Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet"

Transkript

1 Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1]

2 Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn Afdelingschef fr Søterritriet, Kystdirektratet Direktøren fr Kystdirektratet Ansættelse er i udgangspunktet på åremålsvilkår i lønramme 37 i henhld til rammeaftale fr kntraktansættelse af chefer i staten, svarende til løngruppe 1 fr kntraktansatte. Der er tilknyttet en årlig resultatlønskntrakt på 10 % af lønnen før pensin. Resultatlønnen er ikke pensinsgivende. Ansættelsesmrådet er Miljøministeriet med tilhørende institutiner. Tiltrædelse senest 1. nvember Yderligere plysninger Kan fås ved henvendelse til direktør Merete Løvschall, Kystdirektratet på telefn eller knsulent Niels Madsen, MUUSMANN på telefn Alle henvendelser behandles frtrligt. Der henvises til følgende hjemmesider: Miljøministeriets Kystdirektratets MUUSMANNs Ansøgning Rekrutteringsfrløbet Ansøgning sendes til MUUSMANN på: Ansøgningen mærkes Søterritriet/KDI. Ansøgningsfrist: Fredag den 29. august 2014, kl. 10:00 Indkaldelse til samtaler: Trsdag den 4. september 1. samtaler: Tirsdag den 9. september Testfrløb ved MUUSMANN: Fredag den 12. september 2. samtaler: Trsdag den 18. september [2]

3 Hvis du har kmpetencerne, viljen g lysten, så kan Kystdirektratet tilbyde dig en attraktiv g udfrdrende stilling, sm rummer gde faglige g persnlige udviklingsmuligheder. Sm afdelingschef fr Søterritriet i Kystdirektratet har du mulighederne fr at medvirke til at løse en samfundsvigtig pgave i et miljø præget af høj faglighed g engagement g i tæt samspil med direktør, øvrig ledergruppe g med Miljøministeriets departement. Krt m Miljøministeriet Miljøministeriet er en mderne g rummelig arbejdsplads med cirka ansatte frdelt på tre styrelser i København g Kystdirektratet i Lemvig samt lkale enheder spredt ud ver hele landet. Derudver er et klagenævn tilknyttet ministeriet. Miljøministeriet lægger vægt på en prfessinel ledelse, der sætter pgaven i centrum g bedriver aktiv persnaleledelse. Lederne mtiverer g engagerer medarbejderne i deres arbejde gennem dialg- g frandringsrienteret ledelse. Miljøministeriet har én fælles missin g visin, der gælder fr alle ministeriets institutiner. Missin Miljøministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag fr en miljøplitik g - frvaltning, der beskytter g udvikler miljø g velfærd på et fagligt slidt g helhedsrienteret grundlag til gavn fr nuværende g kmmende generatiner. Visin Miljøministeriet er én kncern, der med vægt på faglighed, trværdighed g prfessinel drift finder helhedsrienterede løsninger på fremtidens udfrdringer i et åbent g tæt samspil med mverdenen. Krt m Kystdirektratet Kystdirektratet er statens kystansvarlige myndighed i Danmark. Kystdirektratets ansvarsmråder mfatter varetagelse af myndighedspgaver inden fr kystbeskyttelse g statens højhedsret ver søterritriet, rådgivning af miljøministeren, samt prjektering, analyser, anlæg g drift inden fr kystbeskyttelsesmrådet. Kystdirektratet arbejder med strategiske indsatsmråder inden fr den samlede pgaveprtefølje. [3]

4 Den natinale kystbeskyttelsesstrategi fra 2011 er fundament fr den nuværende indsats på kystudvikling g kystbeskyttelse. Kystdirektratet medvirker ved plitikudvikling inden fr kernemråderne kyster, klima g søterritriet - g rådgivning af det plitiske niveau inden fr alle pgaver. Prfessinel pgavevaretagelse inden fr ministerbetjeningsmrådet er af afgørende betydning fr Kystdirektratets rlle sm rådgiver af miljøministeren g medvirken ved plitikudvikling. Kystdirektratet arbejder efter følgende visiner: Vi skaber hldninger til udviklingen g brugen af Danmarks kyster under hensyntagen til mangfldige samfundsmæssige interesser. Vi udfører udviklingsprjekter sm grundlag fr en fremadrettet g afbalanceret kystbeskyttelse, g vi skaber et nyt g frbedret grundlag fr kystbeskyttelse gennem et bredt samarbejde såvel natinalt sm internatinalt, anviser nye løsninger g sætter dagsrdenen. Vi tænker i helheder på kystmrådet, tager hensyn til andre aktører g deres interesser, planlægger g udfører kystpgaverne i respekt fr natur g miljø g giver gde kystplevelser. Vi er kendt fr gd plysning, service g vejledning, på en høj brugertilfredshed g fr at træffe afgørelser, sm kan frstås. Vi er kendt fr effektivitet, kvalitet g faglig kmpetence i det plitisk- /administrative system. Vi har en udfrdrende, attraktiv g mangfldig arbejdsplads, der arbejder med naturen på kanten af tilgængelig viden fr til stadighed at være nytænkende g i frnt. Vi lægger vægt på et gdt psykisk g fysisk arbejdsmiljø, uddannelse g udvikling, g stiller krav til den enkelte. [4]

5 Spændende udfrdringer i Kystdirektratet Administratinsgrundlag fr søterritriet Udviklingen på søterritriet g i kystznen har plitisk fkus g str samfundsmæssig betydning. Det, samt stigende interesse fr aktiviteter g anlæg på søterritriet, stiller nye krav til Kystdirektratets pgaveløsning. Arbejdet med et administratinsgrundlag fr søterritriet er skudt i gang. Det skal være med til at sikre, at fremtidig udvikling g vækst på søterritriet sker på et bæredygtigt grundlag med respekt fr natur g miljø. Kystdirektratet spiller en central rlle i kystznen. Det er målet at være med i frnt i arbejdet med en dansk planlægningsmdel g i frhld EU initiativer på mrådet samt at sikre en kbling til klimaudfrdringerne, herunder implementeringen af EU s versvømmelsesdirektiv. Interessenterne i kystznen er mange, g det frdrer helhedstænkning g samarbejde med øvrige myndigheder, virksmheder g andre interessenter. Kystanalyse Til efteråret frventes igangsat en analyse af de danske kyster, der skal kunne danne grundlag fr en plitisk beslutning m den fremtidige kystbeskyttelse i Danmark. Ny kurs Prim februar 2014 iværksatte Kystdirektratet prjekt Ny kurs, der er et sammenhængende prjekt, der fkuserer på at ptimere g samtidig gøre Kystdirektratet til en rbust, dynamisk g mderne styrelse. Prjekt Ny kurs m-fatter en række initiativer, der skal sikre, at Kystdirektratet via stærke kernekmpetencer g markante resultater er ptimalt gearet til at håndtere gså fremadrettede udfrdringer. Initiativerne, hvr implementering fr fleres vedkmmende er påbegyndt g i prces, mfatter ptimering gennem: En ny rganisatrisk løsning fr Kystdirektratet, herunder Plan fr implementering af rganisatinsændring, der er iværksat prim februar Der er sm del heraf blandt andet ansat ny administratinschef pr. 1. juli 2014 Frventningsafstemning g rller mm. Ledelses- g lederudviklingsfrløb fr den samlede ledelse Strategiske prjekter g strategiudvikling Ledelsesfrankring Kystanalyse sm piltprjekt fr design af prjektarbejdsfrm [5]

6 Udvikling mens vi arbejder Tværgående udnyttelse af vres samlede kmpetencer Ressurcer, kmpetencer g arbejdstilrettelæggelse Fælles prjektmdel Enkel prjektprteføljestyring Kvalitetsstyring, frenkling, ptimering af arbejdsgange, kritisk viden Teamrganisering i tværfaglige pgaverienterede teams Sammenhæng g klar priritering Fælles tværrganisatriske udviklingsmål i resultatkntrakter Overrdnet virksmhedsplan Du får sm ny afdelingschef str mulighed fr at spille ind i den nærmere udfldning af venstående tværrganisatriske aktiviteter g får samtidig en central rlle i frhld til at medvirke i udviklings- g implementeringsprcesserne. Ny rganisering Sm en del af prjekt Ny kurs er der, jf. venstående, indført en ny rganisatrisk løsning i Kystdirektratet prim Det er en væsentlig strategisk pgave på alle niveauer at arbejde med implementeringen af den nye rganisatin i 2014 [6]

7 g frem. Organisatinen mfatter t afdelinger, Søterritriet g Kyst g Klima samt Staben. Cheferne fr afdelingerne g Staben refererer til direktøren g indgår sammen med direktøren i Ledelsen. Teams, vidennetværk g prjekter samt partnerskaber skal understøtte tværgående samarbejde m pgaverne g str fleksibilitet i rganisatinen. Partnerskaber mellem Staben g de øvrige dele af Kystdirektratet skal medvirke til en aktiv g dialgbaseret udvikling af Stabens arbejde med at understøtte den øvrige rganisatin med ydelser inden fr øknmi, HR, IT, jurnal, ESDH g øvrige serviceydelser. Partnerskabsmdellen har gså til frmål at øge frståelsen fr nødvendige g rettidige bidrag fra hele rganisatinen til de øknmiske, administrative g styringsmæssige prcesser i Kystdirektratet, således at frventninger g krav fra Miljøministeriets departement, Finansministeriet, Mderniseringsstyrelsen g Rigsrevisinen imødekmmes på et frtsat højt niveau af Kystdirektratet. I sin helhed skal den nye rganisering understøtte Strategi-implementering Resultatfkuseret g dynamisk tværgående arbejde Realisering af kmpetencemæssigt ptentiale Fkus på kundernes behv Løbende frbedringer g effektiv pgaveløsning g føre til Realisering af strategier g strategiske mål Synlige resultater g ønsket effekt i mverdenen samt resultere i mere Værdi fr kunderne Læring g kmpetenceudvikling Innvatinskraft. Ledelsen Afdelingscheferne, administratinschefen g direktøren skal i tæt samspil have fkus på ledelsespgaven g understøtte den langsigtede udvikling, herunder arbejdet med Miljøministeriets kncernstrategi. I frhld til Kystdirektratets øknmi er der ledelsesmæssigt fkus på trværdighed, råderum g rbusthed samt rettidig mhu i relatin til den verrdnede øknmistyring på krt g langt sigt. Den plitiske betjening g dialgen med Miljøministeriets departement g øvrige institutiner er væsentlige ledelsespgaver. [7]

8 Priritering af pgaver g ressurcer samt planlægning, styring g pfølgning er i fkus i ledelsesarbejdet i samspil med den løbende udvikling af et gdt arbejdsmiljø g gd trivsel fr alle i rganisatinen. Den nye rganisatriske løsning frdrer, at ledelsen står sammen m den fælles frtælling, den frtsatte rganisatriske udvikling g nytænkning samt spiller hinanden gde, hvilket sker i et tæt teamrienteret samarbejde i Ledelsen. Opgaver Søterritriets pgaver Udver myndighedspgaverne på søterritriet løser afdelingen pgaver mkring drift g vedligehldelse af statslige mler g kystbeskyttelsesanlæg samt afvandingssluserne i Hvide Sande g Thrsminde. Hertil kmmer pgaver vedrørende statslige prensningsfrpligtigelser i en række havne g sejlløb. Afdelingen medvirker ved rådgivning af miljøministeren g arbejder med lvtekniske prcesser i frbindelse med ny lvgivning på de faglige mråder, hvr gså EU spiller en væsentlig rlle Opgaverne har str bredde g rækker fra fx igangværende prjekt m fjernelse af farlige bunkere på den jyske vestkyst til tilladelser til sejlads med hurtigfærger. Hvedpgaverne fr Søterritriet kan krt plistes således: Planlægning g prjektering af vedligehldelse af de statslige mler, kystbeskyttelsesanlæg g sluser, herunder udbud g kntraktstyring af vedligehldelsesarbejder. Udbud g kntraktstyring af de statslige prensningsfrpligtigelser i havne g sejlløb. Sagsbehandling af ansøgninger m anlæg, uddybning, inddæmning g pfyldning på søterritriet, herunder vurdering af anlægs indvirkning på kysten g på miljø- g naturmæssige frhld samt stillingtagen til VVM. Høring af myndigheder g interesserganisatiner i frbindelse med tilladelser til anlæg i frhld til knsekvenser fr skibsfart, fiskeri, miljø, kulturarv, naturbeskyttelse mv. Ansøgninger m indvinding af sand til kystfdring samt tilladelser til klapning i frbindelse med prensningspgaver. [8]

9 Udarbejdelse, implementering g pfølgning på administratinsgrundlag fr søterritriet. Medvirken ved udarbejdelse af lvgrundlag g bekendtgørelser. Ministerbetjening, herunder blandt andet udarbejdelse af besvarelser på spørgsmål til miljøministeren g ntater til Miljøministeriets departement mv. Rådgivning internt i Kystdirektratet m de pgaver, afdelingen har specialviden m. Opgaverne løses tværfagligt g i samarbejde med Kyst g Klima samt Staben, g i samspil med Miljøministeriets departement g styrelser m.fl. Afdelingschefens ansvar g pgaver Afdelingschefen indgår i Ledelsen sammen med direktøren, administratinschefen g afdelingschefen fr Kyst g Klima. Stillingen mfatter persnaleledelse af 16 dygtige g engagerede medarbejdere. Afdelingschefen har ansvaret fr Søterritriets pgaveprtefølje g skal lede g skabe ptimale rammer g muligheder fr såvel teamenes sm medarbejdernes arbejde med deres pgaver g rller. Der ligger en væsentlig pgave i den frtsatte teamudvikling i Søterritriet inden fr rammerne af Ny kurs. Det er frventningen at afdelingschefen i det daglige skal lede, sætte standarden fr g give sparring til pgaveløsningen i afdelingen. Afdelingschefen skal endvidere arbejde med den strategiske udvikling af pgaveløsningen i Søterritriet g gå fran i frhld til nytænkning g udvikling på de faglige mråder samt sikre kmpetenceudvikling i det strategiske perspektiv, der understøtter udviklingen i pgaverne. Afdelingschefen er en aktiv medspiller i det tværgående arbejde i Ledelsen med særligt fkus på resultatskabelse, øknmi g ressurcer, herunder krdineret planlægning g pfølgning på tværs af Kystdirektratets rganisatin. Afdelingschefen er strategisk partner i ledelsen g fr direktøren med hensyn til at sikre sammenhænge mellem strategiske g ressurcemæssige pririteringer i relatin til pgaveprteføljen på Søterritriets mråde samt generelt inden fr udviklingen af de tværrganisatriske prcesser, men gså på pgavevaretagelse på [9]

10 Kystdirektratets øvrige kernemråder i det øknmiske g plitiske perspektiv. Afdelingschefen indgår i et tæt samspil m øknmistyring g administrative prcesser med administratinschefen, der har verblikket ver den verrdnede øknmi, herunder lønsum, g bevillingerne på finanslven. I samarbejdet med Miljøministeriets departement er afdelingschefen en nøglepersn på alle mråder i faglige sammenhænge. Afdelingschefen har ansvar fr at bidrage til, at ministerbetjeningssager belyses på en dkumenteret måde, så der er sikkerhed fr, at alle aspekter i en sag er med i grundlaget fr ministerbetjeningen. Afdelingschefen er endvidere ansvarlig fr at bidrage til resultatmål, arbejdsprgram g virksmhedsplanlægningen internt i Kystdirektratet. Afdelingschefens fkus Afdelingschefen skal fra begyndelsen have fkus på: Fremdriften g understøttelsen af det igangsatte arbejde med udviklingen af et administratinsgrundlag fr søterritriet, hvr der særligt skal være fkus på at tænke i helheder g samarbejde med øvrige myndigheder, virksmheder g andre interessenter, i en inddragende prces. Facilitering af teamudvikling i afdelingen med fkus på perfrmance i frhld til samarbejdet med Ledelsen g teams m ydelser g bidrag. Den enkelte medarbejders udvikling g trivsel bl.a. gennem MUS-samtaler, herunder at de rette kmpetencer er til stede. De øknmiske prcesser inden fr Søterritriets pgavemråder g i det hele taget gd øknmistyring, så Kystdirektratets trværdighed g psitin på mrådet fasthldes. At Kystdirektratet frtsat er nytænkende g i frnt med hensyn til varetagelsen af pgaveprteføljen inden fr såvel afdelingen sm fr Kystdirektratet sm helhed g ptimering af de nøgleprcesser, der understøtter en effektiv pgavevaretagelse. I samspil med medarbejderne i Søterritriet at sikre, at Kystdirektratet agerer sm en mderne myndighed i relatin til udøvelse af myndighedspgaven samt ved inddragelse g samspil med interessenter i øvrigt. Myndighedsarbejdet skal generelt udføres effektivt, g kunderne/brugerne skal pleve kendte sagsbehandlingstider samt høj kvalitet gennem Kystdirektratets sagsbehandling. [10]

11 At bidrage til pfyldelse af resultatkntrakt mellem Kystdirektratet g Miljøministeriets departement. Resultatkntrakten kan læses på Kystdirektratets hjemmeside. Afdelingschefens prfil Faglig prfil Udgangspunktet er, at afdelingschefen fr Søterritriet har en relevant uddannelse på kandidatniveau det kan fx være jurist eller ingeniør. Den brede pgaveprtefølje i Søterritriet samt pgaveprteføljen i Kystdirektratet i øvrigt frdrer en afdelingschef, sm spænder bredt. En chef der evner at tænke i helheder, har talent fr virksmhedsstyring, frståelse fr at arbejde i en plitisk styret rganisatin g et stærkt kundefkus. Erfaring med ffentlig frvaltning g myndighedspgaver, kmbineret med stærke analytiske evner, er væsentligt fr chefvirket både i frhld til afdelingen internt g i frhld til medvirken i Ledelsen i Kystdirektratet. Det er et must, at du har prøvet kræfter med øknmistyring samt med strategi- g rganisatinsudvikling g implementering. Endvidere ser vi gerne, at du har erfaring med udvikling g ptimering af myndighedsrelaterede g administrative prcesser. Erfaring med anlægsprjekter, ffentlige g EU-udbud, udbudsprcesser g kntraktstyring samt regelgrundlaget fr disse vil være en frdel. Vi frventer, at du evner at sætte dig ind i det brede spænd af faglige pgaver i afdelingen. Du frventes, at have dkumenteret ledelseserfaring med direkte persnaleansvar, der dg kan være mere eller mindre mfangsrig. Din evne til at pnå resultater i samspil med g gennem andre, er det væsentlige. Det vil være en frdel at have kendskab til plitisk styrede rganisatiner ligesm specifik erfaring fra statsadministratinen vægtes psitivt. [11]

12 Persnlig prfil Afdelingschefen er dedikeret g engageret i frhld til udfrdringerne både i Søterritriet g Kystdirektratet sm helhed g skal være i besiddelse af nedenstående persnlige egenskaber. Beslutnings- g handlekraft - tydelighed i retningen g evne til at træffe de nødvendige beslutninger, når strategier skal blive til handlinger g knkrete resultater. Der er behv fr, en rbust g vedhldende chef, der kan gå fran. Målsættende g mtiverende persnaleleder, der får det bedste frem i medarbejderne. Ledelsesstilen frventes at være dialgbaseret g inddragende. Du skal have lyst til samspil med rganisatinen gennem medarbejderinvlverende prcesser. Visiner fr Søterritriets udvikling g evne til at initiere g drive prcesser samt støtte p mkring udviklingsaktiviteter. Det gælder både bredt set sm chef i Kystdirektratet g sm leder af Søterritriet. En struktureret tilgang til pgaverne, hvr udvikling, implementering g pfølgning alle indgår i værktøjskassen. Erfaring med frandringsledelse g pfølgning på strategi er således værdsatte egenskaber. Trværdighed g evne til at agere på et fagligt fundament såvel i rganisatinen sm eksternt i samarbejdsrelatiner g netværksregi. Fr at kunne skabe g vedligehlde samarbejdet med mange samarbejdspartnere g interessenter frventes den kmmende afdelingschef at være udadvendt g gd til at pbygge g vedligehlde relatiner. Evnen g lysten til at udnytte dine stærke kmmunikative kmpetencer både mundtligt g skriftligt. Dynamisk, uhøjtidelig g ufrmel hldspiller med lyst til at være en del af en ledelse, der agerer sm et team. Du ser muligheder frem fr begrænsninger g trives med stadige frandringer g med mange blde i luften i en travl g til tider hektisk hverdag. Rekrutteringsfrløbet Rekrutteringsprces MUUSMANN medvirker ved ansættelsesprcessen. Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testfrløb hs MUUSMANN. [12]

13 Prcessen vil mfatte t samtalerunder. Kandidater sm udvælges til 2. samtalerunde vil skulle gennemføre et testfrløb ved MUUSMANN. Der sikres naturligvis frtrlighed i ansættelsesprcessen. Tidsplan fr frløbet Følgende dater er planlagt i frløbet: Ansøgningsfrist: Fredag den 29. august 2014, kl. 10:00 Indkaldelse til samtaler: Trsdag den 4. september samtaler: Tirsdag den 9. september 2014 Testfrløb ved MUUSMANN: Fredag den 12. september samtaler: Trsdag den 18. september 2014 [13]

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Stillings- og personprofil Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Kystdirektoratet September 2015 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en udfordrende og udviklende stilling

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Job- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet

Job- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet Jb- g persnprfil Direktør Kst & Ernæringsfrbundet I det følgende beskrives jbbet sm direktør i Kst & Ernæringsfrbundet g de kmpetencer g kvalifikatiner, frbundet lægger vægt på i frbindelse med besættelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune Øknmi- g strategichef Teknik g Miljø Hrsens Kmmune Stillings- g persnprfil Februar 2017 1 Øknmi- g strategichef, Teknik g Miljø, Hrsens Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Hrsens Kmmune... 3 2. Teknik g Miljø...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN FOR

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Politisk chefkonsulent til Danske Vandværker

Politisk chefkonsulent til Danske Vandværker JOB- OG KRAVPROFIL Henriette vn Essen-Leise g Jhn Reynlds Hellerup, den 27. ktber 2017 Plitisk chefknsulent til Danske Vandværker AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

København april Jobprofil

København april Jobprofil København april 2017 Jbprfil FORHANDLINGSCHEF KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET I det følgende beskrives jbbet sm frhandlingschef i Kst & Ernæringsfrbundet g de kmpetencer g kvalifikatiner, frbundet lægger vægt

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service Center fr HR g Udvikling g Center fr Øknmi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service TAO prgramgruppe 18. maj 2015 Baggrund Slagelse Kmmune har besluttet at gennemføre g realisere et identificeret

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

27. maj CSR-politik

27. maj CSR-politik 27. maj 2013 CSR-plitik 27. maj 2013 CSR-plitik Side 2/7 Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 Cpenhagen V Tel +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.dk CVR 28 98 65 64 Indhldsfrtegnelse 1. FOKUS

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen

CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen kncernen Der arbejdes aktivt fr at skabe et sikkert g sundt arbejdsmiljø fr medarbejderne i kncernen g samtidig er det hensigten at minimere belastningen af miljøet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere