Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed"

Transkript

1 Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi ikke forventer, at renten stiger foreløbig, er det ikke usandsynligt, at vi måske snart rammer bunden på den lange rente. Som gældstynget erhverv er vi nødt til at forholde os til, at rentefaldet giver nogle muligheder, som vi måske aldrig får igen i vores levetid. Der skrives økonomisk historie i denne tid. Den europæiske økonomi står på randen af deflation, kronen er under pres opad, og renterne er ikke blot historisk lave, de korte renter er sågar negative. Lægges hertil en skrøbelig global økonomisk vækst, kun med USA som undtagelse samt en eskalerende gældskrise i dele af Euro-området, volatile råvarepriser og geopolitisk usikkerhed i Østeuropa og Mellemøsten, har vi en ekstrem eksplosiv økonomisk og finansiel cocktail af risiko. Vi har bevæget os ind i ukendt land. I dette klima er den økonomiske politik ekstremt udfordret. Målsætningen er, at væksten kommer tilbage til sit potentiale, og at inflationen vender tilbage til de ønskede 1,5-2,0 pct. Men finanspolitikkens rolle i Europa blev stort set udspillet allerede under finanskrisens første par år. Kun ganske få lande har endnu et lille finanspolitisk råderum til at stimulere økonomien. Og pengepolitikken er udfordret i en grad, der er uden fortilfælde. USA, UK og Japan har foretaget kvantitative lempelser med opkøb af statsobligationer og andre værdipapirer for at presse renten og valutakursen ned. Nu følger Euroområdet samme spor. Fastkurspolitikken er en bundgarnspæl for dansk økonomisk politik, men For Danmarks vedkommende er der endnu en dimension i spil fastkurspolitikken. Efter at markedet pressede schweizerfrancen gennem loftet over for euroen, har markedet kastet sin kærlighed på danske kroner. I et dramatisk forsvar af fastkurspolitikken har den danske Nationalbank interveneret for svimlende milliardbeløb, så valutareserven nu er historisk høj. Derudover har banken gennemført sin helt egen danske version af kvantitativ lempelse gennem stop for udstedelse af statsobligationer. Virkningen er ikke til at tage fejl af; renten presses ned, og indtil nu er kronen forblevet i det snævre udsvingsbånd. Det er SEGES primære forventning, at fastkurspolitikken opretholdes. Fastkurspolitikken har tjent Danmark godt gennem mere end 30 år i form af økonomisk stabilitet, et inflationsanker, valutasikkerhed for væsentlige dele af eksportsektoren samt finanspolitisk disciplin. På tværs af det politiske spektrum er der stor opbakning til fastkurspolitikken. Konsekvensen af at ophæve kronens binding til euroen vil da også være, at en stor del af eksporten vil blive udkonkurreret, ikke mindst fødevareeksporten, og varer på hjemmemarkedet vil blive udkonkurreret af billig import. Endvidere vil danske virksomheders omkostninger til risikostyring og valutakursafdækning stige, og den enorme danske valutareserve og danske formuer i udlandet falde i værdi. Dansk økonomi vil blive sendt til tælling. Nationalbankens kamp mod markedet vil med stor sandsynlighed fortsætte en tid endnu, og kampen kan tvinge Nationalbanken til yderligere intervention og måske endnu lavere renter og direkte opkøb af 1 / 5

2 stats- og realkreditobligationer for at presse markedsrenterne yderligere ned. Og selvom det ikke er SEGES primære scenarium, kan det naturligvis ikke helt udelukkes, at markedets pres bliver så stort, at Nationalbanken må udvide udsvingsgrænserne eller midlertidigt suspendere bindingen til euroen. Historisk mulighed for at optimere finansieringsstrategien Det kan ikke skjules, at baggrunden for de ekstremt lave renter er dyster. Efterhånden er hele myndighedernes værktøjskasse i brug for at normalisere situationen, og værktøjerne er enten opbrugt eller bliver strakt til det yderste. Indtil stabiliteten er genoprettet, vil markedsrenterne fortsat svinge kraftigt og kan måske endda komme endnu længere ned. I lyset af mange landbrugsvirksomheders høje gæld, høje finansieringsomkostninger og begrænsede handlefrihed, skal der på det kraftigste opfordres til at overveje, hvordan den aktuelle situation kan udnyttes til at forbedre bedriftens finansielle forhold. Fordelene ved at udnytte det ekstreme rentefald til at omlægge hele eller dele af realkreditbelåningen til fast rente med længere løbetid, er mange: Sikring mod fremtidige stigninger i den korte rente. Mulighed for en konverteringsgevinst ved stigninger i den lange rente. Som det ses i eksemplerne nedenfor, er rentefølsomheden meget stor på obligationer med lav kuponrente og lang løbetid, og det giver gode muligheder for at opnå en markant reduktion i restgælden ved at konvertere opad når/hvis renten stiger. Delvis afdækning af valutakursrisiko. Udfordringen af fastkurspolitikken gør det nødvendig at tage risikoen for en styrkelse af kronen med i betragtning. En direkte risikoafdækning heraf kan foretages med lån i euro. Der betales dog i øjeblikket en merrente i forhold til lån i danske kroner. Et alternativ kan derfor være fastrentelån i danske kroner. Hvis fastkurspolitikken må opgives, vil efterspørgslen efter danske obligationer formentlig ret hurtigt falde. Der kan endda blive tale om et større tilbagesalg som led i profithjemtagning. Det vil medføre højere renter, hvilket giver mulighed for en konverteringsgevinst. På den måde kan en lang, fast rente delvist fungere som afdækning af valutakursrisikoen. Endelig kan en nedbringelse af virksomhedens finansielle risiko anvendes aktivt i forhandlingerne med den finansielle samarbejdspartner, når bidragssatser, rentemarginaler o.lign. skal fastsættes. Ulemperne ved at omlægge til fast rente med længere løbetid er bl.a.: At den lange rente er højere end på de helt korte lån. Selvom denne merrente er beskeden, er vi naturligvis klar over, at mange landbrugsvirksomheder er udfordret på likviditeten, da priserne på flere af landbrugets produkter aktuelt er lave. I den situation vil der dog ofte være forståelse hos den finansielle part, idet der er klare fællesinteresser i at nedbringe renterisikoen samtidig med, at det åbnes for en både sandsynlig og væsentlig konverteringsmulighed. Samlet set giver den ekstreme situation på de finansielle markeder ud fra en strategisk betragtning en enestående, historisk mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed, hvor risikoen nedbringes markant, og restgælden eventuelt kan reduceres betydeligt. En fantastisk mulighed i både den enkelte virksomhed og i branchen som helhed, hvis realkreditgæld er på over 270 mia. kr. 2

3 Fakta om udvalgte alternativer Nedenfor vises følsomhedsberegninger på udvalgte finansieringsalternativer. Valg af finansiering er en individuel afgørelse for hver virksomhed og afhænger blandt andet af likviditetssituationen, den ønskede afdragsprofil og forventninger til den fremtidige renteudvikling. I den nuværende situation spiller det desuden også en vigtig rolle, hvilken aftale landmanden er i stand til at indgå med banken. For overskuelighedens skyld er der kun valgt at illustrere fem lån i form af et F1, F5 samt 10, 20 og 30- årige lån. Fravalget af andre lånetyper som CITA og CIBOR6M lån er ikke et udtryk for, at disse lån ikke er anbefalelsesværdige. Tabel 1: Finansieringsalternativer Kilde: Egne beregninger (Scanrate RIO system). Kurser pr. 17. februar * Der er netop åbnet for realkreditobligationer med en kuponrente på 1,5 pct. Kursen er i skrivende stund endnu ikke attraktiv, men et fortsat rentefald kan gøre, at denne erstatter den 30-årige 2 pct. obligation. Følsomheden på 1,5 pct. obligationen er endnu højere, hvorved anbefalingerne i dette notat således blot bliver forstærket. Tabel 1 viser renten på F1 og F5 med januar refinansiering, kuponrenten på 10-, 20- og 30-årige lån samt de respektive bidragssatser. Derudover vises de aktuelle optagelses- og indfrielseskurser pr. 31. dec. 2015, hvis renten ikke ændrer sig, samt nederst indfrielseskurserne, hvis renten stiger med 1 pct.point i starten af perioden. Som det ses, er renten på F1-lånet pt. negativ med 0,57 % ved kursskæring på 0,1 kurspoint. For låntagere der allerede har F1 lån og skal have refinansieret deres lån er kursskæringen på 0,3 kurspoint. Her vil et tilsvarende F1-lån ved kurs 102,33 til refinansiering i april medføre en årlig rente på minus 0,32 %. Ønskes omkostningerne til kursskæring ved refinansiering minimeret og en lidt større sikkerhed for udsving i renten, er F5 lånet et godt alternativ. Her vil F5-lånet til april ved kurs 103,6 opnå en årlig rente på 0,27 % inden kursskæring på 0,2 kurspoint, som dog deles ud over 5 år. Alt i alt giver det en relativ billig sikring mod rentestigning de næste 5 år. Som alternativ til F-lånene har vi opstillet tre fastforrentede obligationslån, der på grund af en lidt højere rente vil belaste likviditeten relativt. Dette er dog kun under forudsætning af faldende eller uændret rente. Ved faldende rente er rentetilpasningslån naturligvis det billigste lån. Men selv små rentestigninger vil ændre billedet, som det ses nederst i Tabel 1, der illustrerer faldet i indfrielseskursen ved en rentestigning på 1 pct.point. For at vise, hvad det konkret betyder i kr., har vi i Tabel 2 omregnet, hvilken konsekvens rentefølsomhederne har på et lån til kr. 1 mio. 3

4 Tabel 2: Indfrielsesbeløb og horisontomkostninger pr. 28/ Kilde: Egne beregninger (Scanrate RIO system) Tabellen er opdelt i tre hovedkolonner, med lånets hovedstol i første kolonne. Anden kolonne viser lånenes indfrielsesbeløb ved hhv. uændret rente og en rentestigning på 1 pct.point. For at få et begreb om, hvad indfrielsesbeløbene betyder, introduceres i sidste kolonne begrebet horisontomkostninger ved samme rentescenarier. Horisontomkostningerne viser de samlede låneomkostninger ved at holde lånet over en given horisont, i dette tilfælde frem til årsskiftet. Beløbene er således udtryk for, hvilken effekt rentefølsomheden har på lånene. Ud fra tabel 1 ses det, at der ved uændret rente nærmest er uændrede indfrielseskurser, hvorfor de løbende rente- og bidragsomkostninger stort set kommer til at udgøre hele periodens omkostninger. Af den grund er de fastforrentede lån også de mest omkostningstunge. Dette billede ændrer sig ved en rentestigning. Her betyder lånenes rentefølsomhed, at låneomkostningerne i perioden for de fleste af lånene er negative. Med andre ord overstiger konverteringsgevinsten de løbende omkostninger ved at holde lånet over perioden. Dette illustreres i tabel 3, der viser beregningen for horisontomkostninger ved en rentestigning på 1 %. Horisontomkostningerne fremkommer ved at fratrække summen af betalinger og indfrielsesbeløb fra det faktiske provenu. Tabel 3: Horisontomkostninger før skat rentekurve +1 % Kilde: Egne beregninger (Scanrate RIO system) Følsomheden på lånene stiger med løbetiden. Eksempelvis vil en konverteringsgevinst på et lån på kr. 1 mio. for et 30-årigt 2,0 % lån være kr , hvilket er kr mere end det tilsvarende 10-årig 0,5 % lån. Ydermere stiger følsomheden også ved afdragsfrihed. Her stiger forskellen mellem konverteringsgevinsten med og uden afdrag i takt med løbetiden. Eksempelvis vil forskellen mellem et 30-årigt 2 % obligationslån med og uden afdragsfrihed ved en rentestigning på 2 pct.point over en 5-årig horisont være kr På grund af den mindre følsomhed er et 0,5 % 10-årigt obligationslån ikke velegnet som konverteringslån. Derimod vil det være ideelt som afdragslån. Hvis der er krav om, at der skal afdrages på lånene, vil et 10-årigt 0,5 % obligationslån give en lav rente, samtidig med at afdragsdelen er høj. Samtidig fås sikkerhed for renteudsving, idet lånet altid vil kunne indfris til kurs 100 hvert kvartal. Denne sikkerhed 4

5 opnås ikke med et F5-lån. I den situation kan det være relevant at få en konsekvensberegning på en låneportefølje, hvor en procentvis andel er placeret i afdragsfrie lån, mens endnu en andel med afdrag optages i et 10-årigt 0,5 % obligationslån. På tilsvarende vis er det værd at overveje, hvilke kombinationer af lån, der giver den bedste portefølje for netop din virksomhed. Som nævnt indledningsvist er det ikke usandsynligt, at vi står overfor en kommende rentebund i de lange renter. Derfor anbefales det at tage stilling til mulighederne for at optimere låneporteføljen. Her skal ekstrem billig likviditet vejes op imod næsten lige så billig likviditet, men med sikkerhed og potentiale for at reducere restgælden ved en evt. konvertering. Er du villig til at lade en historisk chance for at nedbringe gælden passere? Klaus Kaiser Kenneth Kjeldgaard Erhvervsøkonomisk chef Specialkonsulent SEGES P/S SEGES Finans & Formue D D M M seges.dk seges.dk 5

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere