Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund"

Transkript

1 Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Samtale med Leder Jørgen Frank Hansen og souschef Kurt Lejbølle. Fra Guldborgsund kommune Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen 28. september Besøg på: Vandrehjemmet & campingpladsen d.29. sep. og 10. okt. Københavnsvej 35 & P.M. Møllersvej (unge) d. 3.okt. Specieltilbuddet Nysted & Schillers Maskinfabrik d. 4. okt. Vævestuen & labyrinten den. 7. okt. Konsulenterne Anette Spandet og Steffen Michelsen talte med medarbejdere og borgere. 1

2 Faktablad: Navn: Adresse: Den sociale Virksomhed Guldborgsund Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing Organisationen har enheder på flere adresser. Leder: Jørgen Frank Hansen Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 103 (beskyttet beskæftigelse) og Servicelovens 104 (aktivitet og samværstilbud) Antal godkendte pladser: 263 ( 103 ) 97 ( 104 ) (fuld tid) Antal medarbejdere: 137 (årsværker) 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Der er udarbejdet et nyt værdigrundlag i forbindelse med sammenlægningen af de to virksomheder. 1.2 De teoretiske referencer GØRE DET GODT: Vi har et stort engagement Vi er professionelle Vi overholder vores aftaler GØRE DET SAMMEN: Vi er forskellige, og det er vores styrke Vi arbejder sammen Vi går nye veje sammen. GØRE DET, SÅ DET KAN MÆRKES: Vi arbejder målrettet og kontinuert Vi er handlingsorienterede Vi evaluerer vores arbejde og måler dets effekt. 1.3 De pædagogiske metoder Der udmøntes forskellige metoder i forhold til den enkelte borger. Afspejles af de forskellige fagligheder, Den Sociale Virksomhed rummer. 1.4 Pædagogisk målsætning 1.5 Operationelle mål Der lægges vægt på, at DSV Guldborgsund er en organisation og ikke en institution. Den nye organisation er fortsat under tilpasning, forandring og udvikling i forhold til målgruppen og opgaver. Der arbejdes med kommunikation, velvære og sansetræning. 1.6 Justering af mål Der arbejdes målrettet på at bevæge organisationen fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse, dvs. job med løntilskud, som inddrager både private og offentlige arbejdsgivere. Et tidligere mål er blevet udført ved at lave et specielt tilbud for borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse, der har beliggenhed i Nysted. 3

4 Et af fokuspunkterne for fremtiden er at få skabt et arbejdsfællesskab, med andre aktører f. eks kulturforsyningen der er målrettet for sindslidende. Formålet med det er b.la. at den enkelte borger bliver mere selvstændig i forhold til transport, netværk m.m. 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder 2. Driftsaftale 2.1 Opfølgning på driftsaftale Dialogbaseret aftale. 2.2 Udviklingstendenser Fra beskyttet til støttet beskæftigelse. Specialgruppen i Nysted er blevet etableret. Praktikpladser for STU ordningen. Opkvalificerer de beskyttede arbejdsfællesskaber. Århusvej flyttet sammen med Københavnsvej 35. Få oprettet et arbejdsfællesskab for sindslidende med andre samarbejdsparter f.eks. Kulturforsyningen. At udvikle medarbejderne til at være specialiserede. 2.3 Projekter Træværkstedet flyttes fra Københavnsvej 5 til Københavnsvej 35 i slutningen af Arbejdsfælles med kulturforsyningen. Forholdene forbedres for Labyrinten og evt. overtagelse eller samarbejde med netværket hjernelauget Succesen for uvisiteret værested evalueres. Der er arbejdes på at Grafiks værksted skal flyttes til Rådhuset. Flyveteam det er et borgerønske, om mere fleksibilitet i løbet af arbejdsdagen. Spredning af tilbuddene og mindre koncentration på Saxenhøj. 4

5 2.4 Andet Økonomien skal være med, for at imødekomme nogle af de projekter der ønskes realiseret. 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Det er godt at man ikke lader sig begrænse af en stram økonomi. Rigtigt godt at der kan tænkes forandringer og nye tiltag, så den enkeltes borgers tilbud og behov tilgodeses. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet har været anstrengt i forbindelse med sammenlægningen. Der har været/ er løn tunge opsigelser i den forbindelse. Der bliver nævnt, at det nye økonomi system Opus, kan være en af årsagerne til manglende overblik af DSV løbende forbrug. 3.2 Aktuelle indtægter Der er budget forventning om indtægter på ca. 15 millioner i Indtægtsdækket virksomhed Det giver fortsat problemer, at der stilles for høje forventninger til den indtægtsdækkede del af produktionen. Der kan ikke skaffes opgaver, og der er mangel på arbejdsopgaver fra de store firmaer. 3.4 Individuelle takster Der er tillægstakster for specieltilbuddet i Nysted, da det er borgere med særlig adfærd. Der arbejdes med at få ens takster fra Vikarforbrug Konsekvensen af besparelsen i 2011 er et totalt stop af vikar forbrug for resten af året. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder Beboerråd - 5

6 4.3 Bruger / pårørenderåd DSV Guldborgsund har en række forskellige brugerråd: 103 område: 2 medarbejderråd 104 området: 2 borgerråd 1 Ungeråd Der er ikke noget pårørende råd. Der afholdes en brugerrådskonference hvert år. Der er fællesmøder ca. hvert ½ år. Københavnsvej 35 Borgerne var ikke specielt tilfredse med brugerrådet. De fik ikke meget at vide om hvad der foregik i rådet. Vævestuen Brugerrådet var ikke noget de benyttede sig ret meget af og der var ikke særlig stor interesse for det fra borgernes side. Schillers En af borgerne var repræsenteret i brugerrådet, og informationerne fra møderne blev meldt ud ved borgermøder i gruppen. Specieltilbuddet Nysted Borgergruppen er ikke kommunikations bare i forhold til, at skulle forholde sig til et brugerråd. Pga. at være kommunikations svage er de berettige til at blive hørt i brugerrådet. Vandrehjem / Camping Borgergruppen havde en kritik af bruger rådet, mente ikke de ting der blev vendt på mødet blev taget til efterretning, og der kom ingen respons tilbage. 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Der er et begrænset samarbejde. Borgerne er voksne, så der arbejdes med en høj grad af selvbestemmelse. Dørene er åbne, så alle pårørende er velkomne. Der er samarbejde med de pårørende i forhold til det behov den enkelte borger måtte have. 6

7 Specielt labyrinten har et tæt og særligt samarbejde med de pårørende. Der afholdes en årlig lysfest, som i en vis grad også er netværks skabende for de pårørende. Ungegruppen Medarbejderne har et godt samarbejde med borgernes netværk, da borgergruppen kommunikerer via tegnsprog. Labyrinten Har et samarbejde med pårørende til borgerne i det omfang der er behov for det. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Der arbejdes med en høj grad af borgerinddragelse. Borgerne er bevidste om deres mulighed for inddragelse. Det afspejler at borgerne er i centrum. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan Der laves handleplaner for alle, og de skal være brugbare og sikre en udvikling. Det er væsentligt, at formålene med handleplanen er synlige og kan aflæses i de daglige aktiviteter. DSV er bevidst om, at det nye handleplans koncept skal bruges for fremtiden. 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der er statusmøder efter behov. 5.3 Inddragelse af borgeren Altid 5.4 Opbevaring af planerne Planerne findes både i it og papirversion. 5.5 Evaluering og justering af planerne 5.6 Andet Københavnsvej 35 Der bliver lavet handleplaner, men de trænger til at blive opdateret. Specielt det at have fokus på hvad målet er. De har valgt i medarbejdergruppen at det er en person der er ansvarlig for handleplansudførslen. Ungegruppen Der er stor fokus på handleplaner, og det bliver brugt som arbejdsredskab i hverdagen. Vævestuen 7

8 Der udarbejdes handleplan sammen med borgeren. Medarbejdere og borgere kunne godt tænke sig at der var noget mere respons fra kommunerne på handleplanen. Det er meget sparsomt det der kommer fra dem. Schillers Handleplanerne bliver udfærdiget for den enkelte borger, og bliver brugt som arbejdsredskab. Specieltilbuddet Nysted Handleplanerne bliver brugt som arbejdsredskaber, og bruges i forhold til dagsprogrammerne. Der er stort fokus på at alle medarbejdere gør de samme ting hver dag, individuelt for den enkelte borger. Labyrinten Bruger handleplanerne med det formål de er tiltænkt. Vandrehjem / Campingplads De laver ikke handleplaner, men udarbejder statusrapporter. 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet mener det er sårbart at det er en enkelt medarbejder der har ansvaret for udførslen af handleplanen. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Der er meget få brugere med anden etnisk baggrund der er udviklingshæmmede eller psykiske syge der frekventerer DSV. 6.2 Tolkebistand 6.3 Særlige udfordringer 6.4 Andet Der er en større gruppe af unge med anden etnisk baggrund i Norma projektet. Det er en entreprenør ydelse i samarbejde med jobcentret. Der er i alt 120 årsværk. 6.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tankevækkende, at der stort set ikke visiteres brugere med anden etnisk baggrund. Det kunne tyde på, at der er et stykke informationsarbejde, som mangler i Kommunen. Det er nogle tanker værd at de opgaver 8

9 man tager ind i organisationen, ikke kommer til at fylde mere en godt er. Det virker som mange årsværk fra Norma og må helst ikke overskygge den egentlige målgruppe. 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen Der er forskellige udgangspunkter i hvordan den daglige aktivitet former sig på det enkelte arbejdssted. Målet for aktiviteterne er at viften af tilbud skal være så bred som muligt. At der også kan tilbydes praktikker. Hvad enten der er tale om produktion eller socialt samvær arbejdes der struktureret, så brugernes dag er forudsigelig. Man visiteres til et tilbud man går på arbejde og er i produktionen er et socialpædagogisk tilbud, hvor der ikke stilles krav om produktion. 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Alle grupper har adgang til sociale aktiviteter i form at udflugter, motion og fester. Københavnsvej 35 Borgerne var godt tilfreds med den måde at arbejdet var tilrettelagt på. De var en del af produktionen, og stolte af deres arbejde. Ungegruppen Hverdagen er struktureret, med et fast uge program. Borgerne havde helt styr på dagens program. Der er mange forskellige tilbud bl.a. svømning, musik, indkøb, køreture ud i det blå, pc spil m.m. Vævestuen Deres hverdag er bygget op så den enkelte kan klare sig selv så meget som muligt. De deltager i mindre netværk sammenkomster så som fastelavn, grisefest, høstfest, banko, varmvandsgymnastik. m.m. der har ikke været interesse i fællesfesterne. Schillers Borgerne møder kl samtidige som 9

10 de øvrige ansatte på Schillers, og indgår i regler og aftaler der er gældende for ansatte på Schillers. Borgerne tilbydes aktiviteter som øvrige borger der ansat i DSV. Specieltilbuddet Nysted Hverdagen fungerer i stramt dagsprogram fra kl Der benyttes piktogrammer, som en hjælp for den enkelte borger. En af aktiviteterne er at der er ture ud af huset, besøg i snoezelhuset, svømning, massage. Labyrinten Aktivitets tilbud er tilrettelagt ud fra hvad den enkelte borger kan præstere, i forhold til sin senhjerneskade. Der tilbydes aktivitet med baggrund i det borgeren tidligere i sit erhverv har beskæftiget sig med. Det kan være smykkefremstilling, pileflet, pc er, pakkeopgaver mm. Der er busture, fester, bankospil, gymnastik. Første fredag i hver måned er der brunch. Vandrehjem / Campingplads Der er flere arbejdsteams på stedet, Rengøring, pedel, havehold, reception og køkkenhold. Der mødes ind om morgen kl hvor de starter med et arbejdsmøde hvor arbejdsopgaverne bliver fordelt. I sommerperiode gør rengøringsholdet rent på campingpladsen i toiletbygningen samt hytterne. Pedelholdet laver alt forfaldent arbejde, samt haveholdet passer udenoms arealerne. Køkkenholdet er primært på vandrehjemmet hvor de servicere gæster og kursister, med deres gode mad. 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud Flere borgere fremhæver funktionsuddannelsen som et fremskridt. De er bevidste om, at uddannelsen giver dem dokumentation for deres færdigheder, og at dette kan tages med til kommende arbejdspladser. 7.4 Andet 10

11 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Generelt en god bred vifte af socialpædagogiske og beskæftigelsestilbud. Vandrerhjemmet og Campingpladsen er gode tilbud for de borgere, som nyder at være i servicebranchen. Det giver kontakt med kunderne og direkte respons på arbejdsindsatsen. Disse steder giver funktionsuddannelsen god mening for borgerne. 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler 8.3 Andet Området ikke aktuelt for DSV 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste DSV Guldborgsund har indberettet 8 for tilsyn Intern procedure Det er souschefen, som ekspederer sagerne. 9.3 Opfølgning på magtanvendelse Souschefen laver opfølgning på alle sager. 9.4 Aktuelle ansøgninger 9.5 Andet 9.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Det er tilsynets erfaring, at arbejdet med magtanvendelser har høj kvalitet. Indberetningerne er godt udfyldt, og der er altid lavet opfølgning på sagerne, så sagerne bruges til læring og forbedring. 10. Kost 10.1 Kostpolitik Der findes ikke en overordnet kostpolitik; men der er nedsat en gruppe, som arbejder med formulering af en politik. Gruppen arbejder med forslag om tilbud, det er MED -udvalget der beslutter den endelige kostpolitik Tilberedning centralt eller lokalt DSV tilbereder mad centralt og lokalt. Der 11

12 produceres mad til videre salg. Vandrehjemmet tilbereder mad til gæster der måtte komme Borgerens indflydelse og deltagelse I alle køkkener er der borgere, som har ansættelse og deltager i funktionen Spisetider 10.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Positivt, at der arbejdes med en overordnet kostpolitik. Tilsynet afventer spændt den endelige kostpolitik, og hvordan de vil tilgodese den store borgergruppe. Det vil være godt hvis man kan få økologien inddraget i forhold til kosten, der er kendetegn for organisationen Saxenhøj. 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinier Ingen bemærkninger Seksualoplysning/undervisning 11.3 Prævention 11.4 Andet 11.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Der er rygepolitik for hele organisationen Information 12.3 Andet 12.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Rygepolitikken bliver håndhævet alle steder, og borgerne er bevidste om den. 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin 13.2 Dosering 13.3 Ansvarlige medarbejdere 13.4 Medicinkursus Alle medarbejdere har medicinkursus Tilsynets bemærkninger, herunder Det er tilsynets opfattelse at der er godt 12

13 styr på medicinudlevering, der hvor der er behov for det. 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler Ingen bemærkninger 14.2 Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet Tilbuddene i organisationen DSV er opmærksomme på de hjælpemidler der kan være behov for, også bliver stillet til rådighed Tilsynets bemærkninger, herunder Specieltilbuddet i Nysted benytter sig af kugledyne og stol, og andre hjælpemidler der kan skabe tryghed og ro for denne målgruppe med autisme. 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner 15.2 Årlig opsamling og rapportering 15.3 Samarbejde mellem skole/institution 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse 15.5 Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse Ledelsen finder den tydelige adskillelse af Beskæftigelse og bolig som et gode for den enkelte borger. Det må gerne være tydeligt, at der er tale om to miljøer, og at borgeren kan have forskellig status i miljøerne Andet Specieltilbuddet Nysted har et tæt samarbejde med boligerne, når de henter og bringer borgerne. Denne kommunikation er meget værdifuldt, da det kan være med til at forebygge og afhjælpe misforståelser Tilsynets bemærkninger, herunder Generelt er der stor opmærksomhed på at borgerne får en funktionsuddannelse, i forhold til at kunne udfører en specifik arbejdsopgave. 13

14 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet Pædagoger og værkstedsassistenter. HK, socialrådgiver ergoterapeut, landmænd, gartner og ledelse Rekruttering af personale Det er nemt at rekruttere medarbejdere Brug af vikar Pt. er der lukket for brug af vikar i hele organisationen pga. økonomi. Der kan dog være en åbning, men der skal den øverste ledelse indover Arbejdsplaner På vandrehjemmet / campingpladsen bliver der arbejdet fra morgen til aften, og i weekenderne. Det er et problem at få arbejdsplanerne til at hænge sammen. Det er specielt køkkenet som mangler en medarbejder Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Mødevirksomhed for alle. Der holdes ledelsesteammøde hvor områdelederne er samlet. Drift møder. Arbejdsmiljø / trivselsmøder 16.7 MED- udvalg Organisationen afholder 4 møder om året. Ungegruppen Har et godt samarbejde med med-udvalget, hvor de føler at være en del af organisationen. Vævestuen De føler sig godt informeret om hvad der foregår i MED udvalget via deres områdeleder. Vandrehjem / campingpladsen Medarbejderne fortalte at de havde svært ved, at få information fra MED- udvalgets møder, da der ikke er PC er tilgængeligt for medarbejderne Andet 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder Beskæftigelsesområdet er et af de steder, hvor der er tradition for, at man dækker hinanden ind kollegialt ved sygdom og ferier. Man bør fra ledelsens side være opmærksom på, at der er sygdomsperioder, som bør vikardækkes. Det øgede sygefravær kan være tegn på, at nogle medarbejdere er slidte. 14

15 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Supervision tilbydes; men kun situationsbestemt. Der arbejdes nogle af stederne med kollegial supervision på 104. Nysted har fast supervision 1 gang om mdr Interne og eksterne kurser Der er medarbejdere i gang med følgende kursusvirksomhed: Diplomuddannelse - 4 pædagoger i gang. Kontakt/mentoruddannelse Tegn til tale instruktører Sanseintegration Værkstedsassistentkursus Diverse temadage Efteruddannelse 17.4 Kompetence og ansvarsfordeling 17.5 Andet Ungegruppen Har en medarbejder på diplomuddannelse, og medarbejder prioriterer højt at komme på kurser og uddannelse når muligheden byder sig. Specieltilbuddet Nysted Har en medarbejder på diplomuddannelse, og har et samarbejde med autismecenteret i Vordingborg, hvor de får faglig supervision. Vandrehjemmet / campingpladsen Der var oprettet netværksgrupper for medarbejderne i DSV. Medarbejderne oplevede at møderne ikke fungerede optimalt, kom ikke rigtig i gang Tilsynets bemærkninger, herunder Ledelsen bør lave en opfølgning af netværksgrupperne, da samarbejdet ikke er implementeret i grupperne. 18. Sygefraværspolitik 15

16 18.1 Opgørelse over sygefravær Der er et sygefravær på omkring 5 % i har mindre fravær end Omsorgssamtaler 18.3 Andet Ledelsen udtaler at sygefraværet er normalt i forhold til organisationens størrelse, men det er ønskeligt at det ville være mindre. Specieltilbuddet Nysted har 2 langtidssygemeldinger pga. af stress Tilsynets bemærkninger, herunder Ledelsen har fokus på sygefraværet. Der skal være skærpet opmærksomhed på sygefraværet i Nysted, da det er et belastende arbejdsområde. 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager Ikke noget af betydning Procedure for behandling og opfølgning på klager 19.3 Tilsynets bemærkninger, herunder 20. APV 20.1 Generelle forhold Der er lavet APV ud fra kommunens koncept. Der bliver lavet APV hvert år, skiftevis mellem udarbejdelse af fysiske og psykiske APV. I forhold til udarbejdelsen af APV en er der metodefrihed, dette er med til at involvere sikkerhedsgruppen. DSV er med i projekt Trivselsmeter Generelt arbejdes der med arbejdsmiljøet i hverdagen Fysisk arbejdsmiljø Københavnsvej 35 Det fysiske arbejdsmiljø virkede rigtigt godt. Der var god plads omkring den enkeltes arbejdsfunktion. Vævestuen Det er rigtigt godt at der er forudsigelighed, når man er blind og svagtseende. 16

17 Schillers Det er gode forhold og det er organiseret fint på fabrikken med maskinerne og passagen mellem dem. Specieltilbuddet Nysted Det fysiske arbejdsmiljø kan være belastede af at der ikke er meget plads, da borgerne bevæger sig meget rundt. Labyrinten Det fysiske arbejdsmiljø kan være trangt i forhold til at komme rundt og hjælpe borgerne. Specielt kørestolene fylder en del i de små rammer. Vandrehjemmet / campingpladsen Det fysiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende Psykisk arbejdsmiljø Ledelsen giver udtryk for, at det psykiske arbejdsmiljø bliver taget op i grupperne. Ved akut psykisk hjælp er der mulighed for at gøre brug af Falck Healthcare. Københavnsvej 35 Både medarbejderne og borgergruppen gav udtryk for at de havde et godt arbejdsmiljø. Alle var glade for at være der, og der var plads til arbejdsindhold og det sociale aspekt. Ungegruppen Medarbejderne gav udtryk for at være tilfredse med deres arbejde. Tilsynet oplevede at medarbejderne havde mange arbejdsopgaver at skulle varetage, dels pga. borgernes handicap. Borgerne signaleret at de var tilfredse med tilbuddet. Vævestuen Medarbejderne og borgergruppen gav udtryk for at der var et godt arbejdsmiljø. Der var et fint samarbejde med områdelederen. Alle følte sig mere en del af organisationen nu end tidligere. Schillers Medarbejder gav udtryk for at det var en god arbejdsplads og der var et godt samarbejde med Schillers ansatte, direktøren og nærmeste leder fra DSV. 17

18 Specieltilbuddet Nysted Arbejdsmiljøet er belastet af, langtidssygemeldinger deraf stor udskiftning af medarbejder i personalegruppen. Fysisk og psykisk vold fra borgerne, samt et højt støjniveau. Medarbejderne oplever en manglende refleksion af dagen. Der er ikke tid til at satte sig sammen efter endt arbejdsdag. Årsagen til dette er, at tiden bliver brugt til bustransport af borgerne. Labyrinten Det psykiske arbejdsmiljø bærer præg af at det er i et kælderrum, hvor der er mange borgere i et lille rum. Der er dårlige lys forhold. Det påvirker arbejdet at der skal vælges borgere fra, når gruppen skal ud af huset pga. af bus kapacitet. Medarbejderne gør en stor indsats for, at det er et godt sted at komme. Vandrehjemmet / campingpladsen Medarbejdergruppen oplever ikke at være en del af den store organisation. Pga. af manglende resurser er det frustrerende at skulle sige nej til gæster / kursister. Problemer med at få Arbejdsplanerne sammen ugebasis. Der Mangler personale faciliteter, og pc adgang hvor medarbejderne kan komme på Guldborgsund Kommunes netværk. Køkkenet havde problemer med at få tilpasset levering af økologiske varer fra Saxenhøj. Internt i medarbejdergruppen er de gode til at tage hånd om hinanden Arbejdsskader I perioden 30/ / har der i Den Sociale Virksomhed Guldborgsund været 5 arbejdsskadesanmeldelser og 9 arbejdsskadesregistreringer Andet 20.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Vedr. Nysted og Vandrehjemmet skal der ske nogle ændringer i forhold til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. 18

19 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Generelt er der gode adgangsforhold alle steder. Københavnsvej 35 God tilgængelighed, og fine adgangsforhold. Ungegruppen Adgangsforholdene er gode i forhold til kørestolsbrugere. Vævestuen Det er nemt at komme til stedet og gode indgangsforhold. Specieltilbuddet Nysted Der er gode adgangsveje til stedet, hvor der er plads til kørestolsbrugere. Labyrinten Der er dårlig tilgængelighed til stedet. Det er meget besværligt for kørestolsbrugere, da de skal rundt om bygningen for at komme i kælderen. Vandrehjemmet / campingpladsen Der er gode forhold på vandrehjemmet og campingpladsen Udendørs fysiske rammer Bygningsmassen er af meget forskellig karakter. Generelt er bygningerne i pæn stand. Københavnsvej 35 Der er god udenomsplads på matriklen, og god tilgængelighed for borgerne til at komme rundt med deres maskiner og redskaber. Ungegruppen Udendørs arealerne virker og, en god lukket have, hvor borgere kan føle sig trygge. Vævestuen Ikke noget at bemærke til stedet, men der er en del trafik i forbindelse med de kunder der kommer til butikken. Specieltilbuddet Nysted Der er fine udendørsforhold med god lukket have hvor der er trampolin, gynge, terrasse, som giver en tryghed for denne målgruppe. 19

20 Labyrinten Der er gode forhold, og benyttes meget i sommerperioden Indendørs fysiske rammer Nørrevang 24 administrationen er adgangsvejene og tilgængeligheden ikke speciel gode for kørestolbrugere eller gangbesværet. Administrationen er placeret på 1. sal. Københavnsvej 35: Gode fysiske rammer, hvor der er gode forhold i til kørestolsbruger og gangbesværet. Der er opmærksomhed på at tilpasse arbejdspladserne til den enkelte borger. Der blev bemærket fra en borger, at der om sommeren var meget varmt og indelukket på værkstedet. Vandrehjemmet / campingpladsen: Gode forhold og virker godt til formålet. De lange gange virker mørke og lidt tillukket. Tilsynet bemærkede at taget i forhallen var utæt. Vævestuen: Det er store lyse rum, og der er god plads mellem de store væve. Det gør borgerne mere selvhjulpne og deres bevægelses frihed gør det nemt for dem. Labyrinten: Opholder sig i et stort mørkt kælderrum, med højt til loftet. Det er indrettet med åbent køkken, og gulv til loft reoler som skillevæg. Inventar står meget tæt, rummet er meget lille i forhold til det antal personer som benytter det. Toiletterne befinder sig i gangen. Schillers Maskinfabrik. Forholdene er ok i forhold til at det er en fabriksbygning man befinder sig i. Speciel tilbuddet Nysted: Et stort rum som er delt op med rumdelere. Hver borger har deres egen lille sted som består af et bord, stol, samt høj reol til at afskærme, så borgeren kan holde fokus. Derudover er der 3 fællesborde med rumdelere imellem der benyttes ved spisning. 20

21 Personale rummene er meget små. Toilet og håndvask er ikke i samme rum. Garderobeforholdene var i håndvaskerummet. I medarbejderkontoret er der ikke vindue. Ungegruppen: De fysiske rammer er gode, men ikke særlig stort i forhold til antallet af borgere. Det kræver meget plads i forhold til de hjælpemidler som borgerne er afhængig af. Mange af de aktiviteter som foregår i huset, kræver meget plads, og de redskaber som benyttes i forbindelse med aktiviteterne Udnyttelse af de fysiske rammer Rammerne udnyttes fuldt ud. De fleste steder er der ikke plads til aktivitetsudvidelser Akutberedskab 21.6 Sikring af flugtveje 21.7 Alarmer 21.8 Andet 21.9 Bemærkninger fra arbejdstilsyn Tilsynets bemærkninger, herunder Specieltilbuddet Nysted: Pga. af støjniveauet virker det uhensigtsmæssigt med rumdeler. Når økonomien tillader det, ville det være hensigtsmæssigt, at opfører permanente skillevægge. Dette vil være med til at nedsætte støjniveauet. Der skal opsætte en vask i toiletrummet pga. hygiejne. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at få etableret ordentlige gaderobeforhold til medarbejderne, med aflåste skabe. 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Der er beredskabsplan for de enkelte arbejdssteder Evakueringsplan 22.3 Brandtilsyn Arbejdstilsynet kommer på besøg Brandøvelse 22.6 Førstehjælp Alle medarbejdere har førstehjælpskursus og der tilbydes opfølgningskurser Andet 22.8 Bemærkninger fra brandmyndigheder 21

22 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Generelt var der god markering i forhold til håndhygiejne Standarder for rengøring Generelt god hygiejne Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme 23.4 Brug af engangsprodukter Ja - efter behov Andet Københavnsvej 35 Opbevaring af rengøringsmidler er ikke optimal, da skabet rengøringsmidlerne stod i ikke var aflåst Tilsynets bemærkninger, herunder Der skal ændres på opbevaringen af rengøringsmidler, og skabene skal kunne aflåses. Øvrige steder ingen bemærkninger, da der kommer rengøringsselskab. 24. Tilbudsportal 24.1 Status Mangler at blive opdateret Siden sidst 24.3 Andet Hjemmesiden er ok mangler at opdatere telefonliste Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynets afsluttende bemærkninger: Konsulenterne var i juni måned rundt og besøge arbejdsstederne der er i DSV Guldborgsund. Hvor vi oplevede, at det er en stor arbejdsplads med en bred vifte af tilbud, og rummede mange målgrupper, hvor den enkelte borgers behov tilgodeses. DSV Guldborgsund er placeret på flere forskellige matrikler i Kommunen, og har mere end 20 arbejdsfællesskaber. I forbindelse med sammenlægningen af DSV Falster og DSV Saxenhøj var et af målene, at få lavet et fælles værdigrundlag. De 8 steder tilsynet har været, er de nye værdier bekendt i medarbejdergruppen. Flere steder var det mere implementeret end andre steder. Værdierne var synlige, og hang flere steder på kontorer og i personale rum. 22

23 DSV - Guldborgsund tilbyder dagtilbud og beskyttet beskæftigelses for fysisk, psykisk, eller socialt funktionsnedsættelse i kommunen. DSV- Guldborgsund søger gennem sine tilbud at kunne levere en vifte, der når ud til hele borgergruppen. Derudover er man samarbejdspartner med STUordningen, jobcenteret vedr. NORMA opgaver, og diverse private firmaer. Følgende steder har tilsynskonsulenterne været på besøg. Københavnsvej 35 I forbindelse med sammenlægningen, og det at være en del af en stor organisation, har det ikke påvirket deres hverdag. Der bliver dog nævnt fra medarbejdergruppen, at der er lang afstand til den øverste ledelse. De ser gerne at der er en tættere kontakt til områdelederen. Medarbejdergruppen synes de har en god indflydelse via medudvalget. De var påvirket af den økonomiske situation i forhold til besparelserne der er pt. i organisationen. Gruppen har forståelse for, at der skal løftes i flok, og de skal bidrage til fællesskabet ved ikke at bruge vikarer. Tilsynet oplever at der er en god atmosfære på stedet, og det virker som et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og borgere. Ungegruppen Tilsynet oplevede en medarbejdergruppe som fagligt formår, at lave et læringsmiljø for de unge borgere. Vi overværede hvordan borgergruppen var i stand til at have tålmodighed til at vente på taletid, i forhold til hinanden. Der var ved mødet udnævnt en ordstyrer, som med hjælp fra en medarbejder fik oplevelsen af at styrer et møde. Det var tydeligt at se, at denne måde var indarbejdet i gruppen, og der var en respekt for hinanden. Medarbejderne udtrykte en frustration i forhold til transporten af borgerne, da det er meget tidskrævende. Ungegruppen modtog borgere fra STU- ordningen i praktikforløb, men der var ikke et tæt samarbejde med dem, selv om man var i samme bygning. Vævestuen Mødet med vævestuen er en fornøjelse. Der er et stille og roligt miljø og man mærker straks den gode atmosfære. Det er rigtigt godt, at opleve at deres flytning fra P.M.Møllersvej er gået godt. Medarbejderne er godt tilfredse med at være på matriklen Saxenhøj, og oplever at være en del af organisationen som en fordel. Medarbejderne gav udtryk for, at det var godt og være en del af fællesskabet, og have kollegaer tæt på. I samarbejde med borgerne bliver der udviklet nye hjælpemidler til brug for at gøre vævningen nemmere for den enkelte. Medarbejderne savner deres inspirations tur til Sverige for at få nye ideer til nye produkter i vævestuen. De klarer selv en del af den daglige rengøring, og der er rengøringshjælp til toiletter m.m. Transporten og brug af busser er lidt problemfyldt. Det kan være svært at få en bus til udflugter. Borgerne der frekventerer vævestuen er ikke kun blinde, der er døve og svagtseende. Borgerne er rigtig glade for de nye omgivelser, også selv om det har betydet længere transporttid for den enkelte. De er stolte af det de fremstiller og oplever succesen ved, at deres produkter er efterspurgte. De har ikke megen kontakt med bruger rådet. De benytter ikke kantinen på Saxenhøj, da maden er for fed. De savner, at komme til varmvands gymnastik. Vævestuen er et rigtigt godt tilbud til brugergruppen der er blinde, svagtseende og døve. Man bør overveje at få flere borgere til gruppen ved, at være opmærksom på hvad vævestuen kan tilbyde. Stor ros til alle i vævestuen for nogle rigtigt gode varer der produceres. Schillers Maskinfabrik Det var en positiv oplevelse at være på besøg på Schillers. Tilfredse borgere der gav udtryk for at det var et godt sted at være. De var synlige stolte af deres arbejde, og gik meget op i, at det der blev produceret var korrekt og i orden. De har en naturlig tilgang til den daglige fabrikshumor, der nu 23

24 engang finder sted på en fabrik. En af borgerne illustrerede det på følgende måde man føler sig på en rigtig arbejdsplads, har det rigtige arbejdstøj, og er en af arbejderne, og det der bliver produceret giver mening. Borgerne er med i et læringsmiljø dvs. når der starter en ny kollega, er de med til at oplære hvordan maskiner og værktøj bruges på en sikkerhedsmæssig måde. Der er p.t. 5 6 borger tilknyttet stedet, og der er plads til flere. Den medarbejder der tager hånd om borgergruppen, har et godt samarbejde med de samarbejdspartnere der relevante i forbindelse med arbejdsopgaverne. Det er ikke bare et arbejdssted for borgerne, der er også plads til at hjælpe borgerne med personlige ting. Der er en del socialt arbejde indadtil på stedet. Der lægges vægt på høj sikkerhed og arbejdsudstyret er i orden. Værkstedslederen som er ansat under DSV, gav udtryk for at være en del af organisationen DSV Det er tilsynet oplevelses at det er et godt lille arbejdssted for den gruppe af borgere, der kan have svært ved at finde indpas andre steder. Stedet kan opfylde de ønsker som borgerne måtte have for at arbejde som maskinarbejder. Specieltilbuddet Nysted Tilbuddet er 1 år gammel, og tilsynets oplevede medarbejdere der var meget engageret i deres arbejde. Det har været en udfordring, at få etableret en struktureret hverdag for borgerne. Årsagen har været, at der har været meget sygdom og udskiftning i medarbejdergruppen. Medarbejdergruppen har brug for, at der bliver taget hånd om deres psykiske arbejdsmiljø, fra ledelsens side. Transporten giver en del besværligheder i forhold til, at medarbejderne ikke har den fornødne tid til refleksion efter endt arbejdsdag. Når der er fundet en løsning på denne problemstilling, vil det være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Der skal ske ændringer i forhold til medarbejdernes kontorer, toilet og gaderobeforhold. Værdigrundlaget for DSV er bekendt på stedet, men er pt. ikke en del af hverdagen. Tilsynet oplevede en medarbejdergruppe der var godt i gang med, at oparbejde faglige kompetencer på autismeområdet. Det bliver interessant at følge hvordan de får udviklet området. Labyrinten Det var en god oplevelse, at komme på tilsyn i Labyrinten, der var en god atmosfære og vi blev modtaget med fredags brunch. Fik en god snak med borgerne og de gav udtryk for følgende. De fysiske rammer var bedre på P. M. Møllersvej, end de nuværende. Tilbudsmuligheder for at kunne benytte de andre værksteder på Saxenhøj er bedre, i forhold til tidligere. Gå afstanden kan blive for lang, og specielt om vinteren, for nogle af brugerne. Generelt udtrykte borgerne en tilfredshed om stedet. Borgerne nævnte, at der var nogle af dem der ikke havde mulighed for at komme på labyrinten, hvis de ikke blev afhentet med bus. Lokaleforholdene er ikke værdige, at tilbyde denne borgergruppe, da lokalet er mørkt og kommer til at virke afsides i forhold til, at være en del af de øvrige matrikler på Saxenhøj. Medarbejderne formår, at få det bedste ud af rammerne, og ser nu sig selv som en del af organisationen. Tilsynet oplever Labyrinten som et godt tilbud for de senhjerneskadet. Vandrehjemmet / campingpladsen Besøget på vandrehjemmet/campingpladsen var en god oplevelse, hvor vi bliver godt modtaget af glade borgere og imødekommende medarbejdere. Det er tydeligt at mærke, at det er en velfungerende arbejdsplads, og alle bidrager til fællesskabet. Ved samtale med medarbejdere, kommer det frem, at der er nogle problemstillinger / mangler vedr. IT, arbejdsplaner, personalefaciliteter, som påvirker deres psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdergruppen giver udtryk for, at der mangler forståelse og anerkendelse fra ledelsen, om at de er en servicemindet virksomhed der er indtægt givende. 24

25 Medarbejderne er meget bevidste om læringsmiljø i forhold til målgruppen, og dette forgår ved gentagende træning af den enkelte arbejdsfunktion, så borgeren bliver tryg ved arbejdsopgaven. Borgergruppen gav udtryk for at være trygge og tilfreds med deres arbejdsopgaver, og havde det godt socialt i grupperne. Tilsynet mødte en borgergruppe der tydeligt, der viste stolthed ved deres arbejde. Der er en lang god tradition for brugerinddragelse i organisationen. Det ses i de mange brugerråd, brugersikkerhedsrepræsentanter og den åbne dialog, som finder sted i grupperne. Det er tilsynets generelle opfattelse, at borgergruppen ikke syntes, at bruger rådene fungere optimalt i forhold til kommunikationen imellem rådene og de forskellige værkstedsområder. Medarbejdernes kompetencer udfordres, og der tilbydes løbende kurser og uddannelse. Der er et godt uddannelsesniveau. Det bør løbende vurderes, om andre faggrupper kan være til gavn for det faglige niveau. Der er nogle af områderne der bør have ledelsens opmærksomhed. Enkelte steder er det personalefaciliteterne der kunne gøre en forskel i arbejdsmiljøet hvis der blev lavet få ændringer. Logistikken vedr. transporten blev flere steder nævnt som enten et problem eller en belastning, i forhold til de øvrige arbejdsopgaver, som medarbejderne skal udfører. Vedr. det psykiske arbejdsmiljø mener tilsynet, at der skal ekstra opmærksomhed på specieltilbuddet Nysted, og Vandrehjemmet. Det vil være godt, at kunne imødekomme langtidssygemeldinger. DSV har været igennem en sammenlægningsproces det sidste år, som har haft en stor betydning for mange borgere og medarbejdere. Det har også betydet besparelser, og det er prisværdigt at opleve hvordan medarbejderne fortsat har et engagement i deres arbejde. I forhold til besparelserne er der stor fokus på fortsat at udvikle og forandre DSV- Guldborgsund. Det var gode besøg på DSV Guldborgsund. Især var det dejligt at opleve ånden på tilbuddene. Der foregik en åben og livlig debat mellem borgerne og medarbejdere. Medarbejderne har flot fokus på borgernes potentiale, så der også arbejdes med udvikling og læring. Ledelsen oplever at smertegrænsen i forhold til besparelserne er nået, og ved yderligere besparelser kan det være svært, at opretholde det sammen niveau for dagbeskæftigelsen. Med venlig hilsen Dorthe Foersom Teamleder Team for Kvalitetssikring og Udvikling Anette Spandet Tilsynskonsulent Team for Kvalitetssikring og Udvikling Steffen Michelsen Myndighedskonsulent Team for Kvalitetssikring og Udvikling 25