Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret"

Transkript

1

2 Indledning I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages to årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts og pr. 31. august. Efter behandling i de enkelte udvalg foretager Økonomiudvalget en samlet behandling af budgetkontrollen. Herudover udarbejdes et halvårsregnskab pr. 30. juni. Gennem de senere år har kommunerne inden for rammerne af den faseopdelte budgetlægning intensiveret samarbejdet med henblik på at overholde de indgåede økonomiaftaler. Dette samarbejde er fortsat i 2015, hvor kommunerne flere gange i løbet af året skal indberette det forventede regnskab til KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret budget. Budgetopfølgningen pr indeholder en beskrivelse af følgende områder: 1. Forventet resultat på det skattefinansierede område Forventet driftsresultat 2015 Opdelt på udvalg og politikområder 3. Konklusion 1. Forventet resultat på det skattefinansierede område 2015 Forventet regnskab 2015 er udarbejdet med det formål: at gøre opmærksom på de områder, hvor der vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet, f.eks. på grund af ny lovgivning eller som følge af konstaterede ændringer i budgetteringsforudsætningerne herunder konsekvenserne af regnskab 2014 og halvårsregnskab at skabe et overblik over den økonomiske situation og en aktuel status på budget 2015, herunder udfordringerne omkring den budgetmæssige ubalance i budget Det er væsentligt at kende eventuelle risici, så der kan iværksættes kompenserende initiativer. Økonomi og HR følger de beskrevne områder tæt og bringer udfordringerne ind i de forventede regnskaber, i budgetlægningen eller som selvstændige politiske sager. Forventet regnskab 2015 udtrykker de samlede forventninger til Langeland Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende 4 måneder. Generelle bemærkninger Der arbejdes intenst på at gennemføre betydelige besparelser til finansiering af det stigende udgiftspres og det faldende indtægtsgrundlag. Trods dette er der fortsat udfordringer med at skabe balance på den ordinære drift samt med at opfylde dele af den indgåede Udviklingsaftale. Det er dog administrationens vurdering, at strategien omkring budgetoverholdelse vil medføre et positivt driftsresultat i Side 1 af 10

3 Udmøntningen af budgetreduktioner på 16,0 mio. kr. i 2015 har resulteret i en række konkrete tiltag for at nedbringe driftsudgifterne. Oprindeligt budget 2015 resultererede i et underskud på ordinær drift på 8,1 mio. kr. Efter at afledte konsekvenser fra regnskab 2014 er videreført til budget 2015, samt budgetopfølgning pr , pr og pr , forventes et overskud på ordinær drift i 2015 på 9,0 mio. kr. Langeland Kommune skal i perioden sikre, at der sker en gradvis forfølgelse af likviditeten jf. kommunens målsætning, herudover skal der udvises budgetdisciplin. Langeland Kommune havde ved udgangen af september 2015 en (12 måneders) gennemsnitlig kassebeholdning på 47,7 mio. kr. En "grov" tommelfingerregel siger, at en kommune er meget presset, hvis likviditetsniveauet ligger under kroner pr. indbygger. Det vil sige minimum 12,6 mio. kr. for Langeland Kommunes vedkommende. KL s tommelfingerregel peger på et niveau på omkring kroner pr. indbygger. Ultimo september 2015 er likviditetsniveauet kr. på indbygger. Overordnede bemærkninger Forventet regnskab 2015 Det skattefinansierede område (se tabel 1) forventes at udgøre et underskud på 4,7 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret underskud på 23,4 mio. kr. De enkelte afvigelser er nærmere forklaret i noterne til regnskabsoversigten. De samlede driftsudgifter i forventet regnskab 2015 udgør 9,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 16,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 13,7 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 7,4 mio. kr. indeholder bl.a. overførsler fra 2014 til 2015, budgetopfølgning pr og m.v. De godkendte tillægsbevillinger for driften i 2015 er nærmere specificeret i tabel 3. Herudover er der omplaceringer mellem de enkelte politikområder på grund af ændrede konteringsregler m.v. Afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab udgør som nævnt 9,6 mio. kr. Denne afvigelse skyldes en forventet overførsel fra 2015 til 2016 på ca. 0,7 mio. kr., samt øvrige forventede mindreudgifter, som nærmere er beskrevet i budgetopfølgningsskemaerne. Overførselsadgangen kan være problematisk, idet de overførte beløb ikke indgår i det oprindelige budget, men kan resultere i et merforbrug, som viser sig i regnskabet. På nuværende tidspunkt er de forventede overførsler fra 2014 til 2015 på 5,5 mio. kr. indregnet i det forventede regnskab for Mindreforbruget på områder med overførselsadgang betyder at den samlede bundlinje bliver forbedret i regnskab 2015 med 0,7 mio. kr. Men da dette mindreforbrug samtidig overføres til næste år og bliver finansieret via en ny tillægsbevilling, så er der ikke tale om en reel besparelse. På nuværende tidspunkt forventes det, at 2,0 mio. kr. af den samlede anlægsinvestering vil blive udskudt til På beskæftigelsesområdet resulterer driftsudgifterne til forsikrede ledige i en netto udgift på 23,5 mio. kr. i forhold til indtægterne (beskæftigelsestilskuddet) på finansieringssiden på 27,1 mio. kr. Den forventede efterregulering for 2015 er indarbejdet i budget Side 2 af 10

4 Hvis regnskab 2015 ender som forudsat i denne budgetopfølgning, så bliver likviditeten forbedret med 20,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Den faktiske likviditet påvirkes dels af likviditetstrækket fra driften, lånoptagelse, overførsler mellem årene og tidsforskydninger i anlægsprojekter. Herudover påvirkes likviditetsændringen af de øvrige balanceforskydninger, som kan defineres som de forskydninger i aktiver og passiver, som ikke er afdrag, lånoptagelse og likviditetsforskydninger. Her er der særlig stor usikkerhed omkring refusionstilgodehavender hos staten, forudbetalte udgifter samt mellemregning mellem årene. Likviditetsændringen ultimo 2015 er derfor meget svær at beregne på grund af ovennævnte tidsforskydninger. Side 3 af 10

5 Regnskabsopgørelse pr Denne opgørelse har til formål i en kortfattet form at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en overordnet præsentation af budgetopfølgningen pr og det forventede årsregnskab for 2015 sammenholdt med det budgetterede. Herudover viser regnskabsopgørelsen, hvordan den finansielle situation påvirkes af det forventede resultat for Note Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Regnskab 2014 Det skattefinansierede område Indtægter: Skatter -552,9-553,1-553,3-542,2 Tilskud og udligning -355,4-356,3-353,9-376,5 1 Indtægter i alt -908,3-909,4-907,1-918,6 Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed: Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 45,4 45,0 45,4 39,4 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 244,6 240,2 239,8 0,0 Sundhedsudvalget 398,7 397,8 392,6 388,3 Økonomiudvalget 95,0 95,5 94,0 92,5 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 124,7 122,6 118,6 0,0 Asylcenter Holmegård 0,0 0,0 0,0-6,4 Beskæft-, Udd.-, Soc-, Kult.- og Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 359,4 2 Driftsudgifter i alt 908,4 901,0 891,4 873,2 3 Renter m.v. 8,0 8,0 6,7 7,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed* 8,1-0,4-9,0-37,6 Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed: Fælles anlægspulje 1,6 1,6 1,6 0,0 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 13,5 13,5 10,4 14,9 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 0,2-0,7-1,0 0,0 Sundhedsudvalget 0,0 2,7 2,7-5,2 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæft-, Udd.-, Soc-, Kult.- og Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 2,9 4 Anlægsudgifter i alt 15,3 17,0 13,7 12,6 Resultat af det skattefinansierede område* 23,4 16,6 4,7-24,9 Finansiering: Afdrag på lån 12,8 12,8 13,2 12,2 Låneoptagelse 0,0-2,7-2,7 0,0 Øvrige finansforskydninger 1,1 1,1 1,2 10,3 5 Likviditetsændring i 2015* 37,3 27,8 16,4-2,4 * Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud. Tabel 1: Opgørelse over det skattefinansierede område i mio. kr. Side 4 af 10

6 Note 1 Skatter, tilskud og udligning Der forventes en afvigelse mellem det budgetterede beløb og det forventede regnskab for 2015 på 1,2 mio. kr. Der er tale om en mindreindtægt. I lighed med tidligere år har kommunen valgt statsgaranti for Som konsekvens heraf indgår de statsgaranterede beløb som budgetteret. På trods af statsgarantien er der dog visse beløb, som efterreguleres. Der foreligger nu en opgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet af midtvejsreguleringen for Efterreguleringen viser følgende: Regulering Budgetteret Midtvejsregulering - Tilskud og udligning Det skrå skatteloft endeligt opgjort Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud til dårlig udvikling i ledighed 36 0 Tabel 2: Oversigt over Midtvejsregulering 2015 i kr De endelige økonomiske konsekvenser vedr. budgetgaranti, ændrede pris- og lønskøn m.v. indgår normalt i midtvejsreguleringen for I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blev det besluttet, at der ikke skulle gennemføres en midtvejsregulering i 2015 i forhold til disse ændringer. Kommunernes nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015 udgør 0,3 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med det beskæftigelsestilskud, der blev udmeldt af ministeriet sidste år på 30,4 mio. kr. Herudover udgør efterreguleringen af beskæftigelsestilskud for 2014 en mindreindtægt på 5,4 mio. kr., hvoraf der var budgetteret med en skønnet tilbagebetaling på 3,0 mio. kr. Reguleringen resulterer i en samlet mindreindtægt i 2015 på 2,4 mio. kr., jf. tabel 4. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne til merudgifter som følge af de meropgaver, som det ekstraordinært høje antal flygtninge giver. Det ekstraordinære integrationstilskud udgør 0,5 mio. kr. for Langelands vedkommende. Herudover er det ydet et tilskud på 0,4 mio. kr. til investeringer. Dette beløb indgår i korrigeret budget Der har været en del tilbagebetalinger på baggrund af klager og på grund af en administrativ fejl i kommunernes ejendomsskattesystem vedrørende fradrag for forbedringer. Fejlen blev korrigeret med lov nr af 22. december 2010, og sikrer de berørte borgere fuld kompensation. Statspulje vedr. kompensation for udgifter vedr. fradrag for forbedringer er endelig opgjort i 2015 og udgør ca. 0,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er indregnet i korrigeret budget. Kommunen har en forholdsvis stor kommunal medfinansiering, hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne på området med 70 % medfinansiering af dagpenge fortsat er en stor udfordring. Dette skyldes blandt andet problematikken omkring manglende virksomheder på Langeland. Se yderligere bemærkninger i note 6. Herudover er der en skønnet mindreindtægt vedr. kommunens andel af dødsboskatter for 2015 på 0,3 mio. kr. og en merindtægt vedr. efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,1 mio. kr. Side 5 af 10

7 Note 2 Driftsudgifter Serviceudgifter 2015 Der er fastsat et loft på kommunens serviceudgifter, og bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne. Social- og Indenrigsministeren kan indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen og derved ændre på sanktionsrammen, såfremt der skulle være ændrede forudsætninger fra budget til regnskab, men som udgangspunkt er det oprindelige budget lig med sanktionsrammen. Langeland Kommunes sanktionsramme for serviceudgifter er 636,5 mio. kr. i Pr er serviceudgifterne opgjort til 414,0 mio. kr. og det skønnes at de forventede serviceudgifter bliver 631,6 mio. kr. i Dermed skønnes det, at Langeland Kommune holder sig 4,9 mio. kr. inden for sanktionsrammen. Serviceudgifter 2015 Oprindeligt Forbrug Forventet Inden for (i kr.) Sanktionsramme budget 2015 pr regnskab 2015 sanktionsramme Serviceudgifter Skema 1: Serviceudgifter 2015 i kr. Tillægsbevillinger 2015 For at kunne følge afvigelsen fra det oprindelige budget 2015 til det korrigerede budget 2015, så er tabel 3 dannet. Tabel 3 viser de til dato godkendte tillægsbevillinger pr Side 6 af 10

8 Tillægsbevillinger politisk godkendt til driften i 2015 (i kr.): Godkendt d. 10 Udvalget for trafik, teknik og miljø - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr Lønregulering Vedligeholdelse af beplantning i Ørstedbyen I alt Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til Kulturområdets rådighedspulje forøges Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr Lønregulering I alt Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning pr Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr Lønregulering I alt Økonomiudvalget - Budgetopfølgning pr Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr Lønregulering Integration af udlændinge - Jobcenter og Borgerservice Integration af udlændinge - Opkvalificering af medarbejdere I alt Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget - Budgetopfølgning pr Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr Lønregulering I alt Tillægsbevillinger i alt til driften Tabel 3: Godkendte tillægsbevillinger pr i kr. Interne omplaceringer Der er foretaget følgende tekniske interne omplaceringer mellem politikområder i 2015 pr : Beskrivelse Politikområde (Hele tusinde) Fra Til Beløb H.C. Ørstedsprisen Bevilget støtte i VIS-udvalget Tabel 4: Interne omplaceringer i kr. Der er tale om forskellige enkeltsager, f.eks. forskellige tekniske korrektioner, men også udmøntning af puljer m.v. er omfattet af ovenstående. Derudover den decentrale andel af fællesudgifter til IT fordelt for i alt kr. samt lønforhandlingsmidler fordelt for i alt kr.. Begge interne omplaceringer berører mange politikområder og er derfor ikke skrevet ind i tabellen. Side 7 af 10

9 Note 3 Renter Vedr. renteudgifter og -indtægter er der oprindeligt budgetteret med en nettoudgift på 8,0 mio. kr. Pr har nettoudgiften været på 5,8 mio.kr. Med baggrund i rentefald og lånomlægninger forventes nettorenteudgiften i forventet regnskab at andrage 6,7 mio. kr. Note 4 Anlægsudgifter Regnskabet vedr. udvikling af ny koldkrigsudstilling på Langelandsfortet forventes at afvige fra korrigeret budget med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den besluttet at igangsætte projekterne Rudkøbing Bymidte Købstaden Version 2.0 og Version 2.1. De ikke forbrugte midler fra projekterne Havneudviklingsplan 2015 og Villys vejgennembrud på i alt 2,1 mio. kr. overføres hertil, idet der er frigivet 0,1 mio. kr. til programudarbejdelse og der derfor skal overføres 2,0 mio. kr. fra 2015 til De øvrige bevilgede anlægsbeløb for 2015 samt de øvrige overførte anlægsbeløb fra 2014 forventes anvendt i 2015, der forventes derfor ikke behov for yderligere overførsler fra regnskabsår 2015 til Note 5 Finansielle poster Lånoptagelse 2015 I forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2014 blev udgifterne til renovering af havne opgjort til 2,65 mio. kr. Der er optaget et lån på dette beløb i 1. kvartal 2015 Afdrag på lån og låneoptagelse Afdrag pr viser et forbrug på 10,7 mio. kr. Det samlede budget er på 12,8 mio. kr. Der forventes yderligere afdrag på 0,4 mio. kr. og dermed et forventet regnskab på 13,2 mio. kr. Øvrige balanceforskydninger Det forventede regnskab forventes at svare til korrigeret budget. Feriepengeforpligtelser m.v. Der er indregnet 4,5 mio. kr. i skyldige feriepenge vedr. asylområdet. Beløbet omfatter den del af ferieforpligtelsen - der er optjent, men endnu ikke indbetalt til Feriekonto for så vidt angår timelønnede, samt den del der er optjent, men endnu ikke afholdt for så vidt angår månedslønnede med ret til løn under ferie. Beløbet vil blive beregnet og justeret en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Øvrige balanceforskydninger Det forventede regnskab forventes at svare til korrigerede budget. 2. Forventet driftsresultat 2015 Opdelt på udvalg og politikområder Økonomi og HR har udarbejdet budgetopfølgningsskemaer over forbruget pr på udvalgenes politikområder. Af skemaerne fremgår endvidere det korrigerede budget samt en vurdering af, hvordan det endelige regnskab forventes at blive. Forventningerne er opstillet ud fra de nuværende kendte ændringer af budgetforudsætningerne. Side 8 af 10

10 I nedenstående tabel er udarbejdet en overordnet præsentation af det forventede skattemæssige resultat for driftsudgifterne 2015 sammenholdt med det budgetterede, korrigerede og sidste års resultat på udvalg og politikområder. Den primære oversigt i dette afsnit svarer til budgettets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg ser således ud: (i kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forbr. % Forventet regnskab 2015 Afvigel-ser 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø , Jordforsyning , Faste ejendomme , Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø , Redningsberedskab , Vejområdet , Trafik , Havne , Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget , Uddannelse incl. SFO , Musik - og ungdomsskole , Børn og Unge , Idrætshaller , Kultur og fritidsaktiviteter , Sundhedsudvalget , Boligstøtte og pensioner , Sundhed , Ældre- og handicapområdet , Voksne med særlig behov , Støtteordninger , Økonomiudvalget , Politisk område , Administrativt område , Forsikringer og arbejdsmiljø , Erhvervs-, Turisme- og Beskæf.udvalg , Aktivitets- og ydelsesområdet , Beskæftigelse , Erhverv og turisme , Total , Tabel 5: Sammendrag af budgetopfølgning pr i kr. Trafik, Teknik og Miljø Af den forventede afvigelse på kr. udgør de forventede overførsler fra 2015 til kr. Dermed søges en tillægsbevilling på kr. Beslutning i TTM den : Anbefales. Uddannelse, Social og Kultur Af den forventede afvigelse på kr. udgør de forventede overførsler fra 2015 til kr. Dermed søges en negativ tillægsbevilling på kr., hvoraf kr. er serviceudgifter. Beslutning i USK den : Anbefales. Side 9 af 10

11 Erhverv, Turisme og Beskæftigelse Af den forventede afvigelse på kr. udgør de forventede overførsler fra 2015 til kr. Dermed søges en negativ tillægsbevilling på kr. og budgetomplaceringer søges godkendt. Beslutning i ETB den : Godkendt. Sundhed Af den forventede afvigelse på kr. udgør de forventede overførsler fra 2015 til kr. Dermed søges en negativ tillægsbevilling på kr. Behandles i SUN den Økonomiudvalg Af den forventede afvigelse på kr. udgør de forventede overførsler fra 2015 til kr. Dermed søges en negativ tillægsbevilling på kr. og budgetomplaceringer søges godkendt. Behandles særskilt i ØK den Konklusion Bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning pr : Hvis regnskab 2015 ender som forudsat i denne budgetopfølgning, så bliver likviditeten forbedret med 20,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Specifikation af forventede afvigelser Budgetopfølgning pr i forhold til korrigeret budget 2015: (Beløb er afrundet) Forventede merudgifter på 0,4 mio. kr. vedr. udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. Forventede mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget. Forventede mindreudgifter på 1,9 mio. kr. vedr. Sundhedsudvalget. Forventede mindreudgifter på 2,9 mio. kr. vedr. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget. Forventede mindreudgifter på 4,0 mio. kr. vedr. Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget. Forventede mindreindtægter på finansieringssiden på 2,3 mio. kr. Forventede mindreudgifter vedr. renter på 1,3 mio. kr. Forventede merudgifter til afdrag på lån på 0,4 mio. kr. Forventede overførsler fra 2015 til 2016 vedrørende drift på ca. 0,7 mio. kr. og vedrørende igangværende anlægsprojekter på 2,0 mio. kr. Konsekvens af forventet regnskab 2015 i forhold til budget 2016: Budgetopfølgningen pr medfører ikke umiddelbart en afledt ændring i forhold til budget Dette skyldes, at en del af korrektionerne vedr. de enkelte politikområder allerede er udmøntet i forhold til I forbindelse med udarbejdelsen af det endelige regnskab for 2015 vil der ske en detaljeret gennemgang af områder med mindreforbrug og en vurdering af mulige afledte konsekvenser i forhold til budget Udgifterne til overførselsindkomster er tilpasset både i forhold til antal og satser i oprindeligt budget Der er dog fortsat en stor usikkerhed i forhold til nye reformer på beskæftigelsesområdet. Den stigende aktivitet på asylområdet vil også påvirke budget 2016, men omfanget er meget usikkert på nuværende tidspunkt. Side 10 af 10

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

1. Indledning Halvårsregnskabets primære oversigter... 2 Regnskabsopgørelse og finansiering... 2 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau...

1. Indledning Halvårsregnskabets primære oversigter... 2 Regnskabsopgørelse og finansiering... 2 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Halvårsregnskabets primære oversigter... 2 Regnskabsopgørelse og finansiering... 2 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau... 6 3. Noter... 8 Note 1 Skatter, tilskud

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

1. Indledning... 1 Kommuneoplysninger... 1 Forord... 2 Ledelsens påtegning... 3 Indledende bemærkninger... 4

1. Indledning... 1 Kommuneoplysninger... 1 Forord... 2 Ledelsens påtegning... 3 Indledende bemærkninger... 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Kommuneoplysninger... 1 Forord... 2 Ledelsens påtegning... 3 Indledende bemærkninger... 4 2. Halvårsregnskabets primære oversigter... 5 Regnskabsopgørelse og finansiering...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere