Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag."

Transkript

1 Skatteudvalget L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.) Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Troels Lund Poulsen /Lise Bo Nielsen

2 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.) Til 1 1) Før nr. 1 indsættes som nye numre: 01. I 2, stk. 3, nr. 6, ændres aktierne til: aktier omfattet af 17. [Manglende konsekvensændring som følge af harmoniseringen af selskabers aktieafkast] 02. Efter 2 indsættes: Definition af omsættelige investeringsforeningsbeviser 3. Omsættelige investeringsforeningsbeviser anses altid for investeringsforeningsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked. [Omsættelige investeringsforeningsbeviser omfattes i enhver henseende af reglerne for værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked] 03. I 4 A, stk. 1, ændres jf. dog stk. 2-4 til: jf. dog stk. 2, 3 og 7. [Manglende konsekvensændring som følge af indsættelse af nye stk. 4-6 i aktieavancebeskatningslovens 4 A] 2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer: , stk. 3, ophæves. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1 definition af omsættelige investeringsforeningsbeviser] 3) Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer: 05. I 28, stk. 2, indsættes som 3. pkt.: Side 2

3 Uanset 1. og 2. pkt. finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis de aktier, der er erhvervet i forbindelse med kapitalindskuddet, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. 8. [Justering af aktieavancebeskatningslovens 28 - nedsættelse af anskaffelsessummen ved indfrielse af gæld] 4) Nr. 8 affattes således: 8. Efter 28 indsættes: 28 A. Nedskrives en fordring på en kapitalejer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, jf. selskabslovens 33, nedsættes anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet i forbindelse med stiftelsen af fordringen, med et beløb svarende til det, fordringen er nedskrevet med. Stk. 2. Anvendes lagerprincippet på de aktier, hvor anskaffelsessummen skal nedsættes efter stk. 1, nedskrives aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse i det år, hvor fordringen nedskrives. For aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes anskaffelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 3] Til 4 5) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer: 01. I 8, stk. 4, ændres 17, stk. 2 til: 5 A. [Manglende konsekvensændring som følge af ændring af aktieavancebeskatningslovens 17, stk. 2] 6) Nr. 5 affattes således: 5. I 15, stk. 4, indsættes som pkt.: Uanset 1. pkt. beskattes udlodningen ved annulleringen af aktier i det indskydende selskab, der annulleres af et modtagende selskab ved fusionen, som udbytte, når det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det indskydende selskab og når udbyttebeskatningen ikke skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Tilsvarende beskattes udlodningen ved annulleringen af aktier i det indskydende selskab, der annulleres af et modtagende selskab ved fusionen, som udbytte i det tilfælde, som er nævnt i ligningslovens 16 A, stk. 3, Side 3

4 nr. 1, litra b. Det er uanset pkt. en betingelse for anvendelsen af reglerne i kapitel 1, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen, hvis en person eller et selskab, som har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. ligningslovens 2, og som ikke omfattes af 4. eller 5. pkt., hverken er hjemmehørende i EU eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen. [ Den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15, stk. 4, begrænses til selskaber og personer uden for EU og EØS] 7) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer: 02. I 15c, stk. 1, 4. pkt., ændres pkt. til: pkt.. [Manglende konsekvensændring som følge af ophævelse af fusionsskattelovens 15c, stk. 1, 8. pkt.] Til 5 8) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer: 01. I 2, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., ændres ligningslovens 16 B til: ligningslovens 16 B, stk. 1. [Henvisning til ligningslovens 16 B ændres til en henvisning til ligningslovens 16 B, stk. 1] Til 6 9) Efter nr. 9 indsættes som nyt nummer: 01. Efter 25 indsættes: 25 A. Ved opgørelse af gevinst og tab på koncerninterne fordringer omfattet af 4, stk. 1, anvendes lagerprincippet på den enkelte fordring. Værdien ved indkomstårets udløb og afståelsessummen kan ikke være mindre end den skattemæssige anskaffelsessum. [Regulering af lagerprincippet på fordringer, hvor der ikke er fradrag for tab] 10) I det under nr. 23 foreslåede 43, stk. 6, ændres 1002 af 26. oktober 2009 til: 140 af 5. februar [Rettelse af forkert henvisning] Side 4

5 Til 7 11) Nr. 3 og 6 udgår. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 12 og 13] 12) Nr. 4 affattes således: A, stk. 3, nr. 1, litra a og b, ophæves, og i stedet indsættes: a) Det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c. b) Det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. c) Den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. 2. [Anvendelsesområdet for de foreslåede bestemmelser begrænses til selskaber og personer uden for EU og EØS] 13) Nr. 7 affattes således: B, stk. 2, nr. 2, litra a og b, ophæves, og i stedet indsættes: a) Det afstående selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c. b) Det afstående selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. c) Den afstående fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. 2. [Anvendelsesområdet for de foreslåede bestemmelser begrænses til selskaber og personer uden for EU og EØS] Side 5

6 14) Efter nr. 9 indsættes som nye numre: 01. I 16 C, stk. 5, nr. 1, ændres 1. og 2. pkt. til: pkt. 02. I 16 C, stk. 5, nr. 2, ændres stk. 4, 3. pkt. til: stk. 4, 4. pkt. 03. I 16 C, stk. 5, nr. 3, ændres stk. 4, 4. pkt. til: stk. 4, 5. pkt. 04. I 16 C, stk. 5, nr. 4, ændres stk. 4, 5. pkt. til: stk. 4, 6. pkt. [Manglende konsekvensændringer som følge af indsættelse af nyt 2. pkt. i ligningslovens 16 C, stk. 4] Til 8 15) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: 01. I 2, stk. 1, litra c, 1. pkt., ændres ligningslovens 16 B til: ligningslovens 16 B, stk. 1. [Henvisning til ligningslovens 16 B ændres til en henvisning til ligningslovens 16 B, stk. 1] 16) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer: 02. I 2 C, stk. 4, 10. pkt., ændres 17, stk. 2 til: 5 A. [Manglende konsekvensændring som følge af ændring af aktieavancebeskatningslovens 17, stk. 2] 17) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer: 03. I 11 B, stk. 4, nr. 3, indsættes efter 4. pkt., der bliver 5. pkt.: Urealiserede kursgevinster på en renteswap vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom medregnes ikke, men kan fremføres ved efterfølgende indkomstårs opgørelse af nettofinansieringsudgifter til modregning i urealiserede kurstab på samme kontrakt og i realiserede kurstab på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor kontrakten ophører. [Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne i forhold til visse renteswaps] 18) Efter nr. 13 indsættes som nye numre: 04. I 11 B, stk. 5, 8. pkt., ændres stk. 4, nr. 3, pkt. til: stk. 4, nr. 3, 5. og 6. pkt. Side 6

7 [Manglende konsekvensændring som følge af ændring af selskabsskattelovens 11 B, stk. 4, nr. 3] 05. I 11 B, stk. 8, 3. pkt., ændres stk. 3, 4. pkt. til: stk. 3, 2. pkt.. [Manglende konsekvensændring som følge af ændring af selskabsskattelovens 11 B, stk. 3, ved lov nr. 525 af 12. juni 2009] 19) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer: 06. I 11 B, stk. 10, indsættes efter 1. pkt.: Uanset 1. pkt. kan beskårne urealiserede kurstab på en renteswap vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom fremføres i kontraktens løbetid til fradrag i urealiserede kursgevinster på samme kontrakt og i realiserede kursgevinster på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor kontrakten ophører. [Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne i forhold til visse renteswaps] 20) Nr. 15 affattes således: 15. I 13, stk. 1, nr. 2, indsættes efter 3. pkt.: Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter heller ikke udbytte, i det omfang et datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for udbytteudlodningen uden, at fradraget er modsvaret af beskatning af udbytteudlodningen til et mellemliggende niveau, og kildebeskatningen af udbytteudlodningerne i ingen af de mellemliggende niveauer har skullet frafaldes eller nedsættes efter direktiv 90/435/EØF. [Det sikres, at der er symmetri i beskatningen, når der i tilfælde af fradrag i udlandet for udbytteudlodninger sker beskatning af udlodningen til et mellemliggende selskab] 21) Efter nr. 15 indsættes som nyt nummer: 07. I 21, 3. pkt., ændres 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt. til: 13, stk. 1, nr. 2, 7. pkt.. [Manglende konsekvensændring som følge af ændring af selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2] 22) Efter nr. 16 indsættes som nyt nummer: , stk. 5, nr. 2, 4. pkt., ophæves. [Kursgevinster og -tab på finansielle valutaterminskontrakter, som tjener til sikring af driften, medregnes ikke i CFC-indkomsten] Side 7

8 Til 14 23) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Stk. 3. 1, nr. 02 og 04, har virkning fra og med den 1. januar Stk bliver herefter stk [Virkningstidspunkt for ændringen vedrørende definitionen af investeringsforeningsbeviser] 24) I stk. 3, der bliver stk. 4, ændres 1, nr. 1-3, og 8, nr. 7-8, 11, 14 og 16 til: 1, nr. 01, 03, 1-3, og 8, nr. 7-8, 11, 03, 14, 16 og 08. [Virkningstidspunkt for dele af ændringsforslag nr. 1 og ændringsforslagene nr. 17 og 22 foreslås at være indkomstår, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden] 25) Stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således: Stk. 5. 1, nr. 4, 5 og 7, 4, nr. 01, og 8, nr. 02, har virkning for afståelser, der finder sted den 24. november 2010 eller senere. [Konsekvensændring] 26) Stk. 6, der bliver stk. 7, affattes således: Stk. 7. 1, nr. 05, fondsbeskatningslovens 3, stk. 3, 10. pkt., som affattet ved denne lovs 3, nr. 1, og 6, nr. 01, og 23, har virkning fra og med indkomståret [Konsekvensændring] 27) Stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således: Stk. 8. 1, nr. 9, 4, nr. 1, 2, 5-8 og 02, og 7, nr. 4 og 7, har virkning for omstruktureringer og likvidationer, der vedtages den 24. november eller senere. [Konsekvensændring] 28) Stk. 13, der bliver stk. 14, affattes således: Stk , nr. 8, 9, 01, 02, 03 og 04, har virkning for udlodninger fra investeringsforeninger, der foretages i investeringsforeningens indkomstår 2011 og senere. [Konsekvensændring] Side 8

9 29) Efter stk. 15, der bliver stk. 16, indsættes som nyt stykke: Stk , nr. 06, har virkning for beskårne urealiserede nettokurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, der den 7. februar 2011 kan fradrages i kursgevinster i indeværende indkomstår, jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 10. Stk. 16 bliver herefter stk. 18. [Virkningstidspunkt for den foreslåede bestemmelse om fremførsel af beskårne urealiserede nettokurstab på renteswaps i rentefradragsbegrænsningsreglerne] Side 9

10 Bemærkninger Til nr. 1 Ad nr. 01 Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 blev ligningslovens 16 B ændret således, at den hidtidige omkvalificering af udbytteudlodninger til aktieavancebeskatning i den dagældende ligningslovs 16 B, stk. 3, 3. pkt., blev begrænset til tilfælde, hvor aktierne i det udbyttegivende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 17 (næringsbeskatning), jf. ligningslovens 16 B, stk. 2, nr. 3. Ændringen skyldes den generelle harmonisering af beskatningen af selskabers aktieafkast. Ved en fejl blev der ikke foretaget en konsekvensændring i aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 3, nr. 6. Denne konsekvensændring foreslås med dette ændringsforslag. Ad nr. 02 Det foreslås, at omsættelige investeringsforeningsbeviser defineres således, at de altid anses for investeringsforeningsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked. Forslaget indebærer, at omsættelige investeringsforeningsbeviser i forhold til beskatning m.v. altid omfattes af reglerne for værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, uanset om de reelt er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Forslaget har kun betydning for personer, der har omsættelige investeringsforeningsbeviser. For selskaber sondres der allerede efter gældende regler ikke mellem omsættelige beviser optaget til handel på et reguleret marked og beviser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked samme regler gælder for begge typer. Efter de gældende regler for personer afhænger den skattemæssige behandling af gevinst og tab på omsættelige beviser principielt af, om beviset er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Reelt har sondringen dog kun betydning i forhold til beviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger. For beviser i disse investeringsforeninger, der er optaget til handel på et reguleret marked, er gevinst skattepligtig (aktieindkomst), mens adgangen til fradrag for tab er kildeartsbegrænset. Dvs. at tab kan fradrages i gevinster og udbytter vedrørende beviser og andre værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. For beviser i disse investeringsforeninger, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, gælder ligeledes, at gevinst er skattepligtig (aktieindkomst) som gevinst på et værdipapir, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. I forhold til tab er det specifikt fastsat, at disse omfattes af reglerne for tab på værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Det vil sige, at fradrag for tab er kildeartsbegrænset, så tab kun kan fradrages i gevinster og udbytter vedrørende beviser og andre værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Side 10

11 Det betyder, at personer, der har omsættelige beviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, ikke kan modregne gevinst og tab på beviserne. Hvis en person i samme indkomstår udelukkende har solgt beviser i en sådan investeringsforening, hvor nogle er solgt med gevinst og nogle med tab, så beskattes vedkommende af hele gevinsten i salgsåret. Tabet kan ikke modregnes i gevinsten, men må fremføres til et senere indkomstår, og kan så fradrages, hvis personen får udbytter eller gevinster fra værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Den manglende modregningsadgang inden for samme bevistype er ikke hensigtsmæssig. Med forslaget indføres der en modregningsadgang, i og med at gevinsterne ændrer karakter fra en gevinst på et bevis, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, til en gevinst på et bevis, der er optaget til handel på et reguleret marked. Med forslaget genindføres det princip for definition af omsættelige investeringsforeningsbeviser, der var gældende indtil 1. januar Frem til dette tidspunkt omfattede definitionen af børsnoterede aktier m.v. omsættelige investeringsforeningsbeviser. Begrebet børsnoteret svarer i vidt omfang til det gældende begreb optaget til handel på et reguleret marked. Provenumæssigt indebærer forslaget, at der gives afkald på et utilsigtet merprovenu i form af en rentefordel. Ad nr. 03 I lovforslaget indsættes nye stk. 4-6 i aktieavancebeskatningslovens 4 A, hvorved det gældende stk. 4 bliver til stk. 7. Henvisningen i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 1, til stk. 2-4 skal derfor ændres til stk. 2, 3 og 7. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1 den ændring, hvor der indsættes en definition af omsættelige investeringsforeningsbeviser. Da omsættelige investeringsforeningsbeviser defineres som beviser, der er optaget til handel på et reguleret marked, er den gældende regel om, at tab på omsættelige beviser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, behandles efter reglerne for tab på værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, overflødig. Til nr. 3 I lovforslaget er det foreslået, at aktieavancebeskatningslovens 28 tilpasses i forhold til de betydelige ændringer, der er gennemført vedrørende personers adgang til fradrag for tab på fordringer, jf. lov nr. 724 af 25. juni 2010, og selskabers adgang til fradrag for tab på aktier, jf. lov nr. 525 af 12. juni Side 11

12 Forslaget indebærer, at anskaffelsessummen ikke skal nedsættes i tilfælde, hvor kreditor er en person, der ikke er hovedaktionær i debitorselskabet. Derimod er tilfælde, hvor tab på fordringen ikke er fradragsberettiget, jf. kursgevinstlovens 14, stk. 2, vedrørende hovedaktionærer fortsat ifølge forslaget omfattet af aktieavancebeskatningslovens 28. For så vidt angår tilfælde, hvor kreditor er et selskab, er der heller ikke længere behov for, at aktieavancebeskatningslovens 28 skal omfatte tilfælde, hvor kreditors aktier i debitorselskabet er datter- eller koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4 A og 4 B, da tab på aktierne i disse tilfælde ikke kan fradrages, jf. aktieavancebeskatningslovens 8. Der er imidlertid fortsat behov for at sikre, at personer ikke kan konvertere et tab, der ikke er fradragsberettiget efter udenlandske regler, til et fradragsberettiget tab på aktier. Endvidere er der behov for at sikre, at et selskabs tab på en koncernintern fordring, der efter kursgevinstlovens 4, stk. 2, ikke er fradragsberettiget, ikke kan konverteres til et fradragsberettiget tab på aktier i tilfælde, hvor aktierne falder udenfor aktieavancebeskatningslovens 4 A og 4 B. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor mellemholdingreglen medfører, at datterselskabsaktierne anses for direkte ejet af moderselskabets aktionærer, hvorefter tab på aktierne vil være fradragsberettiget efter reglerne for porteføljeaktier. Det foreslås på denne baggrund, at aktieavancebeskatningslovens 28 alene justeres således, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvis de aktier, der er erhvervet i forbindelse med kapitalindskuddet, ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 8, hvorefter tab ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 3. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 4, hvorefter reglerne i den gældende 17, stk. 2, flyttes til aktieavancebeskatningslovens 5 A. Fusionsskattelovens 8, stk. 4, henviser til aktieavancebeskatningslovens 17, stk. 2. Henvisningen skal derfor ændres til aktieavancebeskatningslovens 5 A. Til nr. 6 Det følger af fusionsskattelovens 15, stk. 4, at hvis et dansk hjemmehørende selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab, og såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i fusionsskattedirektivet og ikke ved beskatningen her i landet anses for at være transparente enheder, finder reglerne i fusionsskattelovens kapital 1 tilsvarende anvendelse. Side 12

13 Af fusionsskattelovens 10 fremgår det, at fortjeneste eller tab på aktier, der annulleres af et modtagende selskab ved fusionen, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis det modtagende selskab ejer 10 pct. eller mere af kapitalen i det indskydende selskab. Hvis det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af kapitalen i det indskydende selskab (porteføljeaktier), vil gevinst og tab skulle medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis det modtagende selskab er et udenlandsk selskab, vil der imidlertid ikke være begrænset skattepligt ved afståelse af aktier. I lovforslaget er det derfor foreslået, at udlodningen ved annullering af aktier i det indskydende selskab, der annulleres af et modtagende selskab ved fusion, beskattes som udbytte, når det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det indskydende selskab, men har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2. Dette svarer til de tilfælde, der er nævnt i ligningslovens 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b. Det foreslås, at dette ikke skal gælde i de tilfælde, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Til nr. 7 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 4, nr. 9, hvor fusionsskattelovens 15c, stk. 1, 8. pkt., ophæves. Til nr. 8 Efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 6, er personer hjemmehørende i udlandet begrænset skattepligtige af udbytter omfattet af ligningslovens 16 A, stk. 1 og 2, og afståelsessummer omfattet af ligningslovens 16 B. Henvisningen til ligningslovens 16 B bør imidlertid være til ligningslovens 16 B, stk. 1, idet den begrænsede skattepligt alene omfatter de afståelsessummer, der beskattes som udbytteudlodninger og ikke de afståelsessummer, der beskattes efter aktieavancebeskatningsreglerne. Til nr. 9 Det foreslås at indsætte en bestemmelse for opgørelse af gevinst og tab på koncerninterne fordringer under lagerprincippet. Der er behov for en særlig regulering, da der ikke er fradrag for tab på koncerninterne fordringer. Det foreslås samtidig præciseret, at den skattepligtige ved opgørelsen af gevinst og tab efter lagerprincippet på koncerninterne fordringer omfattet af kursgevinstlovens 4, stk. 1, skal anvende lagerprincippet på den enkelte fordring. Side 13

14 For at sikre, at tab på en sådan fordring kan fradrages og kun kan fradrages, i det omfang, der sker beskatning af gevinst på fordringen, foreslås det, at værdien ved indkomstårets udløb henholdsvis afståelsessummen ikke kan være mindre end den skattemæssige anskaffelsessum for den koncerninterne fordring. Det er således muligt under lagerbeskatningen at opnå fradrag for tab på en koncernintern fordring, i det omfang der tidligere har været en skattepligtig gevinst på fordringen. Der kan blot ikke opnås fradrag for et samlet tab over hele ejertiden. Reglen om, at værdien ved indkomstårets udløb henholdsvis afståelsessummen ikke kan være mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, betyder endvidere, at der tages højde for den situation, hvor der er tale om en efterfølgende gevinst, der modsvarer et tidligere ikke fradragsberettiget tab på fordringen. Bestemmelsen svarer i princippet til bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens 23 A. Til nr. 10 Der foreslås en rettelse af henvisningen til den lovbekendtgørelse til kursgevinstloven, der henvises til. Den udgave af kursgevinstlovens 31, der skal henvises til, er kursgevinstlovens 31, før den ændring af bestemmelsen, der blev gennemført ved lov nr. 525 af 12. juni Den relevante udgave af kursgevinstlovens 31 er indeholdt i lovbekendtgørelse nr. 140 af 5. februar Til nr. 11 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at ligningslovens 16 A, stk. 3, nr. 1, litra, a, og 16 B, stk. 2, nr. 2, litra a, nyaffattes med henholdsvis ændringsforslag nr. 11 og 12. Til nr. 12 og 13 Det fremgår af ligningslovens 16 A, at udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses, skal behandles som udbytte, når: a) Det modtagende moderselskab er skattepligtigt af udbytteudlodninger, selvom det ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen som følge af, at udbyttebeskatningen ikke skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. b) Det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, men er koncernforbundet efter ligningslovens 2 med det selskab, der opløses. Tilsvarende regler findes i ligningslovens 16 B, når aktier sælges til det udstedende selskab i det kalenderår, hvor det udstedende selskab opløses. Side 14

15 I lovforslaget er det foreslået, at situation b begrænses til tilfælde, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende i udlandet (dvs. skattepligtig efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c). Med ændringsforslaget foreslås det, at bestemmelsen begrænses yderligere, således at den ikke skal gælde i de tilfælde, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Endvidere foreslås det i lovforslaget, at der indføres tilsvarende regler, hvis aktionæren i et likvideret selskab er en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i det likviderede selskab, jf. ligningslovens 2, og er begrænset skattepligtig af udbytterne efter kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Med dette ændringsforslag foreslås det, at dette kun gælder, når den fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS. Det bemærkes, at de foreslåede bestemmelser vil finde tilsvarende anvendelse på det kontantvederlag, som aktionærerne i det indskydende selskab måtte modtage som vederlag i en skattefri fusion efter fusionsskatteloven (fusionsskattelovens 9), og ved skattefrie fusioner med modtagende selskaber, der ikke er omfattet af fusionsskattedirektivet (fusionsskattelovens 15, stk. 5). Til nr. 14 Der er tale om manglende konsekvensændringer i ligningslovens 16 C, stk. 5, nr. 1-4, som følge af lovforslagets 7, nr. 9, hvorefter der i 16 C, stk. 4, indsættes et nyt punktum efter 1. pkt. Til nr. 15 Efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, er udenlandske selskaber (med visse undtagelser) begrænset skattepligtige af udbytter omfattet af ligningslovens 16 A, stk. 1 og 2, og afståelsessummer omfattet af ligningslovens 16 B. Henvisningen til ligningslovens 16 B bør imidlertid være til ligningslovens 16 B, stk. 1, idet den begrænsede skattepligt alene omfatter de afståelsessummer, der beskattes som udbytteudlodninger og ikke de afståelsessummer, der beskattes efter aktieavancebeskatningsreglerne. Til nr. 16 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 4, hvorefter reglerne i den gældende 17, stk. 2, flyttes til aktieavancebeskatningslovens 5 A. Selskabsskattelovens 2 C, stk. 4, 10. pkt., henviser til aktieavancebeskatningslovens 17, stk. 2. Henvisningen skal derfor ændres til aktieavancebeskatningslovens 5 A. Side 15

16 Til nr. 17 og 19 Efter reglerne i selskabsskattelovens 11 B kan selskaber maksimalt få fradrag for finansieringsudgifter svarende til standardforrentning af den skattemæssige værdi af deres aktiver. Der kan dog altid opnås fradrag for nettofinansieringsudgifter på 21,3 mio. kr. (2011- niveau). Sambeskattede selskaber opgør nettofinansieringsudgifter og eventuelle fradragsbeskæringer samlet. I beregningen af nettofinansieringsudgifter indgår bl.a. visse gevinster og tab på finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven. Hovedreglen er, at alle beskårne fradrag bortfalder. Der er dog en enkelt undtagelse, idet beskårne kurstab på gæld og finansielle kontrakter kan fremføres til modregning i tilsvarende bruttogevinster i de efterfølgende tre indkomstår. Undtagelsen er indført for at tage højde for udsving i kurserne på finansielle kontrakter, f.eks. som følge af ændringer af renteniveauet, og samtidigt sikre at rentebegrænsningsreglerne ikke omgås. En renteswap er en finansiel kontrakt, hvorved to parter de facto aftaler at bytte rentebetalinger i en aftalt periode. Renteswaps anvendes bl.a. til afdækning af rentekursrisici, eksempelvis hvis selskabet har et lån med variabel rente og ønsker fast rente i stedet. I givet fald indgås en swapaftale med f.eks. et pengeinstitut, hvor det aftales, at pengeinstituttet betaler den variable rente, mens selskabet betaler den faste rente. Den aktuelle dagsværdi af en swapaftale fremkommer i princippet ved, at de forventede resterende fremtidige betalinger i aftalen tilbagediskonteres. Dagsværdiopgørelsen anvendes ved værdiopgørelsen efter lagerprincippet. Sædvanlige renteswapaftaler vil være omfattet af kursgevinstslovens regler om finansielle kontrakter, hvorved swapaftalen lagerbeskattes, jf. kursgevinstlovens 29, og hvorved gevinster og tab på aftalerne indgår i beregningen af nettofinansieringsudgifterne i rentefradragsbegrænsningsreglerne. Velkonsoliderede selskaber kan som følge af det meget lave renteniveau være blevet ramt af rentefradragsbegrænsningen i selskabsskattelovens 11 B, hvis de har afdækket deres risiko på et variabelt forrentet lån i fast ejendom med en renteswap. Værdien af swapaftalen er faldet meget, hvorved der ved lagerbeskatningen konstateres store kurstab. Disse kurstab fortabes som nævnt ovenfor efter tre indkomstår. Det foreslås, at de fradragsbeskårne urealiserede tab og de urealiserede gevinster på swapaftalen fordeles til modregning i kursgevinster henholdsvis kurstab over aftalens løbetid. Dette opnås ved, at der kan ske fremførsel af fradragsbeskårne urealiserede tab på en renteswapaftale vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom til modregning i urealiserede gevinster på samme kontrakt i hele kontraktens løbetid og i kursgevinster, der realiseres i kontraktens ophørsår. Når et urealiseret tab er modregnet i en urealiseret gevinst, medregnes gevinsten ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (og derfor heller ikke ved opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne). Side 16

17 Det skal bemærkes, at beskårne kurstab på renteswaps fortsat kan fremføres til modregning i bruttogevinster på gæld og andre finansielle kontrakter i de første tre indkomstår efter det år, hvor fradraget beskæres. Det bemærkes, at det er frivilligt, om selskabet vælger at modregne efter tre års reglen eller ej. Selskabet kan således vælge at undlade modregning efter tre års reglen, og i stedet fremføre det urealiserede tab på renteswapaftalen til modregning i gevinst på samme kontrakt i et senere indkomstår. Samtidig skal urealiserede gevinster på en renteswap ikke medregnes i nettofinansieringsudgifterne, men kan fremføres ved beregningen af nettofinansieringsudgifterne til modregning i urealiserede tab på den samme kontrakt i hele kontraktens løbetid samt realiserede kurstab i kontraktens ophørår. Det bemærkes, at dette alene har betydning for opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne. De lagerbeskattede gevinster skal således medregnes ved indkomstopgørelsen, og de lagerbeskattede tab kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Reglen bevirker alene, at gevinsterne og tabene holdes ude af nettofinansieringsudgifterne. Det sikres således, at fradragene for de efterfølgende urealiserede tab ikke kan blive beskåret. Eksempel på lagerbeskatningen af en renteswap (stærkt simplificeret og uden tilbagediskontering): Et selskab har afdækket af 5-årigt ejendomslån på 100 mio. kr. med variabel rente. Afdækningen (renteswapaftalen) giver en fast rente på 5 pct. Aftalen indgås på markedsvilkår. Markedsværdien ved indgåelsen er 0. Umiddelbart efter aftalens indgåelse falder den variable markedsrente uventet til 4 pct., og renten forventes herefter ikke at blive ændret i aftalens løbetid (hvilket heller ikke sker). Selskabet har som følge af swapaftalen hvert år en ekstra renteudgift på 1 mio. kr. (1 pct. af 100), idet selskabet betaler en rente på 5 mio. kr., mens det uden swapaftalen ville have betalt en rente på 4 mio. kr.. Samlet er der ekstra renteudgifter på 5 mio. kr. Selskabet har andre nettofinansieringsudgifter på 20,3 mio. kr. i alle fem år. Der er ikke tilstrækkeligt med aktiver til at begrunde yderligere fradrag. År 1: Markedsværdien ultimo vil være -4 svarende til de forventede ekstra renteudgifter på 4 mio. kr. i de resterende 4 år. Der vil samtidig være betalt en ekstra renteudgifter på 1 (svarende til årets renteforskel). Når swapaftalen lagerbeskattes er der således et urealiseret tab på 4 mio. kr. og en realiseret renteudgift på 1 mio. kr. Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens 11 B medfører, at hele det urealiserede kurstab bliver fradragsbeskåret. Dette tab kan med ændringsforslaget fremføres til modregning i urealiserede gevinster på samme kontrakt i senere indkomstår. Renteudgiften på 1 mio. kr. kan fradrages inden for renteloftet på 21,3 mio. kr. År 2: Markedsværdien ultimo vil være -3 svarende til de forventede tab på 3 mio. kr. i de sidste 3 år, dvs. selskabet opnår en urealiseret kursgevinst på 1. Side 17

18 Der vil samtidig være en ekstra renteudgift på 1 mio. kr. (svarende til årets renteforskel). Tabet fra år 1 kan fremføres til modregning i den urealiserede kursgevinst i år 2. Renteudgiften på 1 mio. kr. kan fradrages inden for renteloftet på 21,3 mio. kr. Resultatet i år 3-5 vil svare til år 2. Provenu De gældende regler, hvorefter fradragsbeskårne urealiserede tab på renteswaps vedrørende lån i fast ejendom alene kan fremføres til modregning i fremtidige gevinster på finansielle kontrakter i de følgende 3 år, kan medføre, at tabene bortfalder, såfremt der ikke er gevinster, som de kan modregnes i inden for 3-årsperioden. Den foreslåede ændring medfører, at et sådant bortfald af tab ikke længere vil kunne forekomme, hvilket som sådant indebærer et provenutab. Det må dog lægges til grund, at det ikke har været hensigten, at der netto skulle ske en beskatning af en renteswap med en løbetid ud over 3 år, hvor der som udgangspunkt samlet set hverken er gevinst eller tab over løbetiden. Lovforslaget indebærer derfor, at der gives afkald på et utilsigtet merprovenu. Til nr. 18 Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 blev 11 B, stk. 3, pkt., ophævet og erstattet af et nyt 1. pkt. Der blev imidlertid ikke lavet en konsekvensændring i selskabsskattelovens 11 B, stk. 8, hvor der henvises til paragraffens stk. 3, 4. pkt. Der foreslås en konsekvensændring i selskabsskattelovens 11 B, stk. 8, således at henvisningen bliver til stk. 3, 2. pkt. Der foreslås ligeledes en konsekvensændring i selskabsskattelovens 11 B, stk. 5. Til nr. 19 I lovforslaget er det foreslået, at der indsættes et ekstra punktum i selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2, hvorefter udbytteudlodninger ikke er skattefrie, i det omfang et datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for udbytteudlodningen. Udbyttet vil dog være skattefrit, hvis en udenlandsk kildebeskatning på et mellemliggende ejerniveau har skullet frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet. Forslaget er en fravigelse fra udgangspunktet i selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2, hvorefter udbytter af datterselskabsaktier er skattefrie. Et dansk moderselskab kan således som udgangspunkt skattefrit modtage udbytter fra udlandet, når det danske moderselskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, og når den udenlandske kildebeskatning skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det pågældende land. Side 18

19 Udgangspunktet er allerede fraveget, hvis det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen. I givet fald er udbyttet kun skattefrit, hvis kildebeskatningen i udlandet frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet. Denne undtagelse kan imidlertid omgås ved at indskyde et selskab mellem det udenlandske selskab, der har fradrag for udlodningen, og det danske selskab, hvorved det umiddelbart udbyttegivende selskab ikke har haft fradrag for udlodningen. Eksempel Et dansk selskab indskyder 1 mio. kr. i et udenlandsk mellemholdingselskab. Mellemholdingselskabet videreindskyder kapitalen som hybrid kapital i et australsk datterselskab. Mellemholdingselskabets hjemland anser den indskudte hybride kapital for at være egenkapital for det australske selskab, hvorfor betalinger vedrørende kapitalen vil være udbytte. Hvis Australien anser den hybride kapital for at være gæld for det australske selskab, vil betalingerne være fradragsberettigede renter (samt evt. afdrag). Australien vil med andre ord give fradrag for rentebetalinger, mens Danmark uden lovforslagets bestemmelse i selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. - anser videreudlodningen til det danske selskab for at være skattefrit udbytte. Det foreslås, at den foreslåede udvidelse af undtagelsen i lovforslaget ikke skal finde anvendelse, hvis der er sket beskatning af indkomsten i mellemholdingselskabet. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis mellemholdingselskabets hjemland har værnsregler svarende den nuværende bestemmelse i selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., og derfor beskatter udbyttet, eller hvis det danske selskab beskattes af indkomsten i mellemholdingselskabet efter selskabsskattelovens 32 (CFC-beskatning). Det foreslås således, at udbyttet skal være skattepligtigt for det danske selskab, i det omfang fradraget for udbytteudlodningen ikke er modsvaret af en beskatning af udbytteudlodningen til et mellemliggende selskab. Til nr. 21 Der foreslås en konsekvensændring af selskabsskattelovens 21 som følge af, at der med lovforslaget indsættes et nyt 4. pkt. i selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Til nr. 22 Det foreslås, at kursgevinster og tab på finansielle valutaterminskontrakter omfattet af kursgevinstloven, som tjener til sikring af driftsindkomsten i datterselskabet, ikke anses for at være CFC-indkomst. Dette medfører, at valutaterminskontrakter sidestilles med andre finansielle kontrakter, der indgås til sikring af driftsindkomsten i datterselskabet. Dette medfører, at gevinst og tab på valutaterminskontrakter, der f.eks. indgås som sikring mod stigende priser som følge af valutakursudsving på datterselskabets egne varekøb, ikke anses for at være CFC-indkomst. Side 19

20 Til nr. 23 Det foreslås, at den nye definition af omsættelige investeringsforeningsbeviser og ophævelsen af aktieavancebeskatningslovens 13, stk. 3, som en konsekvens heraf skal have virkning fra og med den 1. januar Herved sikres, at personer, der i 2010 har både gevinst og tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser i udloddende, aktiebaserede investeringsforeninger, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, får mulighed for at modregne gevinst og tab. Til nr. 24 Det foreslås, at ændringerne i ændringsforslag nr. 1 om konsekvensrettelser i aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 3, og 4 A, stk. 1, i ændringsforslag nr. 17 om behandlingen af urealiserede gevinster på renteswapaftaler i rentefradragsbegrænsningsreglerne og i ændringsforslag nr. 22 vedrørende CFC-beskatning af valutaterminskontrakter har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden. Til nr. 25 Lovforslagets 1, nr. 4, overfører de eksisterende tabsbegrænsningsregler for selskabers næringsaktier i aktieavancebeskatningslovens 17, stk. 2, til aktieavancebeskatningslovens 5 A. Forslagets 1, nr. 4, har virkning fra fremsættelsen af lovforslaget. De ændrede henvisninger som foreslået under nr. 5 og nr. 16, foreslås derfor tilsvarende at have virkning fra fremsættelsen af lovforslaget for at sikre kontinuitet. Til nr. 26 Det forslås, at bestemmelsen om regulering af gevinst og tab på koncerninterne fordringer under lagerprincippet, skal have virkning fra indkomståret Der er tale om en begunstigende bestemmelse, idet det med bestemmelsen sikres, at der opnås fradrag for tab, i det omfang der sker beskatning af gevinst på fordringen. Under gældende regler er der ikke fradrag for sådanne tab. Til nr. 27 Ophævelse af 8. pkt. i fusionsskattelovens 15c, stk. 1, jf. lovforslagets 4, nr. 8, har virkning for omstruktureringer og likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere. Det foreslås, at konsekvensændringen som følge heraf tillægges samme virkningstidspunkt. Til nr. 28 Side 20

21 Indsættelsen af et nyt 2. pkt. i ligningslovens 16 C, stk. 4, jf. lovforslagets 7, nr. 9, der giver anledning de foreslåede konsekvensændringer i ligningslovens 16 C, stk. 5, har virkning for udlodninger fra investeringsforeninger, der foretages i investeringsforeningens indkomstår 2011 og senere. Det foreslås, at konsekvensændringerne som følge heraf tillægges samme virkningstidspunkt. Til nr. 29 Det foreslås, at den foreslåede bestemmelse om fremførsel af beskårne urealiserede nettokurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom har virkning for nettokurstab, der den 7. februar 2011 kan fradrages i kursgevinster i indeværende indkomstår, jf. selskabsskattelovens 11 B, stk. 10. Den foreslåede bestemmelse har således virkning for beskårne kurstab, der ikke er forældet på nuværende tidspunkt. Side 21

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 15 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . februar 2011 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

4. udkast. Betænkning

4. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 27 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . marts 2011 4. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren - ændringsforslag nr. 11 indsat) Betænkning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love 2010/1 BTL 84 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 19. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 2 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Personers exitbeskatning og henstand med skattebetaling

Personers exitbeskatning og henstand med skattebetaling Exitskat, henstandsordning, lagerbeskatning af valutakursændringer, reduceret kildeskat på renter og royalty og skattepligt af udbytte til selskaber inden for EU/EØS, når det udloddende selskab har fradrag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Notat om selskabsskattelovens 11B og 11C

Notat om selskabsskattelovens 11B og 11C J.nr. 2017-2573 11. september 2017 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon +45 33 92 33 92 Mail min@skm.dk Notat om selskabsskattelovens 11B og 11C www.skm.dk FSR danske

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 24 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 116 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 15, L 237 A Bilag 15, L 237 B Bilag 15 Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 28 Bilag 13 Offentligt 10. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere