Pædagogisk virksomhedsplan 2007/2008. Dalgasskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk virksomhedsplan 2007/2008. Dalgasskolen"

Transkript

1 Pædagogisk virksomhedsplan 2007/2008 for Dalgasskolen Denne virksomhedsplan består af Beskrivelse af skolen Værdigrundlag Selvvalgt indsatsområde Fælles kommunalt indsatsområde Selvvalgt indsatsområde Undervisningsmiljøvurdering Arbejdspladsvurdering Uddannelsesplanlægning Vurdering af det faglige niveau Bilagsdel - Elevtal - Medarbejderopgørelse - Nøgletal - Budget - Fraværsstatestik - Testresultater C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC

2 Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn Dalgasskolen er et ambitiøst læringssted for såvel børn som ansatte. Skolen værner om sine værdier, både menneskelige og fysiske. Skolen er opmærksom på sin rolle, både som skole og som samlingssted for aktiviteter i lokalområdet. Skolen varetager et betydeligt undervisnings- og integrationsarbejde. Vi er på skolen overbeviste om, at rummelighed og faglighed er samspilspartnere i skolens daglige arbejde. Det er Dalgasskolens målsætning at eleverne tilegner sig: anvendelig faglig viden, dels indenfor fagområderne, men også viden om medmennesker og deres samspil i et foranderligt samfund. Således vil vores elever opnår de bedste betingelser for at udvikle sig til at blive aktive og konstruktive deltagere i udviklingen af fremtidens samfund og i håndteringen af deres eget liv. På Dalgasskolen er det værdifuldt at: både elever og ansatte er glade for deres arbejde på skolen (det er også et arbejde at være elev) arbejde seriøst og aktivt med alle fag. være en god kammerat kunne udtrykke og vise følelser konstruktivt engagere sig og tage initiativ alle føler sig værdsat alle oplever succes tilegne sig relevant viden Værdigrundlag Dalgasskolen en skole med ambitioner. Det betyder, at vi satser på faglighed og kreativitet at vi er nysgerrige, har forventninger og tager ansvar at forskellighed er en ressource at vi børn og voksne udvikler os Dalgasskolen et godt sted at lære. Det betyder, at vi møder velforberedte og til tiden at vi er engagerede i skolearbejdet at miljøet er rummeligt og inspirerende at læreren er klassens naturlige autoritet Dalgasskolen et godt sted at være. Det betyder, at dialogen er åben at vi ikke accepterer mobning, men skaber tryghed og respekt at vi passer godt på skolen og hinanden at vi bygger på vore traditioner Dalgasskolen en skole med aktive forældre, der danner netværk. Det betyder, at samarbejdet mellem personale og forældre er åbent og forpligtende at forældrene indbyrdes indgår forpligtende aftaler at aftaler skal holdes at forældre skal deltage i møder og arrangementer Selvvalgt indsatsområde C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 2

3 0-9 Afdelingen: Kvalitetssikring, Handleplan for Projektarbejdsformen på Dalgasskolen: Mål: - At der udarbejdes en samlet handleplan for arbejdet med projektarbejdsformen op gennem hele skoleforløbet. - At skabe sammenhæng i udviklingen af projektfaglige kompetencer. - At højne det faglige niveau i projektopgaver og i projektfremlæggelserne generelt Handleplan: Dalgasskolen Handleplan for projektarbejdsformen, Dalgasskolen Problemformulering: Projektet skal beskæftige sig med noget af almen betydning. Der skal være en overførselsværdi-skal kunne anvendes i en bredere sammenhæng Det skal relatere til elevernes erfaringsverden Indskoling Mellemtrin Overbygning Anvende forskellige Problemfelt pro- Udarbejdelse af problemstil- spørgsmålstyper blemstillinger. linger med henblik på at ud- i opgaver. Kan se og formulere færdige en problemformulering Stille enkle spørgsmål problemstillinger til et givet em- Kan stille undersø- (data, forklaring vurde- ne. gende spørgsmål til ring, handling), Kan undersøge problemstillinger problemformulere selvstændigt enkle problemstillinger. Interviewe kompetente personer Kan udforske enkle med udbytte sammenhænge Stille uddybende spørgsmål Deltagerstyring: Kvalificeret valg & samarbejde Vælger inden for lærerstyrede rammer Samarbejde på tværs af aldersgrupper Makkeropgaver - grupper Vurdere egne produkter i en portfolio (Bruge en digital portfolio) Alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme Foretage sig et bevidst valg af genre/ udtryksform passende til indholdet. At eleverne kan afgrænse et emne Alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold for herigennem at træffe kvalificerede valg Overemne: Emne - lærerstyret Emne- lærerstyret 7: tema givet 8/9: Vælges i fællesskab Delemne: Eleverne vælger indenfor givne muligheder Inden for genrens muligheder Elevvalg med støtte Vidensøgning Bibliotek IT personer uden for skolen Kan gennemføre simple interviews i elevens nærmiljø Simpel søgning på internettet Bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer. Kvalificeret søgning på interenettet Bruge IT- og mediebaserede læremidler Bibliotek interview mm Søge informationer - i forhold til fokuspunkter i skrevne og digitale medier. Kan vurdere anvendeligheden af indsamlet data Anvende biblioteket kvalificeret Magte interwiev- formen i dens helhed C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 3

4 Arbejdstilrettelæggelse Produkt /udtryksformer Formidling: Strukturere fremlæggelse Vælge fremlæggelse Præsentere stof tilpasset modtagergruppe Evaluering: Lærerstyret med elevstyring inden for faste rammer Kan disponere løsningen af en enkel opgave indenfor en kortere tidsramme Eleverne arbejder med praktisk/musiske udtryksformerog produkter Eleverne arbejder med øvrige relevante udtryksformer Kan fortælle kronologisk Kan fortælle enkle forløb forståeligt for dele af/ hele klassen Anvende relevante enkle fremlæggelsesformer Kan med enkle ord beskrive egen arbejdsindsats Kan beskrive, hvorledes eget produkt er fremstillet og fortælle, om man er tilfreds med resultatet Give klassekammerater gode ideer og råd Modtage ideer og gode råd fra andre, både klassekammerater og lærere Tilrettelægges i produktionsgrupper Overholder tidsfrister Kan disponere løsningen af en opgave Kan i samarbejde med en lærer disponere løsningen af en lidt større opgave af en uges varighed IT- og mediebaserede produkt og udtryksformer Bearbejde et produkt med henblik på kommunikation til andre Relevante ekspressive udtryksformer anvendes. Udarbejde hensigtsmæssig disposition for fremlæggelse Kan fremlægge et emne mundtligt og understøtte dette med relevante fremlæggelsesformer Kan selv vurdere og sætte ord på egen arbejdsindsats Kan vurdere eget produkt i forhold til den stillede opgave/egne mål Give udtryk for uenighed Begrunde egne holdninger Agere positiv klassekammeraters/ læreres spørgsmål og indvendinger Disponerer tiden fornuftigt ved fx projektforløb Overholder tidsfristen og arbejder struktureret Rapport som genre - givet Sammenhæng mellem genre og indhold Formidle igennem et skriftligt arbejde. Ekspressive udtryksformer. Sammenhæng mellem indhold og form Bruge hensigtsmæssige og varierede virkemidler Kan formidle uden egentlig oplæsning Bruge hensigtsmæssige og varierede fremlæggelsesformer Give en realistisk vurdering af arbejdsindsats, flid og målrettethed af eget arbejde Kan vurdere eget produkt mht. det faglige indhold, kreativitet og håndværksmæssig kvalitet Give udtryk for uenighed og argumentere for egne holdninger Følge op på kritik fra andre og korrigere egen arbejdsstrategi Give og modtage konstruktiv kritik Evaluering af handleplan: Der evalueres en gang årligt i forbindelse med et 09-møde, således kvaliteten og sammenhængen sikres også fremover. I de enkelte faser evalueres de enkelte forløb sammen med SH i forbindelse med fasemøder Tegn: - At elever og lærere oplever en større sammenhæng i den faglige udvikling indenfor projektarbejdsformen. Centerklassernes målsætninger var: at øge refleksionsniveauet over undervisningen at øge evalueringskulturen at øge brugen af forskellige evalueringsmodeller C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 4

5 Projektets (CVU Midtvest og Centerklasserne) målsætning blev: at øge handlinger i forhold til udvikling af evalueringskulturen i arbejdet med eleverne i Centerklasserne at kvalificere sammenhængen mellem elevens individuelle behov og undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering at synliggøre og dokumentere konsekvenser af undervisningen at kvalificere udarbejdelsen af den individuelle handleplan Handleplan Dalgasskolen, Centerklasserne indgik i et projektforløb med CVU MidtVest vedr. udvikling af årsplaner knyttet til de foreliggende elevplaner i Centerklasserne. Centerklassernes lærere har afholdt møde med projektansvarlig tre gange i det forløbne år. Her har de enkelte teams fremlagte de forberedte elevplaner og årsplaner. Projektansvarlig har givet oplæg vedr. evalueringskultur. Der har været afsat tid til studiegruppe arbejdet i de forskellige teams. Tegn Alle lærere har udfærdiget årsplaner i forbindelse med elevplanerne. De valgte årsplaner er gennemført i det forløbne år. Der er udfærdiget en model for arbejdet med elevplaner og årsplaner til brug i det videre arbejde. Model for udfærdigelse af årsplaner tilknyttet elevplaner benyttes fremover Evaluering Modellerne benyttes fremover i det forberedende arbejde. Udvalgte årsplaner vedlægges elevernes handleplaner. Årsplaner udfærdiges i forhold til de fire planperioder, hvor evaluering af handleplaner og årsplaner ligeledes kan finde sted Fælles kommunalt indsatsområde Læsning 0-9 afdeling: Mål: - Andelen af sikre læsere øges - At elevernes læseresultater ligger over landsgennemsnittet Handleplan: - At Mål for læsning i Skive Kommune følges. - Uddanne endnu en læsevejleder, således skolen fremover har 2 uddannede læsevejledere. - Parallel lægning af dansklektioner, så meget som muligt, således der åbnes op for holddeling - Der indlægges, styret af de enkelte afdelinger, læsebånd i elevernes dagligdag, således elevernes læsefærdigheder trænes. Tegn: - elevernes læselyst øges - mængden af læsestof øges - flere sikre læsere på et tidligere stadie Centerklasserne: Mål Læsematerialet LUS (læseudviklingsskema) gøres til et kendt evalueringsmateriale for alle lærere i Centerklasserne. Kendskabet til relevante læsetests øges, således at der anvendes test til elever, som indlæringsmæssigt rækker udover LUS materialet. Læseundervisningen styrkes generelt. C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 5

6 Handleplan Elevernes læseniveau afklares. Der udarbejdes en fælles læsekasse med materialer samlet for Centerklasserne. Der udarbejdes individuelt læsemateriale målrettet den enkelte elev. I Ungdomsgruppen og Juniorgruppen oprettes læsegrupper. Der planlægges tre læsedage i løbet af skoleåret. Der oprettes en evt. flere studiegrupper blandt lærerne i Centerklasserne. Tegn Elevernes læseniveau fremgår af elevplanen Elevens fremgang i læsning evalueres. Det aktuelle fokus på læsning afspejles som særligt valgt emne i årsplanerne. Læsning som emne er punkt på dagsordenen til Centermøder 3 gange i løbet af skoleåret. Selvvalgt indsatsområde 0-9 afdeling: Mål: Konflikthåndtering & Skolens diskurs Handleplan: - Der er arrangeret 2 pædagogiske aftener med Jesper Mølgaard. Han skal bla. hjælpe skolen til også at se i handlemuligheder, anerkendelse. - En pædagogisk aften med Malene Wendtland, der handler om børn i alkoholiserede familier og hvordan skolen kan hjælpe dem. Tegn: - at vi oplever færre konflikter i skolens hverdag - at personalet oplever flere handlemuligheder i forbindelse med konflikter - at vi oplever større trivsel blandt såvel elever, som ansatte Centerklassen: Mål: At øge elevernes bevidsthed om vigtigheden af velvære og sundhed. At sætte fokus på sammenhænge mellem kropsbevidsthed bevægelse og indlæring for Centerklassernes elever. At målrette undervisningen vedr. sundhed i de tre storgrupper. Handleplan: Der udarbejdes en SMTTE model i hver storgruppe. - Emneuge emnedage??? - Motion og mere teoretisk indlæring kombineres i hverdagen(løb, trampolin, petö, andet) - Der sættes fokus på elevernes madvaner - Der tilstræbes daglig motion hver dag Tegn: SMTTE modellerne evalueres. Indsatsområdet afspejles som valgt emne i årsplanerne Eleverne benytter begreber i undervisningssituationer vedr. sundhed. Nogle elever taber sig Eleverne får mere energi i forhold til undervisningen Eleverne får kendskab til sundt og usundt mad. SFO: Idræt og bevægelse i skolefritidsordningen: Mål: I samarbejde med konsulent Jeppe Bach Knudsen har SFO-leder Niels Ole D. Nielsen udarbejdet et 3- C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 6

7 årigt pilotprojekt, som gerne skal være medvirkende til, at idræt og bevægelse bliver en integreret del af dagligdagen i SFO. Dette skal bl.a. ske ved at indføre Det brede idrætsbegreb i Dalgas SFO. Det betyder, at der skal laves et kvalitativt tilbud, hvor børnene får bevæget sig, får arbejdet med deres grundmotorik, får viden om sund mad, får nogle naturoplevelser, får indsigt og oplevet en masse forskellige idrætstilbud samtidig med, at der også er plads til børnenes egen leg og til forskellige kreative værksteder, kommer på ture ud af huset osv. Handleplan: Vi arbejder som nævnt med et 3 årigt pilotprojekt. Det er delt i 3 faser, 1 pr. år. Det 1. år arbejdes ud fra 3 praksisplaner: En for kreative værksteder, en for udeliv og en for almen idræt på legeplads og i gymnastiksal. Der skal evalueres ved afslutning af året med henblik på at kvalificere det efterfølgende skoleår fase 2. Vi har nu været i gang et år og vil på baggrund af evaluering af 1. år lave et tilbud for det kommende skoleår. Tegn vi ønsker at se: At planerne bliver fulgt. At børnene er positive over for at deltage i tilbudene. At vi får positiv respons fra forældrene. I løbet af året har der været mange positive tilbagemeldinger. Dog er der stadigvæk nogle børn, som ikke melder sig til aktiviteterne, når de er frivillige. Disse børn skal vi have fat i. Oasen: Vort udgangspunkt er, at vi som nyt personale team, prioterer overskuelige faglige udtrykte handleplaner med udgangspunkt i det individuelle barn. Vi sætter stor fokus på personalepleje, som er et vigtigt område, da det er med til at skabe et stabilt psykisk arbejdsmiljø. Mål: Udarbejdelse af børnenes individuelle handleplaner. Personalepleje. Styrke det psykiske arbejdsmiljø. Tiltag: Skabelon for handleplaner. Løbende iagttagelser af hvert barn. Planlagte aktiviteter for personalet. Pædagogiske dage ( faglige diskussioner over diverse emner). Tegn: Funktionelle og brugbare handleplaner ( at nå evt. delmål heri). Et velfungerende effektivt stærk og glad team, med synligt sammenhold. Der ses handling. At der i teamet er trygge rammer for at udtrykke mening og holdning. Initiativ til at fremkomme med tvivlsspørgsmål og lytte til hinanden. Opmærksom på hinandens kompetencer og supplere hinanden heri. Evaluering: På personalemøder evalueres der løbende på det psykiske arbejdsmiljø. Løbende evaluering på handleplaner. 2 gange om året diskuteres handleplanerne på personalemøder. Der orienteres om handleplanerne til forældresamtaler. Undervisningsmiljøvurdering sammendrag (Samlet UMV kan ses på skolens hjemmeside) I uge 46 gennemførte skolen en revision af den eksisterende handleplan for elevernes undervisningsmiljø. Der blev benyttet det af DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø) udarbejdede online-program Termometeret. Generelt kan man sige at der var en stor procentdel af positive svar og at eleverne følte, at de lærer noget i skolen. Følgende emner skal der arbejdes med: Sproget 1. Tydelige og nærværende ansatte, der alle griber ind og bakker op 2. Fælles fodslag med forældre 3. Klasselæreren kontakter hjemmet ved gentagne episoder med grimt sprog 4. Indsatses koordineres og tages op på 0-9 møder. C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 7

8 Tiltag over for konflikt/mobning 1. Legepatruljen støttes 2. Pædagogiske gårdvagter 3. Tydelige og nærværende ansatte, der alle griber ind og bakker op 4. Ledelsen opstiller handlemuligheder i forskellige konfliktsituationer Et af de pædagogiske indsatsområder handler om hvordan vi som skole ser handlemuligheder og være anerkende. På skolens hjemmesider kan der ses handleplaner for de enkelte områder der skal arbejdes med. Arbejdspladsvurdering sammendrag (Samlet APV kan ses på skolens hjemmeside) Den samlede vurdering for alle afdelinger på skolen er generelt positivt. I de enkelte afdelinger er de problemstillinger APVen viste, taget op og der er lavet handleplaner for disse. De fysiske rammer for naturfag er ikke tilfredsstillende. Her er der projekteret med en renovering af lokaler i Uddannelsesplanlægning Uddannelsesinitiativer for skolens medarbejdere - 1 lærer på læsevejlederuddannelse - 4 lærere på pæd. It kørekort - 1 lærer på praktiklæreruddannelse Vurdering af det faglige niveau - Der arbejdes kontinuerligt med at styrke elevernes læsefærdigheder. I det netop afsluttede skoleår har der været en tendens til at flere elever er blevet sikre og hurtige læsere. - Meget få elever ekskluderes fra den daglige undervisning. Der er en høj grad af handleparathed overfor den enkelte elev. Familieklassen hjælper godt til i denne proces. - Eleverne viser store evner indenfor det projektfaglige felt, hvilket er et resultat af at der arbejdes kontinuerligt indenfor det projektfaglige felt. Skolens styrkesider - Lærernes generelt høje faglige niveau - Skolens systematiske arbejde med projektfaglighed. - Arbejdet med sammenhængen mellem trivsel og læring - Skolen har generelt en meget inkluderende holdning Områder med behov for udvikling - En større fælles systematik omhandlende arbejdet med evaluering - Faglig læsning, læsning i alle skolens fag - Flere elever til skolen, så der dermed sikres et bedre fundament for organisatorisk udvikling Den specialpædagogiske indsats - Skolens indsats beror grundlæggende på en holdning til at inklusion skaber bedre resultater end eksklusion fra den normale undervisning. Undervisning i dansk som andetsprog Problemstillingerne koncentrerede sig i høj grad om mulighederne i samarbejdet med de tosprogede forældre. Der arbejdes konstant med at få de tosprogede forældre til at opleve vigtigheden af at de skal engagere sig i deres børns skolegang. Være fysisk tilstede og deltage ak- C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 8

9 tivt i skole-hjem samarbejdet. Formen for skole-hjem samarbejdet er vigtigt for deres mulighed for deltagelse, hvilket skolebestyrelsen også har lagt op til. Der arbejdes videre i etnisk råd med de problemstillinger som skolen ser. Skolens principper/retningslinjer/politikker Ja Skole-hjemsamarbejde x Fagfordeling x Mobning x Sorgpolitik x Erstatning af bortkomne materialer Skolebibliotek Lejrskole x Fritagelse for undervisning Samarbejde mellem skole, SFO og daginstitution x Skemalægning Nej C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 9

10 Bilagsdel 1. Personale Skoleinspektør 1 Viceinspektør 1 Afdelingsledere 1 Souscheflærere SFO leder 1 USFO - leder Administrativt personale 2 Lærere 33 Bh.kl. ledere 2 pædagoger 12 pædagogmedhjælpere 7 Teknisk serviceleder 1 Servicemedarbejdere 1 Andre 1 2. Elevtal Bh.kl. 6. kl kl. 9. kl kl. SFO bh.kl. 3. kl. 52 SFO procent af antal mulige børn 85 Specialklasser Centerklasser 45 Modtageklasser Dansk som andetsprog Fysiske rammer m 2 A Skolebygningernes areal - etage m 2 B Udearealer C Andet 4. Nøgletal A Klassetal (incl. spec. kl.) 20 Klasser B Antal spor pr. klassetrin bh.kl 6. 1 Spor kl. C Antal spor pr. klassetrin kl. 2 Spor D Klassekvotient - normalklasser 20,2 elever pr. klasse E Klassekvotient - specialklasser 5 Elever pr. klasse F Planlagte timer G Undervisningsprocent 40,4 % H Antal elever pr. lærer 13,9 elever I Antal elever pr. computer 3 elever J Elevfravær 4,82 5. Skolens samlede budget Kr. Timer A Udgift pr. elev B Udgift til undervisningsmidler pr. elev 3372 C Ressourcer til spec. pædagogisk bistand 1700 D Ressourcer til undervisning i dansk som andetsprog 1350 C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 10

11 Karakterer Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni kl. 10. kl. Dansk læsning 7,4 Dansk retstavning 7,1 Dansk skr. fremstilling 7,9 Dansk - mundtlig 8,1 Matematik færdigheder 8,0 Matematik - problemløsning 7,8 Engelsk - mundtlig 8,3 Engelsk skriftlig Fysik/kemi mundtlig 7,5 Udtræk Tysk skriftlig 7,3 Udtræk Samfundsfag skriftlig 7,9 Tysk skriftlig Testresultater Dansk/læsning 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. Sprogforståelse: Eleverne klarer sig gennemsnitligt. Der er ingen helt svage, der er en overvægt af elever indenfor middelområdet, hvilket er højere end forventet. I forhold til det forventede, er der en for lille del af elever, der klarer sig over gennemsnittet. Tekstforståelse: Eleverne klarer testen gennemsnitligt. Der er ingen helt svage elever, der er en markant overvægt af elever indenfor den bedre del af middelområdet. Til gengæld er der færre end forventet, der klarer sig over gennemsnittet Matematik 3. kl. 6. kl. Geometri: Eleverne klarer sig under gennemsnittet, hvilket er forventeligt. Der er en tydelig overvægt af elever der klarer sig under gennemsnittet. Ligeledes er der ingen elever, der placerer sig i den bedste kategori. Matematik i anvendelse: Eleverne klarer sig under gennemsnittet, hvilket er forventeligt. Der er en tydelig overvægt af elever der klarer sig under gennemsnittet. Ligeledes er der ingen elever, der placerer sig i den bedste kategori. Fysik/kemi 8. kl. Energi og energiomsætning: Eleverne klarer sig gennemsnitligt. Der er ingen helt svage og ingen meget fagligt stærke elever. Fænomener, stoffer og materialer: Elverne klarer sig lidt over gennemsnittet, igen uden nogle helt svage eller stærke elever. Anvendelser og perspektiver: Eleverne klarer sig markant bedre end gennemsnittet. Der er en tydelig overvægt i 3 bedste niveauer. Ingen er i det svageste niveau. 7. kl. Engelsk C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 11

12 8. kl. 8. kl. Biologi Geografi Elevers valg efter 9. kl. 10. kl. Erhvervsuddannelser (HG SOSU EUD-TEK) Gymnasiale uddannelser (HTX-STX-HHX-HF) Andet Vurdering af hvordan elever i specialklasser, specialskoler, elever der modtager dansk som andetsprog klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Eleverne i Centerklasserne har ikke deltaget i test på 6. og 8. klasseniveau i skoleåret 06/07, idet det har været skolens og PPRs vurdering, at de aktuelle elever ikke har kunnet honorere kravene i testarbejdet på grund af vidtgående kognitive nedsatte funktionsevner. Elevernes funktionsniveau er ca. ½ alderssvarende, hvilket betyder, at der er en meget stor spredning på den faglige kunnen. Udgangspunktet for undervisningen er således elevernes personlige handleplaner. Få elever kan på enkelte faglige niveauer deltage i undervisning, der ligger på et højere niveau. Dette kan betragtes ved en god score på f.eks. det sproglige område. I den forbindelse finder der i perioder integration sted med 09 afdelingen. Det skal dog pointeres, at der er tale om ganske få elever, ligesom der ikke er tale om deltagelse på lige fod med andre elever, men en særlig tilrettelagt integration, så længe eleverne har glæde af det. Eleverne kan gå i Centerklasserne frem til det fyldte 18. år. Herefter overgår de oftest til Voksenspecialskolen, Skive eller meget beskyttede efterskoler. I deres voksenliv modtager de typisk et kommunalt tilrettelagt bo tilbud. Afleveringsfrist fredag den 15. august 2007 Henning Pedersen skoleinspektørens underskrift Merete Korsgaard skolebestyrelsesformandens underskrift C:\Boerge\Webs\Dalgasskolen\arkiv\vplaner\vplan07\Virksomhedsplan - kvalitetsrapport 0708.DOC 12

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ådalskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ådalskolen er en rummelig skole bestående af undervisningssteder i Rønbjerg og Skive/ Dalgas.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Virksomhedsplan for RØNBJERG 1 A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolen er kendt som en pædagogisk meget rummelig skole. Skoledagen er delt i 3 moduler med en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 2011 Virksomhedsplan for Ådalskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ådalskolen er en inkluderende skole bestående af fælles undervisningssteder i Rønbjerg og Skive/Dalgas.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ørslevkloster Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ørslevkloster er en folkeskole med 115 elever fordelt på 7 klassetrin. Der er en SFO

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Glyngøre Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner "Glyngøre Skole eren grundskole i Skive Kommunes Skolevæsen. Skolen er placeret et smukt

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side 3 B. Indsatsområder Skoleåret 2013-2014 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008. Virksomhedsplan for Dalgasskolen

Kvalitetsrapport 2008. Virksomhedsplan for Dalgasskolen Kvalitetsrapport 2008 Virksomhedsplan for Dalgasskolen 1 A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner: Dalgasskolen er et ambitiøst læringssted for såvel børn som ansatte. Skolen værner om sine

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Virksomhedsplan for Ådalskolen Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 201-2014 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Skivehus Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolen er afdelingsopdelt: Indskoling: Bh. kl. 3. kl. Mellemtrin: 4. kl. 6. kl. Overbygning:.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Glyngøre Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Brårup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Brårup Skole liggger i et område, der har et forældregrundlag, der er meget bredt i sin sammesætning.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Hem Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Hem Børnehave og Skole (skolen) er forankret med et sammenhængende børneliv for de 3-13 årige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2007 KV07 0. =

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2007 KV07 0. = Ulbjerg Skole 8 86 87 88 89 90 9 9 9 9 9 96 97 98 99 00 Kvalitetsrapport 007 7 8 9 6 0. = Rammebetingelser Klassetrin 0-7 Spor Antal elever/børn På skolen 07 i SFO i % af det samlede elevtal på klassetrinnet

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side 3 B. Indsatsområder Skoleåret 203-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 04 Virksomhedsplan for Højslev Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side 3 B. Indsatsområder Skoleåret 03-04 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Virksomhedsplan for Resen Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 201-2014 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Sejs Skole, skoleåret 9/ Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Sejs Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ ELEVERNES ARBEJDSMILJØ PÅ DALGASSKOLEN. ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ DALGASSKOLEN 2006-2007 Indhold: Side: Redegørelse for anvendelse af "Termometeret" 2 Overordnet sammendrag af undersøgelsen 3 Mødeplan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Jebjerg Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vi er en landsbyskole med flere traditioner. Bl.a. har vi gennem mange år haft en fast procedure

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere