Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T gborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Juni 2013

2 2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU FORLØB FOR ARBEJDET OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU VORDINGBORG KOMMUNES RISIKOPROFIL RISIKOOBJEKTER GEOGRAFISK PLACERING AF UDRYKNINGER OMFANGET OG TYPEN AF UDRYKNINGER FORSLAG TIL OPBYGNING AF VORDINGBORG KOMMUNES BEREDSKAB OPBYGNING AF DET OPERATIVE BEREDSKAB... 7 A. Stationsplacering og udrykningstider... 7 B. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger C. Indsatslederfunktionen D. Køretøjer og materiel E. Vandforsyning F. Uddannelse og øvelse G. Frivillige i redningsberedskabet H. Indkvartering og forplejning I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab OPBYGNING AF VARETAGELSE AF DE FOREBYGGENDE AKTIVITETER A. Forebyggende myndighedsopgaver B. Risikobaserede forebyggelsestiltag SAMLET ADMINISTRATIVT RESSOURCEBEHOV SERVICEOPGAVER, SOM LØSES OG KUNNE LØSES AF REDNINGSBEREDSKABET ORDNINGEN KUNNE EVT. UDVIDES ENTEN I KOMMUNALT REGI ELLER EVT. I SAMARBEJDE MED FX FALCK HVOR MAN KUNNE FX FORSTILLE SIG EN MODEL HVOR FALCK KØBTE EN DEL AF ARBEJDSTIDEN TILBAGE TIL LØSNING AF EGNE OPGAVER. LIGNEDE LØSNINGER ER I DAG ANVENDT I ANDRE KOMMUNER Bilag: 1) Delrapport 1: Risikoidentifikation med tilhørende bilag ) Delrapport 2: Risikoanalyse med tilhørende bilag ) Opsummering i hovedpunkter for fremtidigt serviceniveau i Vordingborg Kommune.

3 1. Baggrund for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau 3 Baggrunden for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau er den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes. Konkret indebærer det, at kommunens redningsberedskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det operative beredskab, jf. bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. 2. Forløb for arbejdet Vordingborg Kommune har siden februar 2013 arbejdet intensivt med denne proces, hvor beredskabschefen, beredskabspersonale og en ekstern rådgiver har arbejdet på projektet. Fra 1. februar til 28. februar er der arbejdet med risikoidentifikation, dvs. kortlægning, dokumentation og kategorisering af risici i Vordingborg Kommunes område. Bl.a. er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommune- og lokalplaner. Fra 7. marts til 12. maj er der arbejdet med risikoanalyse, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante indsatskapacitetsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag. Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 1: Risikoidentifikation og Delrapport 2: Risikoanalyse, som er vedlagt som bilag. Disse rapporter danner grundlag for forslag til den fremtidige organisering af Vordingborg Kommunes redningsberedskab, som præsenteres i det følgende. 3. Opbygning af oplæg til serviceniveau Oplæg til serviceniveau er opbygget af følgende overordnede afsnit: 1) Beskrivelse af Vordingborg Kommunes områdes risikoprofil 2) Forslag til fremtidig opbygning af Vordingborg Kommunes Redningsberedskab i form af: a. Forslag til opbygning af det operative beredskab b. Forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter c. Forslag til serviceopgaver, som kunne løses af redningsberedskabet. 3) Skematisk opsummering af valgmulighederne med økonomi forbundet med de forskellige forslag 4. Vordingborg Kommunes risikoprofil 4.1 Risikoobjekter De største risikoobjekter i Vordingborg Kommunes område er: Virksomheder i form af f.eks.: o ATP, stort kontorbygning i Vordingborg o Bisca, kagefabrik i Stege o Masnedøværket, kraft/varmeværk

4 4 o Og i øvrigt større brandfarligt oplag i Stege Halmvarmeværk, Masnedøværket, Godshotel i Vordingborg, Rosenfeldt Gods, Iselinge Gods, DMG Ørslev og flere større byggemarkeder fordelt i kommunen. Uddannelsesinstitutioner i form af f.eks.: o Idrætshøjskolen Grønsund, Bogø. o Vordingborg Uddannelsescenter. o Vordingborg Seminarium. Kulturelle værdier i form af f.eks.: o Borgcenteret, Gåsetårnet i Vordingborg. o Vor Frue Kirke i Vordingborg. o Geocenter Møn. Større forsamlingssteder i form af f.eks.: o Biografen i Vordingborg. o Stars i Vordingborg. o Prinsen i Vordingborg. Trafikinfrastruktur i form af f.eks.: o Godstrafik igennem Vordingborg. o Sydmotorvejen E45/55. o Broer: Farøbroen, Storstrømsbroen, Masnedsundsbroen, Mønsbroen, Dæmningen. o Farligt gods: via jernbane, lastbiler og mindre køretøjer. o Flyveplads ved Vordingborg og Møn. o Passagerbådtrafik: Færgen Ida, færgen til Lindholm og i øvrigt sejlads på søer og fjorde. Steder med mange dyr i form af f.eks.: o Bakkebølle Rideskole, Vordingborg. o Nylukkegård og Idagård i Langebæk (malkekvæg) o Nysø Gods ved Præstø (svineproducent) o Stuby Minkfarm, Vordingborg Særlige arrangementer i form af f.eks.: o Vilde Vulkaner Børnefestival i Vordingborg med 9000 børn. o Vordingborg Festuge o Fransk Forår i Præstø (salgsboder) o Tirsdags marked i Stege (salgsboder) Oversvømmelsestruede trafikale knudepunkter og boligområder, som bliver oversvømmet ved store mængder af regn: o Tilbagevendende oversvømmelser i Jungshoved, Ulfhale, Ore, Snertinge, Næs og Svinø. Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger på over 3 etager samt landområder med stråtækte ejendomme.

5 5 4.2 Geografisk placering af udrykninger Udrykningerne (analyseret for perioden ) har været i det meste af Vordingborg Kommune, men en stor del har t været i Vordingborg by. Kort 1 viser udrykninger i kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = Redning Grøn = Miljø Blå = diverse Grå = blinde og falske alarmer Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Brandopgaver forekommer mest i Vordingborg by og i mindre klynger i Stege og Præstø. Miljøopgaver forekommer mest i Vordingborg By Redningsopgaver er meget spredte, dog primært i Vordingborg by, Stege, Præstø og i øvrigt ved kysten og på vejene. Blinde alarmer kommer fra objekter i Vordingborg by, Stege og Præstø. 4.3 Omfanget og typen af udrykninger Der har i perioden været 325 udrykninger pr. år i snit i Vordingborg kommunes område svarende til 0,9 udrykning pr. døgn. Det svarer til 0,007 alarmer pr. indbygger pr. år, svarende til en alarm for hver 141 indbygger pr. år, hvilket ikke adskiller sig fra landsgennemsnittet, der også er 0,007 alarmer pr. indbygger pr. år. Fordeling på reelle, blinde og falske Udrykningerne i Vordingborg Kommune fordeler sig med 68,5 % som reelle alarmer og 31,5 % som blinde og falske. Det adskiller sig i mindre grad fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor 64,6 % er reelle alarmer og 35,4 % blinde og falske alarmer. Det ligger også tæt på resten af Region Sjælland, hvor 71 % er reelle alarmer og 29 % er blinde og falske alarmer. Antallet af udrykninger og alarmtypen ligger relativt stabilt i perioden 2007 til 2012 med undtagelse af årene 2009 og 2011.

6 6 Lands plan Region SJ Alarmtype I alt % % % I alt Reelle Blinde Falske Tabel 1: Udrykninger fordelt på alarmtype Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø Blandt de reelle alarmer er der 60 %, som er brandopgaver, 15 % som er miljøopgaver, 12 % som er under kategorien andet og 12 % som er redningsopgaver. Det svarer til, at der er en brandopgave 11 gange om måneden, en miljøopgave 2,8 gange om måneden og en redningsopgave 2 gange om måneden. Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: 1. ABA-alarmer: 27 % af udrykningerne i Vordingborgs kommunes område mod landsgennemsnit på 29,0 %. 2. Bygningsbrand: 17,6 %, hvoraf de største grupper er villa/rækkehus (7,3 %), etageejendomme (1,6), mindre brande (3,0 % ), institution (1,4 %) og industribygning (1,4 %), lejlighed (0,1 %), udhus fritliggende (0,7 %), mens resten fordeler sig på øvrige underkategorier. 3. Containerbrand: 3,3 %, som primært er container i det fri (1,6 %), affaldsoplag i det fri (0,6 %) og skraldespand i det fri (0,2 %) 4. Transportmidler (brand): 9.6 %., som primært udgøres af Brand - bil i det fri (4,9 %) og Brand- MC/Knallert (0,3 %) 5. Mindre forurening: 8,3 %, som primært er mindre spild (4,4 %) og mindre forurening ved færdselsuheld (3,0 %) 6. Naturbrand: 4,1 %, som primært er mindre brand (2,1 %) Fordeling på måneder Antal udrykninger svinger fra 12 op til 47 udrykninger pr. måned med et gennemsnit på 27 pr. måned pr. år og er højest i januar og marts og lavest i maj og juni. Kigger man på de enkelte år, er der ikke en generel tendens at se. Fordeling på ugedage Der er i snit 278 udrykninger pr. ugedag på de seks år svarende til et gennemsnit på 46 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykningerne ligger nogenlunde jævnt fordelt på ugens dage. Dog er de generelt højere på tirsdage og fredage pga. generelt højt niveau af alle typer af alarmer og lavere på onsdage og lørdage, hvilket primært skyldes, at der er færre blinde alarmer på disse dage.

7 7 Fordeling på tid på døgnet Der er i snit 81 udrykninger pr. døgntime på de seks år svarende til 13 udrykninger pr. døgntime pr. år. Antal udrykninger topper fra kl. 10:00. til kl. 19:00, er på middelniveau fra kl. 07:00 til 10:00 og mellem 19:00 til 00:00 og på lavt niveau fra kl. 00:00 til 07:00. Jul og nytår I julen er der ikke forhøjet niveau af udrykninger, mens der i nytårsdøgnet (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12) er over 2,5 gange så mange udrykninger som på et normaldøgn. Samtidige hændelser Der er i alt 8 gange i 2012, hvor der har været samtidige hændelser. Det er typisk en mindre hændelse kombineret med en mellemstor hændelse, når der er sammenfald i hændelser. Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 91 hændelser, hvortil der er tilkaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt assistance fra henholdsvis niveau 1 (andre kommuners redningsberedskaber) 2 gange, niveau 2 (regionale støttepunkter) 8 gange og niveau 3 (det statslige redningsberedskab) 81 gange. Assistancerne har været i forbindelse med 35 brande, 26 gange oversvømmelse, 15 gange sneberedskab, 7 miljøopgaver og 5 redningsopgaver og 1 gang søredning, 1 gang lænseopgave og 1 gang drikkevandsforsyning. 5. Forslag til opbygning af Vordingborg Kommunes Beredskab Forslaget til den fremtidige opbygning af Vordingborg Kommunes Beredskab beskriver først forslag til opbygning af det operative beredskab og dernæst forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter. 5.1 Opbygning af det operative beredskab A. Stationsplacering og udrykningstider Nuværende placering Ud fra de nuværende 3 stationers placering i Vordingborg, Stege og Præstø er hele Vordingborg kommunes område dækket indenfor 25 minutter (Uden farve zone), dog undtaget Tærø. Det meste af kommunen er dækket indenfor 20 minutter (rød zone), en stor del er dækket indenfor 15 minutter (gul zone) og de største byer og omegn (Vordingborg, Stege og Præstø) er dækket indenfor 10 minutter (grøn zone).

8 8 Der er seks områder, hvor udrykningstiden er i fokus: Uden farve på nedenstående kort 1. Østmøn pga. udrykningstiden. pga. udrykningstiden og de mange turister i sommerperioden. Kan nås inden for minutter. 2. Bogø pga. udrykningstiden. Kan nås inden for minutter. 3. Svinø pga. udrykningstiden. Kan nås inden for minutter. 4. Tærø pga. Isoleret beliggenhed. Kan nås inden for minutter (Hjælp skal sejles frem pr båd) 5. Nyord pga. udrykningstiden. Kan nås inden for minutter. 6. Hårbøllebro, Vestmøn pga. udrykningstiden og de mange turister i sommerperioden. Kan nås inden for minutter.

9 9 Vordingborg Kommunes naboberedskaber (Næstved, Faxe og Guldborgsund) kan tilsammen yde assistance til hele Vordingborg Kommune indenfor ca. 60 minutter efter alarmering. Taget ud fra bilag 1.2 Overvejelser vedrørende nuværende placering: Stigende problemer med at rekruttere brandmandskab på tilkald. Station Vordingborg, Stege og Præstø er baseret på brandmandskab på tilkald, som skal kunne afgå fra stationen 5 minutter efter alarmen er modtaget. Det indebærer, at brandfolkene skal rekrutteres blandt folk, der bor eller arbejder tæt på stationen i en radius af 5 minutter. Alle disse stationer har sværere og sværere ved at rekruttere brandmandskab. Det er især svært at rekruttere brandfolk, der kan møde inden for normal arbejdstid, dvs. i dagtimerne 6-18 mandag-fredag. Den største knapressource er holdledere, da der er færre af dem end brandfolk og de derfor er endnu større problemer med at sikre, at der kan tilkaldes holdledere. Det er en problemstilling, som bliver større og større hos alle beredskaber i Danmark, som er baseret på brandmandskab på tilkald. Løsninger på denne problemstilling er f.eks.: 1) Målrettede rekrutteringstiltag, f.eks. overfor nuværende ansatte i kommunens tekniske servicefunktioner (værksted, genbrugsstationer, pedelfunktioner mv.) og i forbindelse med nyansættelser samt overfor arbejdspladser beliggende tæt på brandstationerne. 2) Brandfolk ansat på fuldtid (inden for normal arbejdstid 7-15), dvs. brandfolk som opholder sig på stationen eller på en kommunal arbejdsplads og som kan afgå straks alarmen er modtaget, dvs. udgøre en del af 1-minutsberedskabet. Jo flere brandfolk, der indgår i 1-minutsberedskabet, jo færre brandfolk på tilkald er der behov for.

10 Forslag til fremtidig stationsplacering. Det vurderes at de 3 brandstationers placering i de tre købstæder er optimale i forhold til kommunens geografi og udførsel af brand- og redningsopgaver i Vordingborg Kommune. Dog vurderes det at flytningen af brandstationen i Præstø evt. kan blive flyttet til nye bygninger i Præstøområdet inden for Præstø by grundet stationens ringe stand. Indstilling vedr. stationsplacering og udrykningstid: Der skal fortsat være tre brandstationer i kommunen. De 2 brandstationer placeret i Stege og Vordingborg forbliver i nuværende lokaliteter. Stationen i Præstø skal fornyes eller flyttes inden for bygrænsen, jf. brandslukningskontrakten. 10 B. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger Risikoanalysen peger på at, at følgende 3 modeller for opbygning af det daglige beredskab kan udgøre et forsvarligt og effektivt dagligt beredskab 1. Model 2 svarer til det nuværende beredskab: Forslag til bemandingsmodeller (3 modeller) Model 1 Brandstationer Vordingborg Præstø Stege Bemanding vagthold pr døgn: Bemandings tal total: 21 deltids Bm 15 Bm 15 Bm 3 Hl 3 Hl 3 Hl 3 dagmand Økonomi pr. år ca. - 0,020 til 0,050 mio. Model 1 indebærer, at Station Vordingborg kan afsende 1 holdleder og 7 brandfolk indenfor 5 minutter, men 2 slukningstog nedlægges på stationen. Der sker ikke ændringer af bemandingen på station Vordingborgs ansatte, hverken blandt fastansatte eller deltidsansatte. Konsekvens: Beredskabet i Vordingborg by vil være sårbart, når denne station yder assistance til stationer i Præstø og Stege. 2. udrykningen i form af autosprøjte M2 kører i gennemsnit 7 udrykninger pr. år og tankvogn V2 kører i gennemsnit 8,3 udrykninger pr. år, jf. statistik over de sidste 6 år. Det fastholdes, at både stationen i Præstø og i Stege kan afsende 1 holdleder og 5 brandfolk indenfor 5 minutter. 1 Jf. kravet om, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats, 1, stk. 1 i Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

11 11 Den samlede konsekvens er, at beredskabet i Vordingborg by vil være sårbart, når stationen i Vordingborg yder assistance til stationer i Præstø og Stege. Økonomisk forventes en reduktion i omkostningerne på ca. 0,02 til 0,05 mio. kr. pr. år. Yderligere vil der kunne spares en anlægsudgift til udskiftning af køretøjerne i 2. slukningstog. Model 2 (nuværende) Brandstationer Vordingborg Præstø Stege Bemanding vagthold pr døgn: udr. Bemandings tal total: 21 deltids Bm 15 Bm 15 Bm 4 Hl 3 Hl 3 Hl 3 dagmænd Økonomi pr. år = nuværende Model 2 er som den nuværende model, hvor Station Vordingborg kan afsende 1 holdleder og 6 brandfolk indenfor 5 minutter, samt et 2 slukningstog med en 1. holdleder og 3 brandfolk indenfor ca. 10 min. Bemandingen af Vordingborgs Brandvæsens fastansatte bibeholder de nuværende 4 fuldtidsansatte holdleder. Det fastholdes, at både stationen i Præstø og i Stege kan afsende 1 holdleder og 5 brandfolk indenfor 5 minutter Både serviceniveau og økonomi er uændret for denne model, dog undtaget af evt. indsættelse af HSE på Møn, samt anlægsinvesteringer i forbindelse med køretøjsudskiftninger. Model 3 Brandstationer Vordingborg Præstø Stege Bemanding vagthold pr døgn: udr. 2 Bm 7-15 Bemandings tal total: 21 deltids Bm 15 Bm 15 Bm 4 Hl 3 Hl 3 Hl 5 dagmænd Økonomi pr. år + 0,7 mio.

12 12 Model 1 indebærer, at Station Vordingborg kan afsende 1 holdleder og 7 brandfolk indenfor 5 minutter, samt et 2 slukningstog med en 1. holdleder og 3 brandfolk. Bemandingen af Vordingborgs Brandvæsens fastansatte bibeholdes de nuværende 4 fuldtidsansatte. Der nyansættes yderligere 2 fuldtids beredskabsassistent på fast dagvagt til at deltage i udrykninger i dagtimerne. Denne ordning kan evt. etableres i samarbejde med f.eks. Falck, hvor de køber en del af arbejdstiden tilbage til egne opgaver. Principiel kan denne ordning etableres på alle 3 stationer. Det fastholdes, at både stationen i Præstø og i Stege kan afsende 1 holdleder og 5 brandfolk indenfor 5 minutter. Den samlede konsekvens er, at beredskabet styrker responstiden i dagtimerne. Beredskabet har dermed mulighed for at køre til assistance i hele Vordingborg Kommune, med en tankvogn, uden at 1 udrykningen bliver forringet på den pågældende station. Økonomisk forventes en stigning i omkostningerne på 0,7 mio. kr. pr. år Forslag til generelle ændringer uanset valg af model Udrykninger på tværs af stationer Det foreslås, at stationerne i kommunen i højere grad tænkes som et samlet beredskab med 3 forskellige baser fremfor som 3 selvstændige stationsområder, da det som tidligere nævnt gør det nemmere at samle en tilstrækkelig styrke. Det indebærer, at en udrykning i højere grad sammensættes af mandskab og køretøjer fra flere stationer, da det er nemmere at samle mange folk, hvis de kommer fra flere stationsområder. Et af de områder Beredskabet har fokus på i denne sammenhæng, er at gøre beredskabet på Møn (brandstationen i Stege) mere fleksibel i forhold til at kunne assistere i resten af kommunen, hvilket ikke er muligt i dag uden at svække beredskabet betydeligt på Møn. Ved alene at ændre køretøjssammensætningen på denne station vil det være muligt, at brandstationen på Møn kan assisterer f.eks. med tankvogn ved større brande i Vordingborg - og Præstø området. Aftaler om fast dækning fra nabokommuner Der er indgået en aftale om gensidig vedlagsfri assistance med Næstved Brand & Redning, omkring vandberedskab ved større og langvarige indsatser. Der er ligeledes indgået aftale om gensidig vedlagsfri assistance med Faxe og Guldborgsund kommuner. Her skal særligt femhæves et godt samarbejde omkring dækningen af Sydmotorvejen hvor man fast operer efter princippet om at nærmeste brandstation rykker ud uanset kommunegrænse. Udrykningssammensætninger Udrykningssammensætningerne er den konkrete minimumssammensætning af mandskab og materiel, som pr. automatik afsendes til den pågældende hændelse. For hver alarmmelding på 112-picklisten 2 fastlægges en udrykningssammensætning. Det er altid muligt for indsatslederen at tilkalde yderligere mandskab og materiel, såfremt den konkrete hændelse kræver det. Udrykningssammensætningerne i Vordingborg Kommunes Beredskab er allerede i en vis grad tilpasset alarmmeldingen, idet udrykningssammensætningerne spænder fra udrykninger, hvortil der kun afsendes picklisten er liste over kategorier af meldinger, som vagtcentralen bruger til at kalde udrykningssammensætninger ud fra.

13 13 indsatsleder op til udrykninger, hvor der sendes indsatsleder, X antal holdledere og XX antal brandfolk. Det foreslås, at udrykningssammensætningerne tilpasses alarmmeldingerne yderligere, så generelt afsendes: 1. op til 1+3 til mindre hændelser som mindre forurening, brand i fritliggende carport, garage og udhus, brand i container i det fri, bilbrand i det fri og mindre naturbrand. 2. Fra 1+5 til 1+7 til lidt større hændelser som lejlighedsbrand, villabrand, markbrand og frigørelsesopgaver. 3. Fra 1+9 op til 2+12 til store hændelser som gårdbrand med dyr, stor naturbrand, store trafikulykker mv. Samlet oversigt over udrykningssammensætninger i Vordingborg Kommune ved 1. melding ordlyd = 1. udrykning. Indsatslederen kan herefter supplerer/sammensætte udrykningen som han ønsker i forhold til behovet ved en aktuelle indsats. Bygningsbrand Station Vordingborg Station Præstø Station Stege Bygn.brand-Butik 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Carport, fritliggende 1+6 SE+TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Etageejendom 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand -Garage, fritliggende 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Gård 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-gård/fare for dyr 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Industribygning 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Institution 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Kolonihavehus 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Lejlighed 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Sommerhus 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Udhus, fritliggende 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Villa/rækkehus 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Mindre brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Container/affald (brand) Container i det fri-brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Container i bygning-brand 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skraldespand i det fri-brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Affaldsoplag i det fri-brand 1+6 SE+TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Container-Mindre-brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE El-installationer (brand) EL-instal.-Brand-Transformatorstation 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.Brand-Nedfaldne el-ledninger 1+6 SE+TE+ST 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.Brand-Vindmølle 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.-Brand-Mindre 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas (Lugt/udsivning/brand) Gas-Gaslugt i bygning 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas-Gaslugt i det fri 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas-Ledningsbrud, ej antændt 1+6 SE+ TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE

14 14 Gas-Brand i udsivende gas 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas-Gaslugt - eftersyn 1 ISL 1 ISL 1 ISL Naturbrand Naturbrand-Skov/Plantage 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Hede/Klit 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Mark m/afgrøder 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Mark, Høstet 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Skråning/Grøft 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Halmstak 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Mindre brand 1+6 SE+ 1 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skorstensbrand Skorst.brand-Hårdt tag 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skorst.brand-Stråtag 1+6 SE+2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skorst.brand-Eftersyn 1 ISL 1 ISL 1 ISL Transportmidler (brand) Brand-Bil -bygning 1+6 SE+2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Bil i det fri 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Lastbil/Bus 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Landbrugsredskab 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-MC-Knallert 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Skib på land/dok 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Skib ved kaj 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Skib på sø 1+6 SE+BÅD 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Tog, Passagertog 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Tog, Godstog 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Fly, Passagerer 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Fly Militært 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Mindre Forurening Min.forurening-v/FUH 1+6 SE+ME 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Min.forurening-Mindre spild 1 ISL 1 ISL 1 ISL Min.forurening-Oliefilm på vand 1 ISL 1 ISL 1 ISL Større forurening Str. forurening-olieudslip 1+6 SE+TE+ME Trin2 1+5 SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-benzinudslip 1+6 SE+TE+ME Trin2 1+5 SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-kemikalieudslip 1+6 SE+TE+ME Trin SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-ammoniakudslip 1+6 SE+TE+ME Trin SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-gylleudslip 1+6 SE+TE+ME Trin SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Indsatsleder ISL-Eftersyn 1 ISL ISL-Forespørgsel 1 ISL Assistance (Brand - miljø - alarmeringsplan - redning Ass.-Tankvogn 2 TE 2 TE 2 TE Ass.Drejestige 2 ST Ass.A-sprøjte 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE

15 15 Ass.A-sprøjte+drejestige 1+5 SE + ST Ass.-A-sprøjte+tankvogn 1+5 SE + TE SE + TE Ass.-Miljø, Trin I 1+2 RE-Trin SE + TE 1+6 SE + TE Ass._Miljø,Trin II 1+6 SE+TE+ME+Trin2 Ass.Redning 1+2 RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE Færdselsuheld FUH-Brand i bil 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte BIL 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS 1+6 SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte/brandfare BIL 2+10 SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS 2+10 SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Tilskadekomne> SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Bil i vand 1+6 SE+RE+BÅD 1+5 SE+RE+BÅD 1+6 SE+RE+BÅD Personredning Redn.Fastklemt, Maskine o.l. 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Redn.-Tilskadekomne>5 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Redn.-Sammenstyrtning 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Redn.-Bygning/højderedning 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.Jord-/Sandskred 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.Mast/højderedning 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.-Silo/Brønd 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.Skrænt 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Drukneulykke Redn.Drukneulykke 1+2 RE + BÅD 1+2 RE + BÅD Togulykke Togulykke-Passager 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Togylukke-Gods 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Bilag 3.1. oversigt over udrykningssammensætninger Indsatslederen deltager som kommunes repræsentant ved alle udrykninger. I Vordingborg by (inden for byskiltene) indgår ST = redningsliften i udrykningerne i stedet for 2. TE = tankvogn. Elles indgår redningsliften efter behov/indsatslederen vurderinger i hele kommunen. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Udover Vordingborg Kommunes eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærvedliggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Der skal dog ydes vederlag for udgifter i forbindelse med denne mellemkommunale assistance, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

16 Overordnet set har Vordingborg Kommune mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: 16 Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det minutter daglige beredskab Det daglige beredskab i Vordingborg Kommune, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærvedliggende kommuner Nærmeste kommuner: Næstved, Faxe og Guldborgsund Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Assistance ydes vederlagsfrit hvis der tilkaldes i førsteindsatsen. Nærmeste: BRS Næstved minutter Tabel 4: Assistancemuligheder ved større hændelser De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Vordingborg Kommune. Indstilling vedr. bemandingsniveau og udrykningssammensætninger: Model 2: Den nuværende model indstilles som bemandingsniveau, hvilket indebærer, at bemandingsniveauet bibeholdes på 1+6 i 1. udrykningen og 1+3 i 2. udrykningen fra Vordingborg Station, Bemandingen på station Præstø og Stege, forsættes uændret jævnfør brandslukningskontrakten med Falcks Redningskorps. Bemandingen disponeres i henhold til bilag 3.1 Udrykningssammensætning C. Indsatslederfunktionen Indsatslederen er Vordingborg Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til, at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås en viden og kendskab til risikoobjekter og hændelser i kommunen, som er vigtig viden i forhold til varetagelse af kommunens forebyggende opgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. På den anden side opbygges der viden om disse risikoobjekter gennem varetagelsen af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Det er derfor en fordel, at der er overlap mellem dem, der varetager indsatslederfunktionen og dem, der varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i kommunen med henblik på at sikre videns overførsel mellem og styrke begge områder. Der fortsættes med en samlet indsatsledervagt for Vordingborg Kommune, som deles af de 2 fastansatte beredskabsinspektører i Vordingborgs Brandvæsens ledelse, samt en deltidsansat indsatsleder.

17 17 Derudover er der en frivillig aftale om, at hvis den vagthavende indsatsleder bliver optaget ved en længere indsats, varsles en af de andre, der indgår i indsatsledervagten, om at være bagvagt i tilfælde af samtidige udrykninger. Ved større og længerevarende hændelser, hvor der skal ske afløsning på indsatslederniveau, vil dette primært ske med egne vagtfrie indsatsledere, samt med mulighed for assistance fra nabokommuner, jf. aftaler om gensidig vederlagsfri assistancehjælp. Indstilling vedr. indsatsledervagten: Indsatslederen i Vordingborg Kommune, skal fremover køre med på alle udrykninger. Alle holdleder er gennem deres uddannelse, uddannet til at opstarte en førsteindsats. Fremadrettet vil kurset holdleder som teknisk leder, indgå i den normale holdleder uddannelse, og dermed med ikke længere være et selvstændigt kursus. Ovenstående indstilling vil give en besparelse på 0,05 mio. D. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og materiel, som Vordingborg Brandvæsen pt. råder over samt forslag til køretøjer og materiel til implementering i næste planperiode. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Vordingborg Brandvæsen har udarbejdet en udskiftningsplan for Vordingborg Brandvæsens køretøjer inkl. Falcks kørertøjer. Det tilrådes, at køretøjerne har en maks. alder på år, da driftsomkostningerne over 15 år stiger væsentligt. Ligeledes er køretøjer af den alder teknisk, miljø- og arbejdsmæssigt utidssvarende. I nedenstående tabel er skitseret et forslag til en udskiftningsplan. Nuværende Fremover Økonomi Stationer Køretøjer Årg automobil sprøjte 3400 l Forventes leveret oktober 2013 Ny er bevilliget (anlægsbevilling) 1120 automobil sprøjte 2400 l Udskiftes med en ny tanksprøjte med l. vand i mio. anlæg (0.25 mio. årlig leasing)* 1210 vandtankvogn 8000 l vandtankvogn 8000 l Udgår 1310 redningslift 2011 Vordingborg 1510 redningsvogn tung redning I1 ISL Vogn 2013

18 I2 ISL Vogn P1 inspektør Vogn - brandsyn 2007 Udskiftes i mio servicevagtbil 2005 Udskiftes i mio Miljøvogn 2010 Nyt rensetelt i mio. Ny 4WD pickup Der indkøbes en ny, evt. brugt pickup til brug for serviceopgaver og sneberedskab I mio redningsbåd på trailer 2005 Udskiftes med større båd, hvis bådberedskab til vælges - i mio. Præstø 3110 automobil sprøjte 2300 l Præstø 3220 vandtankvogn 6000 l Udskiftes med ny tankvogn, med 8500 l. vand i 2015 Søges holdt inden for brandkontrakten (0.12 mio. årlig leasing)** Stege 2110 automobil sprøjte 2500 l Udskiftes med en ny Tanksprøjte, med 7000 l vand i 2015 Søges holdt inden for brandkontrakten (0.2 mio. årlig leasing)** Stege 2210 vandtankvogn 8500 l Stege 2820 rednings/miljøvogn 1997 Udskiftes med ny HSE / kombi køretøj i 2014 Tillæg til brandkontrakten på 0.1 mio. pr. år (0.1 mio. årlig leasing)** Stege 2810 redningsbåd på trailer 1992 Vandkap l l. acitet i alt Tabel 5 Modeller for køretøjer og materiel i det operative beredskab *Beløbet angiver den anslået årlige leasingudgift hvis man vælger leasing frem for anlægsbevilling. **Beløbet angiver den anslået årlige leasingudgift hvis man vælger at udtage det enkelte køretøj af brandkontrakten med Falck og selv indkøber dette for at stille det til rådighed for Falck. Dette kræver at Falck accepterer dette, ved genåbningen af nuværende kontrakt med Falck.

19 19 Station Vordingborg udskifter 2 slukningstog i form af en Autosprøjte årgang 1987 og en tankvogn årgang 1996, til en ny tanksprøjte, vognparken opgraderes med en Miljøvognsamt en 4 WD pick-up. Denne udskiftning påbegyndes i Station Stege opgraderes med Hurtig Sluknings Enhed udstyret med en skæreslukker, men henblik på at forbedre udrykningstiden på Øst Vest Møn samt Øst Bogø. Derudover udskiftes Autosprøjten på station Stege med en Tanksprøjte. Højde og klinteredning samt bådberedskabet til vælges fra Vordingborg Brandvæsen. Stationen i Stege uddannes til at være Vordingborg Kommunes specialister i højde og klinteredning, samt at der indrettes et specielt køretøj til dette, hvilket godt kunne være på HSE enheden. Station Vordingborg opgraderes med en større båd, der er mere egnet til formålet, da Station Vordingborg nuværende båd, står for en udskiftning. Station Stege bibeholder deres nuværende bådberedskab. Pris for udskiftning af køretøjer på Station Vordingborg: Anlæg i 2015: 3,6 mio. kr. Alternativ leasing på 0.36 kr. mio. årligt Udvidelse af brandkontrakten med Falck på ca mio. kr. årligt, i forbindelse med udskiftning af køretøjer på station Præstø og Stege. Alt afhængig af udfald af kontraktforhandlinger med Falck. Samlet økonomi giver en forhøjelse på 0,325 mio. på driftsbudget samt en anlægsbevilling på 3,6 mio. Indstilling vedr. køretøjer og materiel: Der udskiftes køretøjer og materiel som beskrevet i tabel 5. E. Vandforsyning Vandforsyningen for Vordingborg Brandvæsen er baseret på automobilsprøjternes vandforråd, og vandtankvogne samt reduceret brandhane netværk. Vordingborg Brandvæsen har fokus på, at få mere vand på hjul i beredskabet i forbindelse med udskiftning af køretøjer. Ved større og længerevarende hændelser med stort vandforbrug, rekvireres assistance i form af vandtankvogne og evt. slangetender/slangegruppe ved naboberedskaber og niveau 3-beredskabet. Der er etableret fast aftale med Næstved Brand og Redning om, at de assistere med slangetender og mobil branddam ved brande, hvor dette er nødvendigt. Der opereres ikke med branddamme, men ved større brande i landområderne kan der hentes slukningsvand ved søer, åer, moser, kyster o. lign. åbne naturlige vandforråd. Vordingborg Brandvæsen er ved at GIS-registrere alle kommunens brandhaner. I forbindelse med dette arbejde, vil der ske udvælgelse af de brandhaner, man fremover ønsker at benytte ud fra vandydelse, geografisk placering samt tilkørselsforhold med tankvogn mv. Der er en løbende dialog med kommunens vandværker om nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse i forbindelse med renovering af vandforsyningsnettet.

20 20 Indstilling vandforsyning: Der indstilles til, at man viderefører den nuværende strategi for vandforsyning med en kombination af brandhaner, tankvogne og løbende dialog med vandværker om nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse i forbindelse med renovering af vandforsyningsnettet. En vigtig brik i målsætningen om, at nedbringe antallet af brandhaner der ikke benyttes, er udskiftning af køretøjer med større vandkapacitet, jf. køretøjsudskiftningsplanen. F. Uddannelse og øvelse Brandmandskab Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskrav er afhængig af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder. En brandmand skal have gennemgået: Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Grunduddannelse Indsats (37 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) Håndtering af tilskadekomne (20 timer) Almindelig fællesuddannelse (17 timer) I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået: Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) Holdlederuddannelse Brand (185 timer) I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. Udover ovenstående kurser skal en indsatsleder have gennemgået: Indsatsleder beredskabsfaglig del(185 timer) Indsatsleder Tværfaglig del (111 timer) Beredskabsstyrelsens krav om ny overgangs uddannelser for indsatsleder. I alt udover brandmandsuddannelsen 518 timer svarende til 14 uger, dvs. sammenlagt er det 20 uger og 2 dage. For både brandfolk og holdledere samt indsatsleder gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får, vedligeholdt deres brandmandsuddannelsen henover en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Derudover har flere af brandfolkene følgende uddannelse/øvelser: Vordingborg Stege Stege Speedbådscertifikat og SRC-Bevis Speedbådscertifikat og SRC-Bevis Højderedning/ Klinte

21 21 Det foreslås, at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser. Det kan f.eks. være temaer som kommunikation, særlige virksomheder, særlige aspekter ved ulykker som f.eks. jording i forbindelse med togulykker mv. Indstilling vedr. uddannelse og øvelser: Det indstilles at Vordingborg Brandvæsen udover de 12 årlige lovpligtige øvelser fra beredskabsstyrelsen har fokus på de specialer brandstationerne råder over. Alle holdleder gennem går kurset holdleder vedligehold, som beredskabsstyrelsen udbyder hvert 5 år. Alle holdleder samles over 2 gange årligt, hvor der udelukkende trænes førsteindsatser på planspil. Beredskabet afholder disse omkostninger, indenfor eget budget, i det omfange dette er muligt. G. Frivillige i redningsberedskabet Der etableres en samarbejdsaftale med kredsen. Da de aktive frivillige er relativt få (pt. ca stk.) etableres en af aftale om mellemkommunalt samarbejde omkring administration og udannelse af de aktive frivillige. Det skal i den sammenhæng nævnes, at en aktiv frivilligenhed er et godt rekrutteringspotentiale for fremtidige deltidsbrandmænd. Indstilling vedr. frivillige: Vordingborg Brandvæsen indstiller, at der sættes fokus på de frivillige samt styrken forsøges at udvidet. Med fokus på indkvartering og forplejning tilføres ekstra midler til den frivillige styrke på budgettet 0,05 mio.kr. H. Indkvartering og forplejning Beredskabslovens 12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Vordingborg Brandvæsen håndterer indkvartering i kommunens skoler og sportshaller og kost gennem kommunens storkøkkener sammen med de frivillige i kommunen. Levering af fornødent udstyr og råvarer sker gennem aftaler med de lokale supermarkeder. På sigt skal Vordingborg Kommunes frivillige står for koordinering og udførelse indkvarterings- og forplejningsopgaven. Kommunens målsætninger er at kunne indkvartere og forpleje ca. 500 personer. Indstilling vedr. indkvartering og forplejning: Målsætning for Vordingborg Brandvæsen er at kunne indkvartere og forpleje 500 personer. I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 6.

22 22 Ressourceforbrug i Opgaver relateret til det operative beredskab årsværk Daglig ledelse fuld- og deltidsansat personale 0,5 årsværk Styring af løsning af serviceopgaver mv. 0,3 årsværk Indkøb bestilling, kontrol mv. 0,2 årsværk Deltagelse i udrykninger herunder varetagelse af funktionen som indsatsleder 0,5 årsværk Øvrig administration og økonomi 0,4 årsværk Øvelser og uddannelse 0,2 årsværk Vandforsyning til brandslukning herunder brandhaner 0,1 årsværk Eksterne møder, uddannelse og Erfa-arbejde 0,1 årsværk Behov i alt 2,3 årsværk Tabel 6: Ressourcebehov forbundet med ledelse og administration af det operative beredskab Indstilling vedr. ressourcer til ledelse og administration af det operative beredskab: Den nuværende bemanding til løsning af de i tabel 6 nævnte opgaver bibeholdes. Se yderligere under punkt Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter A. Forebyggende myndighedsopgaver Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Vordingborg Kommune gennem følgende aktiviteter: Ressourceforbruget forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 7. Lovpligtigt myndighed / forebyggende arbejde: Ledelse, styring, planlægning og administration Lovpligtige brandsyn ca. 400 objekter i alt ca. 300 til syn årligt Brandteknisk byggesagsbehandling af brandfarlige virksomheder, oplag mv. jf. Beredskabsloven ca. 10 årligt Lejlighedstilladelser jf. beredskabsloven ca. 20 årligt Rådgivning af byggemyndigheden i brandtekniske spørgsmål i forhold til bygningsreglementet ca. 50 sager årligt Administration af tilladelser til midlertidige overnatninger ca. 70 årligt Teknisk tilsyn med kommunes skorstensfejervæsen Taktisk forebyggelse, kampagner mv. jf. tabel 8 Administration af sikringsrum og betondækningsgrave mv. Revision og ajourføring af plan for risikobaseret dimensionering samt kommunens beredskabsplan Eksterne møder, uddannelse og ERFA-arbejde Behov i alt Tabel 7: Ressourceforbrug forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver Ressourcebehov i årsværk 0,3 årsværk 0,6 årsværk 0,1 årsværk 0,1 årsværk 0,3 årsværk 0,1 årsværk 0,1 årsværk 0,3 årsværk 0,1 årsværk 0,2 årsværk 0,1 årsværk 2,5 årsværk

23 23 Indstilling vedr. ressourcer til forebyggende myndighedsopgaver: Opgaverne løses forsat primært af beredskabsinspektøren der har det forebyggende myndighedsarbejde som det primære arbejdsområde suppleret af beredskabschefen samt med administrativ bistand fra den administrative medarbejder. Opgaverne prioriteres således at de lovpligtige opgaver har højeste prioritet og kan opgaverne løse når der er mulighed for det. B. Risikobaserede forebyggelsestiltag Blandt de risikokategorier, som risikoanalysen viste, at det kan være relevant at sætte yderligere fokus på forebyggelse indenfor, er det følgende kategorier, som skal prioriteres højest grundet den risiko, som kategorien udgør. Risikokategori Underkate gori i fokus Nuværende forebyggelsestiltag Forslag til yderligere forebyggelsestiltag Naturbrand Ingen Informationskampagne omkring afbrænding af Sct. Hans bål. Informationskampagne omkring brugen af åben ild i naturen i sommermånederne. Brand i Container / affald Fokus på brandsikkerhed ved juletid via lokalpressen Fokus på brandsikkerhed ved juletid via lokalpressen, samt sociale media på internettet( Twitter / Facebook el. lignede Risikokategori Underkat egori i fokus Nuværende forebyggelsestiltag Forslag til yderligere forebyggelsestiltag Redn- Drukneulyk ker Fokus på badesikkerhed via lokalpressen, samt sociale media på internettet( Twitter / Facebook el. ligende. Kampagen Badeballade udarbejdet af Rådet for større Badesikkerhed Bygn.brand- Gård Ingen Forbyggende besøg på kommunes 20 største landbrug, hvor fokus er på brandsikkerheden. Bygn.brand- Industri Lovpligtigt årligt / to årligt brandsyn Øget fokus brandsikring og værdigsikring via årlige besøg samt fokus på uddannelse af medarbejderen i brandsikring.

24 24 Fokus på bedre brandsikkerhed, ved fremtidige brandsyn. Bygn.brand- Institution Lovpligtigt årligt brandsyn Øget fokus brandsikring og værdigsikring via årlige besøg samt fokus på uddannelse af medarbejderen i brandsikring. Brand- Landbrugsr edskaber Ingen Informationskampagne om at undgå høstbrande rettet mod landbruget i kommunen Forurening- Oliefilm på vand Ingen Øvelser omkring Olieforurening på åbent vand med SOK Miljøvagten BRS samt Kommunes krisestab. Tabel 8: Fokusområder for forebyggelsestiltag Indstilling vedr. risikobaserede forebyggelsestiltag: Det foreslås, at de risikobaserede forebyggelsestiltag tematiseres, så der gennemføres tiltag ud fra følgende prioritering: Kampagner omkring brandsikkerhed i naturen, ved juletid, undgå høstbrande samt badesikkerhed mv. Planlægning og Deltagelse i kampagner om brandsikkerhed rettet med børn fx uge 40 kampagnen. Øget fokus på udannelse af medarbejdere i elementær brandbekæmpelse og forebyggelse af brand og ulykker ved brandsyn. Frivillige brandforebyggende besøg på kommens 20 største landbrugsejendomme Planlægning og gennemførelsen ag stabsøvelser omkring større olieforurening af kyststrækninger samt drikkevandsforurening mv. 5.3 Samlet administrativt ressourcebehov I dag er det samlede ressourcebehov fordelt således: Ressourceområde Årsværk Overordnet ledelse, strategi, udvikling, økonomistyring, personalestyring samt servicering af det politiske niveau mv. Eksterne møder, uddannelse og ERFA-arbejde Drift, administration og ledelse af det operative beredskab 1,0 årsværk 2,3 årsværk

25 25 Varetagelse af det af de forebyggende myndighedsopgaver Ressourcer til taktisk forebyggelse og risikobaseret forebyggelsestiltag (i dag 0 årsværk) Ressourcebehov i alt forslået fremtidigt 2,2 årsværk vurderet til 0,3 årsværk 5,8 årsværk Der er ansat 4 årsværk i ledelsen og administration: 1 Beredskabschef. 1 Beredskabsinspektør operativ leder. 1 Beredskabsinspektør myndighed / forebyggelse samt uddannelse/øvelser. 1 Administrativ medarbejder sekretariat, løn / personalestyring samt økonomistyring. Der er således en forskel på 1,8 årsværk mellem ressourcebehovet fremover og de reelle ressourcer. Hvis der ikke gennemføres risikobaserede forebyggelsestiltag (estimeret til 0,3 årsværk), er ressourcebehovet 5,5. De manglende ressourcer på ca. 1,5 årsværk dækkes i dag af de 4 fastansatte mestre på dagtjeneste som delvis deltager i løsningen af disse opgaver. Indstilling vedr. ressourcebehov til administration, drift og ledelse: Den nuværende normering bibeholdes og ressourcer til taktisk forebyggelse og risikobaseret forebyggelsestiltag (vurderet til 0,3 årsværk) søges tilvejebragt ned hjælp fra de 4 fastansatte mestre. 5.4 Serviceopgaver, som løses og kunne løses af redningsberedskabet Udover organisering af det operative og forebyggende beredskab, skal serviceopgaver, som løses og som kunne løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Det operative beredskab løser, udover de akutte udrykninger til brand, miljø og redning, øvelser mv., i dag en række serviceopgaver, som er: Vagtcentraldrift herunder opkobling af og servicering af ABA alarmer, AIA alarmer, tekniske alarmer, mv. Videoovervågning mv. Kørsel til indbrudsalarmer. Assistance til hjemmeplejen fx løft af ældre borger mv. Eftersyn af slukningsmateriel i kommunens bygninger mv. Afholdelse af kurser og udannelse i førstehjælp, brandbekæmpelse mv. Materieludlejning pumper, slanger, affugtere mv. Værksted / servicecenter for kommunens bilpark (godkendt leverandør af Leaseplan) Ovenstående opgaver løses i vid udstrækning af de 4 fastansatte brandmestre på dagtjeneste. 1 ud af de 4 årsværk er pt. afgivet til vagtcentralen hos Næstved Brand & Redning, som betaling for varetagelse af vagtcentralfunktionen uden for normal arbejdstid.

26 26 De nævnte serviceopgaver løses i dag således i synergi med det operative beredskab. Således styrkes bemandingen på udrykningen i dagtimerne inden for normal arbejdstid, hvor det svært for de deltidsansatte brandfolk at møde på grund at deres fuldtidsbeskæftigelse. Ordningen kan udvides i takt med der evt. tilgår opgaver til brandvæsnet der kan løses i synergi med løsningen af de operative opgaver. Ordningen kunne evt. udvides enten i kommunalt regi eller evt. i samarbejde med fx Falck hvor man kunne fx forstille sig en model hvor Falck købte en del af arbejdstiden tilbage til løsning af egne opgaver. Lignede løsninger er i dag anvendt i andre kommuner.

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 1 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1634_1462840/bilag_2_-_oplaeg_til_serviceniveau_2011.docindholdsforteg

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF HORSENS

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RUDERSDAL

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 13. august 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2 FORLØB FOR ARBEJDET...

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø 14. december 2015 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund 4 1.1 Formål 4 1.2 Udarbejdelsen

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab Udkast 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 1.1 OPBYGNING AF RISIKOBASERET DIMENSIONERING...3 2. RISIKOPROFIL AF HELSINGØR

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Under henvisning til deres skrivelse dateret den 10. juli 2013 vedr. Horsens kommunes vandforsyning til Brandslukning, kan det oplyses

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 29. november 2011 Indhold Første meldings ordlyd 2 29. november 2011 Side 1 af 5 Beskrivelse Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 1 Beskrivelse af Redningsberedskaberne Det samordnede beredskab i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, fungerer på nuværende tidspunkt som separate beredskaber,

Læs mere

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 Indholdsfortegnelse 3.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 3.1.1 OPBYGNING... 3 3.1.2 ANVENDELSE... 3 3.2 BEREDSKABET... 4 3.2.1 KONKRETE

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere