Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation"

Transkript

1 Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2 -udledning g frtsat velfærd Transfrmatinen af danske byer fra klimasensitive enheder med str CO 2 -udledning 1. Fakta m partnerskabet bag ansøgningen Ansvarlig tilskudsmdtager: DTU v/ Institut fr Vand g Miljøteknlgi g ViTiS. Prjektleder: Lektr Karsten Arnbjerg-Nielsen. Andre deltagende aktører i partnerskabet (bekræftelse vedlagt i bilag) Frsknings- g Vidensinstitutiner: KU, Teknlgisk Institut, DHI, AAU, GEUS Prducenter g entreprenører: IBM, Wavin, KWHpipe, AcNrdic, WaterCare, BiKube, Byggrs, Brøker A/S, Nyrup Plast, VegTech, Nykilde Frø, NCC-Cnstructin, Per Årsleff Rådgivere g arkitekter: Grntmij Carl-Br, COWI, Alectia, Niras, Orbicn, Me & Brødsgaard, Rambøll, HedeDanmark, SLA-arkitekter, Thing & Wainø, Frsyningsselskaber: Udviklingssamarbejdet 1, Århus Vand g Spildevand, Odense Vandselskab, Greve Frsyning, Nrdvand, Helsingør Frsyning Offentlige Institutiner: By- g Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Københavns Kmmune, Århus Kmmune, Odense Kmmune, Gladsaxe Kmmune, Regin Hvedstaden, Vejdirektratet, Øresund Envirnment Academy, Innvatin Center Denmark Interessentinstitutiner: IDA, herunder IDA Miljø g Spildevandskmiteen, Dansk Vand g Spildevandsfrening, Kmmunernes Landsfrening, Danish Water Frum, herunder Frskningsplatfrmen Vand, Kmmunalteknisk Cheffrening, Dansk Byplanlabratrium, Dansk Miljøteknlgi Partnerskabet vil i ansøgningsfasen g i hele sin levetid være åbent fr alle aktører i den danske vandsektr med tilknytning til byens vandhåndtering. Særligt ønskes flere SME er inddraget, ligesm alle kmmuner g frsyningsselskaber i innvatinsprjektet 19K (www.19k.dk, FIs Åbne Midler) frventes inkluderet. Internatinale virksmheder, der kan fremme partnerskabets mål m øget msætning på de udenlandske markeder, frsøges inddraget. Partnerskabet ønsker desuden at samarbejde med natinale g internatinale myndigheder, med andre danske g udenlandske vidensinstitutiner, samt med byernes internatinale netværk. 2. Hvilken specifik samfundsmæssig udfrdring adresserer ansøgningen Partnerskabet adresserer udfrdringen mkring tilpasning af byer til et ændret klima g arbejder dermed inden fr temaet energi-, klima- g miljøteknlgier. Partnerskabet vil bidrage til at realisere visinen m 1 Et samarbejde mellem Københavns Energi, Spildevandscenter Avedøre g Lynettefællesskabet

2 Danmark sm klimarbust grøn vindernatin g etablere Danmark sm det glbale demnstratrium fr bæredygtige vandteknlgier, systemløsninger g integreret vandressurcefrvaltning. Målet er at udvikle, dkumentere g præsentere teknlgier g planlægningsværktøjer til klimatilpasning af eksisterende urbane mråder i Eurpa, USA g Australien, samt til udvikling af nye, klimarbuste byer i lande i øknmisk g institutinel transitin, herunder Kina g Mellemøsten. Hvedudfrdringen er at tilpasse byer til ændrede nedbørs- g temperaturfrhld samtidig med at byens funktin sm centrum fr øknmiske, kulturelle g sciale aktiviteter anerkendes g supprteres. Såvel knventinelle sm landskabsbaserede tilpasningsmetder inkluderes. I frlængelse heraf fkuserer partnerskabet på teknlgier g planlægningsværktøjer til beskyttelse g benyttelse af vandmiljøer knyttet til urbane mråder. Habitater g arter i de bynære verfladerecipienter skal beskyttes md klakverløb, diffus frurening, ersin g udtørring, mens grundvandsmagasiner skal beskyttes md kvalitative frringelser g skadelige ændringer i strømningsbalancer. Benyttelsesaspektet vedrører reduktin af sundhedsrisici g vands værdiskabende effekt, dels direkte sm synligt g rekreativt element i byens blå-grønne strukturer, dels indirekte sm kmmunikatins-, identitets- g innvatinsfremmer. Ideen er at skabe en triple helix knstellatin fr innvatin med byernes vandinfrastrukturer sm mdrejningspunkt fr den fysiske tilpasning, g det glbale marked fr bæredygtig urbanisme sm den fælles kmmercielle g erhvervsfremmende drivkraft. Landets prgressive initiativer indenfr frskning g byudvikling udgør den initiale afsats. Partnerskabets pgave er således at skabe en sammenhængende struktur fr frskning g udvikling, faglig dating g matchmaking, ideudvikling g afprøvning, dkumentatin g evaluering, internatinal markedsføring g fact-finding, videndeling g uddannelse. De genererede resultater g netværk vil bidrage direkte til at øge danske byers klimarbusthed g til beskyttelsen af det danske vandmiljø. Samtidig vil partnerskabet styrke, demnstrere g prfilere Danmarks verdensklassepsitin indenfr miljøteknlgi, vurderingsværktøjer, byplanlægning g velfærdstænkning. Danmark skal geares til at udgøre et demnstratrium fr analyse g syntese indenfr urban klimatilpasning g tilhørende miljøteknlgier, g alle aktører skal gøres til eksperter i nytænkning, data-dkumentatin g fremvisning. Værdigrundlaget er en fælles pfattelse af kmpetencerne i erhvervslivet, i frskningsverdenen g hs de ffentlige myndigheder g frsyningsselskaber sm hinandens frudsætninger fr den iterative prces, der gradvist kan transfrmere mderne velfærdsstater til bæredygtige enheder. Partnerskabets metde karakteriseres ved cyklisk inklusin af hele innvatinskæden, dvs. en innvatinsmetde hvr tiltag g teknlgier afprøves af frsynings- g frvaltningsaktørerne, resultaterne evalueres g freslås videreudviklet af frsknings- g vidensinstitutinerne, g de lvende løsninger ekstraheres g markedsføres natinalt g internatinalt af erhvervslivet, alt sammen under systematisk videndeling på tværs af institutiner g discipliner. I en kntinuert refleksin med de natinale myndigheder udfrskes mulighederne fr at ffentlige aktører kan fremme innvatin g vækst gennem klg, dialgbaseret regulering g innvativ efterspørgsel. 3. Virksmhedsmålgruppe g erhvervsmæssige effekter af indsatsen Partnerskabets virksmheder arbejder med bydesign, vandteknlgi g miljøbeskyttelse. Regeringens Erhvervsklimapanel har udpeget vand g byudvikling sm t af fire miljøtemaer med strt erhvervsmæssigt udviklingsptentiale. Øknmi- g Erhvervsministeriets analyse af danske styrkepsitiner på klimamrådet ann 2006 afdækkede en dansk klimatilpasningsbranche på vandmrådet bestående af 55 virksmheder med en samlet msætning på 21,7 mia. kr. g ca ansatte. Den natinale triple-helix struktur sm Partnerskabet pbygger, er i princippet målrettet alle virksmheder, der arbejder med tilpasning af mderne byer til et ændret nedbørsmønster, bæredygtig vandinfrastruktur g de tilhørende miljøteknlgier. Fr at kunne realisere den cykliske innvatinskæde skitseret nedenfr, er det vigtigt at såvel stre, internatinale virksmheder, sm små g mellemstre lkale virksmheder indgår. Det er desuden vigtigt med en balance mellem de tekniske virksmheder, herunder prducenter g rådgivere, g de faggrupper, der arbejder med bydesign, dvs. tegnestuerne g de ffentlige myndigheder.

3 Triple Helix Urban Water Innvatinsprjekt Afprøvning, demnstratin, evaluering Facility Idé Resultat Off. Myndigheder miljø, planlægning Frsyningsselskaber vand g spildevand Virksmheder prducenter, rådgivere Frsknings- g Vidensinstitutiner Ingeniørvidenskab, bydesign, miljøkemi Regulerer g efterspørger prgressivt Implementerer de gde resultater Udvikler nye prdukter g ydelser Styrker frskningen g uddannelserne Gegrafisk frventes slid invlvering fra hele landet i alle aktivitetstyper, jf. afsnit 1. Der etableres triple helix demnstratrium-prjekter i hver regin i landet, ligesm der er ambitin m at realisere internatinale fyrtårnsprjekter i de fleste reginer, med tilhørende kapacitet til fremvisning g prfilering. Jævnfør interessetilkendegivelserne frventer de deltagende virksmheder øget vækst gennem krtere vej til udvikling, afprøvning, dkumentatin g markedsmdning af nye prdukter g serviceydelser, herunder klare spilleregler fr vergang fra blødt til hårdt netværk; et nyt g bedre markedsføringsgrundlag via fælles test- g referencesteder med tilhørende fyrtårnsprjekter; adgang til nye kunder via fælles branding prtal, fact finding g scuting missiner; et bedre rekrutteringsgrundlag via styrkede uddannelser g kntakt til studerende; samt et generelt kmpetence- g innvatinsløft i kraft af e-baseret efteruddannelse, videndelings- g netværksfremmende aktiviteter. Desuden frventer alle at have udbytte af vidensinstitutinernes, byernes, g virksmhedernes lkale, reginale g internatinale netværk, der ved sammenfletning kan skabe en ny g styrket innvatinsmtrvej i Danmark. 4. Sammenhæng til den strategiske frskning g den øvrige natinale g reginale innvatinsindsats Partnerskabet knsliderer, raffinerer g glbaliserer de mange resultater g initiativer, der kendetegner vandsektrens udvikling i Danmark i disse år. Eksisterende netværk, igangværende frskningsindsatser g aktuelle udviklingsprgrammer i virksmheder g kmmuner vil pleve større sammenhæng g synergi. Kimen til Partnerskabet er dels alliancer skabt via Frskningsplatfrmen Vand g Vandpartnerskabet, dels frskningsresultater pnået i regi af Det Strategiske Frskningsråds prgramkmité fr energi g miljø, herunder 2BG-prjektet Black, Blue & Green Integrated infrastructure planning as key t sustainable urban water systems (www.2bg.dk) g SWI-prjektet Strm and Wastewater Infrmatics (www.swi.er.dtu.dk), g Åbne Midler-prjektet 19K Innvatin i de kmmunaltekniske frvaltninger g ffentlige frsyningsselskaber i samspil med private virksmheder, vidensinstitutiner g branchenetværk (www.19k.dk), hvrfra flere innvatinsfremmende metder g netværk tænkes indlejret direkte i Partnerskabet. Flere af vidensinstitutinerne i partnerskabet deltager i Regeringens Frskningsfaglige Rådgiverpanel fr Klimatilpasning g i den frbindelse har været med til at sikre en sammenhæng mellem frsknings- g innvatinsindsatser, ligesm Partnerskabet vil have deltagere i det kmmende strategiske frskningscenter på klimamrådet, der etableres i efteråret 2009 g et prjekt m klimatilpasning af byers vandfrsyning g afløbssystemer finansieret af EU under det 7. rammeprgram fr frskning g udvikling. Også flere af prjekterne iværksat under Prgrammet fr Miljøteknlgi, f.eks. Tilførsel af lkalt renset regnvand til ferskvandsmråder, Overløb fra faskiner til dybereliggende jrdlag, Sundhedsaspekter ved regnbaseret rekreativt vand i større byer g Dbbeltprøs filtrering fr miljøeffektiv håndtering af byens vandkredsløb, tænkes frmidlet, videreudviklet g evt. markedsført via Partnerskabet. Oplægget Den Blå By, der indgår i By & Landskabsstyrelsens frberedelse af Miljøministerens Landsplanredegørelse til efteråret, udgør sammen med bl.a. diskussiner i Erhvervsfrum fr Miljøteknlgi g vandsektrens

4 VandCamp-initiativ inspiratinsmateriale fr Partnerskabets videregående ideudvikling, mens knkrete initiativer i de invlverede virksmheder g ffentlige institutiner tjener til at fkusere ideerne. Særligt interessant er her Regeringens initiativ i frm af Københavns Klimaplan, Århus Visin 2100, Odenses Miljøplan g Greves Klimatilpasningsplan. Blandt deltagerne i partnerskabet findes en række ideer, favnende fra specifikke vandhåndterings- g rensemetder, ver værktøjer g udstyr til dkumentatin g evaluering, til frbedrede kntrl-, planlægnings- g beslutningsstøtteværktøjer. Endelig vil partnerskabet kunne bidrage til diskussinerne mkring udmøntningen g realiseringen af et eventuelt Miljøteknlgisk Udviklings- g DemnstratinsPrgram (MUDP). Partnerskabet vil tilstræbe natinal frankring via demnstratrier g fyrtårnsprjekter, ved at sikre at øvrige generelle aktiviteter er tilgængelige fr hele landet, g at PhD-børsen g den E-baserede GradSchl er åben g relevant fr alle inden fr mrådet. Klimatilpasning er en aktuel udfrdring i alle kmmuner, g det samme gælder i høj grad udvikling af de tilhørende miljøteknlgier. Ved at indgå samarbejde med natinale myndigheder mkring regulering g efterspørgsel, g med de nævnte rganer fr erhvervsfremme g eksprt, kan de pnåede erfaringer g udviklede prdukter effektivt spredes til øvrige aktører natinalt g glbalt. 5. Overrdnet beskrivelse af aktiviteter, der ønskes gennemført Partnerskabets aktiviteter skal styrke den nødvendige transfrmatin af danske byers vandinfrastrukturer fra klimasensitive g CO 2 -tunge enheder til klimarbuste enheder med lille CO 2 -udledning. Partnerskabet sikrer, at denne transfrmatinsprces tilrettelægges, så de nødvendige ffentlige investeringer samtidig genererer mer-værdi i frm af nye prdukter g serviceydelser, der kan fremme den parallelle glbale transfrmatinsprces. Indsatsen kncentreres på generelle aktiviteter med karakter af blødt netværk, samt specifikke innvatinsindsatser, der spindes ud herfra, g efterhånden får karakter af hårdt netværk. Generelle aktiviteter: NetGrup markedsplads til matchmaking, udvikling, test g dkumentatin af ideer der udvikles indenfr partnerskabets rammer samt frmidling af eksterne erfaringer g resultater. Wrkshps, summerschls, VandCamp mv. til at fremme idegenerering, knceptudvikling g bløde netværk. Branding af danske kmpetencer g fyrtårnsprjekter indenfr vandteknlgi g klimatilpasning verfr danske g internatinale interessenter. Erfaringspsamling, frmidling g uddannelse, f.eks. gennem natinale g internatinale E- baserede GradSchls. Internatinale studieture g fact-finding missiner. Udredninger, f.eks. i frm af referencekatalg ver danske g udenlandske vandteknlgier (hvad er teknlgisk g planlægningsmæssigt state-f-the-art g beynd i Danmark g internatinalt), referencekatalg fr nye g rbuste klimaløsninger, vurdering af juridiske g øknmiske incitamentsstrukturer i sammenhæng med samfundsøknmiske analyser Ad-hc facilitering af særlige prcesser såsm vergange fra bløde til hårde netværk, Intellectual Prperty Rights mv. Eksempler på specifikke innvatinsindsatser På baggrund af partnerskabets generelle aktiviteter, identificeres en række sektrspecifikke, intersektrielle g tværgående videnbehv. Herudfra initieres en række innvatinsmråder, der efterhånden etablerer sig sm hårde innvatinsindsatser, båret af en mindre triple-helix kreds. Partnerskabet vil have særligt fkus på: Nye g raffinerede miljøteknlgier inden fr klimarbust afvanding, vandfrsyning g vandrensning, baseret på frsøg i labratrium, pilt g fuld skala. Værktøjer til vurdering af nye g eksisterende miljøteknlgier g facilitering af vergang af teknlgier fra innvative fyrtårne til status af BAT (bedst tilgængelig teknlgi-status) ), f.eks. livs livscyklusanalyser, cst-benefit g cst-efficiency analyser af miljøteknlgier med g uden klimapåvirkning.

5 Derudver vil partnerskabet udvikle: Værktøjer til vurdering af klimavenlighed g klimarbusthed g andre bæredygtighedskriterier på skalaer fra enkelt hushldning til natin/økregin Nye planlægningsværktøjer, der kan indarbejde klimaændringer i dimensineringspraksis fr byrum g infrastruktur De generelle aktiviteter finansieres primært indenfr rammerne af partnerskabet, mens innvatinsprjekterne søges suppleret via primært Erhvervs-PhD-rdningen, innvatinsknsrtier, videnkupner, frskningsrådene, højteknlgifnden, EU's 7. rammeprgram g MUDP-prgrammet (såfremt prgrammet realiseres). 6. Knsrtiepartnernes kmpetencer Der er blandt alle centrale aktører et erkendt behv fr styrkede kmpetencer, fr at sektren kan møde de udfrdringer sm klimaændringer indebærer fr vand i urbane mråder. Det er samtidig partnerskabets pfattelse, at sektren via en bedre krdinering m.v. rummer en unik mulighed fr at skabe et teknlgisk g erkendelsesmæssigt kvantespring. Denne mulighed skal gribes g realiseres til gavn fr værdiskabelsen i hele vandsektren, landets klimarbusthed g samfundets udvikling md bæredygtighed. Partnerskabet er knstrueret så alle led i innvatinskæden er aktivt invlveret. DTU g KU udgør de førende universiteter inden fr frskning g uddannelse på mrådet. Teknlgisk Institut huser generel ekspertise fr prduktudvikling g er med Rørcentret det centrale mdrejningspunkt fr autrisering g efteruddannelse inden fr anlæg g drift. DHI er en førende glbal spiller inden fr vandressurcefrvaltning g sftwareløsninger til planlægning, drift g beslutningsstøtte. Kmmuner g frsyningsselskaber er frvaltere af samfundets investeringer i urban vandinfrastruktur g har indlejret værdifuld viden, både tavs g eksplicit m infrastrukturens planlægning, anlæg g drift. København, Århus g Odense er med tilhørende frsyningsselskaber g de øvrige nævnte kmmuner g frsyningsselskaber er alle aktivt invlveret i igangværende frsknings- g innvatinsprjekter, g demnstrerer derigennem vilje til nytænkning, videndeling g gennemførsel af udviklingsprjekter, hvilket er en frudsætning fr Partnerskabets idé m Danmark sm demnstratrium fr grønne løsninger til urban klimatilpasning. Samtidig har de stærke netværk til udenlandske byer. Vejdirektratet g den dermed repræsenterede vejsektr gennemfører en række tilpasnings- g udviklingsprjekter, der skal frberede sektren på massive klimatilpasninger, herunder de urbane trafiknet, g ses sm en vigtig partner. Øresund Envirnment Academy fkuserer på miljøteknlgisk innvatin i Øresundsreginen, g huser kmpetencer mkring teknlgiudvikling g videndeling. De nævnte stre g små virksmheder repræsenterer rådgivere, arkitekter, prducenter g entreprenører med aktivitet på det danske g det internatinale marked, ideer til kncept- g prduktudvikling, g vilje til at stille teknlgi, medarbejdere, netværk g øknmiske ressurcer til rådighed fr Partnerskabet. Brancherganisatinerne g de prfessinelle netværk er alle afgørende fr at få Partnerskabet frankret hs deres respektive medlemmer, fr videnspredning g fr at få netværket til lykkes på tværs af discipliner g institutiner g mellem Danmark g udlandet. Prjektleder Karsten Arnbjerg-Nielsen er lektr på Institut fr Vand g Miljøteknlgi, DTU. Han har frsket i klimatilpasning af urban afstrømning g er assciate editr på ISI tidsskriftet Water Science & Technlgy med ansvar fr klimamrådet. Sm rådgiver i PH-Cnsult, COWI g Rambøll har Karsten Arnbjerg-Nielsen været prjektleder g specialist på 16 udredninger fr Miljø-, By g Landskabs- g Energistyrelsen indenfr mrådet urbant vand g klimatilpasning g har endvidere været chef fr COWIs innvatinsråd på Vand g Miljø. Han har været prjektleder på mange tværfaglige prjekter hvraf det største, der mhandlede demnstratinsanlæg til behandling af urban afstrømning under kraftig regn, havde et budget på 9M. Karsten Arnbjerg-Nielsen underviser primært i klimatilpasning i urbane mråder på bachelr g kandidat-niveau. Assisterende prjektleder, PhD Marina Bergen Jensen, er senirfrsker med 12 års anciennitet. Hun er leder af frsknings- g innvatinsprjekterne 2BG (www.2bg.dk) g 19K (www.19k.dk), g pfinder af vandrenseteknlgien Dbbeltprøs Filtrering. I 2008 mdtg hun Alectia Prisen fr at være et fyrtårn i

6 ingeniørverdenen, g i 2009 mdtg hun KU-LIFES innvatinspris. Hun er ansvarlig fr Kandidatkurset Urban Ecsystems Structures, Functins and Design, g vejleder p.t. 5 PhD-studerende. Hun har fr BLST udarbejdet ideplægget Den Blå By, g har bidraget til MSTs indsats Danish Lessns med materialet Ørestad the blue and green ecnmic driver in Cpenhagen g Water in the City. Hun er medlem af KU-LIFES tværfakultære satsning ViVa Viden m Vand, Regeringens Frskningsfaglige Rådgiverpanel fr Klimatilpasning, g Miljøministerens Erhvervsfrum fr Miljøteknlgi. Hun deltager aktivt i sektrens arrangementer g er en fte benyttet fredragshlder (16 fredrag i første halvår af 2009). 7. Organisering Partnerskabet rganiseres med en styregruppe, en ledelsesgruppe med tilhørende sekretariat, samt ad-hc kmiteer fr hver udkrystalliseret innvatinsindsats. Styregruppen består af repræsentanter fr alle aktørgrupper, dvs. frsknings- g vidensinstitutinerne, de ffentlige institutiner g frsyningsselskaber, samt virksmheder, g brancherganisatiner. Styregruppen har DTU Miljø sm frmand g KU-LIFE sm næstfrmand. Antallet af styregruppemedlemmer frventes at være persner. Ad-hc kmiteerne repræsenteres i styregruppen efter aktivitet. Ledelsesgruppen består af DTU, KU Life, Teknlgisk Institut g DHI med Karsten Arnbjerg Nielsen, DTU sm prjektleder g Marina Bergen Jensen sm assisterende prjektleder med særligt ansvar fr den natinale triple-helix struktur mtalt i afsnit 3. Der prettes ad-hc kmiteer fr hver innvatinsindsats med deltagelse af repræsentanter fr de triple-helix aktører, den knkrete indsats varetages af, samt repræsentanter fr styregruppen. Ad hc kmiteernes størrelse tilpasses efter behv. Sekretariatsfunktinen skal dække både prjektadministratin, herunder fremdrift g øknmi, g være selve krumtappen fr de generelle aktiviteter, g dermed fr realisering af innvatinsindsatser. Sekretariatet vil bestå af en fast stab med enkelte på fuldt tid g tilkøb af særydelser. 8. Øknmi g finansiering RTI Vidensinstitutiner Virksmheder Frsyningsselskaber Kmmuner Ttal fase fase Ttal 5 år Vidensinstitutinernes medfinansering baseres primært på tilskud til PhD-studier, mens virksmhedernes, frsyningsselskabernes g kmmunernes medfinansiering baseres på timer, direkte tilskud, g indskydning af ErhvervsPhD, videnkupner m.v., samt hjemtagning af nye strategiske frskningsmidler, EU-prjekter g prjekter finansieret af de reginale vækstfra. Bilag Der er vedlagt interesseerklæringer fr Partnerskabets deltagende aktører nævnt i afsnit 1.

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer

Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer v/ulrik Hindsberger,, TI 1 Innovative samfundsløsninger / Strategisk partnerskab omkring: Vand i urbane område partnerskab for klimatilpasning og innovation Vand

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Det kan kun for alvor lykkes, hvis erhvervssamarbejde bliver en integreret del af universiteternes finansierings- og forretningsmodel.

Det kan kun for alvor lykkes, hvis erhvervssamarbejde bliver en integreret del af universiteternes finansierings- og forretningsmodel. N O T A T 05-04-2011 Viden der virker - Erhvervssamarbejde g videnspredning fra universiteterne Baggrund Danmark har et vækstprblem, sm hænger tungt ver udsigterne fr de kmmende år. Vres nærmeste knkurrenter

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Central Denmark EU Office Oplæg til MEA d. 27. oktober 2014. EU-konsulent, Rasmus Aspe Mørk

Central Denmark EU Office Oplæg til MEA d. 27. oktober 2014. EU-konsulent, Rasmus Aspe Mørk Central Denmark EU Office Oplæg til MEA d. 27. ktber 2014 EU-knsulent, Rasmus Aspe Mørk Central Denmark EU Office er drivkraft fr internatinalisering g anvender Eurpa til at skabe værdi fr Midtjylland.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København ikraft innvatinspuljen Prjektansøgning SikkerhedsPlaster Deltagere/partnere: Egmnt Højsklen, Odder Delta, Them g København Active Institute, Århus Alexandra Instituttet, Århus ikraft, ReginMidtjylland

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Strategi fr Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 2015 Dkument dat: 20-01-2011 Dkumentansvarlig: bbc Senest revideret: 17-10-2011 Senest revideret af: bbc Gdkendt på møde i akademisk råd den 14. september

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015 ZealandDenmark EU Office statuspgørelse: Sundhed, 2015 PROJEKTINITIATIVER: ZealandDenmark EU Office (ZDK) har arbejder efter følgende mål fr periden 2015-16: D. 14. jan. 2015 Bruxelles Deltagelse i 15

Læs mere

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: 03-07-2017 Revisin: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Frmål... 2 3. Ansvarsfrdeling... 3 3.1 Bestyrelsen... 3 3.2 Rektr/Rektratet...

Læs mere

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Versin 2.0 Claus Schmidt Nvember 2008 URS Handleplan 2009 www.senderjylland.dk Side 1 Indledning UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) blev reetableret i januar

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

17-09-2009. Findes klimaænderinger?

17-09-2009. Findes klimaænderinger? Kloakker og mere vand fra oven, fra neden og fra begge sider Findes klimaændringer? Hvad dimensionerer vi egentlig for? Hvorfor mere vand?! Hvornår skal vi tilpasse os? Hvilke muligheder har vi som samfund?

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

DIT:KBH s vision, mission, strategi og værdier 2017

DIT:KBH s vision, mission, strategi og værdier 2017 DIT:KBH s visin, missin, strategi g værdier 2017 DIT:KBH s VISION DIT:KBH bidrager til at gøre København til en attraktiv strby ved at være den helt særlige københavnerplevelse, strbyens puls g kulturelle

Læs mere

Offshore Vind. Mobil viden om Vindenergi fra Horns Rev 3. Børn & Kultur Pædagogik & Undervisning

Offshore Vind. Mobil viden om Vindenergi fra Horns Rev 3. Børn & Kultur Pædagogik & Undervisning Pædaggik & Undervisning Dat 26. september 2016 Kerstin Bk Mbilnummer 21 46 21 76 Offshre Vind Mbil viden m Vindenergi fra Hrns Rev 3. Baggrund: Varde g Esbjerg Kmmune ønsker i samarbejde med Vattenfall

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde Hvad en klimaaftale i København skal indehlde Synspunkter fra 92-gruppen i frbindelse med klimaknventinsmødet i København (COP15), 7-18. december 2009 En klimaaftale der er tilstrækkelig, retfærdig g sikker

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk - Et bud på en energivenlig kmmune ENERGIBYEN T RY K S A G N R. 541-618 ENERGIBYEN ENERGIBY Krav til Energiby s. 4-5 Skive Kmmune - fficiel energiby Mål g visiner s. 6-7 Resultater til dat s. 8-9 Energibyen

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013 Virksmhedsplan 2013 12. februar 2013 Oprettelsesdat: 12. februar 2013 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2013 1. Indledning g præsentatin Dette er virksmhedsplan 2013 fr hldingselskabet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004 Freningsgrundlag fr Freningen Favrskv Erhvervsråd Revideret 27. nvember 2004 Baggrund I løbet af 2006 har der været afhldt en række møder med de fem erhvervs-freninger i henhldsvis Hammel, Hadsten, Hvrslev,

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Lars Hlte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kntr i Bruxelles Midtjyllands EU-kntr Central Denmark EU Office Etableret 1. januar 2007 med udgangspunkt i Århus-kntret i Bruxelles Samarbejde mellem Regin

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Innovationsnetværket Vand i Byer 21. maj 2015 Udviklingsprojekter i Vand i Byer

Innovationsnetværket Vand i Byer 21. maj 2015 Udviklingsprojekter i Vand i Byer Innovationsnetværket Vand i Byer 21. maj 2015 Udviklingsprojekter i Vand i Byer Ved Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut Vand i Byer som netværk Mere fokus på de generelle aktiviteter, som idegenerering,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere