Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 1 - Risikoidentifikation"

Transkript

1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION KATEGORISERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI KATEGOSERING AF RISICI INDSAMLING AF INFORMATION OM RISICI OG INDDRAGELSE AF RELEVANTE PERSONER UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE UDRYKNINGSSTATISTIK FOR FREDENSBORG KOMMUNE OG HELSINGØR KOMMUNE KORT TIL AT GIVE OVERBLIK OVER UDRYKNINGER RESULTATER FRA RISIKOIDENTIFIKATIONEN Bilag: 1: Udrykningsanalyse i form af udrykningsstatistik og GIS-kort (desuden fremgår oversigt over identificerede risikoobjekter af bilag 2.1 til delrapport 2). 2

3 1. Formål med risikoidentifikation Risikoidentifikationen har til formål at afdække, dokumentere og skabe overblik over risici i Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde - Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner. Risikoidentifikationen sigter mod at kortlægge så mange risici som muligt, hvorimod den næste fase, risikoanalysen, indeholder en prioritering af disse risici og evt. frasortering af visse risici. 2. Forløb for arbejdet med risikoidentifikation Risikoidentifikationsfasen er blevet gennemført i perioden januar-april måned 2015 i form af følgende aktiviteter: 1. Kategorisering og identifikation af risici, hvor kommunens risici er blevet grupperet i hoved- og underkategorier og der er indsamlet information om risici, der er kommet til kommunen, siden risikoidentifikationen sidst blev gennemført. Se mere i afsnit Udarbejdelse af udrykningsanalyse bestående af udrykningsstatistik og GISkortanalyser. Se mere i afsnit Dokumentation af fasen, hvor arbejdets forløb og resultaterne heraf løbende er blevet beskrevet og dokumenteret i form af denne delrapport Kategorisering og identifikation af risici Risikoidentifikationen har taget udgangspunkt i den oversigt, der blev udarbejdet som led i kommunernes tidligere risikobaserede dimensionering inden sammenlægningen af beredskaberne. Herudfra er oversigten så blevet opdateret ud fra de input, der er blevet indsamlet som beskrevet i næste punkt. 3.1 Kategorisering af risici Risici er blevet kategoriseret efter følgende struktur bestående af 12 hovedkategorier med mellem en og seks underkategorier hver især som vist nedenfor. Hovedkategorier Underkategorier 1. Privat beboelse 1. Etagebyggeri 2. Steder med mange 2. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger og nedlagte landbrug 1. Børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO ere, skoler og udd.institutioner 3

4 mennesker i dag- og aftentimer 3. Steder med mange mennesker med natophold 2. Sportshaller og svømmehaller 3. Indkøbscentre og butikker 4. Forsamlings- og spillesteder, større restaurationer, teatre og biografer 1. Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem, hospitaler mv.) 2. Hoteller 4. Kontorbygninger 1. Større kontorbygninger 5. Industri, produktion og lager 6. Trafikinfrastrukt ur 1. Brandfarligt oplag 2. Oplag af kemikalier 3. Radioaktive kilder 4. Fyrværkerioplag 5. Autoværksteder 6. Genbrugsplads 1. Togpassagertrafik 2. Bil- og bustrafik 3. Farligt gods 4. Flytrafik 5. Passagerbådtrafik 7. Kulturværdier 1. Bevaringsværdige og fredede bygninger 2. Museer 8. Naturområder 1. Skov, parker, haver og søer 9. Steder med mange dyr 10. Særlige arrangementer 1. Rideskoler og steder med hestehold 2. Steder med dyrehold 11. Forsyning 1. Elforsyning 1. Udendørs arrangementer 2. Gasforsyning 12. Vejrlig 1. Store mængder af sne, regn mv. Kategorierne har dannet udgangspunkt for identifikationen af risici igennem hele fasen, således at risiciene blev puttet ind i den relevante kategori efterhånden, som de blev identificeret. Se oversigt over identificerede risici i bilag 2.1 (oversigten er gengivet dér, da den anvendes som grundlag for det videre arbejde med risikoanalysen i delrapport 2). 4

5 3.2 Indsamling af information om risici og inddragelse af relevante personer Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: Informationskilder 1. Tekniske forvaltninger og centre i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner. Input vedrørende planlagte udbygninger mv. 2. Miljøafdelinger i kommunerne. Input vedrørende nye risici indenfor landbrug, erhverv og miljø Liste over tilsynspligtige virksomheder Liste over registrerede landbrug 3. Udrykningsrapporter Hvilke typer af uheld sker der? Hvor sker uheld? Hvornår sker uheld? 4. Brandsynsregister Brandsynsobjekter 5. Brandteknisk byggesagsbehandling Hvilke særlige risikoobjekter? Samspil med øvrige kommunale risiko- og handleplaner 6. Beredskabsplanlægning Hvilke særlige risikoobjekter? Samspil med øvrige kommunale risiko- og handleplaner 7. DSB, Banedanmark, Naviair. Scandlines, Helsingør Havn, DSB- First, Railion ( DSB Gods ) Trafikale risici 8. Kulturstyrelsen Kulturelle værdier 9. Statens Institut for Strålebeskyttelse Radioaktive risici 10. Fredensborg Forsyning, Forsyning Helsingør, HMN, DONG Forsyningsmæssige risici 11. Tidligere oversigter over risici Risici identificeret tidligere 12. Vejdirektoratet vedr. planer for Indsats- og tilkørselsplaner i byggefasen 5

6 Helsingørmotorvejen 4. Udarbejdelse af udrykningsanalyse Udrykningsanalysen bestående af udrykningsstatistik samt udrykningskort er blevet brugt til at få overblik over, hvilke hændelser der sker i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner, hvor hyppigt de forekommer og hvor de sker. Bilag 1 indeholder beskrivelse af fremgangsmåde til udarbejdelse af udrykningsanalysen, beskrivelse af datagrundlaget samt statistikkerne og kortene i sin helhed. De vigtigste iagttagelser om kommunernes risikoprofil ud fra udrykningsstatistikken og -kortene er opsummeret i de følgende afsnit. 4.1 Udrykningsstatistik for Nordsjællands brandvæsens samlede nye område Der er udarbejdet udrykningsstatistik på grundlag af udrykningsdata for perioden 1. januar 2012 til 31. januar 2014, i alt tre år. Datagrundlaget består af registreringer foretaget i ODIN af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuners redningsberedskab, som så er trukket ud fra Redningsberedskabets Statistikbank. 1) Overordnet om udrykninger i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød Kommuner (antal om alarmtype). Alle 5 kommuner - sammenligning med regionale tal Alarmtype (Antal) Total % Region H % Reel alarm , ,4 Blind alarm , ,2 Falsk alarm 71 1, ,4 Total , ,0 Der er i gennemsnit 1441 udrykninger pr. år i Nordsjællands Brandvæsens område svarende til 3,95 udrykning pr. døgn. Det svarer afrundet til én alarm pr. 143 indbyggere pr år. Gennemsnittet i Region Hovedstaden er til sammenligning én alarm pr. 115 indbyggere pr. år. Nordsjællands Brandvæsens område har således en lavere alarmhyppighed end regionen som helhed. Udrykningerne i Nordsjællands Brandvæsens samlede slukningsområde fordeler sig på 2251 som reelle alarmer (52,1 %) og 2072 på blinde og falske (47,9 %). Det ligger tæt på 6

7 regionens gennemsnit for samme periode, hvor 50,4 % er reelle alarmer og 49,6 % blinde og falske alarmer. 2) Fordeling på opgavetype De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde i det samlede område: Alle 5 kommuner - med procentvis fordeling Opgave (Antal Total % ) Brand ,0 Redning ,9 Miljø ,8 Andet ,3 Total ,0 Det svarer til, at der i gennemsnit er 14,4 reelle opgaver om ugen fordelt på 8,2 brandopgaver, 2,9 redningsopgaver, 1,7 miljøopgaver og 1,6 andre opgaver om ugen. 3) Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: 1. ABA-alarmer: 44,4 % 2. Bygningsbrand: 9,9 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (3,0 %) 3. Containerbrand: 5,9 %, som primært er container i det fri (3,9 %) 4. Indsatsleder forespørgsel/eftersyn: 5,8 % 5. Transportmidler (brand): 5,0 %, som primært udgøres af bilbrand i det fri (3,2 %) 6. Mindre forurening: 4,8 %, som primært er mindre spild (3,1 %) 7. Redning Andet: 4,8 % 8. Færdselsuheld: 4,1 %, som primært er fastklemte i bil (2,5 %) 9. Naturbrand: 3,7 %, som primært er mindre brand (2,2 %) 4) Fordeling på måneder Antal udrykninger varierer fra 293 til 473 udrykninger i gennemsnit pr. måned i perioden med top i december måned og bund i februar måned. December og oktober har været de travleste måneder, hvilket dog skal ses i lyset af et stort antal alarmer i forbindelse med orkanerne Allan og Bodil i

8 5) Fordeling på ugedage Der er i alt 617 udrykninger pr. ugedag på de tre år svarende til 205 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykningerne ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på hverdage (pga. et højere niveau af blinde alarmer). Antallet af reelle alarmer er således jævnt fordelt på alle ugedage. 6) Fordeling på tid på døgnet Der er i alt 180 udrykninger pr. døgntime på de tre år svarende til 60 udrykninger pr. døgntime pr. år. Antallet af udrykninger er markant lavere i tidsrummet (i gennemsnit 0,08 udrykninger pr. døgntime) end i tidsrummet (i gennemsnit 0,21 udrykninger pr. døgntime). 7) Jul og nytår I julen er der et lidt forhøjet niveau af udrykninger (5,1 udrykninger pr. døgn mod normalen på 3,95 udrykninger). I nytårsdøgnet (31/12 kl. 8 til 1/1 kl. 8) har der i gennemsnit over årene været 18 udrykninger, altså ca. 4,5 gange så mange udrykninger som på et normaldøgn. 8) Samtidige udrykninger Antallet af samtidige udrykninger i de 5 kommuner er opgjort som antallet af alarmer der er indløbet inden sidste køretøj har meldt klar ved foregående alarm. Da der kigges på hele slukningsområdet, som betjenes af 9 brandstationer, vil alarm nr. 2 i langt de fleste tilfælde indløbe i et andet geografisk område end den første. Tallene viser, at der i hele området i gennemsnit forekommer 13,5 samtidige udrykninger pr. måned. I den kommune, hvor der observeres flest samtidige udrykninger (Helsingør), forekommer det i gennemsnit 1,5 gange pr. måned. 9) Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 7 hændelser, hvortil der er kaldt assistance fra nabokommuner (udover de 5 kommuner, der nu indgår i Nordsjællands Brandvæsen) eller Beredskabsstyrelsen. 10) Ydede assistancer Der har i perioden været 4 tilfælde, hvor der har været ydet assistance til andre kommuner end de 5, der indgår i Nordsjællands Brandvæsen. 8

9 4.2 Kort til at give overblik over udrykninger Digitale kort i form af GIS (Geografisk InformationsSystem) er blevet brugt som et centralt værktøj til at få overblik over, hvor i kommunen de forskellige typer af hændelser sker og hvor risikoobjekterne er placeret. De vigtigste iagttagelser om det samlede områdes risikoprofil ud fra de digitale kort er opsummeret i det følgende afsnit. Det fremgår af GIS-kortene, at: 1) Koncentration af udrykninger er størst i byområderne Helsingør, Espergærde, Humlebæk, Nivå, Holte, Birkerød, Allerød, Nærum, Fredensborg, Kokkedal og Hørsholm, samt på hovedfærdselsårerne Strandvejen, Helsingørmotorvejen og Kongevejen. 2) Blinde alarmer fordeler sig nogenlunde jævnt i kommunerne og forårsages næsten alle af automatiske brandalarmanlæg. 3) Miljøopgaver ses primært på vejnettet i bymæssige områder. 4) Redningsopgaver er primært på hovedfærdselsårerne, i forbindelse med færdselsuheld. Desuden ses redningsopgaver langs kysten og ved søerne. 5) Brandopgaver har været i hele området, dog med højere koncentration i og omkring tættere bebyggede områder. 6) Diverse opgaver er primært indsats ved oversvømmelse, væltede træer og løse tagsten. Rudersdal og Hørsholm Kommuner har i højere grad end de øvrige kommuner benyttet brandvæsenet til at løse disse opgaver, hvilket tydeligt fremgår af kortet. 7) Udrykningstidszoner: En stor del af området, herunder de tættere bebyggede områder (Helsingør, Espergærde, Humlebæk, Nivå, Holte, Birkerød, Allerød, Nærum, Fredensborg, Kokkedal og Hørsholm) er dækket indenfor 10 minutter (grøn zone). Hele området er dækket indenfor 15 minutter (gul zone) med de nuværende stationer. Det fremgår af kortene, at der bør være opmærksomhed på flg. områder: Holte naboberedskab (Lyngby) vil kunne nå området, som er tættere bebygget, før egne styrker (udrykningstid fra St. Søllerød ca. 10 minutter). Ålsgårde Yderområde (udrykningstid minutter). Kortet kan ses på næste side. 9

10 Samlet dækning fra 9 egne brandstationer: Allerød, Birkerød, Espergærde, Fredensborg, Tikøb, Hornbæk, Søllerød, Hørsholm og Helsingør. Kørselshastigheder: 84 km/t på motorvej, 70 km/t på hovedvej og 56 km/t på byvej (svarende til fremkommelighed på 70% i ODIN) Afgangstid: 5 minutter Udrykningstidszoner: Grøn = fremmøde indenfor 10 minutter fra alarm er modtaget Gul = fremmøde indenfor 15 minutter fra alarm er modtaget Rød = fremmøde indenfor 20 minutter fra alarm er modtaget 10

11 5. Resultater fra risikoidentifikationen Oversigten over risici, udrykningsstatistikken samt kortanalyserne og er de vigtigste resultater af risikoidentifikationen og danner grundlaget for udvælgelsen af scenarier i næste fase: risikoanalysen. 11

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Kontakt Spørgsmål til denne evaluering indhold kan stilles til partner Gustav

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sundhedsstyrelsen.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere