PEER SCHAUMBURG-M ÜLLER E RIK WERLAUFF BØRS - OG KAPITAL- MARKEDSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEER SCHAUMBURG-M ÜLLER E RIK WERLAUFF BØRS - OG KAPITAL- MARKEDSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 PEER SCHAUMBURG-M ÜLLER E RIK WERLAUFF BØRS - OG KAPITAL- MARKEDSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Børs- og kapitalmarkedsret

3 Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Børs- og kapitalmarkedsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Børs- og kapitalmarkedsret 5. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser Kapitel 1. Kapitalmarkedets retsgrundlag Den fællesskabsretlige baggrund Reglernes baggrund De enkelte regler Betingelses- og oplysningskrav Prospektdirektiv 2003/ Forbud mod insiderhandel (1989-direktivet) Markedsmisbrugsdirektivet 2003/ Forordning om internationale regnskabsstandarder Forordning om tilbagekøbsprogrammer og kursstabilisering MiFID-direktivet Gennemsigtighedsdirektivet Prospektforordningen Overtagelsesdirektivet Transparensdirektivet Henstillinger om corporate governance Forordning om gennemførelse af MiFIDdirektivet Forordning om registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed mv Forordning om finansielle oplysninger i visse prospekter Direktiv om visse aktionærrettigheder i børsselskaber

6 Indholdsfortegnelse Direktiv om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer Direktiv om oplysninger i prospekter for investeringsforeninger mv Forordning om oprettelse af en Europæisk Værdipapirtilsynsmyndighed Ændring til prospektdirektivet Forslag om forordning om markedsmisbrug og forslag til direktiv om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug Forordning om central clearing af OTCderivater VPHL mv Børsretten som juridisk disciplin VPHL s baggrund VPHL s hovedelementer Værdipapirer og værdipapirhandel Rammelov og detailregler Kapitel 2. Kapitalmarkedets aktører og myndigheder En række fælles struktur- og adfærdsregler for kapitalmarkedets aktører Kapitalgrundlag, driftsplan, forretningsgange mv Kvalificeret ejerandel i et aktørselskab Indberetning af formodede overtrædelser Virksomhedernes bestyrelse og direktion Outsourcing, forhåndsgodkendelse af aftaler af vidtrækkende betydning og fusion Tavshedspligt Årsrapport, koncernregnskab og kapitalgrundlag Nærmere om kapitalmarkedets aktører Værdipapirhandlere og fondsmæglerselskaber Regulerede markeder Drift af multilaterale handelsfaciliteter Alternative markedspladser Auktionsplatform Clearingcentraler og betalingssystemer Værdipapircentraler Pengeinstitutter

7 Indholdsfortegnelse Investeringsforvaltningsselskaber og realkreditinstitutter Investeringsforeninger Kapitalmarkedets tilsynsforhold mv Erhvervs- og vækstministeren Finanstilsynet Fondsrådet Erhvervsstyrelsen Baselkomiteen Det Finansielle Virksomhedsråd Klagenævnet for Værdipapircentraler Pengeinstitutankenævnet og andre»privatretlige tvistnævn« Erhvervsankenævnet Forbrugerombudsmanden Domstolene Kapitel 3. Grundprincipperne for gennemsigtighed på værdipapirmarkedet Generalklasulerne: God værdipapirhandelsskik og god forretningsskik God værdipapirhandelsskik Organisatoriske krav Særligt om god markedsføringsskik Værdipapirhandlere Handelsregler og investorbeskyttelse Risikomærkningsordning og kompetencekrav Indberetningspligt vedrørende handler og prisstillelse Uanmodet henvendelse fra en værdipapirhandler (»dørsalg«) Operatører af regulerede markeder Multilateral handelsfacilitet, herunder alternative markedspladser. 210 Kapitel 4. Værdipapirclearing og -registrering Indføring Clearing Clearingvirksomhed Panteret og netting Finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning Registrering Registreringens væsentligste karakteristika

8 Indholdsfortegnelse Fondsaktiver og registrering Klage og erstatningsansvar Kapitel 5. At blive optaget til handel Hvorfor bliver et selskab børsnoteret? Forhøjelse af aktiekapitalen og evt. tilpasning af virksomheden Kompetencen til beslutninger om optagelse til handel og om officiel notering Betingelser for optagelse af et papir til handel Fællesskabsretlige børsbetingelsesforskrifter Danske børsbetingelsesforskrifter Overordnede optagelsesbetingelser Dispensation Kursfastsættelsen Listningen Reguleret marked i øvrigt GXG Markets Alternative markedspladser (First North) Prospektkravene Indføring Den EU-retlige baggrund Prospektdirektivet Prospektforordningen De danske prospektregler Indføring Store værdipapirudbud Overordnede regler Undtagelser fra prospektpligten Offentliggørelse og tillægsprospekt Annoncering og tegningsblanket Små værdipapirudbud Godkendelse Kontrol Emissionsinstitut; verifikation; due diligence Erstatningsansvar: Prospekt- og emissionsansvaret i dansk ret Retsstridighed: Kriteriet for, hvornår der foreligger prospektmangler

9 Indholdsfortegnelse Ansvar efter almindelig, uskreven erstatningsret (et almindeligt»emissionsansvar«) De forskellige kategorier af skadevoldere og culpastandarden Emissionsinstituttet Selskabets revisorer Selskabets ledelse Selskabet selv Krav til investors agtpågivenhed og risikoafvejning Årsagssammenhæng mellem fejl og tab Konklusioner om prospekt- og emissionsansvaret Prospekt- og ledelsesansvarets afdækning Investeringsforeninger m.fl Observationsliste, suspension og sletning Kapitel 6. At være optaget til handel Børsretlige oplysningsforpligtelser Oplysningsforpligtelser i VPHL Indføring Erstatningsansvar Hvad skal offentliggøres? Offentliggørelse, sprog, registrering og opbevaring af interne oplysninger Offentliggørelse af årligt dokument Børsens oplysningsregler Indføring Offentliggørelsesform mv Oplysningsforpligtelser Generalklausul Lækage af oplysninger Andre oplysningskrav Incitamentsprogrammer og aflønning Periodemeddelelser/delårsrapporter Særlige krav til børsselskabers årsrapport

10 Indholdsfortegnelse Indføring Krav til årsrapporten Særlige krav til revisionen i et børsselskab Selskabets beholdning af egne aktier, herunder sharebuy-back programmer Generelt om børsselskabets beholdning af egne aktier Aktietilbagekøbsprogrammer Kendskab til»storaktionærer«som kursrelevant oplysning Særligt om investeringsbeviser Særligt om udstedere af obligationer Særlige oplysningskrav for GXG Markets og alternative markedspladser (First North) Indføring GXG Markets Alternative markedspladser (First North) Selskabsretlige specialforskrifter for børsselskaber Indføring Samspillet mellem selskabs- og børsregler Egne aktier Bestyrelsens forretningsorden Forbud mod»arbejdende bestyrelsesformand« Særregler om revisor Spekulationsforbud Særregler for generalforsamlingen Ledelsesregler Incitamentsaflønning til bestyrelse og direktion Intern kontrol mv Særregel om uddeling af selskabets midler Særregler om aktiebrev, fuldmagt og fuldmagtsblanketter Vedtægter for børsselskaber Erhvervsstyrelsen påser også overholdelse af bl.a. børsforskrifter Kapitel 7. Overtagelsestilbud Overtagelse af kontrollen over et selskab optaget til handel på et reguleret marked Dansk ret om overtagelsestilbud

11 Indholdsfortegnelse Lovregulering af tilbudspligten Hvornår udløses der tilbudspligt? Tilbudsdokumentet Tilbudskurs og ligebehandling Beslutningens og tilbuddets offentliggørelse Udtalelse fra målselskabets bestyrelse Tilbagekaldelse og ændring af tilbuddet Konkurrerende tilbud Forbud mod bonus ved overtagelsesforsøg og begrænsninger i udbetaling af ekstraordinært udbytte Partsstatus ved overtagelsestilbud Dispensation EU s overtagelsesdirektiv Vedtægts- og aftalemæssige værn mod en uinviteret overtagelse af selskabet Åbenhed og diskussion om alle selskabets overtagelsesværn (obligatoriske regler) Gennembrud af overtagelsesværnene (frivillige regler) Er der overtagelsesværn, der kan modstå et gennembrud? De danske regler om overtagelsesforsøg Kapitel 8. Markedskursens juridiske betydning Indledning Juraens udgangspunkt for værdiansættelse: Markedskursen Minoritetsindløsning; Prokura- og vedtægtsbestemt tvangsindløsning Egne aktier Uproportional kapitalnedsættelse Emission uden fortegningsret Skattemæssig betydning af markedskursen Fairness opinion som indicium for kursens rimelighed Kapitel 9. Markedsmisbrug Indledning Fællesskabsretlige forskrifter Misbrug af intern viden Indføring Spekulationsforbud Anvendelsesområde

12 Indholdsfortegnelse Handel med intern viden Videregivelse Flagning af ledende medarbejderes og nærtstående aktiebesiddelser Flagning af investeringsanalyser og anbefalinger Selskabet selv som misbruger af intern viden (ad egne aktier) Interne regler, insiderliste mv Short-selling Kursmanipulation Kapitel 10. Sanktioner og offentliggørelse Indledning Sanktioner og offentliggørelsesregler i VPHL Sanktioner Offentliggørelse Operatørernes sanktioner De lovpligtige tre interne regelsæt for NN A/S Litteratur Domme og kendelser Stikordsregister

13 Forord Forord Forord Dette er 5. udgave af»børs- og kapitalmarkedsret«, som udkommer næsten præcist 4 år efter, at vi sammen udgav 4.-udgaven. Siden 4.-udgaven er der sket en lang række ændringer af selskabs-, børs- og kapitalmarkedsretten, særligt initieret af ny EU-retlig regulering, ligesom der er kommet megen praksis til. På hjemmebanen er dog særligt selskabsretten undergået væsentlige i hvert fald systematiske ændringer, idet aktieselskabsloven (og anpartsselskabsloven) i mellemtiden er afløst af SL.»Børs- og kapitalmarkedsret«indeholder som hidtil en samlet fremstilling af hele børs- og kapitalmarkedsretten, idet dog den specielle del af kapitalmarkedsretten, dvs. de særlige regler for de finansielle institutioner, som pengeinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsforeninger og realkreditinstitutter, herunder finansselskabsretten, ikke nærmere behandles. Bogen indeholder foruden en fuldstændig opdatering i forhold til nye regler, bestemmelser og praksis et nyt samlet kapitel om de kreditretlige regler ved værdipapirregistrering og -clearing.»børs- og kapitalmarkedsret«er først og fremmest tænkt som en lærebog i børs- og kapitalmarkedsret på universiteter og andre højere læreanstalter, men også som en monografi om børs- og kapitalmarkedsretten, der kan anvendes af bl.a. praktikere, der skal have et mere detaljeret kendskab til børs- og kapitalmarkedsretten bl.a. til brug for rådgivning af klienter eller in-house. I sin fremstilling af børs- og kapitalmarkedsretten er bogen søgt således opbygget, at den også vil kunne anvendes af andre med en mere fragmentarisk indgang til juraen. Bogen vil således også kunne være nøglen for andre brugere af de børs- og kapitalmarkedsretlige bestemmelser, dvs. børsselskaber, ledelser, bestyrelsesmedlemmer i børsselskaber, aktionærer, investorer, værdipapirhandlere, analytikere og journalister, til at forstå reglerne og navnlig deres rækkevidde. Fremstillingen er koncentreret om reglerne inden for børs- og kapitalmarkedsretten. De bagvedliggende regler, som VPHL, FIL, de tilhørende bekendtgørelser eller operatørernes egne regler, er ikke medtaget som bilag til bogen først og fremmest af pladsmæssige hensyn, men også fordi disse regler oftere og oftere undergår ændringer, og et optryk derfor meget hurtigt ikke 13

14 Forord vil sikre læseren en ajourført udgave af reglerne. Samtidig er adgangen til reglerne ganske let og overskuelig, og de vil alle kunne downloades og udskrives fra internettet først og fremmest fra Finanstilsynets hjemmeside Stud.jur. Morten Schaumburg-Müller har hjulpet med korrekturlæsning og udarbejdelse af registre. Vi bringer ham vor bedste tak herfor. Frederiksberg og Aalborg, marts 2012 Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff 14

15 Forkortelser Forkortelser Forkortelser AABL Afgørelser & udtalelser aftl. AL AG AktG BGB BGH ELR ET EU EuZW FBL FIL GAAP GBL GmbH GmbHG H IAS IASC ICMG IOSCO J JD JT J.U. KL L Aktieavancebeskatningsloven NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser & udtalelser aftaleloven Aktieselskabsloven Aktiengesellschaft Aktiengesetz (tysk) Bürgerliches Gesetzbuch (tysk) Bundesgerichtshof European Law Review Erhvervsjuridisk Tidsskrift Den Europæiske Union (tysk) Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (tidl.) fondsbørsloven Lov om finansiel virksomhed Generally Agreed Accounting Principles (US) Gældsbrevsloven Gesellschaft mit beschränkter Haftung (tysk) Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung Højesterets dom eller kendelse International Accounting Standard (nr.) International Accounting Standard Committee International Capital Markets Group The International Organizations of Securities Commissions Juristen Juristens Domssamling Juridisk Tidsskrift vid Stockholms Universitet Juridisk Ugebrev Konkursloven Lovforslag (nr.) 15

16 Forkortelser MfL Månedsrapport NASD NASDAQ NJA NJW NRT NYSE OLG RG RPL R&R Saml. SEC SEL SL TfR TSN UfR V VPHL VP ZGR ZIP Ø ÅRL Markedsføringsloven Københavns Fondsbørs A/S månedsrapport (med nr., år og måned) National Association of Securities Dealers The National Association of Securities Dealers Automated Quotation (svensk) Nytt Juridisk Arkiv (tysk) Neue Juristische Wochenschrift Norsk Rettstidende New York Stock Exchange (tysk) Oberlandesgericht (norsk) Rettens Gang Retsplejeloven Revision & Regnskabsvæsen EU-Domstolens Samling af afgørelser Securities and Exchange Commission Selskabsskatteloven Selskabsloven (nordisk) Tidsskrift for Rettsvitenskap Told & Skat Nyt Ugeskrift for Retsvæsen Vestre Landsrets dom eller kendelse Værdipapirhandelsloven Værdipapircentral (tysk) Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (tysk) Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Østre Landsrets dom eller kendelse årsregnskabsloven 16

17 KAPITEL 1 Kapitalmarkedets retsgrundlag Kapitalmarkedets retsgrundlag 1.1. Den fællesskabsretlige baggrund Den fællesskabsretlige baggrund Reglernes baggrund Børsretten er i vidt omfang, ligesom selskabsretten, påvirket og afledt af EUretlig regulering, jf. om den EU-retlige baggrund og de børsretlige EU-retsregler Jesper Lau Hansen: Fondsbørsen Aspekter af en fondsbørsretlig forudsætning s. 169 ff, Peer Schaumburg-Müller: Dansk Børsret 1. Del. Almindelige emner, samme i Børsretlig guide Introduktion til børsretten, Nis Jul Clausen i Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (red.): Den nye selskabslov s. 319 ff, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: EU s selskabs-, børs- og kapitalmarkedsregler s. 447 ff, Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber s. 37 ff og 54 f og særligt for så vidt angår forordningerne inden for børsretten Jesper Lau Hansen: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, bind 2 s. 15 ff. Inden for børs- og kapitalmarkedsrettens område skal direktiverne især tilgodese to formål: 1) Gennem harmonisering og gensidig anerkendelse af prospekter, årsrapporter mv. ønsker man at give virksomhederne mulighed for at fremskaffe kapital på flere markeder og samtidig hermed mindske de omkostninger, som er forbundet med at rejse kapital internationalt. 2) Herudover skal børsdirektiverne ved fastsættelse af minimumsregler om betingelserne for børsnotering og om udstedernes oplysningsforpligtelse beskytte investorerne og forbedre mulighederne for at foretage investeringer på tværs af landegrænserne, jf. herved nærmere præamblerne til de betingelses-, prospekt- og halvårsdirektivet. Forud for vedtagelsen af den Fælles Akt i 1986 var de børsretlige direktiver baseret på den daværende artikel 54(3)g EF (nu artikel 50(2)g TEUF) og da- 17

18 Kapitalmarkedets retsgrundlag værende artikel 100 EF. Det var således tilfældet med betingelsesdirektivet, børsprospektdirektivet og halvårsdirektivet. Årsagen til, at artikel 100 blev anvendt som hjemmelsgrundlag, var, at den børsretlige regulering i direktiverne også skulle angå selskaber fra tredjelande og offentlige myndigheder, dvs. enheder, som ikke var omfattet af artikel 58. Efter den Fælles Akt blev et af de børsretlige direktiver støttet på artikel 100 A, nu artikel 14 TEUF (det indre marked), mens fx prospektdirektivet fra 1989 støttedes på artikel 54. Investeringsservicedirektivet støttedes på artikel 57(2) 1. og 3. pkt. om harmonisering af erhvervsudøvelse, der ikke angår fysiske personer. Efter den Fælles Akt ses Kommissionen således at have anvendt bestemmelser, der forudsætter kvalificeret flertal. Børsdirektiverne vil ud over en materiel regulering ofte have regler om tilsyn og om gensidig anerkendelse af myndighedshandlinger, prospekter o.lign. og om relationerne til tredjelande. Disse regler svarer i alt væsentligt til dem, der gælder for kreditinstitutter (banker og forsikringsselskaber). Man må imidlertid i denne forbindelse ikke overse Traktatens direkte betydning, dvs. dommerskabt ret på grundlag af etableringsretten i artikel 49 og 54 TEUF, retten til at præstere grænseoverskridende tjenesteydelser i artikel 56 TEUF samt kapitalens frie bevægelighed i artikel 63 TEUF. Se om etableringsretten fx dom af 6. juni 1996, Kommissionen mod Italien, sag C- 101/94, hvor der før ikrafttrædelsen af investeringsservicedirektivet opstod spørgsmål om retten til at drive virksomhed som børsmægler i Italien. Efter italiensk lovgivning krævede dette anvendelse af et selskab med hjemsted i Italien, dvs. en form for etableringspligt. Italien begrundede dette residenskrav med, at et effektivt finanstilsyn ellers ville være umuligt, men Domstolen henviste til, at det også uden egentlig etablering i Italien ville være muligt for italienske myndigheder at underkaste et børsmæglerselskab kontrol, kræve dokumenter og oplysninger samt fordre finansielle garantier vedrørende virksomheden i Italien, ligesom italienske myndigheder kan samarbejde med hjemlandsmyndighederne, jf. Jesper Lau Hansen i UfR 1996 B 93 ff og 341 ff, Steen Treumer & Erik Werlauff i UfR 2002 B 60 ff (»EU-løftestangsprincippet«) og samme i ELR 2003 s. 124 ff (»The leverage principle: secondary Community law as a lever for the development of primary Community law«). Se om tjenesteydelsesretten fx dom af 9. juli 1997 i sagen C-222/95, Barybanken, hvor EU-Domstolen fastslog, at der allerede før gennemførelsen af bankdirektiverne bestod en ret til grænseoverskridende långivning mod pant i fast ejendom, men at der dog var visse undtagelser. Artikel 49 EF om grænseoverskridende tjeneste ydelser er til hinder for, at en medlemsstat stiller krav om, at et kreditinstitut, der allerede har tilladelse i anden medlemsstat, skal indhente tilladelse for at kunne yde lån mod pant i fast ejendom til personer, som bor på statens område, medmindre dette krav (1) påhviler enhver person eller ethvert selskab, der driver sådan virksomhed på modtagerstatens område, (2) er begrundet i almene hensyn som fx forbrugerbeskyttelse, og (3) er objektivt nødvendigt for at sikre overholdel- 18

19 Den fællesskabsretlige baggrund sen af de regler, der gælder for det pågældende erhverv, og for at beskytte de hensyn, som skal tilgodeses ved reglerne, idet det (4) er umuligt at nå til samme resultat ved mindre indgribende forskrifter. En stat har dog under alle omstændigheder lov at beskytte mod misbrug mv. (men proportionalitet skal herved iagttages), jf. fx Alpine Investments, dom af 10. maj 1995, C-384/93, hvor Domstolen godkendte et hollandsk forbud mod (grænseoverskridende) telefonsalg af terminskontrakter (cold calling). Endelig må det ikke overses, at der sker en»harmonisering«via markedsmekanismerne, som næsten virker stærkere end både Traktat og direktiver. Denne»harmonisering«tilvejebringes for det første via indførelsen af euro en fra 1999, hvilket vil gøre Europa til ét stort børsområde, når alle værdipapirer er i samme valuta, således at der herefter konkurreres på, hvor gode selskaberne er, og hvor god en investorbeskyttelse der er på de enkelte børser (og hvor smidige børserne er). Allervigtigst for udviklingen af denne markedsdrevne harmonisering er formentlig tendensen til samarbejde mellem eller endog sammenlægning af fondsbørser, som dog atter kan føres tilbage til den nye situation skabt gennem euro en. Stockholm og København indgik i et vidtstrakt samarbejde allerede fra 1997 med et fælles elektronisk handelssystem, jf. P.E. Skaanning- Jørgensen i Månedsrapport nr. 315, august 1998 s. 19 ff. I 2004 fuldbyrdedes dette gennem Stockholms overtagelse af København og nu den nordiske børs i form af OMX Den Nordiske Børs, som dækker markederne i København, Stockholm, Helsinfors og Island. OMX ejer også børserne i Riga, Tallinn og Vilnius. Endelig er OMX blevet overtaget af den amerikanske»børs«nasdaq, og navnet på Københavns Fondsbørs er således nu rettelig Nasdaq OMX Copenhagen. Den børsretlige EU-regulering var oprindelig meget beskeden. I 1979 var der i Danmark skabt lovhjemmel for, at det dagældende EF s børsdirektiver kunne implementeres på bekendtgørelsesniveau. Herefter kom i begrænset omfang EF-direktiver inden for klassiske børsretlige områder. Med EF s Finansielle Handlingsplan fra 1999 blev reguleringen stadig mere intensiv, mens der dog de seneste år ikke har været behov for så mange nye regler. I dag er således dansk børsret i udpræget grad præget af EU-regulering. Kun områderne inden for fondsaktivregistrering og clearing og afvikling udspringer ikke af EU-regulering. Efter Lissabontraktaten er den normale lovgivningsmetode fastsat i artikel 290 og 291 TEUF. Efter artikel 290 gives Kommissionen kompetence til at udstede regulering, der enten ændrer eller supplerer den delegerende retsakt, mens artikel 291 ikke giver hjemmel til at ændre i basisretsakten, men fastlægge, hvordan den bringes i anvendelse. Kommissionen kan således få dele- 19

20 Kapitalmarkedets retsgrundlag geret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den bagvedliggende retsakt. Gennemførelsesretsakter skal fortsat vedtages inden for et komitologi-system. Lissabon-traktaten trådte i kraft pr. 1. december 2009, og komitologi-forordningen trådte i kraft den 1. marts Både gennemførselsforanstaltninger og delegerede retsakter er direkte bindende i medlemsstaterne svarende til en forordning det kan fastsættes i retsakten, hvornår den skal have virkning fra. Medlemsstaterne, tilsynskomitéerne (ESA erne), Rådet og Europa-Parlamentet inddrages efter forskellige procedurer. Børsretlig regulering indeholdes ikke blot i de børsretlige direktiver, men nu også i EU s selskabsretlige direktiver. Oprindeligt sonderes skarpt mellem de børsretlige og de selskabsretlige direktiver, men i forbindelse med Den Finansielle Handlingsplan, skete der en ændring, således at de selskabsretlige direktiver nu også indeholder særregler for børsselskaber, jf. også nærmere Nis Jul Clausen i Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (red.): Den nye selskabslov s. 325 ff. Det gælder fx 2. Selskabsdirektiv, som ændret ved direktiv 2006/68/EF, 4. Selskabsdirektiv, som ændret ved direktiv 2006/99/EF og 7. Selskabsdirektiv, som ændret ved direktiv 2006/99/EF. Også direktivet om overtagelsestilbud 2004/25/EF er et direktiv, som indeholder både selskabsretlige og børsretlige elementer. Tilsvarende gælder for Forordning 1606/2002, IFRS-forordningen, om internationale regnskabsstandarder. Denne manglende opsplitning er også det der gør, at børsretlige regler i dansk ret ikke alene indeholdes i VPHL, men også i SL og ÅRL. EU s børsretsakter er i dag ikke kun i direktivform. En række af de centrale retsakter er forordninger. Det betyder, at dansk børsret ikke alene skal søges i VPHL og de regler, der knytter sig hertil i form af bekendtgørelser mv., men også direkte i EU-forordningerne. Dette gælder fx inden for prospektreglerne. Forordningen vælges som retsaktstype inden for børsretten typisk for at sikre en ensartet ordning i alle medlemsstaterne, fremme markedsintegrationen og leveringen på tværs af grænserne af investeringstjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser og lette en yderligere konsolidering af det indre marked. En nøje opremsning af de direktiver, som er implementeret i VPHL, fremgår af note 1 til loven De enkelte regler Betingelses- og oplysningskrav EU s første børsretlige direktiv (»betingelsesdirektivet«) angik betingelserne for optagelse af værdipapirer aktier og obligationer til officiel notering på en fondsbørs i Fællesskabet. 20

21 Den fællesskabsretlige baggrund Betingelses- og oplysningsdirektivet 2001/34 blev vedtaget den 28. maj 2001, og det ophævede og erstattede betingelsesdirektivet (79/279), emissionsprospektivet (80/390), halvårsdirektivet (82/121) og storaktionærdirektivet (= transparensdirektivet) (88/627). Det konsoliderede direktiv indeholder ingen substansændringer af de tidligere retsakter, men er blot en sammenskrivning af dem, og de eneste formelle ændringer er dem, der følger af konsolideringen. Det hedder i præamblen til direktivet, at de fire tidligere direktiver, som 2001-direktivet afløste, ved flere lejligheder har været underkastet omfattende ændringer, og at direktiverne derfor bør»kodificeres og samles i én enkelt tekst, således at deres bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt«: 1) Børsbetingelsesdirektivet, 79/279, var det første af de egentlige børsretlige direktiver. Det indeholdt de krav, et selskab og dets værdipapirer skal opfylde, for at selskabet kan blive børsnoteret på en fondsbørs i én eller flere EU-stater. Direktivet blev ændret ved direktiv 82/148 og direktiv 88/627. 2) Introduktionsprospektdirektivet, 80/390, indeholdt de krav, der i hele EU skal opstilles til de prospekter, som skal udarbejdes, når værdipapirer ønskes optaget til børsnotering (et nyt selskab»går på børsen«, eller et allerede noteret selskab emittere nye papirer, der ønskes noteret). Introduktionsprospektdirektivet er senere ændret flere gange, bl.a. ved 87/345 og 90/211, så der nu er regler om grænseoverskridende anerkendelse af prospekter, når disse er anerkendt af blot én fonds børs i EU samt hjemlandskontrol. Direktivet betegnede indledningen til harmoniseringsprocessen af prospektreglerne i EU. Det indeholder en række bestemmelser om prospektets udformning, hvor der i skematisk form klart fastlægges regler. 3) Halvårsrapportdirektivet, 82/121, regulerede, når børsnotering først har fundet sted, de halvårsrapporter, som børsnoterede selskaber efter direktivets bestemmelser, skal offentliggøre omtrent midtvejs gennem regnskabsåret, for at der ikke skal gå for længe, uden at offentligheden kommer ajour med selskabets samlede økonomiske situation. Direktivet var, ligesom de øvrige børsdirektiver, et minimumsdirektiv, der således ikke afskar medlemsstaterne fra at fastlægge strengere og/eller supplerende krav for børsselskaberne, herunder fx kvartalsrapporter. Disse skulle blot være ensartede for samtlige selskaber. 4) Storaktionærdirektivet (= transparensdirektivet), 88/627, omhandlede offentlighedens indsigt i større aktionærers identitet i børsselskaber og tilsigter en ganske vidtgående publicitet om ejerforholdene i børsselskaber. Der er tale om et minimumsdirektiv. Medlemsstaterne kunne pålægge aktio- 21

22 Kapitalmarkedets retsgrundlag nærerne en strengere forpligtelse, forudsat dette sker ud fra ensartede kriterier. Betingelsesdirektivet og dermed nu også bestemmelserne om transparens i 2001-direktivet fremtrådte som et børsretligt direktiv, hvorefter det kun angår udstedere, hvis aktier er optaget til officiel notering på én eller flere fondsbørser. Nogle forfattere, bl.a. Nis Jul Clausen & Engsig Sørensen: Takeover Bids s. 75, argumenterer for, at det i virkeligheden var et selskabsretligt direktiv. Rigtigt er, at formålet med direktivet er en regulering af aktionærernes indbyrdes forhold, hvilket er et selskabsretligt anliggende. At direktivet er begrænset til børsnoterede selskaber, skyldes antagelig også i første række et ønske om kun at regulere de kapitalselskaber, der har en bred og ellers anonym ejerstruktur. De krav, som i det konsoliderede 2001-direktiv opstilles til emittenterne og værdipapirerne, er minimumskrav, som medlemsstaterne således kan skærpe, blot alle behandles lige, ligesom særlige krav kan stilles til enkelte emittenter, hvis dette findes hensigtsmæssigt og i forvejen meddeles dem, jf. artikel 8. De nærmere krav til udstedere, der skal optages til notering, fremgår af artikel 16 og artikel 42 ff. Efter artikel 16 skal en udsteder af børsnoterede værdipapirer meddele alle de oplysninger, som de kompetente myndigheder skønner, er hensigtsmæssige med henblik på beskyttelsen af investor, og for at markedet kan fungere tilfredsstillende. Når beskyttelsen af investor eller markedets tilfredstillende funktion kræver det, kan der stilles krav om, at udstederen offentliggør visse oplysninger i en form og inden for tidsfrister, som myndigheden finder passende. De kompetente myndigheder har efter artikel 18 hjemmel til at træffe afgørelse om suspension og sletning af værdipapirer. Et værdipapir kan suspenderes, når markedets tilfredsstillende funktion midlertidigt ikke er eller vil være sikret, eller når beskyttelsen af investor kræver det. Dette kan fx være tilfældet, hvis markedet ikke fra udstederen har fået tilstrækkelige oplysninger. Sletning kan ske, når den kompetente myndighed er af den overbevisning, at det normale og regelmæssige marked for dette værdipapir ikke kan opretholdes på grund af særlige omstændigheder, fx på grund af udstederens kaotiske økonomiske forhold, eller hvis udstederen systematisk ikke meddeler markedet oplysninger. De særlige betingelser for optagelse af værdipapirer, som indeholdes i artikel 42 ff, er opdelt i krav til hhv. aktier, obligationer (fra artikel 52 ff) og ob- 22

23 Den fællesskabsretlige baggrund ligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter (artikel 60 ff). De særlige betingelser for aktier angår emner som 1) selskabets retlige stilling, 2) den forventede kursværdi, 3) krav om 3 års regnskaber, 4) aktiernes retlige stilling, 5) krav om fri omsættelighed og 6) spredningskrav. Selskabets retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for selskabet gældende retsforskrifter med hensyn til stiftelse og vedtægter, jf. artikel 42. Den forventede kursværdi af de aktier, der er genstand for ansøgningen om optagelse til officiel notering, skal være mindst 1 mio. euro, jf. artikel 43. Der findes forskellige dispensationsbestemmelser herom. Selskabet skal have offentliggjort eller indsendt sine regnskaber for de 3 seneste regnskabsår forud for ansøgningen om optagelse til officiel notering, jf. artikel 44. Herved stilles der krav om, at selskabet for at kunne børsnoteres har eksisteret i en årrække. Dette vil gøre investorernes bedømmelse af selskabet mere sikket. Der kan dispenseres fra kravet, jf pkt. Aktiernes retlige stilling være i overensstemmelse med de for aktier gældende regler, jf. artikel 45. Aktierne skal være frit omsættelige, jf. artikel 46. Dog kan de kompetente myndigheder fravige kravet herom i forbindelse med bestemmelser om, at erhvervelse af aktierne er undergivet godkendelse, forudsat at benyttelsen af godkendelsesklausulen ikke vil medføre markedsforstyrrelser, jf. artikel 46(3). Efter artikel 48 skal en tilstrækkelig spredning af aktierne i offentligheden være sket senest på optagelsestidspunktet. Dog kan spredning ske over fondsbørsen, når de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at en tilstrækkelig spredning i løbet af kort tid vil være opnået over denne, jf. artikel 48(2). Bestemmelsen er ikke synderligt præcis, så der er overladt et betydeligt skøn til den enkelte kompetente myndighed. I artikel 49 stilles krav om, at ansøgning om optagelse til notering skal omfatte alle de aktier af samme klasse, som allerede er udstedt. Der indeholdes i artikel 49(2) en mulighed for, at medlemsstaterne kan bestemme undtagelse herfra. Direktivet indeholder endvidere betingelser for udstedere der er optaget til notering, jf. artikel 64 ff. Igen er reglerne opdelt i betingelser for aktier, betingelser for obligationer og betingelser for obligationer udstedt af en stat mv. Selskabet skal efter artikel 65 sikre ligebehandling af aktionærer, der befinder sig i samme situation. Selskabet skal mindst sikre al den støtte og oplysning, der er nødvendig, for at aktionærerne kan udøve deres rettigheder, og det skal i særdeles oplyse om afholdelse af generalforsamling samt give aktionærerne mulighed for at udøve deres stemmeret. Det skal offentliggøre meddelelser eller udsende underretninger om uddeling og udbetaling af ud- 23

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser udarbejdet af Professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M. Erhvervsjura, Syddansk Universitet, Odense Professor Karsten Engsig Sørensen, Ph.D.,

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Børsnoterede selskaber

Børsnoterede selskaber Børsnoterede selskaber Oplysningspligt, navneaktier, nominee-ordningen, kontrol Betænkning afgivet af Børsudvalget Betænkning nr. 1230 Industriministeriet februar 1992 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Jan Schans Christensen. Fællesnordisk aktieselskabslovgivning?

Jan Schans Christensen. Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Jan Schans Christensen Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Professor, dr. jur. Jan Schans Christensen, Danmark Oplægget behandler spørgsmålet, om det er formålstjenligt

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg om pressens omtale af TDC-sagen

Redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg om pressens omtale af TDC-sagen Redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg om pressens omtale af TDC-sagen Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen orienterede tirsdag 8. januar 2008 Folketingets Erhvervsudvalg på baggrund af Finanstilsynets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver Med udgangspunkt i selskabsreformen, vil nærværende artikel behandle nye og overordnede perspektiver for så vidt angår egne aktier og tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene

Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Betænkning nr. 1229 Industriministeriets Selskabsretspanel, februar 1992 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet København, februar 1992 ISBN: 87-503-9458-4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere