Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus. Swedbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus. Swedbank"

Transkript

1 Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus Swedbank

2 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af forsikringsgebyr 4 6 Krav om erstatning 4 7 Ændring af forsikringsbetingelser m.m. 5 8 Begrænsning af ansvar 5 9 Klager 5 10 Forældelse 5 11 Behandling af personoplysninger 5 12 Gældende lov 6

3 Lånesikring Plus er en gruppeforsikring, som tilbydes dig, som har et lån hos Swedbank. Forsikringen administreres af Cardif i samarbejde med Swedbank. Forsikringen består af en dækning for dødsfald, varigt erhvervsevnetab, fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed. Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring Plus og vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Swedbanks kundeservice på tlf Definitioner Billån : Refererer til Swedbank s billån og miljøbillån. Boliglån : Refererer til Swedbank s boliglån, prioritetslån og andelsboliglån. Forsikrede : Dig eller jer, som har et lån hos Swedbank og som har fået bevilget dækning under denne forsikring tilknyttet det optagne lån. Den eller de personer, der er dækket af forsikringen, står anført som Forsikrede på forsikringspolicen. Forsikringen kan omfatte en eller to personer, som i fællesskab har et lån hos Swedbank. Forsikringsgiver : Den part som giver forsikringen, og som forsikringstager har indgået en forsikringsaftale med. Forsikringsgiver for dødsfaldsdækning er Cardif Livförsäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige, org.nr Cardif Livförsäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Forsikringsgiver for øvrige dækninger er Cardif Försäkring AB Sverige, Box 24110, Göteborg, Sverige, org.nr Cardif Försäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Cardif Livförsäkring AB, Cardif Försäkring AB, Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livförsäkring AB, Sverige, og Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, kaldes i disse forsikringsbetingelser, samlet og hver for sig, Cardif. Forsikringsperiode : Den periode som forsikringen tegnes for. Forsikringen tegnes for en måned ad gangen. Forsikringstager : Den part som tager forsikringen og som forsikringsgiver har indgået en forsikringsaftale med. Forsikringstager er Swedbank, filial af Swedbank AB (PUBL), Sverige, CVR-nr , Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, Danmark. Fuldt erhvervsdygtig : Du er fuldt erhvervsdygtig, hvis du kan udføre dit sædvanlige arbejde uden begrænsninger og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom og/eller ulykkes-tilfælde. Samtidigt forudsættes det at du ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejde med såkaldt løntilskud iht. sociallovgivningen pga. psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse og heller ikke har modtaget erstatning for sygdom og/eller ulykkes-tilfælde i mere end 14 dage i træk i den seneste 3-måneders periode. Fuldt tab af erhvervsevne : Hvis du mister din erhvervsevne, som følge af sygdom eller ulykkes-tilfælde, og som indtræffer i forsikringsperioden, samt at den tabte evne helt forhindrer dig i at udføre et fuldtidsarbejde eller arbejde som selvstændig erhvervsdrivende. Fuldtidsarbejde : Arbejde, som du udfører, og som er omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid for mindst 17 timer om ugen. Gruppeforsikring : En forsikring som omfatter en gruppe af forsikrede, og som er tegnet af en forsikringstager. Lån : Samlet begreb for billån, boliglån, energilån, forbrugslån og Swedbank hypotek hos Swedbank. Månedlig erstatning : Det beløb, som svarer til den månedlige ydelse, som du betaler til Swedbank for det lån, som Den månedlige erstatning kan ikke overstige den månedlige ydelse. Månedlig ydelse : Den månedlige betaling inkl. renter, der er aftalt som afdrag på dit lån. Selvstændig erhvervsdrivende : Iht. lov om arbejdsløshedsforsikring anses du som værende selvstændig erhvervsdrivende, hvis du driver selvstændig virksomhed med beskæftigelse for egen regning og risiko med det formål at opnå et økonomisk udbytte. Som selvstændig erhvervsdrivende skal du udføre arbejde for mindst 17 timer om ugen. Sikrede : Den part som har ret til erstatning, ved udbetaling fra forsikringen, dvs. Swedbank. Udestående saldo : Det beløb inklusiv gebyr, minus eventuel overtræksrente/morarente, som resterer at blive indbetalt på dit lån dagen før skaden indtræffer. Ufrivillig arbejdsløshed : Når dit faste ansættelsesforhold ophører i forsikringsperioden pga. omstrukturering eller arbejdsmangel, eller fordi arbejdsgiverens virksomhed helt eller delvist nedlægges, eller andre årsager som du som arbejdstager ikke har indflydelse på. For at der kan være tale om ufrivillig arbejdsløshed, kræves det, at du, som er selvstændig erhvervsdrivende, modtager erstatning fra en anerkendt arbejdsløshedskasse eller tilsvarende offentlig ydelse, og at du ikke modtager nogen form for betaling fra eller bistår, leder eller på anden måde driver næringsvirksomhed af nogen art. Ulykkestilfælde : Pludselig hændelse der forårsager personskade. Varigt erhvervsevnetab : Hvis du mister din permanente evne til at oppebære lønindtægt på selvstændig vis, som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, og du får tildelt førtidspension. 2 Generelle bestemmelser 2.1 Gruppeaftalen Cardif og Swedbank har indgået en gruppeaftale, som indebærer, at Swedbank, er forsikringstager og grupperepræsentant. Ifølge denne aftale kan personer, som har et lån hos Swedbank, indtræde i gruppeforsikringen. Gruppeaftalen mellem Cardif og Swedbank danner grundlag for gruppeforsikringen. En gældende gruppeaftale er en forudsætning for gruppeforsikringen. En opsigelse af gruppeaftalen har indvirkning på samtlige forsikrede. Hvis gruppeaftalen opsiges, skal Swedbank informere samtlige forsikrede skriftligt inden gruppeaftalen ophører og senest en måned inden forsikringsperioden udløber Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen er omfattet af disse forsikringsbetingelser, forsikringsbekræftelsen, forsikringsaftaleloven samt dansk lov i øvrigt. 3 Forsikringens omfang Forsikringen dækker dødsfald, varigt erhvervsevnetab, fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed. For at blive en del af gruppeforsikringen er det en betingelse, at du har et lån hos Swedbank, er fyldt 18 år men endnu ikke 60 år, har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) eller Sverige, og er fuldt erhvervsdygtig Hvis du ved forsikringens etablering ikke har et fuldtidsarbejde eller ikke er selvstændig erhvervsdrivende, så er det en forudsætning for at få ret til erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, at du forinden din første dag med ufrivillige arbejdsløshed har haft et fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder Dækning ved dødsfald Hvis du afgår ved døden i forsikringsperioden udbetales et beløb 1

4 svarende til din udestående saldo. Hvis forsikringen er tegnet af to personer, og hvis én af jer har krav på erstatning, dækker forsikringen halvdelen af jeres fælles udestående saldo, så længe I begge er omfattet af forsikringen. Hvis forsikringen ophører for den ene af jer, dækker forsikringen hele den udestående saldo, så længe forsikringen består og der er en forsikret. Maksimal erstatning ved varigt erhvervsevnetab er: Billån og Energilån Boliglån Forbrugslån Swedbank Hypotek kr kr kr kr Der udbetales ingen erstatning ved dødsfald, som skyldes følgende forhold: hvis maksimal erstatning er opnået ved varigt erhvervsevnetab, i tilfælde af selvmord på et tidspunkt, hvor forsikringen ikke har været gældende uafbrudt i minimum et år. hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegningen af forsikringen), eller følger af disse gener, som du i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge, eller som direkte eller indirekte kan henføres til aids eller hiv, medmindre du har pådraget dig en sådan sygdom, smitte eller skade eller sådanne symptomer under medicinsk behandling, og ikke kan henføres til stofmisbrug eller seksuelt overførte sygdomme. Derudover dækker forsikringen ikke dødsfald hvis opståen eller omfang hænger direkte eller indirekte sammen med atomkernereaktion. som er relateret til din deltagelse i krig eller politiske uroligheder uden for Danmark. Eller som indtræffer inden for et år efter en sådan deltagelse, og som kan anses for at være en direkte eller indirekte følge af krigen eller de politiske uroligheder. Hvis der udbryder krig eller politiske uroligheder, mens du opholder dig i området, dækker forsikringen i den første måned, under forudsætning af at du ikke deltager i krigen eller de politiske uroligheder, der sker i forbindelse med militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, eller som er direkte eller indirekte forårsaget af spredning af biologiske, kemiske eller atomare stoffer, atomaffald eller andre stoffer med skadelig stråling i forbindelse med eller som følge af en terrorhandling Dækning ved varigt erhvervsevnetab Hvis du mister din erhvervsevne varigt i forsikringsperioden og tilkendes en offentlig pension, udbetales et beløb svarende til din udestående saldo. Hvis forsikringen er tegnet af to personer, og hvis én af jer har krav på erstatning, dækker forsikringen halvdelen af jeres fælles udestående saldo, så længe I begge er omfattet af forsikringen. Hvis forsikringen ophører for den ene af jer, dækker forsikringen hele den udestående saldo, så længe forsikringen består og der er en forsikret. Maksimal erstatning ved varigt erhvervsevnetab er: Billån og Energilån Boliglån Forbrugslån Swedbank Hypotek kr kr kr kr Der udbetales ikke erstatning ved varigt erhvervsevnetab, som skyldes nogle af følgende forhold: Sygdom eller ulykkestilfælde, som: viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegningen af forsikringen), eller følger af disse gener, du i et eller flere tilfælde i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens/ ændringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge, eller ryg- og/eller nakkebesvær eller følger heraf, som ikke kan påvises ved objektive undersøgelser (magnetisk resonanstomografi, computertomografi, røntgen eller lignende), Hvis du modtager erstatning pga. fuldt tab af erhvervsevne iht. pkt Hvis du modtager erstatning pga. ufrivillig arbejdsløshed iht. pkt Hvis du ikke leverer det fornødne bevis på, at der foreligger varigt erhvervsevnetab. Hvis du som følge af grov uagtsomhed fremkalder en forsikringsbegivenhed eller forværrer følgerne heraf, kan erstatningen nedsættes, eller helt bortfalde. Derudover dækker forsikringen ikke varigt erhvervsevnetab: om skyldes kriminel handling, som skyldes brug af alkohol, medicin, søvnmiddel eller narkotiske midler, medmindre disse midler er ordineret af en autoriseret læge til behandling af andet end stofafhængighed, som skyldes professionel sportsudøvelse, deltagelse i risikofyldt dykning mere end 30 meter dybt), motorsport eller flyvning, som er indtruffet som følge af kerneeksplosion eller radioaktiv stråling, som sker i forbindelse med militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, som er indtruffet efter selvvalgte kirurgiske indgreb, kosmetiske kirurgiske indgreb og medicinske behandlinger, som ikke er medicinsk nødvendige, eller som er indtruffet efter anvendelse af uautoriserede læger Dækning ved fuldt tab af erhvervsevne Ved fuldt tab af erhvervsevne udbetales månedlige erstatning med de undtagelser, som fremgår af pkt Den maksimale månedlige erstatning er kr. Hvis forsikringen er tegnet af to personer og hvis én af jer har krav på erstatning, dækker forsikringen halvdelen af jeres fælles månedlige ydelse, så længe I begge er omfattet af forsikringen. Hvis forsikringen ophører for den ene af jer, dækker forsikringen hele den månedlige ydelse, så længe forsikringen består og der er en forsikret. Kvalificeringsperiode Karensperiode Erstatningsperiode pr. godkendt skade Maks. erstatningsperiode Lån 120 dage 60 dage 12 måneder 24 måneder Forsikringsdækningen træder i kraft tidligst 90 dage efter din indtræden i gruppeforsikringen (kvalificeringsperioden), således at fuldt tab af erhvervsevne skal være indtruffet efter denne periode. Hvis der indtræffer fuldt tab af erhvervsevne efter kvalificeringsperiode, udbetales der ingen erstatning for de første 30 dage (karensperioden). Hvis fuldt tab af erhvervsevne fortsat består efter endt karensperiode udbetales månedlig erstatning i henhold til det antal dage i måneden som det fulde tab af erhvervsevne har varet inden for forsikringsperioden, f.eks. 1/30 pr. dag i de måneder hvor der er 30 dage. 2

5 Pr. godkendt skade udbetales erstatningen månedsvis bagud i maksimalt 12 måneder (360 dage). I den samlede periode hvori forsikringen er i kraft udbetales erstatningen månedsvist bagud i maksimalt 24 måneder (720 dage). Den første dag med fuldt tab af erhvervsevne anses for at være den dag, som du har fået en læge-erklæring, fra praktiserende læge i Danmark, på at du ikke kan udføre et fuldtidsarbejde eller arbejde som selvstændig erhvervsdrivende Afhængigt af hvilken dag der indtræffer først, udbetales erstatning indtil et beløb, som svarer til 12 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt i anledning af ét og samme krav pga. fuldt tab af erhvervsevne, et beløb, som svarer til 24 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt totalt pga. fuldt tab af erhvervsevne, den dag hvor fuldt tab af erhvervsevne ophører, den dag du fylder 60 år, eller den dag lånet ophører Hvis du tidligere har modtaget erstatning for fuldt tab af erhvervsevne, skal du for at opnå ret til ny erstatning iht. dette forsikringselement igen have været fuldt erhvervsdygtig i mindst 30 sammenhængende dage, hvis det nye krav vedrører en anden sygdom eller ulykkestilfælde end den, det tidligere krav vedrører, eller mindst 180 sammenhængende dage, hvis det nye krav vedrører den samme tilstand eller en tilstand, der er nært beslægtet med den forrige sygdom eller ulykkestilfælde. Hvis du tidligere har modtaget maksimal erstatning for fuldt tab af erhvervsevne, skal du for at opnå ret til ny erstatning iht. dette forsikringselement igen have været fuldt erhvervsdygtig i mindst 180 dage uafbrudt Det er en forudsætning for dækningen, at du regelmæssigt og kontinuerligt behandles af autoriserede læger for den sygdom eller ulykkestilfælde, som har forårsaget fuldt tab af erhvervsevne, samt at du ikke udfører noget arbejde. Et krav om erstatning for fuldt tab af erhvervsevne kan udsættes, hvis du forsøger at vende tilbage i arbejde (maksimalt én gang), under forudsætning af, at arbejdsforsøget varer mindre end 30 dage. Når arbejdsforsøget er ophørt, genoptager Cardif udbetalingen af erstatningen, hvorved der udbetales erstatning for de tilbageværende måneder af det oprindelige krav, dog i maksimalt 12 måneder (360 dage) Der udbetales ikke erstatning ved fuldt tab af erhvervsevne, hvis du opnår erstatning pga. ufrivillig arbejdsløshed iht. pkt. 3.4 eller ikke leverer det fornødne for, at der foreligger fuldt tab af erhvervsevne. Derudover udbetales der ikke erstatning ved fuldt tab af erhvervsevne, som skyldes nogle af de følgende forhold: Selvforskyldt legemsbeskadigelse Sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegningen af forsikringen), eller følger af disse gener, som du i et eller flere tilfælde i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens/ændringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge, eller som direkte eller indirekte kan henføres til aids eller hiv, medmindre du har pådraget sig en sådan sygdom, smitte eller skade eller sådanne symptomer under medicinsk behandling, og at de ikke kan henføres til stofmisbrug eller seksuelt overførte sygdomme Militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold Hvis du forsætligt fremkalder en forsikringsbegivenhed. Hvis du ved grov uagtsomhed fremkalder en forsikringsbegivenhed eller forværrer følgerne heraf, kan erstatningen nedsættes, eller helt bortfalde. Brug af alkohol, lægemidler, sovemidler eller narkotiske midler, medmindre disse midler er ordineret af en autoriseret læge til anden behandling end stofafhængighed Psykiske sygdomme Ryg- og nakkebesvær og dermed sammenhængende tilstande, som ikke kan påvises gennem objektive fund (gennem magnetisk resonanstomografi, computertomografi, røntgenundersøgelse eller tilsvarende) Virkningerne af atomeksplosion eller radioaktiv stråling Selvvalgte kirurgiske indgreb, kosmetiske kirurgiske indgreb og medicinske behandlinger, som ikke er medicinsk nødvendige Dækning ved ufrivillig arbejdsløshed Ved ufrivillig arbejdsløshed udbetales månedlige erstatning med de undtagelser, som fremgår af pkt Den maksimale månedlige erstatning er kr. Hvis forsikringen er tegnet af to personer og hvis én af jer har krav på erstatning, erstatter forsikringen halvdelen af jeres fælles månedlige ydelse, så længe I begge er omfattet af forsikringen. Hvis forsikringen ophører for den ene af jer, dækker forsikringen hele den månedlige ydelse, så længe forsikringen består og der er en forsikret. Kvalificeringsperiode Karensperiode Erstatningsperiode pr. godkendt skade Maks. erstatningsperiode Lån 120 dage 60 dage 12 måneder 24 måneder Forsikringsdækningen træder i kraft tidligst 120 dage efter din indtræden i gruppeforsikringen (kvalificeringsperioden), således at den ufrivillige arbejdsløshed skal være indtruffet efter denne periode. Hvis der indtræffer ufrivillig arbejdsløshed efter kvalificeringsperioden udbetales der ingen erstatning for de første 60 dage (karensperioden). Hvis ufrivillig arbejdsløshed fortsat består efter endt karensperiode udbetales månedlig erstatning i henhold til det antale dage i måneden som den ufrivillige arbejdsløshed har varet inden for forsikringsperioden, f.eks. 1/30 pr. dag i de måneder hvor der er 30 dage. Pr. godkendt skade udbetales erstatningen månedsvis bagud i maksimalt 12 måneder (360 dage). I den samlede periode hvori forsikringen er i kraft udbetales erstatningen månedsvist bagud i maksimalt 24 måneder (720 dage). Den første dag med ufrivillig arbejdsløshed anses for at være den dag, du har fået bevilget ret til erstatning fra en anerkendt arbejdsløshedskasse eller fra en anden tilsvarende offentlig ydelse Afhængigt af hvilken dag der indtræffer først, udbetales erstatning indtil et beløb, som svarer til 12 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt i anledning af ét og samme krav pga. ufrivillig arbejdsløshed, et beløb, som svarer til 24 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt totalt pga. ufrivillig arbejdsløshed, den dag hvor ufrivillig arbejdsløshed ophører, den dag du fylder 60 år, eller den dag lånet ophører Hvis du tidligere har modtaget erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, skal du for at opnå ret til ny erstatning iht. dette forsikringselement have haft fuldtidsarbejde eller været selvstændig erhvervs-drivende i mindst 6 måneder (180 dage), fra det tidspunkt hvor der senest blev udbetalt erstatning for ufrivillig arbejdsløshed iht. det tidligere krav. Et krav om erstatning for ufrivillig arbejdsløshed kan udsættes som følge af et midlertidigt arbejde (maksimalt tre gange), under 3

6 forudsætning af, at dit midlertidige arbejde varer mere end én uge, men ikke længere end 6 måneder, uanset om arbejdet er baseret på én eller flere aftaler. Hvis arbejdet ophører, genoptager Cardif udbetalingen af erstatningen, hvorved der udbetales erstatning for de tilbageværende måneder af det oprindelige krav, dog i maksimalt 12 måneder (360 dage). Det er en forudsætning for dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed at du er til rådighed for arbejdsmarkedet og modtager fuld erstatning fra en godkendt arbejdsløshedskasse eller anden tilsvarende offentlig ydelse Der udbetales ingen erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, hvis du ved tegningen af forsikringen havde kendskab til en forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at der forelå risiko for arbejdsløshed, forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed ikke har haft et fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder, mister dit arbejde pga. tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lignende forhold, har udført arbejde, som har været tidsbestemt, midlertidigt, sæsonbestemt, tidsbegrænset pga. arbejdets særlige beskaffenhed eller på nogen anden måde lejlighedsvist, eller er arbejdsløs pga. strejke eller lockout, hvori du har deltaget, eller frivilligt har accepteret arbejdsløsheden, undlader at søge nyt arbejde, modtager erstatning pga. varigt erhvervsevnetab pkt. 3.2 modtager erstatning pga. fuldt tab af erhvervsevne iht. pkt. 3.3, ikke leverer det fornødne bevis på, at der foreligger ufrivillig arbejdsløshed, eller har fået tilbudt men ikke accepteret andet arbejde fra arbejdsgiveren eller en ny arbejdsgiver, selv om du med rimelighed burde have accepteret dette arbejde under hensyntagen til tidligere erfaring, kvalifikationer og arbejdets geografiske placering. 4 Ændring af erstatningskrav Du kan skifte mellem erstatning for fuldt tab af erhvervsevne, varigt erhvervsevnetab og erstatning for ufrivillig arbejdsløshed og vice versa, forudsat at betingelserne for de respektive forsikringsdækninger er opfyldt, og at antallet af udbetalinger af din andel af månedlige erstatninger ikke overstiger i alt 24 måneder (720 dage) sammenhængende udbetalinger. 5 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af forsikringsgebyr 5.1 En forudsætning for at få bevilget forsikringen er at lånet er blevet bevilget og udbetalt til dig. Forsikringen træder herefter i kraft den dag, Swedbank har modtaget en underskrevet ansøgning eller den dag Swedbank har indgået en aftale med dig i telefonen, om at indtræde i gruppeforsikringen. Forsikringsaftalen gælder for en kalendermåned ad gangen. Forsikringsaftalen forlænges automatisk hver måned under forudsætning af at forsikringen ikke forinden er ophævet ifølge forsikringsbetingelserne. 5.2 Forsikringsgebyret faktureres sammen med de månedlige ydelser til lånet og skal betales månedsvis forud. Du skal også betale forsikringsgebyr i en evt. periode, hvor Cardif udbetaler erstatning i henhold til denne forsikringsaftale. Forsikringsgebyret fastlægges på tidspunktet for tegningen af forsikringen og beregnes ved hjælp af en fast procentsats af det forsikrede beløb. Cardif forbeholder sig dog ret til at ændre forsikringsgebyrets størrelse samt forsikringsbetingelserne i forsikringsperioden i overensstemmelse med pkt Du skal betale forsikringsgebyr fra forsikringens ikrafttrædelse og herefter for hver hele kalendermåned, hvori forsikringen er i kraft. 5.4 Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, indbetaler skadesforsikringsafgift til staten i henhold til skadesforsikringsafgiftsloven. 5.5 Swedbank modtager provision i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Swedbank og Cardif. Få mere information om provisionens størrelse hos Swedbank. 5.6 Cardif har ret til at opsige forsikringen, hvis du er i henstand med betalingen af dit forsikringsgebyr i mere end 30 dage fra forfaldsdagen. Opsigelsen træder i kraft 14 dage efter datoen for afsendelse af opsigelsesskrivelsen, medmindre forsikringsgebyret betales inden for denne frist. Cardif har ret til at opsige forsikringen uden varsel, hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen. 5.7 Du kan når som helst i forsikringsperioden opsige forsikringsaftalen pr. førstkommende forfald, hvorefter forsikringsaftalen ophører til den efterfølgende forfaldsdag, som indtræffer minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen skal ske skriftligt til Swedbank. 5.8 Forsikringen ophører, den dag hvor: lånet ophører, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, fylder 60 år, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, opnår erstatning pga. varigt erhvervsevnetab du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, afgår ved døden, forsikringsaftalen ophører som følge af Swedbanks eller Cardifs opsigelse i overens-stemmelse med disse forsikringsbetingelser, eller gruppeaftalen ophører. Er I to personer omfattet af forsikringen og fylder en af Jer 60 år eller afgår ved døden, er den anden person fortsat omfattet af forsikringen Ophører lånet vil erstatning ikke blive udbetalt I henhold til forsikringsaftalelovens 34 jf. Lovbekendtgørelse 999/2006 har du ret til at fortryde tegningen af forsikringen. Fortrydelsesretten er 30 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag du har modtaget policen samt de oplysninger som Cardif har pligt til at give dig i henhold til loven. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den første følgende hverdag. Hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du underrette Swedbank, herom inden for fristen på 30 dage. Evt. indbetalt forsikringsgebyr tilbagebetales herefter. 6 Krav om erstatning 6.1 Du eller ved dødsfald, dødsboet skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til Cardif. Skadesanmeldelsesblanketter kan rekvireres hos Swedbank på eller du kan kontakte Swedbanks kundeservice på tlf I forbindelse med et krav om erstatning skal du sende Cardif en korrekt udfyldt skadesanmeldelsesblanket, en kopi af din betalingsoversigt for de månedlige ydelser, som Swedbank har opkrævet af dig. Yderligere forudsætter udbetaling af erstatning, at Cardif modtager de oplysninger/dokumenter, som Cardif til enhver tid anser for nødvendige for at kunne afgøre spørgsmålet om ret til erstatning. 6.2 Ved dødsfald skal der indleveres en dødsattest i original eller bekræftet kopi. 6.3 For at afgøre spørgsmål om krav på erstatning i forbindelse med varigt erhvervsevnetab skal du fremsende kopi af offentlig tilkendelse af førtidspension. Cardif kan endvidere forlange, at du lader dig undersøge hos en særligt anvist læge. Udgifterne til en sådan særlig undersøgelse afholdes af Cardif. 6.4 I tilfælde af krav foranlediget af fuldt tab af erhvervsevne skal du vedlægge en kopi af din lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark. For at fastslå retten til erstatning i forbindelse med fuldt tab af erhvervsevne kan Cardif forlange, at du lader dig undersøge hos en særligt anvist læge. Udgifterne til en sådan særlig undersøgelse 4

7 afholdes af Cardif. Du har pligt til at orientere Cardif, hvis du får din erhvervsevne tilbage. 6.5 I tilfælde af krav, der er relateret til ufrivillig arbejdsløshed, skal der vedlægges en attest om, at du er registreret hos arbejdsformidlingen eller modtager dagpenge fra en anerkendt arbejdsløshedskasse eller tilsvarende offentlig ydelse, en attest fra arbejds-giveren samt en attest på, at du aktivt søger arbejde. Du har pligt til omgående at orientere Cardif, hvis du får nyt fuldtidsarbejde eller bliver selvstændig erhvervsdrivende i den periode, hvor du modtager erstatning for ufrivillig arbejdsløshed fra Cardif. 6.6 Det er en forudsætning for, at Cardif kan udføre en korrekt og fuldstændig skaderegulering, at du skriftligt accepterer, at Cardif må indhente oplysninger fra arbejdsgiver, læger, sygehus, andre pleje- eller forsikringsinstitutioner (herunder sygeforsikringen) og skattemyndighederne, som Cardif anser for nødvendige for at afgøre spørgsmålet om erstatning. For at opnå erstatning for fuldt tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed skal du løbende sende Cardif den dokumentation, som Cardif til enhver tid skal bruge for at kunne vurdere retten til fortsat erstatning Du har ikke krav på udbetaling af erstatning fra flere dækningstyper samtidigt. 6.8 Du kan ikke indsætte en begunstiget og udbetalingen sker direkte til Swedbank og krediteres kontoen for det lån, som er tilknyttet forsikringen. 6.9 Du er selv ansvarlig for at betale månedlige ydelser på dit/jeres lån. Du skal også betale månedlige ydelser på dit lån i en evt. periode, hvor Cardif udbetaler erstatning i henhold til denne forsikringsaftale. 7 Ændring af forsikringsbetingelser m.m. 7.1 Cardif har ret til at ændre disse forsikrings-betingelser samt forsikringsgebyret ved afslutningen af en forsikringsperiode. Ændringer skal meddeles dig skriftligt mindst én måned inden forsikringsperiodens afslutning. 7.2 Forsikringen har ingen genkøbsværdi og kan derfor hverken overdrages eller pantsættes. 8 Begrænsning af ansvar 8.1 Cardif er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis undersøgelser i forbindelse med et ulykkestilfælde eller en udbetaling forsinkes pga. krig, politiske uroligheder, lovpåbud, myndighedsforanstaltninger eller konflikter på arbejdsmarkedet. Forbeholdet vedrørende spørgsmålet om konflikter på arbejds-markedet gælder også, selv om Cardif har gennemført eller er mål for konfliktforanstaltninger. 8.2 Har du forsætligt eller ved en ikke ubetydelig uagtsomhed givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, der har betydning for forsikringen, kan det medføre, at Cardif kræver forsikringen opsagt eller ændret, og at Cardif fritages for ansvar for indtrufne forsikringstilfælde. 8.3 Hvis Cardif har udbetalt erstatning som følge af en urigtig oplysning, som du har givet, kan Cardif kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt samt rejse sag. 9 Klager Cardifs Klagenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige Cardifs Skadenævn Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning angående en skade kan du få sagen revurderet direkte hos skadesbehandleren, eller du kan skriftligt anmode om at beslutningen revurderes i Cardifs Skadenævn. Cardifs Skadenævn behandler sager for virksomheder indenfor Cardif Försäkring AB og Cardif Livförsäkring AB samt deres filialer i Danmark. Cardifs Skadenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige Hvis du ikke er tilfreds efter den endelige beslutning i klagespørgsmålet er taget af Cardif, kan du få din sag revurderet ved at forelægge sagen for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V. Klageskema kan rekvireres på eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring på tlf.nr , eller at rejse sag ved de almindelige danske domstole. 10 Forældelse Forældelsesreglerne iht. den til enhver tid gældende forsikringsaftalelov finder anvendelse på denne forsikringsaftale. 11 Behandling af personoplysninger 11.1 Cardif behandler dine persondata, og kan udveksle disse med andre selskaber i Cardif koncernen eller samarbejdspartnere såvel indenfor som udenfor EU- og EES området. Behandlingen af persondata er nødvendig for at Cardif skal kunne indgå forsikringsaftaler eller og leve op til de indgåede forsikringsaftaler samt overholde de forpligtelser, som følger af loven eller andre bestemmelser. Dine persondata vil også kunne anvendes til produkt-udvikling samt til informations-, statistik- og markedsføringsformål. Behandling af persondata er underlagt svensk lov Visse følsomme persondata, f.eks. sundhedsoplysninger, kan indhentes og behandles i forbindelse med risikobedømmelse eller skade-behandling. I nogle tilfælde kan persondata desuden indhentes og behandles for at forhindre bedrageri, hvidvask, anden økonomisk kriminalitet eller terror Al behandling af persondata sker med stor fortrolighed, til beskyttelse af din personlige integritet. Dine persondata er derfor udelukkende tilgængelige for personer, som behøver disse data for at udføre sit arbejde, og kun i den udstrækning som er nødvendig Telefonsamtaler til Cardif eller Swedbank kan i nogle tilfælde blive optaget som eventuel dokumentation Cardif er dataansvarlig. Hvis du ønsker at få indsigt i de data vi har registreret omkring dig eller anmode om rettelse af fejlagtige persondata, kan du henvende dig til Cardif. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale kan du afmelde det skriftligt til Cardif. Cardifs adresse er: Box 24110, Gøteborg. 12 Gældende lov Eventuelle tvister, der bringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Cardifs Klagenævn Hvis du ikke er tilfreds med Cardifs service eller håndtering af forsikringen, kan du skriftligt henvende dig til Cardifs Klagenævn. Nævnet består af personer fra forskellige afdelinger for at sikkerhedstille at klagen bliver behandlet retfærdigt og fuldstændigt. Cardifs Klagenævn behandler sager for virksomheder indenfor Cardif Försäkring AB og Cardif Livförsäkring AB samt deres filialer i Danmark. 5

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser

Gruppeforsikringsbetingelser Gruppeforsikringsbetingelser Låne- og kreditsikring, Kredit Ekspres Bank 16-09-2013 Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Låne- og kreditsikring til kredit og vi anbefaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Sygedriftstabsforsikring Til erhverv Nordens A/S 01-05-2016 Sygedriftstabsforsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/ Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg cvr. nr.

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring ved sygdom Til private Nordens A/S 01-05-2016 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 2100 København Ø, cvr. nr. 29 83 49 03, tlf.nr.

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser

Gruppeforsikringsbetingelser Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-07-2010 - Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 1. Hvem forsikringen gælder for 1.1 Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Vi hjælper dig med at få en tryg hverdag Hvis du mister jobbet, bliver uarbejdsdygtig eller der sker et dødsfald, så kan det få økonomiske

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring Tab af erhvervsevne gruppeforsikring for Firma Forsikringsbetingelser 6568-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01 Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase Vilkår nr. LØ-AS-01 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2 Hvem er sikret... 2 3 Hvornår dækker forsikringen... 2 4 Hvad dækkes...

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere