Chaufførernes Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chaufførernes Fagforening"

Transkript

1 Chaufførernes Fagforening Vedtægter Version

2 Foreningens navn er: 3F Københavns Chauffører/ Chaufførernes Fagforening København 1 Fagforeningens formål er: Formål at organisere og samle alle chauffører og de til faget knyttede arbejdere i Storkøbenhavn. at fremme og udvikle fagets løn og arbejdsvilkår i overensstemmelse med medlemmernes interesse og tidens krav. at fremme fagets uddannelsesforhold, sikkerhed, miljø og sociale vilkår, og varetage fagets interesser overfor lovgivningsmagten og myndighederne. at yde medlemmerne den fornødne vejledning, assistance i politi- og retssager af faglig betydning. at samarbejde med andre faglige organisationer. at tage del i det kulturelle og politiske liv. at udføre et effektivt oplysningsarbejde på arbejderbevægelsens ide-grundlag, ved blandt andet at uddanne medlemmerne på kurser og i studiekredse til fagpolitisk arbejde. 2

3 Medlemmernes pligter og rettigheder 2 Ved indmeldelsen underskrives en indmeldelsesblanket. Medlemmet får udleveret et eksemplar af afdelingens vedtægter og får efterfølgende fremsendt et medlemsbevis fra 3F 3 Medlemmerne skal overholde afdelingens vedtægter og forbundets love. Alle medlemmer har ret til at stille ændringsforslag til afdelingens vedtægter og stille forslag til afdelingens Repræsentantskab 4 Medlemmerne betaler et fagligt kontingent til CF og forbundet 3F. Det faglige kontingent til CF fastsættes af Repræsentantskabet Opkrævning og betaling af det faglige kontingent, følger Arbejdsløshedskassens opkrævninger. 5 Sager opstået før indmeldelse kan ikke blive behandlet, idet der er krav om 3 måneders medlemskab før sager kan rejses. Forretningsudvalget kan fravige reglen. 6 Udmeldelse af fagforeningen kan kun finde sted skriftligt, og efter at al gæld til fagforeningen af enhver art er betalt. 7 Medlemsbeviset kan forlanges brugt som legitimation ved møder. Dette skal dog skriftligt annonceres ved mødets indkaldelse. 3

4 8 Det er medlemmernes pligt at underrette fagforeningen om brud og manglende opfyldelse af én overenskomst fra arbejdsgiverside. Ved overenskomstmæssige arbejdskonflikter udbetales konfliktunderstøttelse fra forbundet 9 Medlemmerne må ikke påtage sig arbejde til en lavere betaling, end overenskomsten på virksomheden foreskriver Medlemmerne kan på forlangende af Forretningsudvalget, blive bedt om at dokumentere deres løn- og arbejdsforhold 10 Medlemmer, som uden grund udtaler sig krænkende eller nedsættende om 3F og CF, eller om dens enkelte medlemmers forhold, til 3F og CF, er pligtige til, efter indkaldelse, at give møde og stå til ansvar over for Hovedbestyrelsen. Truende, krænkende eller illoyal adfærd overfor afdelingens ansatte, kan medføre eksklusion eller en tidsbestemt karantæne fastsat af afdelingens Forretningsudvalg. En sanktion kan af medlemmet indklages til afdelingens Hovedbestyrelse 11 Medlemmer bør møde op på branchegeneral-forsamlinger. Medlemmer kan ikke på baggrund af udeblivelse fra generalforsamlinger påberåbe sig ukendskab til trufne beslutninger. 4

5 12 Et medlem der handler groft uhæderligt, ukollegialt eller gør sig skyldig i brud på de forpligtigelser der følger af at være med i en fagforening, eller som ved sine handlinger modvirker fagforeningens formål kan ekskluderes af afdelingen Beslutning om eksklusion af et medlem træffes af Repræsentantskabet, hvis afgørelse dog for at have gyldighed skal godkendes af 3F s Hovedbestyrelse. Et medlem, hvis eksklusion skal behandles på et Repræsentantskabsmøde, skal underrettes herom ved indvarslingen til mødet. Medlemmet har ret til at udtale sig på Repræsentantskabsmødet. Stk. 4 En eksklusion af fagforeningen kan hæves af 3F s Hovedbestyrelse, der også fastsætter betingelserne herfor. 5

6 Brancherne 13 3F Københavns Chauffører, er inddelt i følgende brancher: 1. Benzin- og Oliechauffører 2. Taxichauffører 3. Renovationschauffører 5. Virksomhedschauffører 6. Rutebilchauffører 6A. Arriva-chauffører 7. Ambulance, Brand og Assistance 8. Turist-, Skole- og Handicapchauffører 9. Flytte- og Maskintransportarbejdere 10. Eksport-, Container- og Vognmandschauffører 11. Offentlig ambulance-, Brand- og Redningstjeneste 12. Remise- og Garagearbejdere Hvis en branche, i sidste kvartal før generalforsamlingen, ikke har haft et medlemstal på mindst 50 i gennemsnit, nedlægges branchen, og medlemmerne overføres til beslægtet branche. Ethvert medlem af 3F Københavns Chauffører, er forpligtet til at være tilmeldt den branche, indenfor det område medlemmet er beskæftiget. Herfra er dog undtaget medlemmer af Branchebestyrelsen, som kan forblive frem til næste ordinære branchegeneralforsamling. Stk. 4 Hvis branchebestyrelsesmedlemmer bliver fast ansat i CF eller valgt til afdelingens FU, fratræder de øjeblikkelig deres poster i branchebestyrelsen. 6

7 14 Ordinære branchegeneralforsamlinger indkaldes af 3F Københavns Chaufførers Hovedbestyrelse og afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til branchegeneralforsamlinger skal ske gennem fagforeningens medlemsblad CHAUFFØREN. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning. Ekstraordinær branchegeneralforsamling kan indkaldes af enten CF s Hovedbestyrelse, eller brancheformanden, eller 10 % af branchens medlemmer indsender skriftlig begæring herom til CF s Forretningsudvalg med opgivelse af de forslag, som ønskes behandlet. Kun disse forslag kan behandles på en sådan ekstraordinær generalforsamling Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter den skriftlige begæring er fremsat, og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel pr. brev til branchens medlemmer eller ved opslag på arbejdspladserne. Stk. 5 Hvis ikke mindst 3/4 af underskriverne møder, er bestyrelsen berettiget til at erklære nævnte punkter slettet af dagsordenen. Stk. 6 Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde ved ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger. 15 Til at lede og varetage branchens interesser vælges 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Branchebestyrelsen er medlemmer af Repræsentantskabet for 3F Københavns Chauffører. Branchens formand er medlem af Hovedbestyrelsen og næstformanden suppleant til Hovedbestyrelsen. 7

8 Hvor en branche består af medlemmer fra forskelligartede arbejdsområder med flere arbejdsgivere, der samlet udgør et overenskomst-område, bør der i Branchebestyrelsen indvælges mindst 1 repræsentant for et sådant område, der er i mindretal i branchen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, Næstformanden, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Stk. 4 Branchens øvrige repræsentantskabsmedlemmer vælges for en 2-årig periode, fordelt ligeligt på henholdsvis lige og ulige årstal. Stk. 5 I brancher med under 400 medlemmer vælges 2 4 suppleanter til Bestyrelsen/ Repræsentantskabet for 1 år. I brancher med over 400 medlemmer vælges 4 6 suppleanter til Bestyrelsen/Repræsentantskabet for 1 år. Disse vælges ved almindelig stemmeflerhed. Eventuelle suppleanter der i perioden indsættes på en repræsentantskabspost, fastholder den opnåede prioritet som suppleant til bestyrelsen. Kan der ikke vælges en fuldtallig ordinær branchebestyrelse, kan Hovedbestyrelsen beslutte at Branchebestyrelsen kan fortsætte til førstkommende ordinære generalforsamling, inden beslutning om nedlæggelse af branchen afgøres af Hovedbestyrelsen. Stk. 6 Valgene foregår ved skriftlig afstemning på branchegeneralforsamlingerne og i øvrigt i henhold til 14 stk. 6 og 37 Stk. 7 Forslag til kandidater til de poster der er ordinært på valg skal være afdelingens kontor skriftligt (brev eller ) i hænde senest kl ,14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kandidaterne skal skriftligt bekræfte deres opstilling. Kandidater til poster der er ekstraordinært på valg opstilles og vælges direkte på generalforsamlingen. 8

9 Stk. 8 Foreslåede kandidater skal være til stede på mødet, men er kandidaten forhindret i at møde på grund af anmeldt forfald til afdelingens kontor, er vedkommendes navn berettiget til at forblive på stemmesedlen. Stk. 9 Såfremt der ikke er opstillet kandidater nok i henhold til skriftlige forslag, kan branchegeneralforsamlingen supplere kandidatlisten op med de på branche-generalforsamlingen fremmødte. 0 Såfremt der blandt de fremmødte ikke kan findes nok valgbare kandidater til valg af Branchebestyrelse, repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter, kan der undtagelsesvis dispenseres fra 1-års anciennitetsreglen jf. 37, stk Hvert valg afgøres på hver sin stemmeseddel i prioriteret rækkefølge hvor mest betydende post vælges først, uanset om denne er på ordinært eller ekstraordinært valg 2 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til fagforeningens kontor og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 3 Såfremt formand udtræder af bestyrelsen, indtræder næstformand som formand, såfremt næstformand udtræder af bestyrelsen indtræder et andet bestyrelsesmedlem som næstformand. Der suppleres op til fuld bestyrelse med suppleanter. Disse fortsætter til ordinært valg kan finde sted. 16 Branchebestyrelsen udformer sin egen forretningsorden. Branchebestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som sekretær, der bør udfærdige et beslutningsreferat fra møderne Udebliver et bestyrelsesmedlem to på hinanden følgende gange uden anmeldt forfald, er denne at betragte som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indtræder. 9

10 17 Brancherne får et af Hovedbestyrelsen fastsat beløb stillet til rådighed til afholdelse af nødvendige udgifter Branchekassereren fremlægger regnskab på forlangende af afdelingen. Af branchens midler afholdes udgifter til bestyrelsesdiæter ved dens bestyrelsesmøder og branchegeneralforsamlinger. Diæterne for at deltage i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger følger de til enhver tid gældende diæter i 3F Københavns Chauffører. Stk. 4 Kassereren er pligtig til at føre regnskab over indtægter og udgifter ud fra bogførte bilag, ligesom Branche-bestyrelsen skal kontrollere regnskabet. 18 Alle sager, som forekommer med arbejdsgivere, skal indberettes til tillidsmanden eller/og 3F Københavns Chaufførers kontor, hvor de behandles. Klager fra medlemmer over løn - og arbejdsforhold behandles af tillidsmanden og Forretningsudvalget. Når en sag er rejst, kan branche-formanden og tillidsmanden indkaldes for at være med til at træffe en afgørelse. 10

11 Afdelingens Hovedbestyrelse 19 Hovedbestyrelsen består af samtlige brancheformænd, fagforeningens formand, næstformand samt de to valgte faglige sekretærer. Brancher med over medlemmer har et ekstra HB-medlem. Udover hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager den faglige organisationskonsulent i hovedbestyrelsesmøderne. Afdelingens kasserer og andre faglige konsulenter kan blive bedt om at give møde af Hovedbestyrelsen De vil da have taleret men ikke stemmeret. 20 Valg af fagforeningsformand, næstformand samt 2 faglige sekretærer, foretages ved urafstemning i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i november. Ovenstående udgør Forretningsudvalget. (daglig ledelse) Valgperioderne er 3 år Formand, første gang år Næstformand, første gang år Faglig sekretær Persontransport, første gang år Faglig sekretær Godstransport, første gang år 2013 En valgt fratræder med udgangen af den måned, hvor vedkommende kan få folkepension Stk. 4 Formand og Næstformand kan ikke vælges samtidig ved ordinære valg. Ligeledes kan de to faglig sekretærer ikke vælges samtidig ved ordinære valg Stk. 5 Den kandidat, der ved urafstemning opnår flest stemmer, er valgt Stk. 6 Forslag til kandidater skal være fagforeningen skriftligt (brev eller ) i hænde senest kl den tredie tirsdag i oktober måned, under iagttagelse af 38 stk

12 Stk. 7 For at kandidaten deltager i valg nævnt i stk. 1 (se stk. 2 5), skal denne have mindst 8 Repræsentantskabsmedlemmer som stillere, eller samtlige fremmødte Repræsentantskabsmedlemmer fra en branche. Fagforeningen udfærdiger og fremlægger stillerliste til Repræsentantskabsmødet, for de kandidater der er fremkommet jf. stk. 6. Opstillede efter stk. 6, der ikke er Repræsentantskabsmedlemmer, har adgang til Repræsentantskabsmødet for at søge stillere. Kandidater kan med fuldmagt fra eventuelt ikke fremmødte Repræsentantskabsmedlemmer, med dirigenternes medvirken få disse opført som stillere. Stk. 8 Fratræder formanden, næstformanden eller en af de to faglige sekretærer i valgperioden konstituerer Hovedbestyrelsen en ny i dennes sted, indtil ordinært valg kan finde sted Stk.9. Fagforeningens Hovedbestyrelse kan beslutte, at der over for en valgt person afgives skriftlig advarsel, såfremt fagforeningens love, eller retningslinier, aftalt med Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg, groft tilsidesættes. Efterkommes denne skriftlige advarsel ikke straks, kan Repræsentantskabet på et ordinært eller ekstraordinært Repræsentantskabsmøde vælge at give den valgte person et mistillidsvotum. 21 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af Hovedbestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom. Dog skal der afholdes møde mindst en gang om måneden, med mindre Hovedbestyrelsen beslutter andet. Der afholdes ikke møde i januar og juli. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde indvarsles senest 5 dage efter begæring er fremsat, og afholdes senest 10 hverdage efter begæringens fremsættelse. Udebliver et hovedbestyrelsesmedlem to på hinanden følgende gange, uden anmeldt forfald, er denne at betragte som udtrådt af Hovedbestyrelsen og Branchebestyrelsen, og der indkaldes i stedet dennes suppleant. 12

13 Stk. 4 Såfremt en brancheformand ved anmeldt forfald er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, møder branchenæstformanden i dennes sted. Hvis denne også anmelder forfald, kan branchen udpege et andet bestyrelsesmedlem. Stk.5 Hovedbestyrelsen udpeger en referent, som udfærdiger et beslutningsreferat. Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan vedtage at beslutninger og forhold af væsentlig karakter formidles til medlemmerne i et af fagforeningens medier. Stk. 7 Hovedbestyrelsen tager stilling til alle afdelingens anliggender og har bevillingsmyndighed over de nødvendige midler til administration. Dette under ansvar over for Repræsentantskabet. Stk. 8 Under ansvar over for Hovedbestyrelse og Repræsentantskab ansætter Forretningsudvalget den til enhver tid nødvendige arbejdskraft til det daglige arbejde på kontoret. Stk. 9 Hovedbestyrelsen kan bevilge midler til formål og foreninger, der er tilknyttet arbejderbevægelsen eller på anden måde lever op til fagforeningens formål. 0 Forslag, som afvises af Hovedbestyrelsen, kan fremsættes på ordinært Repræsentantskabsmøde. 1 Hovedbestyrelsens medlemmer kan deltage i alle branchegeneralforsamlinger og branchemedlemsmøder. 2 Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til varetagelse af afdelingens opgaver 22 Det er Hovedbestyrelsens opgave at sikre at fagforeningens forretningsgange altid føres på en betryggende måde 13

14 Hovedbestyrelsen er forpligtet til ved konstateret svig eller misligholdelse, at tage de nødvendige skridt til at stoppe dette. Dette kan blandt andet ske ved at suspendere en valgt medarbejder indtil førstkommende Repræsentantskabsmøde 23 Formanden er fagforeningens øverste ansvarlige. Formanden skal til enhver tid varetage fagforeningens interesser, såvel i økonomisk som i organisationsmæssig henseende. Formanden forelægger sagerne for Hovedbestyrelsen og udfører i samarbejde med Forretningsudvalget de af Hovedbestyrelsen vedtagne beslutninger. Formanden er, på baggrund af de i Hovedbestyrelsen trufne beslutninger, tegningsberettiget i afdelingens anliggender i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. 24 Afdelingskassereren har ansvaret for fagforeningens bogholderi og øvrige regnskabsmæssige arbejde, og er i øvrigt forpligtet til at holde Hovedbestyrelsen skriftligt orienteret om fagforeningens økonomi på ordinære hovedbestyrelsesmøder. Fagforeningens midler indsættes på bank- eller girokonti og kan kun hæves ved formandens, et FU-medlems- eller afdelingskassererens underskrift. Dog altid to i forening. Formanden kan disponere over betalingen af udgifter i forbindelse med den daglige drift, på et anerkendt betalingskort, som udstedes til formanden. Hovedbestyrelsen fastsætter beløbs maksimum. Formanden er fuldt ansvarlig for kortets brug, og skal hver kalendermåned aflægge regnskab hos afdelingens kasserer. 14

15 Stk. 4 Fagforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor godkendt af Hovedbestyrelsen Stk. 5 Revisions- og regnskabsgennemgang foregår i overensstemmelse med, hvad der til enhver tid anses for at være god revisionsskik. Stk. 6 Revisionen foretages 3 til 4 gange årligt ved et uanmeldt eftersyn 25 Det er i øvrigt en forudsætning, at medarbejderne er hinanden behjælpelige, således at organisationens tarv varetages på bedste måde. 26 Af de indbetalte kontingenter afregnes til Arbejdsløshedskassen i 3F, 3F-forbundet og kontingenter til andre faglige sammenslutninger man har medlemskab af. Alle omkostninger, herunder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, vedrørende møder, forhandlinger og oplysningsarbejde, som afdelingen har valgt at deltage i, afholdes og udbetales af Chaufførernes Fagforening 27 Delegerede til 3F s kongresser vælges af hovedbestyrelsen. Minimum halvdelen af disse delegerede er hovedbestyrelsesmedlemmer som er brancheformænd. Dog således at der er forbeholdt pladser til Forretningsudvalget og A-kasselederen, såfremt dette antal ikke udgør over halvdelen af disse delegerede. De delegerede er de samme i Kongresperioden ved eventuelle ekstraordinære Kongresser. De første mandater forbeholdes formanden og A-kasselederen. 15

16 Repræsentantskabet 28 Repræsentantskabet består af Hovedbestyrelsen og samtlige branchebestyrelsesmedlemmer. Derudover kan afdelingens kasserer, A-kasselederen og de ansatte faglige konsulenter deltage, dog uden stemmeret. Endvidere vælges der i de pågældende brancher med over 300 medlemmer en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer ud over de 300. Opgørelse over branchernes medlemstal pr. 1. januar danner grundlag for beregningen af branchernes repræsentation på Repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen kan fastsætte anden tidstermin ved sammenlægninger med andre afdelinger Stk. 4 FU kan invitere gæster til Repræsentantskabsmødet. Stk. 5 Gæsterne har taleret, men ingen stemmeret, og oppebærer ikke honorar. 29 Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år den 4. tirsdag i november måned. Indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde sker skriftligt 3 uger før mødets afholdelse. Datoen for Repræsentantskabsmødet annonceres i medlemsbladet CHAUFFØREN i de 2 nærmeste udgivelser forud for mødet, samt på afdelingens hjemmeside per 1. oktober. Repræsentantskabsmedlemmerne tilstilles det skriftlige materiale, der skal behandles, 3 uger før mødets afholdelse. På Repræsentantskabsmødet fremlægges det reviderede regnskab. Regnskabet skal udvise fagforeningens status og skal, foreligge til afhentning i trykte eksemplarer på fagforeningens kontor mindst 8 dage før Repræsentantskabsmødets afholdelse. 16

17 Stk. 4 På Repræsentantskabsmødet forelægges et budget for det kommende år, som skal godkendes af Repræsentantskabet samtidig med, at kontingentet fastsættes i henhold til 4, stk. 1. Stk. 5 Repræsentantskabet fastsætter lønnen for valgte medarbejdere og honorarer til tillidsrepræsentanter. Stk. 6 Hovedbestyrelsen nedsætter et lønudvalg på 3 medlemmer samt 2 suppleanter, der skal udarbejde et forslag til Repræsentantskabsmødet. På Repræsentantskabsmødet behandler og godkender/forkaster Repræsentantskabet lønudvalgets forslag. Lønudvalget vælges for 2 år ad gangen. Stk. 7 Blandt Repræsentantskabets medlemmer vælges 2 bilagskontrollanter der sammen kontrollerer fagforeningens regnskabsbilag. Bilagskontrollanterne vælges for 2 år ad gangen på det ordinære Repræsentantskabsmøde. Den ene vælges i ulige år, og den anden vælges i lige år. Derudover vælges hvert år en suppleant for 1 år ad gangen. En bilagskontrollantsuppleant der indtræder som bilagskontrollant, indtræder som sådan i den resterende valgperiode. Stk. 8 Forslag, som ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal være fagforeningen skriftligt (brev eller ) i hænde senest kl , anden tirsdag i oktober. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Stk. 9 Et flertal i Hovedbestyrelsen eller Repræsentantskabet kan vedtage at udsende vedtægtsændringer eller andre forhold til urafstemning 0 Ændringer i fagforeningens Vedtægter kan kun vedtages af Repræsentantskabet med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 1 I tilfælde af at et Repræsentantskabsmedlem har meldt afbud, indkaldes suppleanten via branchen. 17

18 2 Repræsentantskabets medlemmer oppebærer for deltagelse i repræsentantskabsmøder et honorar. Undtaget er valgte og ansatte på afdelingskontoret. 3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst 4 af Hovedbestyrelsens medlemmer begærer det, eller 25 medlemmer af Repræsentantskabet fremsætter begæring herom ved henvendelse til Hovedbestyrelsen med skriftligt forslag om, hvad der ønskes behandlet. Hvis ikke mindst 3/4 af underskriverne giver møde, er Hovedbestyrelsen berettiget til at erklære nævnte punkt slettet af dagsordenen. 4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 3 uger efter lovlig begæring herom. Indkaldelse til disse møder skal finde sted skriftligt med anført dagsorden med mindst 3 hverdages varsel. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder, hvor der behandles Vedtægtsændringer skal dog indkaldes med mindst 10 hverdages varsel 5 Repræsentantskabet kan i specielle tilfælde efter Hovedbestyrelsens skøn tilkaldes til aftenmøde med kort varsel mod et honorar fastsat af Repræsentantskabet. Der skal dog mod dokumenteret løntab udbetales daglønstab. 6 Ved behov for ekstraordinært repræsentantskabsmøde grundet ekstraordinære valghandlinger, til afdelingens ledelse jf. 20 stk. 10 og 22 stk. 2, kan Hovedbestyrelsen fastsætte kortere frister for, indvarsling af urafstemning, samt indsendelse af forslag til kandidater. 18

19 Forretningsorden for Repræsentantskabet 30 Til at forestå eventuelle afstemninger i forbindelse med Repræsentantskabet, vælges på Repræsentantskabsmødet et udvalg på 5 mand. Udvalget vælger af sin midte en formand. 31 Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle sager, hvis der ikke foreligger andre beslutninger truffet ved urafstemning. 32 Der vælges to eller flere dirigenter til at lede Repræsentantskabsmødet. Dirigenterne vælges på møderne ved håndsoprækning. Formanden kan ikke vælges som dirigent. Dirigenterne skal upartisk lede forhandlingerne, retlede talerne og læse forslag op, inden de kommer til afstemning. 33 Dirigenten skal give talerne ordet i den rækkefølge, de er indtegnede. Forslagsstilleren for et forslag kan dog forlange ordet som sidste taler. 34 Er der begæret afslutning med de indtegnede talere, skal dirigenten efter at have givet mulighed for indtegning, straks sætte dette forslag under afstemning. Ændringsforslag og resolutioner kan ikke modtages, efter at afslutningen er vedtaget. Vedtages indskrænket taletid, gælder dette ikke for formand og forslagsstillere. Det påhviler dirigenterne at påse at, talere der taler efter at talerlisten er lukket, taler til forsamlingen. Er et medlem af Repræsentantskabet, blevet omtalt, kan dirigenterne give denne ordet, hvis det skønnes nødvendigt. 19

20 35 Ved afstemning om ændringsforslag skal det mest vidtgående sættes under afstemning først. Dirigenterne afgør, hvilket der må være mest vidtgående. 36 Dirigenterne har ret til, når en taler ikke holder sig til den foreliggende sag, efter en påmindelse derom, at fratage ham ordet. Dog har taleren ret til at forlange forsamlingens mening desangående tilkendegivet ved en afstemning ved håndsoprækning. Dirigenterne kan udvise medlemmer der ikke retter sig efter deres påbud. 20

21 Regler for opstilling, valg og urafstemning 37 Valgbar til tillidsposter i Chaufførernes Fagforening er enhver der ved valghandlingens påbegyndelse, som er dagen efter Repræsentantskabsmødets afholdelse, har været medlem af afdelingen og 3F s Arbejdsløshedskasse i et år, og i den tid har været beskæftiget ved faget eller i fagforeningens tjeneste eller omfattet af 38 stk En konstitueret efter 20 fortsætter på denne post indtil valg kan finde sted. Såfremt et medlem af FU, opstiller til en anden post, skal denne stille sit hidtidige mandat til rådighed. Ved stemmelighed, er den med højeste anciennitet i afdelingen valgt. Ved fusioner, hvor en afdeling bliver en del af 3F Københavns Chauffører, medtages ancienniteten fra den tidligere afdeling. Stk. 4 Ved sammenlægning med andre fagforeninger beslutter Repræsentantskabet om antallet af valgte FU-medlemmer skal udvides, og fastsætter i vedtægterne valgterminer. Afdelingens ansættelsesudvalg konstituerer de valgte FU-medlemmer indtil valg kan finde sted. Stk. 5 Samtidig med opstilling/genopstilling skal kandidaten skriftligt bekræfte sin opstilling. Senest med de i 20 stk. 8 angivne regler. 39 Urafstemning foregår ved udsendelse af stemmesedler til medlemmer af 3F Københavns Chauffører. Hovedbestyrelsen fastsætter datoen for afslutning af urafstemningen. 21

22 Optælling af afgivne stemmer foretages af et statsautoriseret revisionsinstitut, hvortil stemmesedlerne sendes pr. post. Optællingen sker under overværelse af stemmeudvalgsformanden. 40 Folkepensionister, som er passive medlemmer af fagforeningen, kan deltage i branchegeneralforsamlinger dog uden stemmeret. Elever og lærlinge er valgbare, og deltager i branchegeneralforsamlinger med fuld stemmeret. 22

23 Særlige bestemmelser 41 Fagforeningen udgiver et medlemsblad, CHAUFFØREN, som sendes gratis til fagforeningens medlemmer. Fagforeningens formand er ansvarlig overfor presseloven. 42 Ophæves fagforeningen, hvilket kun kan ske ved urafstemning, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede stemmer for ophævelse, tilfalder fagforeningens midler 3F s oplysningsarbejde. 43 Skulle nærværende vedtægt på noget punkt stride mod 3F s love, er sidstnævntes gældende. Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet Tirsdag den 25. november Dirigenter: Erik Jensen og Hans Erik Rasmussen 23

24 Chaufførernes Fagforening Svanevej 22 - postboks København N T

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtaget 23. marts 2013 Formål: 1. Klubbens navn er Havnearbejdernes Klub af 1980", og dens formål er at samle alle beskæftigede havnearbejdere hos Copenhagen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere