BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01"

Transkript

1 BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning Hvem forsikringen gælder for 1.1 Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der opfylder følgende krav: Privatpersoner og selvstændig erhvervsdrivende. Personer som har folkeregisteradresse og bor i Danmark ved forsikringens ikrafttræden. Personer over 18, men under 60 år. Forsikringen gælder dog indtil den forsikrede er 65 år. Personer, som er fastansat hos arbejdsgiver med en arbejdstid på mindst 22 timer pr. uge, i mindst seks på hinanden følgende måneder umiddelbart inden forsikringen tegnes. Personer, som er fuldt arbejdsdygtige og ikke modtager sygedagpenge, førtidspension eller lignende. 1.2 Forsikringen omfatter selvstændige med medlemskab i en arbejdsløshedskasse, som ligeledes opfylder betingelserne i afsnit 1.1 Kun en forsikring kan være gyldig samtidig for den samme person. 2. Hvornår forsikringen dækker Forsikringen træder i kraft straks ved indgåelse af forsikringsaftalen, ifølge forsikringspolice, forudsat at præmien er betalt på forfaldsdatoen. Forsikringen gælder i døgnets 24 timer, under såvel arbejde som i fritiden. Forsikringen dækker månedsvis med automatisk fornyelse. Erstatningsperioden er maksimalt 365 dage. Forsikringen fornys, medmindre den opsiges i henhold til Hvor forsikringen dækker Forsikringen gælder i Norden samt under ophold uden for Norden, forudsat at opholdet ikke varer længere end 3 måneder. Ophold uden for Norden anses ikke for afbrudte ved midlertidigt ophold i Norden for lægebesøg, hospitalsbehandling, forretningsrejse, ferie eller lignende. 4. Hvad forsikringen dækker Forsikringen dækker de punkter, der er anført nedenfor, og vil erstatte den valgte dækningssum, dog maksimalt DKK per måned. Valgt dækningssum fremgår af forsikringspolicen. Valgt forsikringsbeløb er beregnet til at dække månedlige omkostninger, som låne-, leje-, abonnements- og øvrige driftsomkostninger til bolig. Erstatningen er skattepligtig. Ved nytegning af forsikring gælder altid en kvalificeringsperiode, fra forsikringen blev tegnet, på 30 dage for uarbejdsdygtighed og dødsfald og 120 dage for ufrivillig arbejdsløshed for ansatte/medarbejdere, og 180 dage for ufrivillig arbejdsløshed for selvstændige. Det betyder, at forsikringsdækningen først dækker for hændelser, der indtræffer efter kvalificeringsperioden Fuldstændig uarbejdsdygtighed på grund af ulykke, sygdom eller ved pleje af en nær s lægtning Hvis den forsikrede efter kvalificeringsperioden, på grund af pludselig og uforudset ulykke, sygdom eller pleje af nært familiemedlem, bliver fuldstændig uarbejdsdygtig, gives erstatning fra dag 31 efter 30 dages sammenhængende uarbejdsdygtighed (karenstiden). Erstatning betales derefter med 1/30-del af forsikringsbeløbet pr. dag hvis fuldstændig uarbejdsdygtighed forekommer. Erstatning udbetales i maksimalt 365 dage og udbetales så længe der er en gældende forsikring. Ophører forsikringen, så ophører retten til erstatning også. Inden forsikringsdækningens begyndelsesdag kvalificeringsperioden - betales ingen erstatning. Erstatning udbetales til den forsikrede. Erstatningen er skattepligtig. Perioder med fuld uarbejdsdygtighed, der ikke er adskilt af mindst 90 dages sammenhængende arbejdsdygtighed, anses for at høre til samme periode af uarbejdsdygtighed. Dette gælder ikke, hvis den nye periode af uarbejdsdygtighed skyldes en helt anden årsag end den tidligere. Når forsikring udnyttes kræves en kvalificeringsperiode på 180 sammenhængende dage med fastansættelse, førend forsikrede igen kan fremsætte krav. Forsikringen dækker den forsikrede, som har ret til sygedagpenge og førtidspension fra kommunen. Forsikringsdækning for pleje af nærmeste slægtninge fortsætter, selv om udbetaling fra arbejdsløshedskasse ophører, dog under forudsætning af, at kravet om fortsat pleje af nært familiemedlem er certificeret af en autoriseret læge. 4.2 Dødsfald på grund af ulykkestilfælde. Hvis forsikrede efter kvalificeringsperioden, på grund af pludselig ydre ulykkesskade afgår ved døden, udbetales et dødsfaldsbeløb, der svarer til kr. til dødsboet. Erstatning udbetales så længe der er en gældende forsikring. Ophører forsikringen, ophører også retten til erstatning. 4.3 Ufrivillig arbejdsløshed - medarbejdere Hvis den forsikrede efter kvalificeringsperioden bliver ufrivillig arbejdsløs, udbetales erstatningen efter 60 sammenhængende dage (karenstiden) som ufrivillig arbejdsløs. En forudsætning for retten til erstatning er, at opsigelse eller varsel om opsigelse sker efter udgangen af kvalificeringsperioden. Erstatning udbetales fra dag 61 efter karenstiden. Erstatning betales herefter med 1/30-del af forsikringssummen pr. dag, hvis fuldstændig arbejdsløshed forekommer. Erstatning udbetales i maksimalt 365 dage og udbetales så længe der er en gældende forsikring. Ophører forsikringen, så ophører retten til erstatning også. Erstatning udbetales til den forsikrede. Erstatningen er skattepligtig.

2 Perioder med ufrivillige arbejdsløshed, der ikke adskilles af mindst 90 dages sammenhængende beskæftigelse, anses for at høre til samme periode af ufrivillige arbejdsløshed. Når forsikringen er benyttet, kræves en kvalificeringsperiode på 180 dages sammenhængende fastansættelse, førend forsikrede igen kan fremsætte krav. Den månedlige skadeserstatning ved arbejdsløshed fra denne forsikring, sammen med øvrige indkomster fra f.eks. arbejdsløshedserstatning, indkomstforsikring, aktivitetsstøtte, sygdomserstatning eller anden lignende forsikring, kan maksimalt udgøre 85% af forsikredes oprindelige løn inden skadestilfældet. Skulle erstatning fra denne forsikring, sammen med øvrig erstatning, overstige 85% af lønnen, kan erstatningen fra denne forsikring blive sat ned. 4.4 Ufrivillig arbejdsløshed selvstændige Hvis forsikrede bliver ufrivillig arbejdsløs efter kvalificeringsperioden, udbetales erstatning efter 60 sammenhængende dage (karenstiden) af den ufrivillige arbejdsløshed i tilfælde af konkurs eller likvidation. En forudsætning for retten til erstatning er, at konkurs eller likvidation indtræffer efter udløbet af kvalificeringsperioden. Erstatning udbetales fra dag 61 efter karenstiden. Erstatning udbetales derefter med 1/30-del af forsikringssummen pr. dag af den ufrivillige arbejdsløshed. Erstatning udbetales i maksimalt 365 dage og udbetales så længe der er en gældende forsikring. Ophører forsikringen, så ophører retten til erstatning også. Erstatning udbetales til den forsikrede. Erstatningen er skattepligtig. Perioder med ufrivillig arbejdsløshed, der ikke er adskilt af mindst 90 sammenhængende dage med beskæftigelse, anses for at tilhøre den samme periode af ufrivillig arbejdsløshed. Når forsikringen er benyttet, kræves en ny karenstid på 180 dages sammenhængende fastansættelse, førend forsikrede igen kan fremsætte krav. Den månedlige skadeserstatning ved arbejdsløshed fra denne forsikring, sammen med øvrige indkomster fra f.eks. arbejdsløshedserstatning, indkomstforsikring, aktivitetsstøtte, sygdomserstatning eller anden lignende forsikring, kan maksimalt udgøre 85% af forsikredes oprindelige løn inden skadestilfældet. Skulle erstatning fra denne forsikring, sammen med øvrig erstatning, overstige 85% af lønnen, kan erstatningen fra denne forsikring blive sat ned. 4.5 Fuld uarbejdsdygtighed og ufrivillig arbejdsløshed Den forsikrede har ret til erstatning for både ufrivillig arbejdsløshed og fuld uarbejdsdygtighed, hvis disse er i direkte forbindelse, dog under maksimalt samme erstatningsperiode, der ellers ville gælde for individuelle skader af ufrivillig arbejdsløshed eller fuld uarbejdsdygtighed. Rekvalificering sker efter 180 dages sammenhængende beskæftigelse, regnet fra skadeserstatningsperiodens afslutning for respektive skader (arbejdsløshed/ sygemelding). Erstatning udbetales i maksimalt 365 dage og udbetales så længe der er en gældende forsikring. Ophører forsikringen, så ophører retten til erstatning også. Erstatning udbetales til den forsikrede. Erstatningen er skattepligtig. 5. Undtagelser 5.1 Ved fuld uarbejdsdygtighed udbetales ingen erstatning for: Ulykkestilfælde eller sygdom, hvor forsikrede/nærmeste slægtning har konsulteret læge eller modtaget lægebehandling for, og som er indtruffet eller den forsikrede/nærmeste slægtning er ramt af, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttrædelses-dato Udbrændthed, stress, depression eller dertil relaterede lidelser Psykisk sygdom, psykiske eller nervøse lidelser Tilstande knyttet til ryg eller rygsøjle, hvis der ikke er indgivet relevant medicinsk dokumentation, der påviser, at forholdet har en patologisk grund Ulykkestilfælde eller sygdom, som den forsikrede/ nærmeste slægtning forsætligt har påført eller pådraget sig Ulykkestilfælde eller sygdom, som den forsikrede/ nærmeste slægtning er ramt af som følge af egen strafferetlige handling Ulykkestilfælde eller sygdom, som er forårsaget af alkoholpåvirkning eller påvirkning fra andre beruselsesmidler, sovemidler eller narkotiske stoffer Ulykkestilfælde eller sygdom, som er indtruffet under deltagelse i eller træning af professionel sport Uarbejdsdygtighed, der opstår i løbet af de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft (kvalificeringsperioden) 5.2 Ved ufrivillig arbejdsløshed gives ingen erstatning for: Deltidsarbejdsløshed, arbejdsløshed efter midlertidig ansættelse eller sæsonarbejde Opsigelse eller varsel om opsigelse, der var kendt eller som den forsikrede burde have kendt til ved forsikringstegningen Frivillig arbejdsløshed Arbejdsløshed, hvis den forsikrede ikke er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter Arbejdsløshed på grund af egen opsigelse eller afskedigelse på grund af misligholdelse af arbejdet Arbejdsløshed hvor den forsikrede bliver opsagt, varslet om opsigelse eller arbejdsløs i løbet af de første 120 dage fra forsikringens ikrafttræden (kvalificeringsperioden) Arbejdsløshed på grund af naturlig afgang eller tidsbegrænset ansættelse Arbejdsløshed, der skyldes strejke eller forsikredes ulovlige handlemåde For selvstændige dækker forsikringen ikke ved fremtidig arbejdsløshed, der var kendt, eller burde være kendt af forsikrede ved forsikringstegningen. Forsikringen dækker ikke, hvis dagpenge ikke udbetales af anerkendt arbejdsløshedskasse. 5.3 Almindelige undtagelser, som gælder hele forsikringen Forsikringen gælder ikke ved: Krig, invasion, aktivitet eller trusler fra udenlandske fjender (uanset krigserklæring), borgerkrig, revolution, terrorisme optøjer eller militær magtovertagelse

3 5.3.2 Radioaktiv stråling eller forurening på grund af radioaktivitet fra kernebrændsel eller nukleare depoter, der indeholder nukleart brændsel, anvendelse eller forbrug 6. Foranstaltninger ved skade Anmeldelse om indtruffen uarbejdsdygtighed, ufrivillig arbejdsløshed eller dødsfald skal snarest muligt sendes til Lars Krogius Hecksher ApS, Havnegade , Copenhagen C, Tlf.: , nedenfor benævnt Krogius, dog senest 180 dage efter uarbejdsdygtighed eller den ufrivillige arbejdsløsheds indtræden. Erstatning vil ikke blive udbetalt ved manglende fremsendelse af dokumentation, som forsikringsgiveren med rimelighed har udbedt sig. 6.1 Ved fuldstændig uarbejdsdygtighed Ved krav mod forsikringen på grund af uarbejdsdygtighed skal følgende oplysninger snarest muligt indsendes til Krogius: Kopi af forsikringspolicen Lægeerklæring med årsag til uarbejdsdygtigheden Erklæring om udbetalte sygedagpenge eller førtidspension fra kommunen Skattebillet Øvrige dokumenter, der kan være af betydning for bedømmelsen af kravet. Forsikringsgiveren kan, via Krogius, kræve, at den forsikrede indstilles til undersøgelse hos anvist speciallæge. Udgifterne til dette betales af forsikringsgiveren. 6.2 Ved ufrivillig arbejdsløshed Ved krav mod forsikringen, forårsaget af ufrivillig arbejdsløshed, skal følgende oplysninger snarest muligt indsendes til Krogius: Kopi af forsikringspolicen Lønspecifikation på sidste lønudbetaling Erklæring fra den seneste arbejdsgiver om årsagen til arbejdsløsheden samt hvor længe den forsikrede har været ansat hos den pågældende arbejdsgiver Erklæring fra et jobcenter om, at den forsikrede er registreret som arbejdssøgende Underlag/ specifikation på øvrig indkomst og/eller erstatninger under arbejdsløsheden, som A-kasse, indkomstforsikring osv Skattebillet For selvstændige er der krav om bevis for konkurs eller likvidation Øvrige handlinger der kan være af betydning for bedømmelse af kravet 6.3 Ved dødsfald Ved krav mod forsikringen på grund af dødsfald skal følgende oplysninger snarest muligt sendes til Craw ford & Company: Kopi af forsikringsbevis Kopi af dødsattest 7. Almindelige aftalebestemmelser 7.1 Præmiebetaling Præmien debiteres månedsvis. Første præmie skal betales indenfor 14 dage fra den dag præmieopkrævningen afsendes til den forsikrede. Betales præmien ikke rettidigt, kan forsikringsgiveren opsige forsikringen, hvis forsinkelsen ikke er af ringe betydning/årsag. Opsigelsen sendes til den forsikrede, og forsikringen ophører efter 14 dage efter den dag den afsendes, hvis ikke præmien betales indenfor denne frist. Opsigelsen skal indeholde oplysninger om dette, ellers er den ugyldig. Hvis præmien betales i perioder, gælder ovenfornævnte for den periode som den forsikrede ikke har betalt præmie i henhold til forsikringsaftalen. 7.2 Annullering af forsikringsaftalen Aftalen kan opsiges når som helst af den forsikrede med umiddelbar virkning, eller af forsikringsgiveren med tredive (30) dages varsel. Hvis præmien betales månedsvis, er den forsikrede ikke pligtig til at betale yderligere præmier, regnet tredive (30) dage fra opsigelsen Forsikringen ophører hvis den forsikrede ikke betaler præmien i henhold til forsikringsaftalen Forsikringen ophører hvis den forsikrede dør Forsikringsdækningen ophører efter præmieperiodens udgang, hvis den forsikrede er fyldt 65 år i perioden 7.3 Gældende lov og domstol For forsikringsaftalen er dansk lovgivning gældende. Tvister angående aftalen skal prøves ved en dansk domstol. Dette gælder selv om tvisten vedrører skader som er indtruffet i udlandet For denne forsikring gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler (Forsikringsaftaleloven). 7.4 Hvis du har spørgsmål Hvis du har spørgsmål om forsikringen, kan du kontakte Ellos kundeservice på tlf Hvis du har spørgsmål om en skade, kan du kontakte Lars Krogius Hecksher ApS, Tlf.: Hvis du vil vide mere kan du også tage kontakt til Forbrugerrådet, der ikke prøver enkelte sager, men giver gratis rådgivning og hjælp til forbrugere i forsikringsspørgsmål.

4 7.5 Hvis vi ikke er enige Hvis du ikke er tilfreds med forsikringsgiveren beslutning i en sag, kan få den omprøvet ved skriftlig at redegøre for din sag til Lars Krogius Hecksher ApS og bede om en omprøvning af beslutningen/sagen. Krav om omprøvning skal stilles til: Lars Krogius Hecksher ApS, Havnegade , Copenhagen C, Hvis du efter din henvendelse stadig ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Box København V Telefon: En klage til ankenævnet skal sendes på et særligt skema, som du kan finde på w ww.ankeforsikring.dk eller få ved henvendelse til ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at klage til ankenævnet Domstole Som i andre sager kan du henvende dig til almindelige domstole. Kontakt venligst din nærmeste byret for mere information. Byrettens adresse og telefonnummer findes i lokale telefonbøger. 7.5 Persondataloven Forsikringsgiveren er ansvarlig for personoplysninger. Forsikringsgiveren, samt dennes leverandører, behandler de personoplysninger, som gives, samt andre personoplysninger som er relevante for forsikringsforholdet. Oplysningerne kan desuden blive anvendt ved videresendelse af information og tilbud om nye forsikringsprodukter via post, telefon eller mail. I henhold til Persondataloven har den forsikrede ret til, at få besked og information om forsikringsgiverens behandling af relevante personoplysninger. Den forsikrede kan når som helst kontakte forsikringsgiveren for at forlange rettelser af urigtige personoplysninger. 8. Forsikringsagent/forsikringsformidler Forsikringsagent/forsikringsformidler er TDC Contact Center Europe A/S. 9. Forsikringsgivere Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, CVR-nummer: , Box 3031, Stockholm, Sverige. 10. Definitioner 10.1 Skader ved ulykkestilfælde Med skader ved ulykkestilfælde forstås kropsskade, der rammer den forsikrede ufrivilligt gennem pludselig ydre hændelse under forsikringsperioden og som medfører fuldstændig uarbejdsdygtighed eller dødsfald Sygdom Med sygdom forstås opstået sygdom, der ikke fandtes 12 måneder inden ansøgning om forsikringstegning, men som den forsikrede rammes af under forsikringsperioden, og som medfører fuldstændig uarbejdsdygtighed Pleje af nærmeste slægtning Med pleje af nærmeste slægtning menes pleje af ægtefælle, samboende, registreret partner eller barn som er ramt af en livstruende sygdom eller af en livstruende tilstand som følge af en ulykke, og som kræver den forsikredes pleje. Både den forsikrede og den sygdoms- eller ulykkesramte skal være omfattet af den offentlige danske sygesikring, og plejen skal finde sted i Danmark. Erstatning forudsætter, at der foreligger en lægeerklæring fra en autoriseret læge gældende for den sygdoms- eller ulykkesramte person, hvoraf det fremgår, at denne er ramt af en livstruende sygdom eller livstruende tilstand som følge af en ulykke. Endvidere skal der foreligge dokumentation for den nære slægtnings familiemæssige relation til forsikrede, samt en skriftlig erklæring fra den nære slægtning eller fra en autoriseret læge, der udpeger forsikrede til at pleje den nære slægtning Fuldstændig uarbejdsdygtighed Med fuldstændig uarbejdsdygtighed menes, at den forsikrede er helt sygemeldt, modtager sygedagpenge, førtidspension eller en kombination af disse, og det indebærer endvidere, at den forsikrede er helt uarbejdsdygtig ifølge en lægeerklæring Ufrivillig arbejdsløshed Med ufrivillig arbejdsløshed menes, at den forsikrede uden egen skyld er helt arbejdsløs, ikke afslår anvist arbejde, og er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter Forsikringsbeløb Det aftalte månedlige beløb for hvilket Tryghedsforsikringen er tegnet. Aftalt beløb fremgår af forsikringspolicen Forsikringsperiode og erstatningsperiode Forsikringsperioden er månedsvis med automatisk månedsvis fornyelse. Erstatningsperioden er maksimalt 365 dage.

5 10.8 Kvalificeringsperioden Den periode, hvor den forsikrede skal have haft forsikringen (betalt forsikringspræmien), før den derefter kan gælde i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed eller fuldstændig uarbejdsdygtighed. Ved ufrivillig arbejdsløshed er kvalificeringsperioden 120 dage for ansatte/medarbejdere, 180 dage for selvstændige, og for fuldstændig uarbejdsdygtighed og dødsfald er kvalificeringsperioden 30 dage Karenstid Karenstiden - svarende til en selvrisiko - regnes fra den dag man er arbejdsløs eller uarbejdsdygtig, og varer 30 dage for uarbejdsdygtige personer, og 60 dage for ufrivillig arbejdsløshed for ansatte/medarbejdere og selvstændige. Arbejdsløshedseller uarbejdsdygtighedsperioden skal således overstige 30 respektive 60 dage før erstatning kan udbetales. Erstatning betales fra dag 31 efter karenstiden ved uarbejdsdygtighed og fra dag 61 ved ufrivillig arbejdsløshed Selvstændige Virksomhedsledere eller forretningspartnere i virksomheden med mindst 10 % aktieandel eller anpart i såkaldte ApS eller I/S. 11. Øvrigt 11.1 Fortrydelsesret Fortrydelsesret gælder i 30 dage, og kunden kan når som helst under denne periode opsige forsikringen uden omkostninger og eventuelt allerede indbetalt præmie tilbagebetales til kunden Skatter Forsikringsgiveren eller dennes repræsentant har ikke ansvaret for de skatter, som den forsikrede erlægger i forbindelse med erstatning fra forsikringen.

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning.

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2011-04-01 1. Hvem forsikringen gælder for 1.1 Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der opfylder følgende

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Sygedriftstabsforsikring Til erhverv Nordens A/S 01-05-2016 Sygedriftstabsforsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/ Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg cvr. nr.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring ved sygdom Til private Nordens A/S 01-05-2016 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 2100 København Ø, cvr. nr. 29 83 49 03, tlf.nr.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser

Gruppeforsikringsbetingelser Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-07-2010 - Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere