Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen."

Transkript

1 Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal Tirsdag den 9. september 2014 kl Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina Karlsen samt ejendomsfunktionærer Peter Nielsen og Jens Erik Graversen. Fra bestyrelsen var mødt bestyrelsesformand Mads Gammelmark, Ole Bech og Henrik Kruse Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 22 fremmødte beboere i afd. 16 velkommen og præsenterede herefter de fremmødte fra Boligforeningen, deriblandt vores nye inspektør Thomas Petersen, som er ansat pr. 1. september KTH forklarede kort om TP s opgaver i Boligforeningen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsesmedlem Ole Bech blev valgt til dirigent. Fremlæggelse af en kort beretning. KTH henviste til formandens beretning fra repræsentantskabsmødet, som forefindes på vores hjemmeside Her findes også formandens beretning fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i februar Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. KTH startede med at fortælle om vores nye hjemmeside, som kom i drift sidste år. Hjemmesiden bruges i mere og mere i kommunikationen med jer, og vi vil også i det kommende år videreudvikle vores kommunikation via hjemmesiden. Som noget nyt har I kunnet finde alt materialet til afdelingsmøderne direkte på hjemmesiden. Det er dog stadig muligt at rekvirere materialet ved henvendelse til kontoret, hvis nogen ønsker det. I november sidste år flyttede vi ind i vores nye administrationslokaler på Smedevej 28. Der er tale om moderne og tidssvarende lokaler, som giver os mulighed for at servicere jer bedre end tilfældet har været tidligere. Her kan I møde os i moderne og tidssvarende rammer, hvor vi har lagt vægt på servicering af vores beboere. De tidligere administrationslokaler på Sdr. Alle 5 er lejet ud til et rådgivende ingeniørfirma. Selvom vi er en relativt lille boligforening, ønsker vi at være fremsynede og deltage i samfundsnyttige projekter. I efteråret 2013 ansøgte vi Ministeriet om en bevilling til 10 startboliger i vores ungdomsboliger på Amerikavej. Vi modtog tilsagn om bevillingen kort før jul og allerede den 1. maj var vi klar til at starte projektet. Dette skyldes ikke mindst et fremragende samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Der er knyttet en social vicevært til projektet, som har kontor på Amerikavej. Her kan de unge få støtte og vejledning samt praktisk assistance til udfyldelse og indsendelse af ansøgninger m.v. Bevillingen til projektet dækker udgifterne til den sociale vicevært, aktiviteter for de unge og vores øvrige omkostninger ved projektet.

2 Ejendommen i Skelund er afhændet på tvangsauktion og Hobro Boligforening har ikke længere noget at gøre med administrationen af ejendommen. På personaleområdet har vi for første gang nogensinde selv uddannet en ejendomsservicetekniker. Efter endt uddannelse er Dariz blevet fastansat som ejendomsfunktionær. Vi er som en lille organisation stolte af, at vi også på dette område kan påtage os er samfundsansvar, som ikke alene omfatter uddannelse af kvalificeret personale, men også fastholdelse efter endt uddannelse. En anden vigtig begivenhed på personaleområdet var, at Steen Nørgaard for knap et års tid siden fortalte, at han ønsker at gå på pension. Vi har været taknemmelige for, at Steen fortalte dette i så god tid, at vi har haft mulighed for at planlægge ansættelsen af en ny inspektør. Det er derfor også lykkedes os at finde en meget kompetent afløser i Thomas Petersen, der startede hos os som ny inspektør pr. 1. september Thomas vil nu have nogle måneder til at få kendskab til vores ejendomme og andre relevante forhold i samarbejde med Steen. KTH fortalte også kort om nogle af planerne for det kommende år. Der blev spurgt om hvad man gør, hvis man ikke har adgang til materialet på hjemmesiden. KTH forklarede, at vi gerne udleverer eller sender regnskaber og referater til interesserede. Der blev spurgt, hvor nyheder på hjemmesiden kommer til at ligge. Informationer vedr. afdelingerne vil ligge under find din afdeling og herunder den relevante afdeling. 2. Gennemgang af regnskab og budget. KTH gennemgik først regnskabet for 2013 via en oversigt over regnskabstallene, samt et diagram med procentvis inddeling af hovedtallene. KTH udspecificerede de enkelte poster og fortalte at det kun er de variable udgifter, som kan røres ved. Der er en stor stigning i udgiften vedr. almindelig vedligeholdelse. Der skal nye tage på ejendommen i nær fremtid. KTH forklarede at det er bedst at spare op til den slags ting, da det ellers vil give en huslejestigning. Herefter blev budgettet for 2014 gennemgået. Via et diagram med procentvis opdeling, blev der forklaret, hvilke udgifter der er faste og hvilke der kan røres ved. KTH forklarede, at der under udgiften Renholdelse, som noget ny er indeholdt 197,- pr. lejemål til inspektørudgifter. Der var utilfredshed med at folk som har boet i afdelingen i mange år, ikke kan få nyt køkken. KTH forklarede, at det var mange år siden, at man stoppede med at henlægge til nye køkkener. Det er også i sin tid besluttet, at køkkener isættes individuelt og ikke kollektivt. Budgettet vil medføre en huslejestigning på kr. 15,00 pr. m2/år. Budget for 2015 blev godkendt af de fremmødte. Ingen var imod. 3. Behandling af indkomne forslag. 1. Der er stillet forslag om etablering af betaling for benyttelse af fællesvaskeriet.

3 Der kommer folk udefra og vasker. Der blev spurgt om det var p.g.a. de åbne døre i kælderen, at der kommer folk udefra. Det er ikke kun p.g.a. de åbne døre, men også bekendte til lejere i afdelingen, som vasker i vaskeriet. Der blev foreslået, at vaskeriet bliver som i afd. 24 Horsøparken, hvor man benytter chipkort. MG ønskede at få belyst, hvad det egentlige problem er. Han mente ikke betaling løser problemet, med mindre det bliver meget dyrt. MG mente man skal finde ud af, hvem det er der lader andre vaske og i stedet tager en snak med vedkommende. Han sagde samtidigt, at det er svært at kontrollere om det er folks eget tøj de vasker. Der blev foreslået en automatisk dørlukker. Denne løsning fik kritik, da en dørlukker er nem at ødelægge, ved f.eks. at løfte dørlukkeren af. En anden løsning kan være vaskemaskiner i alle lejligheder, var der en som foreslog. KTH kommenterede forslaget ved at give en af de fremmødte ret i, at intet er gratis. Alle betaler for vask via driftsomkostningerne. Han fortalte om fordele og ulemper ved betaling af vask. Der blev spurgt om hvad det koster pr. lejl. at vaske. SN havde regnet sig frem til ca kr. i strøm + andre driftsomkostninger (slid, etablering m.v.). SN fortalte at det vil koste ca pr. vaskeri til etablering af vaskeri med betaling (kort). Forslag om betaling for benyttelse af fællesvaskeriet blev nedstemt ved håndsoprækning. 2. Der er stillet forslag om oversættelse af ordensreglementet til flere sprog. KTH svarede, at det er en god idé og administrationen vil arbejde på at få oversat diverse reglementer. MG supplerede med at ideen er god, men der skal stadig rettes henvendelse direkte til de pågældende, evt. fra viceværten. Der blev spurgt til håndtering af klager. Der var sendt 3 klager, men vedkommende bor der stadig. KTH kendte ikke til den konkrete sag, men fortalte at regler og love overholdes ved Hobro Boligforening. Der var utilfredshed med, at der flytter for mange udlændinge ind i afdelingen. Man mente også at man bør kontakte kommunen, når det er folk de har anvist, som har svært ved at forstå reglementet. KTH var helt enig i, at det er kommunens ansvar, at stille en tolk til rådighed, så vores viceværter har mulighed for, at instruere de nye beboere tilstrækkeligt. Det blev vedtaget at der udarbejdes oversatte reglementer. 4. Valg af beboerrepræsentanter og suppleanter. Henrik Kruse, Demo Demcoj, John Jensen og Vita Ekelund er valgt til Rikke Skjoldborg blev genvalgt til Som suppleanter blev valgt Ole Olsen og Karen Andersen 5. Eventuelt. Der ønskes en drøftelse af antallet af hunde pr. lejemål. Desuden ønskes en

4 drøftelse af retningslinjerne for hundeluftning, herunder fjernelse af hundenes efterladenskaber på fællesarealerne. Der var flere som havde haft oplevelser med personer, som ikke samler op efter deres hunde. Der var enighed om, at viceværterne gør en stor indsats for at fortælle folk, at de skal samle op. MG kommenterede, at der findes et ret enkelt regelsæt vedr. husdyr, som skal overholdes. Der kan jo laves et forbud mod husdyr, men dette skal vedtages på afdelingsmøde, hvor det er fremsat som et forslag. Det skal også vedtages, hvis man skal have nedsat antallet af husdyr pr. lejemål. Der blev foreslået registrering af husdyr. En anden foreslog nyt reglement vedr. husdyr. KTH kommenterede at han vil anbefale, at man tager kontakt til folk som man ser, ikke samler op efter deres husdyr. Alternativt kan der tages kontakt til Boligforeningen, som derefter sender henstilling/klage til den pågældende. Der blev sagt, at der af og til er en voldsom reaktion fra folk som man henvender sig direkte til. Der blev foreslået brugerbetaling, hvis man har hund. Pengene kan evt. bruges til en indhegning, hvor man kan slippe sin hund løs. Der skal stadig samles op. En spurgte til problem med fodring af katte. Foderet ligger på jorden og tiltrækker mus og rotter. Der var mange synspunkter vedr. husdyrhold, som blev diskuteret. Der blev spurgt hvornår udhæng over altaner skal males. SN var ikke opmærksom på, at der var et problem, man ville selvfølgeligt kigge på det. En spurgte om den sociale viceværts arbejdstider. KTH svarede, at Ivan har fleksible arbejdstider, men KTH kender dem ikke præcist. Han anbefalede vedkommende at kontakte kontoret. Vedr. køkkensager: MG forklarede at alle køkkensager gennemgås og der vurderes individuelt om forhøjelser skal nedsættes, om penge skal tilbagebetales o.s.v. KTH supplerede med, at fortælle om den fremtidige procedure, som dog ikke er endeligt besluttet af organisationsbestyrelsen. Kreditforeningslån over år. Der udregnes nøjagtig ydelse og denne ydelse sættes på huslejen som et individuelt tillæg. Der kan ikke søges boligsikring til dette tillæg. Løbetiden for lånene vil være ens for alle. Der blev spurgt om et beløb. KTH svarede, at dette beløb vil afhænge af, hvor meget køkkenet koster. Der kan også i forbindelse med flytninger isættes nyt køkken, men herved vil der også komme en huslejestigning. Der blev spurgt om denne huslejestigning er berettiget til boligsikring. Det er den ikke svarede KTH. Der var bekymring vedr. evt. tilbagebetaling af boligsikring. MG forsikrede, at der ikke ville blive problemer med dette. Alle lejere har handlet i god tro, da de har fået nyt køkken og dermed fået huslejestigning. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage vedr. køkkensagen. Mange var dog stadigt

5 bekymrede for, om de skal tilbagebetale boligsikring. Der blev spurgt om de samme regler gælder badeværelsesmodernisering. MG bekræftede, at det gør de. Hvis man ønsker selv at sætte køkken ind, kan man benytte sin råderet. MG forklarede om råderetsreglerne, som også kan læses på Boligforeningens og BL s hjemmeside. Herefter var der ikke mere til eventuelt og der blev takket for god ro og orden.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden:

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde

Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Aksen Hvedemarken 1, 6400 Sønderborg Endelig dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens årsberetning, herunder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere