Referat. HovedMED. Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 13:00. Slagelse Brand og Redning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. HovedMED. Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 13:00. Slagelse Brand og Redning"

Transkript

1 Referat HovedMED Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00 Mødelokale Deltagere Afbud Slagelse Brand og Redning Søren Lund Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Lone Irene Petersen, Torben Bahn Petersen, Søren Ranthe, Helle Bangsborg, Per Haugaard, Torsten Ross, Lene Theill Petersen, Helle Dalsgaard, Rene Bohl, Bjarne Svan-Hansen, Susanne Irene Nielsen, Per Hansen Berg, Allan Gildhoff, Birgitte Bokelund, Charlotte Jørgensen, Leif Borregaard Hansen, Anne Velling Birgit Dürkop, Bettina Hinrichsen Stedfortrædere Mødet hævet 13:00

2 Indholdsfortegnelse HovedMED den 4. december 2013 kl. 09:00 Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden (B) Godkendelse af referat (B) Orientering til HovedMED om valg og konstituering (O) HovedMEDs strategiseminar 2014 (B) Mødedatoer i 2014 (B) HovedMEDs personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget 2014 (B) Genforhandling af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale (B) Ændring af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale bilag D (B) Opfølgning på ny rygelovgivning og stillingtagen til rygning i arbejdstiden (B) Drøftelse af ligeløn (D) Orientering om arbejdet "Forebyggelsespakke Hygiejne" (O) Sygefraværsindsatsen (D) Orientering om status på budget (D) Orientering om nyttejob (O) Seniordage i 2014 (O) Projekt forbedringskultur (O) Status Arbejdsmiljø (O) Gensidig orientering (O) Eventuelt (O)... 23

3 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Godkendelse af dagsorden. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Dagsordnen godkendes. Godkendt. 2. Godkendelse af referat (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Godkendelse af referat fra mødet den 11. september Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Referatet godkendes. Godkendt. 3. Orientering til HovedMED om valg og konstituering (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent På mødet gives en status på valget og konstitueringen.

4 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 2 Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at konstitueringsaftalen er at finde på hjemmesiden. 4. HovedMEDs strategiseminar 2014 (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED skal drøfte planlægning af strategiseminar og gennemførelse af den årlige strategiske og arbejdsmiljødrøftelse. HovedMED skal som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som HovedMED er enige om, er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. I den strategiske drøftelse indgår den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Den strategiske drøftelse gennemføres en del af HovedMEDs årlige strategiseminar, hvorefter der udarbejdes strategiplan og årshjul. HovedMED har tidligere år valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder med planlægning i samarbejde med Center for HR og Udvikling. Slagelse Kommunes MED-aftale 8 stk. 7 Kommunaldirektøren indstiller,

5 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 3 1. at HovedMED drøfter planlægning af den årlige strategi og arbejdsmiljødrøfte samt seminar. Drøftet med bemærkning om, at der nedsættes en arbejdsgruppe. Fra medarbejdersiden er udpeget Lotte Spohr, Charlotte Jørgensen og Per Toft Haugaard. HovedMED pegede på frivillighed, kompetenceudvikling, udlicitering, ledelsesgrundlag, psykisk arbejdsmiljø og MED-organisationen som mulige emner. 5. Mødedatoer i 2014 (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Det fremgår af HovedMEDs forretningsorden, at ordinære møder for det kommende år aftales på HovedMEDs møde i december. HovedMEDs møder i 2014 foreslås afholdt Onsdag den 5. marts 2014 Onsdag den 4. juni 2014 Onsdag den 10. september 2014 Onsdag den 3. december 2014 HovedMEDs strategiseminar forventes afholdt i ultimo februar. Det fremgår af Slagelse Kommunes MED-aftalens bilag B, at der afholdes 4 ordinære møder årligt.

6 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 4 Kommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED godkender mødedatoerne. Godkendt. 6. HovedMEDs personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget 2014 (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Forud for den personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget skal HovedMED drøfte, hvilke temaer, der ønskes rejst på mødet Økonomiudvalget. HovedMEDs personalepolitiske drøftelse plejer at være tilrettelagt i foråret efter Hoved- MEDs strategiseminar. En del af drøftelsen har de sidste 2 år taget afsæt i HovedMEDs strategiplan og HRredegørelsen. Det fremgår af Slagelse Kommunes MED-aftale 8 stk. 6, at HovedMED mødes mindst en gang i kvartalet. Endvidere én gang om året med Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Slagelse Kommune. Derudover kan der aftales ekstra møder om særlige temaer eller ved større og mere vidtgående ændringer i kommunen.

7 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 5 Kommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED drøfter, hvilke temaer HovedMED ønsker rejst på mødet med Økonomiudvalget. Drøftet med bemærkning om, at formandskabet planlægger drøftelsen med afsæt i de forventninger til budgettet, som på det tidspunkt er kendt. 7. Genforhandling af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Slagelse Kommunes lokale MED-aftale skal genforhandles hver andet år og skal derfor genforhandles i I den forbindelse skal der nedsættes et forhandlingsudvalg. Det fremgår af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale, at den skal genforhandles efter 2 år. Den lokale MED-aftale trådte i kraft den 1. maj De centrale parter har desuden fremsendt bemærkninger til Slagelse Kommunes lokale MED-aftale, som forventes indarbejdet i forbindelse med genforhandlingen. Jf. Protokollat om lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. skal forslag om ændring af den lokale MED-aftale fremsættes i HovedMED, hvorefter hver af parterne udpeger repræsentanter til et forhandlingsudvalg. Udpegning af repræsentanter til forhandlingsudvalget foretages af hovedorganisationerne. Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse.

8 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 6 Kommunaldirektøren indstiller, 1. At HovedMED beslutter at nedsætte et forhandlingsudvalg til genforhandling af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Godkendt. 8. Ændring af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale bilag D (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent På baggrund af de centrale parters bemærkninger til Slagelse Kommunes lokale MED-aftale ændres bilag D. Bilaget er en del af HovedMEDs bilag til MED-aftalen. Overenskomstparterne har ønsket, at det skal være tydeligt, at der er en arbejdsmiljøleder, som er medlem af en arbejdsmiljøgruppe i de enkelte MED-udvalg. Derfor tilpasses Bilag D, så det fremadrettet fremgår, at HR og Udviklingschefen er øverst ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet i kommunen og fast medlem af HovedMED og at det desuden tilføjes, at mindst en af ledelsesrepræsentanterne i MED-udvalg på alle niveauer skal være arbejdsmiljøleder i en arbejdsmiljøgruppe. Ændringerne er markeret med gult i bilaget. De øvrige bemærkninger fra overenskomstparterne indarbejdes i forbindelse med genforhandling af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Udover at bilagene godkendes af HovedMED vil de også indgå ved den forestående genforhandling af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale.

9 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 7 HR og Udviklingschefen indstiller, 1. at HovedMED godkender ændringer i Bilag D. Godkendt. Bilag Bilag D - Arbejdsmiljøarbejdet i Slagelse kommune revideret Opfølgning på ny rygelovgivning og stillingtagen til rygning i arbejdstiden (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED skal tage stilling til, hvordan der skal følges op rygepolitikken. HovedMED tog den 5. december 2012 stilling til den fremtidige politik vedrørende rygning i arbejdstiden. en for drøftelsen var en ny rygelovgivning og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om E-cigaretter. Beslutningen blev truffet på baggrund af en høring hos alle SektorMED, som HovedMED tog initiativ til. Høringen blev gennemført i efteråret HovedMED besluttede at fastholde punktet om rygning i personalepolitikken uændret. Det blev desuden besluttet At udarbejde en mødepakke, der skal understøtte MED-udvalgene i forhold til at træffe beslutninger om rygning og brug af e-cigaretter på arbejdspladsen Muligheden for at indgå lokale aftaler udvides til også at omfatte muligheden for at indgå lokalaftaler om røgfri arbejdsplads Rygepolitikken skal drøftes senest igen ultimo 2013 på baggrund af status fra Sektor- MED Lokalt bør brugen af eksempelvis E-cigaretter i arbejdstiden drøftes, da de også signalerer rygning HovedMED blev den 12. september 2013 præsenteret for mødepakken, der består af følgende elementer: En procesvejledning til LokalMED og SektorMED med tilhørende dialogspørgsmål og tjekliste til igangsætning, kommunikation og evaluering Slides med et resume af lovgivning, vejledning fra myndigheder, politikker og beslutninger i HovedMED. Procesvejledning til SektorMED og LokalMED er bygget ind i powerpoint-oplægget

10 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 8 Uddybende materialer om det faktuelle, herunder rygelovgivning, personalepolitik, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om tobak m.m. Lov om røgfri miljøer Lov nr. 512 af 6. juni 2007 med efterfølgende revision. O.11 Aftale om Trivsel og Sundhed på arbejdspladserne 3 stk. 2. A) Der kan foretages en høring i SektorMED med følgende temaer: Har SektorMED drøftet rygning og E-cigaretter på arbejdspladsen? Har SektorMED kendskab til, om der er drøftet rygning og E-cigaretter på virksomhederne? og hvilken rolle har SektorMED haft i drøftelserne? Er der udarbejdet lokale retningslinjer på SektorMED niveau eller virksomhedsniveau? Hvilke lokale retningslinjer er der vedtaget i SektorMED og/eller på virksomhederne? Hvordan håndteres rygning på arbejdspladser med flere centre/virksomheder, fx i de administrative bygninger? B) HovedMED udskyder opfølgningen til senere, da mødepakken kun har været tilgængelig siden september C) HovedMED udskyder opfølgningen til senere, da mødepakken kun har været tilgængelig siden september, men skriver til SektorMED med en opfordring til at tage hånd om dette område og varsler, at der skal gives en tilbagemelding efter fx 1 år. I forlængelse af ovenstående vurderes det, at model B vil være den mest hensigtsmæssige, idet organisationen skal have tid til at arbejde videre med implementering af rygepolitikken i eget tempo. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger HR og Udviklingschefen indstiller, 1. at HovedMED godkender model B. 2. at HovedMED ultimo 2014 får forelagt status for det lokale arbejde med rygepolitikken i Slagelse Kommune. Godkendt med bemærkning om, at HovedMED peger på model C. 10. Drøftelse af ligeløn (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent

11 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 9 Kompetence: Drøftelse HovedMED har ved fastlæggelse af årshjulet for 2013 ønsket at drøfte ligeløn. HovedMED besluttede i forbindelse med vedtagelsen af årshjulet for 2013 at drøfte ligeløn. Jf. Lov om ligeløn til mænd og kvinder må der ikke ske lønmæssig forskelsbehandling på baggrund af køn. Det betyder, at arbejdsgiveren er forpligtet til at yde ligeløn og lige lønvilkår for samme arbejde som tillægges samme værdi. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. Ved vurderingen af, om der er tale om ligeløn for samme arbejde, bør der tages udgangspunkt i stillingsindholdet, men andre forhold kan også spille ind som f.eks. om arbejdet har samme værdi for den kommunale løsning af opgaven. I Slagelse Kommune har der i 2011 været en lønudvikling på 1,6 % for mænd og 1,2 % for kvinder og i 2012 på 3,3 % for mænd og 2,7 % for kvinder. Der er ikke lavet beregninger opgjort på de enkelte fagområder eller lavet egentlige sammenligninger, idet dette vil forudsætte en mere detaljeret gennemgang af stillingsindhold og opgaveløsning. Der har ikke været rejst sager om manglende ligeløn. Lov om lige løn til mænd og kvinder. HR og Udviklingschefen indstiller, 1. at HovedMED drøfter ligeløn. Beslutning i HovedMED den 11. september 2013: Udsat til kommende møde.

12 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 10 Drøftet med bemærkning om, at der fra medarbejdersiden efterspørges digitale lønoplysninger. 11. Orientering om arbejdet "Forebyggelsespakke Hygiejne" (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker herunder Forebyggelsespakke Hygiejne. HovedMED orienteres om, hvordan der i Slagelse Kommune arbejdes med forebyggelsespakken. Forebyggelsespakkerne er præsenteret for Følgegruppen vedrørende sygefraværsindsatsen i Slagelse Kommune på møde den 25. juni Forebyggelsespakkerne indeholder nyeste viden, bedste praksis og en række anbefalinger. Temaerne er rygning, alkohol, fysisk aktivitet, seksuel sundhed, mental sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, solbeskyttelse og mad og måltider. Kommunerne bliver målt på, hvordan de lever op til forebyggelsespakkerne i år, i 2014 og i Alle forebyggelsespakkerne er bygget op på følgende måde: Fakta Anbefalinger Implementering og opfølgning Litteratur og henvisninger en fra Folkesundhed er, at der særlig er mange penge af at spare på en tværgående hygiejneindsats. Punktet er tidligere drøftet på møde i HovedMED den 11. september På mødet blev det besluttet at indhente oplysninger om, hvordan Center for Sundhed og Omsorg arbejder med temaet. Tilbagemelding fra Center for Sundhed og Omsorg Forebyggelsespakkerne, herunder hygiejnepakken, er distribueret i Slagelse Kommune som flg.: Forebyggelsespakkerne er sendt til alle chefer i december 2012 (de 9 pakker, som var udkommet på daværende tidspunkt) Der er lavet præsentationer af anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne i udvalgte centre bl.a. Sundhedstjenesten, Center for Skole og fritid og Center for Dagtilbud og Kultur. Der er lavet oplæg om anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne for Børn-, Unge- og Familieudvalget, Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget og Handicap- og Socialpsykiatriudvalget. Desuden er der afholdt en temadag om anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne for Sundheds og Omsorgsudvalget i marts 2013 samt udleveret et sæt af Forebyggelsespakkerne

13 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 11 Folkesundhed har i foråret 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af projekt Teen Move på et temamøde for Byrådet præsenteret Forebyggelsespakkerne og deres opbygning og indhold for byrådets politikere. Folkesundhed indgår årligt samarbejdsaftaler med alle centre om den tværgående sundhedsindsats, herunder hygiejneindsatsen. Disse er baseret på anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne. Opfølgning på anbefalinger i forhold til rammer, akutberedskab, løbende opgaver, information og undervisning sker bl.a. ved: Folkesundhed følger løbende op på indsatserne i Forebyggelsespakkerne i et procesdokument, som opdateres efterhånden som indsatser bevilges, planlægges og implementeres. Dette sker bl.a. ved opfølgning på samarbejdsaftaler, løbende dialog og fremtidigt ved opfølgning på Sundhedspolitikkens Handlingsplaner, når der i 2014 skal laves ny sundhedspolitik for kommunen. Procesdokumentet anvendes desuden til indrapportering til KL og Sundhedsstyrelsen ved efterspørgsel på status for implementering. Udvikling af uddannelse til frontpersonale i implementering af forebyggelsespakker i regi af SundBy Netværket, foreløbigt i et samarbejde mellem Center For Sundhed og Omsorg og Center for Handicap,Socialpsykiatri og Misbrug. Center for Sundhed og Omsorg har i samarbejdet med Center for HR og Udvikling, Sundhedstjenesten og Beredskabet udarbejdet en sundhedsberedskabsplan, der er i høring hos Sundhedsstyrelsen, regionen og nabokommunerne og som Byrådet skal godkende på deres møde i december. Heri indgår planer i forbindelse med akutte hændelser som fx ekstraordinære udskrivninger, smitsomme sygdomme mv. Forebyggelsespakkerne, herunder hygiejnepakken, er hovedgrundlag for indsatserne i sundhedsindsatsen for Slagelse Kommune. Der er i dag 10 pakker og et par stykker undervejs. Hvad angår bemærkningen i referatet om, at Folkesundhed vurderer, at der særlig er mange penge af at spare på en tværgående hygiejneindsats, handler det snarere om, at der i hygiejnepakken er nogle lavthængende frugter, som ved en fokuseret tværkommunal indsats for relative få investeringer kan generere besparelser på sygefravær, tabt arbejdsfortjeneste, indlæggelser mv. Det er ikke muligt at opgøre hygiejnepakkens besparelsespotentiale i forhold til de andre pakker. På et tidspunkt forsøgte Folkesundhed at gøre det på baggrund af Sundhedsstyrelsens beregninger, men det viste sig at give et misvisende billede, fordi der i nogle af pakkerne er medtaget indirekte omkostninger som sygefravær, tabt arbejdsfortjeneste mv., mens der i andre pakker kun er medtaget de direkte omkostninger til indlæggelser (den kommunale medfinansiering) det bliver baner og æbler i en pærevælling. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger

14 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 12 Ingen bemærkninger HR og Udviklingschefen indstiller, 1. at HovedMED tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at SektorMED opfordres til at arbejde med forebyggelsespakkerne og f.eks. lokalt have fokus på håndhygiejne, rengøring af håndtag, tastaturer og rat i biler. Bilag Forebyggelsespakke Hygiejne 12. Sygefraværsindsatsen (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED drøfter oplæg om indsatser for at nedbringe sygefravær. Siden kommunesammenlægningen har der generelt været fokus på medarbejdernes trivsel og sygefravær. Der er arbejdet på flere fronter, fx med politikker, retningslinjer, informationsmøder, opsøgende besøg, sundhedsordning og afklaringsaftale, aftale om brug af Falck Healthcare samt i projekterne Implementering af Sundhedspolitikken, Kompetente Forflytninger og Det Kompetente Arbejdsliv. Sygefraværet har stabiliseret sig omkring 4,7-5,0 %. Der vil skønsmæssigt være en besparelse på 2,5 mio. ved et fald i sygefraværet på 0,1 %. I budgetaftalen for 2015 indgår reduktioner, der kobles med nedsat sygefravær. I den anledning nytænkes sygefraværsindsatsen. Hvilke initiativer gennemfører vi allerede Disse initiativer understøtter arbejdet med at reducere sygefravær gennem fokus på trivsel, risikofaktorer i arbejdsmiljøet og sundhedsfremme.

15 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 13 Klare rammer og tilbud Gennem personalepolitiske retningslinjer og administrative procedurer om håndtering af sygefravær og sygefraværssamtaler sikrer vi, at ledere og medarbejdere har en fælles forståelse af, hvordan sygefravær håndteres. Desuden støtter personalepolitiske retningslinjer på arbejdsmiljøområdet og rammer omkring den årlige arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgrupper op omkring et løbende fokus på, hvordan det gode arbejdsmiljø skabes og hvordan arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg understøtter dette. Der tilbydes løbende kompetenceudvikling gennem relevante tilbud i uddannelseskataloget, herunder den årlige interne arbejdsmiljøkonference og obligatoriske kurser bl.a. om psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker. Psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede problemstillinger Slagelse Kommune har indgået aftale med Falck Healthcare om psykologisk rådgivning, som sikrer medarbejderne hurtig og professionel hjælp ved krisesituationer, trusler, vold og lignende. Sundhedsfremme på arbejdspladsen Som en del af Slagelse kommunes sundhedspolitik er der en række sundhedsfremmende tilbud til medarbejderne, samt en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med sundhedsfremme i Slagelse kommune. Tilbuddene og det sundhedsfremmende arbejde fremgår af InSlag. Intern sygeforsikringsordning ved langtidssygdom Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Da langtidssygdom ligeledes kan være sårbart for den enkelte enhed blev der i februar 2007 indgået en lignende aftale til dækning i forbindelse med langtidssygdom. Afklaringsaftale med Privathospital Afklaringsaftalen giver mulighed for, at sygemeldte medarbejdere hurtigst muligt får den nødvendige afklaring i forbindelse med arbejdsrelateret sygdomme og skader. Sundhedsordning vedr. arbejdsrelaterede gener Sundhedsordningen giver mulighed for behandling af arbejdsrelaterede lidelser for kommunens medarbejdere. Ordningen omfatter massage, fysioterapi, akupunktur og kiropraktik. Det er ligeledes muligt at oprette holdtræning på de enkelte arbejdspladser samt tilmelde sig rygskole. Derudover kan ordningen omfatte alternative behandlingsmetoder. Sygefraværsstatistik På InSlag lægges der hvert kvartal en statistik over sygefraværet i Slagelse kommune, som er opdelt i direktørområde, center niveau og virksomhedsniveau. Efter overgangen til SD-løn udsendes der ikke længere statistik medarbejdernes sygefravær, men det er muligt at trække fraværsoplysninger over medarbejderne direkte i SD Personaleweb. Ingen bemærkninger Gennem en målrettet indsats for at forbedre trivsel og sundhed vil der være fokus på at reducere sygefraværet ved at tage udgangspunkt i de virksomheder med de største udfordringer på dette område.

16 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 14 Udfordringer og muligheder Medarbejdernes trivsel, sundhedstilstand og sygefraværet er påvirket af mange faktorer i samfundet, i privatlivet og i arbejdslivet. Vi ved fx, at sygefraværet er højere i København end i Jylland. Vi ved også, at virksomheder med helt ens vilkår kan have et meget forskelligt sygefravær og oplevelse af trivsel. Økonomisk krise i samfundet vil øge jobusikkerheden og formodentligt sænke sygefraværet, men til gengæld også få syge medarbejdere til at gå på arbejde. Der er således uvist, hvor meget en målrettet indsats vil reducere sygefraværet. Det kompetente arbejdsliv I 2014 vil arbejdet vedr. det kompetente arbejdsliv blive et tilbud til arbejdspladserne i Slagelse kommune. Der arbejdes med den sociale kapital i det daglige arbejde og mens arbejdet foregår, derved bliver forbedringerne indarbejdet i kerneopgaven. Der vil formodentlig opleves et bedre samarbejde, hvorved medarbejdernes trivsel bedres. Indsats for de gravide En indsats overfor gravide vil forebygge sygemelding i forbindelse med graviditeten. I samarbejde med konsulentfirma tilbydes de gravide personlige samtaler med fokus på arbejde, hjemmet, fysisk og psykisk trivsel. Tilbuddet gives de 1-3 centre med flest sygemeldinger under graviditet og/eller flest gravide. Der er forskningsmæssigt belæg for at en sådan indsats vil nytte. Indsats overfor virksomheder med højt sygefravær Vi har tidligere i Slagelse Kommune haft en positiv effekt af at gennemføre en indsats overfor virksomheder med højt fravær. Derfor gennemføres en indsats, hvor virksomheder med et højt sygefravær tilbydes rådgivning i forhold til nedbringelse af sygefravær. Indsatsen vil enten foregå gennem arbejdsseminarer, hvor flere virksomheder arbejder med eget sygefravær eller ved konkret opfølgning på den enkelte arbejdsplads. I forbindelse med arbejdet i sygefraværsgruppen nedsat af HovedMED er det kommet frem, at en del af sygefraværet skyldes socialt svage medarbejdere, der har svært ved at få arbejde og privatliv til at hænge sammen. Dette aspekt vil blive tænkt ind i denne indsats. Projekt stillesiddende adfærd I det næste halve år deltager 100 kontormedarbejdere fra Jobcenter Slagelse og Center for HR og udvikling i en intervention mod stillesiddende adfærd på arbejdspladsen. Formålet er at undersøge, hvorvidt det er muligt at reducere mængden af stillesiddende tid samt antallet af lange stillesiddende perioder på arbejdspladsen. en er, at ny forskning viser, at det kan skade helbredet at sidde stille i lang tid af gangen. Stillesiddende adfærd er relateret til forekomst af hjertekarsygdomme, type-2 diabetes, overvægt og flere kræftsygdomme, samt til tidlig død. Opfølgning på de eksisterende tilbud og indsatser Der er allerede i dag flere tilbud og indsatser i forhold til nedbringelse af sygefravær, arbejdsmiljø og sundhed. Derfor forslås det, at der i 2014 bliver gennemført en opfølgning af de eksisterende tilbud og indsatser. Det kunne være på ledermøder indenfor de enkelte centre, i forbindelse med en mere koordineret og direkte kampagne overfor virksomhederne eller i forbindelse med indsatsen overfor virksomheder med højt sygefravær. Et oplæg på et ledertræf eller lederorientering kunne også være en mulighed.

17 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 15 Initiativerne tager udgangspunkt i de nationale anbefalinger om reduktion af sygefravær. Der er mange muligheder for gennemførelse af sygefraværsindsatser. Det skal dog altid sikres, at det der sættes i gang, passer med de eksisterende beslutninger og tilbud. De beskrevne initiativer bygger videre på et fokus på sygefravær, der har været i gang siden kommunesammenlægningen. Med øget fokus på at styrke virksomhedernes trivsel, reducere arbejdsulykker og nedslidning samt søge sundhedstilstanden kan vi opnå både en økonomisk gevinst gennem nedbringelse af sygefraværet og en gevinst i forhold til trivsel på arbejdspladsen. Ingen bemærkninger HR og Udviklingschefen indstiller, 1. at HovedMED drøfter oplæg til indsatser for at nedbringe sygefraværet. Drøftet med bemærkning om, at der i 2014 vil være fokus på "Det kompetente arbejdsliv", som bygger på socialt kapitalt og nærvær. Ligeledes vil der være et tilbud til arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladser, hvor der er et højt sygefravær. Der er i øjeblikket også et projekt i forhold til stillesiddende arbejde, som evt. kan danne baggrund for en indsats. Fra medarbejdersiden peges på, at omsorgssamtaler ikke fungerer lige godt alle steder og at sygefraværgruppen burde være mere inddraget i planlægning af sygefraværsindsatsen. Der bør laves retningslinjer for, hvad der skal være fokus på for gravide medarbejdere og hvilke hensyn, der er nødvendige. Det fremgår at punktet, at der er socialt svage medarbejdere, hvilket er et uheldigt signal. Man bør istedet f.eks. bruge begrebet "særligt udfordrede." 13. Orientering om status på budget (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Orientering om status på budget samt drøftelse af udvikling af økonomistyringen.

18 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 16 På mødet gives en orientering om budgettet. HovedMED har tidligere drøftet spørgsmål omkring decentralisering, udvikling i overførsler og institutionernes rammer og muligheder for styring. Blandt andet i sammenhæng med opfølgning på budget og regnskab. I Budgetaftalen for udtrykte forligspartierne også et ønske om at videreudvikle decentraliseringen og økonomistyringen i samarbejde med MED-strukturen. Der tages derfor en drøftelse i HovedMED på baggrund af en status i Slagelse Kommune ved udgangen af Punktet indledes med et kort oplæg om de udfordringer og rammevilkår, som skal tages med i de videre overvejelser. HovedMED kan på denne baggrund give input til muligheder for udvikling af styringen Økonomidirektøren indstiller, 1. at HovedMED tager orienteringen om budgettet til efterretning. 2. at HovedMED drøfter udvikling af økonomistyring på baggrund af orientering på mødet. Orienteringen taget til efterretning. HovedMED drøftede mulige årsager til det forventede mindreforbrug i 2013 og muligheder for udvikling af økonomistyringen. HovedMED pegede på, at handleplaner for mindreforbrug kunne være et godt tiltag ligesom et rejsehold, som kunne hjælpe med at styre økonomien og komme med input. Det er også værd at se på, om kommunikatonen fra center til virksomhedsniveau er godt nok i forhold til økonomien. Ligeledes er det vigtigt med et retvisende budget tidligt på året.

19 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side Orientering om nyttejob (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Kompetence: Hoved MED Orientering om kontanthjælpsreformens regler om oprettelse af kommunale nyttejob. Desuden orienteres om aktuel status for kommunale seniorjob. Nyttejob: Folketinget har vedtaget en række lovforslag den 28. juni 2013, som udmønter aftalen om en kontanthjælpsreform og træder i kraft den 1. januar Et af elementerne i reformen er nye kommunale nyttejob. Ved et nyttejob forstås arbejde på offentlige arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Nyttejob skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en ordinær uddannelse eller et ordinært job. Det enkelte nyttejob kan maksimalt have en varighed på 13 uger. De konkrete opgaver, kan for eksempel være vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Målgrupperne er unge åbenlyst uddannelsesparate, som modtager uddannelseshjælp, skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse. jobparate kontanthjælpsmodtagere, som senest efter 3 måneder skal arbejde for kontanthjælpen enten i nyttejob, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob. Nyttejob kan iværksættes tidligere, når Jobcenteret vurderer, at det er relevant, herunder hvis der opstår tvivl om den jobparates rådighed. Nyttejob skal forud for etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en repræsentant for de ansatte. Som udgangspunkt gælder rimelighedskravet også for nyttejob. Der er indført en dispensationsmulighed, således at det lokale beskæftigelsesråd på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen skal kunne træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal gælde for personer i nyttejob. Seniorjob: I forbindelse med finansloven for 2013 blev der aftalt en midlertidig overgangsordning, som indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen med tilbagetrækningsreformen. Overgangsordningen har fået antallet ansøgere til seniorjob i kommunen til at stige kraftigt. I perioden frem til 2012 har der gennemsnitlig været 5-10 ansatte i seniorjob. I august måned 2013 var der ansat 88 borgere i seniorjob i Slagelse kommune. I 1. halvår af 2013 har det ikke været muligt at finde seniorjob til alle ansøgere indenfor tidsfristen på 2 måneder efter ansøgning. Til disse ansøgere skal kommunen udbetale de fulde arbejdsløshedsdagpenge indtil de kan ansættes i et seniorjob. Derfor har økonomiudvalget besluttet at oprette et servicekorps for at sikre at alle ansøgere til seniorjob kan ansættes i et seniorjob indenfor tidsfristen. Servicekorpset udfører serviceopgaver af kortere eller længere varighed efter aftale med de kommunale virksomheder og institutioner. Servicekorpset er etableret pr. 1. september 2013 og forventes løbende at have ansatte i seniorjob tilknyttet.

20 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 18 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Lovforslag nr. L 223) med tilhørende bemærkninger. Jobcentret er pt. i gang med at lave beregninger til vurdering af behovet for antallet af nyttejob. De endelige beslutninger afventer at den sidste del af lovgivningen (bekendtgørelser og vejledninger) kommer endelig på plads. Ingen. Ingen. Ingen. Arbejdsmarkedschefen indstiller, 1. at orienteringen tages til efterretning 2. at der gives ny orientering, når planerne for dimensionering af nyttejob foreligger Beslutning i HovedMED den 11. september 2013: Udsat til kommende møde. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at nyttejob ikke må flytte arbejde fra ordinært beskæftigelse. Fra medarbejdersiden peges på, at det kan være svært at skaffe opgaver nok. Ligeledes peges der på, at medarbejdere i nyttejob kan komme til at arbejde for en meget lav løn, hvilket opleves urimeligt. Det er vigtigt, at lønaftaler underskrives af relevante tillidsrepræsentanter. De nuværende principper for løntilskud kan evt. overføres på ansættelser i nyttejob. Revideret Håndbog for særlige ansættelser tages på HovedMED på et kommende møde. Center for Arbejdsmarked og Integration foreslår etableret en følgegruppe med repræsentanter fra HovedMED. Fra medarbejdersiden er udpeget Allan Gildhoff, Helle Dalsgaard og Susanne Nielsen. Følgegruppen er forankret i Center for Arbejdsmarked og Integration. Der etableres en følgegruppe med repræsentanter fra HovedMED bestående af Allan Gildhoff, Helle Dalsgaard og Susanne Nielsen.

21 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side Seniordage i 2014 (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Kompetence: Orientering Seniorudvalget har drøftet seniordage og målgruppe for 2014 og HovedMED orienteres om aftalen. Det fremgår af den personalepolitiske retningslinje Senioraftalen, at seniorudvalget hvert år inden 1. oktober skal beslutte og udmelde aldersgruppe samt antallet af seniordage for det kommende år. Seniorudvalget drøftede og besluttede på møde den 22. august 2013 at fastholde den nuværende aldersgruppe samt antal seniordage i Det betyder, at medarbejdere i 2014 har 1 seniordag årligt fra det kalenderår, hvor de fylder 60 år til og med det kalenderår, hvor de fylder 64 år. Samtidig besluttede seniorudvalget, at afsnittet om overgangsbestemmelser udgår af senioraftalen fra 1. januar 2014, idet overgangsbestemmelserne kun er gældende i Rammeaftale om seniorpolitik samt personalepolitisk retningslinje Senioraftalen. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i HovedMED den 11. september 2013: Udsat til kommende møde. Godkendt.

22 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 20 Bilag Vedtaget personalepolitisk retningslinje - senioraftale gældende fra 1. januar Projekt forbedringskultur (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED orienteres om arbejdet med at skabe en forbedringskultur. Direktionen har besluttet at etablere et team af forbedringskonsulenter til at understøtte arbejdet med at implementere en forbedringskultur i Slagelse Kommune. Konsulenterne skal i løbet af 4. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 udarbejde en Slagelse Model, der skal understøtte og rammesætte den måde, vi arbejder med forbedringer på i Slagelse Kommune. Derudover skal konsulentteamet gennemføre 2 pilotforløb, hvor tilgange og metoder fra Slagelse Modellen afprøves. Konsulentteamet består af to konsulenter fra Center for Økonomi, to konsulenter fra Center for HR og Udvikling og en konsulent fra Center for It og Digitalisering. Teamet bliver i den indledende fase desuden støttet af en ekstern konsulent fra firmaet Valcon. Arbejde med forbedringskultur vil på én og samme tid være præget af en logisk, rationel tilgang (eks. Arbejdsgangsanalyser og værdistrømsanalyser) og en innovativ tilgang (værdifokuserede processer i samarbejde med kunden samt kreative og alternative benspænd). Digitalisering indgår som et centralt element. Direktionen besluttede den 19. september 2013, at Jobcenteret Digital Post og Borgerservice borgerservice som én indgang skal være pilotforløb for projektet og samtidigt læringsforløb for forbedringskonsulenter. Temaerne i pilotforløbene understøtter begge digitaliseringsstrategien og kanalstrategien. Jobcenteret - Digital post : Alle borgere skal i 2014 have en digital postkasse. Overordnet formål: Effektivisering og forbedring af den digitale service. Dette betyder at delformål er at reducere postrelaterede omkostninger gennem en øget digitalisering, at understøtte implementeringen af kanalstrategien, og at hæve graden af borgere, der bruger e-boks/digital kommunikation. Fokus vil være rettet mod både borgernes behov og de interne arbejdsprocesser. Borgerservice - Borgerservice som én indgang : Mange henvendelser skal i fremtiden ske digitalt, men vi formoder, at borgerne fortsat vil henvende sig til kommunen for at få hjælp og vejledning. Borgerne henvises i stigende grad til Borgerservice som én indgang. Det betyder, at der løbende kommer henvendelser til Borgerservice, som ligger uden for Borgerservices opgavebeskrivelse. I forbindelse med digitaliseringen er der behov for nytænkning af hvordan personlige og ikke-digitale henvendelser håndteres.

23 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 21 Begge pilotforløb er lokalt forankrede med Centercheferne som projektejere. Projektlederne og forbedringsteam er ligeledes medarbejdere fra de to centre. Forbedringskonsulenterne (fra Center for Økonomi, Center for HR og udvikling og Center for IT og Digitalisering) har til opgave at støtte, vejlede og give input til metoder og værktøj fra Slagelse modellen. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Udpegelsen af temaer har ingen umiddelbare økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Det er dog givet, at der kan ske forandringer som resultat af projekterne for opgavetilrettelæggelse, snitflader og dermed personale. Derfor vil der i hele forløbet være fokus på medarbejderinddragelse både de medarbejdere, der er direkte involveret i opgaveløsningen og de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. Et vigtigt forum for medarbejderinddragelsen er de lokale SektorMED. Forbedringskultur-projektet har ingen umiddelbare konsekvenser for de politiske udvalg. HR og udviklingschefen indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at HovedMED ønsker en orientering om Slagelse modellen for forbedringskultur. 17. Status Arbejdsmiljø (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED orienteres om arbejdsmiljøet generelt i Slagelse kommune. Orienteringen skal give et overblik over arbejdsmiljøet i Slagelse kommune bl.a. i forhold til overholdelse af Arbejdsmiljølovgivningen og Slagelse kommunes MED-aftale samt relevante faktorer, der kan give et billede af arbejdsmiljøet.

24 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 22 Arbejdstilsynet Risikobaseret tilsyn Fra den 1. januar 2013 til den 19. november 2013 har arbejdstilsynet besøgt 51 virksomheder i forbindelse med et risikobaseret tilsyn. Det har givet følgende reaktioner: 2 strakspåbud 3 afgørelser (psykisk arbejdsmiljø) 9 påbud 17 vejledninger Resultaterne af deres tilsyn fremgår af bilag, hvor der også er en status over smiley erne. Arbejdsmiljøkonference Mandag den 9. december 2013 afholdes den årlige Arbejdsmiljøkonference for alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Slagelse kommune. Konferencen afholdes på Kobæk Konferencecenter og der vil være workshops, som vil omfatte følgende emner: - Hvordan kan vi forbedre arbejdsmiljøet gennem fokus på kerneopgaven? - Voldsforebyggelse og udadreagerende adfærd - Arbejdsmiljøarbejdet i MED-organisationen - Trivsel på arbejdspladsen og den gode arbejdsdag - Kontorarbejdspladser indretning og den gode proces - Forandringer på arbejdspladsen Emnerne er udvalgt på baggrund af input fra arbejdsmiljørepræsentanterne i SektorMED. Der er pt. tilmeldt 230 personer. HR og udviklingschefen indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at det ikke godt nok, når der er virksomheder, som får påbud om at lave APV.

25 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 23 Bilag bilag 1 arbejdstilsynet og smiley 18. Gensidig orientering (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Kompetence: Orientering Gensidig orientering. Projekt Kompetente forflytninger har vundet Nordisk Forflytningspris 2013 og har vundet den Nationale arbejdsmiljøpris 2013 i kategorien Muskel- Skelet- besvær. Arbejdsmiljø i private hjem er medtaget i nyhedsbrevet Et sundt arbejdsliv, som udsendes af BAR Sosu. Orientering om undersøgelse af innovationskulturen i Slagelse Kommune. Bjarne Svan-Hansen har valgt at gå på efterløn. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at HovedMED takker Bjarne for hans indsats. Lene Theil oplyser, at der i øjeblikket er dialog med HR og Udvikling om muligheder for digital fremsendelse af partshøringer. Rene Bohl oplyste, at der er valgt ny FTR for SL og at det derfor var hans sidste møde i HovedMED. 19. Eventuelt (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Eventuelt. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning.

26 HovedMED, den 4. december 2013 kl. 09:00 Side 24 Fra medarbejdersiden peges der på, at afventes en invitation fra Center for HR og Udvikling om genforhandling af procedureaftaler. Lone Irene Petersen orienterede om, at der vil blive afholdt indledende møder primo januar.

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged 1. Bemærkninger

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødedato 6. juni 2012 kl. 09:00. Mødelokale Mødelokale 3, HR/Personalecentret, Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose. Deltagere.

Referat. Hovedudvalget. Mødedato 6. juni 2012 kl. 09:00. Mødelokale Mødelokale 3, HR/Personalecentret, Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose. Deltagere. Referat Hovedudvalget Mødedato 6. juni 2012 kl. 09:00 Mødelokale Mødelokale 3, HR/Personalecentret, Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose Deltagere Afbud Søren Lund Hansen, Rie Perry, Lars Hansen, Ole Kristensen,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 23. februar 2015 kl. 9.30 Mødested: Møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere