningen? Hvilke rensningsteknikker kan bruges? Hvad bliver prisen for en eventuel oprensning? Derfor laver man ofte grundige videregående undersøgelser som optakt til en oprensning. Oprensningerne kaldes også "afværgeprojekter", fordi de især har til formål at afværge en risiko for drikkevand og mennesker. Man oprenser derfor kun forureninger, som udgør en risiko, og kun til et niveau, hvor denne risiko er afværget. Dette betyder i praksis, at der ofte efterlades forurening efter endt oprensning. Hvor det er muligt, foretrækker man at grave den forurenede jord væk. I mange tilfælde ligger forureningen dog utilgængeligt, f.eks. under et hus eller dybt i jorden. I sådanne tilfælde etablerer man anlæg, som behandler forureningen på stedet, f.eks.: Dræning eller oppumpning af det forurenede grundvand Beluftning af jorden Stimuleret biologisk og kemisk nedbrydning Teknikker til at indkapsle eller afskærme forureningen, så den ikke breder sig. Oprensning med de nævnte anlæg tager ofte lang tid, og de skal derfor være i drift i mange år, ligesom forureningen skal overvåges i denne periode. 17

18 Grundvand Indeklima Kontakt Videreført Ny i 2017 INDSATSPLAN 2017 Bilag 2: Oversigt over videregående undersøgelser i 2017 Videregående undersøgelser forløber ofte over flere år. Oversigten nedenfor indeholder derfor såvel videreførte undersøgelser fra foregående år og forslag til nye videregående undersøgelser. Adresse Kommune Forurening Søndergade 22-24, Sakskøbing Guldborgsund Klorerede opløsningsmidler x x Ejbyvej 37B Køge MTBE og benzin x x Slimmingevej 63 og 67 Køge Pesticider x x Slimmingevej 110 Køge Olie x x Spanagervej 32 Køge Pesticider x x Horslunde saftstation Lolland Gas x x Høkerstræde 6 (Femø) Lolland Olie x x Kirke Alle 2 (Femø) Lolland Pesticider x x Kirke Alle 5 (Femø) Lolland Pesticider x x Kragemosevej 14, Nakskov Lolland Klorerede opløsningsmidler x x Bjælkerupvej 160 Stevns Klorerede opløsningsmidler x x Trommeslagervej 22 Stevns Pesticider x x Mosedalen Ålborgvej 21 (Bogø) Vordingborg Pesticider x x Stege Gl. Gasværk Vordingborg Arsen mm. x x Østkildevej 16 (Bogø) Vordingborg Pesticider x x 18

19 Grundvand Indeklima Kontakt Videreført Ny i 2017 INDSATSPLAN 2017 Bilag 2, fortsat: Oversigt over oprensninger i 2017 Oprensning af forurening forløber ofte over flere år. Oversigten indeholder derfor videreførte oprensninger fra foregående år og forslag til nye oprensninger. Adresse Kommune Forurening Håndværkerbyen (revurdering af driftsanlæg) Lunikvej 32 (revurdering af driftsanlæg) Greve Klorerede opløsningsmidler x x Greve Klorerede opløsningsmidler x x Platanvej 19, Øster Toreby Guldborgsund Klorerede opløsningsmidler x x Tujavej Køge Klorerede opløsningsmidler x x Kettinge losseplads, Rågelundevej 2 Lolland Gas x x Poppel Alle 17 Lolland Klorerede opløsningsmidler x x Venteliste: Slimmingevej 63/67 Venteliste: Kragemosevej 14, Nakskov Venteliste: Trommeslagervej 22, Køge Pesticider x Lolland Klorerede opløsningsmidler x Stevns Pesticider x 19

20 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Region Sjælland Miljø og Ressourcer Alléen Sorø Tlf E-post Udgivelsesår 2017 ISBN Forsidefoto, Indvielsen af regionens testgrund på Roskildevej 17 i Hvalsø

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2015 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 2008 Titel: Indberetning om Jordforurening 2008 Udgiver: Region Sjælland Natur og Miljø Udgivelsesår: 2009 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-10-1 Udsnit af Kort-

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Handleplan for Øerne. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Handleplan for Øerne. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven Handleplan for Øerne Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven 26-10 2016 Resumé Forureningstilstanden i grundvandsområderne, betegnet Øerne omfatter Sejerø, Orø, Omø,

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven 26-10 2016 Resumé for Køge Midt Forureningstilstanden i grundvandsområdet betegnet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder Sammenfatning Høringssvar til Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Høringsperiode 29. september - 10.november 2011. Oversigt over indkomne høringssvar. Handlingsplanen

Læs mere