Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED BRANDVÆSEN...8 FIGUR 1: ORGANISATIONSDIAGRAM FOR RINGSTED BRANDVÆSEN...12 TABEL 9: FOKUSOMRÅDER FOR FOREBYGGELSESTILTAG STYRING OG OPFØLGNING PÅ RISIKOBASERET REDNINGSBEREDSKAB...23 Vedlagt: 1) Bilag A: Udrykningssammensætninger 2) Oplæg til serviceniveau 3) Delrapport 1: Risikoidentifikation 4) Delrapport 2: Risikoanalyse 2

3 1. Formål og baggrund Denne plan har til formål at beskrive redningsberedskabet i Ringsted Kommune, som det kommer til at se ud baseret på det politisk fastlagte serviceniveau for Ringsted Brandvæsen fra 2012 og frem. Planen tager udgangspunkt i arbejdet med risikobaseret dimensionering af Ringsted Brandvæsen, som blev påbegyndt i januar Konkret blev arbejdet gennemført i følgende faser: 1. Risikoidentifikation (januar juni 2010) 2. Risikoanalyse (juni december 2010) 3. Udarbejdelse af oplæg til serviceniveau (december 2010 februar 2011) 4. Beredskabskommissions behandling af forslag til opbygning af det fremtidige beredskab (maj 2011) 5. Udarbejdelse af nærværende planudkast (maj juni 2011) Herefter sendes planudkastet til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter planudkastet behandles i byrådet og der udarbejdes den endelige plan, som indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Forarbejdet og processen, der har ført til dette planudkast har været omfattende og er dokumenteret i de vedlagte delrapporter og tilhørende bilag, hvor interesserede kan få yderligere indblik i den bagvedliggende proces. 1.1 Opbygning af oplæg til serviceniveau Planudkastet er opbygget af følgende overordnede afsnit: 1) Ringsted Kommunes risikoprofil 2) Opbygning af Ringsted Brandvæsen i form af: a. Overordnet organisation b. Operativt beredskab c. Forebyggende aktiviteter d. Serviceopgaver, som skal løses af redningsberedskabet. 3) Styring og opfølgning på risikobaseret redningsberedskab 3

4 2. Risikoprofil af Ringsted Kommune Ringsted Kommune har ca indbyggere fordelt på Ringsted 295 km Risikoobjekter De største risikoobjekter i Ringsted Kommune er: Kort 1: Kort over Ringsted Kommune Indsæt oplistede risikoobjekter fra oplæg til serviceniveau. Kan være som f.eks. Virksomheder i form af Danish Crown (ammoniakoplag), Supergros (højlager), Ringsted Halmvarmeværk Uddannelsesinstitutioner i form af ZBC Ringsted (fagskole med skolehjem). Kulturelle værdier i form af Sporvejsmuseet, Skjoldenæsholm, Ringsted Museum, Sct. Bendts kirke. Større forsamlingssteder i form af Ringsted hallerne, Ringsted Kongrescenter, Sørup Herregård. Trafikinfrastruktur i form af Vestmotorvejen, Indfaldsvejene til Ringsted, Jernbanen. Steder med mange dyr i form af Havrebjergvej 53, - Svinehold > 500 søer & 5000 slagtesvin og smågrise. Særlige arrangementer i form af Ringsted Festival og Ringsted Natten, Ringsted Byfest. Oversvømmelsestruede trafikale knudepunkter og boligområder, som bliver oversvømmet ved store mængder af regn. Derudover er der parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger på over 3. sal samt landområder med stråtækte ejendomme. Det påregnes samtidigt, at der vil ske ændring i benyttelse 4

5 af kommunens 3 store søer, der betyder en øget risiko for ulykker ved aktiviteter på søerne. Desuden dukker der flere mindre søer op i nye boligområder, hvor uheld også kan ske. 2.2 Omfang og typen af udrykninger i Ringsted Kommune Der har i perioden været 181 udrykninger pr. år i snit i Ringsted Brandvæsens område svarende til 0,49 udrykning pr. døgn. Ringsteds område ligger på niveau med landsgennemsnittet. Fordeling på reelle, blinde og falske Udrykningerne i Ringsted Kommune fordeler sig med 67 % som reelle alarmer og 33 % som blinde og falske. Det adskiller sig ikke fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor der ligeledes er 67 % er reelle alarmer og 33 % blinde og falske alarmer. RINGSTEDs område Landplan Region Alarmtype I alt % % % I alt Reelle Blinde Falske Tabel 1: Udrykninger fordelt på alarmtype Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Alarmtype Brand Redning Miljø Reelle i alt Tabel 2: Udrykninger fordelt på opgavetype Det svarer til, at der er en reel brandopgave 7,6 gange om måneden, en miljøopgave 1,3 gange om måneden og en redningsopgave 1,4 gange om måneden. 5

6 Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: ABA-alarmer: 27,8 % af udrykningerne i Ringsted Kommune mod landsgennemsnit på 32,08 %. Bygningsbrande 21,9 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (5,6 %), etageejendom (3,4 %) og mindre brand (2,7 %), mens resten ligger jævnt fordelt på underkategorierne. Fordeling på måneder Antal udrykninger svinger fra 7 op til 27 udrykninger pr. måned og topper i januar, juni og august måneder. Dette passer generelt med sæsonen for nytårs- og skorstensbrande i januar og henholdsvis starten og slutningen på ferietrafikken i juni og august måneder. Fordeling på ugedage Der er i snit 103,4 udrykninger pr. ugedag på de fire år svarende til 25,9 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på fredage, formentlig på grund af kombinationen af myldretidstrafik og weekendtrafikken mod Fyn og Jylland. Fordeling på tid på døgnet Der er i snit 30 udrykninger pr. døgntime på de fire år. Antallet af udrykninger er højest fra kl. 14 til kl. 22 med et lille dyk kl. 18. Jul og nytår I julen (23/12 kl. 18 til 27/12 kl. 18, 4 døgn) har der i den fireårige periode været 5 udrykninger, hvilket er godt 1 udrykning i snit pr. døgn. Omkring nytår (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12, 1 døgn) har der i den fireårige periode været 7 udrykninger, hvilket er knap 2 udrykninger i snit pr. døgn, hvilket er 4 gange så højt som niveauet for et normaldøgn. Samtidige hændelser Der er i alt 13 gange svarende til 3 gange pr. år i snit, hvor der har været samtidige udrykninger. Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 8 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt assistance fra henholdsvis niveau 1 (andre kommuners redningsberedskaber) 5 gange og niveau 3 (det statslige redningsberedskab) 5 gange. Et par af assistancerne fra niveau 1 og 3 har været til samme opgave. Assistancerne har været i forbindelse med 7 brande og 1 miljøopgave. 6

7 2.2 Geografisk placering af udrykninger i RINGSTED Kommune Kort 1 viser udrykninger i , i alt 724, kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = Redning Grøn = Miljø Grå = blinde og falske alarmer Blå = diverse Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Kort 1: Udrykninger ) Brandopgaver forekommer mest i Ringsted by. 2) Miljøopgaver forekommer mest i Ringsted by og på motorvejen. 3) Redningsopgaver forekommer mest i den sydlige del af byen. 4) Blinde alarmer forekommer i Ringsted by. 7

8 3. Fremtidigt serviceniveau for Ringsted Brandvæsen 3.1 Processen bag fastlæggelse af serviceniveau På basis af risikoidentifikationen og risikoanalysen fik Ringsted Kommunes beredskabskommission og direktion forelagt en række modeller for det fremtidige beredskab i Ringsted Kommune inden for hvert af følgende elementer Opbygning af det operative beredskab 1. Stationsplacering og udrykningstider 2. Indsatslederfunktionen 3. Bemandingsniveau 4. Køretøjer og materiel 5. Vandforsyning 6. Uddannelse og øvelse 7. Frivillige 8. Indkvartering og forplejning 9. Ledelse og administration af det operative beredskab 2. Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter 1. Forebyggende myndighedsopgaver 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag 3. Samlede administrative ressourcer 4. Serviceopgaver Efter drøftelser indstiller beredskabskommissionen følgende: 1. Opbygning af det operative beredskab a. Stationsplacering og udrykningstider: Det indstilles, at brandstationen forbliver lokalt i den sydlige del af Ringsted bymidte. Afgangstiderne må ikke overstige 5 minutter jf. lovkrav, men det anbefales, at afgangstiderne nedsættes med 4 minutter, for tilsvarende at kunne dække hele kommunen 4 minutter hurtigere. Det indstilles at kravet til udrykningstiderne er følgende: 10 minutter = Ringsted by 15 minutter = Ringsted/Benløse samt de større landsbyer 20 minutter = Resten af dækningsområdet Der lægges op til, at min. 95 % af udrykningerne overholder ovennævnte udrykningstider, hvilket svarer til, at der maks. er 10 udrykninger pr. år der ligger over disse tider. 1 Interesserede kan se de forskellige modeller i Oplæg til serviceniveau. 8

9 b. Indsatslederfunktionen: Det indstilles at der er 3 indsatsledere i Ringsted Brandvæsen, som alle er fuldtidsansatte i brandvæsnet. Samtidig indstilles det, at der er mindst en uddannet indsatsleder, ud over de tre faste, som kan indgå som afløser. c. Bemandingsniveau: I hverdage mellem 6-18, køres der indenfor 1 minut med et mandskab på 1+3, der er fast på stationen. Samtidigt tilkaldes deltidsmandskab, der skal kunne køre med 1+5 indenfor 5 minutter. Efter kl. 18 på hverdage og hele døgnet i weekender og helligdage, dækkes udrykningen alene med deltidsmandskab, der kan køre med 1+7, altså som den nuværende bemanding. Modellen tager højde for at det er svært at få deltidsbrandfolk. De 4 personer der er fast på stationen, løser diverse stationsopgaver 2 og kan med fordel løse en del andre kommunale opgaver og dermed vil prisen for det faste mandskab spares andre steder i kommunen. d. Køretøjer og materiel: Det indstilles, at der vælges model A. Det indstilles ligeledes, at ingen primære udrykningskøretøjer(sprøjter, tankvogne, stiger, pionervogne) overskrider 25 års alderen. Modellen er nærmere beskrevet på side Se bilag 3: Opgaveportefølje for dag-beredskab. 9

10 e. Vandforsyning: Det indstilles at vandforsyningen fortsat er baseret på vandkapaciteten på udrykningskøretøjerne, samt udvalgte centralt placerede kraftfulde brandhaner (vandydelse på 800 l/min eller mere). f. Uddannelse og øvelse: Det indstilles, at der udover de 12 årlige lovpligtige øvelser (24 timer pr. mand), indlægges yderligere 36 timer årligt pr. mand, svarende til 12 ekstra øvelser pr. år, til vedligehold af mandskabets kendskab til redning i højder, arbejde på vand og kemikalieøvelser. g. Frivillige: Det indstilles at Ringsted Brandvæsen bibeholder en frivilligstyrke på 30 m/k, der uddannes til at indgå som et supplement til det daglige beredskab og derfor uddannes til at løse de opgaver, der følger de forpligtelser. Ligeledes bibeholdes deres kompetence indenfor nødbehandling, så Ringsted Brandvæsen er repræsenteret ved festivaler og andre arrangementer hvor synlighed er en fordel også i forbindelse med hvervning af flere brandfolk til beredskabet. h. Indkvartering og forplejning: Det indstilles at Ringsted Kommune kan indkvartere og forpleje 300 personer, svarende til antallet af passagerer i en togstamme. i. Ledelse og administration af det operative beredskab: Se under punkt Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter a. Forebyggende myndighedsopgaver : Se under punkt 3. 10

11 b. Risikobaserede forebyggelsestiltag : Det indstilles at der udføres forebyggelsestiltag ud fra følgende prioritering: Kurser på kommunale institutioner i brand- og førstehjælp Kurser på virksomheder og i større indkøbscentre i brand- og førstehjælp Foredrag for personale og brugere, de steder hvor der er ABA-anlæg Målrettede informationskampagner for private, både i brandforebyggelse og i forhold i trafikken. Det indebærer at der afsættes ressourcer, der svarer til 0,5 årsværk. I dag er der aktuelt 5½ årsværk ansat. Se også side Samlede administrative ressourcer: Det nuværende behov er: Ressourcer til drift, administration og ledelse af det operative beredskab Ressourcer til varetagelse af de forebyggende myndighedsopgaver Ressourcer til varetagelse af de risikobaserede forebyggelsestiltag Ressourcer i alt 3,25 årsværk 3,25 årsværk 0,5 årsværk 7 årsværk Tabel 3: Opdeling af opgaver i årsværk 4. Serviceopgaver: Udover organisering af det operative og forebyggende beredskab, skal serviceopgaver, som løses og som kunne løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Det operative beredskab løser, udover de akutte udrykninger til brand, miljø og redning, øvelser mv., i dag en række serviceopgaver, som er: Fyldning af trykflasker, vedligeholdelse af masker og vask af slanger Eftersyn af brandmateriel på kommunale institutioner Besøg på brandstation af kommunale institutioner og private virksomheder Vagtcentralfunktioner (udkald af brandfolk, ABA, AVA, AIA) Varetagelse af miljøberedskab, mindre spild af kendt stof Udlån af beredskabsmateriel Kørsel til tyverialarmer 11

12 De valgte modeller beskrives i detaljer i det følgende, da de udgør rammerne for det fremtidige brandvæsen i Ringsted Kommune. Det understreges, at serviceniveauet først ligger endeligt fast, når planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende godkendt i byrådet. 3.2 Opbygning af Ringsted Brandvæsen Modellen for serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, som beskrives hver for sig i det følgende: a. Overordnet organisation b. Operativt beredskab, herunder station, udrykningstider, indsatsledelse, bemandingsniveau, udrykningssammensætninger, køretøjer og materiel, vandforsyning, øvelse og uddannelse, frivillige, indkvartering og forplejning og ledelse og administration af det operative beredskab c. Forebyggende aktiviteter, herunder myndighedsopgaver og risikobaserede forebyggelsestiltag d. Serviceopgaver Overordnet organisation Ringsted Brandvæsen organisation ser således ud: Beredskabskommissionen Ledelse og stab Forebyggende beredskab Brandsyn, byggesagsbehandling, kursusvirksomhed m.v. Operativt Beredskab Brandslukning, redning, Brandmandskab og frivillige Figur 1: Organisationsdiagram for Ringsted Brandvæsen 12

13 3.2.2 Operativt beredskab 1. Stationsplacering og udrykningstider Der er et fokusområde omkring Skjoldenæsholm, der ligger udenfor 20 minutters zonen. Ud fra en brandstations placering på Køgevej eller syd derfor, i centrum af Ringsted by, er Ringsted by dækket indenfor 8 minutter og nærmeste omegn indenfor 10 minutter (grøn zone). Størstedelen af Ringsted Kommune udenfor bymidten, dækkes med en udrykningstid indenfor 15 minutter fra alarm er modtaget (gul zone). Resten af Ringsted Kommune dækkes indenfor 20 minutter (rød zone) dog med undtagelse af Skjoldenæsholm hvor udrykningstiden kan være højere end 20 minutter ved ufarbar veje (sne og meget trafik). Kort 2: Udrykningstider i Ringsted Kommune Der er specielt et område, hvor udrykningstiden er i fokus. Det er Skjoldenæsholm pga. sporvejsmuseet og kursuscenter. Der er en høj udrykningstid pga. smalle køreveje og at det ligger i det nordlige yderområde af kommunen. En mulighed for at mindske udrykningstiden, er at nedsætte afgangstiden til et 1-minutsberedskab. 2. Indsatsledelse Indsatslederen er Ringsted Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås en viden og kendskab til risikoobjekter og hændelser i kommunen, som er vigtig viden i forhold til at varetagelse af kommunens forebyggende opgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. På den anden side opbygges der viden om disse risikoobjekter gennem varetagelsen af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. 13

14 Det tilrådes derfor, at der er overlap mellem dem, der varetager indsatslederfunktionen og dem, der varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i kommunen med henblik på at sikre videnoverførsel mellem og styrke begge områder. Det opnås ved at lade medarbejdere, som varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i Ringsted Brandvæsens område indgå i indsatsledervagten. For at opretholde en faglig kvalitet, skal alle indsatsledere uddannes og efteruddannes i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens anbefalinger og retningslinier. Udover at køre med på 112 og ABA-udkald, kører indsatslederen til tyverialarmer, overfaldsalarmer samt besvarer telefonopkald fra kommunen, borgere, politiet, specielt udenfor kommunens normale telefontid. I dag er der 2 fastansatte indsatsledere. 3. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger Ringsted Brandvæsens områdes operative beredskab er hovedsageligt baseret på 5-minutsberedskab 3, dvs. brandfolk på tilkald, som skal kunne møde på station og afgå derfra i brandkøretøjerne inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Det indebærer, at brandfolkene skal rekrutteres blandt folk, der bor eller arbejder tæt på stationen. Det er generelt sværere og sværere at rekruttere brandfolk på tilkald i Danmark som helhed, især brandfolk, som kan være på tilkald i dagtimerne på hverdage og det gør sig også gældende for Ringsted Brandvæsens område. Alternative løsninger til at håndtere denne problemstilling er f.eks.: Målrettede rekrutteringstiltag: Blivbrandmand.nu kampagnen, Ringsted Natten etc. Brandfolk på fuldtid, dvs. brandfolk, som opholder sig på stationen eller på en kommunal arbejdsplads og som kan afgå straks alarmen er modtaget, dvs. udgøre en del af 1-minutsberedskabet. Jo flere brandfolk, der indgår i 1-minutsberedskabet, jo færre brandfolk på tilkald er der behov for. (Mandskabsmodel 3, 4 og 5) Risikoanalysen peger på at, at følgende modeller for opbygning af det daglige beredskab kan udgøre et forsvarligt og effektivt dagligt beredskab. Konkrete udrykningssammensætninger ud fra 112-picklistens meldingskoder vedlægges som bilag A. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Udover Ringsted Brandvæsens eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, 3 Se yderligere om sammensætning af bemanding under punkt C. Bemandingsniveau. 14

15 stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærvedliggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Der skal dog ydes vederlag for udgifter i forbindelse med denne mellemkommunale assistance, medmindre der er indgået en anden aftale herom. Overordnet set har Ringsted Brandvæsen mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det Det daglige beredskab i Ringsted, Nærmeste kommuner: minutter daglige beredskab evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærvedliggende kommuner Sorø Næstved Køge Fakse/Haslev Niveau 2: Assisterer ved større brand-, Lejre Syd Nærmeste støttepunkt: Støttepunkter rednings- og forureningsopgaver end hvad det daglige beredskab kan Beredskabsstyrelsen Næstved min. håndtere. Assistance ydes vederlagsfrit. Støttepunkt Greve 1 time Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Nærmeste: Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved og Frivilligcenter min. Assistance ydes vederlagsfrit. i Hedehusene Tabel 4: Assistancemuligheder ved større hændelser De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Ringsted Kommune. 15

16 4. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og materiel, som Ringsted Brandvæsen råder over pt. og med det nye serviceniveau. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Køretøjer Pt. Model A Autosprøjter 2 1 m/let frigørelse Tanksprøjter 1 Tankvogne 2 2 Pionervogne 1 m/let og tung frigørelse 1 m/let og tung frigørelse Slangetendere 1 Udgår Multivogne ekstra Stige/lift 32 meter 1 18 meter påhængsstige 1 Udgår Indsatsledervogne 1 1 ISL/bagvagt Miljøvogn Båd Skiltetrailer 1 1 ISL/KOM 1 ISL/bagvagt 1 Miljøvogn Servicevagt bil 1 Udgår Mandskabsvogn 1 1 Ladvogn redningsbåd Påhængspumper Fox-pumper Dykpumper l/min l/min l/min Renseplads 1 1 Springpude 1 1 Samlet vandkapacitet liter liter Tabel 5: Køretøjer og materiel i det operative beredskab 16

17 Der indsættes tanksprøjte, en drejestige/lift, en automobilsprøjte der opgraderes med let frigørelsesværktøj, slangetenderen og 18 meter påhængsstigen udfases. Der indsættes en skiltetrailer til egen sikkerhed, samt opbygges en specifik miljøvogn, der kan løse alle miljøindsatser i forhold til afspærring, afdækning, stopning af udstrømning samt opsamling. Den ene udfasede tankvogn placeres som supplerende vandforsyning og kan ved behov frembringes af vagtfrit mandskab eller frivillige. Dette giver en forøgelse af vandkapaciteten på liter i forhold til den nuværende kapacitet. Den ene indsatsledervogn opgraderes, så den kan benyttes som kommunikationsvogn, til større opgaver, hvor der er behov for ekstra kommunikationspersonale. Opgaven til kommunikation kan løses ved tilkald af frivillige. Vagtbilen udskiftes til en ekstra multivogn, så vognen kan benyttes til flere opgaver også i en udrykningssituation, da ikke-akut materiel bliver placeret i pakninger, der kan placeres i multivognene, afhængig af opgaven. Denne model giver rationaliseringsgevinster og mulighed for at køre med en differentieret udrykningssammensætning. Der er ekstra vand med i 1. udrykningen, hvilket betyder at man fremadrettet prioriterer færre brandhaner i Ringsted Kommune, men med en strategisk placering. 5. Vandforsyning Vandforsyningen i Ringsted Kommune er baseret på dels vandkapacitet på udrykningskøretøjer og dels på enkelte kraftfulde brandhaner (vandydelse på 800 l/min eller mere), placeret centralt, rundt omkring i kommunen. Det indebærer, at brandhaner der ikke har den fornødne ydelse udfases. 6. Uddannelse og øvelser Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskrav er afhængig af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder. En brandmand skal have gennemgået: 1. Grundkursus i førstehjælp (12 timer) 2. Grunduddannelse Indsats (74 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået: 1. Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) 2. Holdlederuddannelse Brand (185 timer) 17

18 I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. For både brandfolk og holdledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får, vedligeholdt deres brandmandsuddannelsen henover en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Det foreslås, at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser. Det kan f.eks. være temaer som kommunikation, særlige virksomheder, særlige aspekter ved ulykker som f.eks. jording i forbindelse med togulykker mv. Der lægges timer ind til rutinering og vedligehold af det specialiseret udstyr og de køretøjer, som i fremtiden bliver en større del af brandvæsnet. 7. Frivillige Ringsted Brandvæsen har i dag ca. 30 frivillige tilknyttet beredskabet. De frivillige er primært uddannet til at kunne indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte i Ringsted Kommune, men modtager også undervisning indenfor redning, kommunikation og nødbehandling, således at de kan indgå som et supplement til det daglige beredskab. Frivilligdelen af Ringsted Brandvæsen gennemfører primært uddannelse og øvelser i hverdagen, som for en vis procentdel, bliver dækket af Beredskabsstyrelsen. Frivillige vil fremover blive benyttet til entreprenøropgaver som mindre forureninger af kendt stof, stormskader, samarittervagter, supplerende vandforsyning, belysningsopgaver, eftersøgninger, kommunikationsopgaver og supplerende mandskab til brandfolkene ved større og længerevarende indsatser. Indkvartering og forplejning Beredskabslovens 12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Ringsted Brandvæsen håndterer dette gennem aftaler med bl.a. plejecenteret KLC mht. lokalitet og mulighed for madlavning, samt de frivillige, som tidligere beskrevet. 8. Drift, ledelse og administration af det operative beredskab Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 6. 18

19 Opgaver relateret til det operative beredskab Ledelse af operativt personale Kontrol af dataregistrering i ODIN Indsatsledervagt og deltagelse i indsatsledermøder Administration af brandhaner, kontrol, bestilling m.v. Drift af SINE-kontrolrum samt procedurer Kompetenceudvikling Administration af det frivillige beredskab Drift af bygninger, køretøjer og materiel Undervisningsaktiviteter Forbrug i alt Ressourceforbrug pr. år 0,5 mandår 0,1 mandår 0,25 mandår 0,15 mandår 0,05 mandår 0,15 mandår 0,05 mandår 0,8 mandeår 1,2 mandeår 3,25 mandår Tabel 6: Ressourcebehov forbundet med ledelse og administration af det operative beredskab Forebyggende aktiviteter 1. Forebyggende myndighedsopgaver Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Ringsted Brandvæsen gennem følgende aktiviteter: Ressourcebehovet forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 7 og de administrative opgaver i tabel 8. 19

20 Forebyggende Opgave Brandsyn i alt ca. 173 stk. samt opfølgning Brandteknisk byggesagsbehandling Sagsbehandling iht. Byggeloven Fyrværkeritilladelser/anmeldelser Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 100 stk. Myndighedstilladelser af arrangementer Revision af den risikobaserede dimensionering Forbrug i alt Ressourceforbrug i årsværk 0,5 mandår 0,35 mandår 0,5 mandår 0,2 mandår 0,1 mandår 0,2 mandår 0,05 mandår 1,90 mandår Tabel 7: Ressourcebehov forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver Administrativ Opgave Ressourceforbrug i årsværk Kommunal beredskabsplan 0,1 mandår Løbende opdatering af hjemmeside (billeder og tekst) 0,1 mandår Beredskabskommissionsmøder/forberedelse m.v. 0,05 mandår Administration (budget, økonomistyring, regninger, mails mv.) 1,0 mandår Afholdelse af interne møder i forvaltningen 0,1 mandår Forbrug i alt 1,35 mandår Tabel 8: Ressourcebehov forbundet med varetagelse af de administrative opgaver 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag Blandt de risikokategorier, som risikoanalysen viste, at det kan være relevant at sætte yderligere fokus på forebyggelse indenfor, er det følgende kategorier, som skal prioriteres højest grundet den risiko, som kategorien udgør (forebyggelsestiltag med højeste prioritet markeret med fed): 20

21 Risikokategori Omfang af hændelser (antal og % ) Underkategori i fokus Nuværende forebyggelsestiltag Forslag til yderligere forebyggelsestiltag 1. Privat beboelse 84 stk. = 12,1 % 1. og 3. Etagebyggeri, villaer og rækkehuse Normal information til borgere Yderligere information via foldere Foredrag Åbent hus arrangementer 1. Privat beboelse 38 stk. = 5,2 % Skorstens-bran de 1. og 3. Etagebyggeri, villaer og rækkehuse Normal information til borgere Information via skorstensfejere Samarbejde med skorstensfejere Sæson præget information via hjemmeside, kommunens information via aviser. 1. Privat beboelse 10 stk. = 1,4 % 4. Kolonihavehuse Normal information til borgere Specielle henvendelser til kolonihave-foreninger, opslag, foredrag m.v. 2. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer 204 stk. = 27,8 % ABA-alarmer 5. Indkøbscentre og butikker Information til ejere og brugere Brandsyn Vejledende besøg Brandkurser Foredrag 3. Steder med mange mennesker med natophold 10 stk. = 1,4 % 1. Plejeinstitutioner Brandsyn Beredskabsplanlægning Brandkurser Foredrag 6. Steder med mange dyr 17 stk. = 2,3 % 1. Rideskoler 2. Landbrug med dyrehold Normal information til borgere Information målrettet til rideskoler Foldere, brochurer Vejledende besøg 12. Trafikinfra-struktu r 142 stk. = 19,4 % 2. Privattrafik Samarbejde med politiet og vejdirektoratet Landsdækkende og lokale kampagner Samarbejde med køreskoler om foredrag Tabel 9: Fokusområder for forebyggelsestiltag 21

22 Siden den oprindelige plan blev godkendt i 2008, er der ikke sket yderligere skridt på det forebyggelsesmæssige område, hvorfor hovedparten af de tiltag der var lagt op til dengang, umiddelbart kan overføres til det ny plan. Forebyggelse er sund fornuft sat i system. Målet med kommunens risikostyring og forsikringspolitik er: at sikre kommunens ansatte og borgere mod skader, som kan undgås ved omtanke og hensigtsmæssig udførelse og tilrettelæggelse af arbejdet at sikre kommunen med uundgåelige tag og driftsforstyrrelser i relation til bygninger, anlæg, driftsudstyr, inventar og økonomiske midler. Indenfor brandvæsenets sikres dette ved at opprioritere indsatsen i forbindelse med undervisning i brand og førstehjælp. Der er derfor lavet en plan for øget gennemførelse af forebyggelseskurser på såvel kommunale institutioner som lokale virksomheder. Succeskriterierne er at samtlige kommunens institutioners personale har gennemført brand- og førstehjælpskurser indenfor en 4-årig periode Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet Det operative beredskab kan løse en række opgaver i dagtimerne, som ville understøtte, at man ansatte brandfolk i tilknytning til stationen i dagtimerne på hverdage. Der er således tale om opgaver, som brandfolkene ville kunne løse, når de ikke var på udrykning. Det skulle være opgaver, som Ringsted Kommune løste i samarbejde med den øvrige kommunale organisation i de tilfælde, hvor en sådan opgaveløsning skaber synergier og hvor der er kommunal interesse herfor. Det kunne være opgaver som: Driftsopgaver i forbindelse med personbefordring. Siddende personbefordring af kommunens ansatte samt børn i skoler og daginstitutioner i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst i arbejdstiden. Assistance til fjernelse af træer mv. fra kommunale veje ifm. stormskader, oversvømmelser etc. Hjælp med løft for hjemmeplejen Vagtrundering i kommunale bygninger Medvirken ved forskellige kørselsarrangementer Driftsopgaver i forbindelse med vandforsyning Driftsopgaver i forbindelse med andre forvaltningers materiel, køretøjer og bygninger 22

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere