PEER SCHAUMBURG-M ÜLLER E RIK WERLAUFF BØRS - OG KAPITAL- MARKEDSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEER SCHAUMBURG-M ÜLLER E RIK WERLAUFF BØRS - OG KAPITAL- MARKEDSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 PEER SCHAUMBURG-M ÜLLER E RIK WERLAUFF BØRS - OG KAPITAL- MARKEDSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Børs- og kapitalmarkedsret

3 Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Børs- og kapitalmarkedsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Børs- og kapitalmarkedsret 5. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser Kapitel 1. Kapitalmarkedets retsgrundlag Den fællesskabsretlige baggrund Reglernes baggrund De enkelte regler Betingelses- og oplysningskrav Prospektdirektiv 2003/ Forbud mod insiderhandel (1989-direktivet) Markedsmisbrugsdirektivet 2003/ Forordning om internationale regnskabsstandarder Forordning om tilbagekøbsprogrammer og kursstabilisering MiFID-direktivet Gennemsigtighedsdirektivet Prospektforordningen Overtagelsesdirektivet Transparensdirektivet Henstillinger om corporate governance Forordning om gennemførelse af MiFIDdirektivet Forordning om registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed mv Forordning om finansielle oplysninger i visse prospekter Direktiv om visse aktionærrettigheder i børsselskaber

6 Indholdsfortegnelse Direktiv om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer Direktiv om oplysninger i prospekter for investeringsforeninger mv Forordning om oprettelse af en Europæisk Værdipapirtilsynsmyndighed Ændring til prospektdirektivet Forslag om forordning om markedsmisbrug og forslag til direktiv om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug Forordning om central clearing af OTCderivater VPHL mv Børsretten som juridisk disciplin VPHL s baggrund VPHL s hovedelementer Værdipapirer og værdipapirhandel Rammelov og detailregler Kapitel 2. Kapitalmarkedets aktører og myndigheder En række fælles struktur- og adfærdsregler for kapitalmarkedets aktører Kapitalgrundlag, driftsplan, forretningsgange mv Kvalificeret ejerandel i et aktørselskab Indberetning af formodede overtrædelser Virksomhedernes bestyrelse og direktion Outsourcing, forhåndsgodkendelse af aftaler af vidtrækkende betydning og fusion Tavshedspligt Årsrapport, koncernregnskab og kapitalgrundlag Nærmere om kapitalmarkedets aktører Værdipapirhandlere og fondsmæglerselskaber Regulerede markeder Drift af multilaterale handelsfaciliteter Alternative markedspladser Auktionsplatform Clearingcentraler og betalingssystemer Værdipapircentraler Pengeinstitutter

7 Indholdsfortegnelse Investeringsforvaltningsselskaber og realkreditinstitutter Investeringsforeninger Kapitalmarkedets tilsynsforhold mv Erhvervs- og vækstministeren Finanstilsynet Fondsrådet Erhvervsstyrelsen Baselkomiteen Det Finansielle Virksomhedsråd Klagenævnet for Værdipapircentraler Pengeinstitutankenævnet og andre»privatretlige tvistnævn« Erhvervsankenævnet Forbrugerombudsmanden Domstolene Kapitel 3. Grundprincipperne for gennemsigtighed på værdipapirmarkedet Generalklasulerne: God værdipapirhandelsskik og god forretningsskik God værdipapirhandelsskik Organisatoriske krav Særligt om god markedsføringsskik Værdipapirhandlere Handelsregler og investorbeskyttelse Risikomærkningsordning og kompetencekrav Indberetningspligt vedrørende handler og prisstillelse Uanmodet henvendelse fra en værdipapirhandler (»dørsalg«) Operatører af regulerede markeder Multilateral handelsfacilitet, herunder alternative markedspladser. 210 Kapitel 4. Værdipapirclearing og -registrering Indføring Clearing Clearingvirksomhed Panteret og netting Finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning Registrering Registreringens væsentligste karakteristika

8 Indholdsfortegnelse Fondsaktiver og registrering Klage og erstatningsansvar Kapitel 5. At blive optaget til handel Hvorfor bliver et selskab børsnoteret? Forhøjelse af aktiekapitalen og evt. tilpasning af virksomheden Kompetencen til beslutninger om optagelse til handel og om officiel notering Betingelser for optagelse af et papir til handel Fællesskabsretlige børsbetingelsesforskrifter Danske børsbetingelsesforskrifter Overordnede optagelsesbetingelser Dispensation Kursfastsættelsen Listningen Reguleret marked i øvrigt GXG Markets Alternative markedspladser (First North) Prospektkravene Indføring Den EU-retlige baggrund Prospektdirektivet Prospektforordningen De danske prospektregler Indføring Store værdipapirudbud Overordnede regler Undtagelser fra prospektpligten Offentliggørelse og tillægsprospekt Annoncering og tegningsblanket Små værdipapirudbud Godkendelse Kontrol Emissionsinstitut; verifikation; due diligence Erstatningsansvar: Prospekt- og emissionsansvaret i dansk ret Retsstridighed: Kriteriet for, hvornår der foreligger prospektmangler

9 Indholdsfortegnelse Ansvar efter almindelig, uskreven erstatningsret (et almindeligt»emissionsansvar«) De forskellige kategorier af skadevoldere og culpastandarden Emissionsinstituttet Selskabets revisorer Selskabets ledelse Selskabet selv Krav til investors agtpågivenhed og risikoafvejning Årsagssammenhæng mellem fejl og tab Konklusioner om prospekt- og emissionsansvaret Prospekt- og ledelsesansvarets afdækning Investeringsforeninger m.fl Observationsliste, suspension og sletning Kapitel 6. At være optaget til handel Børsretlige oplysningsforpligtelser Oplysningsforpligtelser i VPHL Indføring Erstatningsansvar Hvad skal offentliggøres? Offentliggørelse, sprog, registrering og opbevaring af interne oplysninger Offentliggørelse af årligt dokument Børsens oplysningsregler Indføring Offentliggørelsesform mv Oplysningsforpligtelser Generalklausul Lækage af oplysninger Andre oplysningskrav Incitamentsprogrammer og aflønning Periodemeddelelser/delårsrapporter Særlige krav til børsselskabers årsrapport

10 Indholdsfortegnelse Indføring Krav til årsrapporten Særlige krav til revisionen i et børsselskab Selskabets beholdning af egne aktier, herunder sharebuy-back programmer Generelt om børsselskabets beholdning af egne aktier Aktietilbagekøbsprogrammer Kendskab til»storaktionærer«som kursrelevant oplysning Særligt om investeringsbeviser Særligt om udstedere af obligationer Særlige oplysningskrav for GXG Markets og alternative markedspladser (First North) Indføring GXG Markets Alternative markedspladser (First North) Selskabsretlige specialforskrifter for børsselskaber Indføring Samspillet mellem selskabs- og børsregler Egne aktier Bestyrelsens forretningsorden Forbud mod»arbejdende bestyrelsesformand« Særregler om revisor Spekulationsforbud Særregler for generalforsamlingen Ledelsesregler Incitamentsaflønning til bestyrelse og direktion Intern kontrol mv Særregel om uddeling af selskabets midler Særregler om aktiebrev, fuldmagt og fuldmagtsblanketter Vedtægter for børsselskaber Erhvervsstyrelsen påser også overholdelse af bl.a. børsforskrifter Kapitel 7. Overtagelsestilbud Overtagelse af kontrollen over et selskab optaget til handel på et reguleret marked Dansk ret om overtagelsestilbud

11 Indholdsfortegnelse Lovregulering af tilbudspligten Hvornår udløses der tilbudspligt? Tilbudsdokumentet Tilbudskurs og ligebehandling Beslutningens og tilbuddets offentliggørelse Udtalelse fra målselskabets bestyrelse Tilbagekaldelse og ændring af tilbuddet Konkurrerende tilbud Forbud mod bonus ved overtagelsesforsøg og begrænsninger i udbetaling af ekstraordinært udbytte Partsstatus ved overtagelsestilbud Dispensation EU s overtagelsesdirektiv Vedtægts- og aftalemæssige værn mod en uinviteret overtagelse af selskabet Åbenhed og diskussion om alle selskabets overtagelsesværn (obligatoriske regler) Gennembrud af overtagelsesværnene (frivillige regler) Er der overtagelsesværn, der kan modstå et gennembrud? De danske regler om overtagelsesforsøg Kapitel 8. Markedskursens juridiske betydning Indledning Juraens udgangspunkt for værdiansættelse: Markedskursen Minoritetsindløsning; Prokura- og vedtægtsbestemt tvangsindløsning Egne aktier Uproportional kapitalnedsættelse Emission uden fortegningsret Skattemæssig betydning af markedskursen Fairness opinion som indicium for kursens rimelighed Kapitel 9. Markedsmisbrug Indledning Fællesskabsretlige forskrifter Misbrug af intern viden Indføring Spekulationsforbud Anvendelsesområde

12 Indholdsfortegnelse Handel med intern viden Videregivelse Flagning af ledende medarbejderes og nærtstående aktiebesiddelser Flagning af investeringsanalyser og anbefalinger Selskabet selv som misbruger af intern viden (ad egne aktier) Interne regler, insiderliste mv Short-selling Kursmanipulation Kapitel 10. Sanktioner og offentliggørelse Indledning Sanktioner og offentliggørelsesregler i VPHL Sanktioner Offentliggørelse Operatørernes sanktioner De lovpligtige tre interne regelsæt for NN A/S Litteratur Domme og kendelser Stikordsregister

13 Forord Forord Forord Dette er 5. udgave af»børs- og kapitalmarkedsret«, som udkommer næsten præcist 4 år efter, at vi sammen udgav 4.-udgaven. Siden 4.-udgaven er der sket en lang række ændringer af selskabs-, børs- og kapitalmarkedsretten, særligt initieret af ny EU-retlig regulering, ligesom der er kommet megen praksis til. På hjemmebanen er dog særligt selskabsretten undergået væsentlige i hvert fald systematiske ændringer, idet aktieselskabsloven (og anpartsselskabsloven) i mellemtiden er afløst af SL.»Børs- og kapitalmarkedsret«indeholder som hidtil en samlet fremstilling af hele børs- og kapitalmarkedsretten, idet dog den specielle del af kapitalmarkedsretten, dvs. de særlige regler for de finansielle institutioner, som pengeinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsforeninger og realkreditinstitutter, herunder finansselskabsretten, ikke nærmere behandles. Bogen indeholder foruden en fuldstændig opdatering i forhold til nye regler, bestemmelser og praksis et nyt samlet kapitel om de kreditretlige regler ved værdipapirregistrering og -clearing.»børs- og kapitalmarkedsret«er først og fremmest tænkt som en lærebog i børs- og kapitalmarkedsret på universiteter og andre højere læreanstalter, men også som en monografi om børs- og kapitalmarkedsretten, der kan anvendes af bl.a. praktikere, der skal have et mere detaljeret kendskab til børs- og kapitalmarkedsretten bl.a. til brug for rådgivning af klienter eller in-house. I sin fremstilling af børs- og kapitalmarkedsretten er bogen søgt således opbygget, at den også vil kunne anvendes af andre med en mere fragmentarisk indgang til juraen. Bogen vil således også kunne være nøglen for andre brugere af de børs- og kapitalmarkedsretlige bestemmelser, dvs. børsselskaber, ledelser, bestyrelsesmedlemmer i børsselskaber, aktionærer, investorer, værdipapirhandlere, analytikere og journalister, til at forstå reglerne og navnlig deres rækkevidde. Fremstillingen er koncentreret om reglerne inden for børs- og kapitalmarkedsretten. De bagvedliggende regler, som VPHL, FIL, de tilhørende bekendtgørelser eller operatørernes egne regler, er ikke medtaget som bilag til bogen først og fremmest af pladsmæssige hensyn, men også fordi disse regler oftere og oftere undergår ændringer, og et optryk derfor meget hurtigt ikke 13

14 Forord vil sikre læseren en ajourført udgave af reglerne. Samtidig er adgangen til reglerne ganske let og overskuelig, og de vil alle kunne downloades og udskrives fra internettet først og fremmest fra Finanstilsynets hjemmeside Stud.jur. Morten Schaumburg-Müller har hjulpet med korrekturlæsning og udarbejdelse af registre. Vi bringer ham vor bedste tak herfor. Frederiksberg og Aalborg, marts 2012 Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff 14

15 Forkortelser Forkortelser Forkortelser AABL Afgørelser & udtalelser aftl. AL AG AktG BGB BGH ELR ET EU EuZW FBL FIL GAAP GBL GmbH GmbHG H IAS IASC ICMG IOSCO J JD JT J.U. KL L Aktieavancebeskatningsloven NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser & udtalelser aftaleloven Aktieselskabsloven Aktiengesellschaft Aktiengesetz (tysk) Bürgerliches Gesetzbuch (tysk) Bundesgerichtshof European Law Review Erhvervsjuridisk Tidsskrift Den Europæiske Union (tysk) Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (tidl.) fondsbørsloven Lov om finansiel virksomhed Generally Agreed Accounting Principles (US) Gældsbrevsloven Gesellschaft mit beschränkter Haftung (tysk) Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung Højesterets dom eller kendelse International Accounting Standard (nr.) International Accounting Standard Committee International Capital Markets Group The International Organizations of Securities Commissions Juristen Juristens Domssamling Juridisk Tidsskrift vid Stockholms Universitet Juridisk Ugebrev Konkursloven Lovforslag (nr.) 15

16 Forkortelser MfL Månedsrapport NASD NASDAQ NJA NJW NRT NYSE OLG RG RPL R&R Saml. SEC SEL SL TfR TSN UfR V VPHL VP ZGR ZIP Ø ÅRL Markedsføringsloven Københavns Fondsbørs A/S månedsrapport (med nr., år og måned) National Association of Securities Dealers The National Association of Securities Dealers Automated Quotation (svensk) Nytt Juridisk Arkiv (tysk) Neue Juristische Wochenschrift Norsk Rettstidende New York Stock Exchange (tysk) Oberlandesgericht (norsk) Rettens Gang Retsplejeloven Revision & Regnskabsvæsen EU-Domstolens Samling af afgørelser Securities and Exchange Commission Selskabsskatteloven Selskabsloven (nordisk) Tidsskrift for Rettsvitenskap Told & Skat Nyt Ugeskrift for Retsvæsen Vestre Landsrets dom eller kendelse Værdipapirhandelsloven Værdipapircentral (tysk) Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (tysk) Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Østre Landsrets dom eller kendelse årsregnskabsloven 16

17 KAPITEL 1 Kapitalmarkedets retsgrundlag Kapitalmarkedets retsgrundlag 1.1. Den fællesskabsretlige baggrund Den fællesskabsretlige baggrund Reglernes baggrund Børsretten er i vidt omfang, ligesom selskabsretten, påvirket og afledt af EUretlig regulering, jf. om den EU-retlige baggrund og de børsretlige EU-retsregler Jesper Lau Hansen: Fondsbørsen Aspekter af en fondsbørsretlig forudsætning s. 169 ff, Peer Schaumburg-Müller: Dansk Børsret 1. Del. Almindelige emner, samme i Børsretlig guide Introduktion til børsretten, Nis Jul Clausen i Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (red.): Den nye selskabslov s. 319 ff, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: EU s selskabs-, børs- og kapitalmarkedsregler s. 447 ff, Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber s. 37 ff og 54 f og særligt for så vidt angår forordningerne inden for børsretten Jesper Lau Hansen: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, bind 2 s. 15 ff. Inden for børs- og kapitalmarkedsrettens område skal direktiverne især tilgodese to formål: 1) Gennem harmonisering og gensidig anerkendelse af prospekter, årsrapporter mv. ønsker man at give virksomhederne mulighed for at fremskaffe kapital på flere markeder og samtidig hermed mindske de omkostninger, som er forbundet med at rejse kapital internationalt. 2) Herudover skal børsdirektiverne ved fastsættelse af minimumsregler om betingelserne for børsnotering og om udstedernes oplysningsforpligtelse beskytte investorerne og forbedre mulighederne for at foretage investeringer på tværs af landegrænserne, jf. herved nærmere præamblerne til de betingelses-, prospekt- og halvårsdirektivet. Forud for vedtagelsen af den Fælles Akt i 1986 var de børsretlige direktiver baseret på den daværende artikel 54(3)g EF (nu artikel 50(2)g TEUF) og da- 17

18 Kapitalmarkedets retsgrundlag værende artikel 100 EF. Det var således tilfældet med betingelsesdirektivet, børsprospektdirektivet og halvårsdirektivet. Årsagen til, at artikel 100 blev anvendt som hjemmelsgrundlag, var, at den børsretlige regulering i direktiverne også skulle angå selskaber fra tredjelande og offentlige myndigheder, dvs. enheder, som ikke var omfattet af artikel 58. Efter den Fælles Akt blev et af de børsretlige direktiver støttet på artikel 100 A, nu artikel 14 TEUF (det indre marked), mens fx prospektdirektivet fra 1989 støttedes på artikel 54. Investeringsservicedirektivet støttedes på artikel 57(2) 1. og 3. pkt. om harmonisering af erhvervsudøvelse, der ikke angår fysiske personer. Efter den Fælles Akt ses Kommissionen således at have anvendt bestemmelser, der forudsætter kvalificeret flertal. Børsdirektiverne vil ud over en materiel regulering ofte have regler om tilsyn og om gensidig anerkendelse af myndighedshandlinger, prospekter o.lign. og om relationerne til tredjelande. Disse regler svarer i alt væsentligt til dem, der gælder for kreditinstitutter (banker og forsikringsselskaber). Man må imidlertid i denne forbindelse ikke overse Traktatens direkte betydning, dvs. dommerskabt ret på grundlag af etableringsretten i artikel 49 og 54 TEUF, retten til at præstere grænseoverskridende tjenesteydelser i artikel 56 TEUF samt kapitalens frie bevægelighed i artikel 63 TEUF. Se om etableringsretten fx dom af 6. juni 1996, Kommissionen mod Italien, sag C- 101/94, hvor der før ikrafttrædelsen af investeringsservicedirektivet opstod spørgsmål om retten til at drive virksomhed som børsmægler i Italien. Efter italiensk lovgivning krævede dette anvendelse af et selskab med hjemsted i Italien, dvs. en form for etableringspligt. Italien begrundede dette residenskrav med, at et effektivt finanstilsyn ellers ville være umuligt, men Domstolen henviste til, at det også uden egentlig etablering i Italien ville være muligt for italienske myndigheder at underkaste et børsmæglerselskab kontrol, kræve dokumenter og oplysninger samt fordre finansielle garantier vedrørende virksomheden i Italien, ligesom italienske myndigheder kan samarbejde med hjemlandsmyndighederne, jf. Jesper Lau Hansen i UfR 1996 B 93 ff og 341 ff, Steen Treumer & Erik Werlauff i UfR 2002 B 60 ff (»EU-løftestangsprincippet«) og samme i ELR 2003 s. 124 ff (»The leverage principle: secondary Community law as a lever for the development of primary Community law«). Se om tjenesteydelsesretten fx dom af 9. juli 1997 i sagen C-222/95, Barybanken, hvor EU-Domstolen fastslog, at der allerede før gennemførelsen af bankdirektiverne bestod en ret til grænseoverskridende långivning mod pant i fast ejendom, men at der dog var visse undtagelser. Artikel 49 EF om grænseoverskridende tjeneste ydelser er til hinder for, at en medlemsstat stiller krav om, at et kreditinstitut, der allerede har tilladelse i anden medlemsstat, skal indhente tilladelse for at kunne yde lån mod pant i fast ejendom til personer, som bor på statens område, medmindre dette krav (1) påhviler enhver person eller ethvert selskab, der driver sådan virksomhed på modtagerstatens område, (2) er begrundet i almene hensyn som fx forbrugerbeskyttelse, og (3) er objektivt nødvendigt for at sikre overholdel- 18

19 Den fællesskabsretlige baggrund sen af de regler, der gælder for det pågældende erhverv, og for at beskytte de hensyn, som skal tilgodeses ved reglerne, idet det (4) er umuligt at nå til samme resultat ved mindre indgribende forskrifter. En stat har dog under alle omstændigheder lov at beskytte mod misbrug mv. (men proportionalitet skal herved iagttages), jf. fx Alpine Investments, dom af 10. maj 1995, C-384/93, hvor Domstolen godkendte et hollandsk forbud mod (grænseoverskridende) telefonsalg af terminskontrakter (cold calling). Endelig må det ikke overses, at der sker en»harmonisering«via markedsmekanismerne, som næsten virker stærkere end både Traktat og direktiver. Denne»harmonisering«tilvejebringes for det første via indførelsen af euro en fra 1999, hvilket vil gøre Europa til ét stort børsområde, når alle værdipapirer er i samme valuta, således at der herefter konkurreres på, hvor gode selskaberne er, og hvor god en investorbeskyttelse der er på de enkelte børser (og hvor smidige børserne er). Allervigtigst for udviklingen af denne markedsdrevne harmonisering er formentlig tendensen til samarbejde mellem eller endog sammenlægning af fondsbørser, som dog atter kan føres tilbage til den nye situation skabt gennem euro en. Stockholm og København indgik i et vidtstrakt samarbejde allerede fra 1997 med et fælles elektronisk handelssystem, jf. P.E. Skaanning- Jørgensen i Månedsrapport nr. 315, august 1998 s. 19 ff. I 2004 fuldbyrdedes dette gennem Stockholms overtagelse af København og nu den nordiske børs i form af OMX Den Nordiske Børs, som dækker markederne i København, Stockholm, Helsinfors og Island. OMX ejer også børserne i Riga, Tallinn og Vilnius. Endelig er OMX blevet overtaget af den amerikanske»børs«nasdaq, og navnet på Københavns Fondsbørs er således nu rettelig Nasdaq OMX Copenhagen. Den børsretlige EU-regulering var oprindelig meget beskeden. I 1979 var der i Danmark skabt lovhjemmel for, at det dagældende EF s børsdirektiver kunne implementeres på bekendtgørelsesniveau. Herefter kom i begrænset omfang EF-direktiver inden for klassiske børsretlige områder. Med EF s Finansielle Handlingsplan fra 1999 blev reguleringen stadig mere intensiv, mens der dog de seneste år ikke har været behov for så mange nye regler. I dag er således dansk børsret i udpræget grad præget af EU-regulering. Kun områderne inden for fondsaktivregistrering og clearing og afvikling udspringer ikke af EU-regulering. Efter Lissabontraktaten er den normale lovgivningsmetode fastsat i artikel 290 og 291 TEUF. Efter artikel 290 gives Kommissionen kompetence til at udstede regulering, der enten ændrer eller supplerer den delegerende retsakt, mens artikel 291 ikke giver hjemmel til at ændre i basisretsakten, men fastlægge, hvordan den bringes i anvendelse. Kommissionen kan således få dele- 19

20 Kapitalmarkedets retsgrundlag geret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den bagvedliggende retsakt. Gennemførelsesretsakter skal fortsat vedtages inden for et komitologi-system. Lissabon-traktaten trådte i kraft pr. 1. december 2009, og komitologi-forordningen trådte i kraft den 1. marts Både gennemførselsforanstaltninger og delegerede retsakter er direkte bindende i medlemsstaterne svarende til en forordning det kan fastsættes i retsakten, hvornår den skal have virkning fra. Medlemsstaterne, tilsynskomitéerne (ESA erne), Rådet og Europa-Parlamentet inddrages efter forskellige procedurer. Børsretlig regulering indeholdes ikke blot i de børsretlige direktiver, men nu også i EU s selskabsretlige direktiver. Oprindeligt sonderes skarpt mellem de børsretlige og de selskabsretlige direktiver, men i forbindelse med Den Finansielle Handlingsplan, skete der en ændring, således at de selskabsretlige direktiver nu også indeholder særregler for børsselskaber, jf. også nærmere Nis Jul Clausen i Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (red.): Den nye selskabslov s. 325 ff. Det gælder fx 2. Selskabsdirektiv, som ændret ved direktiv 2006/68/EF, 4. Selskabsdirektiv, som ændret ved direktiv 2006/99/EF og 7. Selskabsdirektiv, som ændret ved direktiv 2006/99/EF. Også direktivet om overtagelsestilbud 2004/25/EF er et direktiv, som indeholder både selskabsretlige og børsretlige elementer. Tilsvarende gælder for Forordning 1606/2002, IFRS-forordningen, om internationale regnskabsstandarder. Denne manglende opsplitning er også det der gør, at børsretlige regler i dansk ret ikke alene indeholdes i VPHL, men også i SL og ÅRL. EU s børsretsakter er i dag ikke kun i direktivform. En række af de centrale retsakter er forordninger. Det betyder, at dansk børsret ikke alene skal søges i VPHL og de regler, der knytter sig hertil i form af bekendtgørelser mv., men også direkte i EU-forordningerne. Dette gælder fx inden for prospektreglerne. Forordningen vælges som retsaktstype inden for børsretten typisk for at sikre en ensartet ordning i alle medlemsstaterne, fremme markedsintegrationen og leveringen på tværs af grænserne af investeringstjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser og lette en yderligere konsolidering af det indre marked. En nøje opremsning af de direktiver, som er implementeret i VPHL, fremgår af note 1 til loven De enkelte regler Betingelses- og oplysningskrav EU s første børsretlige direktiv (»betingelsesdirektivet«) angik betingelserne for optagelse af værdipapirer aktier og obligationer til officiel notering på en fondsbørs i Fællesskabet. 20

21 Den fællesskabsretlige baggrund Betingelses- og oplysningsdirektivet 2001/34 blev vedtaget den 28. maj 2001, og det ophævede og erstattede betingelsesdirektivet (79/279), emissionsprospektivet (80/390), halvårsdirektivet (82/121) og storaktionærdirektivet (= transparensdirektivet) (88/627). Det konsoliderede direktiv indeholder ingen substansændringer af de tidligere retsakter, men er blot en sammenskrivning af dem, og de eneste formelle ændringer er dem, der følger af konsolideringen. Det hedder i præamblen til direktivet, at de fire tidligere direktiver, som 2001-direktivet afløste, ved flere lejligheder har været underkastet omfattende ændringer, og at direktiverne derfor bør»kodificeres og samles i én enkelt tekst, således at deres bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt«: 1) Børsbetingelsesdirektivet, 79/279, var det første af de egentlige børsretlige direktiver. Det indeholdt de krav, et selskab og dets værdipapirer skal opfylde, for at selskabet kan blive børsnoteret på en fondsbørs i én eller flere EU-stater. Direktivet blev ændret ved direktiv 82/148 og direktiv 88/627. 2) Introduktionsprospektdirektivet, 80/390, indeholdt de krav, der i hele EU skal opstilles til de prospekter, som skal udarbejdes, når værdipapirer ønskes optaget til børsnotering (et nyt selskab»går på børsen«, eller et allerede noteret selskab emittere nye papirer, der ønskes noteret). Introduktionsprospektdirektivet er senere ændret flere gange, bl.a. ved 87/345 og 90/211, så der nu er regler om grænseoverskridende anerkendelse af prospekter, når disse er anerkendt af blot én fonds børs i EU samt hjemlandskontrol. Direktivet betegnede indledningen til harmoniseringsprocessen af prospektreglerne i EU. Det indeholder en række bestemmelser om prospektets udformning, hvor der i skematisk form klart fastlægges regler. 3) Halvårsrapportdirektivet, 82/121, regulerede, når børsnotering først har fundet sted, de halvårsrapporter, som børsnoterede selskaber efter direktivets bestemmelser, skal offentliggøre omtrent midtvejs gennem regnskabsåret, for at der ikke skal gå for længe, uden at offentligheden kommer ajour med selskabets samlede økonomiske situation. Direktivet var, ligesom de øvrige børsdirektiver, et minimumsdirektiv, der således ikke afskar medlemsstaterne fra at fastlægge strengere og/eller supplerende krav for børsselskaberne, herunder fx kvartalsrapporter. Disse skulle blot være ensartede for samtlige selskaber. 4) Storaktionærdirektivet (= transparensdirektivet), 88/627, omhandlede offentlighedens indsigt i større aktionærers identitet i børsselskaber og tilsigter en ganske vidtgående publicitet om ejerforholdene i børsselskaber. Der er tale om et minimumsdirektiv. Medlemsstaterne kunne pålægge aktio- 21

22 Kapitalmarkedets retsgrundlag nærerne en strengere forpligtelse, forudsat dette sker ud fra ensartede kriterier. Betingelsesdirektivet og dermed nu også bestemmelserne om transparens i 2001-direktivet fremtrådte som et børsretligt direktiv, hvorefter det kun angår udstedere, hvis aktier er optaget til officiel notering på én eller flere fondsbørser. Nogle forfattere, bl.a. Nis Jul Clausen & Engsig Sørensen: Takeover Bids s. 75, argumenterer for, at det i virkeligheden var et selskabsretligt direktiv. Rigtigt er, at formålet med direktivet er en regulering af aktionærernes indbyrdes forhold, hvilket er et selskabsretligt anliggende. At direktivet er begrænset til børsnoterede selskaber, skyldes antagelig også i første række et ønske om kun at regulere de kapitalselskaber, der har en bred og ellers anonym ejerstruktur. De krav, som i det konsoliderede 2001-direktiv opstilles til emittenterne og værdipapirerne, er minimumskrav, som medlemsstaterne således kan skærpe, blot alle behandles lige, ligesom særlige krav kan stilles til enkelte emittenter, hvis dette findes hensigtsmæssigt og i forvejen meddeles dem, jf. artikel 8. De nærmere krav til udstedere, der skal optages til notering, fremgår af artikel 16 og artikel 42 ff. Efter artikel 16 skal en udsteder af børsnoterede værdipapirer meddele alle de oplysninger, som de kompetente myndigheder skønner, er hensigtsmæssige med henblik på beskyttelsen af investor, og for at markedet kan fungere tilfredsstillende. Når beskyttelsen af investor eller markedets tilfredstillende funktion kræver det, kan der stilles krav om, at udstederen offentliggør visse oplysninger i en form og inden for tidsfrister, som myndigheden finder passende. De kompetente myndigheder har efter artikel 18 hjemmel til at træffe afgørelse om suspension og sletning af værdipapirer. Et værdipapir kan suspenderes, når markedets tilfredsstillende funktion midlertidigt ikke er eller vil være sikret, eller når beskyttelsen af investor kræver det. Dette kan fx være tilfældet, hvis markedet ikke fra udstederen har fået tilstrækkelige oplysninger. Sletning kan ske, når den kompetente myndighed er af den overbevisning, at det normale og regelmæssige marked for dette værdipapir ikke kan opretholdes på grund af særlige omstændigheder, fx på grund af udstederens kaotiske økonomiske forhold, eller hvis udstederen systematisk ikke meddeler markedet oplysninger. De særlige betingelser for optagelse af værdipapirer, som indeholdes i artikel 42 ff, er opdelt i krav til hhv. aktier, obligationer (fra artikel 52 ff) og ob- 22

23 Den fællesskabsretlige baggrund ligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter (artikel 60 ff). De særlige betingelser for aktier angår emner som 1) selskabets retlige stilling, 2) den forventede kursværdi, 3) krav om 3 års regnskaber, 4) aktiernes retlige stilling, 5) krav om fri omsættelighed og 6) spredningskrav. Selskabets retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for selskabet gældende retsforskrifter med hensyn til stiftelse og vedtægter, jf. artikel 42. Den forventede kursværdi af de aktier, der er genstand for ansøgningen om optagelse til officiel notering, skal være mindst 1 mio. euro, jf. artikel 43. Der findes forskellige dispensationsbestemmelser herom. Selskabet skal have offentliggjort eller indsendt sine regnskaber for de 3 seneste regnskabsår forud for ansøgningen om optagelse til officiel notering, jf. artikel 44. Herved stilles der krav om, at selskabet for at kunne børsnoteres har eksisteret i en årrække. Dette vil gøre investorernes bedømmelse af selskabet mere sikket. Der kan dispenseres fra kravet, jf pkt. Aktiernes retlige stilling være i overensstemmelse med de for aktier gældende regler, jf. artikel 45. Aktierne skal være frit omsættelige, jf. artikel 46. Dog kan de kompetente myndigheder fravige kravet herom i forbindelse med bestemmelser om, at erhvervelse af aktierne er undergivet godkendelse, forudsat at benyttelsen af godkendelsesklausulen ikke vil medføre markedsforstyrrelser, jf. artikel 46(3). Efter artikel 48 skal en tilstrækkelig spredning af aktierne i offentligheden være sket senest på optagelsestidspunktet. Dog kan spredning ske over fondsbørsen, når de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at en tilstrækkelig spredning i løbet af kort tid vil være opnået over denne, jf. artikel 48(2). Bestemmelsen er ikke synderligt præcis, så der er overladt et betydeligt skøn til den enkelte kompetente myndighed. I artikel 49 stilles krav om, at ansøgning om optagelse til notering skal omfatte alle de aktier af samme klasse, som allerede er udstedt. Der indeholdes i artikel 49(2) en mulighed for, at medlemsstaterne kan bestemme undtagelse herfra. Direktivet indeholder endvidere betingelser for udstedere der er optaget til notering, jf. artikel 64 ff. Igen er reglerne opdelt i betingelser for aktier, betingelser for obligationer og betingelser for obligationer udstedt af en stat mv. Selskabet skal efter artikel 65 sikre ligebehandling af aktionærer, der befinder sig i samme situation. Selskabet skal mindst sikre al den støtte og oplysning, der er nødvendig, for at aktionærerne kan udøve deres rettigheder, og det skal i særdeles oplyse om afholdelse af generalforsamling samt give aktionærerne mulighed for at udøve deres stemmeret. Det skal offentliggøre meddelelser eller udsende underretninger om uddeling og udbetaling af ud- 23

Børs- og kapitalmarkedsret

Børs- og kapitalmarkedsret Børs- og kapitalmarkedsret This page intentionally left blank Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff Børs- og kapitalmarkedsret 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Børs- og kapitalmarkedsret

Læs mere

B0rs- og kapitalmarkedsret

B0rs- og kapitalmarkedsret Erik Werlauff B0rs- og kapitalmarkedsret I Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelser XI Kapitel 1. Kapitalmarkedets retsgrundlag, tjenesteydere og myndigheder 1. Bors- og kapitalmarkedsreglerne

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er s BØRSRETTEN II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9088-0 Erik Werlauff SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 SE-Selskabsret

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag PRIVATE EQUITY Transaktioner, aftaler og regulering Tomas Krüger Andersen PRIVATE EQUITY Transaktioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1) L 155 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling. (Etablering af alternative markedspladser og gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs

Bekendtgørelse om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs Bekendtgørelse nr. 331 af 23. april 1996 Bekendtgørelse om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs I medfør af 22, stk. 4, 26, stk. 5, 30, og 93, stk. 3, i lov nr. 1072

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion

Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion LONE L. HANSEN Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion Lone

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Jesper Lau Hansen Professor i kapitalmarkedsret dr. jur., LL.M. Leder af FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2015 (J.nr. 2013-0035589) Påbud om at slette

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Finanstilsynet 19. september 2011 J.nr. 6376-0297 ROE/JCS Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Nærværende notat tager sigte på at klarlægge det materielle indhold

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S Til selskabets aktionærer Herning, marts 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S EDB Gruppen A/S indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16. april 2008 kl. 15.00 på

Læs mere