INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN"

Transkript

1 INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Kommuneqarfik Sermersooq Ulloq/dato : 17. marts 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter Inerisaaviks og Ilinniarfissuaqs kurser, men ikke kurser som skolen har afholdt med andre arrangører eller interne kursusholdere. Tallene henviser til antal gennemførte kurser, dvs. lærerne kan have været anbefalede til flere kurser, som kan have været aflyst eller overtegnede. Vi ved, hvilke lærere der er på skolen pr. d.d. men ikke, om de har været ansat i et halvt, 5 eller 20 år. Har en lærer været på kursus i fx 2003 eller 2005 og igen i 2010, kan vi formode, at denne lærer har været ansat i hele perioden. Med hensyn til sådanne lærere kan vi opgøre deres kurser under ansættelsen og bruge dem som eksempler. Figurerer en lærer på personaleliste 2010 men ikke på kursusliste, kan vi ikke se, om vedkommende er nyligt ansat eller ikke har været på kurser gennem en årrække, eller om vedkommende på kursuslisten fortsat står anført under et tidligere ansættelsessted. Har en lærer skiftet ansættelsessted i den undersøgte periode ( ), kan vi ikke se, hvornår dette er sket, og dermed heller ikke hvilke af en undervisers kurser, der er bevilget fra tidligere ansættelsessted. Står en lærer anført fx med 21 kurser, kan hovedparten være bevilget fra en tidligere skole og skyldes derfor ikke en prioritering og et resurseforbrug fra nuværende skole. Ligeledes kan en skole have brugt mange resurser på kurser og uddannelser til lærere, der siden er flyttet. Sådanne personalemæssige forhold er der kun kendskab til lokalt, og det er også her disse oplysninger skal bruges i forbindelse med prioritering af kurser og videreuddannelse. De tilgængelige data er desværre ikke præcise, idet personalelister ikke altid er opdaterede, ligesom der kan være indtastningsfejl på kursuslister og optællingsfejl, da tallene er behandlet manuelt. Postboks 1610 DK-3900 Nuuk Tlf Fax

2 Af ovenstående grunde giver det derfor ikke mening at se statistisk på, hvor mange og hvilke kurser de enkelte lærere har fået bevilget fra skolen/forvaltningen, hvordan skolen har prioriteret, eller hvor mange resurser skolen har brugt på videre- og efteruddannelse. Data kan derimod bruges til at afdække nogle tendenser, ligesom der kan være forhold ved data, der springer i øjnene som værende afvigende fra andre steder eller på anden måde bemærkelsesværdige og dermed give anledning til at stille spørgsmål, som kan undersøges og besvares lokalt. Der er ikke i beskrivelserne kategoriseret på samtlige kurser, men for alle skoler er der set på kategorierne: 1. sprog (både discipliner ved et enkelt eller flere sprog, generelle sprogkurser o.l.) 2. matematik 3. naturfag (både naturfag generelt, deldiscipliner, fysik/kemi o.l.) 4. humanistiske fag (religion, samfundsfag, historie) 5. lokale valg (enkeltdiscipliner, enkelte fagområder, generelle kurser) 6. specialundervisning (kurser der berører et eller flere aspekter omkring udsatte elevgrupper) Tværfaglige kurser og censorkurser er ikke medtalt i disse kategorier, ligesom andre typer kurser (lederkurser, læringsstile mv.) ikke er kategoriserede og opgjort. Kurser i Effektive Undervisningsprincipper er opgjort særskilt og omtalt i andet notat. Ved opgørelse af samlet antal kurser for lærere er dog samtlige kurser medtalt (også ikkekategoriserede kurser og kurser i effektive undervisningsprincipper), men ikke videreuddannelser (AD, MA mm.), som opgøres særskilt. Kurser i flere moduler er optalt som 1 kursus. Der skelnes ikke mellem om et kursus er af 3 eller 10 dages varighed eller fjernkursus. Herunder beskrives for de enkelte skoler i kommunen tendenser og mønstre, som aftegner sig ved gennemgang af kursuslisterne i perioden Desuden er for hver skole anført, hvor mange personer, som vi har oplysninger om, der har gennemført eller er i gang med videreuddannelser. (Dog kan der være manglende oplysninger for uddannelser gennemført før 2002 samt uddannelser gennemført udenfor Institut for Læring). 2

3 Kommuneqarfik Sermersooq 501 Atuarfik Tuiisaq, Paamiut Der figurerer 31 personer på kursuslisterne. Godt halvdelen af underviserne har deltaget i 1-3 kurser; 1 person har deltaget i 13 kurser, og resten har deltaget i 4-9 kurser. Næsten alle har deltaget i kurser af almen/tværfaglig karakter (især projektarbejde) og indenfor Lokale Valg. Næsten ingen har deltaget i kurser fra de øvrige kategorier. 2 personer har diplomuddannelse i grønlandsk 502 Atuarfik, Arsuk Der figurer 2 personer på kursuslisterne. Den ene har været på et timelærerkursus, og den anden har været på et lederkursus. Der er ingen personer, der har eller er i gang med en videreuddannelse. 601 ASK, Nuuk Der figurerer 49 personer på kursuslisterne. 16 har deltaget i mellem 1 og 5 kurser; 22 har deltaget i mellem 6 og 10 kurser; 11 har deltaget i mellem 10 og 20 kurser. Lærere under videreuddannelse har deltaget i 5-12 kurser. 5 personer har deltaget i samme IT-kørekort-kursus 2 gange. Alle har deltaget i kurser af almen/tværfaglig art, og en tredjedel af lærerne har deltaget i kurser indenfor sprog og specialundervisning lærere har deltaget i kurser indenfor hver af de øvrige kategorier. Der er lærere, der har kompetence i Tulleriit og som praktiklærere og skolebibliotekar. Skolen har 1 SFU-kvalitetsudvikler og 4 diplom-uddannede i grønlandsk, læsevejledning og pædagogisk psykologi. 3 personer er i gang med diplomuddannelser i almen pædagogik og pædagogisk psykologi. 602 USK, Nuuk Der figurerer 37 personer på kursuslisterne. 9 har deltaget i mellem 2 og 5 kurser; 18 har deltaget i mellem 6 og 10 kurser; 10 har deltaget i mellem 11 og 16 kurser. Lærere under videreuddannelse har deltaget i 2-13 kurser. 3

4 7 personer har deltaget i samme IT-kørekort-kursus 2-3 gange. Alle har deltaget i kurser af almen/tværfaglig karakter, og ca. halvdelen af lærerne i kurser indenfor sprog, mens ca. en tredjedel har deltaget i kurser indenfor specialundervisning. En enkelt har deltaget i kurser indenfor det humanistiske område. Der er lærere, der har kompetence i Tulleriit og som praktiklærere og skolebibliotekar. Skolen har 2 SFU-kvalitetsudviklere og 7 diplomuddannede i grønlandsk, skoleledelse og skoleudvikling, læsevejledning, IT-vejledning samt pædagogisk psykologi. 2 er i gang med diplomuddannelser i hhv. almen pædagogik og pædagogisk psykologi. 603 Qorsussuaq, Nuuk Der figurerer 31 personer på kursuslisterne. 14 personer har deltaget i mellem 2 og 5 kurser; 13 har deltaget i mellem 6 og 10 kurser, og 4 har deltaget i kurser. Lærere under videreuddannelse har deltaget i 4-11 kurser. Ca. halvdelen af lærerne har deltaget i kurser af almen/tværfaglig art og indenfor specialundervisning. En enkelt har deltaget i kurser i matematik og en enkelt i kurser indenfor det humanistiske område. Der er lærere, der har kompetence i Tulleriit og Starlab samt som praktiklærere og skolebibliotekarer. Skolen har 1 SFU-kvalitetsudvikler og 3 diplomuddannede i naturfag samt ledelse og skoleudvikling. 4 personer er i gang med AD i almen pædagogik og pædagogisk psykologi, mens 2 personer er i gang med MA indenfor sprog og pædagogisk psykologi. 604 Qeqertarsuatsiaat Atuarfia De figurerer 4 personer, der har deltaget i mellem 5 og 16 kurser, på kursuslisterne. Kurserne fordeler sig indenfor alle kategorier med undtagelse af det humanistiske fagområde. Der er lærere, der har kompetence i Tulleriit og indenfor skolebiblioteksområdet. Der er ingen personer, der har eller er i gang med en videreuddannelse. 605 Nuussuup Atuarfia, Nuuk Der figurerer 53 personer på kursuslisterne. 4

5 15 lærere har deltaget i 1-5 kurser; 24 lærere har deltaget i 6-10 kurser; 13 lærere har deltaget i kurser, mens 2 lærere har deltaget i kurser. Lærere under videreuddannelse har deltaget i 3-12 kurser. 4 lærere har deltaget i samme IT-kørekort-kursus 2 gange. Alle har deltaget i kurser af almen/tværfaglig art en del udelukkende med kurser indenfor denne kategori. Antal lærere på kurser indenfor de øvrige kategorier fordeler sig med 7 til 20 lærere med hovedvægten på sprog og naturfag. Skolen har lærere, der har været på kurser i Tulleriit, Starlab, skolebibliotek og som praktiklærer. Skolen råder over 1 SFU-kvalitetsudvikler, 1 læsekonsulent, 3 cand.pæd. med forskellige specialiseringer og 7 diplomuddannede i læsevejledning, ledelse og skoleudvikling, grønlandsk, naturfag og almen pædagogik. 2 lærere er i gang med en diplomuddannelse i hhv. almen pædagogik og pædagogisk psykologi. 606 Kangillinnguit Atuarfiat, Nuuk Der figurerer 45 personer på kursuslisterne. En tredjedel af lærerne har deltaget i 1-5 kurser, en tredjedel har deltaget i 6-10 kurser, og den sidste tredjedel har deltaget i kurser. Lærere under videreuddannelse har deltaget i 6-12 kurser. Alle har deltaget i kurser af almen/tværfaglig art og næsten alle i kurser indenfor sprogområdet. Antal lærere på kurser indenfor de øvrige kategorier fordeler sig med 5 til 12 lærere på hvert område. Skolen råder over lærere, der har været på kurser i Starlab, skolebibliotek og som praktiklærere. Skolen har 3 diplomuddannede i naturfag, IT-vejledning og pædagogisk psykologi. 1 lærer er i gang med en MA indenfor sprog Tasiilami Alivarpik Der figurerer 37 lærere på kursuslisterne. Med en enkelt undtagelse (11 kurser) har skolens undervisere i deres ansættelsesperiode deltaget i mellem 1 og 7 kurser, typisk 2-5 kurser. Næsten alle lærere har været på kurser af almen/tværfaglig karakter og godt halvdelen af lærerne i kurser indenfor sprogområdet. 9 lærere har deltaget i matematikkurser; ingen lærere har deltaget i kurser indenfor specialundervisning; enkelte lærere har deltaget i kurser indenfor de øvrige kategorier. 9 personer har deltaget i timelærerkurser. 5

6 Skolen råder over resursepersoner indenfor Tulleriit, Starlab og skolebibliotek samt en enkelt timelærerinstruktør Isortup Alivarpia Der figurerer 4 personer, som har deltaget i 2-5 kurser, på kursuslisterne. Kurserne fordeler sig på almen/tværfaglige emner, sprog, matematik og naturfag. 1 person har deltaget i timelærerkursus. 1 person har kompetencer indenfor Starlab Tiilerilaap Alivarpia Der figurerer 3 personer, der har deltaget i 1-4 kurser, på kursuslisterne. De har været på kurser af almen/tværfaglig karakter og indenfor sprog. 1 person har været på timelærerkursus Kulusumi Alivarpik Der figurerer 10 personer på kursuslisterne.. Antallet af kurser pr. person varierer meget indenfor skalaen 2-9 kurser. Kurserne har især været af generel/tværfaglig karakter, 3 personer har deltaget i kurser på sprogområdet, 2 personer indenfor specialundervisning og en enkelt har deltaget i kursus indenfor naturfag. 2 personer har deltaget i timelærerkursus. 1 person har kompetence indenfor Starlab, og 1 person har deltaget i skolebibliotekskursus. Der er 1 lærer i gang med en AD i pædagogisk psykologi Sermiligaap Alivarpia Der figurerer 6 personer, der har deltaget i 1 til 4 kurser, på kursuslisterne. Kurserne fordeler sig indenfor almen/tværfaglige områder, sprog, matematik og naturfag. Alle har deltaget i timelærerkurser. 1 person har været på kursus i Starlab og 1 person på skolebibliotekskursus. 6

7 1807 Kuummini Alivarpi Der figurer 6 personer, som har deltaget i 1 til 6 kurser, på kursuslisterne. Kurserne har omhandlet det alment/tværfaglige, sprog og matematik; 1 person har deltaget i timelærerkursus. 1 person har kompetence som timelærerinstruktør Atuarfik Ittoqqortoormiit Der figurerer 21 lærere på kursuslisterne. Med undtagelse af en enkelt lærer (tilflyttet fra vestkysten 10 kurser) har skolens undervisere i deres ansættelsesperiode deltaget i mellem 1 og 5 kurser, størsteparten i 1-3 kurser. Kurserne har næsten udelukkende været af generel/tværfaglig karakter eller indenfor sprogområdet bredt. En enkelt lærer har været på kursus indenfor matematik og en enkelt indenfor specialundervisning. Ingen lærere har deltaget i kurser indenfor de øvrige kategorier. 2 personer har deltaget i timelærerkursus. Der er ingen lærere med videreuddannelse, dog er en enkelt i gang med en AD i pædagogisk psykologi. Sammenfatning Generelt har kommunens undervisere deltaget i mange kurser, men der er også store forskelle i kursusaktiviteten, både mellem de enkelte lærere på en skole og mellem skolerne indbyrdes og mellem de enkelte regioner i kommunen. Den gamle Nuuk Kommune adskiller sig fra resten af storkommunen ved at have haft en langt større kursusaktivitet end resten af storkommunen. Byskolerne i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortormiit samt bygdeskolerne i disse tre gamle kommuner har således haft omtrent samme i forhold til den gamle Nuuk Kommune lave kursusaktivitet. Det samme misforhold gør sig gældende, når man ser på antallet af lærere med videreuddannelser. Der er således ingen lærere med videreuddannelser på østkysten, og der er 2 i Paamiut, mens der er 29 diplomuddannede og 3 kandidatuddannede lærere i Nuuk by. Ydermere er 4 af de diplomuddannede i Nuuk by i gang med at færdiggøre MA-uddannelser og yderligere 11 er i færd med at tage en diplomuddannelse her, mens 2 er i gang med diplomuddannelser på østkysten og ingen i Paamiut. 7

8 Der er således mange lærere med særlige kompetencer i Nuuk by. Generelt har kursusaktiviteten især indenfor almene og tværfaglige områder været høj, ligesom der har været fokus på sprogområdet mange steder og i Nuuk by på specialundervisningen. Enkelte steder har haft fokus på naturfag, mens byskolen i Paamiut skiller sig ud ved stor aktivitet indenfor Lokale Valg. Kursusaktiviteten indenfor matematik og de humanistiske fag har været meget lav de fleste steder. 8

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qeqqata Kommunia Ulloq/dato : 28. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.03 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Hovedresultater for ICILS 2013

Hovedresultater for ICILS 2013 Hovedresultater for ICILS 2013 Dette notat indeholder en oversigt over de vigtigste resultater fra den danske afrapportering af IEA s International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Den

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen.

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen. Formandens mundtlige beretning 2015 Velkomst Jeg håber vi får et par udbytterige dage til gavn for lærerne, til gavn for det grønlandske samfund og ikke mindst til gavn for vores elever og deres fremtid.

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Arbejdspapir: 2012:1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INTERNATIONALE

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere