Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen"

Transkript

1 Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2 Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld brik i velfærdssamfundet. Vores mission er at skabe et godt hverdagsliv for Aalborgs borgere, herunder at yde en særlig indsats for personer med svære livsbetingelser. Set i det lys har offentligheden et helt berettiget fokus på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som serviceudbyder, som myndighedsudøver og som demokratisk aktør. Vores væsentlige betydning i samfundet skal i højere grad komme til udtryk i den måde, vi kommunikerer på både internt og eksternt. Vi skal kommunikere godt. Med hinanden og med andre. Både borgere, forvaltningens medarbejdere og andre interessenter har krav på at blive informeret grundigt om, hvad vi foretager os for de midler og den magt, som bliver betroet os. Og hvordan gør vi så det? Hvordan kommunikerer vi godt? Kommunikationspolitikken er fundamentet for al den kommunikation, der dagligt strømmer ud fra vores afdelinger, kontorer, centre, institutioner og sekretariater. Eller rettere: Fra vores medarbejdere for det er jo mennesker, der kommunikerer. Men vi må ikke glemme, at kommunikation går flere veje. Derfor er kommunikationspolitikken også fundamentet for, hvordan vi overordnet håndterer den kommunikation, der tilflyder os. Især internettet bidrager til at øge den mængde af henvendelser, vi får fra borgere, brugere og journalister. Forvaltningen er altid tilgængelig på nettet. De følgende sider er de formidlingsmæssige færdselsregler, du som leder og medarbejder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skal kende, så du kan færdes sikkert på kørebanen for kommunal kommunikation. Vi ønsker dig en god tur. Fælles fodslag Første skridt er at erkende, at det er svært. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er en kompleks organisation med en decentral struktur og over 5200 medarbejdere, der har en vidt forskellig baggrund. Vi risikerer nemt knas i kommunikationen, hvis vi ikke tænker os om, inden vi informerer. Derfor har vi brug for et fælles udgangspunkt, der gælder for hele forvaltningen. Det er dét, en kommunikationspolitik leverer. Et fælles fodslag. Mai-Britt Iversen Rådmand Preben Buchholt Direktør

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kommunikationspolitikkens formål 8 Vision og principper 12 Service og kontakt til offentligheden 14 Medarbejderkommunikation 20 kommunikation på tværs 22 Kontakt til medierne 26 Læs videre: Værktøjer og vejledninger 30

4 Kommunikationspolitikkens formål Vi har lavet en kommunikationspolitik, fordi vi vil sikre, at borgere, brugere og medarbejdere i den overinformerende tidsalder, vi lever i, oplever, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kommunikerer som en helhed og med en høj kvalitet. Det nytter ikke noget, hvis kommunikationen stritter i alle retninger. Det forvirrer. Vi ønsker, at vores kommunikation sikrer, at borgere, brugere og medarbejdere opfatter os sådan, som vi gerne vil opfattes. Sagt med andre, lidt finere, ord så ønsker vi, at der skal være en sammenhæng mellem vores profil og vores image. Forvaltningens kommunikationspolitik henvender sig til alle medarbejdere og ledere i forvaltningen. Den understøtter vores mission, vision og strategiplan. Den skal derfor bidrage til, at vi når de mål, vi sætter os. God kommunikation er altså ikke et mål i sig selv, men den er et middel til, at vi når vores mål. Kommunikationspolitikken rummer ikke løsninger på alle tænkelige kommunikationsproblemer, men den rummer afsættet for den måde, vi ønsker at kommunikere på. Baggrunden for kommunikationspolitikken skal findes i forvaltningsledelsens ønske om et øget fokus på kommunikation. Ledelsen ønsker en aktiv kommunikation. Vi skal alle blive bedre til at kommunikere med hinanden og med omverdenen. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen besluttede i 2008, at den vil øge indsatsen inden for kommunikation.

5 10 11 Vores værdier Vi er en værdi- og normstyret offentlig organisation, og det betyder, at rammerne for vores kommunikationspolitik er vores fire kerneværdier: professionalisme, kompetenceudvikling, engagement og samarbejde/respekt. Forvaltningens vision er at være kendt for at leve op til disse værdier. Derfor anbefaler vi, at du læser eller genlæser folderen Værdigrundlag. Du kan finde den på vores intranet, eller du kan spørge din nærmeste leder efter den. Opbygning og struktur Vi beskriver i det følgende en række elementer, som er vigtige, når du kommunikerer. Men det betyder ikke, at beskrivelsen er dækkende for al kommunal kommunikation. Det er umuligt. Dertil er kommunikation simpelthen for omfattende. De følgende sider er altså et udtryk for en helt bevidst prioritering, som vi har lavet i et samspil mellem forvaltningsledelsen (FL), samarbejdsudvalgene og medarbejdere (kommunikatørerne). Vores målgrupper Vores kommunikation retter sig mod tre kernemålgrupper. Det er medarbejdere, borgere og brugere: Medarbejdere: Målgruppen er os selv. Hele forvaltningen uanset titel og funktion. Rollen som medarbejder handler om tre ting: at være arbejdstager og betjene borgere og betjene brugere. Borgere: Vi kalder målgruppen for borgere, når vi opfatter modtagerne som demokratiske aktører, der kan deltage i og øve indflydelse på de demokratiske beslutningsprocesser. Brugere: Vi kalder målgruppen for brugere, når vi opfatter modtagerne som aftagere af den service og de ydelser, vi tilbyder. Medierne er ikke en målgruppe i sig selv, men de er et vigtigt middel til at nå borgere og brugere. Mere om medierne senere. Vi indleder med kommunikationspolitikkens overordnede vision og principper. Disse har en generel karakter, der kan virke langhåret. Sådan skal det være. Vi starter i de højere luftlag med idealerne. Men håret bliver betydeligt kortere i de følgende afsnit, hvor kommunikationspolitikken mere minder om det, vi kalder for en kommunikationsstrategi. Det vil sige, at vi har formuleret små visioner og målsætninger inden for konkrete emner, som vi mener, at vi skal have fokus på i den kommende tid. Emnerne, vi har valgt ud som fokusområder, er: Vores service og kontakt til offentligheden (ekstern kommunikation) Medarbejderkommunikation (intern kommunikation) Internettet Mediekontakt. Hvert fokusområde indledes med den lille vision, hvorefter den brydes ned i mål, strategi og måling. Kommunikationspolitikken slutter med en oversigt over de konkrete værktøjer og vejledninger, som du kan bruge til at understøtte din daglige kommunikationspraksis.

6 12 13 Vision og principper Som nævnt hænger vores kommunikationspolitik snævert sammen med vores værdier, mission, vision og strategier. Derfor lyder vores vision for kommunikationspolitikken: Visionen for vores kommunikationspolitik er, at vi skal blive dygtige til at anvende kommunikation som et strategisk redskab, der bidrager til, at vi når vores mission, vision og mål til gavn for borgere, brugere og medarbejdere. Rygraden i kommunikationspolitikken er seks principper for god kommunikation. Principperne udspringer af kerneværdierne professionalisme, kompetenceudvikling, engagement og samarbejde/respekt. Vi er troværdige Troværdighed er altafgørende, når vi kommunikerer. Borgere, brugere og medarbejdere skal opleve en sammenhæng mellem ord og handling. De skal stole på os. Vi opnår troværdighed, når vi udstråler professionalisme og engagement i mødet med borgere, brugere og kolleger og møder dem med respekt. Vi skal huske, at nogle af vores brugere står i en svær livssituation. Vi er forståelige Vores kommunikation skal være let at forstå. Derfor tager vi afsæt i borgeres, brugeres og medarbejderes behov, når vi kommunikerer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at brugere, borgere og medarbejdere har forskellige forudsætninger for at forstå vores informationer. Nogle af vores brugere har fx en anden baggrund end dansk. Vi er synlige Vi stiller os gerne til rådighed for medierne. Alle medarbejdere kan udtale sig om deres fagområde, og medierne skal have mulighed for at få kommentar fra ledelsen. Vi kontakter selv medierne, hvis vi har et budskab, vi gerne vil have ud til offentligheden. Vi er i dialog og videndeler Vi er i dialog med vores kolleger og ledere, og vi deler vores viden med dem. Det sikrer, at vi kender til forvaltningens beslutninger, det giver os mulighed for at deltage aktivt i beslutningsprocesserne, og det udvikler vores kompetencer. Vi har en fælles designlinje Vores forvaltning er en del af Aalborg Kommune. Derfor følger vi den fælles designlinje. Det giver en samhørighed med resten af kommunen og signalerer sammenhæng og helhed over for borgere og brugere. Vi er tilgængelige og åbne Borgere, brugere og medarbejdere skal have let ved at få adgang til og finde information om vores forvaltning både elektronisk, skriftligt og mundtligt af slagsen selvom nogle af vores brugere er resursesvage. Det sikrer, at vi er en åben forvaltning. Vi måler og evaluerer Forvaltningen måler effekten af dens ydelsesområder. Som følge deraf måler vi også effekten af vores kommunikation for at dokumentere, om vores kommunikation understøtter de overordnede målsætninger, vi har. Også kommunikationspolitikken her underkastes løbende vurderinger.

7 14 15 Service og kontakt til offentligheden Ekstern kommunikation Borgerne og brugerne er midtpunktet for vores tjenesteydelser. I sidste ende er det deres opbakning, der giver forvaltningens dets demokratiske legitimitet. Vores vision for god service og kontakt til offentligheden lyder: Forvaltningens kommunikation til offentligheden skal være på et højt informationsniveau. Den skal effektivt og forståeligt informere brugerne om de kommunale serviceydelser og skabe grundlag for, at borgerne kan orientere sig i det politiske arbejde. Vores mål med servicen og kontakt til offentligheden er, at b rugerne får en ordentlig service af forvaltningens medarbejdere b orgerne får viden om og dermed grundlag for at engagere sig i det politiske arbejde. Vi tror nemlig på, at oplysning og information giver forståelse og interesse for det politiske arbejde.

8 16 17 Vi når målene ved, at vores kommunikation tager udgangspunkt i brugernes og borgernes behov Mennesker er forskellige, og det betyder, at vi har forskellige forudsætninger for at afkode og forstå de informationer, vi modtager. Derfor skal du vurdere brugernes og borgernes forudsætninger for at modtage din kommunikation. Afdelingerne skal især være opmærksomme på de brugere og borgere, der har en anden baggrund end dansk. Vurder også, om du bedst rammer din målgruppe med en folder, et tv-spot på aalborg+, en , et møde eller noget helt femte. nemt for brugere og borgere at få adgang til forståelig og hurtig information Servicen til borgerne og brugerne skal være præget af vores værdier om respekt og professionalisme. Det betyder, at vi svarer inden for fristerne, og det betyder, at vi gør en indsats for, at det, vi siger, og det, vi skriver, er renset for fagsprog, når det kan undværes. Vi svarer også pænt og høfligt. Borgerne skal have nemt ved komme i kontakt med politikere og få information fra byrådsmøder og udvalgsmøder. vores kommunikation signalerer enhed Vi følger konsekvent Aalborg Kommunes designlinje, så Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på den måde fremstår som en del af en større helhed. Det skaber også en sammenhæng mellem vores produkter på tværs af afdelingerne. Hvem har ansvaret? Den enkelte medarbejder er ansvarlig for, at han eller hun kommunikerer med offentligheden på en forståelig, hurtig og respektfuld måde. Værdien professionalisme er en velegnet styrepind i relation til den gode kommunikation med borgere og brugere. Læs mere i Værdigrundlaget på KLIK eller spørg din nærmeste leder efter værdigrundlaget. Ledelsen har ansvaret for, at medarbejderen har de bedst mulige rammer at udøve sin service i. Nye muligheder for kommunikation Udviklingen i midlerne til kommunikation, især internettet og mobiltelefon, rummer nye muligheder for dialog og kontakt mellem mennesker; tænk blot på eksplosionen i antallet af sms-beskeder og succesen for netsteder som facebook.com og de mange forskellige typer af debat-sider på nettet. Det anser vi i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for fremmende for demokratiet, men vi anbefaler samtidig, at man på det enkelte arbejdssted tager en principiel snak om, hvor grænserne går for medarbejdernes adfærd med de nye muligheder for kommunikation i relation til borgere og brugere. Er det fx i orden, at ansatte i en børnehave er venner med forældre på facebook. com og kommunikerer med forældrene via sms? Inddrag gerne jeres brugere i den diskussion, hvis det er muligt for jer. Vi ønsker at måle, at borgere og brugere føler, at de er blevet godt klædt på af forvaltningens kommunikation Derfor opfordrer vi de enkelte afdelinger til selv at opstille decentrale mål for service og kontakt til offentligheden og måle herpå.

9 18 19

10 20 21 Medarbejderkommunikation Intern kommunikation De velinformerede medarbejdere kender forvaltningens mål og værdier, og det er en forudsætning for overhovedet at kunne efterleve dem. Derfor er kommunikationen mellem medarbejdere og ledere vigtigt. God intern kommunikation sørger for, at vi kan nå vores mål. Visionen for vores medarbejderkommunikation er, at den skal være et effektivt redskab til videndeling og kompetenceudvikling. Desuden skal medarbejderkommunikationen informere grundigt om, hvad der sker i forvaltningen. blive bedre til at dele vores viden med hinanden Det skal være nemt for medarbejdere at få den viden eller information, de har behov for, så de kan udføre deres arbejde endnu bedre. Det øger vores faglige niveau, når vi nemt og hurtigt kan få adgang til viden. Derfor skal alle medarbejdere videndele. bruge den rigtige formidlingskanal på den rette tid God kommunikation kræver rettidig omhu. Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvordan dit interne budskab serveres bedst muligt. Det kan være mundtligt ved et formelt møde eller uformelt ved en snak to og to. Det kan også være, at dit budskab virker bedst på skrift. Det kan fx være en , via intranettet KLIK, via nyhedsbrevet eller personalebladet Tæt På. Husk, at mange medarbejdere ikke har adgang til en pc i arbejdstiden. Vores mål med medarbejderkommunikation er at skabe tryghed, trivsel og tilfredshed i jobbet øge alle medarbejderes og lederes mulighed for at arbejde mere kompetent og effektivt og give et grundlag for øget læring øge kendskabet til vores mission, vision, værdier, strategiplan og målsætninger på centralt og decentralt niveau. Vi når målene ved at styrke linjekommunikationen Kommunikation mellem medarbejdere og nærmeste leder er en af de vigtigste kilder til information i forvaltningen. Både ledere og medarbejdere skal bidrage til at integrere mundtlig linjekommunikation endnu dybere i forvaltningen. Vi spørger, hvis der er noget, vi er i tvivl om, og lederne informerer medarbejderne grundigt. Det medvirker til at skabe trivsel, tryghed og tilfredshed, når medarbejderne får den information, de har behov for. Hvem har ansvaret? Ledelsen har et ansvar for at skabe gode rammer for optimal medarbejderkommunikation. Ledelsen har også er særligt ansvar, når det gælder om at kommunikere visioner, værdier og målsætninger til medarbejderne. Men god kommunikation går begge veje, så medarbejderne og ledelsen har et forenet ansvar for at udvikle kommunikationen i optimal retning. Medarbejderne har et ansvar for aktivt at opsøge information og viden, hvis de føler, at der er noget, de mangler. Vi ønsker at måle graden af medarbejdernes kendskab til forvaltningens målsætninger og arbejdsstedets kerneydelser. Derfor opfordrer vi de enkelte afdelinger til selv at opstille decentrale mål for medarbejderkommunikation og måle herpå.

11 kommunikation på tværs Aalborg Kommunes netsted rummer både service til offentligheden, medarbejderkommunikation og service til medierne. Derfor er en vigtig indgang til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for mange forskellige mennesker, der har det til fælles, at de søger information om forvaltningen. Visionen for vores tilstedeværelse på internettet er, at www. aalborgkommune.dk skal være den naturlige indgang til Familieog Beskæftigelsesforvaltningen. Det betyder, at vi skal levere et højt service- og informationsniveau til borgere og brugere på en let tilgængelig måde. Vi vil fremme selvbetjeningsløsninger. Vores mål med er, at v i vil vise, at vi er åbne og har et ønske om dialog med brugere og borgere v i vil fortælle forståeligt om vores serviceydelser til brugerne v i vil få flere brugere til anvende vores it-baserede ydelser, herunder selvbetjeningsløsninger den skal være en naturlig indgang for medierne, når de ønsker information om forvaltningen.

12 24 25 Vi når målene ved, at vi altid skriver kontaktmuligheder på de netsider, vi skriver og redigerer Det sikrer, at borgere og brugere altid kan komme i dialog med de relevante personer, når de har behov for det. vi tager udgangspunkt i brugernes og borgernes behov Mennesker er forskellige, og det betyder, at vi har forskellige forudsætninger for at afkode og forstå de informationer, vi modtager. Derfor skal du vurdere brugerne og borgernes forudsætninger for at modtage din kommunikation. Vi skal komme de svageste i møde. Afdelingerne skal især være opmærksomme på de brugere og borgere, som har en anden baggrund end dansk, og dem der har et handikap. vi skriver og layouter ensartet Vi tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes skrivevejledninger og designlinje, så Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på internettet på den måde fremstår som en del af en større helhed, Aalborg Kommune på nettet. Det skaber sammenhæng på tværs af afdelingerne. Ansvar Lederne har ansvaret for, at opdateres inden for deres ansvarsområde. De kan uddelegere opdateringsopgaven til relevante fagmedarbejdere og kommunikatører. På intranettet findes en liste over ansvarlige skribenter og redaktører. En webredaktion bestående af repræsentanter fra alle forvaltninger koordinerer indsatser, så hjemmesiden kommer til at fremstå som en helhed. Vi ønsker at måle: brugernes tilfredshed med om flere brugere benytter vores it-baserede tilbud, herunder selvbetjeningsløsninger. Derfor opfordrer vi de enkelte afdelinger til selv at opstille decentrale mål for de itbaserede tilbud og måle herpå. vi opdater websiderne jævnligt Internettets karakter er dynamisk. Det kan altid opdateres. Derfor er det vigtigt, at vi med det samme opdaterer sidernes indhold, hvis der er nogle forhold, som ændrer sig. Det er uprofessionelt, hvis hvis brugere og borgere mødes af forældede informationer og det skader vores troværdighed.

13 26 27 Kontakt til medierne Medierne i almindelighed og de lokalt forankrede medier i særdeleshed er en vigtig kilde til information om Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for både borgere, brugere og medarbejdere. Medierne er på den måde med til at bestemme, hvordan offentligheden opfatter os. Vores vision er, at vi vil være synlige og åbne for offentligheden, og derfor samarbejder vi med medierne. Vi hjælper journalisterne til en kommentar, og vi kontakter selv medierne, når vi har et budskab til offentligheden. Vores mål med kontakten til medierne er at ø ge forvaltningens synlighed i offentligheden f remstå som en åben og moderne forvaltning v ores værdigrundlag skinner igennem til offentligheden.

14 28 29 Vi når målene ved at: sende flere pressemeddelelser til medierne Da forvaltningsledelsen gerne ser, at flere pressemeddelelser når ud til offentligheden, så opfordrer vi dig til jævnligt at diskutere med dine kolleger og din leder, om I på din arbejdsplads har et projekt eller tiltag kørende, som også har interesse for borgere og brugere i kommunen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan få et budskab i medierne, så skriv til kommunikationskonsulenterne i Ledelsessekretariatet. De giver gerne råd og vejledning, så I kan få jeres budskab bedst muligt ud. sørge for hurtigt at dirigere journalisterne de rigtige steder hen, når de henvender sig Det skal være let for medierne at få informationer om vores forvaltning. Når journalisterne ringer til os, så er vores grundregel, at du gerne må give faktuelle informationer, der ligger inden for dit fagområde. Du skal hjælpe journalisterne videre i organisationen, hvis du ikke selv kan svare. Sender du en journalist videre til en kollega, så giv om muligt din kollega et praj om, at en journalist vil kontakte vedkommende. Orienter din nærmeste leder, når du har talt med en journalist og send gerne en kort til kommunikationskonsulenterne, hvor du fortæller, hvilket medie du har talt med og om hvad. Overvej, om det kan være relevant at orientere andre i organisationen. Du skal dog huske, at du er underlagt reglerne om tavshedspligt, der især er aktuelle, når det drejer sig om personsager. Juridisk Kontor kan hjælpe dig, hvis du kommer i tvivl. afstemme indholdet med forvaltningens værdier: professionalisme, kompetenceudvikling, engagement og samarbejde/respekt Vores pressemeddelelser må meget gerne reflektere et indhold, der spiller sammen med værdierne. Det kan fx være en omtale af et kompetenceudviklende tiltag på din arbejdsplads, eller det kan være noget, som viser netop jeres helt særlige engagement. Hvem har ansvaret? Ledelsen har et ansvar for at afstikke de overordnede retningslinjer for samarbejdet med medierne. Ligesom den skal signalere, at samarbejdet med medierne har høj prioritet, og at det er i orden at udtale sig inden for eget fagområde. Husk, at det er i orden at aftale med journalisten, at du får lov at se, hvad du bliver citeret for. Vi ønsker at måle: gennemslagskraften af udvalgte pressemeddelelser de lokale mediers vurdering af samarbejdet med forvaltningen om vi får sammentænkt værdierne med mediekontakten. Derfor opfordrer vi de enkelte afdelinger til selv at opstille decentrale mål for mediekontakt og måle herpå.

15 30 31 Læs videre: Værktøjer og vejledninger På Aalborg Kommunes intranet finder du politikker, manualer, retningslinjer, vejledninger m.m., der konkret kan bruges i dit daglige arbejde. Hvis du ikke har adgang til intranettet, så kan du spørge din nærmeste leder efter de værktøjer og vejledninger, du har brug for. Evaluering og kontakt Kommunikationspolitikken er ingen færdig facitliste. Den kan og vil ændre sig. Derfor forpligter vi os på at evaluere dens indhold. Det gør vi bl.a. ud fra de målepunkter, du har læst om ovenfor. Vi råder over følgende værktøjer og vejledninger, der støtter vores kommunikation: Værdigrundlaget Mål og strategier samt en flerårig strategiplan Kommunikationsplanlægning Designguide og skabeloner Skriveguide Skriv godt til nettet Webdesignguide Vore vejnavne Sådan skriver du en pressemeddelelse Hvis du synes, at der er noget, du savner i kommunikationspolitikken, så gør din nærmeste leder opmærksom på det. Du kan desuden skrive og fortælle det til kommunikationskonsulenterne, der sidder i Ledelsessekretariatet. Du er også velkommen til at skrive til kommunikationskonsulenterne, hvis du bare gerne vil knytte nogle kommentarer til kommunikationspolitikken. Til allersidst vil vi gøre dig opmærksom på, at en kommunikationspolitik også er en hensigtserklæring om, hvordan vi vil kommunikere. Det forpligter. Borgere, brugere og medier vil med politikken i hånden have berettigede forventninger til kvaliteten af den kommunikation, vi sender ud. Værktøjer og vejledninger udbygges løbende så hold øje med intranettet.

16 Foto: Colourbox og Aalborg Kommunes Billedbank Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro Aalborg Telefon

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere