Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T gborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Juni 2013

2 2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU FORLØB FOR ARBEJDET OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU VORDINGBORG KOMMUNES RISIKOPROFIL RISIKOOBJEKTER GEOGRAFISK PLACERING AF UDRYKNINGER OMFANGET OG TYPEN AF UDRYKNINGER FORSLAG TIL OPBYGNING AF VORDINGBORG KOMMUNES BEREDSKAB OPBYGNING AF DET OPERATIVE BEREDSKAB... 7 A. Stationsplacering og udrykningstider... 7 B. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger C. Indsatslederfunktionen D. Køretøjer og materiel E. Vandforsyning F. Uddannelse og øvelse G. Frivillige i redningsberedskabet H. Indkvartering og forplejning I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab OPBYGNING AF VARETAGELSE AF DE FOREBYGGENDE AKTIVITETER A. Forebyggende myndighedsopgaver B. Risikobaserede forebyggelsestiltag SAMLET ADMINISTRATIVT RESSOURCEBEHOV SERVICEOPGAVER, SOM LØSES OG KUNNE LØSES AF REDNINGSBEREDSKABET ORDNINGEN KUNNE EVT. UDVIDES ENTEN I KOMMUNALT REGI ELLER EVT. I SAMARBEJDE MED FX FALCK HVOR MAN KUNNE FX FORSTILLE SIG EN MODEL HVOR FALCK KØBTE EN DEL AF ARBEJDSTIDEN TILBAGE TIL LØSNING AF EGNE OPGAVER. LIGNEDE LØSNINGER ER I DAG ANVENDT I ANDRE KOMMUNER Bilag: 1) Delrapport 1: Risikoidentifikation med tilhørende bilag ) Delrapport 2: Risikoanalyse med tilhørende bilag ) Opsummering i hovedpunkter for fremtidigt serviceniveau i Vordingborg Kommune.

3 1. Baggrund for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau 3 Baggrunden for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau er den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes. Konkret indebærer det, at kommunens redningsberedskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det operative beredskab, jf. bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. 2. Forløb for arbejdet Vordingborg Kommune har siden februar 2013 arbejdet intensivt med denne proces, hvor beredskabschefen, beredskabspersonale og en ekstern rådgiver har arbejdet på projektet. Fra 1. februar til 28. februar er der arbejdet med risikoidentifikation, dvs. kortlægning, dokumentation og kategorisering af risici i Vordingborg Kommunes område. Bl.a. er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommune- og lokalplaner. Fra 7. marts til 12. maj er der arbejdet med risikoanalyse, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante indsatskapacitetsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag. Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 1: Risikoidentifikation og Delrapport 2: Risikoanalyse, som er vedlagt som bilag. Disse rapporter danner grundlag for forslag til den fremtidige organisering af Vordingborg Kommunes redningsberedskab, som præsenteres i det følgende. 3. Opbygning af oplæg til serviceniveau Oplæg til serviceniveau er opbygget af følgende overordnede afsnit: 1) Beskrivelse af Vordingborg Kommunes områdes risikoprofil 2) Forslag til fremtidig opbygning af Vordingborg Kommunes Redningsberedskab i form af: a. Forslag til opbygning af det operative beredskab b. Forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter c. Forslag til serviceopgaver, som kunne løses af redningsberedskabet. 3) Skematisk opsummering af valgmulighederne med økonomi forbundet med de forskellige forslag 4. Vordingborg Kommunes risikoprofil 4.1 Risikoobjekter De største risikoobjekter i Vordingborg Kommunes område er: Virksomheder i form af f.eks.: o ATP, stort kontorbygning i Vordingborg o Bisca, kagefabrik i Stege o Masnedøværket, kraft/varmeværk

4 4 o Og i øvrigt større brandfarligt oplag i Stege Halmvarmeværk, Masnedøværket, Godshotel i Vordingborg, Rosenfeldt Gods, Iselinge Gods, DMG Ørslev og flere større byggemarkeder fordelt i kommunen. Uddannelsesinstitutioner i form af f.eks.: o Idrætshøjskolen Grønsund, Bogø. o Vordingborg Uddannelsescenter. o Vordingborg Seminarium. Kulturelle værdier i form af f.eks.: o Borgcenteret, Gåsetårnet i Vordingborg. o Vor Frue Kirke i Vordingborg. o Geocenter Møn. Større forsamlingssteder i form af f.eks.: o Biografen i Vordingborg. o Stars i Vordingborg. o Prinsen i Vordingborg. Trafikinfrastruktur i form af f.eks.: o Godstrafik igennem Vordingborg. o Sydmotorvejen E45/55. o Broer: Farøbroen, Storstrømsbroen, Masnedsundsbroen, Mønsbroen, Dæmningen. o Farligt gods: via jernbane, lastbiler og mindre køretøjer. o Flyveplads ved Vordingborg og Møn. o Passagerbådtrafik: Færgen Ida, færgen til Lindholm og i øvrigt sejlads på søer og fjorde. Steder med mange dyr i form af f.eks.: o Bakkebølle Rideskole, Vordingborg. o Nylukkegård og Idagård i Langebæk (malkekvæg) o Nysø Gods ved Præstø (svineproducent) o Stuby Minkfarm, Vordingborg Særlige arrangementer i form af f.eks.: o Vilde Vulkaner Børnefestival i Vordingborg med 9000 børn. o Vordingborg Festuge o Fransk Forår i Præstø (salgsboder) o Tirsdags marked i Stege (salgsboder) Oversvømmelsestruede trafikale knudepunkter og boligområder, som bliver oversvømmet ved store mængder af regn: o Tilbagevendende oversvømmelser i Jungshoved, Ulfhale, Ore, Snertinge, Næs og Svinø. Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger på over 3 etager samt landområder med stråtækte ejendomme.

5 5 4.2 Geografisk placering af udrykninger Udrykningerne (analyseret for perioden ) har været i det meste af Vordingborg Kommune, men en stor del har t været i Vordingborg by. Kort 1 viser udrykninger i kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = Redning Grøn = Miljø Blå = diverse Grå = blinde og falske alarmer Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Brandopgaver forekommer mest i Vordingborg by og i mindre klynger i Stege og Præstø. Miljøopgaver forekommer mest i Vordingborg By Redningsopgaver er meget spredte, dog primært i Vordingborg by, Stege, Præstø og i øvrigt ved kysten og på vejene. Blinde alarmer kommer fra objekter i Vordingborg by, Stege og Præstø. 4.3 Omfanget og typen af udrykninger Der har i perioden været 325 udrykninger pr. år i snit i Vordingborg kommunes område svarende til 0,9 udrykning pr. døgn. Det svarer til 0,007 alarmer pr. indbygger pr. år, svarende til en alarm for hver 141 indbygger pr. år, hvilket ikke adskiller sig fra landsgennemsnittet, der også er 0,007 alarmer pr. indbygger pr. år. Fordeling på reelle, blinde og falske Udrykningerne i Vordingborg Kommune fordeler sig med 68,5 % som reelle alarmer og 31,5 % som blinde og falske. Det adskiller sig i mindre grad fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor 64,6 % er reelle alarmer og 35,4 % blinde og falske alarmer. Det ligger også tæt på resten af Region Sjælland, hvor 71 % er reelle alarmer og 29 % er blinde og falske alarmer. Antallet af udrykninger og alarmtypen ligger relativt stabilt i perioden 2007 til 2012 med undtagelse af årene 2009 og 2011.

6 6 Lands plan Region SJ Alarmtype I alt % % % I alt Reelle Blinde Falske Tabel 1: Udrykninger fordelt på alarmtype Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø Blandt de reelle alarmer er der 60 %, som er brandopgaver, 15 % som er miljøopgaver, 12 % som er under kategorien andet og 12 % som er redningsopgaver. Det svarer til, at der er en brandopgave 11 gange om måneden, en miljøopgave 2,8 gange om måneden og en redningsopgave 2 gange om måneden. Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: 1. ABA-alarmer: 27 % af udrykningerne i Vordingborgs kommunes område mod landsgennemsnit på 29,0 %. 2. Bygningsbrand: 17,6 %, hvoraf de største grupper er villa/rækkehus (7,3 %), etageejendomme (1,6), mindre brande (3,0 % ), institution (1,4 %) og industribygning (1,4 %), lejlighed (0,1 %), udhus fritliggende (0,7 %), mens resten fordeler sig på øvrige underkategorier. 3. Containerbrand: 3,3 %, som primært er container i det fri (1,6 %), affaldsoplag i det fri (0,6 %) og skraldespand i det fri (0,2 %) 4. Transportmidler (brand): 9.6 %., som primært udgøres af Brand - bil i det fri (4,9 %) og Brand- MC/Knallert (0,3 %) 5. Mindre forurening: 8,3 %, som primært er mindre spild (4,4 %) og mindre forurening ved færdselsuheld (3,0 %) 6. Naturbrand: 4,1 %, som primært er mindre brand (2,1 %) Fordeling på måneder Antal udrykninger svinger fra 12 op til 47 udrykninger pr. måned med et gennemsnit på 27 pr. måned pr. år og er højest i januar og marts og lavest i maj og juni. Kigger man på de enkelte år, er der ikke en generel tendens at se. Fordeling på ugedage Der er i snit 278 udrykninger pr. ugedag på de seks år svarende til et gennemsnit på 46 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykningerne ligger nogenlunde jævnt fordelt på ugens dage. Dog er de generelt højere på tirsdage og fredage pga. generelt højt niveau af alle typer af alarmer og lavere på onsdage og lørdage, hvilket primært skyldes, at der er færre blinde alarmer på disse dage.

7 7 Fordeling på tid på døgnet Der er i snit 81 udrykninger pr. døgntime på de seks år svarende til 13 udrykninger pr. døgntime pr. år. Antal udrykninger topper fra kl. 10:00. til kl. 19:00, er på middelniveau fra kl. 07:00 til 10:00 og mellem 19:00 til 00:00 og på lavt niveau fra kl. 00:00 til 07:00. Jul og nytår I julen er der ikke forhøjet niveau af udrykninger, mens der i nytårsdøgnet (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12) er over 2,5 gange så mange udrykninger som på et normaldøgn. Samtidige hændelser Der er i alt 8 gange i 2012, hvor der har været samtidige hændelser. Det er typisk en mindre hændelse kombineret med en mellemstor hændelse, når der er sammenfald i hændelser. Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 91 hændelser, hvortil der er tilkaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt assistance fra henholdsvis niveau 1 (andre kommuners redningsberedskaber) 2 gange, niveau 2 (regionale støttepunkter) 8 gange og niveau 3 (det statslige redningsberedskab) 81 gange. Assistancerne har været i forbindelse med 35 brande, 26 gange oversvømmelse, 15 gange sneberedskab, 7 miljøopgaver og 5 redningsopgaver og 1 gang søredning, 1 gang lænseopgave og 1 gang drikkevandsforsyning. 5. Forslag til opbygning af Vordingborg Kommunes Beredskab Forslaget til den fremtidige opbygning af Vordingborg Kommunes Beredskab beskriver først forslag til opbygning af det operative beredskab og dernæst forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter. 5.1 Opbygning af det operative beredskab A. Stationsplacering og udrykningstider Nuværende placering Ud fra de nuværende 3 stationers placering i Vordingborg, Stege og Præstø er hele Vordingborg kommunes område dækket indenfor 25 minutter (Uden farve zone), dog undtaget Tærø. Det meste af kommunen er dækket indenfor 20 minutter (rød zone), en stor del er dækket indenfor 15 minutter (gul zone) og de største byer og omegn (Vordingborg, Stege og Præstø) er dækket indenfor 10 minutter (grøn zone).

8 8 Der er seks områder, hvor udrykningstiden er i fokus: Uden farve på nedenstående kort 1. Østmøn pga. udrykningstiden. pga. udrykningstiden og de mange turister i sommerperioden. Kan nås inden for minutter. 2. Bogø pga. udrykningstiden. Kan nås inden for minutter. 3. Svinø pga. udrykningstiden. Kan nås inden for minutter. 4. Tærø pga. Isoleret beliggenhed. Kan nås inden for minutter (Hjælp skal sejles frem pr båd) 5. Nyord pga. udrykningstiden. Kan nås inden for minutter. 6. Hårbøllebro, Vestmøn pga. udrykningstiden og de mange turister i sommerperioden. Kan nås inden for minutter.

9 9 Vordingborg Kommunes naboberedskaber (Næstved, Faxe og Guldborgsund) kan tilsammen yde assistance til hele Vordingborg Kommune indenfor ca. 60 minutter efter alarmering. Taget ud fra bilag 1.2 Overvejelser vedrørende nuværende placering: Stigende problemer med at rekruttere brandmandskab på tilkald. Station Vordingborg, Stege og Præstø er baseret på brandmandskab på tilkald, som skal kunne afgå fra stationen 5 minutter efter alarmen er modtaget. Det indebærer, at brandfolkene skal rekrutteres blandt folk, der bor eller arbejder tæt på stationen i en radius af 5 minutter. Alle disse stationer har sværere og sværere ved at rekruttere brandmandskab. Det er især svært at rekruttere brandfolk, der kan møde inden for normal arbejdstid, dvs. i dagtimerne 6-18 mandag-fredag. Den største knapressource er holdledere, da der er færre af dem end brandfolk og de derfor er endnu større problemer med at sikre, at der kan tilkaldes holdledere. Det er en problemstilling, som bliver større og større hos alle beredskaber i Danmark, som er baseret på brandmandskab på tilkald. Løsninger på denne problemstilling er f.eks.: 1) Målrettede rekrutteringstiltag, f.eks. overfor nuværende ansatte i kommunens tekniske servicefunktioner (værksted, genbrugsstationer, pedelfunktioner mv.) og i forbindelse med nyansættelser samt overfor arbejdspladser beliggende tæt på brandstationerne. 2) Brandfolk ansat på fuldtid (inden for normal arbejdstid 7-15), dvs. brandfolk som opholder sig på stationen eller på en kommunal arbejdsplads og som kan afgå straks alarmen er modtaget, dvs. udgøre en del af 1-minutsberedskabet. Jo flere brandfolk, der indgår i 1-minutsberedskabet, jo færre brandfolk på tilkald er der behov for.

10 Forslag til fremtidig stationsplacering. Det vurderes at de 3 brandstationers placering i de tre købstæder er optimale i forhold til kommunens geografi og udførsel af brand- og redningsopgaver i Vordingborg Kommune. Dog vurderes det at flytningen af brandstationen i Præstø evt. kan blive flyttet til nye bygninger i Præstøområdet inden for Præstø by grundet stationens ringe stand. Indstilling vedr. stationsplacering og udrykningstid: Der skal fortsat være tre brandstationer i kommunen. De 2 brandstationer placeret i Stege og Vordingborg forbliver i nuværende lokaliteter. Stationen i Præstø skal fornyes eller flyttes inden for bygrænsen, jf. brandslukningskontrakten. 10 B. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger Risikoanalysen peger på at, at følgende 3 modeller for opbygning af det daglige beredskab kan udgøre et forsvarligt og effektivt dagligt beredskab 1. Model 2 svarer til det nuværende beredskab: Forslag til bemandingsmodeller (3 modeller) Model 1 Brandstationer Vordingborg Præstø Stege Bemanding vagthold pr døgn: Bemandings tal total: 21 deltids Bm 15 Bm 15 Bm 3 Hl 3 Hl 3 Hl 3 dagmand Økonomi pr. år ca. - 0,020 til 0,050 mio. Model 1 indebærer, at Station Vordingborg kan afsende 1 holdleder og 7 brandfolk indenfor 5 minutter, men 2 slukningstog nedlægges på stationen. Der sker ikke ændringer af bemandingen på station Vordingborgs ansatte, hverken blandt fastansatte eller deltidsansatte. Konsekvens: Beredskabet i Vordingborg by vil være sårbart, når denne station yder assistance til stationer i Præstø og Stege. 2. udrykningen i form af autosprøjte M2 kører i gennemsnit 7 udrykninger pr. år og tankvogn V2 kører i gennemsnit 8,3 udrykninger pr. år, jf. statistik over de sidste 6 år. Det fastholdes, at både stationen i Præstø og i Stege kan afsende 1 holdleder og 5 brandfolk indenfor 5 minutter. 1 Jf. kravet om, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats, 1, stk. 1 i Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

11 11 Den samlede konsekvens er, at beredskabet i Vordingborg by vil være sårbart, når stationen i Vordingborg yder assistance til stationer i Præstø og Stege. Økonomisk forventes en reduktion i omkostningerne på ca. 0,02 til 0,05 mio. kr. pr. år. Yderligere vil der kunne spares en anlægsudgift til udskiftning af køretøjerne i 2. slukningstog. Model 2 (nuværende) Brandstationer Vordingborg Præstø Stege Bemanding vagthold pr døgn: udr. Bemandings tal total: 21 deltids Bm 15 Bm 15 Bm 4 Hl 3 Hl 3 Hl 3 dagmænd Økonomi pr. år = nuværende Model 2 er som den nuværende model, hvor Station Vordingborg kan afsende 1 holdleder og 6 brandfolk indenfor 5 minutter, samt et 2 slukningstog med en 1. holdleder og 3 brandfolk indenfor ca. 10 min. Bemandingen af Vordingborgs Brandvæsens fastansatte bibeholder de nuværende 4 fuldtidsansatte holdleder. Det fastholdes, at både stationen i Præstø og i Stege kan afsende 1 holdleder og 5 brandfolk indenfor 5 minutter Både serviceniveau og økonomi er uændret for denne model, dog undtaget af evt. indsættelse af HSE på Møn, samt anlægsinvesteringer i forbindelse med køretøjsudskiftninger. Model 3 Brandstationer Vordingborg Præstø Stege Bemanding vagthold pr døgn: udr. 2 Bm 7-15 Bemandings tal total: 21 deltids Bm 15 Bm 15 Bm 4 Hl 3 Hl 3 Hl 5 dagmænd Økonomi pr. år + 0,7 mio.

12 12 Model 1 indebærer, at Station Vordingborg kan afsende 1 holdleder og 7 brandfolk indenfor 5 minutter, samt et 2 slukningstog med en 1. holdleder og 3 brandfolk. Bemandingen af Vordingborgs Brandvæsens fastansatte bibeholdes de nuværende 4 fuldtidsansatte. Der nyansættes yderligere 2 fuldtids beredskabsassistent på fast dagvagt til at deltage i udrykninger i dagtimerne. Denne ordning kan evt. etableres i samarbejde med f.eks. Falck, hvor de køber en del af arbejdstiden tilbage til egne opgaver. Principiel kan denne ordning etableres på alle 3 stationer. Det fastholdes, at både stationen i Præstø og i Stege kan afsende 1 holdleder og 5 brandfolk indenfor 5 minutter. Den samlede konsekvens er, at beredskabet styrker responstiden i dagtimerne. Beredskabet har dermed mulighed for at køre til assistance i hele Vordingborg Kommune, med en tankvogn, uden at 1 udrykningen bliver forringet på den pågældende station. Økonomisk forventes en stigning i omkostningerne på 0,7 mio. kr. pr. år Forslag til generelle ændringer uanset valg af model Udrykninger på tværs af stationer Det foreslås, at stationerne i kommunen i højere grad tænkes som et samlet beredskab med 3 forskellige baser fremfor som 3 selvstændige stationsområder, da det som tidligere nævnt gør det nemmere at samle en tilstrækkelig styrke. Det indebærer, at en udrykning i højere grad sammensættes af mandskab og køretøjer fra flere stationer, da det er nemmere at samle mange folk, hvis de kommer fra flere stationsområder. Et af de områder Beredskabet har fokus på i denne sammenhæng, er at gøre beredskabet på Møn (brandstationen i Stege) mere fleksibel i forhold til at kunne assistere i resten af kommunen, hvilket ikke er muligt i dag uden at svække beredskabet betydeligt på Møn. Ved alene at ændre køretøjssammensætningen på denne station vil det være muligt, at brandstationen på Møn kan assisterer f.eks. med tankvogn ved større brande i Vordingborg - og Præstø området. Aftaler om fast dækning fra nabokommuner Der er indgået en aftale om gensidig vedlagsfri assistance med Næstved Brand & Redning, omkring vandberedskab ved større og langvarige indsatser. Der er ligeledes indgået aftale om gensidig vedlagsfri assistance med Faxe og Guldborgsund kommuner. Her skal særligt femhæves et godt samarbejde omkring dækningen af Sydmotorvejen hvor man fast operer efter princippet om at nærmeste brandstation rykker ud uanset kommunegrænse. Udrykningssammensætninger Udrykningssammensætningerne er den konkrete minimumssammensætning af mandskab og materiel, som pr. automatik afsendes til den pågældende hændelse. For hver alarmmelding på 112-picklisten 2 fastlægges en udrykningssammensætning. Det er altid muligt for indsatslederen at tilkalde yderligere mandskab og materiel, såfremt den konkrete hændelse kræver det. Udrykningssammensætningerne i Vordingborg Kommunes Beredskab er allerede i en vis grad tilpasset alarmmeldingen, idet udrykningssammensætningerne spænder fra udrykninger, hvortil der kun afsendes picklisten er liste over kategorier af meldinger, som vagtcentralen bruger til at kalde udrykningssammensætninger ud fra.

13 13 indsatsleder op til udrykninger, hvor der sendes indsatsleder, X antal holdledere og XX antal brandfolk. Det foreslås, at udrykningssammensætningerne tilpasses alarmmeldingerne yderligere, så generelt afsendes: 1. op til 1+3 til mindre hændelser som mindre forurening, brand i fritliggende carport, garage og udhus, brand i container i det fri, bilbrand i det fri og mindre naturbrand. 2. Fra 1+5 til 1+7 til lidt større hændelser som lejlighedsbrand, villabrand, markbrand og frigørelsesopgaver. 3. Fra 1+9 op til 2+12 til store hændelser som gårdbrand med dyr, stor naturbrand, store trafikulykker mv. Samlet oversigt over udrykningssammensætninger i Vordingborg Kommune ved 1. melding ordlyd = 1. udrykning. Indsatslederen kan herefter supplerer/sammensætte udrykningen som han ønsker i forhold til behovet ved en aktuelle indsats. Bygningsbrand Station Vordingborg Station Præstø Station Stege Bygn.brand-Butik 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Carport, fritliggende 1+6 SE+TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Etageejendom 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand -Garage, fritliggende 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Gård 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-gård/fare for dyr 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Industribygning 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Institution 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Kolonihavehus 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Lejlighed 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Sommerhus 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Udhus, fritliggende 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Villa/rækkehus 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Bygn.brand-Mindre brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Container/affald (brand) Container i det fri-brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Container i bygning-brand 1+6 SE+ TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skraldespand i det fri-brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Affaldsoplag i det fri-brand 1+6 SE+TE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Container-Mindre-brand 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE El-installationer (brand) EL-instal.-Brand-Transformatorstation 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.Brand-Nedfaldne el-ledninger 1+6 SE+TE+ST 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.Brand-Vindmølle 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE EL-instal.-Brand-Mindre 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas (Lugt/udsivning/brand) Gas-Gaslugt i bygning 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas-Gaslugt i det fri 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas-Ledningsbrud, ej antændt 1+6 SE+ TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE

14 14 Gas-Brand i udsivende gas 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Gas-Gaslugt - eftersyn 1 ISL 1 ISL 1 ISL Naturbrand Naturbrand-Skov/Plantage 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Hede/Klit 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Mark m/afgrøder 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Mark, Høstet 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Skråning/Grøft 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Halmstak 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Naturbrand-Mindre brand 1+6 SE+ 1 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skorstensbrand Skorst.brand-Hårdt tag 1+6 SE+TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skorst.brand-Stråtag 1+6 SE+2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Skorst.brand-Eftersyn 1 ISL 1 ISL 1 ISL Transportmidler (brand) Brand-Bil -bygning 1+6 SE+2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Bil i det fri 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Lastbil/Bus 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Landbrugsredskab 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-MC-Knallert 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Skib på land/dok 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Skib ved kaj 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Skib på sø 1+6 SE+BÅD 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Tog, Passagertog 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Tog, Godstog 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Fly, Passagerer 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Brand-Fly Militært 1+6 SE+ 2 TE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Mindre Forurening Min.forurening-v/FUH 1+6 SE+ME 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Min.forurening-Mindre spild 1 ISL 1 ISL 1 ISL Min.forurening-Oliefilm på vand 1 ISL 1 ISL 1 ISL Større forurening Str. forurening-olieudslip 1+6 SE+TE+ME Trin2 1+5 SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-benzinudslip 1+6 SE+TE+ME Trin2 1+5 SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-kemikalieudslip 1+6 SE+TE+ME Trin SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-ammoniakudslip 1+6 SE+TE+ME Trin SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Str. forurening-gylleudslip 1+6 SE+TE+ME Trin SE + TE+Trin SE + TE+Trin 1 Indsatsleder ISL-Eftersyn 1 ISL ISL-Forespørgsel 1 ISL Assistance (Brand - miljø - alarmeringsplan - redning Ass.-Tankvogn 2 TE 2 TE 2 TE Ass.Drejestige 2 ST Ass.A-sprøjte 1+3 SE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE

15 15 Ass.A-sprøjte+drejestige 1+5 SE + ST Ass.-A-sprøjte+tankvogn 1+5 SE + TE SE + TE Ass.-Miljø, Trin I 1+2 RE-Trin SE + TE 1+6 SE + TE Ass._Miljø,Trin II 1+6 SE+TE+ME+Trin2 Ass.Redning 1+2 RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE Færdselsuheld FUH-Brand i bil 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte BIL 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS 1+6 SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte/brandfare BIL 2+10 SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS 2+10 SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Tilskadekomne> SE+2 TE+RE 1+5 SE + TE 1+6 SE + TE FUH-Bil i vand 1+6 SE+RE+BÅD 1+5 SE+RE+BÅD 1+6 SE+RE+BÅD Personredning Redn.Fastklemt, Maskine o.l. 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Redn.-Tilskadekomne>5 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Redn.-Sammenstyrtning 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE Redn.-Bygning/højderedning 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.Jord-/Sandskred 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.Mast/højderedning 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.-Silo/Brønd 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Redn.Skrænt 1+6 SE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Drukneulykke Redn.Drukneulykke 1+2 RE + BÅD 1+2 RE + BÅD Togulykke Togulykke-Passager 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Togylukke-Gods 1+6 SE+TE+RE 1+5 SE + TE 1+5 SE + TE + RE Bilag 3.1. oversigt over udrykningssammensætninger Indsatslederen deltager som kommunes repræsentant ved alle udrykninger. I Vordingborg by (inden for byskiltene) indgår ST = redningsliften i udrykningerne i stedet for 2. TE = tankvogn. Elles indgår redningsliften efter behov/indsatslederen vurderinger i hele kommunen. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Udover Vordingborg Kommunes eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærvedliggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Der skal dog ydes vederlag for udgifter i forbindelse med denne mellemkommunale assistance, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

16 Overordnet set har Vordingborg Kommune mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: 16 Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det minutter daglige beredskab Det daglige beredskab i Vordingborg Kommune, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærvedliggende kommuner Nærmeste kommuner: Næstved, Faxe og Guldborgsund Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Assistance ydes vederlagsfrit hvis der tilkaldes i førsteindsatsen. Nærmeste: BRS Næstved minutter Tabel 4: Assistancemuligheder ved større hændelser De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Vordingborg Kommune. Indstilling vedr. bemandingsniveau og udrykningssammensætninger: Model 2: Den nuværende model indstilles som bemandingsniveau, hvilket indebærer, at bemandingsniveauet bibeholdes på 1+6 i 1. udrykningen og 1+3 i 2. udrykningen fra Vordingborg Station, Bemandingen på station Præstø og Stege, forsættes uændret jævnfør brandslukningskontrakten med Falcks Redningskorps. Bemandingen disponeres i henhold til bilag 3.1 Udrykningssammensætning C. Indsatslederfunktionen Indsatslederen er Vordingborg Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til, at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås en viden og kendskab til risikoobjekter og hændelser i kommunen, som er vigtig viden i forhold til varetagelse af kommunens forebyggende opgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. På den anden side opbygges der viden om disse risikoobjekter gennem varetagelsen af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Det er derfor en fordel, at der er overlap mellem dem, der varetager indsatslederfunktionen og dem, der varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i kommunen med henblik på at sikre videns overførsel mellem og styrke begge områder. Der fortsættes med en samlet indsatsledervagt for Vordingborg Kommune, som deles af de 2 fastansatte beredskabsinspektører i Vordingborgs Brandvæsens ledelse, samt en deltidsansat indsatsleder.

17 17 Derudover er der en frivillig aftale om, at hvis den vagthavende indsatsleder bliver optaget ved en længere indsats, varsles en af de andre, der indgår i indsatsledervagten, om at være bagvagt i tilfælde af samtidige udrykninger. Ved større og længerevarende hændelser, hvor der skal ske afløsning på indsatslederniveau, vil dette primært ske med egne vagtfrie indsatsledere, samt med mulighed for assistance fra nabokommuner, jf. aftaler om gensidig vederlagsfri assistancehjælp. Indstilling vedr. indsatsledervagten: Indsatslederen i Vordingborg Kommune, skal fremover køre med på alle udrykninger. Alle holdleder er gennem deres uddannelse, uddannet til at opstarte en førsteindsats. Fremadrettet vil kurset holdleder som teknisk leder, indgå i den normale holdleder uddannelse, og dermed med ikke længere være et selvstændigt kursus. Ovenstående indstilling vil give en besparelse på 0,05 mio. D. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og materiel, som Vordingborg Brandvæsen pt. råder over samt forslag til køretøjer og materiel til implementering i næste planperiode. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Vordingborg Brandvæsen har udarbejdet en udskiftningsplan for Vordingborg Brandvæsens køretøjer inkl. Falcks kørertøjer. Det tilrådes, at køretøjerne har en maks. alder på år, da driftsomkostningerne over 15 år stiger væsentligt. Ligeledes er køretøjer af den alder teknisk, miljø- og arbejdsmæssigt utidssvarende. I nedenstående tabel er skitseret et forslag til en udskiftningsplan. Nuværende Fremover Økonomi Stationer Køretøjer Årg automobil sprøjte 3400 l Forventes leveret oktober 2013 Ny er bevilliget (anlægsbevilling) 1120 automobil sprøjte 2400 l Udskiftes med en ny tanksprøjte med l. vand i mio. anlæg (0.25 mio. årlig leasing)* 1210 vandtankvogn 8000 l vandtankvogn 8000 l Udgår 1310 redningslift 2011 Vordingborg 1510 redningsvogn tung redning I1 ISL Vogn 2013

18 I2 ISL Vogn P1 inspektør Vogn - brandsyn 2007 Udskiftes i mio servicevagtbil 2005 Udskiftes i mio Miljøvogn 2010 Nyt rensetelt i mio. Ny 4WD pickup Der indkøbes en ny, evt. brugt pickup til brug for serviceopgaver og sneberedskab I mio redningsbåd på trailer 2005 Udskiftes med større båd, hvis bådberedskab til vælges - i mio. Præstø 3110 automobil sprøjte 2300 l Præstø 3220 vandtankvogn 6000 l Udskiftes med ny tankvogn, med 8500 l. vand i 2015 Søges holdt inden for brandkontrakten (0.12 mio. årlig leasing)** Stege 2110 automobil sprøjte 2500 l Udskiftes med en ny Tanksprøjte, med 7000 l vand i 2015 Søges holdt inden for brandkontrakten (0.2 mio. årlig leasing)** Stege 2210 vandtankvogn 8500 l Stege 2820 rednings/miljøvogn 1997 Udskiftes med ny HSE / kombi køretøj i 2014 Tillæg til brandkontrakten på 0.1 mio. pr. år (0.1 mio. årlig leasing)** Stege 2810 redningsbåd på trailer 1992 Vandkap l l. acitet i alt Tabel 5 Modeller for køretøjer og materiel i det operative beredskab *Beløbet angiver den anslået årlige leasingudgift hvis man vælger leasing frem for anlægsbevilling. **Beløbet angiver den anslået årlige leasingudgift hvis man vælger at udtage det enkelte køretøj af brandkontrakten med Falck og selv indkøber dette for at stille det til rådighed for Falck. Dette kræver at Falck accepterer dette, ved genåbningen af nuværende kontrakt med Falck.

19 19 Station Vordingborg udskifter 2 slukningstog i form af en Autosprøjte årgang 1987 og en tankvogn årgang 1996, til en ny tanksprøjte, vognparken opgraderes med en Miljøvognsamt en 4 WD pick-up. Denne udskiftning påbegyndes i Station Stege opgraderes med Hurtig Sluknings Enhed udstyret med en skæreslukker, men henblik på at forbedre udrykningstiden på Øst Vest Møn samt Øst Bogø. Derudover udskiftes Autosprøjten på station Stege med en Tanksprøjte. Højde og klinteredning samt bådberedskabet til vælges fra Vordingborg Brandvæsen. Stationen i Stege uddannes til at være Vordingborg Kommunes specialister i højde og klinteredning, samt at der indrettes et specielt køretøj til dette, hvilket godt kunne være på HSE enheden. Station Vordingborg opgraderes med en større båd, der er mere egnet til formålet, da Station Vordingborg nuværende båd, står for en udskiftning. Station Stege bibeholder deres nuværende bådberedskab. Pris for udskiftning af køretøjer på Station Vordingborg: Anlæg i 2015: 3,6 mio. kr. Alternativ leasing på 0.36 kr. mio. årligt Udvidelse af brandkontrakten med Falck på ca mio. kr. årligt, i forbindelse med udskiftning af køretøjer på station Præstø og Stege. Alt afhængig af udfald af kontraktforhandlinger med Falck. Samlet økonomi giver en forhøjelse på 0,325 mio. på driftsbudget samt en anlægsbevilling på 3,6 mio. Indstilling vedr. køretøjer og materiel: Der udskiftes køretøjer og materiel som beskrevet i tabel 5. E. Vandforsyning Vandforsyningen for Vordingborg Brandvæsen er baseret på automobilsprøjternes vandforråd, og vandtankvogne samt reduceret brandhane netværk. Vordingborg Brandvæsen har fokus på, at få mere vand på hjul i beredskabet i forbindelse med udskiftning af køretøjer. Ved større og længerevarende hændelser med stort vandforbrug, rekvireres assistance i form af vandtankvogne og evt. slangetender/slangegruppe ved naboberedskaber og niveau 3-beredskabet. Der er etableret fast aftale med Næstved Brand og Redning om, at de assistere med slangetender og mobil branddam ved brande, hvor dette er nødvendigt. Der opereres ikke med branddamme, men ved større brande i landområderne kan der hentes slukningsvand ved søer, åer, moser, kyster o. lign. åbne naturlige vandforråd. Vordingborg Brandvæsen er ved at GIS-registrere alle kommunens brandhaner. I forbindelse med dette arbejde, vil der ske udvælgelse af de brandhaner, man fremover ønsker at benytte ud fra vandydelse, geografisk placering samt tilkørselsforhold med tankvogn mv. Der er en løbende dialog med kommunens vandværker om nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse i forbindelse med renovering af vandforsyningsnettet.

20 20 Indstilling vandforsyning: Der indstilles til, at man viderefører den nuværende strategi for vandforsyning med en kombination af brandhaner, tankvogne og løbende dialog med vandværker om nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse i forbindelse med renovering af vandforsyningsnettet. En vigtig brik i målsætningen om, at nedbringe antallet af brandhaner der ikke benyttes, er udskiftning af køretøjer med større vandkapacitet, jf. køretøjsudskiftningsplanen. F. Uddannelse og øvelse Brandmandskab Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskrav er afhængig af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder. En brandmand skal have gennemgået: Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Grunduddannelse Indsats (37 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) Håndtering af tilskadekomne (20 timer) Almindelig fællesuddannelse (17 timer) I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået: Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) Holdlederuddannelse Brand (185 timer) I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. Udover ovenstående kurser skal en indsatsleder have gennemgået: Indsatsleder beredskabsfaglig del(185 timer) Indsatsleder Tværfaglig del (111 timer) Beredskabsstyrelsens krav om ny overgangs uddannelser for indsatsleder. I alt udover brandmandsuddannelsen 518 timer svarende til 14 uger, dvs. sammenlagt er det 20 uger og 2 dage. For både brandfolk og holdledere samt indsatsleder gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får, vedligeholdt deres brandmandsuddannelsen henover en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Derudover har flere af brandfolkene følgende uddannelse/øvelser: Vordingborg Stege Stege Speedbådscertifikat og SRC-Bevis Speedbådscertifikat og SRC-Bevis Højderedning/ Klinte

21 21 Det foreslås, at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser. Det kan f.eks. være temaer som kommunikation, særlige virksomheder, særlige aspekter ved ulykker som f.eks. jording i forbindelse med togulykker mv. Indstilling vedr. uddannelse og øvelser: Det indstilles at Vordingborg Brandvæsen udover de 12 årlige lovpligtige øvelser fra beredskabsstyrelsen har fokus på de specialer brandstationerne råder over. Alle holdleder gennem går kurset holdleder vedligehold, som beredskabsstyrelsen udbyder hvert 5 år. Alle holdleder samles over 2 gange årligt, hvor der udelukkende trænes førsteindsatser på planspil. Beredskabet afholder disse omkostninger, indenfor eget budget, i det omfange dette er muligt. G. Frivillige i redningsberedskabet Der etableres en samarbejdsaftale med kredsen. Da de aktive frivillige er relativt få (pt. ca stk.) etableres en af aftale om mellemkommunalt samarbejde omkring administration og udannelse af de aktive frivillige. Det skal i den sammenhæng nævnes, at en aktiv frivilligenhed er et godt rekrutteringspotentiale for fremtidige deltidsbrandmænd. Indstilling vedr. frivillige: Vordingborg Brandvæsen indstiller, at der sættes fokus på de frivillige samt styrken forsøges at udvidet. Med fokus på indkvartering og forplejning tilføres ekstra midler til den frivillige styrke på budgettet 0,05 mio.kr. H. Indkvartering og forplejning Beredskabslovens 12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Vordingborg Brandvæsen håndterer indkvartering i kommunens skoler og sportshaller og kost gennem kommunens storkøkkener sammen med de frivillige i kommunen. Levering af fornødent udstyr og råvarer sker gennem aftaler med de lokale supermarkeder. På sigt skal Vordingborg Kommunes frivillige står for koordinering og udførelse indkvarterings- og forplejningsopgaven. Kommunens målsætninger er at kunne indkvartere og forpleje ca. 500 personer. Indstilling vedr. indkvartering og forplejning: Målsætning for Vordingborg Brandvæsen er at kunne indkvartere og forpleje 500 personer. I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 6.

22 22 Ressourceforbrug i Opgaver relateret til det operative beredskab årsværk Daglig ledelse fuld- og deltidsansat personale 0,5 årsværk Styring af løsning af serviceopgaver mv. 0,3 årsværk Indkøb bestilling, kontrol mv. 0,2 årsværk Deltagelse i udrykninger herunder varetagelse af funktionen som indsatsleder 0,5 årsværk Øvrig administration og økonomi 0,4 årsværk Øvelser og uddannelse 0,2 årsværk Vandforsyning til brandslukning herunder brandhaner 0,1 årsværk Eksterne møder, uddannelse og Erfa-arbejde 0,1 årsværk Behov i alt 2,3 årsværk Tabel 6: Ressourcebehov forbundet med ledelse og administration af det operative beredskab Indstilling vedr. ressourcer til ledelse og administration af det operative beredskab: Den nuværende bemanding til løsning af de i tabel 6 nævnte opgaver bibeholdes. Se yderligere under punkt Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter A. Forebyggende myndighedsopgaver Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Vordingborg Kommune gennem følgende aktiviteter: Ressourceforbruget forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 7. Lovpligtigt myndighed / forebyggende arbejde: Ledelse, styring, planlægning og administration Lovpligtige brandsyn ca. 400 objekter i alt ca. 300 til syn årligt Brandteknisk byggesagsbehandling af brandfarlige virksomheder, oplag mv. jf. Beredskabsloven ca. 10 årligt Lejlighedstilladelser jf. beredskabsloven ca. 20 årligt Rådgivning af byggemyndigheden i brandtekniske spørgsmål i forhold til bygningsreglementet ca. 50 sager årligt Administration af tilladelser til midlertidige overnatninger ca. 70 årligt Teknisk tilsyn med kommunes skorstensfejervæsen Taktisk forebyggelse, kampagner mv. jf. tabel 8 Administration af sikringsrum og betondækningsgrave mv. Revision og ajourføring af plan for risikobaseret dimensionering samt kommunens beredskabsplan Eksterne møder, uddannelse og ERFA-arbejde Behov i alt Tabel 7: Ressourceforbrug forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver Ressourcebehov i årsværk 0,3 årsværk 0,6 årsværk 0,1 årsværk 0,1 årsværk 0,3 årsværk 0,1 årsværk 0,1 årsværk 0,3 årsværk 0,1 årsværk 0,2 årsværk 0,1 årsværk 2,5 årsværk

23 23 Indstilling vedr. ressourcer til forebyggende myndighedsopgaver: Opgaverne løses forsat primært af beredskabsinspektøren der har det forebyggende myndighedsarbejde som det primære arbejdsområde suppleret af beredskabschefen samt med administrativ bistand fra den administrative medarbejder. Opgaverne prioriteres således at de lovpligtige opgaver har højeste prioritet og kan opgaverne løse når der er mulighed for det. B. Risikobaserede forebyggelsestiltag Blandt de risikokategorier, som risikoanalysen viste, at det kan være relevant at sætte yderligere fokus på forebyggelse indenfor, er det følgende kategorier, som skal prioriteres højest grundet den risiko, som kategorien udgør. Risikokategori Underkate gori i fokus Nuværende forebyggelsestiltag Forslag til yderligere forebyggelsestiltag Naturbrand Ingen Informationskampagne omkring afbrænding af Sct. Hans bål. Informationskampagne omkring brugen af åben ild i naturen i sommermånederne. Brand i Container / affald Fokus på brandsikkerhed ved juletid via lokalpressen Fokus på brandsikkerhed ved juletid via lokalpressen, samt sociale media på internettet( Twitter / Facebook el. lignede Risikokategori Underkat egori i fokus Nuværende forebyggelsestiltag Forslag til yderligere forebyggelsestiltag Redn- Drukneulyk ker Fokus på badesikkerhed via lokalpressen, samt sociale media på internettet( Twitter / Facebook el. ligende. Kampagen Badeballade udarbejdet af Rådet for større Badesikkerhed Bygn.brand- Gård Ingen Forbyggende besøg på kommunes 20 største landbrug, hvor fokus er på brandsikkerheden. Bygn.brand- Industri Lovpligtigt årligt / to årligt brandsyn Øget fokus brandsikring og værdigsikring via årlige besøg samt fokus på uddannelse af medarbejderen i brandsikring.

24 24 Fokus på bedre brandsikkerhed, ved fremtidige brandsyn. Bygn.brand- Institution Lovpligtigt årligt brandsyn Øget fokus brandsikring og værdigsikring via årlige besøg samt fokus på uddannelse af medarbejderen i brandsikring. Brand- Landbrugsr edskaber Ingen Informationskampagne om at undgå høstbrande rettet mod landbruget i kommunen Forurening- Oliefilm på vand Ingen Øvelser omkring Olieforurening på åbent vand med SOK Miljøvagten BRS samt Kommunes krisestab. Tabel 8: Fokusområder for forebyggelsestiltag Indstilling vedr. risikobaserede forebyggelsestiltag: Det foreslås, at de risikobaserede forebyggelsestiltag tematiseres, så der gennemføres tiltag ud fra følgende prioritering: Kampagner omkring brandsikkerhed i naturen, ved juletid, undgå høstbrande samt badesikkerhed mv. Planlægning og Deltagelse i kampagner om brandsikkerhed rettet med børn fx uge 40 kampagnen. Øget fokus på udannelse af medarbejdere i elementær brandbekæmpelse og forebyggelse af brand og ulykker ved brandsyn. Frivillige brandforebyggende besøg på kommens 20 største landbrugsejendomme Planlægning og gennemførelsen ag stabsøvelser omkring større olieforurening af kyststrækninger samt drikkevandsforurening mv. 5.3 Samlet administrativt ressourcebehov I dag er det samlede ressourcebehov fordelt således: Ressourceområde Årsværk Overordnet ledelse, strategi, udvikling, økonomistyring, personalestyring samt servicering af det politiske niveau mv. Eksterne møder, uddannelse og ERFA-arbejde Drift, administration og ledelse af det operative beredskab 1,0 årsværk 2,3 årsværk

25 25 Varetagelse af det af de forebyggende myndighedsopgaver Ressourcer til taktisk forebyggelse og risikobaseret forebyggelsestiltag (i dag 0 årsværk) Ressourcebehov i alt forslået fremtidigt 2,2 årsværk vurderet til 0,3 årsværk 5,8 årsværk Der er ansat 4 årsværk i ledelsen og administration: 1 Beredskabschef. 1 Beredskabsinspektør operativ leder. 1 Beredskabsinspektør myndighed / forebyggelse samt uddannelse/øvelser. 1 Administrativ medarbejder sekretariat, løn / personalestyring samt økonomistyring. Der er således en forskel på 1,8 årsværk mellem ressourcebehovet fremover og de reelle ressourcer. Hvis der ikke gennemføres risikobaserede forebyggelsestiltag (estimeret til 0,3 årsværk), er ressourcebehovet 5,5. De manglende ressourcer på ca. 1,5 årsværk dækkes i dag af de 4 fastansatte mestre på dagtjeneste som delvis deltager i løsningen af disse opgaver. Indstilling vedr. ressourcebehov til administration, drift og ledelse: Den nuværende normering bibeholdes og ressourcer til taktisk forebyggelse og risikobaseret forebyggelsestiltag (vurderet til 0,3 årsværk) søges tilvejebragt ned hjælp fra de 4 fastansatte mestre. 5.4 Serviceopgaver, som løses og kunne løses af redningsberedskabet Udover organisering af det operative og forebyggende beredskab, skal serviceopgaver, som løses og som kunne løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Det operative beredskab løser, udover de akutte udrykninger til brand, miljø og redning, øvelser mv., i dag en række serviceopgaver, som er: Vagtcentraldrift herunder opkobling af og servicering af ABA alarmer, AIA alarmer, tekniske alarmer, mv. Videoovervågning mv. Kørsel til indbrudsalarmer. Assistance til hjemmeplejen fx løft af ældre borger mv. Eftersyn af slukningsmateriel i kommunens bygninger mv. Afholdelse af kurser og udannelse i førstehjælp, brandbekæmpelse mv. Materieludlejning pumper, slanger, affugtere mv. Værksted / servicecenter for kommunens bilpark (godkendt leverandør af Leaseplan) Ovenstående opgaver løses i vid udstrækning af de 4 fastansatte brandmestre på dagtjeneste. 1 ud af de 4 årsværk er pt. afgivet til vagtcentralen hos Næstved Brand & Redning, som betaling for varetagelse af vagtcentralfunktionen uden for normal arbejdstid.

26 26 De nævnte serviceopgaver løses i dag således i synergi med det operative beredskab. Således styrkes bemandingen på udrykningen i dagtimerne inden for normal arbejdstid, hvor det svært for de deltidsansatte brandfolk at møde på grund at deres fuldtidsbeskæftigelse. Ordningen kan udvides i takt med der evt. tilgår opgaver til brandvæsnet der kan løses i synergi med løsningen af de operative opgaver. Ordningen kunne evt. udvides enten i kommunalt regi eller evt. i samarbejde med fx Falck hvor man kunne fx forstille sig en model hvor Falck købte en del af arbejdstiden tilbage til løsning af egne opgaver. Lignede løsninger er i dag anvendt i andre kommuner.

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014... 3 4. IDV

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere