Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation"

Transkript

1 Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2 -udledning g frtsat velfærd Transfrmatinen af danske byer fra klimasensitive enheder med str CO 2 -udledning 1. Fakta m partnerskabet bag ansøgningen Ansvarlig tilskudsmdtager: DTU v/ Institut fr Vand g Miljøteknlgi g ViTiS. Prjektleder: Lektr Karsten Arnbjerg-Nielsen. Andre deltagende aktører i partnerskabet (bekræftelse vedlagt i bilag) Frsknings- g Vidensinstitutiner: KU, Teknlgisk Institut, DHI, AAU, GEUS Prducenter g entreprenører: IBM, Wavin, KWHpipe, AcNrdic, WaterCare, BiKube, Byggrs, Brøker A/S, Nyrup Plast, VegTech, Nykilde Frø, NCC-Cnstructin, Per Årsleff Rådgivere g arkitekter: Grntmij Carl-Br, COWI, Alectia, Niras, Orbicn, Me & Brødsgaard, Rambøll, HedeDanmark, SLA-arkitekter, Thing & Wainø, Frsyningsselskaber: Udviklingssamarbejdet 1, Århus Vand g Spildevand, Odense Vandselskab, Greve Frsyning, Nrdvand, Helsingør Frsyning Offentlige Institutiner: By- g Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Københavns Kmmune, Århus Kmmune, Odense Kmmune, Gladsaxe Kmmune, Regin Hvedstaden, Vejdirektratet, Øresund Envirnment Academy, Innvatin Center Denmark Interessentinstitutiner: IDA, herunder IDA Miljø g Spildevandskmiteen, Dansk Vand g Spildevandsfrening, Kmmunernes Landsfrening, Danish Water Frum, herunder Frskningsplatfrmen Vand, Kmmunalteknisk Cheffrening, Dansk Byplanlabratrium, Dansk Miljøteknlgi Partnerskabet vil i ansøgningsfasen g i hele sin levetid være åbent fr alle aktører i den danske vandsektr med tilknytning til byens vandhåndtering. Særligt ønskes flere SME er inddraget, ligesm alle kmmuner g frsyningsselskaber i innvatinsprjektet 19K (www.19k.dk, FIs Åbne Midler) frventes inkluderet. Internatinale virksmheder, der kan fremme partnerskabets mål m øget msætning på de udenlandske markeder, frsøges inddraget. Partnerskabet ønsker desuden at samarbejde med natinale g internatinale myndigheder, med andre danske g udenlandske vidensinstitutiner, samt med byernes internatinale netværk. 2. Hvilken specifik samfundsmæssig udfrdring adresserer ansøgningen Partnerskabet adresserer udfrdringen mkring tilpasning af byer til et ændret klima g arbejder dermed inden fr temaet energi-, klima- g miljøteknlgier. Partnerskabet vil bidrage til at realisere visinen m 1 Et samarbejde mellem Københavns Energi, Spildevandscenter Avedøre g Lynettefællesskabet

2 Danmark sm klimarbust grøn vindernatin g etablere Danmark sm det glbale demnstratrium fr bæredygtige vandteknlgier, systemløsninger g integreret vandressurcefrvaltning. Målet er at udvikle, dkumentere g præsentere teknlgier g planlægningsværktøjer til klimatilpasning af eksisterende urbane mråder i Eurpa, USA g Australien, samt til udvikling af nye, klimarbuste byer i lande i øknmisk g institutinel transitin, herunder Kina g Mellemøsten. Hvedudfrdringen er at tilpasse byer til ændrede nedbørs- g temperaturfrhld samtidig med at byens funktin sm centrum fr øknmiske, kulturelle g sciale aktiviteter anerkendes g supprteres. Såvel knventinelle sm landskabsbaserede tilpasningsmetder inkluderes. I frlængelse heraf fkuserer partnerskabet på teknlgier g planlægningsværktøjer til beskyttelse g benyttelse af vandmiljøer knyttet til urbane mråder. Habitater g arter i de bynære verfladerecipienter skal beskyttes md klakverløb, diffus frurening, ersin g udtørring, mens grundvandsmagasiner skal beskyttes md kvalitative frringelser g skadelige ændringer i strømningsbalancer. Benyttelsesaspektet vedrører reduktin af sundhedsrisici g vands værdiskabende effekt, dels direkte sm synligt g rekreativt element i byens blå-grønne strukturer, dels indirekte sm kmmunikatins-, identitets- g innvatinsfremmer. Ideen er at skabe en triple helix knstellatin fr innvatin med byernes vandinfrastrukturer sm mdrejningspunkt fr den fysiske tilpasning, g det glbale marked fr bæredygtig urbanisme sm den fælles kmmercielle g erhvervsfremmende drivkraft. Landets prgressive initiativer indenfr frskning g byudvikling udgør den initiale afsats. Partnerskabets pgave er således at skabe en sammenhængende struktur fr frskning g udvikling, faglig dating g matchmaking, ideudvikling g afprøvning, dkumentatin g evaluering, internatinal markedsføring g fact-finding, videndeling g uddannelse. De genererede resultater g netværk vil bidrage direkte til at øge danske byers klimarbusthed g til beskyttelsen af det danske vandmiljø. Samtidig vil partnerskabet styrke, demnstrere g prfilere Danmarks verdensklassepsitin indenfr miljøteknlgi, vurderingsværktøjer, byplanlægning g velfærdstænkning. Danmark skal geares til at udgøre et demnstratrium fr analyse g syntese indenfr urban klimatilpasning g tilhørende miljøteknlgier, g alle aktører skal gøres til eksperter i nytænkning, data-dkumentatin g fremvisning. Værdigrundlaget er en fælles pfattelse af kmpetencerne i erhvervslivet, i frskningsverdenen g hs de ffentlige myndigheder g frsyningsselskaber sm hinandens frudsætninger fr den iterative prces, der gradvist kan transfrmere mderne velfærdsstater til bæredygtige enheder. Partnerskabets metde karakteriseres ved cyklisk inklusin af hele innvatinskæden, dvs. en innvatinsmetde hvr tiltag g teknlgier afprøves af frsynings- g frvaltningsaktørerne, resultaterne evalueres g freslås videreudviklet af frsknings- g vidensinstitutinerne, g de lvende løsninger ekstraheres g markedsføres natinalt g internatinalt af erhvervslivet, alt sammen under systematisk videndeling på tværs af institutiner g discipliner. I en kntinuert refleksin med de natinale myndigheder udfrskes mulighederne fr at ffentlige aktører kan fremme innvatin g vækst gennem klg, dialgbaseret regulering g innvativ efterspørgsel. 3. Virksmhedsmålgruppe g erhvervsmæssige effekter af indsatsen Partnerskabets virksmheder arbejder med bydesign, vandteknlgi g miljøbeskyttelse. Regeringens Erhvervsklimapanel har udpeget vand g byudvikling sm t af fire miljøtemaer med strt erhvervsmæssigt udviklingsptentiale. Øknmi- g Erhvervsministeriets analyse af danske styrkepsitiner på klimamrådet ann 2006 afdækkede en dansk klimatilpasningsbranche på vandmrådet bestående af 55 virksmheder med en samlet msætning på 21,7 mia. kr. g ca ansatte. Den natinale triple-helix struktur sm Partnerskabet pbygger, er i princippet målrettet alle virksmheder, der arbejder med tilpasning af mderne byer til et ændret nedbørsmønster, bæredygtig vandinfrastruktur g de tilhørende miljøteknlgier. Fr at kunne realisere den cykliske innvatinskæde skitseret nedenfr, er det vigtigt at såvel stre, internatinale virksmheder, sm små g mellemstre lkale virksmheder indgår. Det er desuden vigtigt med en balance mellem de tekniske virksmheder, herunder prducenter g rådgivere, g de faggrupper, der arbejder med bydesign, dvs. tegnestuerne g de ffentlige myndigheder.

3 Triple Helix Urban Water Innvatinsprjekt Afprøvning, demnstratin, evaluering Facility Idé Resultat Off. Myndigheder miljø, planlægning Frsyningsselskaber vand g spildevand Virksmheder prducenter, rådgivere Frsknings- g Vidensinstitutiner Ingeniørvidenskab, bydesign, miljøkemi Regulerer g efterspørger prgressivt Implementerer de gde resultater Udvikler nye prdukter g ydelser Styrker frskningen g uddannelserne Gegrafisk frventes slid invlvering fra hele landet i alle aktivitetstyper, jf. afsnit 1. Der etableres triple helix demnstratrium-prjekter i hver regin i landet, ligesm der er ambitin m at realisere internatinale fyrtårnsprjekter i de fleste reginer, med tilhørende kapacitet til fremvisning g prfilering. Jævnfør interessetilkendegivelserne frventer de deltagende virksmheder øget vækst gennem krtere vej til udvikling, afprøvning, dkumentatin g markedsmdning af nye prdukter g serviceydelser, herunder klare spilleregler fr vergang fra blødt til hårdt netværk; et nyt g bedre markedsføringsgrundlag via fælles test- g referencesteder med tilhørende fyrtårnsprjekter; adgang til nye kunder via fælles branding prtal, fact finding g scuting missiner; et bedre rekrutteringsgrundlag via styrkede uddannelser g kntakt til studerende; samt et generelt kmpetence- g innvatinsløft i kraft af e-baseret efteruddannelse, videndelings- g netværksfremmende aktiviteter. Desuden frventer alle at have udbytte af vidensinstitutinernes, byernes, g virksmhedernes lkale, reginale g internatinale netværk, der ved sammenfletning kan skabe en ny g styrket innvatinsmtrvej i Danmark. 4. Sammenhæng til den strategiske frskning g den øvrige natinale g reginale innvatinsindsats Partnerskabet knsliderer, raffinerer g glbaliserer de mange resultater g initiativer, der kendetegner vandsektrens udvikling i Danmark i disse år. Eksisterende netværk, igangværende frskningsindsatser g aktuelle udviklingsprgrammer i virksmheder g kmmuner vil pleve større sammenhæng g synergi. Kimen til Partnerskabet er dels alliancer skabt via Frskningsplatfrmen Vand g Vandpartnerskabet, dels frskningsresultater pnået i regi af Det Strategiske Frskningsråds prgramkmité fr energi g miljø, herunder 2BG-prjektet Black, Blue & Green Integrated infrastructure planning as key t sustainable urban water systems (www.2bg.dk) g SWI-prjektet Strm and Wastewater Infrmatics (www.swi.er.dtu.dk), g Åbne Midler-prjektet 19K Innvatin i de kmmunaltekniske frvaltninger g ffentlige frsyningsselskaber i samspil med private virksmheder, vidensinstitutiner g branchenetværk (www.19k.dk), hvrfra flere innvatinsfremmende metder g netværk tænkes indlejret direkte i Partnerskabet. Flere af vidensinstitutinerne i partnerskabet deltager i Regeringens Frskningsfaglige Rådgiverpanel fr Klimatilpasning g i den frbindelse har været med til at sikre en sammenhæng mellem frsknings- g innvatinsindsatser, ligesm Partnerskabet vil have deltagere i det kmmende strategiske frskningscenter på klimamrådet, der etableres i efteråret 2009 g et prjekt m klimatilpasning af byers vandfrsyning g afløbssystemer finansieret af EU under det 7. rammeprgram fr frskning g udvikling. Også flere af prjekterne iværksat under Prgrammet fr Miljøteknlgi, f.eks. Tilførsel af lkalt renset regnvand til ferskvandsmråder, Overløb fra faskiner til dybereliggende jrdlag, Sundhedsaspekter ved regnbaseret rekreativt vand i større byer g Dbbeltprøs filtrering fr miljøeffektiv håndtering af byens vandkredsløb, tænkes frmidlet, videreudviklet g evt. markedsført via Partnerskabet. Oplægget Den Blå By, der indgår i By & Landskabsstyrelsens frberedelse af Miljøministerens Landsplanredegørelse til efteråret, udgør sammen med bl.a. diskussiner i Erhvervsfrum fr Miljøteknlgi g vandsektrens

4 VandCamp-initiativ inspiratinsmateriale fr Partnerskabets videregående ideudvikling, mens knkrete initiativer i de invlverede virksmheder g ffentlige institutiner tjener til at fkusere ideerne. Særligt interessant er her Regeringens initiativ i frm af Københavns Klimaplan, Århus Visin 2100, Odenses Miljøplan g Greves Klimatilpasningsplan. Blandt deltagerne i partnerskabet findes en række ideer, favnende fra specifikke vandhåndterings- g rensemetder, ver værktøjer g udstyr til dkumentatin g evaluering, til frbedrede kntrl-, planlægnings- g beslutningsstøtteværktøjer. Endelig vil partnerskabet kunne bidrage til diskussinerne mkring udmøntningen g realiseringen af et eventuelt Miljøteknlgisk Udviklings- g DemnstratinsPrgram (MUDP). Partnerskabet vil tilstræbe natinal frankring via demnstratrier g fyrtårnsprjekter, ved at sikre at øvrige generelle aktiviteter er tilgængelige fr hele landet, g at PhD-børsen g den E-baserede GradSchl er åben g relevant fr alle inden fr mrådet. Klimatilpasning er en aktuel udfrdring i alle kmmuner, g det samme gælder i høj grad udvikling af de tilhørende miljøteknlgier. Ved at indgå samarbejde med natinale myndigheder mkring regulering g efterspørgsel, g med de nævnte rganer fr erhvervsfremme g eksprt, kan de pnåede erfaringer g udviklede prdukter effektivt spredes til øvrige aktører natinalt g glbalt. 5. Overrdnet beskrivelse af aktiviteter, der ønskes gennemført Partnerskabets aktiviteter skal styrke den nødvendige transfrmatin af danske byers vandinfrastrukturer fra klimasensitive g CO 2 -tunge enheder til klimarbuste enheder med lille CO 2 -udledning. Partnerskabet sikrer, at denne transfrmatinsprces tilrettelægges, så de nødvendige ffentlige investeringer samtidig genererer mer-værdi i frm af nye prdukter g serviceydelser, der kan fremme den parallelle glbale transfrmatinsprces. Indsatsen kncentreres på generelle aktiviteter med karakter af blødt netværk, samt specifikke innvatinsindsatser, der spindes ud herfra, g efterhånden får karakter af hårdt netværk. Generelle aktiviteter: NetGrup markedsplads til matchmaking, udvikling, test g dkumentatin af ideer der udvikles indenfr partnerskabets rammer samt frmidling af eksterne erfaringer g resultater. Wrkshps, summerschls, VandCamp mv. til at fremme idegenerering, knceptudvikling g bløde netværk. Branding af danske kmpetencer g fyrtårnsprjekter indenfr vandteknlgi g klimatilpasning verfr danske g internatinale interessenter. Erfaringspsamling, frmidling g uddannelse, f.eks. gennem natinale g internatinale E- baserede GradSchls. Internatinale studieture g fact-finding missiner. Udredninger, f.eks. i frm af referencekatalg ver danske g udenlandske vandteknlgier (hvad er teknlgisk g planlægningsmæssigt state-f-the-art g beynd i Danmark g internatinalt), referencekatalg fr nye g rbuste klimaløsninger, vurdering af juridiske g øknmiske incitamentsstrukturer i sammenhæng med samfundsøknmiske analyser Ad-hc facilitering af særlige prcesser såsm vergange fra bløde til hårde netværk, Intellectual Prperty Rights mv. Eksempler på specifikke innvatinsindsatser På baggrund af partnerskabets generelle aktiviteter, identificeres en række sektrspecifikke, intersektrielle g tværgående videnbehv. Herudfra initieres en række innvatinsmråder, der efterhånden etablerer sig sm hårde innvatinsindsatser, båret af en mindre triple-helix kreds. Partnerskabet vil have særligt fkus på: Nye g raffinerede miljøteknlgier inden fr klimarbust afvanding, vandfrsyning g vandrensning, baseret på frsøg i labratrium, pilt g fuld skala. Værktøjer til vurdering af nye g eksisterende miljøteknlgier g facilitering af vergang af teknlgier fra innvative fyrtårne til status af BAT (bedst tilgængelig teknlgi-status) ), f.eks. livs livscyklusanalyser, cst-benefit g cst-efficiency analyser af miljøteknlgier med g uden klimapåvirkning.

5 Derudver vil partnerskabet udvikle: Værktøjer til vurdering af klimavenlighed g klimarbusthed g andre bæredygtighedskriterier på skalaer fra enkelt hushldning til natin/økregin Nye planlægningsværktøjer, der kan indarbejde klimaændringer i dimensineringspraksis fr byrum g infrastruktur De generelle aktiviteter finansieres primært indenfr rammerne af partnerskabet, mens innvatinsprjekterne søges suppleret via primært Erhvervs-PhD-rdningen, innvatinsknsrtier, videnkupner, frskningsrådene, højteknlgifnden, EU's 7. rammeprgram g MUDP-prgrammet (såfremt prgrammet realiseres). 6. Knsrtiepartnernes kmpetencer Der er blandt alle centrale aktører et erkendt behv fr styrkede kmpetencer, fr at sektren kan møde de udfrdringer sm klimaændringer indebærer fr vand i urbane mråder. Det er samtidig partnerskabets pfattelse, at sektren via en bedre krdinering m.v. rummer en unik mulighed fr at skabe et teknlgisk g erkendelsesmæssigt kvantespring. Denne mulighed skal gribes g realiseres til gavn fr værdiskabelsen i hele vandsektren, landets klimarbusthed g samfundets udvikling md bæredygtighed. Partnerskabet er knstrueret så alle led i innvatinskæden er aktivt invlveret. DTU g KU udgør de førende universiteter inden fr frskning g uddannelse på mrådet. Teknlgisk Institut huser generel ekspertise fr prduktudvikling g er med Rørcentret det centrale mdrejningspunkt fr autrisering g efteruddannelse inden fr anlæg g drift. DHI er en førende glbal spiller inden fr vandressurcefrvaltning g sftwareløsninger til planlægning, drift g beslutningsstøtte. Kmmuner g frsyningsselskaber er frvaltere af samfundets investeringer i urban vandinfrastruktur g har indlejret værdifuld viden, både tavs g eksplicit m infrastrukturens planlægning, anlæg g drift. København, Århus g Odense er med tilhørende frsyningsselskaber g de øvrige nævnte kmmuner g frsyningsselskaber er alle aktivt invlveret i igangværende frsknings- g innvatinsprjekter, g demnstrerer derigennem vilje til nytænkning, videndeling g gennemførsel af udviklingsprjekter, hvilket er en frudsætning fr Partnerskabets idé m Danmark sm demnstratrium fr grønne løsninger til urban klimatilpasning. Samtidig har de stærke netværk til udenlandske byer. Vejdirektratet g den dermed repræsenterede vejsektr gennemfører en række tilpasnings- g udviklingsprjekter, der skal frberede sektren på massive klimatilpasninger, herunder de urbane trafiknet, g ses sm en vigtig partner. Øresund Envirnment Academy fkuserer på miljøteknlgisk innvatin i Øresundsreginen, g huser kmpetencer mkring teknlgiudvikling g videndeling. De nævnte stre g små virksmheder repræsenterer rådgivere, arkitekter, prducenter g entreprenører med aktivitet på det danske g det internatinale marked, ideer til kncept- g prduktudvikling, g vilje til at stille teknlgi, medarbejdere, netværk g øknmiske ressurcer til rådighed fr Partnerskabet. Brancherganisatinerne g de prfessinelle netværk er alle afgørende fr at få Partnerskabet frankret hs deres respektive medlemmer, fr videnspredning g fr at få netværket til lykkes på tværs af discipliner g institutiner g mellem Danmark g udlandet. Prjektleder Karsten Arnbjerg-Nielsen er lektr på Institut fr Vand g Miljøteknlgi, DTU. Han har frsket i klimatilpasning af urban afstrømning g er assciate editr på ISI tidsskriftet Water Science & Technlgy med ansvar fr klimamrådet. Sm rådgiver i PH-Cnsult, COWI g Rambøll har Karsten Arnbjerg-Nielsen været prjektleder g specialist på 16 udredninger fr Miljø-, By g Landskabs- g Energistyrelsen indenfr mrådet urbant vand g klimatilpasning g har endvidere været chef fr COWIs innvatinsråd på Vand g Miljø. Han har været prjektleder på mange tværfaglige prjekter hvraf det største, der mhandlede demnstratinsanlæg til behandling af urban afstrømning under kraftig regn, havde et budget på 9M. Karsten Arnbjerg-Nielsen underviser primært i klimatilpasning i urbane mråder på bachelr g kandidat-niveau. Assisterende prjektleder, PhD Marina Bergen Jensen, er senirfrsker med 12 års anciennitet. Hun er leder af frsknings- g innvatinsprjekterne 2BG (www.2bg.dk) g 19K (www.19k.dk), g pfinder af vandrenseteknlgien Dbbeltprøs Filtrering. I 2008 mdtg hun Alectia Prisen fr at være et fyrtårn i

6 ingeniørverdenen, g i 2009 mdtg hun KU-LIFES innvatinspris. Hun er ansvarlig fr Kandidatkurset Urban Ecsystems Structures, Functins and Design, g vejleder p.t. 5 PhD-studerende. Hun har fr BLST udarbejdet ideplægget Den Blå By, g har bidraget til MSTs indsats Danish Lessns med materialet Ørestad the blue and green ecnmic driver in Cpenhagen g Water in the City. Hun er medlem af KU-LIFES tværfakultære satsning ViVa Viden m Vand, Regeringens Frskningsfaglige Rådgiverpanel fr Klimatilpasning, g Miljøministerens Erhvervsfrum fr Miljøteknlgi. Hun deltager aktivt i sektrens arrangementer g er en fte benyttet fredragshlder (16 fredrag i første halvår af 2009). 7. Organisering Partnerskabet rganiseres med en styregruppe, en ledelsesgruppe med tilhørende sekretariat, samt ad-hc kmiteer fr hver udkrystalliseret innvatinsindsats. Styregruppen består af repræsentanter fr alle aktørgrupper, dvs. frsknings- g vidensinstitutinerne, de ffentlige institutiner g frsyningsselskaber, samt virksmheder, g brancherganisatiner. Styregruppen har DTU Miljø sm frmand g KU-LIFE sm næstfrmand. Antallet af styregruppemedlemmer frventes at være persner. Ad-hc kmiteerne repræsenteres i styregruppen efter aktivitet. Ledelsesgruppen består af DTU, KU Life, Teknlgisk Institut g DHI med Karsten Arnbjerg Nielsen, DTU sm prjektleder g Marina Bergen Jensen sm assisterende prjektleder med særligt ansvar fr den natinale triple-helix struktur mtalt i afsnit 3. Der prettes ad-hc kmiteer fr hver innvatinsindsats med deltagelse af repræsentanter fr de triple-helix aktører, den knkrete indsats varetages af, samt repræsentanter fr styregruppen. Ad hc kmiteernes størrelse tilpasses efter behv. Sekretariatsfunktinen skal dække både prjektadministratin, herunder fremdrift g øknmi, g være selve krumtappen fr de generelle aktiviteter, g dermed fr realisering af innvatinsindsatser. Sekretariatet vil bestå af en fast stab med enkelte på fuldt tid g tilkøb af særydelser. 8. Øknmi g finansiering RTI Vidensinstitutiner Virksmheder Frsyningsselskaber Kmmuner Ttal fase fase Ttal 5 år Vidensinstitutinernes medfinansering baseres primært på tilskud til PhD-studier, mens virksmhedernes, frsyningsselskabernes g kmmunernes medfinansiering baseres på timer, direkte tilskud, g indskydning af ErhvervsPhD, videnkupner m.v., samt hjemtagning af nye strategiske frskningsmidler, EU-prjekter g prjekter finansieret af de reginale vækstfra. Bilag Der er vedlagt interesseerklæringer fr Partnerskabets deltagende aktører nævnt i afsnit 1.

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi NY ROSKILDE KOMMUNE Gundsø Ramsø Rskilde Gdkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56 Dat: 6. december 2006 Brevid: 1633215 Ny Rskilde Kmmunes internatinale strategi 1. Indledning Ny Rskilde Kmmune

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

DR s Musikplan levende musik

DR s Musikplan levende musik DR s Musikplan levende musik 21. december 2014 I DR s nye bestyrelsesgdkendte musikplan har DR pririteret væsentlige mråder af den levende musik fr samlet set at bidrage til vitaliteten i den levende musik

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner.

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner. JENS HOLST-ANDERSEN VESTRE ALLE 4 KIRKE VÆRLØSE 3500 VÆRLØSE +45 2944 4428 JJHA@MAIL.DK CURRICULUM VITAE Prfessinel prfil Jeg er uddannet frstkandidat, hvilket er en lederuddannelse med på fkus på langsigtet

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

INNO+ partnerskaber 21. januar 2014

INNO+ partnerskaber 21. januar 2014 INNO+ partnerskaber 21. januar 2014 Innvatinsstrategien Ny mdel fr samarbejde m innvatin i nye samfundspartnerskaber Partnerskaber skal accelerere innvatin (på 3-5 års sigt) Indsatsen skal bygge ven på

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015 Virksmhedsplan 2015 3. marts 2015 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Kirke Værløse, den 18. april 2011. Jens Holst-Andersen Vestre Allé 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Mobil: +45 2944 4428.

CURRICULUM VITAE. Kirke Værløse, den 18. april 2011. Jens Holst-Andersen Vestre Allé 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Mobil: +45 2944 4428. CURRICULUM VITAE Navn: Jens Hlst-Andersen Adresse: Vestre Allé 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Mbil: +45 2944 4428 E-mail: jjha@mail.dk Hjemmeside: www.nvmentr.dk Prfil Gennem de seneste tre år har jeg

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Præsentation af 19K Oversigt over kuber

Præsentation af 19K Oversigt over kuber Præsentation af 19K Oversigt over kuber Marina Bergen Jensen Skov & Landskab, KU-LIFE Rørcenterdagene 2009 19K afslutter Generisk Fase Dias 1 www.19k.dk Innovation i de kommunaltekniske forvaltninger og

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet One-Stp-Science-Shp Erhvervslivets indgang til universitetet Analyserapprt Frskningsbaseret innvatin i små g mellemstre virksmheder One-Stp-Science-Shp Analyserapprt Indhld 1. Behvsanalyser - piltvirksmheder

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere