Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 11 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 14 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 18 Vurdering af temaet Kompetencer 21 Vurdering af temaet Fysiske rammer 23 Økonomi Tilsyn 26 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 27 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostøtte Gramrolighed Hovedadresse Gramrolighed Kolding Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Ejgild Christensen Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) Pladser i alt 15 Målgrupper 18 til 30 år (udviklingshæmning) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Syd Karina Jakobsen (Tilsynskonsulent) Ja Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Særligt fokus i tilsynet Socialtilsynet har ved det uanmeldte tilsynsbesøg d. 6. januar 2017 haft fokus på følgende temaer: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Tema 3: Målgruppe, metode og resultater Tema 4: Sundhed og trivsel Tema 5: Organisation og ledelse Tema 7: Fysiske rammer Tekst under disse temaer - herunder kriterier og indikatorer - er bearbejdet på baggrund af tilsynsbesøg d. 6. januar 2017 og ændret hvor det har været relevant. Hvad angår: Tema 2: Selvstændighed og relationer Tema 6: Kompetencer Er temaer, kriterier og indikatorer er overført fra seneste tilsynsrapport, da tilsynet d. 6. januar 2017 ikke har givet anledning til ændringer vedrørende disse temaer. Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til at inkludere borgerne i lokal - og nærområdet igennem motivation og støtte i forhold til beskæftigelse, og uddannelse. Tilbuddet samarbejder aktivt, i følge socialtilsynets vurdering, kompetent og systematisk med eksterne samarbejdspartnere, hvilket er medvirkende til at understøtte borgernes udvikling. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i samarbejder med den enkelte borger fastsætter konkrete mål for understøttelse af uddannelse og beskæftigelse, i det omfang den enkelte borger har behov for og ønsker det. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet inden for deres målsætning støtter borgerne i at udnytte deres fuld potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der lægges vægt på, at medarbejder kan beskrive et aktivt og relevant samarbejde med de samarbejdspartnere der er i borgernes beskæftigelses- og uddannelsestilbud. Der er yderligere lagt til grund for vurderingen, at interviewede borger oplever, at bliver støttet og motiveret til at udvikle sig i forhold til egne ønsker og valg af beskæftigelse. Indikator 01.a af Indikator 01.a Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 4 (i høj grad opfyldt) 6

7 I bedømmelsen er der lagt vægt på, at jf. oplysninger fra medarbejder har alle borgere konkrete, individuelle mål i forbindelse med deres skolegang eller beskæftigelse. Det er en konsulent fra jobcentret der i samarbejde med den enkelte borger opstiller de konkrete mål for borgerens beskæftigelse, og i den forbindelse deltager en medarbejder i møder, hvis borgeren ønsker det. Medarbejder oplyser, at der er et tæt og konstruktivt samarbejde, såvel med jobcentret som med de arbejdsgivere der har med borgerne at gøre. I tilbuddet opstilles mål, i samarbejde med den enkelte borger, der kan understøtte borgernes uddannelse og beskæftigelse, i det omfang der er behov for det ved den enkelte. Der er løbende opfølgning på de opstillede mål. Borger oplyser under interview, at hun føler sig godt støttet af medarbejderne på tilbuddet i forhold til hendes beskæftigelse. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejder oplyser, at alle borgere på tilbuddet er tilknyttet enten uddannelse, eller beskæftigelse. Dette understøttes af borger under interview. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad støtter borgeren i at arbejde med udvikle borgernes selvstændighed og relationer, herunder at støtte kontakten til borgernes pårørende. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder ud fra en klar ramme om, at borgerne skal arbejde målrettet med at udvikle deres selvstændighed og sociale færdigheder, idet at tilbuddet ikke er permanent. Tilbuddet arbejder kontinuerligt med dette som en yderligere motiverende faktor for de unge, til at arbejde med deres relationer og selvstændighed så de kan flytte i en mere selvstændig boform inden for en overskuelig fremtid. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet benytter sig af aktiviteter af både job og fritids-mæssig karakter, både i og uden for tilbuddet som led i arbejdet med de unges selvstændiggørelse og relationsdannelse. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 8

9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, så målet for borgeren, om på sigt at blive så selvstændig at der kan flyttes i egen lejlighed eller mere selvstændig boform opnås. Således faciliterer tilbuddet forskellige aktiviteter indenfor job, skole og fritid som på forskellig vis giver den unge borger mulighed for at arbejde med og udvikle sig i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet med at udvikle borgernes selvstændighed og sociale relationer via indsatsmål, som løbende følges op sammen med borgerne. Socialtilsynet vurderer også at tilbuddet kontinuerligt som led i motivation af borgeren til at komme videre,redegør overfor borgeren at vedkommende skal arbejde med sin selvstændig da tilbuddet ikke er permanent. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på følgende: Medarbejder og borger og pårørende fortæller at der i samarbejde med borgeren opstilles konkrete mål for den enkelte i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed. Medarbejder og borger fortæller også, at alle borgere i tilbudet skal være igang job- eller uddannelsesmæssigt, enten via jobcenteret, STU, eller anden skolegang. Medarbejderen fortæller også at de unge selv skal kunne tage afsted om morgenen, komme op og afsted til job eller skole, idet personalet først møder kl. 8. Det er således et af parametrene for at kunne bo i tilbuddet, at man kan udvise den form for selvstændighed. Medarbejderen fortæller også at borgerne skal kunne være alene om natten, idet der ikke er nattevagt ansat i tilbuddet. Medarbejder og borger fortæller, at det italesættes lige fra forbesøget med borgeren og eventuelle pårørende, at det ikke forventes, at borgeren bor der mere end 2-4 år. Ligeledes italesættes det, at der arbejdes kontinuerligt med borgerens selvstændighed og sociale læring så borgeren bliver i stand til at bo i et mindre indgribende tilbud eller som hovedparten af borgerne, i egen lejlighed. Borger der interviewes fortæller, at hun selv er med til at udarbejde de mål, hun arbejder med. Dette foregår både i det daglige med samtaler og i opfølgningsmøder med borgerens socialrådgiver. Medarbejderen og borger fortæller også at der er en fast aftale om at mødes med den unge borger i tilbuddet en gang om ugen, hvor målene som borgeren arbejder med drøftes, og evt. justeres. Medarbejderen fortæller også at hverdagen er tilrettelagt med møder og aftaler som støtter den enkelte borger i tilbuddet. Nogle af borgerne får daglig støtte. Medarbejder fortæller at de overordnede mål er sat af socialrådgiver ved indflytning, med udgangspunkt i VUMBmodellen. Herefter er der lavet delmål med udgangspunkt i SMART-modellen, hvor medarbejder og borger i fællesskab aftaler disse. Målene justeres løbende og der er fastsatte datoer for evaluering. Medarbejder nævner som eksempel, at et af målene for en borger i tilbuddet, er at fastholde sociale relationer, så vedkommende på sigt måske kan få en kæreste. Socialtilsyn Syd konstaterer under tilsynet, at der udarbejdes skriftlige handleplaner og samarbejdsplaner omkring mål og delmål og at disse revideres løbende. Ligeledes konstaterer tilsynet at der skrives dagbog for hverdagen i tilbudet. Medarbejder fortæller at man som medarbejder i gennemsnit er kontaktperson for 4 borgere i tilbuddet, og at borgernes mål er kendt af alle medarbejderne. Borgeren fortæller under interview, at hun arbejder med at blive mere selvstændig. Borger fortæller at, de mål hun arbejder med er overkommelige og at tilbuddet hele tiden snakker med hende om, om hun er klar. Borger fortæller, at hun føler hun får god støtte til at arbejde med de mål hun har, som bl.a. er støtte pga. ord- og talblindhed. Pårørende fortæller at hun oplever at hendes datter trives i tilbuddet, og at personalet støtter hendes datter i de mål hun har omkring selvstændighed og relationer. Herunder også at sikre at borgeren har en god kontakt til sin familie. Den pårørende føler at personalet er imødekommende og gerne vil samarbejdet med de pårørende. Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 9

10 af Indikator 02.b Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på at: Medarbejder og borger og pårørende fortæller under interview, at alle unge i tilbuddet har netværk med familie, og at de unge er tilknyttet f.eks. "Tøseklubben" eller "Herreklubben" og at de deltager i fællespisning en gang om ugen, og deltager i de opgangsfælleskaber som der er i den opgang de bor i. Ligeledes deltager de unge i de fælles beboermøder. Medarbejder fortæller at de oplever at de unge for relationer på tværs af den opgang de bor i. Borger der interviewes fortæller bl.a. om "tøse-klubben", hvor de mødes med nuværende og tidligere borgere i tilbuddet og laver aktiviteter. Borger fortæller, at de er med til at komme med forslag til hvad aktiviteterne er. Medarbejder og borger fortæller også at de deltager i forskellige arrangementer i lokalområdet. Socialtilsyn Syd konstaterer under tilsynet at dette er tilfældet, idet næsten hele tilbuddet skal afsted til banko i nærliggende kulturcenter sammen med personale, da tilsynet kommer på uanmeldt tilsyn. Borger fortæller at hun udover familie, er sammen med venner fra tidligere skole og efterskole. Hun fortæller også at hun er sammen med de venner hun har i Kolding i hverdagen, hvor de besøger hinanden og f. eks. ser film. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejder fortæller, at borgerne har forskellige relationer og netværk i det omgivende samfund, ligesom at nogle borgere indgår i fællesskaber og har venskaber fx via deres skole, efterskole, beskæftigelse m.m. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Socialtilsyn syd lægger i bedømmelsen vægt på at: Medarbejder og borger fortæller, at borgerne støttes i at fastholde relationer til venner og familie, f.eks. afholder tilbuddet arrangementer i løbet af året, hvor borgerne kan invitere deres pårørende med. Det er f.eks. foredrag for pårørende, nytårsbanko, sommerfest, brugerrådsvalg. Medarbejder fortæller at de fleste borgere har boet hjemme inden de er flyttet ind i tilbuddet. Her er det ofte en proces for mange borgere at "løsrive" sig fra deres familier. Denne proces støtter medarbejderne borgerne i, ved f.eks. at hjælpe borgerne med at sige til og fra overfor familiens ønsker. Borger oplyser under interview, at hun ofte ser sin familie, og er hjemme hos dem ca. hver 14. dag. Hun har tit sin familie på besøg og holder også fest med hendes venner ind imellem. Borgeren fortæller også at hun ikke føler der er mange regler, kun dem som der er i en almindelig boligforening om ikke at larme om natten osv. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar

11 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra et klart formål med indsatsen. Det vurderes at, der er en tydelighed omkring de faglige tilgange og valget af metoder, der benyttes i tilbuddet. Der fornemmes et engagement, viden og faglig stolthed omkring de faglige tilgange og medarbejderne kan beskrive baggrunden for lige netop disse valgte metoder. Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes systematisk med resultatdokumentation. Socialtilsynet oplever, at Bosted og borgernes VUM bestillinger er fundamentet for udarbejdelsen af SMART - mål hvor de fremgår relevante, tydelige og målbare. Socialtilsynet vurderer dog, at implementeringen af InCorp og SMART - mål endnu ikke fuldt implementeret. Gennemsnitlig vurdering 4,8 Udviklingspunkter Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Socialtilsynet vurderer, at der er en tydelighed omkring de faglige tilgange, der benyttes i tilbuddet. Dette gør sig gældende på tilbudsportalen samt ved interview med både leder og medarbejder. Der fornemmes et engagement, viden og faglig stolthed omkring de faglige tilgange og medarbejder kan beskrive baggrunden for lige netop disse valgte metoder. Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes systematisk med resultatdokumentation. Socialtilsynet oplever, at Bosted og borgernes VUM bestillinger er fundamentet for udarbejdelsen af SMART - mål hvor de fremgår relevante, tydelige og målbare. Socialtilsynet vurderer, at implementeringen af InCorp og SMART - mål endnu ikke fuldt implementeret. Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 11

12 af Indikator 03.a Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der dagligt arbejdes med KRAP, som tager udgangspunkt i den anerkendende og ressource fokuserede tilgang. Medarbejder oplyser, at som metode anvendes forskellige skemaer fra KRAP, blandt andet "ressource blomsten" som opleves at skabe en stor udvikling for den enkelte borger. Medarbejder beskriver at tilbuddet er ved at implementere SMART - mål som de opstiller i samarbejde med borgerne og evaluerer mål efter. Medarbejder fortæller, at det er et godt redskab til at opsætte mere konkrete mål og skabe faglige refleksioner for at sikre en optimal indsats for borgeren. Medarbejder giver under interview eksempler på, hvordan KRAP anvendes i hverdagen. Endvidere er der lagt vægt på, at leder og medarbejder oplyser, at tilbuddets målgruppe er unge borgere, som er sent udviklede, hvoraf enkelte har andre lidelser også, men alle er velplaceret i tilbuddet og profitere af tilbuddets pædagogik, tilgange og metoder. Indikator 03.b af Indikator 03.b Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 4 (i høj grad opfyldt) I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet dokumenterer i Bosted, anvender SMART mål og InCorp. Der opstilles mål i samarbejde med borgerne, med udgangspunkt i VUM-bestillingen. Leder og medarbejder oplyser at implementeringen af SMART mål og InCorp, har været en længerevarende proces, og at man stadig ikke er helt i mål. Medarbejder fortæller, at der stadig bruges tid på at arbejde med, hvordan medarbejderne fremadrettet og bedst muligt dokumenterer deres arbejde. Medarbejder fortæller, at der anvendes dagbogs statistikken fra Bosted og SMART - mål, under medarbejdermøderne, hvor indsatsen og borgernes udvikling drøftes, til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. I bedømmelsen er der yderligere lagt vægt på, at tilbuddet løbende dokumenterer deres indsats, samt at der fortsat arbejdes med at implementere InCorp og SMART mål, for at sikre en ensartet procedure. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejder kan beskrive en proces på tilbuddet hvor alle borgerne har fået udarbejdet en VUM bestilling fra myndighedsafdelingen, og at tilbuddet ud fra denne og i samarbejde med borgeren udarbejder mål, som de løbende følger op. Såvel leder som medarbejder oplever, at tilbuddet leverer de ydelser myndighedsafdelingen har bestilt. I bedømmelsen er der yderligere lagt vægt på, at leder og medarbejder fortæller at der arbejdes meget med relations dannelse, sociale færdigheder og borgerens selvstændiggørelse. Der arbejdes meget målrettet ud fra borgerens VUM bestilling, således at borgeren skal tilegne sig færdigheder der medvirker en udvikling hvor borgeren efter 2-4 år på tilbuddet kan flytte i egen lejlighed. Leder fortæller, at ca. 90 % af borgerne bliver så dygtige og selvstændige, at de kan flytte i egen lejlighed med mindre støtte og vejledning. Af de borgere vil ca. en tredjedel klare sig uden 85 støtte. Borger oplyser under interview, at der arbejdes med de mål der er sat fra dem kommunale sagsbehandler, samt at hun føler at tilbuddet er gode til at støtte hende i, at opnå de mål på bedste vis. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. 12

13 I bedømmelsen er det tillagt vægt, at leder og medarbejder fortæller at der samarbejdes med de aktører der er interessante i borgerens liv. Fx kan det være praktiksted, skole, beskæftigelse, pårørende, andet netværk m.m. Borger fortæller, at tilbuddet og hendes kontaktperson er gode til at hjælpe hende i kontakten med fx møde med socialrådgiver. 13

14 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv, via opgangsmøder og samarbejdsforum. Videre vurderes det, at borgerne bliver hørt respekteret og anerkendt i alle aspekter i hverdagen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at tilbyde aktiviteter, som er udviklende både for borgernes mentale og fysiske sundhed, ligesom de medvirkende for borgernes trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats for forebyggelse af magtanvendelser og overgreb er hensigtsmæssig, og at procedure herfor er kendt og gennemarbejdet af personalet. Gennemsnitlig vurdering 4,8 Udviklingspunkter Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv. Når der opstilles mål og delmål ud fra VUM bestillingen, inddrages borgerne altid før der opstilles pædagogiske mål, for at sikre at det hele tiden er med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. Det vurderes også, at tilbuddet sikre at borgerne inddrages i de beslutninger som vedrører hverdagen i tilbuddet. Borgerne har mulighed for indflydelse via deres opgangsmøder og samarbejdsforum. Indikator 04.a af Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at både medarbejder, leder og borgere giver udtryk for, at der arbejdes ud fra 14

15 en anerkendende tilgang, hvor selv- og medbestemmelse er i centrum. Leder og medarbejder oplyser, at de via opgangsmøder og samarbejdsforum arbejder med at borgerne bliver hørt. Der er valg til samarbejdsforum 1 gang om året og der er altid mange af borgerne der gerne vil stille op. Samarbejdsforum er sammensat med 2 borgere, 2 pårørende, 1 medarbejder og daglig leder. Tilbuddet har meget fokus på at italesætte, hvad med- og selvbestemmelse betyder for borgerne, ligesom det via opstilling af mål og delmål er borgernes ønsker, medarbejderne tager afsæt i. Borger oplyser under interview, at hun føler sig meget hørt i det daglige på tilbuddet. Hun oplyser endvidere, at alle borgere på tilbuddet har stor indflydelse på hverdagen i tilbuddet, samt at såvel medarbejder som borgere er gode til at respektere hinanden. Borger føler sig anerkendt i de problematikker hun måtte have, samt at der altid er en medarbejder der har tid til at lytte og hjælpe, hvis behovet opstår. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejder oplyser, at borgerne altid inddrages i alle beslutninger der vedrører dem og deres hverdag på tilbuddet. Der tages altid udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov, og det er altid borgernes eget om de vil deltage i de arrangementer og de aktiviteter der tilbydes på tilbuddet. Medarbejderne søger at motivere borgerne til at deltage, fx i fællesspisning, eller spisning i opgangsfællesskaberne. Dette med baggrund i, at en del af borgerne har som mål at danne relationer og venskaber. Medarbejder fortæller, at samtaledelen med borgerne fylder mest i det daglige arbejde. Borger fortæller under interview, at alt hvad der vedrører hende i tilbuddet, har hun selv indflydelse på. Hun oplever, at medarbejderne er gode til at lytte til hendes ønsker, og at de altid er gode til at inddrage borgerne i de arrangementer og aktiviteter der er på tilbuddet. De acceptere også, hvis man melder fra på nogle ting. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fagligt kompetent understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at borgerne trives i tilbuddet og får den støtte og omsorg, de ønsker og har behov for. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet understøtter og ledsager borgerne efter behov, i deres adgang til relevante sundhedsydelser. Tilbuddet har fokus på samarbejde med relevante sundhedsmedarbejdere og læger mv. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at inddrage borgerne, samt at tilbyde aktiviteter, som er udviklende både for borgernes mentale og fysiske sundhed, ligesom de er medvirkende for borgernes trivsel. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel leder som medarbejder oplyser at det er deres klare opfattelse af borgerne trives. De bygger det på, at borgerne helt klart ville sige til, hvis de ikke trives. Generelt oplever leder og medarbejder en god stemning i hverdagen på tilbuddet. Indimellem kan der være en borger der har kæreste problemer eller noget på arbejde der ikke fungere optimalt, så mærker man det også på tilbuddet, men kan så tage hånd om det og støtte op hvis der er behov for det. Leder oplyser, at tilbuddet løbende arbejder med trivsel, hvor forskellige emner tages op på fællesmøder med borgerne, fx har mobning været på dagsordnen og der er lavet en mobbepolitik i fællesskab med borgerne. 15

16 Borger fortæller, at der er "tøse-klub" i tilbuddet, som hun er glad for at være en del af. Hun har fået mange gode relationer, da borgere der tidligere har boet i tilbuddet også kan deltage. Medarbejder fortæller, at der både er en tøse-klub og en mandeklub, som begge er godt besøgt. Borger fortæller til tilsynet, at hun trives på tilbuddet og at det er hendes opfattelse at det gør alle borgere. Der er et godt sammenhold borgerne imellem og man er gode til at tage sig af hinanden. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejder oplyser at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser og støttes efter behov og egne ønsker. Medarbejderne oplyser, at de ledsager borgerne til læge og diverse undersøgelser efter borgernes eget ønske, hvilket under støttes af borger under interview. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejder oplyser at borgerne selv vælger, hvad de spiser, og at borgerne i høj grad selv køber ind, hvorfor nogle borgere har udfordringer omkring sundhed. Medarbejderne taler med borgerne omkring konsekvenserne for deres valg af mad, men erkender at det i sidste ende er borgernes eget valg. Medarbejderne fortæller endvidere, at tilbuddet har fokus på borgernes mentale sundhed særligt igennem sociale aktiviteter, fx er der en mande- og tøse- klub, hvor de arrangerer forskellige ture, som borgerne er med til at bestemme. Endvidere har Organisationen Hjemmestøtte, som tilbuddet er en del af, en seksualvejleder som tilbuddet har anvendt en del gange. Der har tidligere været et gruppeforløb, for flere borgere på tilbuddet. Ligeledes fortæller medarbejder, at tilbuddet har mulighed for at låne borgeren en computerdukke, hvor de kan prøve at være forældre, hvis dette ønske opstår ved borgeren. Dette gøres altid i et forløb, hvor der er dialog med den unge både før og efter. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere kender til og anvender konkrete metoder til at forebygge magt, og at disse samt målgruppens ressourcer er medvirkende til, at tilbuddet ikke har magtanvendelser. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne er bekendte med magtbekendtgørelsen. Leder såvel som medarbejdere fortæller, at tilbuddets struktur ikke ligger op til magtanvendelser, idet målgruppen og tilbuddets anerkendende tilgange er medvirkende til, at magtanvendelse undgås. Medarbejderne fortæller, at borgerne aldrig er fysisk udadreagerende, men at enkelte i perioder kan være verbalt 16

17 udadreagerende, men aldrig i et omfang som medarbejderne ikke har kunnet tale ned. Medarbejder oplyser, at man møder borgerne i deres nærmeste udviklingszone, hvor medarbejderne har fokus på ikke at overskride borgernes grænser. Indikator 06.b af Indikator 06.b Indikator bedømmes i middel grad opfyldt. Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) I bedømmelsen af indikator, i middel grad opfyldt lægger socialtilsynet til grund, at der ikke er dokumenteret/indberettet brug af magtanvendelse, derfor kan der ikke følges op på eventuelle magtanvendelser, med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Dog kan medarbejder under interview, redegøre for hvordan en eventuel magtanvendelse skal dokumenteres og hvordan man på personalemøder løbende drøfter indsatsen omkring borgerne, med henblik på læring og løbende forbedring af indsatsen, som er medvirkende til at magtanvendelser undgås. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger overgreb. Der er fokus på borgernes trivsel, både i relationerne på tilbuddet og med borgernes relationer i de "rum" de færdes udenfor tilbuddet. Der er udarbejdet en mobbepolitik, som borgerne er bekendte med og ligeledes er der ved tilsynet i 2015 udleveret en kriseplan for tilbuddet, hvor der også er indberetning ved vold mellem borgere. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder fortæller, at tilbuddet har fokus på, at borgerne nødvendigvis ikke behøver at være de bedste venner, men at de skal respektere hinanden. Fx italesættes venskaber og "den gode tone" på fællesmøderne med borgerne, ligesom borgerne har udarbejdet husregler, som blandt andet beskriver, hvordan borgerne skal være overfor hinanden. Leder fortæller at tilbuddet har en mobbepolitik, som borgerne har været med til at udarbejde. Borger fortæller under interview, at langt de fleste borgere kommer godt ud af det med hinanden. Borger fortæller at de kan blive uenige, men det plejer borgerne selv at løse, ellers taler de med medarbejderne om det, som så kan hjælpe med at finde en løsning. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

18 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret med en daglig leder, som har flere års ledelseserfaring og relevant faglig baggrund. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddets normering og medarbejdernes kompetencer sikrer, at der både arbejdes individuelt med borgernes udvikling samt i mindre og større fællesskaber, for at styrke fællesskabet og borgernes sociale kompetencer. Endvidere ses der at tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær er lavere end på sammenlignelige tilbud. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes fagligt kompetent med relevant indsigt i tilbuddets daglige drift, trods det leder ikke er på tilbuddet mere end en dag om ugen. Det vurderes at tilbuddets leder udviser strategisk overblik ift. tilbuddets drift i fremtiden. Tilbuddet har fokus på faglig sparring, udvikling og trivsel gennem ekstern supervision samt faglige drøftelser og sparringer på personalemøder og i det daglige. Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets leder oplyser, at han er uddannet socialpædagog og omsorgsassistent, ligeledes har han gennemført den videregående uddannelse for socialpædagoger på den pædagogiske højskole. Tilbuddets leder har endvidere deltaget i interne ledelseskurser i Kolding Kommune, og været leder af tilbuddet siden 1998, hvor tilbuddet blev oprettet. Leder oplyser, at han foruden at være leder af botilbuddet, også er leder for "Distriktet", som består af ni ud kørende hjemmevejledere. Leder oplyser, at han ikke har kontor fysisk på tilbuddet, men at han kommer fast om onsdagen, og han deltager i personalemøder. Derudover er han tilgængelig på og telefon. 18

19 I bedømmelsen lægges endvidere vægt på, at leder har mange års erfaring med målgruppen, samt at det ses af det tidligere fremsendte materiale at leder har forskellige kurser som supplement til den praktiske pædagogiske erfaring. Der lægges endvidere vægt på, at leder har flere års ledelseserfaring i arbejdet med målgruppen. Medarbejder oplyser, at leder kommer fast på tilbuddet om onsdagen, og ellers er tilgængelig ved behov. Fx deltager lederen ved samarbejdsaftaler, indvisiteringer mv. Ligesom han altid er tilgængelig på telefon og . Medarbejder oplyser, at leders tilstedeværelse er tilpas, idet at han altid er tilgængelig, når der er behov for drøftelser, faglig sparring mv. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets medarbejdere får ekstern supervision ca. hver anden måned. Ud over dette bruger tilbuddet personalemøder til faglig sparring og drøftelser, ligesom der er fokus på medarbejdernes trivsel jf. oplysninger fra leder. Leder oplyser, at han ikke modtager ekstern ledelsessupervision, men at han mødes i et leder netværk sammensat på tværs af to af kommunens organisationer bestående af mellemledere, ligeledes er han med i et netværk bestående af ledere fra andre kommuner. Medarbejder oplyser, at de får supervision ca. fire gange per halvår, de oplever at supervisionen fungerer godt, og at tilbuddets studerende også deltager. Medarbejder oplyser, at tilbuddet har fået en ny supervisor, hvilket opleves som meget positivt. Ligeledes anvendes personalemøder, overlap mv. til faglig sparring og drøftelser, ligesom der er faglige drøftelser med tilbuddets leder, efter behov. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. I vurderingen lægges vægt på, at tilbuddets normering og medarbejdernes kompetencer er samstemmende med borgernes behov. Normeringen og tilbuddets øvrige organisering, hvor der er fællesspisning både i de enkelte opgange og fælles i tilbuddets fællesstue i kælderen, er medvirkende til at borgerne både får 1-1 kontakttid med deres kontaktperson og socialt samvær med tilbuddets øvrige borgere og medarbejdere. Endvidere lægges der vægt på, at såvel personalegennemstrømning som sygefravær er lavere end sammenlignelige tilbud. Tilbuddet følger Kolding kommunes sygefraværspolitik. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af tilbuddets hjemmeside fremgår, at der er personale i tilbuddet fra: Mandag til torsdag kl , Fredag fra kl , Lørdag fra kl og søndag fra kl I hverdagene møder der tre medarbejdere ind forskudt af hinanden, i weekenderne er der en medarbejder på arbejde. Leder og medarbejder oplever, at normeringen er passende med borgernes behov, og oplyser endvidere, at alle 19

20 medarbejdere har relevante kompetencer, som matcher borgernes behov. Medarbejder oplyser, at tilbuddets normering er samstemmende med borgernes behov, der er selvfølgelig perioder, hvor de oplever at løbe ekstra stærkt, ligesom der er perioder, hvor der er færre pressende opgaver. Medarbejder oplyser, at hvis man går fra personalekontoret, hænger man en seddel på døren med hvor man er, og hvilket telefonnummer man kan træffes på, så borgerne kan komme i kontakt med en medarbejder hvis der opstår et behov herfor. Medarbejder oplyser, at alle medarbejdere i tilbuddet har deltaget i kurser omkring KRAP faktorerne, den anerkendende tilgang og coaching, og oplever, at besidder relevante kompetencer. Borger fortæller under interview, at hun føler sig godt hjulpen af nogle meget kompetente medarbejdere, samt at hun har en oplevelse af at man som borger på tilbuddet altid kan komme i kontakt med en medarbejder, og at de altid tager sig tid til at lytte til en. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at personalegennemstrømningen ikke er ret høj, hvilket understøttes af det fremsendte materiale. Leder oplyser, at personalegennemstrømningen er særdeles lav, og tilskriver dette, at tilbuddet dels har en engageret og velfungerende personalegruppe. Men også at medarbejderne trives med den fleksibilitet, arbejdspladsen tilbyder, hvor arbejdsplanen selv lægges af medarbejderne. Lederen oplyser endvidere, at tilbuddets fokus på kompetenceudvikling, hvor flere medarbejdere har fået uddannelser på diplom niveau, medvirker den lave personalegennemstrømning. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder oplyser, at medarbejdernes sygefravær generelt er lavt, men at en enkelt medarbejder i en periode har været langtidssygemeldt, men at det ikke har været arbejdsrelateret. Dette understøttes af det fremsendte materiale. Leder tilskriver endvidere det lave sygefravær de samme årsager, som beskrevet i indikator 9.c. Medarbejder oplyser under interview, at der opleves et generelt lavt sygefravær. Tilbuddet følger Kolding kommunes sygefraværspolitik. 20

21 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer og uddannelse i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes faglighed og erfaring med målgruppen i høj grad bruges som fundament i arbejdet med borgerne og deres mål om øget selvstændighed og styrkelse af deres sociale relationer, så borgerne på sigt kan flytte i egen eller mindre støttekrævende bolig. Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet har fokus på, at have medarbejdere ansat som har de fornødne kompetencer, samt fortsat at sikre at medarbejderne kontinuerligt udvikler deres kompetencer og faglighed. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer og uddannelse i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder, idet medarbejderne er uddannet pædagoger, har deltaget i kursus i KRAP-modellen og coaching. Flere medarbejdere har også deltaget i uddannelser på diplom niveau. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes faglighed og erfaring med målgruppen i høj grad bruges som fundament i arbejdet med borgerne og deres mål om øget selvstændighed og styrkelse af deres sociale relationer. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på at: Medarbejder fortæller under interview oplyser, at tilbuddets medarbejdere består af uddannede pædagoger, hvor nogle medarbejdere har diplomuddannelse i videnskabsteori, to er uddannede praktikvejledere og en har en diplomuddannelse i socialpædagogik. Medarbejderen fortæller også at alle medarbejdere været på kursus i KRAP og en længerevarende coaching-uddannelse. Medarbejderen fortæller, at medarbejderne føler sig fagligt godt klædt 21

22 på til at håndtere deres arbejdsopgaver. Medarbejderen fremhæver under interview at hun synes at KRAP modellen giver en god vinkel på den anerkendende tilgang. Medarbejderen fortæller at der er mulighed for kompetenceudvikling for den enkelte. Medarbejderen oplyser at alle medarbejdere har erfaring med målgruppen, enten fordi de har været ansat i en årrække i tilbuddet, eller fordi de kommer fra andre ansættelser, hvor de har beskæftiget sig med en lignende målgruppe. De fleste medarbejdere har været ansat mange år i tilbudet. Eks. har medarbejder som interviewes været ansat i tilbuddet i 20 år. Medarbejderen fortæller også at der afholdes MUS årligt, og at medarbejderne tilbydes supervision ca. 6 gange årligt med ekstern supervisor. Medarbejderen fremhæver under interview, at tilbuddet også er praktiksted for pædagogstuderende, og ser dette som en stor gevinst for tilbuddets og medarbejdernes læring. Tilbuddet samarbejder iflg. medarbejder også med seksualvejleder når det er relevant i arbejdet med de unge borgere. Medarbejder fortæller også at tilbuddet arbejder ud fra værdierne ansvar, tillid og respekt i arbejdet med de unge. Det er værdier som jævnligt drøftes i medarbejdergruppen og som er kendt af alle. Disse drøftes også med vikarer i huset. Medarbejder fortæller at nye vikarer altid følges med en medarbejder de første par gange, og at det som medarbejder og vikar altid er muligt at ringe til andre medarbejdere og leder, hvis der er behov for det. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på at: Socialtilsynet observerer, at medarbejdernes og borgernes samspil bærer præg af et godt kendskab til hinanden, samt at der er en fredelig, omgængelig tone borgere og personale imellem og borgerne imellem. Borger og pårørende oplyser under interview, at de oplever at personalet er gode til at lytte til borgerne, og respektere deres ønsker. Ligeledes er personalet gode til at give både ros og kritik på en god måde siger en borger under interview. Ligeledes observerer Socialtilsynet ved gennemgang af skriftlige handleplaner, samarbejdsplaner, målbeskrivelser og dagbogsnotater, at disse er skrevet på baggrund af en relevant viden om målgruppen og med relevante faglige overvejelser. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej 16-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET 21-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 26-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 29-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse 20-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Sønderhaven, Bofællesskabet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Sønderhaven, Bofællesskabet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Sønderhaven, Bofællesskabet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Opholdsstedet Firkløveren Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN 13-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud 14-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere