Psykosocialt arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykosocialt arbejdsmiljø"

Transkript

1 Psykosocialt arbejdsmiljø De to hovedområder: 1. Arbejdets organisering - arbejdstidens længde - arbejdstidens placering - den hierarkiske struktur - indflydelse - arbejdspres - informationsniveau - arbejdsdelingen - arbejdets indhold 2. De interpersonelle relationer - konflikter og mobning - ( tilløb til ) vold - sexuel chikane - social støtte - rolleklarhed - respekt og tolerance

2 Faktorer i arbejdet, der påvirker stress og trivsel. De seks guldkorn - INDFLYDELSE ( på eget arbejdet og arbejdsbetingelser ) - MENING I ARBEJDET ( sammenhæng og formål ) - RELEVANTE INFORMATIONER ( om vigtige ændringer og planer ) - STØTTE ( fra ledelse og kollegaer ) - BELØNNING ( løn, karriere, anerkendelse ) - KRAV ( arbejdspres og arbejdsmængde )

3 Handling Større indflydelse på vagt- og køreplan i samarbejde med Trafikselskabet. Fysisk indretning af busser Uddannelse Adgang til motion, bedre mad, pauser faciliteter. Tjeckliste arbejdsmiljøforhold ved udlicitering Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsorganisation BST tilslutning

4 85962 Arbejdsmiljøforhold ved udlicitering af busruter 1. Indledning Køreplanstilrettelæggelse Arbejdets udførelse Samarbejde om køreplaner Arbejdsmiljøvurdering af entreprenører Spørgsmål, der kan belyse entreprenørens arbejdsmiljøniveau Velfærdsforanstaltninger Entreprenørens ansvar og opgaver Trafikselskabets ansvar og opgaver Liste over forskellige faciliteter Generelt Forebyggelse af vold og trusler Uddannelse Medarbejderne Lederne Indledning Denne checkliste er udarbejdet af en arbejdsgruppe med henblik på, at sikre hensyntagen til arbejdsmiljøforhold i forbindelse med udlicitering af busruter. Til opgaven er der desuden nedsat en styregruppe med repræsentanter fra : Arbejdstilsynet Arbejdsministeriet Færdselsstyrelsen Trafikministeriet Hovedstadens Trafikselskab Rutebilejernes Arbejdsgiverforening AHTS SiD LH FOA / Trafikfunktionærernes Fagforening Amtsrådsforeningen Checklisten bruges ved udformning af udbudsmaterialet i trafikselskaberne, til dialog mellem trafikselskab, entreprenør og ansatte. Et godt arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at alle arbejdsmiljøregler er overholdt, og at der foregår en god og konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejderne i en virksomhed, der fører til reelle forbedringer for alle parter. Det bør også vurderes, om man i forbindelse med udlicitering kan lade sundhedsfremmeinitiativer og initiativer vedr. det rummelige arbejdsmarked hos entreprenører indgå i licitationsgrundlaget. Et godt arbejdsmiljø giver virksomheden mulighed for, at fungere bedst muligt i konkurrence med andre, med henblik på at være i stand til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere, der kan levere ydelser der er kendetegnet ved høj kvalitet og høj service.

5 2. Køreplanstilrettelæggelse 2.1 Arbejdets udførelse Køreplanerne har betydning for arbejdets udførelse. Tilrettelæggelse af køreplanerne skal ske med skyldigt hensyn til fremkommelighed, myldretid udligningsophold, pauseplacering og lignende, således at køreplanerne kan overholdes. 2.2 Samarbejde om køreplaner Det er vigtigt, at entreprenøren og chaufførerne underretter trafikselskabet om forhold der er af betydning for valg af linjeføring, køreplan samt takst- og billetteringssystem, således at entreprenørernes og chaufførernes erfaringer kan nyttiggøres. Det er vigtigt for arbejdsmiljøet og kvaliteten af servicen, at trafikselskabet udformer køreplanerne, og de problemer der er knyttet hertil, i dialog med entreprenørerne og chaufførernes repræsentanter. Der bør jævnligt afholdes møder mellem trafikselskaberne, entreprenørerne og deres chauffører om køreplanerne og deres gennemførlighed. 3. Arbejdsmiljøvurdering af entreprenører Som udgangspunkt for vurdering af de forskellige entreprenørers holdning og evner til at skabe et godt arbejdsmiljø, findes der en række metoder. Til dokumentation af arbejdsmiljøet er Lov om arbejdsmiljøcertificering til virksomheder vedtaget. Desuden kan Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode Det tilpassede tilsyn bruges, til at vise niveauet på det tidspunkt hvor vurderingen foretages. For at sikre, at arbejdsmiljø medtages som en faktor i forbindelse med udliciteringer, må det forventes, at entreprenører der byder på en licitation, som minimum kan leve op til en klassificering i kategori 2 jf. Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn, eller har indført arbejdsmiljøstyringssystemer. 3.1 Spørgsmål, der kan belyse entreprenørens arbejdsmiljøniveau 1. Har virksomheden indført certificerbart arbejdsmiljøledelsessystem? 2. Har virksomheden underlagt sig certificeret tilsyn? 3. Har virksomheden opnået klassificering i f.h.t. det tilpassede tilsyn, som h.h.v. kategori 1 eller 2? For nye entreprenører må der sættes en tidsfrist for opnåelse af den valgte klassificering, ligesom en entreprenør der mister sin klassificering skal gives mulighed for at genopnå denne indenfor en tidsfrist. Fælles for alle spørgsmål er, om entreprenøren kan dokumentere sit arbejdsmiljøniveau. 4. Velfærdsforanstaltninger 4.1 Entreprenørens ansvar og opgaver Det er entreprenørens ansvar, at velfærdsforanstaltninger jf. Lov om Arbejdsmiljø er til stede, og at disse lever op til de i loven gældende bestemmelser. Entreprenøren kan indgå i dialog med trafikselskabet om leje / overtagelse af eventuelle velfærdsforanstaltninger hvor disse findes eller hvor der kan indgås aftaler om opstilling etc. 4.2 Trafikselskabets ansvar og opgaver Såfremt trafikselskabet allerede disponerer over etablerede velfærdsforanstaltninger ( toiletter, omklædnings- eller spiserumsfaciliteter ) kan leje / overtagelse m.v. indgå som en del af udbudsmaterialet. I givet fald skal dette fremgå af udbudsmaterialet. Hvis der skal etableres nye velfærdsforanstaltninger, bør trafikselskabet støtte entreprenøren hvad angår byggetilladelser eller godkendelse af midlertidige foranstaltninger. Trafikselskabet har mulighed for at opstille velfærdsforanstaltninger som kan medfølge udliciteringen.

6 4.3 Liste over forskellige faciliteter Gode og velfungerende velfærdsforanstaltninger er medvirkende til, at skabe rammer om et godt arbejdsmiljø. Da buschaufførens hverdag er præget af alenearbejde, vil gode velfærdsforanstaltninger være medvirkende til, at styrke det sociale samvær og tilknytningen til arbejdspladsen. Toiletforhold Det skal sikres, at der i forbindelse med rutekørsel, er den fornødne adgang til toiletfaciliteter, og at disse rengøres jævnligt. Omklædningsfaciliteter Der skal stilles omklædningsfaciliteter til rådighed for chaufførerne efter behov. Disse skal behørigt vedligeholdes og rengøres. Spiselokaler Der skal lokalt træffes aftale om, spiselokalers eller kantiners eventuelle placering. Hvor der er mulighed for kantinedrift, bør udvalget af mad og drikkevarer sammensættes ud fra gode og sunde kostprincipper. Madpakker o. lign. skal kunne opbevares hensigtsmæssigt. Spiseplads i bussen Hvis bussen er egnet hertil d.v.s. kan forsynes med en opklappelig spiseplads, hensigtsmæssig opbevaringsplads til madpakke og drikkevarer, må der godt spises i bussen. Førerpladsen kan dog ikke bruges som spiseplads. 4.4 Generelt Entreprenøren og chaufførerne bør desuden drøfte, hvorledes initiativer til fremme af sundhed, herunder motion på arbejdspladsen kan fremmes. 5. Forebyggelse af vold og trusler Udbyder kan i udbudsbetingelserne stille krav / forventninger til entreprenørers aktiviteter og kriseberedskab i forbindelse med trusler og voldelige episoder, samt forebyggelse af disse, fx gennem kurser i konflikthåndtering. I tilfælde af kendt voldsrisiko bør udbyder stille krav. 6. Uddannelse 1 Krav til uddannelse og uddannelsesniveau bør indgå i udbudsmaterialet således, at der kan sikres en tilgang til erhvervet, og en fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. 6.1 Medarbejderne Uddannelse af chauffører skal ikke alene tage sigte mod rent fagtekniske discipliner, men også mod de mere alment kvalificerende uddannelser som fx danskundervisning I forbindelse med udbuddet kan man vælge at fokusere på chaufførens uddannelse, som følger : 5 dages AMU-kursus i rutebuskørsel 5 dages AMU-kursus i national buskørsel (kvalifikationsbevis hvidt) 5 dages AMU-kursus i kursus i international buskørsel (kvalifikationsbevis- blåt) 5 dages AMU-kursus i befordring af bevægelseshæmmede (kvalifikationsbevis) 5 dages AMU-kursus i kundeservice/konflikthåndtering 5 dages AMU-kursus i miljø- og energirigtig kørsel 3 dages AMU-kursus i billettering og kundebetjening 3 dages AMU-kursus i førstehjælp, sikkerhed, sundhed og arbejdsstillinger 1-3 dages AMU-kursus: IKA (individuel kompetenceafklaring), som er målrettet efterfølgende deltagelse i voksenerhvervsuddannelse, der fører fem til svendebrev som buschauffør 1 Til dette punkt har SiD en mindretalsbemærkning : SiD finder det nødvendigt, at man i udbudsmaterialet angiver et aktivitetsniveau for uddannelsesindsatsen fx i form af minimum 2 ugers kursus pr. medarbejder pr. år.

7 Arbejdsmarkedets parter laver, på baggrund af de i udbudsbetingelserne fastsatte uddannelseskrav, en aftalebaseret arbejdsmarkedsuddannelse. Entreprenøren forpligtes til at anføre mål for chauffører der har deltaget i de nævnte kurser: Eksempel på en opstilling af mål : Tid efter kontraktperiodens start 1 år 2 år 3 år 4 år Kursus Rutebuskørsel x % x % x % x % Hvidt kvalifikationsbevis x % x % x % x % Blåt kvalifikationsbevis x % x % x % x % Befordring af bevægelseshæmmede - x % x % x % Kundeservice/konflikthåndtering - x % x % x % Miljø- og energirigtig kørsel - x % x % x % Billettering og kundebetjening - x % x % x % Førstehjælp, sikkerhed, sundhed og arbejdsstillinger - x % x % x % IKA - - x % x % 6.2 Lederne Det forudsættes, at de ledere der indgår i driftsledelsen, alle har de fornødne kvalifikationer, mindst svarende til de grundlæggende ledelsesfaglige discipliner og ledelsesredskaber. Entreprenøren kan forpligtes til at anføre mål for ledernes kompetenceudvikling gennem deltagelse i ledelsesfaglige kurser. Eksempel på en opstilling af mål : Tid efter kontraktperiodens start 1 år 2 år 3 år 4 år Kursus Den grundlæggende lederuddannelse x % x % x % x % Ledelsesfaglig supplering - - x % x % Suppleringen kan fx sammensættes af følgende AMU-kurser: Interview- og spørgeteknik / Delegeringsteknik i praksis / Problembehandlingsteknik / Forhandlingsteknik / Projektledelse og projektstyring / Kvalitetsstyring / Ledelse og økonomi trin I til III / Miljøstyring Opbygning Miljøstyring - Drift

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere