Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål og baggrund Opsummering Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen Metode Afgrænsning Beregningsmetode Usikkerheder Affaldsmængder frem til Forbrænding og deponeringskapacitet Forbrændingsegnet affald Deponeringsegnet affald Kommunale affaldsmængder Emballageaffald Affaldsfraktion Affaldsordninger Bemærkninger til tabeller Affald fordelt på fraktioner Ordninger Bilag 1 Opsætning af prognosetabeller på ADS-koder Veksebo Miljørådgivning 2012

3 1 Indledning 1.1 Formål og baggrund Prognosen for Vestforbrændings opland er udarbejdet med det formål at etablere en langsigtet prognose, som beskriver forventningen i udviklingen af mængden af affald. Prognosen er et værktøj, som kommunerne kan benytte ved planlægning af fremtidige initiativer. Prognosen er baseret på affaldskortlægninger for 2009, og mængderne er fremskrevet til Prognosen fremskriver mængderne for de 18 Vestforbrændings kommuner, og omfatter således ikke den del af Københavns Kommune, der ligger i Vestforbrændings opland. Københavns andel indgår kun ved beregning af den nødvendige kapacitet af forbrændings- og deponeringsegnet affald. Prognosen tager udgangspunkt i Affaldsbekendtgørelsens 1 13 om kommunale affaldsplaner. Prognosen er således en del af en 12-årig affaldsplan, startende fra 2013 med fokus på de første 6 år. Da prognosen tager udgangspunkt i 2009 kortlægningen, medtages også 2010, 2011 og 2012 i fremskrivningen. Kortlægningsdata fra 2009 vurderes at være det bedste datagrundlag, der vil være til rådighed for 2013 affaldsplanen. Prognosen beskriver udviklingen i alt affald i Vestforbrændings opland, og er opgjort efter Affaldsbekendtgørelsens 15 s forskrifter. Endelig fastsættelse af fremskrivningsparametre og fastsættelse af historiske trends for affaldsudviklingen er foretaget af Vestforbrænding efter oplæg fra Veksebo Miljørådgivning. 1 BEK nr af 12/12/2011

4 1.2 Opsummering I perioden fra 2008 til 2024 vil de samlede affaldsmængder i Vestforbrændings opland stige med 0,8 % pr. år fra ton til ton, svarende til 13% i hele perioden. Der er sket et fald i affaldsmængderne fra 2008 til 2009, men fra 2009 og frem vil affaldsmængderne stige for både husholdninger og erhverv. Denne stigning knytter sig til antagelsen i prognosemodellen om, at økonomisk vækst øger affaldsmængderne. Finansministeriets økonomiske forventninger viser en jævn vækst i forbrug og produktion frem til Ifølge prognosen vil mængden af affald fra bygge- og anlægsvirksomhed falde frem til 2012, og derefter stige kraftigt. Bygge og anlægsaffaldet har i perioden 2012 og frem den højeste årlige stigningstakt på ca. 3,4 %. Der er benyttet de samme fremskrivningsrater på affaldsmængderne i alle 18 kommuner. Således vil væksten i affaldsmængderne i procent pr. år være den samme i den enkelte kommune som i Vestforbrænding som helhed. Dette gælder for alle affaldstyper, fraktioner og kilder. Samlede affaldsmængder i VF Mængde i ton Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlægsvirksomhed År Figur 1: Affaldsmængder fordelt på erhvervskilder fra 2008 til 2024 År Erhvervskilde Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlægsvirksomhed Rensningsanlæg Total Tabel 1: Affaldsmængder fordelt på erhvervskilder fra 2008 til 2024 Affaldsmængderne vil for husholdninger stige fra i 2009 til ton i 2024, jf. Tabel 1. Samtidig vil erhvervsaffaldsmængderne stige fra ton til ton, jf. Tabel 1. Affald fra byggeri og anlægsvirksomhed vil stige fra ton til ton, jf. Tabel 1. Affald fra renseanlæg fremskrives ikke i denne prognose, og mængderne er således uændrede fra basisåret og frem.

5 Forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding er beregnet til ton pr. år, og de tilførte mængder af forbrændingsegnet affald fra husholdninger forventes at stige fra ton i 2012 til ton i Der vil derfor være nok forbrændingskapacitet til at behandle alt forbrændingsegnet affald fra husholdninger i hele planperioden. De tilførte mængder af deponeringsegnet affald fra husholdninger forventes at stige fra ca ton i 2012 til ca ton i Deponeringskapaciteten på AV Miljø, og en forventet åbning af Kalvebod Miljøcenters nye deponi, vil være 1,4 mio. ton. Der vil således være deponeringskapacitet til alt deponeringsegnet affald fra husholdninger i hele planperioden. 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen Både for Vestforbrænding som helhed samt for kommunen forventes en stigning i alle affaldsfraktioner fra 2012 og frem. Både historiske trends, befolkningstal og økonomiske nøgletal viser en vækst i affaldsmængderne. Det er Finansministeriets forventning til økonomisk vækst, der har størst indflydelse på, at affaldsmængderne stiger. Selv om fremskrivningen tager højde for historiske trends, og at disse ikke viser stigninger på over 2 % om året, vil storskrald fra husholdninger stadig stige med over 3 % om året fra Dette hænger sammen med, at trenden for forbrændingsegnet affald viser en stigning på ca. 1,5 %, og at forbruget af varige varer forventes at stige med 5 % om året. Fraktioner, der kategoriseres som storskrald, vil derfor stige ret kraftigt fra 2012 og frem. Dette vil fortrinsvist omhandle de tunge fraktioner på genbrugsstationerne f.eks. beton og byggeaffald, men også brændbart storskrald. Mængder indsamlet i ordninger, der indsamler storskrald, vil ligeledes stige mere, end de ordninger der indsamler emballage eller farligt affald. For fremstillingsindustri, kontorer og detailhandel, som i kortlægningerne og i denne prognose er samlet under erhvervskilden Diverse erhverv, vil stigningstakten for stort set alle fraktioner være den samme, da det meste af affaldet betegnes som erhvervsaffald, og fremskrives derfor med gennemsnittet for den historiske trend for det forbrændingsegnede affald og den samlede produktion, jf. Tabel 2. Fremskrivningen er her ca. 2 % om året, jf. Tabel 3. ADAM 2 fremskrivningerne for den danske bygge og anlægssektor viser en vækst på 3,4 % om året, hvilket betyder, at bygge og anlægsaffaldet også forventes at stige med 3,4 %, jf. Tabel 3, da der er regnet med en direkte sammenhæng mellem affaldsdannelsen og økonomien. Dette påvirker den forventede stigning for alle affaldstyper fra byggeri og anlægsvirksomhed (undtagen haveaffald), der for alle erhvervskilder er fremskrevet med den lille stigning, der ses i befolkningsudviklingen. Haveaffald er generelt set meget svært at forudsige mængderne af, hvilket skyldes at denne fraktion er afhængig af vejr og forekomsten af større bygge og anlægsprojekter. 2 ADAM er en model for udviklingen af den danske samfundsøkonomi (forbrug og produktion) udviklet af Danmarks Statistik og Finansministeriet.

6 2 Metode 2.1 Afgrænsning I denne prognose er der foretaget en basisfremskrivning af affaldsmængderne i Data fra 2008 og 2009 er baseret på affaldskortlægningerne foretaget af Veksebo Miljørådgivning. I en basisfremskrivning er der ikke medregnet effekten af eventuelle fremtidige initiativer på affaldsområdet, og prognosen tager således ikke højde for etablering af nye affaldsordninger eller øget indsamlingseffektivitet i de eksisterende. Det er således op til kommunerne at vurdere effekten af fremtidige tiltag. F.eks. kan erhvervs adgang til genbrugsstationer ændre markant i mængderne der indsamles, og ligeledes vil ændringer i fordelingsnøglerne til genbrugsstationerne, som blev foretaget i 2010, ændre hvor store mængder, der fordeles til husholdninger. Fremskrivningen af det forbrændingsegnede affald knytter sig kun til den løbende produktion af affald. Der er således kun set på affald fra primære producenter. Tidligere undersøgelser af affaldsstrømmene 3 for forbrændingsegnet affald har vist, at der sker en betydelig tilførsel af brændbart affald fra private sorteringsanlæg. Affaldet bliver på sorteringsanlæggene indberettet som affald til sortering og genanvendelse, men en del udsorteres til forbrænding. 2.2 Beregningsmetode Affaldsprognosen er beregnet i Vestforbrændings fremskrivningsværktøj, Prognosemodellen - Affaldsmængderne fremskrives afhængig af fraktion og erhvervskilde ved hjælp af 3 parametre: Historisk trend, befolkningsudvikling og økonomiske nøgletal. Nedenfor gennemgås de tre parametre kort. Historisk trend: Den historiske trend er den lineære gennemsnitlige vækst i affaldsmængderne i perioden 2002 til Denne er beregnet for dagrenovation og forbrændingsegnet affald for 11 af Vestforbrændings kommunerne. For at have den længste dataserie er der kun udvalgt 11 kommuner, da de har kortlagt affaldsmængder siden Resten af kommunerne har kun data fra 2005 og frem. Befolkningsudvikling: Her regnes med en middelværdi for den årlige befolkningstilvækst i Danmark som helhed, og tilvæksten i de 18 Vestforbrændings kommuner. Økonomiske nøgletal: Den økonomiske fremskrivning er baseret på Finansministeriets fremskrivning af produktionen efter ADAM-modellen. Fremskrivningen er fra april 2011, og medtager kun politisk besluttede tiltag. ADAM-tallene er fremskrevet til 2015, herefter er der regnet med samme årlige fremskrivning frem til Strømmene af forbrændings-, deponeringsegnet og genanvendeligt affald til og fra sorteringsanlæg i Veksebo Miljørådgivning 2009 for Vestforbrænding

7 I de tilfælde, hvor der fremskrives med både trend og økonomiske nøgletal, anvendes gennemsnittet af disse. Denne vægtning er også anvendt i fremskrivning af det forbrændingsegnede affald i Danmark i en undersøgelse foretaget af Affald Danmark i Prognosemodellen fremskriver på ISAG-koderne, erhvervskilde og affaldstype. ADAM-data kan ifølge FRIDA-modellen 5 anvendes til at fremskrive affaldet på fraktionsniveau. For hver affaldstype er der således vist den fraktion, der vurderes bedst til at beskrive udviklingen for den pågældende affaldstype. Nedenfor er vist hvilke faktorer, der benyttes til fremskrivningen afhængig af erhvervskilde og affaldstype. Fremskrivningsparametre Erhvervskilde Affaldstype Fraktion Trend Befolkning Økonomi ADAM Husholdninger Dagrenovation Dagrenovation Dagrenovation Emballageaffald Papir Husholdningsaffald gnst VF+DK Ikke varige varer Farligt affald Farligt affald Husholdningsaffald gnst VF+DK Ikke varige varer Haveaffald Haveaffald gnst VF+DK Storskrald Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total gnst VF+DK Varige varer Diverse erhverv Behandlingsrest Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total Samlet produktion Emballageaffald Papir og pap Forbrændingsegnet total Samlet produktion Erhvervsaffald Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total Samlet produktion Farligt affald Farligt affald Forbrændingsegnet total Samlet produktion Haveaffald Haveaffald gnst VF+DK Spildevandsslam Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total Samlet produktion Byggeri og anlægsvirksomhed Emballageaffald Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Erhvervsaffald Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Farligt affald Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Haveaffald Haveaffald gnst VF+DK Spildevandsslam Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Rensningsanlæg Spildevandsslam Slam og ristestof Fremskrevet med 0% Tabel 2: Fremskrivninger på affaldstype og sammenhæng med fraktion. Til højre ses hvordan hver af fraktionerne fremskrives vha. de tre parametre: Trend, befolkning og økonomi. Ud fra Tabel 2 ses det eksempelvis, at emballageaffald fra husholdninger fremskrives efter papirfraktionen. Papirfraktionen fremskrives med befolkningstilvæksten, gennemsnittet af trend på de samlede husholdningsaffalds-mængder, og produktionen af ikke varige varer. Haveaffald fremskrives kun med en enkel parameter, befolkningstilvæksten. Nedenfor er vist den årlige fremskrivning i procent fra 2009 til I kolonnen for et givent år er angivet væksten i forhold til året før. I 2010 er således angivet, hvor meget affaldsmængden stiger fra 2009 til De trends, der benyttes til at beskrive affaldsdannelsen, er udvalgt i forbindelse med udarbejdelsen af Amagerforbrænding-Vestforbrænding fællesprognose for I den forbindelse blev der analyseret på hvilke trends, der havde det bedste datagrundlag, og havde færrest metodemæssige afvigelser. 4 Vurdering af mængden af forbrændingsegnet affald i Danmark, Rambøll for Affald Danmark, januar En model til Fremskrivning af Isag Data, Frits Møller Andersen og Helge V. Larsen Forskningscenter Risø, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 35, 2006.

8 Erhvervskilde Affaldstype Husholdninger Dagrenovation 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Husholdninger Emballageaffald -3,12 1,57 1,62 1,32 1,57 1,57 1,56 1,56 Husholdninger Farligt affald -3,12 1,57 1,62 1,32 1,57 1,57 1,56 1,56 Husholdninger Haveaffald 0,77 0,78 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 Husholdninger Storskrald -1,74 0,35 3,33 3,31 3,49 3,47 3,45 3,43 Diverse erhverv Behandlingsrest -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Emballageaffald -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Erhvervsaffald -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Farligt affald -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Haveaffald 0,77 0,78 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 Diverse erhverv Spildevandsslam -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Byggeri og anlæg Emballageaffald -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Byggeri og anlæg Erhvervsaffald -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Byggeri og anlæg Farligt affald -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Byggeri og anlæg Haveaffald 0,77 0,78 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 Byggeri og anlæg Spildevandsslam -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Renseanlæg mv. Spildevandsslam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabel 3: Fremskrivningsrater i procent. Raten beskriver, hvor meget affaldsmængden stiger fra et år til det næste. Af ovenstående ses eksempelvis, at dagrenovationsmængden ifølge beregningerne vil stige med 0,23 % pr. år frem til 2024, hvilket er beregnet ud fra den historiske tendens, jf. Tabel 2. Emballageaffald og farligt affald vil stige med 1,57 % om året fra 2012 og frem, beregnet ud fra en kombination af historisk trend, forventningen til forbrug af ikke varige varer og befolkningsudvikling. Der er anvendt de samme fremskrivningsrater for alle 18 Vestforbrændings kommuner. Til beregning af forbrændings- og deponeringskapacitet i kapitel og er brugt de samme fremskrivningsrater til den del af København, der indgår i Vestforbrændings opland. Sidstnævnte bruges kun til beregning af forbrændings- og deponeringskapacitet. 2.3 Usikkerheder Enhver prognose er behæftet med usikkerhed, og generelt øges usikkerheden, jo længere prognosen rækker frem i tiden. Som nævnt rækker fremskrivningen af de økonomiske nøgletal kun frem til 2015, og derfor er de økonomiske vækstparametre for uændrede i forhold til Der skal yderligere peges på følgende forhold: Fejl og mangler i materialet for basisåret 2009 Mulige fejl i kortlægningen af affaldsmængderne i 2009 vil direkte indvirke på prognosen. Der er foretaget enkelte tilretninger i kortlægningsdatabaserne siden afrapporteringen i 2010, dog er der ikke fortaget større korrektioner. De kortlagte mængder og prognoseudgangspunktet er således næsten ens. Fejl og mangler i tendensanalyserne Fejl i tendensanalyserne knytter sig især til mulige fejl og metodeændringer i kortlægningerne over den betragtede periode på 8 år ( ). Der er ligeledes knyttet usikkerhed til, hvorvidt den historiske trend afspejler, hvordan affaldshåndteringen og affaldssammensætningen vil være helt frem til 2024.

9 Økonomisk udvikling som forklaringsvariabel Det er forudsat, at den økonomiske udvikling i væsentlig grad påvirker affaldsdannelsen. Der er foretaget studier 6, 7, som viser, at netop de valgte fremskrivningsparametre kan beskrive udviklingen i affaldsmængderne. Usikkerhederne for prognosen knytter sig især til, at de valgte fremskrivningsparametre beskriver forventningerne til den økonomiske udvikling nationalt, hvor de samme forventninger i denne prognose er anvendt regionalt på Vestforbrændings opland. Der findes imidlertid ikke tilgængelige økonomiske prognoser på det regionale plan. Effekten af kommunale og statslige initiativer VF-Prognosen tager ikke hensyn til eventuelle nye statslige eller kommunale initiativer udover de allerede iværksatte. Det gælder f.eks. særligt målrettede initiativer for at øge genanvendelsen af det brændbare affald, eller en reduktion af mængderne til deponering. Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen har en meget begrænset indflydelse på den samlede affaldsmængde, da denne ligger på under 0,2 % stigning pr. år. Befolkningstilvæksten i Vestforbrændingkommunerne ligger på 0,09 % i 2016 og 0,19 % i 2024, hvor væksten for hele landet ligger på henholdsvis 0,18 % og 0,25 % 8. Disse små fremskrivningsrater betyder meget lidt i forhold til den økonomiske fremskrivning. Den afgørende faktor for mængden af husholdningsaffald er forventningerne til det private forbrug. 6 Andersen, F. m.fl. A Scenario Model for the Generation of Waste Risø National Laboratory En model til Fremskrivning af Isag Data, Frits Møller Andersen og Helge V. Larsen Forskningscenter Risø, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr Statistikbanken.dk tabel FOLK1 og FRKM110, befolkning i VF-kommuner bortset fra København.

10 3 Affaldsmængder frem til Forbrænding og deponeringskapacitet Forbrændingsegnet affald Nedenfor er vist mængder af affald til forbrænding i perioden 2006 til 2024, samt den forbrændingskapacitet Vestforbrænding har til rådighed Udvikling i mængder af forbrændingsegnet affald Antal ton Husholdninger heraf Dagren. Diverse erhverv Byggeri og anlæg Forbrændingsegnet Total Kapacitet Total År Figur 2: Mængden af forbrændingsegnet affald inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland. Lilla: Den samlede tilførte mængde fra alle kilder Blå: Samlet mængde fra husholdninger Rød: Den del af det forbrændingsegnede, der indberettes som dagrenovation 9 Orange: Samlet mængde fra diverse erhverv Grøn: Samlet mængde fra byggeri og anlægsvirksomhed Mængderne af forbrændingsegnet affald er inkl. den del, der stammer fra Københavns Kommune, der ligger i Vestforbrændings opland. Disse mængder er beregnet som 33 % af det brændbare husholdningsaffald og 20 % af det brændbare erhvervsaffald, bortset fra affald fra renseanlæg 10. Mængderne i Københavns Kommune er fremskrevet med de samme rater, som er anvendt for de øvrige Vestforbrændings kommuner. 9 Bemærk at flere kommuner indsamler dagrenovation i rute, hvor der også hentes i institutioner og erhverv, men hvor det ikke er muligt at adskille, hvor store mængder der er erhvervsaffald. 10 Tilbagemelding fra Mogens Rasmussen, Vestforbrænding

11 Det ses, at forbrændingskapaciteten på ton pr. år 11 er højere end den tilførte mængde af forbrændingsegnet affald fra husholdninger ( ton i 2009 og ton i 2024). Dermed er der kapacitet nok til at behandle alt forbrændingsegnet husholdningsaffald frem til Den samlede mængde forbrændingsegnet affald er i 2009 på ca ton, og forventes at stige til ca ton i Nedenfor er vist udviklingen i det forbrændingsegnede affald fordelt på erhvervskilder i hele planlægningsperioden Erhvervskilde Husholdninger heraf Dagren Diverse erhverv Byggeri og anlæg Forbrændingsegnet Total Kapacitet Total Tabel 4: Mængder af forbrændingsegnet affald fordelt på erhvervskilder, inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland, samt forbrændingskapacitet for Vestforbrænding i perioden De affaldsmængder, der er opgjort i Tabel 4, er kun den løbende produktion, dvs. affald fra primærproducenter, der går direkte eller via omlastning til forbrændingsanlægget. Der er i beregningerne ikke medtaget forbrændingsegnet affald fra private sorteringsanlæg (sekundært affald). 11 Vestforbrænding har en forbrændingskapacitet på ton pr år frem til 2020, og det forventes, at denne som minimum er den samme i

12 3.1.2 Deponeringsegnet affald Nedenfor er vist mængder af affald til deponering i perioden 2006 til Udvikling i mængder af deponeringsegnet affald Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlæg Deponeringsegnet Total Antal ton År Figur 3: Mængden af deponeringsegnet affald inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland. Lilla: Den samlede tilførte mængde fra alle kilder Blå: Samlet mængde fra husholdninger Orange: Samlet mængde fra diverse erhverv Grøn: Samlet mængde fra byggeri og anlægsvirksomhed Mængderne af deponeringssegnet affald er inkl. den del, der stammer fra Københavns Kommune, der ligger i Vestforbrændings opland 12. Deponeringskapaciteten på AV Miljø frem til lukningen i 2016 er ca ton, og anlægget forventer at kunne modtage alt det deponeringsegnede affald fra området i perioden 13. I forbindelse med lukningen af AV Miljø åbnes der for deponi på Kalvebod Miljøcenter. Her vil kapaciteten være ca. 1,3 mio ton for Vestforbrændings kommuner. Behovet for kapacitet ses nedenfor opgjort til ton i 2009 og ton i 2024 af deponeringsegnet affald fra husholdninger. Dermed er der kapacitet nok frem til 2024 til at behandle alt deponeringsegnet husholdningsaffald. 12 Denne delmængde fra Københavns Kommune er beregnet som 33 % af det deponeringsegnede husholdningsaffald og 20 % af det deponeringsegnede erhvervsaffald bortset fra affald fra renseanlæg. Mængderne i Københavns Kommune er fremskrevet med de samme rater, som er anvendt for de øvrige Vestforbrændings kommuner. 13 Beregnet ved at restvolumen på AV Miljø er m 3 og af disse er ca. 67 % tildelt Vestforbrænding. Der kan deponeres 1,5 ton pr m 3. Kilde: Per Wellendorf AV Miljø.

13 Erhvervskilde Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlæg Deponeringsegnet Total Kapacitet Total Tabel 5: Mængder af deponeringssegnet affald fordelt på erhvervskilder inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland i perioden De deponeringsegnede mængder, der er opgjort i Tabel 5, er kun den løbende produktion, dvs. affald fra primærproducenter, der går direkte eller via omlastning til deponiet. Der er i beregningerne ikke medtaget deponeringsegnet affald fra private sorteringsanlæg eller sekundært affald. 14 Kapaciteten er ikke beregnet pr. år, da det kun har været muligt at få oplyst den samlede kapacitet på de to anlæg uden en nøjagtig tidshorisont.

14 4 Kommunale affaldsmængder 4.1 Emballageaffald Emballageaffald (ton) K2009 Forventede værdier Kilde Beskrivelse Husholdninger Papir Pap Glas Plast Jern og metal I alt Diverse erhverv Papir Pap Glas Plast Jern og metal I alt Bygge og anlæg Papir Pap Glas Plast Jern og metal I alt Total Tabel 6: Mængden af emballageaffald i Høje-Taastrup Kommune fra skønnet ud fra fraktionskoder. Tabel 6 viser mængden af emballageaffald i prognoseperioden fordelt på erhvervskilde og fraktion. Det er en stor usikkerhed behæftet med affaldstypen emballageaffald, da den sjældent benyttes korrekt i affaldsindberetningerne. Tabellen er derfor opgjort på de fraktioner, der er vurderet at være emballage, samt oplysninger fra Vestforbrændings VAKSsystem 15. Derfor er affaldsmængderne for emballageaffald formentlig undervurderet, specielt på erhvervssiden, da det sjældent oplyses, at der er tale om emballageaffald, når der indberettes jern og metal eller plast. Fremover vil det være vigtigt for kommunerne at få affaldsindsamlere og modtageanlæg til at indberette emballageaffald bedre. Eventuelle initiativer for indsamling af emballageaffald er i høj grad afhængig af, at det registreres korrekt, når det indsamles. I det nye Affaldsdatasystem er alt papir, pap, metal og plast kodemæssigt delt op i emballage og ikkeemballage. Dermed er der mulighed for en bedre registrering. 4.2 Affaldsfraktion Tabel 7 til Tabel 9 viser affaldsmængderne fordelt på erhvervskilde og fraktioner. Der er vist de samlede affaldsmængder i kommunen, samt en tabel for hver af de 3 erhvervskilder: Husholdninger, diverse erhverv inkl. renseanlæg, samt byggeri og anlægsvirksomhed. 15 VAKS står for - Vestforbrændings Affalds- og Kundeservice System.

15 Totale affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 7: Samlede affaldsmængder i Høje-Taastrup Kommune fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle værdier.

16 Husholdningernes affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 8: Affaldsmængder fra husholdninger i Høje-Taastrup Kommune fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

17 Erhvervs affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 9: Affaldsmængder i Høje-Taastrup Kommune fra diverse erhverv inkl. renseanlæg fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

18 Bygge & anlægsaffaldsmængde (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 10: Affaldsmængder i Høje-Taastrup Kommune fra byggeri og anlægsvirksomhed fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

19 4.3 Affaldsordninger Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Ordning Husholdninger Dagrenovationsordning Madaffaldsordning Haveaffaldsordning Aviser og ugeblade Flasker og glas Storskraldsordning Genbrugsstation Elektronikaffaldsordning Farligt affald - komm. Inds Papir - boligselsskaber mv Storskrald fra boligselsk Brændbart storskrald til VF Papir Pap Flasker og glas Miljøskabe, samlede bebyg I alt Diverse erhverv Haveaffaldsordning Genbrugsstation Have- og parkaffald Farligt affald Klinisk risikoaffald Anvisningsordning Farligt affald - anvist Batterier Fotokemikalieordning Olie og benzinudskillere Slamsugerordning I alt Bygge og anlæg Genbrugsstation Have- og parkaffald Anvisningsordning Farligt affald - anvist Renseanlæg Slam mv Anvisningsordning Farligt affald - anvist I alt Total Tabel 11: Samlede affaldsmængder i Høje-Taastrup Kommune fordelt på erhvervskilde, ordning og behandlingsform i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

20 5 Bemærkninger til tabeller 5.1 Affald fordelt på fraktioner I tabel 7 ses en oversigt over de samlede mængder affald fordelt på fraktion. Fraktionerne er vist i de samme samlegrupper, som benyttes i kortlægningerne. Den eneste undtagelse er, at der i prognosen er medtaget fraktion slagge og slamaske. I kortlægningerne indgår disse to fraktioner i deponeringsegnet affald, 23.00, da mængderne er ubetydelige. Affaldsmængden for alle fraktionerne fremgår af Tabel 7. Eksempelvis vil mængden af bølgepap samlet set stige fra ton i 2012 til ton i er sidste år i den 6- årige del af planperioden, hvor der skal være detaljerede fremskrivninger. Tabel 8 til Tabel 10 er opbygget på samme måde som Tabel 7. Tabellerne viser mængderne for hver fraktion for hver af de 3 erhvervskilder, husholdninger, diverse erhverv samt byggeri og anlægsvirksomhed. Mængder fra renseanlæg indgår i Tabel 8 erhvervskilden diverse erhverv. 5.2 Ordninger I Tabel 11 ses affaldsmængderne fordelt på ordninger. Der er vist de ordninger, der var indberettet for i Det skal bemærkes, at ordninger, hvor affaldet indsamles og omlastes på genbrugsstationen, ikke fremgår. Ordningerne er delt op i ordninger for husholdninger, diverse erhverv, byggeri og anlægsvirksomhed samt renseanlæg. Størstedelen af erhvervsaffaldet vil indgå i ordningen Anvist erhvervsaffald uanset behandlingsform og fraktion. For hver ordning er der vist mængden i 2009 som historisk mængde, og så den fremskrevne mængde for 2018 og For hvert af årene er der vandret vist, hvor stor en del der går til genanvendelse, forbrænding, deponering og særlig behandling. Eksempelvis er der i 2009 indsamlet ton fra husholdninger på genbrugsstationen til genanvendelse. I 2018 forventes denne mængde at stige til ton. På samme måde er udviklingen i mængder til anden behandling vist i kolonnerne til højre. Bemærk at der ikke er taget højde for ændringer i fordelingsnøgler på genbrugsstationerne og ændringer i erhvervs adgang til stationerne. Dette kan påvirke de indsamlede mængder betydeligt.

21 6 Bilag 1 Opsætning af prognosetabeller på ADS-koder Baggrund Dette notat beskriver i kort form, hvordan udvalgte resultattabeller som tidligere er afrapporteret med den seneste prognose for udviklingen af affaldsmængderne i kommunen, til brug for affaldsplanerne , kan opsættes på nye ADS-koder. ADS-koder er de koder, som Miljøstyrelsens Affalds Data System foreskriver. Da kommunerne fremadrettet skal benytte ADS-data til, at følge udviklingen i affaldsmængderne, er det vurderet hensigtsmæssigt, at udvalgte resultattabeller fra prognosen er konverteret til disse nye ADS-koder. Dette giver kommunerne bedre mulighed for, at sammenligne data fremover. Notatet bør læses i sammenhæng med vedhæftede bilag som indeholder 3 tabeloversigter for affaldsmængderne fra husholdningerne, erhverv (herunder bygge og anlæg) og en oversigt over de totale mængder. Disse tre tabeller kan sammenlignes med tabel 7-10 i de kommunespecifikke prognoserapporter. Opsætningen på ADS-koderne er sket ud fra de tabeloversigter der er afrapporteret i prognoserapporterne. Metode I arbejdet er benyttet den samme metode som er anvendt ifbm omkodningen af de historiske kortlægningsdata og afrapporteret i Affald fra husholdninger se Tabel 13: Konverteringsoversigt.. Nedenfor fremhæves nogle forhold, som også er nævnt i Affald fra husholdninger I kodesættet til ADS angives der en indberetningstype med et bogstav foran det tocifrede fraktionsnummer, enten et H for husholdning eller et E for erhverv se Tabel 12: Værdikodeliste [fra Miljøstyrelsens værdikodeliste oktober 2011].. Disse kan sammenlignes med erhvervskilden i ISAG-systemet, som indeholdt en række branchespecifikke erhvervsgrupperinger. Blandt andet Bygge- og anlægsbranchen, som netop i prognosen er opgjort separat ved siden af Øvrige erhverv der fungerer som samlegruppe for alle andre erhverv. I forbindelse med opsætningen på ADS-koderne er mængderne fra Erhverv og Bygge og anlæg samlet under Erhverv..

22 Indberetningstyper og ADS fraktioner Kode Beskrivelse Kode Beskrivelse H01 Dagrenovation E01 Dagrenovationslignende affald H02 Organisk affald E02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet E03 Forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet E04 Deponeringsegnet H05 Papir inkl. aviser E05 Papir inkl. aviser H06 Pap E06 Pap H07 Glas E07 Glas H08 Plast E08 Plast H09 Emballage papir E09 Emballage papir H10 Emballage pap E10 Emballage pap H11 Emballage glas E11 Emballage glas H12 Emballage metal E12 Emballage metal H13 Emballage plast E13 Emballage plast H14 PVC E14 PVC H15 Træ E15 Træ H16 Imprægneret træ E16 Imprægneret træ H17 Haveaffald E17 Haveaffald H18 Køleskabe med freon E18 Køleskabe med freon H19 Jern og metal E19 Jern og metal H20 Uforurenet jord E20 Uforurenet jord H21 Forurenet jord E21 Forurenet jord H22 Batterier E22 Batterier H23 Elektronik E23 Elektronik H24 Bygge- og anlægsaffald E24 Bygge- og anlægsaffald H25 Sten E25 Sten H26 Farligt affald E26 Slam < 10% TS (flydende) H27 Storskrald E27 Slam 10-30% TS (blødt) H28 Gips E28 Slam >30% TS (fast) H29 Øvrigt affald E29 Farligt affald H30 Emballage træ E30 Gips E31 Øvrigt E32 Emballage træ Tabel 12: Værdikodeliste [fra Miljøstyrelsens værdikodeliste oktober 2011]. Ovenfor er værdikodelisten fra Miljøstyrelsen gengivet. Listen viser hvilke koder som ADS giver mulighed for at benytte i feltet indberetningstype. Bemærk at HXX koder er husholdningskoder, EXX er Erhvervskoder.

23 Konverteringsoversigt ISAG kode ISAG fraktion ADS kode ADS fraktion Dagrenovation H01 - E01 Dagrenovation Madspild/andet organisk H02 - E02 Organisk affald Forbrændingsegnet H03 - E03 Forbrændingsegnet Ikke brændbart affald H04 - E04 Deponeringsegnet Papir og pap H05 - E05 Papir inkl. aviser - - H06 - E06 Pap Planglas/autoruder H07 - E07 Glas Plast H08 - E08 Plast - - H09 - E09 Emballage papir Bølgepap H10 - E10 Emballage pap Glas/Flasker H11 - E11 Emballage glas - - H12 - E12 Emballage metal - - H13 - E13 Emballage plast PVC H14 - E14 PVC Træ H15 - E15 Træ Trykimprægneret træ H16 - E16 Imprægneret træ Haveaffald H17 - E17 Haveaffald CFC-holdige kølesk. og frysere H18 - E18 Køleskabe med freon Jern og metal H19 - E19 Jern og metal Jord og sten H20 - E20 Uforurenet jord - - H21 - E21 Forurenet jord Batterier H22 - E22 Batterier Blyakkumulatorer H22 - E23 Batterier Elektriske og elektroniske prod. H23 - E23 Elektronik Beton H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald Tegl H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald Andet bygge/anlægsaffald H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald Asfalt H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald - - H25 - E25 Sten Ani. og veg. fedtstoffer H26 - E29 Farligt affald Org. halogenholdige forb. H26 - E29 Farligt affald Org., halogenfri forb. H26 - E29 Farligt affald Uorganiske forbindelser H26 - E29 Farligt affald Andet farligt affald H26 - E29 Farligt affald Olieaffald H26 - E29 Farligt affald Klinisk risikoaffald H26 - E29 Farligt affald Asbest H26 - E29 Farligt affald - - H27 Storskrald Gips H28 - E27 Gips Elkabler H29 - E28 Øvrigt affald Dæk H29 - E28 Øvrigt affald Andet genanvendeligt H29 - E28 Øvrigt affald Sand og ristestof H29 - E28 Øvrigt affald Slagge H29 - E28 Øvrigt affald Slamaske H29 - E28 Øvrigt affald Slam H29 Øvrigt affald - - E26 Slam < 10% TS (flydende) Slam E27 Slam 10-30% TS (blødt) - - E28 Slam >30% TS (fast) - - H30 - E32 Emballage træ Tabel 13: Konverteringsoversigt. I tabellen ovenfor ses hvordan ISAG-fraktionskoderne, under hensyn til den erhvervsmæssige kilde, er blevet sat op på ADS-koderne for indberetningstypen/fraktionen. Eksempelvis er opgørelsen af fraktion (dagrenovation) blevet til enten H01 eller E01 (dagrenovation) afhængig af erhvervskilden hhv. husholdning eller erhverv. Endvidere ses det i tabellen hvilke fraktioner der er at finde i samlebetegnelserne som for eksempel Bygge- og anlægsaffald, Farligt affald og Øvrigt affald.

24 Høje-Taastrup Husholdningernes affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier ADS kode ADS fraktion H01 Dagrenovation H02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet H05 Papir inkl. aviser H06 Pap H07 Glas H08 Plast H09 Emballage papir H10 Emballage pap H11 Emballage glas H12 Emballage metal H13 Emballage plast H14 PVC H15 Træ H16 Imprægneret træ H17 Haveaffald H18 Køleskabe med freon H19 Jern og metal H20 Uforurenet jord H21 Forurenet jord H22 Batterier H23 Elektronik H24 Bygge- og anlægsaffald H25 Sten H26 Farligt affald H27 Storskrald H28 Gips H29 Øvrigt affald H30 Emballage træ I alt Tabel 1: Affaldsmængder fra husholdninger fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

25 Høje-Taastrup Erhvervs affaldsmængder* (ton) K2009 Forventede værdier ADS kode ADS fraktion E01 Dagrenovationslign. affald E02 Organisk affald E03 Forbrændingsegnet E04 Deponeringsegnet E05 Papir inkl. aviser E06 Pap E07 Glas E08 Plast E09 Emballage papir E10 Emballage pap E11 Emballage glas E12 Emballage metal E13 Emballage plast E14 PVC E15 Træ E16 Imprægneret træ E17 Haveaffald E18 Køleskabe med freon E19 Jern og metal E20 Uforurenet jord E21 Forurenet jord E22 Batterier E23 Elektronik E24 Bygge- og anlægsaffald E25 Sten E26 Slam < 10% TS (flydende) E27 Slam 10-30% TS (blødt) E28 Slam >30% TS (fast) E29 Farligt affald E30 Gips E31 Øvrigt E32 Emballage træ I alt Tabel 2: Affaldsmængder fra diverse erhverv inkl. bygge & anlæg samt renseanlæg fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

26 Høje-Taastrup Totale affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier ADS kode ADS fraktion H01 - E01 Dagrenovationslign. affald H02 - E02 Organisk affald H03 - E03 Forbrændingsegnet H04 - E04 Deponeringsegnet H05 - E05 Papir inkl. aviser H06 - E06 Pap H07 - E07 Glas H08 - E08 Plast H09 - E09 Emballage papir H10 - E10 Emballage pap H11 - E11 Emballage glas H12 - E12 Emballage metal H13 - E13 Emballage plast H14 - E14 PVC H15 - E15 Træ H16 - E16 Imprægneret træ H17 - E17 Haveaffald H18 - E18 Køleskabe med freon H19 - E19 Jern og metal H20 - E20 Uforurenet jord H21 - E21 Forurenet jord H22 - E22 Batterier H23 - E23 Elektronik H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald H25 - E25 Sten H26 - E29 Farligt affald E26 Slam < 10% TS (flydende) E27 Slam 10-30% TS (blødt) E28 Slam >30% TS (fast) H27 Storskrald H28 - E30 Gips H29 - E31 Øvrigt H30 - E32 Emballage træ I alt Tabel 3: Samlede affaldsmængder fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle værdier.

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE FURESØ KOMMUNE / AFFALDS PLAN 2013-2024 / KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings-

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

Læs mere

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet...

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 3.1 Ændringer i forhold til udkastet...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2009 for Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

En model til fremskrivning af ISAG-data

En model til fremskrivning af ISAG-data En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2016... 4 2.1 Mål 2005-2016... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data

FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 29 En model til fremskrivning af ISAG-data Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen Maj 21 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de forudsætninger der ligger bag fremskrivningen

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Affaldsstatistik 2012

Affaldsstatistik 2012 NOTAT Jord & Affald J.nr.: MST-7761-00562 Ref.: jogha/ratof Den 24. oktober 2014 Affaldsstatistik 2012 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Affaldsproduktion... 3 3. Affaldskilder... 5 4. Farligt affald...

Læs mere

Affaldsstatistik 2006

Affaldsstatistik 2006 Affaldsstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SAMMENFATNING 9 KONKLUSION 9 1 AFFALDSPRODUKTION 13 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTIONEN

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

1 Indledning Læsevejledning 4. 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne Regulativer for affald 5. 2.

1 Indledning Læsevejledning 4. 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne Regulativer for affald 5. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Læsevejledning 4 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne 5 2.1 Regulativer for affald 5 2.2 Datagrundlag 6 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger for husholdninger

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Affaldsplan Kortlægning og Prognoser. September Natur og Udvikling

Affaldsplan Kortlægning og Prognoser. September Natur og Udvikling Affaldsplan 2013 2024 Kortlægning og Prognoser September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Affaldshåndtering i Halsnæs Kommune... 7 2.1 Beskrivelse af affaldssystemet

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Affaldsstatistik 2011

Affaldsstatistik 2011 Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 342 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7761-00516 Ref. RH Den 11. juni 2013 Affaldsstatistik 2011 Forord Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet

Læs mere