Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings"

Transkript

1 Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings

2 Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand Menneskers sundhed Legepladser og børnehaver Gode livs- og vækstvilkår Beskyttelse af overfladevand og natur...23 Tværgående projekter Ressourceanvendelsen i Planlagt budget for Bilag 1: Oversigt over videregående undersøgelser i Bilag 2: Oversigt over oprensninger i Bilag 3: Oversigt over driftssager i Bilag 4: Oversigt over overvågningssager i Bilag 5: Oversigt over aktive værditabssager i Bilag 6: Oversigt over værditabssager på venteliste i Bilag 7: Store sager

3 Forord Indberetningen redegør for Region Sjællands indsats på jordforureningsområdet i 2014 og planen for indsatsen i Indsatsplanen for 2015 har været i offentlig høring. Indberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata. Der sker også en elektronisk indberetning af oplysninger om jordforurening til Miljøstyrelsen via DK-jord. Revideret strategi fra 2015 Regionens første strategi for arbejdet på jordforureningsområdet blev vedtaget i 2007 og er revideret i løbet af 2014 via en politisk proces og offentlig høring. Sikring af miljø og ressourcer for alle i en region, er ofte dyrt, dilemmafyldt og til gene for de få, der berøres direkte. Derfor har ønsket for den reviderede strategi været, at Region Sjælland kan være med til at bane nye veje for systematisk at skabe de fælles, fokuserede og fremtidssikrede løsninger, som gør den største forskel. Særligt for regionens borgere og virksomheder og for de forskellige partnere og specialister, som vi gerne i det daglige vil inspirere og lade os inspirere af. Tæt samarbejde Et tæt samarbejde med kommuner, vandværker, staten og andre samarbejdspartnere er afgørende i hele arbejdet, så vi sammen kan sikre grundvandet, overfladevandet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening. Rent grundvand Rent grundvand er en afgørende forudsætning for, at borgerne har et sundt liv og for regionens og virksomhedernes udvikling. Derfor prioriterer vi særlig højt, at vores indsats bidrager til en bæredygtig fremtidig vandforsyning, baseret på rent grundvand. Gode livsvilkår Vi har fokus på at sikre gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund, samtidig med at mange borgere må vente mange år på, at vi kan prioritere en eventuel oprensning. Vi tilbyder at gå i tæt dialog med kommunerne om planer for byudvikling af gamle industriområder og bidrager, via smidig sagsbehandling, til at skabe gode rammer for bygherrer og virksomheder, når der skal bygges nyt liv på forurenede grunde. Overfladevand og natur Fra 2014 fik regionen til opgave at sikre overfladevand og natur mod jordforurening. Prioritering af denne opgave er også indarbejdet i den reviderede strategi. Innovation et middel til god opgaveløsning Opgaven med oprydning af jordforureninger er meget stor, mange forureninger afventer regionens indsats, og samtidig er midlerne under stort pres. Pesticidpunktkilder vil udgøre en særlig udfordring i fremtiden. Ligesom de kommende klimaændringer vil give os en udfordring idet nogle af forureningerne med tiden kan opføre sig anderledes end de gør under de nuværende omstændigheder. Det skyldes især de større regnmængder, som skal nedsives, at grundvandsspejlet i nogle områder stiger, og at havvandsstigninger medfører ændringer i de kystnære områder. For at imødegå alle disse udfordringer indgår vi i et tæt samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere om at udvikle og implementere innovative løsninger, der effektiviserer opgaveløsningen, og så vidt muligt fremmer udvikling af løsninger og metoder, som har et markedspotentiale i ind- og udland. Jan Huus Vestergaard Miljødirektør 3

4 Regionens opgave med jordforurening Det er regionerne, der har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, sikre menneskers sundhed og beskytte naturen mod jordforurening. Ny strategi fra 2015 Strategien for jordforureningsområdet har fra 2007 til 2014 dannet den overordnede ramme for regionens indsats over for både grundvand og menneskers sundhed. I sommeren 2014 blev den nye strategi for Region Sjællands indsats over for jordforurening sendt i høring og efterfølgende politisk godkendt. Den nye strategi fastholder beskyttelse af grundvand til drikkevand som højeste prioritet. Vi fortsætter også med at have fokus på gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund og skal vente mange år på, at regionen prioriterer en eventuel oprensning. Vi vil fortsat skabe gode rammer for bygherrer og virksomheder, så de i deres stræben for at byudvikle og skabe nyt liv på forurenede grunde hjælpes via rådgivning og smidig administration. De gode rammer skabes i samarbejde med kommunerne. menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening. Prioritering af indsatsen for de enkelte grunde Grundlaget for at kunne prioritere indsatsen over for de enkelte grunde er alle de data, vi har i databasen over forurenede lokaliteter. Ud fra databasen kan vi trække informationer om grunde, der afventer indsats og prioritere dem ved hjælp af prioriteringsværktøjet ESP. Prioriteringen sker blandt andet ud fra data om de forurenende stoffer, om der er vigtigt grundvand, den geologiske beskyttelse og den aktuelle anvendelse af grunden. Region Sjællands opgaver med jordforurening kan overordnet inddeles i to hovedopgaver: Den offentlige indsats Borgerrettede opgaver Den offentlige indsats Regionens arbejde under den offentlige indsats består i at opspore forurenede grunde og håndtere den risiko, der er forbundet med forureningen. Offentlig indsats omfatter håndtering af forureninger der: truer det grundvand der, nu og i fremtiden, skal bruges til drikkevand Fra 2014 har regionerne fået en ny opgave med at sikre overfladevand og natur mod jordforurening. Prioritering af denne opgave er indarbejdet i den nye strategi. Et tæt samarbejde med kommuner, vandværker, staten og andre samarbejdspartnere er afgørende i hele arbejdet, så vi sammen kan sikre grundvandet, overfladevandet, naturen og udgør en risiko for menneskers sundhed enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i fx en bolig eller udgør en risiko ved kontakt med den forurenede jord udgør en risiko over for natur og overfladevand 4

5 Vores arbejde inddeles i følgende faser: 1. Indsamling af historiske oplysninger om aktiviteter, der kan have ført til forurening. Vurderer vi, at grunden kan være forurenet af aktiviteterne, kortlægges ejendommen på Vidensniveau Gennemførsel af indledende undersøgelser for at påvise, om der er forurenet på grunden. Er det tilfældet kortlægges ejendommen på Vidensniveau For prioriterede ejendomme gennemføres videregående undersøgelser, der afgrænser forureningen. 4. Hvis forureningen er omfattet af offentlig indsats renses den op i nødvendigt omfang. Kortlægning af forurening er grundstenen i vores arbejde med jordforurening. Kortlægningsindsatsen sikrer, at vi har det nødvendige overblik over forureningerne, og den sætter os i stand til at prioritere oprensningsindsatsen. På den måde oprenses de mest kritiske forureninger først. På hvert kortlægningstrin vurderer vi risikoen af forureningen og tager stilling til, om en eventuel forurening er omfattet af videre offentlig indsats. Lokaliserede grunde Ejendomme, hvor oplysninger om erhverv, giver mistanke om, at der kan være en kilde til jordforurening. V1 kortlagte ejendomme Ejendomme, hvor regionen har indhentet historiske oplysninger og vurderet, at der har været aktiviteter på ejendommen, der kan have forårsaget en forurening. V2 kortlagte ejendomme Ejendomme, hvor en undersøgelse har påvist, at der er en forurening på ejendommen. Efter kortlægning på vidensniveau 2 vurderer vi, om der skal foretages en videregående indsats i form af flere undersøgelser og en eventuel oprensning. For at optimere brugen af vores midler er det vigtigt, at vi kun gennemfører den indsats, der er tilstrækkelig for at mindske risikoen til et acceptabelt niveau. Det betyder, at en håndtering af forureningen ofte ikke medfører, at al forurening fjernes. Vi kortlægger alle jordforureninger, også selvom de ikke udgør en risiko for grundvand eller sundhed. Derfor vil mange grunde også fortsat være kortlagte efter endt offentlig indsats. Kortlægningen sikrer, at vi kan give den rette rådgivning til borgere og kommuner og forhindre fremtidige problemer. Borgerrettede opgaver Regionen løser ud over den offentlige indsats en række andre myndighedsopgaver, der har fokus på borgerne i regionen. Det drejer sig f.eks. om: Forespørgsler fra ejendomsmæglerne, borgere og advokater i forbindelse med køb og salg af ejendomme Forespørgsler om aktindsigt på konkrete sager Rådgivning og vejledning til borgere om sundhedsrisiko ved jordforurening Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Godkendelse af privat finansierede forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med byggeri Myndighedsbehandling af sager med forurening fra villaolietanke (forsikringsordningen for villaolietanke) og sager med påbud om undersøgelse og oprensning fra andre myndigheder 5

6 Status for kortlægning Ved udgangen af 2014 er der kortlagt næsten ejendomme i Region Sjælland. De er kortlagt på enten vidensniveau 1 eller 2 eller på begge niveauer. Disse ejendomme er altså kortlagt enten med begrundet mistanke om forurening eller med konstateret forurening. I 2014 har Region Sjælland kortlagt: Arbejdet omkring kortlægning fører dog ikke kun til, at nye ejendomme registreres som kortlagte. En stor del af vores arbejde fører til, at ejendomme udgår af kortlægning. At en ejendom udgår af kortlægningen er et resultat, som har stor betydning for grundejeren. Der ligger stadig en stor opgave foran os. Via vores prioriteringssystem kan vi trække informationer om hvor mange lokaliteter, der venter på vores indsats, og der kommer løbende nye lokaliteter til. 214 lokaliteter på vidensniveau 1 70 lokaliteter på vidensniveau 2 42 lokaliteter på både vidensniveau 1 og lokaliteter er udtaget af kortlægning Så mange prioriterede lokaliteter venter lige nu på kortlægning: lokaliteter venter på at blive vurderet på vidensniveau lokaliteter venter på at blive afklaret på vidensniveau 2 Antal / Årstal Vidensniveau 1 kortlagte i alt Vidensniveau 2 kortlagte i alt Vidensniveau 1 og 2 kortlagte i alt I alt

7 Med udgangen af 2014 er der registreret mere end ejendomme i vores database. Ejendommene er fordelt på både lokaliteter, hvor vi stadig mangler at gennemføre en indsats, og på lokaliteter, hvor regionens indsats er afsluttet. I 2014 har vi indenfor alle de områder jordforureningsloven dækker arbejdet med tæt på sager. Herunder ses status for de registrerede ejendomme pr. december Status Antal Procent fordeling Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet Udgået på historisk grundlag Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, incl. V1/V2 kortlagt) Udgået efter fysisk undersøgelse Kortlagt som følge af forurening (V2 kortlagt) Udgået efter oprensning I alt Oversigt over antallet af sager og den procentvise fordeling 7

8 Grundvandsindsatsen Siden 2012 har Region Sjælland arbejdet efter Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen. Planen angiver, at indsatsen gennemføres i geografiske områder, så der sikres mest muligt godt grundvand og at sårbart grundvand samtidig beskyttes. Planen sikrer også plads til, at der tages lokale hensyn, og at der er plads til akutte sager, hvor hurtig indsats er nødvendig. Den nyligt vedtagne jordforureningsstrategi bygger videre på grundvandshandlingsplanen og det betyder, at Naturstyrelsens kortlægningsområder inddeles i 5 prioriteringsgrupper. Den nordøstlige del af regionen har høj prioritet fordi der indvindes store mængder grundvand og fordi den geologiske beskyttelse i området er lav. Ligeledes er Lolland og Møn højt prioriteret, da der ikke er så mange muligheder for grundvandsindvinding på disse øer. Vores grundvandsbeskyttende indsats betyder også, at vi prioriterer at vurdere de mest grundvandstruende brancher før andre brancher. Status for kortlægning af hensyn til grundvandssikring Målet er, at den indledende indsats er afsluttet for alle de prioriterede områder i I 2014 har indsatsen været fokuseret i prioriteringsgrupperne 1 og 2. De mest grundvandstruende brancher/aktiviteter Renserier Overfladebehandling af metal Kemisk industri Garverier Farve- og lakfabrikker Maskinindustri Lakerer i/træimprægnering Gasværker Glasfiberindustri Transformerstationer 8

9 Indledende kortlægning af forureninger der kan true grundvandet (V1) Første trin i indsatsen for at forebygge grundvandsforurening er prioritering af lokaliteter i vores database. Vores prioriteringssystem sætter os i stand til hele tiden at følge med i hvor mange lokaliteter, der afventer vurdering. Vi indsamler løbende nyt materiale til prioriteringssystemet, så listen vil være under konstant forandring. I øjeblikket omfatter grundvandsindsatsen cirka 860 sager, der skal vurderes i forhold til indledende kortlægning. I 2014 har vi i alt behandlet 263 sager på vidensniveau 1 af hensyn til grundvand. Af de behandlede sager kortlægges 53 % og resten udgår af kortlægningen. På figuren her ses de igangværende og afsluttede indledende kortlægninger overfor grundvand. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper 9

10 Indledende undersøgelser (V2) Den grundvandsbeskyttende indsats omfatter også 526 prioriterede sager, der afventer en indledende undersøgelse. Dertil kommer et stort antal lossepladslokaliteter, der også skal vurderes for, om de udgør en trussel for grundvandet. Sagerne er prioriteret i forhold til den risiko, de udgør for grundvandet. Der kommer løbende flere til som følge af V1-kortlægningen. De indledende undersøgelser skal afgøre om lokaliteterne er forurenede, eller om de kan udgå af kortlægningen. I 2014 har vi arbejdet med 60 indledende grundvandsundersøgelser. Dertil kommer yderligere 39 sager, der både er undersøgt for, om de truer grundvandet og arealanvendelsen. 63 af disse sager er afsluttet i Af de 63 sager, der er afsluttet, er 9 sager tilføjet ventelisten for videregående undersøgelser. Resten er enten kortlagt uden offentlig indsats, afventer endelig afgørelse eller er helt udgået af kortlægningen. 63 indledende grundvandsundersøgelser er afsluttet i Ca. 15 % af de indledende grundvandsundersøgelsessager er overført til listen af sager, der venter på videregående offentlig indsats. På figuren her ses de igangværende og afsluttede kortlægninger på vidensniveau 2 overfor grundvand. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper På figuren her ses igangværende og 10 afsluttede indledende kortlægning overfor grundvand.

11 Videregående grundvandsindsats Regionens videregående indsats sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2. For at klarlægge omfanget af en konstateret forurening og den trussel den udgør for grundvandet, gennemfører vi en videregående undersøgelse. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for oprensningen. Med den nye strategi vil kommuner og vandindvindere blive inddraget, når regionerne skal prioritere mellem forureninger i de enkelte kortlægningsområder. Afhængig af oprensningsmetode kan det være nødvendigt at rense op i lang tid ved hjælp af forskellige typer af oprensningsanlæg. I nogle tilfælde renser vi ikke op med det samme. Hvis forureningen vurderes at udgøre en lille risiko kan forureningens udbredelse overvåges ved at udtage prøver af grundvandet. Ofte følges restforureningen efter endt oprensning også ved overvågning i en årrække for at sikre, at oprensningen har den nødvendige effekt. De oprensninger, der foregår over lang tid, er i mange tilfælde vandrensningsanlæg, hvor forurenet grundvand pumpes op og renses i et anlæg over jorden. Det skyldes, at forureningen ofte ikke kan graves væk, fordi den er dybtliggende. Disse anlæg fjerner typisk ikke forureningen, men sikrer, at den ikke spredes yderligere. Vedligeholdelsen af disse anlæg udgør en væsentlig andel af det samlede budget til den videregående indsats. Der er ved udgangen af 2014 lidt over 800 grundvandssager, der afventer en videregående undersøgelse. 15 sager afventer en oprensning. Videregående Undersøgelser Oprensning Drift af tekniske anlæg Overvågning Indsats overfor GV GV/AA GV GV/AA GV GV/AA GV GV/AA Nye lokaliteter startet Lokaliteter startet før Aktive lokaliteter i Indsats afsluttet i AA: Arealanvendelse GV: Grundvand 11

12 Pesticider og grundvand Pesticider i grundvandet er den hyppigste årsag til lukning af drikkevandsboringer i Danmark. I Region Sjælland er der fund af pesticider i ca. 30% af de undersøgte drikkevandsboringer. Regionerne laver kun indsats mod punktkilder Der skelnes mellem to forskellige typer af kilder til forurening af grundvandet med pesticider: Fladekilder Punktkilder Fladekilder er ikke omfattet af jordforureningsloven, og derfor laver regionerne kun en indsats over for punktkilder. Fladekilder og punktkilder Fladekilder er knyttet til anvendelse af pesticider over store arealer, ikke mindst i forbindelse med jordbrugsmæssig spredning af pesticider. Spredning af pesticider på eksempelvis golfbaner, langs jernbaner og i private haver kan også regnes som fladekilder. Typisk er fladekilder karakteriseret ved lave koncentrationer over større arealer. Punktkilder fremkommer i forbindelse med selve håndteringen af pesticider, herunder spild, oplag og vaskepladser eller andre områder, hvor der er foregået påfyldning, rengøring og vask af sprøjteudstyr, som kan have medført udledning af koncentrerede mængder af pesticider direkte til jorden på små arealer. Opsporing af grundvandstruende pesticidpunktkilder Pesticidpunktkilderne har hidtil ikke været en del af den systematiske opsporing, kortlægning, håndtering og risikovurdering af grundvandstruende punktkilder. Dog er praksis i Region Sjælland, at vaskepladser og oplag kortlægges, når vi i anden forbindelse får kendskab til disse. Det er også praksis, at vi prioriterer oprensning af pesticidpunktkilder, hvis der er allerede er konstateret en trussel mod grundvandet. Konstaterede pesticidpunktkilder bliver i dag prioriteret til oprensning på lige fod med andre punktkilder. Flade- eller punktkildeforurening? Det har indtil for nylig været relativt vanskeligt at afgøre, om en forurening af grundvandet med pesticider skyldes flade- eller punktkilder. I 2014 udviklede Miljøstyrelsen et værktøj, der ved hjælp af en række indikatorer kan være med til at give et fingerpeg om, hvorvidt der kan være tale om punkt- eller fladekilde ved pesticidfund i en vandforsyningsboring. Indikatorværktøjet er anvendt til en vurdering af, hvor stor en del af boringerne med pesticidfund i regionen, der kan være en punktkilde. Analysen viser, at der i Region Sjælland er tale om indikationer på én punktkilde i ca. 25% af de drikkevandsboringer, hvori der er påvist pesticider. En overordnet gennemgang af tal fra Danmarks Statistik og BBRregistret peger på, at der i Region Sjælland potentielt findes pesticidpunktkilder med grundvandsrisiko på lokaliteter. Det vurderes dog, at en væsentlig del af disse vil kunne sorteres fra efter en gennemgang af de historiske oplysninger for lokaliteten. Pilotprojekt på Stevns Regionen har på baggrund af analysen udvalgt et pilotområde på Stevns til afprøvning af, hvorvidt 12

13 en eller flere pesticidpunktkilder kunne identificeres som kilde til en pesticidforurening i en vandforsyningsboring. Gennemgang af historiske oplysninger, besigtigelser og interviews på en række ejendomme førte til, at 8 lokaliteter i området blev udvalgt til undersøgelse for potentielle pesticidpunktkilder. Kun på en enkelt ejendom blev der påvist betydende forurening med pesticider, primært phenoxysyrer, i området omkring en vaskeplads. Det kunne dermed konstateres, at indikator-værktøjet i pilotområdet var anvendeligt til at indikere en forurening forårsaget af en punktkilde. Resultaterne af pilotprojektet har medført, at denne lokalitet ultimo 2014 blev prioriteret til en videregående undersøgelse til afklaring af risikoen over for grundvandet. Plan for håndtering af pesticidpunktkilder et værktøj til at sikre rent drikkevand i fremtiden I 2015 vil der blive udarbejdet en strategisk handlingsplan for håndtering af pesticidpunktkilder for Region Sjælland. Det overordnede formål med planen er at bidrage til at sikre, at der også er rent drikkevand i fremtiden. Regionen kan ikke sikre rent drikkevand alene, og derfor er det regionens målsætning i samarbejde med de øvrige aktører at sikre en bæredygtig vandforsyning med rent drikkevand til de kommende generationer på Sjælland. De mere konkrete mål med strategien er: på et oplyst grundlag at fastlægge regionens linje for hvordan og i hvilken rækkefølge, pesticidpunktkilderne skal opspores at fastlægge en større systematik for kortlægning og håndtering af pesticidpunktkildeforureninger. Som et resultat af handlingsplanen vil pesticidpunktkilderne fremadrettet indgå i regionens opgaveportefølje på jordforureningsområdet på lige fod med de øvrige punktkilder. Samtidig vil regionen ved større fokus på pesticidpunktkilderne langt mere aktivt adressere den største udfordring for vandforsyningerne i forhold til miljøfremmede stoffer i mange indvindingsboringer. Pesticider Pesticider er en samlebetegnelse for en række meget forskellige stoffer, der benyttes til at bekæmpekontrollere planter, insekter, svampe og andre organismer, der betragtes som skadelige. Pesticider har været benyttet gennem årtier, men de anvendte stoffer og mængder har varieret over tid. Anvendelsen af pesticider ses bl.a. i landbruget, frugtavl, gartnerier og planteskoler, men også på golfbaner, juletræsplantager, langs jernbanespor, på kirkegårde, langs veje, på gårdspladser og i private haver. I takt med en øget bevidsthed om miljøforhold og større viden om pesticiders opførsel i jorden og grundvandet, er brugen af mange af de problematiske pesticider i dag udfaset. Pesticider udgør imidlertid fortsat et problem for grundvandsressourcen og vandindvindingen i Danmark da det tager tid for stofferne at bevæge sig gennem jorden til grundvandsmagasinerne 13

14 Menneskers sundhed Region Sjællands indsats mod forurening på boliggrunde Den indsats vi udfører for at sikre menneskers sundhed sker i forhold til at mindske forurening inde i huse (indeklima) og at sikre, at borgere ikke kan komme i kontakt med forureningen (kontaktrisiko) på boliggrunde. Det kalder vi indsats over for arealanvendelse. Menneskers sundhed er ofte ikke alvorligt påvirket af jordforurening. Det er en medvirkende årsag til, at vi fortsat prioriterer indsatsen over for grundvand højere end indsatsen over for arealanvendelse. Det betyder, at vi ikke målrettet opsøger nye lokaliteter med indeklima- eller kontaktrisiko. Den forureningsopsporende indsats er fokuseret omkring boliger, der er i særlig risiko for at blive påvirket af metangas fra lossepladser. Ved den videregående indsats prioriteres desuden forureninger med alvorlige indeklimaproblemer og forureninger med arsen. Indledende kortlægning af arealer der kan true boliganvendelse (V1) Boligejere, der skal sælge eller belåne deres ejendom, kan have behov for at få afklaret, om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 1 eller udgå af kortlægningen. Region Sjælland har besluttet at hjælpe disse boligejere og behandler sager ved henvendelse inden for få måneder. Der er i 2014 afsluttet 103 boligsager på vidensniveau 1 33 blev kortlagt på vidensniveau 1 70 udgik af kortlægningen De sager, hvor der gennemføres indsats over for menneskers sundhed, findes dels ved direkte henvendelser og anmodninger fra boligejere, dels via de grundvandsprioriterede lokaliteter, som der også er bolig på. Det betyder, at en boliggrund, der er udvalgt til undersøgelse for grundvandsrisiko, også undersøges for risiko for boligen i forbindelse med de indledende undersøgelser. 14

15 Indledende undersøgelser boliggrunde (V2) Boligejere, med en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1, har ret til at få undersøgt deres boliggrund, hvis ejeren anmoder om det. Herefter skal regionen inden for et år udføre en undersøgelse, der kan afklare, om grunden er forurenet. Vi har i 2014 modtaget 36 anmodninger om undersøgelse af en boliggrund for at afklare om den er forurenet. Vi har i 2014 arbejdet med 22 indledende undersøgelser, hvor indsatsen kun har været over for bolig. Dertil kommer yderligere 39 sager, som både er undersøgt for risiko for bolig og grundvand. Der er i 2014 afsluttet 47 indledende undersøgelser af hensyn til boliganvendelsen alene, eller som en del af en samtidig grundvandsindsats: 6 blev kortlagt på vidensniveau 2 med videre offentlig indsats 7 blev kortlagt på vidensniveau 2 uden videre offentlig indsats 1 er fortsat kortlagt op V1 33 udgik af kortlægningen 15

16 Den videregående indsats for at sikre menneskers sundhed Regionens videregående indsats af hensyn til arealanvendelsen sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af en forurening, og den trussel den udgør for anvendelsen af arealet, gennemfører vi videregående undersøgelser. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. I 2014 er der gennemført en indsats for at oprense tre lokaliteter med forurening af arsen i jordoverfladen. Vi driver i øjeblikket 35 tekniske anlæg, der løbende forhindrer en forurening af indeklimaet. Disse anlæg er etableret, fordi det ikke er muligt at fjerne forurening under en bolig. I alt er der etableret 23 aktive anlæg hvor en pumpe driver et udluftningssystem, der sikrer, at der ikke trænger forurening fra jorden op i huset. Anlægget fjerner ikke forureningen i jorden, og det skal vedblive at køre i mange år for løbende at sikre, at indeklimaet i boligen er i orden. 12 anlæg er etableret som passive anlæg, hvor udluftningen sker ved naturlig ventilation uden brug af en pumpe. Videregående Undersøgelser Oprensning Drift af tekniske anlæg Overvågning Indsats overfor AA GV/AA AA GV/AA AA GV/AA AA GV/AA Nye lokaliteter startet Lokaliteter startet før Aktive lokaliteter i Indsats afsluttet i AA: Arealanvendelse GV: Grundvand 16

17 Legepladser og børnehaver I den nyligt vedtagne strategi har Region Sjælland som mål at indsats på offentlige legepladser prioriteres, når der er begrundet mistanke om forurening, der bør afklares. Region Sjælland har derfor iværksat en systematisk indhentning af oplysninger om placering af legepladser i regionens kommuner. Placeringen af legepladserne er sammenholdt med oplysninger om tidligere erhvervsaktiviteter for at vurdere, om der kan være en sundhedsrisiko i forhold til at bruge arealet som legeplads. Ved sammenfald er overfladejorden blevet undersøgt for eventuel forurening Næsten alle kommuner har meldt tilbage med placering af legepladser, hvilket har resulteret i kendskab til 21 legepladser, der er placeret på et areal med mistanke om forurening. Region Sjælland ønsker ikke, at offentlige legepladser skal udgøre en risiko for de legende børn. Der er derfor udført undersøgelser af samtlige legepladser, hvor det er blevet vurderet, at der kunne være en risiko for kontakt med forurenet jord. Der er udført 7 undersøgelser i 2014, der er kun fundet overskridelser af grænseværdierne for overfladejord på én lokalitet. Den aktuelle legeplads ligger i Skælskør og de forurenende stoffer var tjærestoffer og oliekomponenter. Den forurenede jord er gravet væk og erstattet med ren jord. Region Sjællands indsats over for jordforurening i børneinstitutioner I årene gennemførte Region Sjælland en målrettet indsats så alle børneinstitutioner med en kendt forureningskilde blev undersøgt. I alt er 109 sager historisk gennemgået for potentielle kilder og gamle undersøgelsesresultater. Af de 109 sager er der i perioden undersøgt 34 institutioner. Af de 34 har vi fra kommunale undersøgelser overtaget en supplerende undersøgelsesindsats på 8 institutioner. Totalt i regionen er der udført oprensning på delarealer i 3 institutioner. 17

18 Gode livs- og vækstvilkår Nuancering af forurening Når der registreres forurening på boligejendomme, vurderer regionen i hvilket omfang forureningen udgør en risiko for boliganvendelsen. Vurderingen kaldes en nuancering af forureningen. Nuanceringen skal gøre det nemmere for bl.a. långivere at vurdere den risiko, de løber ved at give lån i en ejendom. Erfaringen er, at ordningen har gjort det nemmere at optage lån i forurenede ejendomme, hvor forureningen ikke udgør en risiko for arealanvendelsen. Regionen har i 2014 nuanceret 57 grunde, fordelt med 39 grunde på Fo, 1 grund på F1 og 17 grunde på F2. Der er i dag næsten boliggrunde i Region Sjælland, der er nuanceret; 642 matrikler med F0 nuancering, 39 matrikler med F1 nuancering og 418 matrikler med F2 nuancering. For de 642 matrikler med F0 nuancering er det altså vurderet, at der til trods for fund af forurening på grunden og en deraf følgende V2 kortlægning ikke er forbundet med risiko at bruge hus og have på grunden. Kategorier for nuancering F0 anvendes typisk ved dybereliggende forureninger, som ikke udgør en risiko for arealanvendelse, samt forureninger under fast belægning. F1 gives typisk ved en kraftig forurening, der ligger dybt samt en lettere forurening i jordoverfladen. Boligerklæringer Når den offentlige indsats på en vidensniveau 2 kortlagt boliggrund afsluttes, uden at hele forureningen er fjernet, udsteder regionen en såkaldt boligerklæring. Boligerklæringen fortæller, at den efterladte forurening er uden betydning for den nuværende anvendelse af grunden til boligformål. I 2014 har vi udstedt 25 boligerklæringer. Værditabsordningen Regionen administrerer de midler, som hvert år afsættes på finansloven til henholdsvis undersøgelse og oprensning under værditabsordningen. Værditabsordningens formål er at hjælpe de boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund. Betingelsen for at være omfattet af ordningen er, at boligejeren på det tidspunkt hvor købet foregik ikke vidste eller burde have vidst, at ejendommen var forurenet. Ordningen kan således bruges til at reducere ventetiden på at afgrænse en forurening og/eller fjerne risikoen for anvendelsen til bolig i forhold til regionens indsats. Der står 56 sager på venteliste til undersøgelser og eller oprensning efter værditabsordningen. Der er i øjeblikket en kort ventetid på undersøgelser, mens der er 8-10 års ventetid på oprensning under ordningen. Ventetiden afhænger af den årlige bevilling på finansloven. I 2014 er der i alt arbejdet med 11 værditabssager fordelt på4 undersøgelser, 4 oprensninger og 3 driftsanlæg. F2 gives typisk i sager med kraftigere overfladeforurening og sager med forurening i indeklimaet. 18

19 Byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Kommunerne udsteder tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt til ændring af arealanvendelsen på forurenede lokaliteter, en såkaldt 8 tilladelse. Tilladelserne skal sendes i høring i regionen for at sikre, at kommunens tilladelse ikke fordyrer en eventuel senere offentlig indsats over for forureningen. I praksis arbejder kommuner og region sammen om at formulere tilladelsen. På den måde sikres det, at begge myndigheders viden om forureningen inddrages i tilladelsen Udvikling i 8 sager i de seneste år Bygge- og anlægsarbejde Ændret arealanvendelse Region Sjælland har i 2014 behandlet 113 høringer fra kommunerne 95 høringer var i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde 18 var i forbindelse med ændring af arealanvendelsen Antallet af 8 sager er i de seneste år steget betragteligt og er i 2014 på det højeste niveau i regionens tid. Stigningen er sket i antal høringer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, hvorimod antallet af høringer om ændret arealanvendelse stort set er konstant. Undersøgelse og oprensning udført af private Der gennemføres også undersøgelser eller oprensninger, som finansieres af private. Årsagen kan f.eks. være at køber betinger sig det i forbindelse med en handel af ejendommen, eller fordi grundejer ønsker at ændre brugen af arealet. Det sker også, at grundejer ønsker, at ejendommen ikke længere skal være omfattet af en kortlægning. Private projekter Regionen har i løbet af 2014 behandlet 248 oplæg og afrapporteringer af historiske undersøgelser, undersøgelser og oprensning indsendt af private. Det er en stigning på knap 10 % i forhold til Oliebranchens miljøpulje Ordningen med Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev etableret i 1992 med det formål at undersøge og oprense jord- og grundvandsforureninger på lokaliteter, hvor der tidligere har været solgt benzin. Aktiviteterne er finansieret af nogle få ører af hver liter benzin eller diesel, der er solgt. Puljen er nu nedlagt, og der arbejdes på at afvikle de sidste sager. I 2014 blev 5 sager afsluttet, og der mangler nu kun én sag, inden Region Sjællands indsats omkring de gamle benzinanlæg kan afsluttes. 19

20 Påbud efter jordforureningsloven Kommunerne har mulighed for at udstede påbud om undersøgelse eller oprensning til en forurener. Påbuddet udstedes efter jordforureningslovens 40/41, hvis der er tale om spild eller uheld og efter 48, hvis en forurening stammer fra en villaolietank. Region Sjælland som sparringspartner i større byggeprojekter hvor der håndteres forurenet jord Regionen har i 2014 modtaget underretning om 60 nye påbud. Heraf er 45 udstedt efter 40/41 og 15 efter 48. Regionen bliver hørt i disse sager for at sikre, at en forurening, som kan påbydes undersøgt eller oprenset, ikke overgår til den offentlige indsats. 13 nye lokaliteter blev oprettet i regionens register på baggrund af forureninger fra villaolietanke, og 19 blev oprettet på grund af spild fra andre hændelser. De resterende 28 påbud er udstedt på lokaliteter, der allerede var oprettet i regionens register. Køge Kyst Selskabet, ejet af Køge Kommune og Realdania By, har til formål at byudvikle i områderne Collstropgrunden, Stationsområdet og Søndre Havn i Køge. Region Sjælland er løbende i dialog med Køge Kyst og Køge Kommune for at finde den bedste løsning for at undgå, at borgere kommer i kontakt med forurening og ligeledes sikre indeklima og målsat overfladevand. Femern Bælt Region Sjælland og Lolland Kommune er i dialog med Femern Bælt om jordhåndteringen i forbindelse med det store anlægsprojekt. På den måde bidrager de to myndigheder til en smidig sagsbehandling. 20

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere