Pædagogisk virksomhedsplan 2007/2008. Dalgasskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk virksomhedsplan 2007/2008. Dalgasskolen"

Transkript

1 Pædagogisk virksomhedsplan 2007/2008 for Dalgasskolen Denne virksomhedsplan består af Beskrivelse af skolen Værdigrundlag Selvvalgt indsatsområde Fælles kommunalt indsatsområde Selvvalgt indsatsområde Undervisningsmiljøvurdering Arbejdspladsvurdering Uddannelsesplanlægning Vurdering af det faglige niveau Bilagsdel - Elevtal - Medarbejderopgørelse - Nøgletal - Budget - Fraværsstatestik - Testresultater C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC

2 Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn Dalgasskolen er et ambitiøst læringssted for såvel børn som ansatte. Skolen værner om sine værdier, både menneskelige og fysiske. Skolen er opmærksom på sin rolle, både som skole og som samlingssted for aktiviteter i lokalområdet. Skolen varetager et betydeligt undervisnings- og integrationsarbejde. Vi er på skolen overbeviste om, at rummelighed og faglighed er samspilspartnere i skolens daglige arbejde. Det er Dalgasskolens målsætning at eleverne tilegner sig: anvendelig faglig viden, dels indenfor fagområderne, men også viden om medmennesker og deres samspil i et foranderligt samfund. Således vil vores elever opnår de bedste betingelser for at udvikle sig til at blive aktive og konstruktive deltagere i udviklingen af fremtidens samfund og i håndteringen af deres eget liv. På Dalgasskolen er det værdifuldt at: både elever og ansatte er glade for deres arbejde på skolen (det er også et arbejde at være elev) arbejde seriøst og aktivt med alle fag. være en god kammerat kunne udtrykke og vise følelser konstruktivt engagere sig og tage initiativ alle føler sig værdsat alle oplever succes tilegne sig relevant viden Værdigrundlag Dalgasskolen en skole med ambitioner. Det betyder, at vi satser på faglighed og kreativitet at vi er nysgerrige, har forventninger og tager ansvar at forskellighed er en ressource at vi børn og voksne udvikler os Dalgasskolen et godt sted at lære. Det betyder, at vi møder velforberedte og til tiden at vi er engagerede i skolearbejdet at miljøet er rummeligt og inspirerende at læreren er klassens naturlige autoritet Dalgasskolen et godt sted at være. Det betyder, at dialogen er åben at vi ikke accepterer mobning, men skaber tryghed og respekt at vi passer godt på skolen og hinanden at vi bygger på vore traditioner Dalgasskolen en skole med aktive forældre, der danner netværk. Det betyder, at samarbejdet mellem personale og forældre er åbent og forpligtende at forældrene indbyrdes indgår forpligtende aftaler at aftaler skal holdes at forældre skal deltage i møder og arrangementer Selvvalgt indsatsområde C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 2

3 0-9 Afdelingen: Kvalitetssikring, Handleplan for Projektarbejdsformen på Dalgasskolen: Mål: - At der udarbejdes en samlet handleplan for arbejdet med projektarbejdsformen op gennem hele skoleforløbet. - At skabe sammenhæng i udviklingen af projektfaglige kompetencer. - At højne det faglige niveau i projektopgaver og i projektfremlæggelserne generelt Handleplan: Dalgasskolen Handleplan for projektarbejdsformen, Dalgasskolen Problemformulering: Projektet skal beskæftige sig med noget af almen betydning. Der skal være en overførselsværdi-skal kunne anvendes i en bredere sammenhæng Det skal relatere til elevernes erfaringsverden Indskoling Mellemtrin Overbygning Anvende forskellige Problemfelt pro- Udarbejdelse af problemstil- spørgsmålstyper blemstillinger. linger med henblik på at ud- i opgaver. Kan se og formulere færdige en problemformulering Stille enkle spørgsmål problemstillinger til et givet em- Kan stille undersø- (data, forklaring vurde- ne. gende spørgsmål til ring, handling), Kan undersøge problemstillinger problemformulere selvstændigt enkle problemstillinger. Interviewe kompetente personer Kan udforske enkle med udbytte sammenhænge Stille uddybende spørgsmål Deltagerstyring: Kvalificeret valg & samarbejde Vælger inden for lærerstyrede rammer Samarbejde på tværs af aldersgrupper Makkeropgaver - grupper Vurdere egne produkter i en portfolio (Bruge en digital portfolio) Alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme Foretage sig et bevidst valg af genre/ udtryksform passende til indholdet. At eleverne kan afgrænse et emne Alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold for herigennem at træffe kvalificerede valg Overemne: Emne - lærerstyret Emne- lærerstyret 7: tema givet 8/9: Vælges i fællesskab Delemne: Eleverne vælger indenfor givne muligheder Inden for genrens muligheder Elevvalg med støtte Vidensøgning Bibliotek IT personer uden for skolen Kan gennemføre simple interviews i elevens nærmiljø Simpel søgning på internettet Bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer. Kvalificeret søgning på interenettet Bruge IT- og mediebaserede læremidler Bibliotek interview mm Søge informationer - i forhold til fokuspunkter i skrevne og digitale medier. Kan vurdere anvendeligheden af indsamlet data Anvende biblioteket kvalificeret Magte interwiev- formen i dens helhed C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 3

4 Arbejdstilrettelæggelse Produkt /udtryksformer Formidling: Strukturere fremlæggelse Vælge fremlæggelse Præsentere stof tilpasset modtagergruppe Evaluering: Lærerstyret med elevstyring inden for faste rammer Kan disponere løsningen af en enkel opgave indenfor en kortere tidsramme Eleverne arbejder med praktisk/musiske udtryksformerog produkter Eleverne arbejder med øvrige relevante udtryksformer Kan fortælle kronologisk Kan fortælle enkle forløb forståeligt for dele af/ hele klassen Anvende relevante enkle fremlæggelsesformer Kan med enkle ord beskrive egen arbejdsindsats Kan beskrive, hvorledes eget produkt er fremstillet og fortælle, om man er tilfreds med resultatet Give klassekammerater gode ideer og råd Modtage ideer og gode råd fra andre, både klassekammerater og lærere Tilrettelægges i produktionsgrupper Overholder tidsfrister Kan disponere løsningen af en opgave Kan i samarbejde med en lærer disponere løsningen af en lidt større opgave af en uges varighed IT- og mediebaserede produkt og udtryksformer Bearbejde et produkt med henblik på kommunikation til andre Relevante ekspressive udtryksformer anvendes. Udarbejde hensigtsmæssig disposition for fremlæggelse Kan fremlægge et emne mundtligt og understøtte dette med relevante fremlæggelsesformer Kan selv vurdere og sætte ord på egen arbejdsindsats Kan vurdere eget produkt i forhold til den stillede opgave/egne mål Give udtryk for uenighed Begrunde egne holdninger Agere positiv klassekammeraters/ læreres spørgsmål og indvendinger Disponerer tiden fornuftigt ved fx projektforløb Overholder tidsfristen og arbejder struktureret Rapport som genre - givet Sammenhæng mellem genre og indhold Formidle igennem et skriftligt arbejde. Ekspressive udtryksformer. Sammenhæng mellem indhold og form Bruge hensigtsmæssige og varierede virkemidler Kan formidle uden egentlig oplæsning Bruge hensigtsmæssige og varierede fremlæggelsesformer Give en realistisk vurdering af arbejdsindsats, flid og målrettethed af eget arbejde Kan vurdere eget produkt mht. det faglige indhold, kreativitet og håndværksmæssig kvalitet Give udtryk for uenighed og argumentere for egne holdninger Følge op på kritik fra andre og korrigere egen arbejdsstrategi Give og modtage konstruktiv kritik Evaluering af handleplan: Der evalueres en gang årligt i forbindelse med et 09-møde, således kvaliteten og sammenhængen sikres også fremover. I de enkelte faser evalueres de enkelte forløb sammen med SH i forbindelse med fasemøder Tegn: - At elever og lærere oplever en større sammenhæng i den faglige udvikling indenfor projektarbejdsformen. Centerklassernes målsætninger var: at øge refleksionsniveauet over undervisningen at øge evalueringskulturen at øge brugen af forskellige evalueringsmodeller C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 4

5 Projektets (CVU Midtvest og Centerklasserne) målsætning blev: at øge handlinger i forhold til udvikling af evalueringskulturen i arbejdet med eleverne i Centerklasserne at kvalificere sammenhængen mellem elevens individuelle behov og undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering at synliggøre og dokumentere konsekvenser af undervisningen at kvalificere udarbejdelsen af den individuelle handleplan Handleplan Dalgasskolen, Centerklasserne indgik i et projektforløb med CVU MidtVest vedr. udvikling af årsplaner knyttet til de foreliggende elevplaner i Centerklasserne. Centerklassernes lærere har afholdt møde med projektansvarlig tre gange i det forløbne år. Her har de enkelte teams fremlagte de forberedte elevplaner og årsplaner. Projektansvarlig har givet oplæg vedr. evalueringskultur. Der har været afsat tid til studiegruppe arbejdet i de forskellige teams. Tegn Alle lærere har udfærdiget årsplaner i forbindelse med elevplanerne. De valgte årsplaner er gennemført i det forløbne år. Der er udfærdiget en model for arbejdet med elevplaner og årsplaner til brug i det videre arbejde. Model for udfærdigelse af årsplaner tilknyttet elevplaner benyttes fremover Evaluering Modellerne benyttes fremover i det forberedende arbejde. Udvalgte årsplaner vedlægges elevernes handleplaner. Årsplaner udfærdiges i forhold til de fire planperioder, hvor evaluering af handleplaner og årsplaner ligeledes kan finde sted Fælles kommunalt indsatsområde Læsning 0-9 afdeling: Mål: - Andelen af sikre læsere øges - At elevernes læseresultater ligger over landsgennemsnittet Handleplan: - At Mål for læsning i Skive Kommune følges. - Uddanne endnu en læsevejleder, således skolen fremover har 2 uddannede læsevejledere. - Parallel lægning af dansklektioner, så meget som muligt, således der åbnes op for holddeling - Der indlægges, styret af de enkelte afdelinger, læsebånd i elevernes dagligdag, således elevernes læsefærdigheder trænes. Tegn: - elevernes læselyst øges - mængden af læsestof øges - flere sikre læsere på et tidligere stadie Centerklasserne: Mål Læsematerialet LUS (læseudviklingsskema) gøres til et kendt evalueringsmateriale for alle lærere i Centerklasserne. Kendskabet til relevante læsetests øges, således at der anvendes test til elever, som indlæringsmæssigt rækker udover LUS materialet. Læseundervisningen styrkes generelt. C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 5

6 Handleplan Elevernes læseniveau afklares. Der udarbejdes en fælles læsekasse med materialer samlet for Centerklasserne. Der udarbejdes individuelt læsemateriale målrettet den enkelte elev. I Ungdomsgruppen og Juniorgruppen oprettes læsegrupper. Der planlægges tre læsedage i løbet af skoleåret. Der oprettes en evt. flere studiegrupper blandt lærerne i Centerklasserne. Tegn Elevernes læseniveau fremgår af elevplanen Elevens fremgang i læsning evalueres. Det aktuelle fokus på læsning afspejles som særligt valgt emne i årsplanerne. Læsning som emne er punkt på dagsordenen til Centermøder 3 gange i løbet af skoleåret. Selvvalgt indsatsområde 0-9 afdeling: Mål: Konflikthåndtering & Skolens diskurs Handleplan: - Der er arrangeret 2 pædagogiske aftener med Jesper Mølgaard. Han skal bla. hjælpe skolen til også at se i handlemuligheder, anerkendelse. - En pædagogisk aften med Malene Wendtland, der handler om børn i alkoholiserede familier og hvordan skolen kan hjælpe dem. Tegn: - at vi oplever færre konflikter i skolens hverdag - at personalet oplever flere handlemuligheder i forbindelse med konflikter - at vi oplever større trivsel blandt såvel elever, som ansatte Centerklassen: Mål: At øge elevernes bevidsthed om vigtigheden af velvære og sundhed. At sætte fokus på sammenhænge mellem kropsbevidsthed bevægelse og indlæring for Centerklassernes elever. At målrette undervisningen vedr. sundhed i de tre storgrupper. Handleplan: Der udarbejdes en SMTTE model i hver storgruppe. - Emneuge emnedage??? - Motion og mere teoretisk indlæring kombineres i hverdagen(løb, trampolin, petö, andet) - Der sættes fokus på elevernes madvaner - Der tilstræbes daglig motion hver dag Tegn: SMTTE modellerne evalueres. Indsatsområdet afspejles som valgt emne i årsplanerne Eleverne benytter begreber i undervisningssituationer vedr. sundhed. Nogle elever taber sig Eleverne får mere energi i forhold til undervisningen Eleverne får kendskab til sundt og usundt mad. SFO: Idræt og bevægelse i skolefritidsordningen: Mål: I samarbejde med konsulent Jeppe Bach Knudsen har SFO-leder Niels Ole D. Nielsen udarbejdet et 3- C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 6

7 årigt pilotprojekt, som gerne skal være medvirkende til, at idræt og bevægelse bliver en integreret del af dagligdagen i SFO. Dette skal bl.a. ske ved at indføre Det brede idrætsbegreb i Dalgas SFO. Det betyder, at der skal laves et kvalitativt tilbud, hvor børnene får bevæget sig, får arbejdet med deres grundmotorik, får viden om sund mad, får nogle naturoplevelser, får indsigt og oplevet en masse forskellige idrætstilbud samtidig med, at der også er plads til børnenes egen leg og til forskellige kreative værksteder, kommer på ture ud af huset osv. Handleplan: Vi arbejder som nævnt med et 3 årigt pilotprojekt. Det er delt i 3 faser, 1 pr. år. Det 1. år arbejdes ud fra 3 praksisplaner: En for kreative værksteder, en for udeliv og en for almen idræt på legeplads og i gymnastiksal. Der skal evalueres ved afslutning af året med henblik på at kvalificere det efterfølgende skoleår fase 2. Vi har nu været i gang et år og vil på baggrund af evaluering af 1. år lave et tilbud for det kommende skoleår. Tegn vi ønsker at se: At planerne bliver fulgt. At børnene er positive over for at deltage i tilbudene. At vi får positiv respons fra forældrene. I løbet af året har der været mange positive tilbagemeldinger. Dog er der stadigvæk nogle børn, som ikke melder sig til aktiviteterne, når de er frivillige. Disse børn skal vi have fat i. Oasen: Vort udgangspunkt er, at vi som nyt personale team, prioterer overskuelige faglige udtrykte handleplaner med udgangspunkt i det individuelle barn. Vi sætter stor fokus på personalepleje, som er et vigtigt område, da det er med til at skabe et stabilt psykisk arbejdsmiljø. Mål: Udarbejdelse af børnenes individuelle handleplaner. Personalepleje. Styrke det psykiske arbejdsmiljø. Tiltag: Skabelon for handleplaner. Løbende iagttagelser af hvert barn. Planlagte aktiviteter for personalet. Pædagogiske dage ( faglige diskussioner over diverse emner). Tegn: Funktionelle og brugbare handleplaner ( at nå evt. delmål heri). Et velfungerende effektivt stærk og glad team, med synligt sammenhold. Der ses handling. At der i teamet er trygge rammer for at udtrykke mening og holdning. Initiativ til at fremkomme med tvivlsspørgsmål og lytte til hinanden. Opmærksom på hinandens kompetencer og supplere hinanden heri. Evaluering: På personalemøder evalueres der løbende på det psykiske arbejdsmiljø. Løbende evaluering på handleplaner. 2 gange om året diskuteres handleplanerne på personalemøder. Der orienteres om handleplanerne til forældresamtaler. Undervisningsmiljøvurdering sammendrag (Samlet UMV kan ses på skolens hjemmeside) I uge 46 gennemførte skolen en revision af den eksisterende handleplan for elevernes undervisningsmiljø. Der blev benyttet det af DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø) udarbejdede online-program Termometeret. Generelt kan man sige at der var en stor procentdel af positive svar og at eleverne følte, at de lærer noget i skolen. Følgende emner skal der arbejdes med: Sproget 1. Tydelige og nærværende ansatte, der alle griber ind og bakker op 2. Fælles fodslag med forældre 3. Klasselæreren kontakter hjemmet ved gentagne episoder med grimt sprog 4. Indsatses koordineres og tages op på 0-9 møder. C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 7

8 Tiltag over for konflikt/mobning 1. Legepatruljen støttes 2. Pædagogiske gårdvagter 3. Tydelige og nærværende ansatte, der alle griber ind og bakker op 4. Ledelsen opstiller handlemuligheder i forskellige konfliktsituationer Et af de pædagogiske indsatsområder handler om hvordan vi som skole ser handlemuligheder og være anerkende. På skolens hjemmesider kan der ses handleplaner for de enkelte områder der skal arbejdes med. Arbejdspladsvurdering sammendrag (Samlet APV kan ses på skolens hjemmeside) Den samlede vurdering for alle afdelinger på skolen er generelt positivt. I de enkelte afdelinger er de problemstillinger APVen viste, taget op og der er lavet handleplaner for disse. De fysiske rammer for naturfag er ikke tilfredsstillende. Her er der projekteret med en renovering af lokaler i Uddannelsesplanlægning Uddannelsesinitiativer for skolens medarbejdere - 1 lærer på læsevejlederuddannelse - 4 lærere på pæd. It kørekort - 1 lærer på praktiklæreruddannelse Vurdering af det faglige niveau - Der arbejdes kontinuerligt med at styrke elevernes læsefærdigheder. I det netop afsluttede skoleår har der været en tendens til at flere elever er blevet sikre og hurtige læsere. - Meget få elever ekskluderes fra den daglige undervisning. Der er en høj grad af handleparathed overfor den enkelte elev. Familieklassen hjælper godt til i denne proces. - Eleverne viser store evner indenfor det projektfaglige felt, hvilket er et resultat af at der arbejdes kontinuerligt indenfor det projektfaglige felt. Skolens styrkesider - Lærernes generelt høje faglige niveau - Skolens systematiske arbejde med projektfaglighed. - Arbejdet med sammenhængen mellem trivsel og læring - Skolen har generelt en meget inkluderende holdning Områder med behov for udvikling - En større fælles systematik omhandlende arbejdet med evaluering - Faglig læsning, læsning i alle skolens fag - Flere elever til skolen, så der dermed sikres et bedre fundament for organisatorisk udvikling Den specialpædagogiske indsats - Skolens indsats beror grundlæggende på en holdning til at inklusion skaber bedre resultater end eksklusion fra den normale undervisning. Undervisning i dansk som andetsprog Problemstillingerne koncentrerede sig i høj grad om mulighederne i samarbejdet med de tosprogede forældre. Der arbejdes konstant med at få de tosprogede forældre til at opleve vigtigheden af at de skal engagere sig i deres børns skolegang. Være fysisk tilstede og deltage ak- C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 8

9 tivt i skole-hjem samarbejdet. Formen for skole-hjem samarbejdet er vigtigt for deres mulighed for deltagelse, hvilket skolebestyrelsen også har lagt op til. Der arbejdes videre i etnisk råd med de problemstillinger som skolen ser. Skolens principper/retningslinjer/politikker Ja Skole-hjemsamarbejde x Fagfordeling x Mobning x Sorgpolitik x Erstatning af bortkomne materialer Skolebibliotek Lejrskole x Fritagelse for undervisning Samarbejde mellem skole, SFO og daginstitution x Skemalægning Nej C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 9

10 Bilagsdel 1. Personale Skoleinspektør 1 Viceinspektør 1 Afdelingsledere 1 Souscheflærere SFO leder 1 USFO - leder Administrativt personale 2 Lærere 33 Bh.kl. ledere 2 pædagoger 12 pædagogmedhjælpere 7 Teknisk serviceleder 1 Servicemedarbejdere 1 Andre 1 2. Elevtal Bh.kl. 6. kl kl. 9. kl kl. SFO bh.kl. 3. kl. 52 SFO procent af antal mulige børn 85 Specialklasser Centerklasser 45 Modtageklasser Dansk som andetsprog Fysiske rammer m 2 A Skolebygningernes areal - etage m 2 B Udearealer C Andet 4. Nøgletal A Klassetal (incl. spec. kl.) 20 Klasser B Antal spor pr. klassetrin bh.kl 6. 1 Spor kl. C Antal spor pr. klassetrin kl. 2 Spor D Klassekvotient - normalklasser 20,2 elever pr. klasse E Klassekvotient - specialklasser 5 Elever pr. klasse F Planlagte timer G Undervisningsprocent 40,4 % H Antal elever pr. lærer 13,9 elever I Antal elever pr. computer 3 elever J Elevfravær 4,82 5. Skolens samlede budget Kr. Timer A Udgift pr. elev B Udgift til undervisningsmidler pr. elev 3372 C Ressourcer til spec. pædagogisk bistand 1700 D Ressourcer til undervisning i dansk som andetsprog 1350 C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 10

11 Karakterer Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni kl. 10. kl. Dansk læsning 7,4 Dansk retstavning 7,1 Dansk skr. fremstilling 7,9 Dansk - mundtlig 8,1 Matematik færdigheder 8,0 Matematik - problemløsning 7,8 Engelsk - mundtlig 8,3 Engelsk skriftlig Fysik/kemi mundtlig 7,5 Udtræk Tysk skriftlig 7,3 Udtræk Samfundsfag skriftlig 7,9 Tysk skriftlig Testresultater Dansk/læsning 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. Sprogforståelse: Eleverne klarer sig gennemsnitligt. Der er ingen helt svage, der er en overvægt af elever indenfor middelområdet, hvilket er højere end forventet. I forhold til det forventede, er der en for lille del af elever, der klarer sig over gennemsnittet. Tekstforståelse: Eleverne klarer testen gennemsnitligt. Der er ingen helt svage elever, der er en markant overvægt af elever indenfor den bedre del af middelområdet. Til gengæld er der færre end forventet, der klarer sig over gennemsnittet Matematik 3. kl. 6. kl. Geometri: Eleverne klarer sig under gennemsnittet, hvilket er forventeligt. Der er en tydelig overvægt af elever der klarer sig under gennemsnittet. Ligeledes er der ingen elever, der placerer sig i den bedste kategori. Matematik i anvendelse: Eleverne klarer sig under gennemsnittet, hvilket er forventeligt. Der er en tydelig overvægt af elever der klarer sig under gennemsnittet. Ligeledes er der ingen elever, der placerer sig i den bedste kategori. Fysik/kemi 8. kl. Energi og energiomsætning: Eleverne klarer sig gennemsnitligt. Der er ingen helt svage og ingen meget fagligt stærke elever. Fænomener, stoffer og materialer: Elverne klarer sig lidt over gennemsnittet, igen uden nogle helt svage eller stærke elever. Anvendelser og perspektiver: Eleverne klarer sig markant bedre end gennemsnittet. Der er en tydelig overvægt i 3 bedste niveauer. Ingen er i det svageste niveau. 7. kl. Engelsk C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 11

12 8. kl. 8. kl. Biologi Geografi Elevers valg efter 9. kl. 10. kl. Erhvervsuddannelser (HG SOSU EUD-TEK) Gymnasiale uddannelser (HTX-STX-HHX-HF) Andet Vurdering af hvordan elever i specialklasser, specialskoler, elever der modtager dansk som andetsprog klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Eleverne i Centerklasserne har ikke deltaget i test på 6. og 8. klasseniveau i skoleåret 06/07, idet det har været skolens og PPRs vurdering, at de aktuelle elever ikke har kunnet honorere kravene i testarbejdet på grund af vidtgående kognitive nedsatte funktionsevner. Elevernes funktionsniveau er ca. ½ alderssvarende, hvilket betyder, at der er en meget stor spredning på den faglige kunnen. Udgangspunktet for undervisningen er således elevernes personlige handleplaner. Få elever kan på enkelte faglige niveauer deltage i undervisning, der ligger på et højere niveau. Dette kan betragtes ved en god score på f.eks. det sproglige område. I den forbindelse finder der i perioder integration sted med 09 afdelingen. Det skal dog pointeres, at der er tale om ganske få elever, ligesom der ikke er tale om deltagelse på lige fod med andre elever, men en særlig tilrettelagt integration, så længe eleverne har glæde af det. Eleverne kan gå i Centerklasserne frem til det fyldte 18. år. Herefter overgår de oftest til Voksenspecialskolen, Skive eller meget beskyttede efterskoler. I deres voksenliv modtager de typisk et kommunalt tilrettelagt bo tilbud. Afleveringsfrist fredag den 15. august 2007 Henning Pedersen skoleinspektørens underskrift Merete Korsgaard skolebestyrelsesformandens underskrift C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 12

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2011-2012 Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice

Bilag til Kvalitetsrapport 2011-2012 Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice Bilag til Kvalitetsrapport 2011-2012 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice 1 1. rnes status/resumé med konklusioner Gram Hvad går godt: Lærerne og pædagogerne har et stort fokus på

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Skolens kendetegn, fx - Elevgrundlag - Ledelse/organisation - Fysiske rammer - Andet Frederiksber g Skol e Frederiksberg

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport. Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen. Skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport. Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen. Skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skoleåret 2011/2012 1 Indhold Forord... 4 Indledning og metode... 5 Ressourceforbrug og sammenhæng til dagtilbudsområdet... 5 Forbedringspotentiale...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere