LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE"

Transkript

1 LANDSKASSENS REGNSKAB 2007 BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning...3 Oversigt over bevilling og regnskab for Sammenstilling af regnskabsår 2005, 2006 og Landstingets Bureau Landsstyrets Sekretariat Grønlands Repræsentation Personaledirektoratet Økonomidirektoratet Skattedirektoratet Udenrigsdirektoratet Familiedirektoratet Direktoratet for Sundhed Direktoratet for Miljø og Natur Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Erhvervsdirektoratet Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Råstofdirektoratet Anlægs- og renoveringsfonden Noter til status

3 Læsevejledning til Bilag Bilaget til Landskassens Regnskab er udarbejdet for at give en uddybende fremstilling af de enkelte aktivitetsområders bevillinger og forbrug. Bilaget består af: Den konsoliderede resultatopgørelse på hovedkontoniveau for Det konsoliderede forbrug på hovedkontoniveau i årene 2005, 2006 og Resultatopgørelse for de enkelte aktivitetsområder. Hvert område har udarbejdet en overordnet beskrivelse af området samt redegjort for, hvilke aktiviteter det har gennemført. Hvis aktivitetsområder har indgået servicekontrakter, er der redegjort for, om der er sket den aftalte rapportering. Herefter følger tre tabeller, der indeholder områdets regnskabstal og bevilling i forskellige niveauer. Første tabel er en aktivitetsoversigt over bevillingstyperne for området. Anden tabel er en hovedkontooversigt over bevilling i kr., forbrug i kr. og forbrug i procent af bevilling pr. hovedkonto. Tredje tabel er en regnskabsspecifikation over udviklingen i de sidste 3 år pr. hovedkonto opdelt i artskontogrupper. Til sidst er noter til regnskabets status. Eksempel på hjemmestyrets kontoplan Aktivitetsområde: Familiedirektoratet Formål: Fællesudgifter Hovedkonto: Familiedirektoratet, administration Artskontogruppe: Lønninger Generelle bemærkninger Der er i regnskaberne for de enkelte aktivitetsområder foretaget afrunding i hele tusinde kroner, hvilket kan medføre ubetydelige differencer. Ved sammenstilling af tallene fra de sidste 3 regnskabsår gør følgende forhold sig gældende: Hvis en hovedkonto er flyttet fra et aktivitetsområde til et andet i løbet af de sidste 3 år, er alle 3 år anført under det aktivitetsområde, som blev anvendt i Et eksempel er tilskud til de Grønlandske Huse, der i 2005 var opført under aktivitetsområde 40, mens det i 2007 var opført under 62. I opstillingen er alle 3 år henført under aktivitetsområde 62. Hvis en del af en hovedkonto er flyttet fra en hovedkonto til en anden i løbet af de sidste 3 år, er der ikke foretaget en tilsvarende flytning af udgiften. Det forhold gør sig specielt gældende indenfor administrationsområdet, hvor for eksempel arbejdsmarkedsafdelingen i 2005 var en del af Erhvervsdirektoratet, mens det i 2007 var en del af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Endelig er der ikke korrigeret for, hvis der er sket ændringer i konteringspraksis. 3

4 Oversigt over bevilling og regnskab Driftsudgifter Bevilling Forbrug Diff Landstingets Bureau Politisk arbejde Landstinget Landskassens hædersgaver Oppositionens repræsentation Landstingets Ombudsmand Landsstyrets Sekretariat Det Sociale Ankenævn Tilsynsrådet for kommunerne Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission Landsstyret Udgifter til sagsanlæg Grønlands Repræsentation i Kbh, drift Grønlands Repræsentation, husleje Hjemmestyrets lejligheder i København Personaledirektoratet, administration Efteruddannelsespulje Innovations- og projektopgaver Økonomidirektoratet Forretningsplaner Grønlands Statistik Skattedirektoratet Udenrigsdirektoratet Repræsentationen i Bruxelles Familiedirektoratet Direktoratet for Sundhed Kystledelsen Embedslægeinstitutionen Dir. for Miljø og Natur Landsplanlægning Dir. for Kultur, Udd., Forsk. & Kirke Sprogsekretariatet/Oqaasileriffik Dir. for Fiskeri, Fangst og Landbrug Dir. for Arbejdsmarked og Erhvervsudd Erhvervsdirektoratet Dir. for Boliger og Infrastruktur Adm, projektudg. på anlægsområdet Tilsyn med eksplosivstoffer Bygningsmyndigheden Boligklagenævnet Radioforvaltningen Hjemmestyrets centrale adm. bygninger Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Adm.- og projektudgifter / boligbyggeri Bygherreadm, Hj.st. ejendomme Bygherremyndighed - trafikanlæg Overvågning og monitorering, trafikområ Sikkerhed til søs Råstofdirektoratet Administration Kurser og efterudd. om det socialområd Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark Landsdækkende døgninst. for børn - unge Oplysningskampagne for børn og unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet

5 Bevilling Forbrug Diff Handicapforsorg i Grl. og DK samt forsø Handicapinstitutioner Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Folkesundhedsprogram Fællesudgifter, sundhedsformål Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk Dronning Ingrids Hospital Center for Sundhedsuddannelser Det Grønlandske Patienthjem Alkoholbehandlingscentre Fællesudgifter, lægebetjening Fællesudgifter, evakueringer mv Sundhedsdistrikter, lægebetjening Landsapotek Fællesudgifter, tandlægebetjening Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening Familie og Sundhed Pædagogisk, psykologisk rådgivning Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Inf. om internationalt program samarb Inerisaavik/Pilersuiffik Folkeskolens afsluttende prøver Pilersuiffik, grafisk afd. og trykkeri Kulturrådet og Idrættens Råd Udviklingsarbejde TV- og Radionævn Hjemmestyrets skoler Ado Lyngep Atuarfia Vidtgående specialundervisning/folkesko Kunstskolen PhD-studium Forskeruddannelse Universitetsparken, "Ilimmarfik" Kateket- og organistuddannelse Den kirkelige højskole Inst. under videregående uddannelser Det Grønlandske Landsbibliotek Grønlands Nationalmuseum og Arkiv Fritidsvirksomh. udenfor komm. inddelin Arctic Winter Games og Island Games Forskning Bispekontoret Kirkelig virksomhed i Danmark Kirken i Grønland Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Elevindkvartering i Nuuk Udviklingsarbejde Vejlederuddannelse Kursusvirksomhed Renoveringsuddannelser Efteruddannelse af faglærere Center for Arktisk Teknologi Institutioner under erhversvsuddannelse Uddannelsesstøtteforvaltningen Efter- og viderudd. iht. AEB ordning Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ASIAQ Grønlands forundersøgelser Nukissiorfiit

6 Bevilling Forbrug Diff GLV-Mittarfeqarfiit Nettostyrede virksomheder Grønlands Fiskerilicenskontrol Jagtbetjentordning Konkurrencenævn og Forbrugerrådet Nukissiorfiit, gadebelysning Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Uddannelsesreserve Reserve til nye initiativer Tab på A-skatter Miljøteknologi, drift Grønlands Naturinstitut Forsikringer Effektivisering af låneadministration Særlige tilskud til boligafdelinger TV og radiodistribution i Grønland Havnemyndighed Havnevedligehold Råstofprojekter Andre driftsudgifter Driftsudgifter Lovbundne udgifter Børnetilskud Underholdsbidrag, adoption, bisidder Barselsdagpenge Boligsikring Offentlig pension til alderspensioniste Førtidspension Førtidspensionister i Danmark Delpension, Nordisk Konvention Familie og Sundhed Udlån og indfrielser af banklån Stipendier og børnetillæg Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Rentetilskud, opsparingsordninger Boligstøtte, rente- og afdragstilskud Boligbørnetilskud i boligstøttehuse Boligområdet Lovpl. arbejdsskadeforsikr. rejse, ulyk Børneopsparing Revalidering Indfrielse af garantier for lån Andre lovbundne Lovbundne udgifter Tilskud 6

7 Bevilling Forbrug Diff Vestnordisk Råd Udgifter til valg Drift + vedl. hold af Hj.s. Edb. maskin Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd Administration Inuit Circumpolar Conference Tilskud til Nordatlantens Brygge Sektorprogram for uddannelse CopyDan aftale Efterskole Skolemad Højskoler Tilskud til grl. aviser og NCB-afgifter Tilskud til idræt Tilskud til børne og unge org Aftalebundne tilskud til kultur området Tilskud til lokale Radio og TV virksomh Grønlands Radio - KNR Grønlands Kulturhus Katuaq Tilskud fra Grl s andel tips/lotto A/S Andre tilskud til kultur Tilskud udg. af grl. bøger Teatervirksomhed Tilskud - oprettelse af Nationalgalleri Tilskud til De Grønlandske Huse Sektorprogram for uddannelse Rentetilskrivning Særydelser, rejseudgifter mm, USF Særydelser, rejseudgifter mm, institut Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Kontingenter Fiskeri og fangst Genetableringsstøtte Konsulenttjeneste for fiskere og fanger Fiskeriudviklingspulje Finanseringsstøtte til landbrug Udviklingsstøtte, landbrug Renter- og afdragsfrie udlån Rentetilskud Rentebærende udlån Rente- og afdragsfri udlån til landbrug Indfrielse af garantier - fåreavl Arbejdsmarkedsreform Ligestillingsråd Piareersarfiit Mobilitetsfremmende ydelse IT-området Erhvervsudviklingssamarbejder Finansieringsstøtte Støtte landbaserede erhverv og turisme Procesbevilling ankesag. Konkurrencenæv Brugerdrevne erhvervsfremmeakt Eksport af vand og is fra Grønland Projekter, vedvarende energi Vandkraft forundersøgelser Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Udgifter til kommunesammenlægning

8 Bevilling Forbrug Diff Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommun Borgerråd Bloktilskud til kommunerne Reserve til merudgift på komm. område Tilskud til kommunerne Bankforsyning Indhandlingstilskud, sælskind Vareforsyning Driftaftaler, produktionsanlæg Godstransport Tilskud til passagerbefordring Overgangsreserve - Trafikstruktur Servicekontrakter Tilskud til ITCIP Kontante udgifter til aktieselskaber Driftsreserven Bidrag til Northern Periphery Programme Tilskud til internationale aktiviteter Brandingsstrategi Forebyggende virksomhed Qaanaaq pulje Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudsty Strategisk Miljøvurdering Kunsthåndværk, husflid, skindprodukter GLV, serviceydelser til staten Eftersøgnings- og Redningsberedskab Andre tilskud Tilskud Anlægsudgifter Miljø, anlæg Ældreinstitutioner Landsdækkende institutioner Sundhedsvæsenet Familie og Sundhed Erhvervsuddannelsesområdet Kommunale skoler Uddannelsesbyggeri Universitetsparken i Nuuk Kollegiebyggeri Institutioner for børn og unge Øvrige skolebygninger Kirken Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Nukissiorfiit tilskudsbevillinger Havneanlæg Havnerelaterede anlæg Forundersøgelser for div.trafikanlæg Udbygning af landingsbanestruktur GLV - helistop GLV - landingspladser GLV, personaleboliger

9 Bevilling Forbrug Diff Nukissiorfiit - anlægsudlån Nukissiorfiit-Byggemodning Offentlige arbejder mv Omkostninger ved salg af udlejningsboli Reinvest. Hjem. udlejningsboliger Personaleboliger i Nuuk /40 byggeri /40 - modernisering Særlig renovering Andelsboligbyggeri Støttet kommunalt udlejningsbyggeri Boligprogram, bygder og yderdistrikter Boligstøtte, istandsættelsestilskud Overdr.saneringsm. udlejningsejend. kom Sanering af udlejningsboliger mm Støttet privat boligbyggeri Erstatningsbyggeri Boligstøtte, udlån renovering mm Boligområdet Reserve til ny landstingssal Landstingets Ombudsmand, anlæg Miljøteknologi, anlæg Affaldsbortskaf. i mellemstore byer Affaldsbortskaff. i byer Udisponerede anlægsreserver Omrokeringsreserve Tilbageførsler fra Anlægsfonden Nyt IT- system til skat Servicehuse, bygder Tilskud til kommuner års eftersyn Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Statens bloktilskud Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Grl. andel fra Danske Spil Fiskeriaftaler med EU Salg af fiskeri rettigheder Aftalte indtægter Landsskat Særlig landsskat Selskabsskat, Hjemmestyrets virks Direkte skatter Skattebøder Afgiftsbøder Indførselsafgifter Motorafgift Rejeafgift Havneafgift

10 Bevilling Forbrug Diff Stempelafgift Lotteriafgift Automatspilsafgift Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri Afgifter tips og lotto Arbejdsmarkedsafgift Indirekte skatter Udbytte,udlodning og salg fra A/S Nettorenter Renteindtægter Renteindtægter Nukissiorfiit, renter Boligstøtte, terminsrenter Boligstøtte, rykkergebyrer Drift af udlejningsboliger, kapitalafk Forrentning af investeret kapital Afdrag rentebærende udlån Afdrag på uddannelseslån Nukissiorfiit, afdrag Boligstøtte, afdrag Afdrag på lån Andre indtægter Indbet. på tidl. afskrevne skatter Indbet. på tidl. afskrevne fordringer Betaling for bolignumre Salg af udlejningsejendomme Salg af boligstøttehuse Andre indtægter Indtægter

11 Bevilling Forbrug Diff. Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter DAU resultat

12 Sammenstilling af regnskabsår Forbrug Driftsudgifter Landstingets Bureau Politisk arbejde Landstinget Landskassens hædersgaver Oppositionens repræsentation Landstingets Ombudsmand Landsstyrets Sekretariat Det Sociale Ankenævn Tilsynsrådet for kommunerne Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission Landsstyret Udgifter til sagsanlæg Grønlands Repræsentation i Kbh, drift Grønlands Repræsentation, husleje Hjemmestyrets lejligheder i København Personaledirektoratet, administration Efteruddannelsespulje Innovations- og projektopgaver Direktoratet for Selvstyre Økonomidirektoratet Forretningsplaner Grønlands Statistik Skattedirektoratet Udenrigsdirektoratet Repræsentationen i Bruxelles Familiedirektoratet Direktoratet for Sundhed Kystledelsen Embedslægeinstitutionen Dir. for Miljø og Natur Landsplanlægning Dir. for Kultur, Udd., Forsk. & Kirke Sprogsekretariatet/Oqaasileriffik Dir. for Fiskeri, Fangst og Landbrug Dir. for Arbejdsmarked og Erhvervsudd Erhvervsdirektoratet Dir. for Boliger og Infrastruktur Adm, projektudg. på anlægsområdet Elektronisk videnscenter Tilsyn med eksplosivstoffer Bygningsmyndigheden Boligklagenævnet Radioforvaltningen Hjemmestyrets centrale adm. bygninger Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Adm.- og projektudgifter / boligbyggeri Bygherreadm, Hj.st. ejendomme Bygherremyndighed - trafikanlæg Overvågning og monitorering, trafikområ Sikkerhed til søs Råstofdirektoratet Administration Kurser og efterudd. om det socialområd Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark

13 Forbrug Landsdækkende døgninst. for børn - unge Oplysningskampagne for børn og unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet Handicapforsorg i Grl. og DK samt forsø Handicapinstitutioner Krisehjælp og kriseberedskab Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Folkesundhedsprogram Fællesudgifter, sundhedsformål Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk Dronning Ingrids Hospital Center for Sundhedsuddannelser Det Grønlandske Patienthjem Alkoholbehandlingscentre Fællesudgifter, lægebetjening Fællesudgifter, evakueringer mv Sundhedsdistrikter, lægebetjening Landsapotek Fællesudgifter, tandlægebetjening Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening Familie og Sundhed Pædagogisk, psykologisk rådgivning Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Inf. om internationalt program samarb Inerisaavik/Pilersuiffik Folkeskolens afsluttende prøver Pilersuiffik, grafisk afd. og trykkeri Kulturrådet og Idrættens Råd Udviklingsarbejde TV- og Radionævn Hjemmestyrets skoler Ado Lyngep Atuarfia Vidtgående specialundervisning/folkesko Kunstskolen PhD-studium Forskeruddannelse Universitetsparken, "Ilimmarfik" Kateket- og organistuddannelse Den kirkelige højskole Inst. under videregående uddannelser Det Grønlandske Landsbibliotek Grønlands Nationalmuseum og Arkiv Fritidsvirksomh. udenfor komm. inddelin Arctic Winter Games og Island Games Forskning Bispekontoret Kirkelig virksomhed i Danmark Kirken i Grønland Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Elevindkvartering i Nuuk Udviklingsarbejde Vejlederuddannelse Kursusvirksomhed Renoveringsuddannelser Efteruddannelse af faglærere Center for Arktisk Teknologi Institutioner under erhversvsuddannelse Uddannelsesstøtteforvaltningen

14 Forbrug Efter- og viderudd. iht. AEB ordning Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ASIAQ Grønlands forundersøgelser Nukissiorfiit GLV-Mittarfeqarfiit Nettostyrede virksomheder Grønlands Fiskerilicenskontrol Jagtbetjentordning Beredskab, algegift kammusling Udgifter til sagsanlæg, APK Fangstrådet Konkurrencenævn og Forbrugerrådet Nukissiorfiit, gadebelysning Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Kommunalreform Tab på A-skatter Miljøteknologi, drift Grønlands Naturinstitut Forsikringer Effektivisering af låneadministration Særlige tilskud til boligafdelinger TV og radiodistribution i Grønland Havnemyndighed Havnevedligehold Råstofprojekter Andre driftsudgifter Driftsudgifter Lovbundne udgifter Børnetilskud Underholdsbidrag, adoption, bisidder Barselsdagpenge Boligsikring Offentlig pension til alderspensioniste Førtidspension Førtidspensionister i Danmark Delpension, Nordisk Konvention Familie og Sundhed Udlån og indfrielser af banklån Stipendier og børnetillæg Stipendier, erhvervsudd., grundudd Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Rentetilskud, opsparingsordninger Boligstøtte, rente- og afdragstilskud Boligstøtte, restanceudvikling Boligbørnetilskud i boligstøttehuse Boligområdet

15 Forbrug Tilskud til partiernes valgkamp Hjemmestyrets udgifter til AMA Lovpl. arbejdsskadeforsikr. rejse, ulyk Børneopsparing Revalidering Indfrielse af garantier for lån Andre lovbundne Lovbundne udgifter Tilskud Vestnordisk Råd Udgifter til valg Drift + vedl. hold af Hj.s. Edb. maskin Servicekontrakt, A/S Boligselskabet INI Mandetimetilskud til kommunale byggesæt Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd Servicekontrakter på råstofområdet Administration Inuit Circumpolar Conference Tilskud til Nordatlantens Brygge Sektorprogram for uddannelse CopyDan aftale Efterskole Skolemad Højskoler Tilskud til grl. aviser og NCB-afgifter Tilskud til idræt Tilskud til børne og unge org Aftalebundne tilskud til kultur området Tilskud til lokale Radio og TV virksomh Grønlands Radio - KNR Grønlands Kulturhus Katuaq Tilskud fra Grl s andel tips/lotto A/S Andre tilskud til kultur Tilskud udg. af grl. bøger Teatervirksomhed Tilskud - oprettelse af Nationalgalleri Tilskud til De Grønlandske Huse Sektorprogram for uddannelse Rentetilskrivning Særydelser, rejseudgifter mm, USF Særydelser, rejseudgifter mm, institut Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Kontingenter Fiskeri og fangst Genetableringsstøtte Konsulenttjeneste for fiskere og fanger Strukturtilpasning i fiskeriet Fiskeriudviklingspulje Finanseringsstøtte til landbrug Udviklingsstøtte, landbrug Renter- og afdragsfrie udlån Rentetilskud

16 Forbrug Rentebærende udlån Rente- og afdragsfri udlån til landbrug Arbejdsmarkedsreform Sæsonledighedsbekæmpelse Ligestillingsråd Piareersarfiit Reserve arbejdsmarkedsydelser Mobilitetsfremmende ydelse IT-området Erhvervsudviklingssamarbejder Finansieringsstøtte Støtte landbaserede erhverv og turisme Procesbevilling ankesag. Konkurrencenæv Brugerdrevne erhvervsfremmeakt Eksport af vand og is fra Grønland Projekter, vedvarende energi Vandkraft forundersøgelser Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Udgifter til kommunesammenlægning Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommun Borgerråd Bloktilskud til kommunerne Tilskud til kommunerne Bankforsyning Indhandlingstilskud, sælskind Vareforsyning Driftaftaler, produktionsanlæg Godstransport Tilskud til passagerbefordring Overgangsreserve - Trafikstruktur GLV, reduktion af passagerafgifter Flyrute Island Servicekontrakter Tilskud til ITCIP Bygdekonference Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan Kontante udgifter til aktieselskaber Bidrag til Northern Periphery Programme Tilskud til internationale aktiviteter Brandingsstrategi Forebyggende virksomhed Qaanaaq pulje Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudsty Strategisk Miljøvurdering Kunsthåndværk, husflid, skindprodukter GLV, serviceydelser til staten Eftersøgnings- og Redningsberedskab Andre tilskud Tilskud Anlægsudgifter Miljø, anlæg

17 Forbrug Ældreinstitutioner Landsdækkende institutioner Sundhedsvæsenet Familie og Sundhed Erhvervsuddannelsesområdet Kommunale skoler Uddannelsesbyggeri Universitetsparken i Nuuk Kultur- og idrætsbyggeri Kollegiebyggeri Kulturbyggeri Institutioner for børn og unge Øvrige skolebygninger Kirken Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke SP renovering af vandledningsnettet Tilskud til Nuuk Kommune Nukissiorfiit tilskudsbevillinger Havneanlæg Havnerelaterede anlæg Forundersøgelser for div.trafikanlæg Udbygning af landingsbanestruktur GLV - helistop GLV - landingspladser GLV, personaleboliger Nukissiorfiit - anlægsudlån Nukissiorfiit-Byggemodning Offentlige arbejder mv Omkostninger ved salg af udlejningsboli Reinvest. Hjem. udlejningsboliger Personaleboliger i Nuuk /40 byggeri /40 - modernisering Særlig renovering Forsøgsbyggeri Andelsboligbyggeri Støttet kommunalt udlejningsbyggeri Boligprogram, bygder og yderdistrikter Boligstøtte, istandsættelsestilskud Overdr.saneringsm. udlejningsejend. kom Sanering af udlejningsboliger mm Støttet privat boligbyggeri Erstatningsbyggeri Boligstøtte, udlån renovering mm Boligområdet Reserve til ny landstingssal Landstingets Ombudsmand, anlæg Miljøteknologi, anlæg Affaldsbortskaf. i mellemstore byer Affaldsbortskaff. i byer Tilbageførsler fra Anlægsfonden Disponeringsbeløb til påbeg. projekt SP monitorering og planlægning

18 Forbrug Nyt IT- system til skat Udlån til renovering Servicehuse, bygder Tilskud til kommuner Køb af administrationsbygning Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Statens bloktilskud Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Grl. andel fra Danske Spil Fiskeriaftaler med EU Salg af fiskeri rettigheder Statens kompensation for passagerafgift Aftalte indtægter Landsskat Særlig landsskat Selskabsskat, Hjemmestyrets virks Direkte skatter Skattebøder Afgiftsbøder Indførselsafgifter Motorafgift Rejeafgift Havneafgift Stempelafgift Lotteriafgift Automatspilsafgift Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri Afgifter tips og lotto Arbejdsmarkedsafgift AEB-bidrag Indirekte skatter Udbytte,udlodning og salg fra A/S Nettorenter Grønlands Radio - KNR, rente Renteindtægter Renteindtægter Nukissiorfiit, renter Boligstøtte, terminsrenter Boligstøtte, rykkergebyrer Drift af udlejningsboliger, kapitalafk Forrentning af investeret kapital Grønlands Radio - KNR, afdrag Afdrag rentebærende udlån Afdrag på uddannelseslån Nukissiorfiit, afdrag Boligstøtte, afdrag

19 Forbrug Restanceudlån, husleje, afdrag Afdrag på lån Andre indtægter Indbet. på tidl. afskrevne skatter Indbet. på tidl. afskrevne fordringer Betaling for bolignumre Salg af udlejningsejendomme Salg af boligstøttehuse Andre indtægter Indtægter

20 Forbrug Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter DAU-saldo

21 01 Landstingets Formandsskab Aktivitetsoversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Anlægsudgifter Driftsudgifter Indtægter Lovbundne udgifter Tilskud DAU-saldo Hovedkontooversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Landstingets Bureau Inuit Circumpolar Conference Politisk arbejde Tilskud til ITCIP Landstinget Landskassens hædersgaver Oppositionens repræsentation Vestnordisk Råd Reserve til ny landstingssal Landstingets Ombudsmand Landstingets Ombudsmand, anlæg DAU-saldo Landstingets Bureau 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE INDTÆGTER AFSKRIVNINGER Forbrug i alt Inuit Circumpolar Conference 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt

22 Politisk arbejde 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Tilskud til ITCIP 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Landstinget 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE INDTÆGTER AFSKRIVNINGER Forbrug i alt Landskassens hædersgaver 11 LØNNINGER ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Oppositionens repræsentation 12 TJENESTEYDELSER Forbrug i alt

23 Vestnordisk Råd 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Reserve til ny landstingssal 78 ANLÆGSUDGIFTER OG -INDTÆGTER Forbrug i alt Landstingets Ombudsmand 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE SALG AF PRODUCEREDE YDELSER ANDRE INDTÆGTER AFSKRIVNINGER RENTEUDGIFTER M.V RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTE Forbrug i alt Landstingets Ombudsmand, anlæg 78 ANLÆGSUDGIFTER OG -INDTÆGTER Forbrug i alt

24 10 Landsstyrets Sekretariat Landsstyrets Sekretariat (Sekretariatet) varetager sekretariatsfunktioner for landsstyreformanden og Landsstyret. Sekretariatet består af følgende afdelinger: - Direktion og Ledelsessekretariat - Indenrigskontor - Lovkontor og intern administration - Informationskontor - Bestyrelsessekretariatet - Sekretariatet for grønlandsk-dansk selvstyrekommission Grønlands Repræsentation i København, som har selvstændigt budgetområde 12, henhører under sekretariatet. Endvidere varetager Sekretariatet sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn (hovedkonto Det Sociale Ankenævn) og for Tilsynsrådet for kommunerne. Beredskabsplanlægningen, som tidligere blev varetaget i Sekretariatet, er ved ressortændring overført til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Justitsområdet er ved ressortændring overført fra Familiedirektoratet til Sekretariatet. Det grønlandske sekretariat for den grønlandsk-danske selvstyrekommission hører ligeledes under Sekretariatet. Det grønlandske sekretariat har særskilt budget (hovedkonto Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission). Under hovedkontoen afholdes endvidere halvdelen af udgifterne til kommissionens arbejde, herunder bl.a. møder i kommissionen og arbejdsgrupper. Staten afholder den anden halvdel af disse udgifter. Med henblik på opfølgning på den forventede betænkning fra den grønlandsk-danske selvstyrekommission, er der i 2007 etableret et selvstyrekontor under Sekretariatet. Bevillingen hertil er afsat på hovedkonto Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission. Kontoret har særligt til opgave at planlægge og gennemføre en informationskampagne om selvstyre, og det indledende arbejde er påbegyndt i Endvidere har Sekretariatet varetaget opgaver omkring gennemførelse af Strukturreformen. Der er i den forbindelse nedsat en tværdirektoral administrativ styregruppe. Indenrigskontoret varetager sekretariatsbetjeningen for styregruppen. Sekretariatet har varetaget de opgaver og aktiviteter, som er forudsat i finansloven. Det vurderes, at de forudsætninger, som har ligget til grund for bevillingerne, i væsentligt omfang er opfyldt. 24

25 10 Landsstyrets Sekretariat Aktivitetsoversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Anlægsudgifter Driftsudgifter Indtægter Lovbundne udgifter Tilskud DAU-saldo Hovedkontooversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Landsstyrets Sekretariat Det Sociale Ankenævn Tilsynsrådet for kommunerne Udgifter til kommunesammenlægning Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommu Borgerråd Landsstyret Udgifter til valg Udgifter til sagsanlæg Udbytte,udlodning og salg fra A/S Kontante udgifter til aktieselskaber DAU-saldo Landsstyrets Sekretariat 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE SALG AF PRODUCEREDE YDELSER ANDRE INDTÆGTER TILSKUD TIL KULTUR, FRITID, UDDANNELSE M.V ANDRE TILSKUD AFSKRIVNINGER RENTEUDGIFTER M.V Forbrug i alt

26 Det Sociale Ankenævn 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Tilsynsrådet for kommunerne 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Udgifter til kommunesammenlægning 55 TILSKUD TIL KOMMUNERNE Forbrug i alt Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommune 82 ØVRIGE UDLÅN Forbrug i alt

27 Borgerråd 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Landsstyret 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE TILSKUD TIL KULTUR, FRITID, UDDANNELSE M.V ANDRE TILSKUD RENTEUDGIFTER M.V Forbrug i alt Udgifter til valg 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE Forbrug i alt Udgifter til sagsanlæg 12 TJENESTEYDELSER Forbrug i alt Udbytte,udlodning og salg fra A/S 67 RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTE AKTIER Forbrug i alt

28 Kontante udgifter til aktieselskaber 84 AKTIER Forbrug i alt

29 12 Grønlands Repræsentation Grønlands Repræsentation har til opgave at yde service til landsstyret, landstinget, centraladministrationen, hjemmestyrets virksomheder og kommunerne, og herunder at varetage de opgaver, som det findes mest hensigtsmæssigt at løse i eller fra Danmark. Grønlands Repræsentation varetager som husvært fællesadministrationen for direktoratsafdelinger samt hjemmestyrevirksomhederne Inuit Service Company og Greenland Tourism, der har lokaler i Hjemmestyrets lejemål i Nordatlantens Brygge i Strandgade, København. Endvidere har Grønlands Naturinstitut i 2007 overtaget lokaler til 2 forskere. Repræsentationen varetager herudover tilsynet med samt driften af landsstyrets 2 lejligheder for landsstyremedlemmer i København. Repræsentationen har endvidere siden 1/ varetaget afviklingen af 'Kursus for Nyansatte i Grønland'. Grønlands Repræsentation som en helhed henhører under Sekretariatet. Følgende direktorater har afdelinger i Grønlandsrepræsentationen, der budgetmæssigt og ledelsesmæssigt henhører under det pågældende direktorat: Udenrigsdirektoratet; Skattedirektoratet; Familiedirektoratet; Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke; Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse; Direktoratet for Sundhed; Tusagassiivik. Repræsentationschefen varetager funktionen som landsstyrets repræsentant i Danmark og hjemmestyrets repræsentant ved henvendelser udefra. Nærværende aktivitetskonto vedrører alene Grønlandsrepræsentationens fællesdrift, dvs. udgifterne til husleje, kontorhold, edb og servicepersonale i forbindelse med varetagelse af de faglige opgaver. Forudsætningerne for de givne bevillinger under aktivitetskonto 12 er indfriet, og aktiviteterne har svaret til det forventede. 29

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2013 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 2 Oversigt over bevilling og regnskab for 2013... 3 Sammenstilling af regnskabsår 2011, 2012 og 2013... 11 01

Læs mere

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 x 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 3 a. Bilag 1 4

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2012 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19 FL 2003 Tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2013 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2015 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010 Offentlige finanser 2011:2 Offentlige finanser 2010 Overskud på den offentlige saldo i 2010 Overskud på den offentlige saldo Figur 1. Overskuddet er tilbage på den offentlige saldo i 2010. Overskuddet

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011 Offentlige finanser 2011:1 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 Kommunale udgifter stiger i 2011 Mens selvstyret venter faldende udgifter i 2011, budgetterer kommunerne med øget aktivitet

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX APPENDIX Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål... 4 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode)... 5 Appendix 3:

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011 28. juli 2011 EM 2011 / 40 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø EM 2011 / 40 NNPAN sags nr.: 2010-039182 Indhold Forord.........................................................................................3

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

4. november 2008 EM2008/65 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2009

4. november 2008 EM2008/65 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2009 4. november 2008 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2009 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

Nye love og initiativer 2009 2010 af Naalakkersuisut

Nye love og initiativer 2009 2010 af Naalakkersuisut Nye love og initiativer 2009 2010 af Naalakkersuisut Naalakkersuisut nutaat 10. juni 2009 - De nye Naalakkersuisut 10. juni 2009 Naalakkersuisuts første leveår Nedenfor findes en samlet oversigt over de

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Politisk Økonomisk Beretning 2011

Politisk Økonomisk Beretning 2011 Departementet for Finanser Politisk Økonomisk Beretning 2011 FM 2011 / 10 Naalakkersuisut er i henhold til budgetloven forpligtet til at fremlægge en årlig Politisk- Økonomisk Beretning på Inatsisartuts

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

Og forinden vi går over til den, så skal jeg lige vende tilbage til redegørelse for dagsordenen.

Og forinden vi går over til den, så skal jeg lige vende tilbage til redegørelse for dagsordenen. 6. mødedag, tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) (1. behandling) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift.

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift. Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg / her Svar til Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk beretning 2008 Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk Beretning 2008 FM 2008 / 54 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere