Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings"

Transkript

1 Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings

2 Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand Menneskers sundhed Legepladser og børnehaver Gode livs- og vækstvilkår Beskyttelse af overfladevand og natur...23 Tværgående projekter Ressourceanvendelsen i Planlagt budget for Bilag 1: Oversigt over videregående undersøgelser i Bilag 2: Oversigt over oprensninger i Bilag 3: Oversigt over driftssager i Bilag 4: Oversigt over overvågningssager i Bilag 5: Oversigt over aktive værditabssager i Bilag 6: Oversigt over værditabssager på venteliste i Bilag 7: Store sager

3 Forord Indberetningen redegør for Region Sjællands indsats på jordforureningsområdet i 2014 og planen for indsatsen i Indsatsplanen for 2015 har været i offentlig høring. Indberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata. Der sker også en elektronisk indberetning af oplysninger om jordforurening til Miljøstyrelsen via DK-jord. Revideret strategi fra 2015 Regionens første strategi for arbejdet på jordforureningsområdet blev vedtaget i 2007 og er revideret i løbet af 2014 via en politisk proces og offentlig høring. Sikring af miljø og ressourcer for alle i en region, er ofte dyrt, dilemmafyldt og til gene for de få, der berøres direkte. Derfor har ønsket for den reviderede strategi været, at Region Sjælland kan være med til at bane nye veje for systematisk at skabe de fælles, fokuserede og fremtidssikrede løsninger, som gør den største forskel. Særligt for regionens borgere og virksomheder og for de forskellige partnere og specialister, som vi gerne i det daglige vil inspirere og lade os inspirere af. Tæt samarbejde Et tæt samarbejde med kommuner, vandværker, staten og andre samarbejdspartnere er afgørende i hele arbejdet, så vi sammen kan sikre grundvandet, overfladevandet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening. Rent grundvand Rent grundvand er en afgørende forudsætning for, at borgerne har et sundt liv og for regionens og virksomhedernes udvikling. Derfor prioriterer vi særlig højt, at vores indsats bidrager til en bæredygtig fremtidig vandforsyning, baseret på rent grundvand. Gode livsvilkår Vi har fokus på at sikre gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund, samtidig med at mange borgere må vente mange år på, at vi kan prioritere en eventuel oprensning. Vi tilbyder at gå i tæt dialog med kommunerne om planer for byudvikling af gamle industriområder og bidrager, via smidig sagsbehandling, til at skabe gode rammer for bygherrer og virksomheder, når der skal bygges nyt liv på forurenede grunde. Overfladevand og natur Fra 2014 fik regionen til opgave at sikre overfladevand og natur mod jordforurening. Prioritering af denne opgave er også indarbejdet i den reviderede strategi. Innovation et middel til god opgaveløsning Opgaven med oprydning af jordforureninger er meget stor, mange forureninger afventer regionens indsats, og samtidig er midlerne under stort pres. Pesticidpunktkilder vil udgøre en særlig udfordring i fremtiden. Ligesom de kommende klimaændringer vil give os en udfordring idet nogle af forureningerne med tiden kan opføre sig anderledes end de gør under de nuværende omstændigheder. Det skyldes især de større regnmængder, som skal nedsives, at grundvandsspejlet i nogle områder stiger, og at havvandsstigninger medfører ændringer i de kystnære områder. For at imødegå alle disse udfordringer indgår vi i et tæt samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere om at udvikle og implementere innovative løsninger, der effektiviserer opgaveløsningen, og så vidt muligt fremmer udvikling af løsninger og metoder, som har et markedspotentiale i ind- og udland. Jan Huus Vestergaard Miljødirektør 3

4 Regionens opgave med jordforurening Det er regionerne, der har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, sikre menneskers sundhed og beskytte naturen mod jordforurening. Ny strategi fra 2015 Strategien for jordforureningsområdet har fra 2007 til 2014 dannet den overordnede ramme for regionens indsats over for både grundvand og menneskers sundhed. I sommeren 2014 blev den nye strategi for Region Sjællands indsats over for jordforurening sendt i høring og efterfølgende politisk godkendt. Den nye strategi fastholder beskyttelse af grundvand til drikkevand som højeste prioritet. Vi fortsætter også med at have fokus på gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund og skal vente mange år på, at regionen prioriterer en eventuel oprensning. Vi vil fortsat skabe gode rammer for bygherrer og virksomheder, så de i deres stræben for at byudvikle og skabe nyt liv på forurenede grunde hjælpes via rådgivning og smidig administration. De gode rammer skabes i samarbejde med kommunerne. menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening. Prioritering af indsatsen for de enkelte grunde Grundlaget for at kunne prioritere indsatsen over for de enkelte grunde er alle de data, vi har i databasen over forurenede lokaliteter. Ud fra databasen kan vi trække informationer om grunde, der afventer indsats og prioritere dem ved hjælp af prioriteringsværktøjet ESP. Prioriteringen sker blandt andet ud fra data om de forurenende stoffer, om der er vigtigt grundvand, den geologiske beskyttelse og den aktuelle anvendelse af grunden. Region Sjællands opgaver med jordforurening kan overordnet inddeles i to hovedopgaver: Den offentlige indsats Borgerrettede opgaver Den offentlige indsats Regionens arbejde under den offentlige indsats består i at opspore forurenede grunde og håndtere den risiko, der er forbundet med forureningen. Offentlig indsats omfatter håndtering af forureninger der: truer det grundvand der, nu og i fremtiden, skal bruges til drikkevand Fra 2014 har regionerne fået en ny opgave med at sikre overfladevand og natur mod jordforurening. Prioritering af denne opgave er indarbejdet i den nye strategi. Et tæt samarbejde med kommuner, vandværker, staten og andre samarbejdspartnere er afgørende i hele arbejdet, så vi sammen kan sikre grundvandet, overfladevandet, naturen og udgør en risiko for menneskers sundhed enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i fx en bolig eller udgør en risiko ved kontakt med den forurenede jord udgør en risiko over for natur og overfladevand 4

5 Vores arbejde inddeles i følgende faser: 1. Indsamling af historiske oplysninger om aktiviteter, der kan have ført til forurening. Vurderer vi, at grunden kan være forurenet af aktiviteterne, kortlægges ejendommen på Vidensniveau Gennemførsel af indledende undersøgelser for at påvise, om der er forurenet på grunden. Er det tilfældet kortlægges ejendommen på Vidensniveau For prioriterede ejendomme gennemføres videregående undersøgelser, der afgrænser forureningen. 4. Hvis forureningen er omfattet af offentlig indsats renses den op i nødvendigt omfang. Kortlægning af forurening er grundstenen i vores arbejde med jordforurening. Kortlægningsindsatsen sikrer, at vi har det nødvendige overblik over forureningerne, og den sætter os i stand til at prioritere oprensningsindsatsen. På den måde oprenses de mest kritiske forureninger først. På hvert kortlægningstrin vurderer vi risikoen af forureningen og tager stilling til, om en eventuel forurening er omfattet af videre offentlig indsats. Lokaliserede grunde Ejendomme, hvor oplysninger om erhverv, giver mistanke om, at der kan være en kilde til jordforurening. V1 kortlagte ejendomme Ejendomme, hvor regionen har indhentet historiske oplysninger og vurderet, at der har været aktiviteter på ejendommen, der kan have forårsaget en forurening. V2 kortlagte ejendomme Ejendomme, hvor en undersøgelse har påvist, at der er en forurening på ejendommen. Efter kortlægning på vidensniveau 2 vurderer vi, om der skal foretages en videregående indsats i form af flere undersøgelser og en eventuel oprensning. For at optimere brugen af vores midler er det vigtigt, at vi kun gennemfører den indsats, der er tilstrækkelig for at mindske risikoen til et acceptabelt niveau. Det betyder, at en håndtering af forureningen ofte ikke medfører, at al forurening fjernes. Vi kortlægger alle jordforureninger, også selvom de ikke udgør en risiko for grundvand eller sundhed. Derfor vil mange grunde også fortsat være kortlagte efter endt offentlig indsats. Kortlægningen sikrer, at vi kan give den rette rådgivning til borgere og kommuner og forhindre fremtidige problemer. Borgerrettede opgaver Regionen løser ud over den offentlige indsats en række andre myndighedsopgaver, der har fokus på borgerne i regionen. Det drejer sig f.eks. om: Forespørgsler fra ejendomsmæglerne, borgere og advokater i forbindelse med køb og salg af ejendomme Forespørgsler om aktindsigt på konkrete sager Rådgivning og vejledning til borgere om sundhedsrisiko ved jordforurening Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Godkendelse af privat finansierede forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med byggeri Myndighedsbehandling af sager med forurening fra villaolietanke (forsikringsordningen for villaolietanke) og sager med påbud om undersøgelse og oprensning fra andre myndigheder 5

6 Status for kortlægning Ved udgangen af 2014 er der kortlagt næsten ejendomme i Region Sjælland. De er kortlagt på enten vidensniveau 1 eller 2 eller på begge niveauer. Disse ejendomme er altså kortlagt enten med begrundet mistanke om forurening eller med konstateret forurening. I 2014 har Region Sjælland kortlagt: Arbejdet omkring kortlægning fører dog ikke kun til, at nye ejendomme registreres som kortlagte. En stor del af vores arbejde fører til, at ejendomme udgår af kortlægning. At en ejendom udgår af kortlægningen er et resultat, som har stor betydning for grundejeren. Der ligger stadig en stor opgave foran os. Via vores prioriteringssystem kan vi trække informationer om hvor mange lokaliteter, der venter på vores indsats, og der kommer løbende nye lokaliteter til. 214 lokaliteter på vidensniveau 1 70 lokaliteter på vidensniveau 2 42 lokaliteter på både vidensniveau 1 og lokaliteter er udtaget af kortlægning Så mange prioriterede lokaliteter venter lige nu på kortlægning: lokaliteter venter på at blive vurderet på vidensniveau lokaliteter venter på at blive afklaret på vidensniveau 2 Antal / Årstal Vidensniveau 1 kortlagte i alt Vidensniveau 2 kortlagte i alt Vidensniveau 1 og 2 kortlagte i alt I alt

7 Med udgangen af 2014 er der registreret mere end ejendomme i vores database. Ejendommene er fordelt på både lokaliteter, hvor vi stadig mangler at gennemføre en indsats, og på lokaliteter, hvor regionens indsats er afsluttet. I 2014 har vi indenfor alle de områder jordforureningsloven dækker arbejdet med tæt på sager. Herunder ses status for de registrerede ejendomme pr. december Status Antal Procent fordeling Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet Udgået på historisk grundlag Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, incl. V1/V2 kortlagt) Udgået efter fysisk undersøgelse Kortlagt som følge af forurening (V2 kortlagt) Udgået efter oprensning I alt Oversigt over antallet af sager og den procentvise fordeling 7

8 Grundvandsindsatsen Siden 2012 har Region Sjælland arbejdet efter Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen. Planen angiver, at indsatsen gennemføres i geografiske områder, så der sikres mest muligt godt grundvand og at sårbart grundvand samtidig beskyttes. Planen sikrer også plads til, at der tages lokale hensyn, og at der er plads til akutte sager, hvor hurtig indsats er nødvendig. Den nyligt vedtagne jordforureningsstrategi bygger videre på grundvandshandlingsplanen og det betyder, at Naturstyrelsens kortlægningsområder inddeles i 5 prioriteringsgrupper. Den nordøstlige del af regionen har høj prioritet fordi der indvindes store mængder grundvand og fordi den geologiske beskyttelse i området er lav. Ligeledes er Lolland og Møn højt prioriteret, da der ikke er så mange muligheder for grundvandsindvinding på disse øer. Vores grundvandsbeskyttende indsats betyder også, at vi prioriterer at vurdere de mest grundvandstruende brancher før andre brancher. Status for kortlægning af hensyn til grundvandssikring Målet er, at den indledende indsats er afsluttet for alle de prioriterede områder i I 2014 har indsatsen været fokuseret i prioriteringsgrupperne 1 og 2. De mest grundvandstruende brancher/aktiviteter Renserier Overfladebehandling af metal Kemisk industri Garverier Farve- og lakfabrikker Maskinindustri Lakerer i/træimprægnering Gasværker Glasfiberindustri Transformerstationer 8

9 Indledende kortlægning af forureninger der kan true grundvandet (V1) Første trin i indsatsen for at forebygge grundvandsforurening er prioritering af lokaliteter i vores database. Vores prioriteringssystem sætter os i stand til hele tiden at følge med i hvor mange lokaliteter, der afventer vurdering. Vi indsamler løbende nyt materiale til prioriteringssystemet, så listen vil være under konstant forandring. I øjeblikket omfatter grundvandsindsatsen cirka 860 sager, der skal vurderes i forhold til indledende kortlægning. I 2014 har vi i alt behandlet 263 sager på vidensniveau 1 af hensyn til grundvand. Af de behandlede sager kortlægges 53 % og resten udgår af kortlægningen. På figuren her ses de igangværende og afsluttede indledende kortlægninger overfor grundvand. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper 9

10 Indledende undersøgelser (V2) Den grundvandsbeskyttende indsats omfatter også 526 prioriterede sager, der afventer en indledende undersøgelse. Dertil kommer et stort antal lossepladslokaliteter, der også skal vurderes for, om de udgør en trussel for grundvandet. Sagerne er prioriteret i forhold til den risiko, de udgør for grundvandet. Der kommer løbende flere til som følge af V1-kortlægningen. De indledende undersøgelser skal afgøre om lokaliteterne er forurenede, eller om de kan udgå af kortlægningen. I 2014 har vi arbejdet med 60 indledende grundvandsundersøgelser. Dertil kommer yderligere 39 sager, der både er undersøgt for, om de truer grundvandet og arealanvendelsen. 63 af disse sager er afsluttet i Af de 63 sager, der er afsluttet, er 9 sager tilføjet ventelisten for videregående undersøgelser. Resten er enten kortlagt uden offentlig indsats, afventer endelig afgørelse eller er helt udgået af kortlægningen. 63 indledende grundvandsundersøgelser er afsluttet i Ca. 15 % af de indledende grundvandsundersøgelsessager er overført til listen af sager, der venter på videregående offentlig indsats. På figuren her ses de igangværende og afsluttede kortlægninger på vidensniveau 2 overfor grundvand. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper På figuren her ses igangværende og 10 afsluttede indledende kortlægning overfor grundvand.

11 Videregående grundvandsindsats Regionens videregående indsats sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2. For at klarlægge omfanget af en konstateret forurening og den trussel den udgør for grundvandet, gennemfører vi en videregående undersøgelse. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for oprensningen. Med den nye strategi vil kommuner og vandindvindere blive inddraget, når regionerne skal prioritere mellem forureninger i de enkelte kortlægningsområder. Afhængig af oprensningsmetode kan det være nødvendigt at rense op i lang tid ved hjælp af forskellige typer af oprensningsanlæg. I nogle tilfælde renser vi ikke op med det samme. Hvis forureningen vurderes at udgøre en lille risiko kan forureningens udbredelse overvåges ved at udtage prøver af grundvandet. Ofte følges restforureningen efter endt oprensning også ved overvågning i en årrække for at sikre, at oprensningen har den nødvendige effekt. De oprensninger, der foregår over lang tid, er i mange tilfælde vandrensningsanlæg, hvor forurenet grundvand pumpes op og renses i et anlæg over jorden. Det skyldes, at forureningen ofte ikke kan graves væk, fordi den er dybtliggende. Disse anlæg fjerner typisk ikke forureningen, men sikrer, at den ikke spredes yderligere. Vedligeholdelsen af disse anlæg udgør en væsentlig andel af det samlede budget til den videregående indsats. Der er ved udgangen af 2014 lidt over 800 grundvandssager, der afventer en videregående undersøgelse. 15 sager afventer en oprensning. Videregående Undersøgelser Oprensning Drift af tekniske anlæg Overvågning Indsats overfor GV GV/AA GV GV/AA GV GV/AA GV GV/AA Nye lokaliteter startet Lokaliteter startet før Aktive lokaliteter i Indsats afsluttet i AA: Arealanvendelse GV: Grundvand 11

12 Pesticider og grundvand Pesticider i grundvandet er den hyppigste årsag til lukning af drikkevandsboringer i Danmark. I Region Sjælland er der fund af pesticider i ca. 30% af de undersøgte drikkevandsboringer. Regionerne laver kun indsats mod punktkilder Der skelnes mellem to forskellige typer af kilder til forurening af grundvandet med pesticider: Fladekilder Punktkilder Fladekilder er ikke omfattet af jordforureningsloven, og derfor laver regionerne kun en indsats over for punktkilder. Fladekilder og punktkilder Fladekilder er knyttet til anvendelse af pesticider over store arealer, ikke mindst i forbindelse med jordbrugsmæssig spredning af pesticider. Spredning af pesticider på eksempelvis golfbaner, langs jernbaner og i private haver kan også regnes som fladekilder. Typisk er fladekilder karakteriseret ved lave koncentrationer over større arealer. Punktkilder fremkommer i forbindelse med selve håndteringen af pesticider, herunder spild, oplag og vaskepladser eller andre områder, hvor der er foregået påfyldning, rengøring og vask af sprøjteudstyr, som kan have medført udledning af koncentrerede mængder af pesticider direkte til jorden på små arealer. Opsporing af grundvandstruende pesticidpunktkilder Pesticidpunktkilderne har hidtil ikke været en del af den systematiske opsporing, kortlægning, håndtering og risikovurdering af grundvandstruende punktkilder. Dog er praksis i Region Sjælland, at vaskepladser og oplag kortlægges, når vi i anden forbindelse får kendskab til disse. Det er også praksis, at vi prioriterer oprensning af pesticidpunktkilder, hvis der er allerede er konstateret en trussel mod grundvandet. Konstaterede pesticidpunktkilder bliver i dag prioriteret til oprensning på lige fod med andre punktkilder. Flade- eller punktkildeforurening? Det har indtil for nylig været relativt vanskeligt at afgøre, om en forurening af grundvandet med pesticider skyldes flade- eller punktkilder. I 2014 udviklede Miljøstyrelsen et værktøj, der ved hjælp af en række indikatorer kan være med til at give et fingerpeg om, hvorvidt der kan være tale om punkt- eller fladekilde ved pesticidfund i en vandforsyningsboring. Indikatorværktøjet er anvendt til en vurdering af, hvor stor en del af boringerne med pesticidfund i regionen, der kan være en punktkilde. Analysen viser, at der i Region Sjælland er tale om indikationer på én punktkilde i ca. 25% af de drikkevandsboringer, hvori der er påvist pesticider. En overordnet gennemgang af tal fra Danmarks Statistik og BBRregistret peger på, at der i Region Sjælland potentielt findes pesticidpunktkilder med grundvandsrisiko på lokaliteter. Det vurderes dog, at en væsentlig del af disse vil kunne sorteres fra efter en gennemgang af de historiske oplysninger for lokaliteten. Pilotprojekt på Stevns Regionen har på baggrund af analysen udvalgt et pilotområde på Stevns til afprøvning af, hvorvidt 12

13 en eller flere pesticidpunktkilder kunne identificeres som kilde til en pesticidforurening i en vandforsyningsboring. Gennemgang af historiske oplysninger, besigtigelser og interviews på en række ejendomme førte til, at 8 lokaliteter i området blev udvalgt til undersøgelse for potentielle pesticidpunktkilder. Kun på en enkelt ejendom blev der påvist betydende forurening med pesticider, primært phenoxysyrer, i området omkring en vaskeplads. Det kunne dermed konstateres, at indikator-værktøjet i pilotområdet var anvendeligt til at indikere en forurening forårsaget af en punktkilde. Resultaterne af pilotprojektet har medført, at denne lokalitet ultimo 2014 blev prioriteret til en videregående undersøgelse til afklaring af risikoen over for grundvandet. Plan for håndtering af pesticidpunktkilder et værktøj til at sikre rent drikkevand i fremtiden I 2015 vil der blive udarbejdet en strategisk handlingsplan for håndtering af pesticidpunktkilder for Region Sjælland. Det overordnede formål med planen er at bidrage til at sikre, at der også er rent drikkevand i fremtiden. Regionen kan ikke sikre rent drikkevand alene, og derfor er det regionens målsætning i samarbejde med de øvrige aktører at sikre en bæredygtig vandforsyning med rent drikkevand til de kommende generationer på Sjælland. De mere konkrete mål med strategien er: på et oplyst grundlag at fastlægge regionens linje for hvordan og i hvilken rækkefølge, pesticidpunktkilderne skal opspores at fastlægge en større systematik for kortlægning og håndtering af pesticidpunktkildeforureninger. Som et resultat af handlingsplanen vil pesticidpunktkilderne fremadrettet indgå i regionens opgaveportefølje på jordforureningsområdet på lige fod med de øvrige punktkilder. Samtidig vil regionen ved større fokus på pesticidpunktkilderne langt mere aktivt adressere den største udfordring for vandforsyningerne i forhold til miljøfremmede stoffer i mange indvindingsboringer. Pesticider Pesticider er en samlebetegnelse for en række meget forskellige stoffer, der benyttes til at bekæmpekontrollere planter, insekter, svampe og andre organismer, der betragtes som skadelige. Pesticider har været benyttet gennem årtier, men de anvendte stoffer og mængder har varieret over tid. Anvendelsen af pesticider ses bl.a. i landbruget, frugtavl, gartnerier og planteskoler, men også på golfbaner, juletræsplantager, langs jernbanespor, på kirkegårde, langs veje, på gårdspladser og i private haver. I takt med en øget bevidsthed om miljøforhold og større viden om pesticiders opførsel i jorden og grundvandet, er brugen af mange af de problematiske pesticider i dag udfaset. Pesticider udgør imidlertid fortsat et problem for grundvandsressourcen og vandindvindingen i Danmark da det tager tid for stofferne at bevæge sig gennem jorden til grundvandsmagasinerne 13

14 Menneskers sundhed Region Sjællands indsats mod forurening på boliggrunde Den indsats vi udfører for at sikre menneskers sundhed sker i forhold til at mindske forurening inde i huse (indeklima) og at sikre, at borgere ikke kan komme i kontakt med forureningen (kontaktrisiko) på boliggrunde. Det kalder vi indsats over for arealanvendelse. Menneskers sundhed er ofte ikke alvorligt påvirket af jordforurening. Det er en medvirkende årsag til, at vi fortsat prioriterer indsatsen over for grundvand højere end indsatsen over for arealanvendelse. Det betyder, at vi ikke målrettet opsøger nye lokaliteter med indeklima- eller kontaktrisiko. Den forureningsopsporende indsats er fokuseret omkring boliger, der er i særlig risiko for at blive påvirket af metangas fra lossepladser. Ved den videregående indsats prioriteres desuden forureninger med alvorlige indeklimaproblemer og forureninger med arsen. Indledende kortlægning af arealer der kan true boliganvendelse (V1) Boligejere, der skal sælge eller belåne deres ejendom, kan have behov for at få afklaret, om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 1 eller udgå af kortlægningen. Region Sjælland har besluttet at hjælpe disse boligejere og behandler sager ved henvendelse inden for få måneder. Der er i 2014 afsluttet 103 boligsager på vidensniveau 1 33 blev kortlagt på vidensniveau 1 70 udgik af kortlægningen De sager, hvor der gennemføres indsats over for menneskers sundhed, findes dels ved direkte henvendelser og anmodninger fra boligejere, dels via de grundvandsprioriterede lokaliteter, som der også er bolig på. Det betyder, at en boliggrund, der er udvalgt til undersøgelse for grundvandsrisiko, også undersøges for risiko for boligen i forbindelse med de indledende undersøgelser. 14

15 Indledende undersøgelser boliggrunde (V2) Boligejere, med en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1, har ret til at få undersøgt deres boliggrund, hvis ejeren anmoder om det. Herefter skal regionen inden for et år udføre en undersøgelse, der kan afklare, om grunden er forurenet. Vi har i 2014 modtaget 36 anmodninger om undersøgelse af en boliggrund for at afklare om den er forurenet. Vi har i 2014 arbejdet med 22 indledende undersøgelser, hvor indsatsen kun har været over for bolig. Dertil kommer yderligere 39 sager, som både er undersøgt for risiko for bolig og grundvand. Der er i 2014 afsluttet 47 indledende undersøgelser af hensyn til boliganvendelsen alene, eller som en del af en samtidig grundvandsindsats: 6 blev kortlagt på vidensniveau 2 med videre offentlig indsats 7 blev kortlagt på vidensniveau 2 uden videre offentlig indsats 1 er fortsat kortlagt op V1 33 udgik af kortlægningen 15

16 Den videregående indsats for at sikre menneskers sundhed Regionens videregående indsats af hensyn til arealanvendelsen sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af en forurening, og den trussel den udgør for anvendelsen af arealet, gennemfører vi videregående undersøgelser. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. I 2014 er der gennemført en indsats for at oprense tre lokaliteter med forurening af arsen i jordoverfladen. Vi driver i øjeblikket 35 tekniske anlæg, der løbende forhindrer en forurening af indeklimaet. Disse anlæg er etableret, fordi det ikke er muligt at fjerne forurening under en bolig. I alt er der etableret 23 aktive anlæg hvor en pumpe driver et udluftningssystem, der sikrer, at der ikke trænger forurening fra jorden op i huset. Anlægget fjerner ikke forureningen i jorden, og det skal vedblive at køre i mange år for løbende at sikre, at indeklimaet i boligen er i orden. 12 anlæg er etableret som passive anlæg, hvor udluftningen sker ved naturlig ventilation uden brug af en pumpe. Videregående Undersøgelser Oprensning Drift af tekniske anlæg Overvågning Indsats overfor AA GV/AA AA GV/AA AA GV/AA AA GV/AA Nye lokaliteter startet Lokaliteter startet før Aktive lokaliteter i Indsats afsluttet i AA: Arealanvendelse GV: Grundvand 16

17 Legepladser og børnehaver I den nyligt vedtagne strategi har Region Sjælland som mål at indsats på offentlige legepladser prioriteres, når der er begrundet mistanke om forurening, der bør afklares. Region Sjælland har derfor iværksat en systematisk indhentning af oplysninger om placering af legepladser i regionens kommuner. Placeringen af legepladserne er sammenholdt med oplysninger om tidligere erhvervsaktiviteter for at vurdere, om der kan være en sundhedsrisiko i forhold til at bruge arealet som legeplads. Ved sammenfald er overfladejorden blevet undersøgt for eventuel forurening Næsten alle kommuner har meldt tilbage med placering af legepladser, hvilket har resulteret i kendskab til 21 legepladser, der er placeret på et areal med mistanke om forurening. Region Sjælland ønsker ikke, at offentlige legepladser skal udgøre en risiko for de legende børn. Der er derfor udført undersøgelser af samtlige legepladser, hvor det er blevet vurderet, at der kunne være en risiko for kontakt med forurenet jord. Der er udført 7 undersøgelser i 2014, der er kun fundet overskridelser af grænseværdierne for overfladejord på én lokalitet. Den aktuelle legeplads ligger i Skælskør og de forurenende stoffer var tjærestoffer og oliekomponenter. Den forurenede jord er gravet væk og erstattet med ren jord. Region Sjællands indsats over for jordforurening i børneinstitutioner I årene gennemførte Region Sjælland en målrettet indsats så alle børneinstitutioner med en kendt forureningskilde blev undersøgt. I alt er 109 sager historisk gennemgået for potentielle kilder og gamle undersøgelsesresultater. Af de 109 sager er der i perioden undersøgt 34 institutioner. Af de 34 har vi fra kommunale undersøgelser overtaget en supplerende undersøgelsesindsats på 8 institutioner. Totalt i regionen er der udført oprensning på delarealer i 3 institutioner. 17

18 Gode livs- og vækstvilkår Nuancering af forurening Når der registreres forurening på boligejendomme, vurderer regionen i hvilket omfang forureningen udgør en risiko for boliganvendelsen. Vurderingen kaldes en nuancering af forureningen. Nuanceringen skal gøre det nemmere for bl.a. långivere at vurdere den risiko, de løber ved at give lån i en ejendom. Erfaringen er, at ordningen har gjort det nemmere at optage lån i forurenede ejendomme, hvor forureningen ikke udgør en risiko for arealanvendelsen. Regionen har i 2014 nuanceret 57 grunde, fordelt med 39 grunde på Fo, 1 grund på F1 og 17 grunde på F2. Der er i dag næsten boliggrunde i Region Sjælland, der er nuanceret; 642 matrikler med F0 nuancering, 39 matrikler med F1 nuancering og 418 matrikler med F2 nuancering. For de 642 matrikler med F0 nuancering er det altså vurderet, at der til trods for fund af forurening på grunden og en deraf følgende V2 kortlægning ikke er forbundet med risiko at bruge hus og have på grunden. Kategorier for nuancering F0 anvendes typisk ved dybereliggende forureninger, som ikke udgør en risiko for arealanvendelse, samt forureninger under fast belægning. F1 gives typisk ved en kraftig forurening, der ligger dybt samt en lettere forurening i jordoverfladen. Boligerklæringer Når den offentlige indsats på en vidensniveau 2 kortlagt boliggrund afsluttes, uden at hele forureningen er fjernet, udsteder regionen en såkaldt boligerklæring. Boligerklæringen fortæller, at den efterladte forurening er uden betydning for den nuværende anvendelse af grunden til boligformål. I 2014 har vi udstedt 25 boligerklæringer. Værditabsordningen Regionen administrerer de midler, som hvert år afsættes på finansloven til henholdsvis undersøgelse og oprensning under værditabsordningen. Værditabsordningens formål er at hjælpe de boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund. Betingelsen for at være omfattet af ordningen er, at boligejeren på det tidspunkt hvor købet foregik ikke vidste eller burde have vidst, at ejendommen var forurenet. Ordningen kan således bruges til at reducere ventetiden på at afgrænse en forurening og/eller fjerne risikoen for anvendelsen til bolig i forhold til regionens indsats. Der står 56 sager på venteliste til undersøgelser og eller oprensning efter værditabsordningen. Der er i øjeblikket en kort ventetid på undersøgelser, mens der er 8-10 års ventetid på oprensning under ordningen. Ventetiden afhænger af den årlige bevilling på finansloven. I 2014 er der i alt arbejdet med 11 værditabssager fordelt på4 undersøgelser, 4 oprensninger og 3 driftsanlæg. F2 gives typisk i sager med kraftigere overfladeforurening og sager med forurening i indeklimaet. 18

19 Byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Kommunerne udsteder tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt til ændring af arealanvendelsen på forurenede lokaliteter, en såkaldt 8 tilladelse. Tilladelserne skal sendes i høring i regionen for at sikre, at kommunens tilladelse ikke fordyrer en eventuel senere offentlig indsats over for forureningen. I praksis arbejder kommuner og region sammen om at formulere tilladelsen. På den måde sikres det, at begge myndigheders viden om forureningen inddrages i tilladelsen Udvikling i 8 sager i de seneste år Bygge- og anlægsarbejde Ændret arealanvendelse Region Sjælland har i 2014 behandlet 113 høringer fra kommunerne 95 høringer var i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde 18 var i forbindelse med ændring af arealanvendelsen Antallet af 8 sager er i de seneste år steget betragteligt og er i 2014 på det højeste niveau i regionens tid. Stigningen er sket i antal høringer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, hvorimod antallet af høringer om ændret arealanvendelse stort set er konstant. Undersøgelse og oprensning udført af private Der gennemføres også undersøgelser eller oprensninger, som finansieres af private. Årsagen kan f.eks. være at køber betinger sig det i forbindelse med en handel af ejendommen, eller fordi grundejer ønsker at ændre brugen af arealet. Det sker også, at grundejer ønsker, at ejendommen ikke længere skal være omfattet af en kortlægning. Private projekter Regionen har i løbet af 2014 behandlet 248 oplæg og afrapporteringer af historiske undersøgelser, undersøgelser og oprensning indsendt af private. Det er en stigning på knap 10 % i forhold til Oliebranchens miljøpulje Ordningen med Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev etableret i 1992 med det formål at undersøge og oprense jord- og grundvandsforureninger på lokaliteter, hvor der tidligere har været solgt benzin. Aktiviteterne er finansieret af nogle få ører af hver liter benzin eller diesel, der er solgt. Puljen er nu nedlagt, og der arbejdes på at afvikle de sidste sager. I 2014 blev 5 sager afsluttet, og der mangler nu kun én sag, inden Region Sjællands indsats omkring de gamle benzinanlæg kan afsluttes. 19

20 Påbud efter jordforureningsloven Kommunerne har mulighed for at udstede påbud om undersøgelse eller oprensning til en forurener. Påbuddet udstedes efter jordforureningslovens 40/41, hvis der er tale om spild eller uheld og efter 48, hvis en forurening stammer fra en villaolietank. Region Sjælland som sparringspartner i større byggeprojekter hvor der håndteres forurenet jord Regionen har i 2014 modtaget underretning om 60 nye påbud. Heraf er 45 udstedt efter 40/41 og 15 efter 48. Regionen bliver hørt i disse sager for at sikre, at en forurening, som kan påbydes undersøgt eller oprenset, ikke overgår til den offentlige indsats. 13 nye lokaliteter blev oprettet i regionens register på baggrund af forureninger fra villaolietanke, og 19 blev oprettet på grund af spild fra andre hændelser. De resterende 28 påbud er udstedt på lokaliteter, der allerede var oprettet i regionens register. Køge Kyst Selskabet, ejet af Køge Kommune og Realdania By, har til formål at byudvikle i områderne Collstropgrunden, Stationsområdet og Søndre Havn i Køge. Region Sjælland er løbende i dialog med Køge Kyst og Køge Kommune for at finde den bedste løsning for at undgå, at borgere kommer i kontakt med forurening og ligeledes sikre indeklima og målsat overfladevand. Femern Bælt Region Sjælland og Lolland Kommune er i dialog med Femern Bælt om jordhåndteringen i forbindelse med det store anlægsprojekt. På den måde bidrager de to myndigheder til en smidig sagsbehandling. 20

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2015 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2017

Forord INDSATSPLAN 2017 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 2008 Titel: Indberetning om Jordforurening 2008 Udgiver: Region Sjælland Natur og Miljø Udgivelsesår: 2009 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-10-1 Udsnit af Kort-

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere