Eksamensnummer: Statsforfatningsret Opgave 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensnummer: 143028 Statsforfatningsret Opgave 2"

Transkript

1 1 Indledning og problemafgrænsning Ejendomsretten er beskyttet efter GL 73, og borgeren har dermed et værn imod statslig magtfordrejning. Beskyttelsen gælder for visse indgreb, som ellers kunne være foretaget på baggrund af almindelig lovhjemmel. Ejendomsretten kan kun frit reguleres ved lov og i medfør af lov under de betingelser der er i GL 73. GL 73, stk pkt. er blot en programerklæring, og rettighedshaveren har ikke uindskrænket ret til at handle og råde over ejendom. Således kan lovgivningsmagten f.eks. forhindre ejeren af en grund at anlægge et 10 etagers højhus. Der er tre forhold der skal opfyldes hvis der skal være tale om ekspropriation disse forhold beskrives nærmere nedenfor. Situationer hvor disse betingelser ikke er opfyldt har karakter af fri regulering fra lovgivningsmagtens side. Denne opgavebesvarelse omhandler hvilke rettigheder, rettighedshavere samt indgreb der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen i GL 73. Opgaven er opdelt i fire hovedafsnit. Indledningsvis redegøres der for begrebet ejendom i GL 73, stk pkt. for at undersøge hvilke rettigheder der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Herefter redegøres der for begrebet ingen i GL 73, stk pkt. for at undersøge hvilke rettighedshavere der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Herefter redegøres der for begrebet afstå i GL 73, stk pkt. for at undersøge hvilke indgreb der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Efter at have redegjort for hvilke rettigheder, rettighedshavere samt indgreb der er omfattet af beskyttelsen i GL 73 behandles dommen vedrørende salg af almene familieboliger. 1 Formålet med at belyse dommen er at undersøge om almene boliger er en rettighed der er omfattet af beskyttelsen i GL 73, om Arbejdernes-Andels-Boligforening (boligorganisationen) er en rettighedshaver der er omfattet af beskyttelsen i GL 73 samt hvorvidt forsøgsordningen om salg af almene boliger indebærer en tvangsmæssig afståelse af ejendom i strid med GL Det undersøges ligeledes hvilke kriterier Højesteret lader indgå i den samlede vurdering. Hvad konsekvenserne af flertallet samt mindretallets begrundelser kunne være belyses ikke i dette projekt af hensyn til den overordnede ramme samt opgavens ringe omfang. 1 U H 2 Lov om almene boliger m.v. 75 a 1

2 2 Begrebet ejendom som genstand for grundlovens beskyttelse Hvilke rettigheder der er omfattet af beskyttelsen efter GL 73 knytter sig til ordet ejendom i GL 73, stk pkt.. Det er ikke på baggrund af ordlyden muligt at angive hvilke rettigheder der er omfattet af beskyttelsen i GL 73. Begrebet ejendom i GL 73, stk pkt. må efter en formålsfortolkning forstås i vid forstand. Formålet med bestemmelsen i GL 73 er at sikre den enkelte borgers ejendomsret imod statens vilkårlige og usaglige indgriben, og derfor bør der ikke fortolkes indskrænkende. Herunder følger en nærmere afgrænsning af hvilke rettigheder der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Udgangspunktet er den gængse ekspropriations-situation hvor staten gør indgreb i fast ejendom til f.eks. motorveje, en rundkørsel og lignende. Denne situation er utvivlsomt omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Løsøre er ligeledes omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen, hvilket f.eks. blev slået fast i U H (1. håndskriftssag) og U Ø (maleri af Constantin Hansen omfattet af fredning). Ekspropriation af løsøre er dog ikke på samme måde praktisk anvendeligt, da løsøre genstande oftest udbydes af mange forskellige aktører på det frie marked. De to ovenstående domme omhandler unikke ting i form af islandske håndskrifter samt et maleri, hvilket umuliggør det for staten at erhverve genstandene på anden vis end ved ekspropriation, med mindre det kan aftales med ejeren. 3 Begrebet ejendom omfatter ligeledes begrænsede rettigheder til fast ejendom eller løsøre såsom servitutter, brugsrettigheder, panterettigheder og lejerettigheder. 4 I U H ville Københavns kommunalbestyrelse ekspropriere en ejendom, hvor der bl.a. var et erhvervslejemål i kælderen i form af en viktualieforretning. Lejeren, der havde et erhvervslejemål som var opsigeligt i henhold til lejeaftalen, men uopsigeligt i henhold til lovgivningen, blev tilkendt erstatning. Lejeren var således omfattet af beskyttelsen i GL 73, på trods af at ejeren af ejendommen kunne opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel. Dette er ikke overraskende, da formålet med ekspropriationsbeskyttelsen er at undgå at borgeren bærer byrden for statens indgreb. Hvis ekspropriationen ikke havde fundet sted var erhvervslejemålet formentlig ikke blevet opsagt. En servitutrettighed, f.eks. en ret til færdsel på en ejendom, som rettighedshaveren ikke er ejer af, er 3 Jf. Max Sørensen s Jf. Max Sørensen, s ; Peter Germer, s

3 også omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Max Sørensen bruger Lov om udvidelse af Verdenssundhedsorganisationen som illustration. Lovens 2 gav indenrigsministeren bemyndigelse til at ophæve servitutter der betød at det ikke var tilladt at opføre ikke-villamæssig bebyggelse. 5 Hermed blev der gjort indgreb i andre grundejeres, som havde påtaleretten, ejendom da der derefter kunne bygges ikke-villamæssig bebyggelse på området hvor byggeriet skulle finde sted. Den generelle opfattelse er at alle formuerettigheder, deriblandt fordringsrettigheder, nyder beskyttelse efter GL Et eksempel på dette kunne være et tilfælde hvor staten har brug for transportmidler, men det ikke er muligt at ekspropriere disse som løsøre. I så fald kan staten ekspropriere krav i en købeaftale vedrørende transportmidler. 7 Fordringer på arbejde er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Hvis det offentlige ønsker at overtage en virksomhed må de bestående arbejdskontrakter således opfyldes af det offentlige. Hvis dette ikke kan opnås ved almindelig aftale kan dette ske ved ekspropriation. 8 Forventning om arv er ikke omfattet af beskyttelsen i GL 73. Lovgivningsmagten kan frit ændre i arveloven med virkning for nulevende. Er arven allerede faldet er arven dog omfattet af beskyttelsen i GL Erhvervsmæssige enerettigheder eller immaterialrettigheder er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. 10 Rettigheder af privatretlig samt erhvervsmæssig karakter på offentligretligt grundlag er omfattet af beskyttelsen i GL Næringsrettigheder kan være omfattet af beskyttelsen, ligegyldigt om det er rettigheder der udstedes til enhver eller i begrænset omfang. 12 Hvis en bevilling er bestemt på åremål er rettigheden omfattet af beskyttelsen i GL 73 i denne periode. Efter bevillingens ophør er forventningen om fornyelse ikke omfattet af beskyttelsen i GL Lov nr. 162, 12. maj Jf. Orla Friis Jensen jf. Poul Andersen 1954 s. 721; Alf Ross 1980 bd. 2 s. 647; Max Sørensen 1973 s Henrik Zahle s Henrik Zahle s Henrik Zahle s Jf. Peter Germer s. 239 jf. Poul Andersen s. 721; Ross II, s ; Max Sørensen, s. 401 og Jf. Peter Germer s. 239; Henrik Zahle s Jf. Henrik Zahle s

4 Generelle lovændringer er ikke omfattet af beskyttelsen, da lovgivningsmagten har beføjelse til at træffe almindelige reguleringer af næringslivet. 13 Krav på pensionsydelser kan være omfattet af beskyttelsen imod ekspropriation. 14 Er kravet forfaldent må det ligestilles med almindelige fordringer, og der hersker således ikke tvivl om, at det er fuldt ud beskyttet. 15 Retten til fortsat pension i en pensionsordning der allerede er begyndt, samt retten til en eventuel pension kan være omfattet af beskyttelsen. Hvorvidt disse to rettigheder er omfattet beror på kriterierne for afståelse, der gennemgås nedenfor under afsnittet omkring Indgreb omfattet af beskyttelsen i GL 73, samt særlige synspunkter i form af hensynet til hvor meget rettighedshaveren har bidraget til pensionen via indbetalinger. 16 Således er offentlige pensionsordninger finansieret gennem skat og lignende ikke omfattet af beskyttelsen, da betaling af skat ikke er et indgreb omfattet af beskyttelsen i GL 73. Sociale ydelser er ifølge den generelle opfattelse i den juridiske litteratur ikke omfattet af beskyttelsen. 17 Berlin anfører at GL 75, stk. 2 er en direkte Modsætning til den ejendom, grundlovens ekspropriationsbestemmelse vil beskytte. 18 Formålet med beskyttelsen i GL 73 er at beskytte borgernes ejendom sociale ydelser opfattes ikke i den sammenhæng som en beskyttet rettighed. Henrik Zahle opfatter, i modsætning til den generelle opfattelse, at sociale ydelser er omfattet af beskyttelsen i GL 73. Henrik Zahle anfører ligeledes at krav på sociale ydelser der er forfaldne utvivlsomt er omfattet af beskyttelsen ligesom almindelige fordringsrettigheder det synes korrekt at ligestille forfaldne sociale ydelser som almindelige fordringer. 19 Reguleringsfri erhvervsvirksomhed kan være omfattet af beskyttelsen i GL 73. I U Ø (Greendane-sagen) antog to ud af tre landsdommere at rederiet var omfattet af beskyttelsen i GL Jf. U H samt U H 14 Jf. Peter Germer s. 239 jf. Poul Andersen, s. 722 og Ross II s Jf. Max Sørensen s. 401 og Henrik Zahle s Henrik Zahle s Jf. Orla Friis Jensen s. 467 jf. Poul Andersen 1954, s. 723; Max Sørensen 1973, s. 401 og Bernhard Gomard 1968 s Anderledes Henrik Zahle, Dansk forfatningsret Menneskerettigheder s Jf. U.1991B.36 jf. Berlin, 1939, s. 387 f, jf. også side 424 f. 19 Henrik Zahle, Dansk forfatningsret Menneskerettigheder s

5 Rettigheder uden økonomisk værdi, er ikke afskåret fra at være omfattet af beskyttelsen, blot fordi disse ikke udgør et økonomisk tab for rettighedshaveren. I U fandt højesterets flertalt at der forelå ekspropriation, men at stiftelsen ikke ville kunne lide et tab der ville medføre erstatningspligt. 20 Der opstår i sådanne tilfælde ikke et erstatningskrav, men der skal være tale om en beskyttet rettighed, rettighedshaver samt indgreb, og kriterierne om at almenvellet kræver det samt kun ifølge lov skal overholdes. 21 Der kan også være andre interesser der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. I situationer hvor der f.eks. eksproprieres en grund hvor der anlægges en jernbane, har man ikke betragtet det som ekspropriation i forhold til naboen, men udelukkende i forhold til ejeren af den eksproprierede grund. 22 Argumentet for dette har været at der ikke gøres indgreb i nogen beskyttet rettighed, da naboen ikke har et retskrav på bibeholdelse af hidtidige forhold. Efter U H, U H og U H er der dog blevet giver erstatning hvis ulemperne overstiger hvad der med rimelighed må påregnes men naboerne har ikke rettigheder der er omfattet af beskyttelsen, og kan ikke på baggrund af GL 73 få tilkendt erstatning. Orla Friis Jensen påpeger at der ikke er nogen grund til at sondre imellem krav på ekspropriations- og naboretligt grundlag. 23 De ovenfor behandlede rettigheder kan sammenfattes i et hovedsynspunkt formuleret af H. Matzen: de ekspropriationsbeskyttede rettigheder tjener til at afgive Grundlaget for vedkommende Personers økonomiske Væren og Virken Hvem er beskyttet som ejer Hvilke rettighedshavere der er omfattet af beskyttelsen efter GL 73 knytter sig til ordet ingen i GL 73, stk pkt.. Enhver rettighedshaver, dansk og udenlandsk, er omfattet af beskyttelsen efter GL Beskyttelsen gælder ikke blot for enkelt personer og private juridiske personer, men omfatter også 20 Max Sørensen s Max Sørensen s Henrik Zahle s Orla Friis Jensen s H. Matzen 1909 s Se ligeledes Alf Ross 1980 bd. 2 s Peter Germer s

6 offentligretlige forvaltningssubjekter såsom staten og kommuner. 26 En kommune er således beskyttet imod staten og staten imod kommunen, og betingelserne i GL 73, stk pkt. og 3. pkt. skal derfor være opfyldt, hvis der skal foretages ekspropriation. Rettighedshaveren er dog ikke beskyttet mod sig selv, hvilket betyder, at en kommunes ønske om at lave en kommunalt ejet park om til en skateboardbane ikke er ekspropriation. 27 Spørgsmålet er således om der finder afståelse til et andet retssubjekt sted. Legater og stiftelser er omfattet af beskyttelsen. I U slog højesteret fast at Den arnamagnæanske Stiftelse var en selvstændig stiftelse omfattet af beskyttelsen i GL 73 på trods af at alle medlemmer af stiftelsens bestyrelse udpegedes af det offentlige og at staten har finansieret udgifterne til stiftelsens virke. Juridiske personer, som er etableret af det offentlige, eller ejet af det offentlige, er omfattet af beskyttelsen i GL 73, men det er antaget at lovgivningsmagten har frihed til at nedlægge samt omorganisere visse juridiske personer. 28 Københavns Havn blev anset som en selvejende institution indenfor den statslige forvaltning, og omdannelse til et statsligt aktieselskab var derfor ikke ekspropriation. 29 Østre Landsret kom frem til at loven om Københavns Havn alene var udtryk for en navneændring, hvilket ifølge Peter Germer var en uacceptabel domsbegrundelse. Lovgivningsmagtens frihed til at nedlægge samt omorganisere visse juridiske personer underbygges af at Højesteret udtalte at Københavns Havn ikke nød samme beskyttelse som en privat selvejende institution over for indgreb fra statsmagtens side i form af nedlæggelse eller omorganisering.. Statsanstalten for livsforsikring var en statslig institution ved oprettelsen, og der var ikke ændret afgørende på denne status, hvorfor privatiseringsloven af 1990 ikke indebar ekspropriation i forhold til institutionen. 32 Et eksempel på regulering frem for ekspropriation kunne være, at hvis staten ønsker at bruge et areal der tilhører Nationalbanken, til at anlægge en vej på kræver dette at der eksproprieres, mens det er muligt at omorganisere Nationalbanken til et kontor under et ministerium Jf. Max Sørensen s Poul Andersen 1954 s Michael Hansen Jensen s U H 30 Lov nr. 504 af 24. juni Peter Germer s U H 33 Henrik Zahle side 191 6

7 Der gives i de traditionelle statsforfatningsretlige fremstillinger ikke nogen nærmere begrundelse for hvorfor at offentlige juridiske personer er omfattet af beskyttelsen efter GL 73. Poul Andersen henviser til ordlyden hvorefter ingen ejere står uden beskyttelse. 34 Alf Ross skriver at beskyttelsen efter GL 73 gælder uanset hvem der er rettighedens subjekt, og at offentlige retssubjekter således også er beskyttet efter denne bestemmelse. 35 Peter Germer og Orla Friis Jensen, henviser til dele af den juridiske litteratur, mens Henrik Zahle også henviser til U H. Michael Hansen Jensen påpeger at Max Sørensen anfører, at der på baggrund af Højesterets afgørelse i U kan stilles spørgsmål ved, om også offentlige myndigheder nyder beskyttelse efter grundlovens 73, men at spørgsmålet principielt må besvares bekræftende.. 36 Det synes som om at Max Sørensen bruger 1. håndskriftssag til at belyse at beskyttelsen efter GL 73 også gælder legater og stiftelser, og ikke til at belyse hvorvidt offentlige myndigheder er omfattet af beskyttelsen. Herefter nævnes, af Max Sørensen, Jørgen Trolles kommentar til U H (2. håndskriftssag), som antager at stiftelser med et alment formål nyder en ringere beskyttelse over for indgreb i ejendomsretten end private og rent private stiftelser. 37 I starten af 3. afsnit stiller Max Sørensen spørgsmålet om hvorvidt offentlige myndigheders ejendom er omfattet af beskyttelsen, hvorefter dette besvares med at det principielt må være tilfældet herefter gennemgås eksempler til at belyse ovenstående spørgsmål. Der foretages ikke en direkte kobling af Max Sørensen mellem 1. håndskriftssag og spørgsmålet om hvorvidt offentlige myndigheders ejendom er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Orla Friis Jensen nævner planloven, museumslovens og bygningsfredningsloven som eksempler på at lovgivningsmagten har foretaget indgreb overfor offentlige juridiske personer uden at give erstatning, som i forhold til private kan opfattes som ekspropriation. 38 Spørgsmålet er om disse eksempler fra lovgivningen kan opfattes som et synspunkt fra lovgivers side om at der er en videre adgang til at regulere uden erstatning i forhold til offentlige ejere end i forhold til private? Michael Hansen Jensen rejser spørgsmålet, men kommer ikke nærmere ind på et sikkert svar Poul Andersen, Dansk Statforfatningsret, 1954, s Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret, II, 3. udgave, 1983, s Michael Hansen Jensen s U 1971 B s Jf. Orla Friis Jensen s Michael Hansen Jensen s. 67 7

8 4 Hvilke indgreb er omfattet af beskyttelsen i GL 73 Hvilke indgreb der er omfattet af beskyttelsen efter GL 73 knytter sig til ordet afstå i GL 73, stk pkt.. Hvis indgrebet ikke kan opfattes som en afståelse er det derfor ikke omfattet af beskyttelsen. Indgreb såsom bøde og beslaglæggelse efter retsplejelovens kap. 74 ligger så fjernt fra ekspropriationsbegrebet, at dette ikke kan opfattes som hørende herunder. 40 Betaling af skat opfattes ligeledes ikke som værende omfattet af ekspropriationsbegrebet. 41 I nyere forfatningsretlig teori hersker der enighed om at afgørelsen om hvorvidt et indgreb er ekspropriation eller ej må bedømmes ud fra en samlet vurdering. 42 Domstolene anvender ligeledes denne metode. 43 De 4 kriterier, i denne samlede vurdering, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed redegøres der for nedenfor: 4.1 Overførelseskriteriet Overførelseskriteriet går ud på at der sandsynligvis foreligger ekspropriation når en rettighed overføres til et andet retssubjekt. Dette kriterium har tæt forbindelse til begrebet afstå, som lægger op til at der skal lægges vægt på hvorvidt der overføres ejendomsret til et andet retssubjekt. Det er ikke i alle tilfælde relevant at tale om overførsel, da man kan tænke sig en situation hvor der blot gøres indgreb i ejendom i form af f.eks. pålæg af en oversigtsservitut på en ubebygget grund jf. 43, stk. 3 nr. 3 i lov om offentlige veje. 44 Der er således ikke overført ejendom til et andet retssubjekt. 4.2 Kriteriet»generelt - konkret«40 Jf. Max Sørensen 407; Peter Germer Peter Germer s Jf. Max Sørensen Jf. Peter Germer 242 jf. Jørgen Trolle i TfR, s ; Hans Schaumburg i U 1965 B, s. 242; Frans Weber i U 1981 B, s. 301; Erik Riis i U 1987 B, s Jf. Max Sørensen s

9 Dette kriterium har været tydeligst i lovgivningsmagtens praksis. 45 Kriteriet»generelt - konkret«går ud på at når et indgreb rammer generelt taler det imod at der forelægger ekspropriation, mens at et indgreb der rammer konkret taler for ekspropriation. Peter Germer påpeger at det ofte har været svært at kende forskel på generelle og konkrete indgreb, og forsøger at give en vejledning i hvordan de to størrelser kan adskilles: et indgreb er generelt, når det tager sigte på objektivt bestemte situationer og skaber retsvirkninger for personkredse, som er beskrevet abstrakt. 46. Et indgreb der rammer generelt, men atypisk hårdt bør være omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. 4.3 Causa-kriteriet Dette kriterium findes i flere varianter. 47 Kriteriet går ud på at lægge vægt på om indgrebets begrundelse medfører at det ligger fjernt fra den klassiske ekspropriationssituation. Peter Germer anfører at synspunktet er nærmere det, at hvis et ejendomsindgreb sker på grund af det pågældende ejendomsgodes farlighed el.lign., er det en omstændighed, der trækker i retning af, at der ikke foreligger ekspropriation.. 48 Max Sørensen bruger boligtilsynsloven som et eksempel på at myndighederne kan påbyde at en bygning skal rives ned, hvis den er en fare for beboernes sundhedstilstand dette opfattes ikke som ekspropriation. 4.4 Intensitetskriteriet Dette kriterium går ud på at desto mere intenst indgrebet er desto mere taler det for ekspropriation. Max Sørensen henviser til reglerne i luftfartsloven. 51 Herefter kan der pålægges servitutter om at der ikke må bygges over 25 m. i højden uden at der er tale om ekspropriation. Hvis der derimod skal pålægges servitutter om at der ikke må bygges i højden under 25 m. er der tale om ekspropriation. Det er således mere intensivt for rettighedshaveren at miste retten til at bygge op i højden fra 0-25 m. end at miste retten til at bygge fra. 25-? m.. Ved allerede etableret ejendom skal der foretages ekspropriation 45 Jf. Max Sørensen s Jf. Peter Germer s Jf. Peter Germer s Jf. Peter Germer s Lovbek. Nr. 383 af 20. juni 1969, 11, stk. 5, 12 og Jf. Max Sørensen s Lovbek. Nr. 381 af 10. juni 1969 og ændringslov nr. 478 af 9. december 1970, 61 ff. 9

10 4.5 Den samlede vurdering Ved fortolkningen af hvad der ligger i begrebet afstå er ingen af kriterierne egnet til at udgøre et selvstændigt element for fortolkning, hvilket lovgivningsmagten også har undladt. 52 Det synes ikke muligt at redegøre for hvorledes de forskellige kriterier vægtes i forhold til hinanden, da styrken af de relevante kriterier må vurderes fra sag til sag. Lovgivningsmagten har et forholdsvis stort område at bevæge sig på, da domstolene forholder sig forsigtigt ved efterprøvelsen af loves grundlovsmæssighed. 53 Peter Germer anfører at denne skønsprægede afgrænsning af hvad der er ekspropriation har ført til en usikker retstilstand Forsøgsordningen om salg af almene boliger I 2004 blev der som 75 a i Lov om almene boliger m.v. indført en hjemmel til en forsøgsordning, som betød at Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) efter ansøgning fra en kommune kunne godkende forsøg af salg af almene familieboliger i kommunen til almene lejere af boliger uden at boligorganisationen skulle godkende salget. Landsretten anså i U reglen i 75a, stk. 3 i lov om almene boliger m.v. som en kompetenceregel der gav hjemmel til en generel regulering af ejendomsretten, og som ikke indebar ekspropriation. Højesteret var derimod særdeles tæt på at tilsidesætte lovgivningsmagtens ekspropriationsvurdering i sagen. Et flertalt på 5 dommere mente at der ikke var tilstrækkelig sikkert grundlag for at lovgivningsmagten havde tilsidesat GL 73. Mindretallet bestående af 4 dommere tilsidesatte derimod lovgivningsmagtens vurdering af at der ikke var tale om ekspropriation. Det er ud fra ovenstående gennemgang af rettigheder, rettighedshavere og indgreb omfattet af beskyttelsen i GL 73 interessant at undersøge hvordan Højesteret når frem til den endelige dom. 5.1 Omfattet af beskyttelsen? Der synes ikke at være tvivl om at der i denne sag er tale om en beskyttet rettighed. Fast ejendom er jf. ovenstående gennemgang på s. 2 utvivlsomt omfattet af beskyttelsen i GL 73. Michael Hansen 52 Max Sørensen s Max Sørensen s Michael Hansen Jensen s. 260 jf. Peter Germer i Jussens Venner, 1981, s. 332 f. 10

11 Jensen skriver i sin kommentar til dommen at der ikke herskede nogen større tvivl om, at ordningen greb ind i en beskyttet ret tilhørende en beskyttet ejer. 55 Der synes ikke at være vandtætte skodder imellem rettighedshaveren og afgrænsningen af begrebet afståelse, da flertallets kommentar i dommen om at der ikke med fornøden sikkerhed antages at være tale om afståelse, kan være et eksempel på at boligorganisation bliver dårligere stillet som ejer end private ejere. 56 Der synes således at være en friere adgang til indgreb overfor juridiske personer etableret på et offentligretligt grundlag end overfor et privat retssubjekt. Orla Friis Jensen gør opmærksom på at der i lovgivningen findes eksempler på at offentligretlige forvaltningssubjekter pålægges reguleringer uden erstatning der for private måtte anses for ekspropriation. 57 Boligorganisationens opbygning har stor betydning i sagen, men det er i forhold til hvorvidt der foreligger afståelse når man flytter kompetencen til at sælge fra boligorganisationens repræsentantskab og ned til afdelingen ikke et spørgsmål om hvorvidt boligorganisationens som juridisk person er omfattet af beskyttelsen. Spørgsmålet i denne sag henleder sig, ligesom i hovedparten af ekspropriationssagerne, til om lovgivningen indebærer en afståelse. 5.2 Kriterier der indgår i domsbegrundelsen Flertallet anfører at boligorganisationerne er undergivet en meget omfattende regulering. Dette har sin baggrund i at finansieringen af boligerne, i hvert fald siden 2001, er bygget op således at 7 % finansieres som kommunal grundkapital, 2 % finansieres som beboerindskud og 91 % finansieres ved optagelse af realkreditlån hvor staten løbende optager ydelsesstøtte. 58 Boligorganisationerne bidrager således ikke selv til at finansieringen. Den offentlige regulering består i: 1) at boligorganisationen ikke kan sælge uden godkendelse fra kommunalbestyrelsen. 2) Salgsoverskud skal indbetales til en dispositionsfond hvoraf en stor del af midlerne herfra overføres til Landsbyggefonden. 3) Ministeren kan give boligorganisationen pålæg om hvordan likvide midler skal anvendes. Flertallet anfører at nettoprovenuet fra salg af almene boliger, som skal ske til markedspris, overføres til en provenufond jf. 89 c i lov om almene boliger m.v. til en særskilt konto, og dermed er der adgang til at boligforeningen at trække midler til opførelse af nyt byggeri. Der behøver ikke at forelægge et tab for rettighedshaveren for at der er tale om ekspropriation. Blot 55 U 2008B U.2008B Orla Friis Jensen, Danmarks Roges Grundlov med kommentarer, 2.udgave, 2006 s Jf. U H 11

12 fordi salget giver adgang til at opføre nye bygninger, i tråd med formålet for boligorganisationerne, kan der vel stadig forelægge ekspropriation i forhold til de allerede eksisterende andelsboliger. Det ser ud til at flertallets argumenter om at boligorganisationen er omfattende offentligt reguleret er et intensitetskriterium, da overførsel af kompetence til at sælge ikke er et særlig vidtgående indgreb i netop denne juridiske konstruktion. Den særlige juridiske konstruktion er baggrunden for at der ikke sker en afståelse, men derimod en omorganisation i forhold til kompetencen til at sælge. Det er ikke umiddelbart til at se hvem den reelle ejer af andelsboligerne er, da de enkelte afdelinger har skødet, mens det er boligorganisationen (med samtykke fra kommunalbestyrelsen) der har salgskompetencen. Denne gensidige afhængighed og indflydelse imellem boligorganisationen og afdelingerne gør at der ifølge flertallet blot er tale om en overførsel af kompetence. Der er således, ifølge flertallet, ikke tale om overførsel af ejendomsret til et andet retssubjekt. På baggrund af disse momenter kan flertallet ikke med den sikkerhed det kræves i forhold til at erklære at lovgivningsmagten har tilsidesat GL 73. Mindretallet laver en skarpere adskillelse mellem rettighedshaveren og afståelsen. Mindretallet anfører at boligorganisationen må anses som ejer, og ikke som flertallet, at der er tale om en særlig juridisk konstruktion. Herefter anføres det at salget af de almene boliger medfører en tvangsmæssig afståelse. Der er således ifølge mindretallet tale om en af beskyttelsen omfattet rettighed, rettighedshaver og indgreb. Herefter anføres det at boligforeningen er en privat forening, og at det ikke kan tillægges afgørende betydning at foreningen har modtaget økonomisk støtte fra det offentlige og er undergivet en intensiv offentlig regulering. Dette går i meget god overensstemmelse med 1. håndskriftssag, hvor der anlægges en vurdering af at der er tale om afståelse for Den arnamagnæanske Stiftelse på trods af at det offentlige også her har stor indflydelse. Mindretallet anser herefter at afdelingens mulighed for at sælge til lejerne uden accept fra boligforeningen (repræsentantskabet) har karakter af afståelse. 12

13 6 Konklusion Beskyttelsen i GL 73 er ikke en statisk størrelse, og det er umuligt at udarbejde en specifik rettevejledning i hvad der kan opfattes som ekspropriation. Når det kommer til stykket er det et spørgsmål som den overvejende politiske opfattelse i samfundet kan hjælpe os med at besvare, og derfor må der være plads til at flere kriterier kommer i spil i modsætning til blot et formelt kriterium. 59 Der skal være sikre holdepunkter for at der foreligger ekspropriation før domstolene vil tilsidesætte en lov som grundlovsstridig. Dette illustreres meget godt af den meget snævre afgørelse i den behandlede dom ovenfor. Gennemgangen af sagen om forsøgsordningen med almene boliger viste at der var tale om en beskyttet rettighed og en beskyttet rettighedshaver. Der var derimod, ifølge flertallet, ikke tale om en afståelse. På trods af at ejeren er en beskyttet rettighedshaver får det tilsyneladende ifølge flertallets begrundelse betydning at der er tale om en atypisk ejerposition. 60 Flertallet anlægger en anderledes vurdering end mindretallet. Michael Hansen Jensen betegner flertallets som en bredere tilgangsvinkel til ekspropriationsvurderingen, da det får betydning hvilken type ejer der er tale om. Mindretallet opfatter således boligorganisationen som havende de samme rettigheder som en privat rettighedshaver. Det er interessant at mindretallet anlægger en helt anden vurdering af forholdet omkring hvorvidt det er relevant at boligorganisationen er under omfattende offentlig regulering. Der er ikke blot tale om en forskellig vurdering i hvilken vægt de forskellige kriterier skal have, men også en anden tilgang til hvorvidt ejerens forhold kan få indflydelse på afståelsesspørgsmålet. Det kan således udledes at der ikke blot er forskel på hvornår domstolene skal tilsidesætte lovgivningsmagten, men at der også er en forskel i selve ekspropriationsvurderingen. 61 Denne skønsprægede vurdering skaber en tilsyneladende usikker retstilstand, hvor lovgivningsmagten i takt med samfundsudviklingen har forholdsvis frie rammer til at arbejde på. Heri ligger ikke at lovgiver kan agere uden at holde grundlovens ord i baghovedet. Grundloven giver faste holdepunkter i forhold til hvor langt lovgiver kan gå i forhold til indgreb i borgernes ejendom, og hvis lovgiver går for langt, vil domstolen tilsidesætte lovgivningsmagtens vedtagelse af loven som grundlovsstridig. 59 Max Sørensen s Michael Hansen Jensen i U.2008B Michael Hansen Jensen i U.2008B

14 7 Litteratur Peter Germer, Statsforfatningsret, 3. udgave, Max Sørensen, Statsforfatningsret, 2. udgave ved Peter Germer, Poul Andersen, Dansk statsforfatningsret, 3. udgave, Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret Menneskerettigheder, 3. udgave, Michael Hansen Jensen, Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73, 1. udgave, Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret, 3. udgave ved Ole Espersen, H. Matzen, Den danske Statsforfatningsret, 3. udgave, Bilag: Orla Friis Jensen, Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, 2. udgave, Retspraksis U H U H U H U H U Ø U H U H U Ø U H U H U H U H U H U H 14

15 9 Resumé på engelsk The topic of this project is to state the rights, owners and interventions protected against compulsory purchase under Article 73 in the Danish Constitution. The project is divided into 4 central parts: The protected rights, the protected owners, the protected interventions and the law about public apartments. The part dealing with the law about public apartments is an attempt to examine why the majority in the Danish Supreme Court ruled section 75 a in Loven om almene boliger m.v. not to be an example of compulsory purchase. Furthermore it is examined which criteria the majority in the Danish Supreme Court use in their arguments in the decree. The majority in The Danish Supreme Court seems to have a different approach to the case than the minority of judges. There seems to be an edge between the protected owners and the question about protected interventions in the arguments used by the minority, while the majority use the group of public apartments status as a special legal construction as an argument against compulsory purchase. 15

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Kommunerne og grundlovens 73. The municipalities and The Constitutional Act of Denmark 73

Kommunerne og grundlovens 73. The municipalities and The Constitutional Act of Denmark 73 Kommunerne og grundlovens 73 The municipalities and The Constitutional Act of Denmark 73 af PETER STOLTZ NIELSEN & ANDREAS LYSGAARD BØGH Nærværende speciale er udarbejdet i et samarbejde mellem Andreas

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL Catinet har for CEPOS i perioden den 27. april til 5. maj 2009 gennemført en undersøgelse blandt 1.071 danskere om ekspropriation.

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Retten til forsørgelse en grundlovssikret rettighed?

Retten til forsørgelse en grundlovssikret rettighed? DEBATARTIKEL Trine Schultz Retten til forsørgelse en grundlovssikret rettighed? Om grundlovens 75, stk. 2»Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 378 Offentligt J.nr. NST-101-00732 Den 29. marts 2012 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Spørgsmål AP Er det

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne.

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. NOTAT Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. Nedenstående spørgsmål fremsættes: 1) Med udgangspunkt i den eksisterende statsretlige situation, hvilken stilling

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Gæsteprincippet - Status

Gæsteprincippet - Status Vejforum Side 1 Gæsteprincippet - Status Advokat Benedicte Galbo Kammeradvokaten Advokat Anders Valentiner-Branth Horten Side 2 (BG) Private fællesveje Samme gæsteprincip gælder Offentlige veje Lov om

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Servituthåndhævelse. Livslang uddannelse * Aalborg Universitet * Fast ejendoms retsforhold * 24. aug. 2001

Servituthåndhævelse. Livslang uddannelse * Aalborg Universitet * Fast ejendoms retsforhold * 24. aug. 2001 Servituthåndhævelse er primært et spørgsmål om påtaleret Retten til at håndhæve en servitut tilkommer den, der er berettiget. Sker der krænkelser af en servitut, må man forvente, at den berettigede ønsker

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v.

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. Kommunaludvalget 2008-09 B 13 Bilag 1 Offentligt Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. 20-11-2008 Af professor, dr.jur. Michael H. Jensen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del Bilag 55 Offentligt JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Notat om Naalakkersuisuts udenrigspolitiske beføjelser i lyset af en mulig ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Efter Økonomiudvalgets behandling den 4. maj 2011er notatet suppleret med afsnit om tavshedspligt,

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen B 169 Bilag 2 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen B 169 Bilag 2 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2015-16 B 169 Bilag 2 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VISSE SPØRGSMÅL, SOM BESLUTNINGSFORSLAG NR. B 169 KAN GIVE ANLEDNING TIL 1. På sit møde den 4. maj 2016 drøftede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Notat om påtænkt ændring af beskatningsreglerne for kultbrinteindvinding og visse grundlovsmæssige spørgsmål i forhold til Bayerngas

Notat om påtænkt ændring af beskatningsreglerne for kultbrinteindvinding og visse grundlovsmæssige spørgsmål i forhold til Bayerngas Notat om påtænkt ændring af beskatningsreglerne for kultbrinteindvinding og visse grundlovsmæssige spørgsmål i forhold til Bayerngas Bayerngas har anmodet mig om en vurdering af, om de i rapporten Serviceeftersynet

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION NOTAT ADVOKATPARTNERSELSKAB WWW.NNLAW.DK FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K CVR. NR. 32 30 33 74 TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 8. OKTOBER 2012 REF. 59.049 VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER

Læs mere

Vi har den 18. juni 2015 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger.

Vi har den 18. juni 2015 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger. Agri Nord Hobrovej 437 9200 Aalborg SV Att.: Hans Ole Kristensen Dato 5. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/06864-20 Side 1/5 Ekspropriation

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016 Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Præsentation af problemstilling Kommunen sælger fast ejendom Kommunen opfører byggeri til brug for kommunen

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave Peter Pagh Fast ejendom Regulering og Køb 2. udgave soversigt Kapitel I Introduktion... 15 1. Begrebet fast ejendom... 16 1.1 Afgrænsning af den faste ejendom i dybden... 17 1.2 Afgrænsning af fast ejendom

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato:

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato: Notat Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen Udarbejdet af: Birgitte P. Rasmussen Dato: 08-04-2008 Sagsid.: 01.04.00-P21-20-07 Version nr.: 1 Baggrund: Faaborg Kommune traf den 11.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Aalborg Universitetet Juridisk institut. Kandidatspeciale. Bør ikke-kommunale offentlige juridiske personer være beskyttede af grundlovens 73?

Aalborg Universitetet Juridisk institut. Kandidatspeciale. Bør ikke-kommunale offentlige juridiske personer være beskyttede af grundlovens 73? Aalborg Universitetet Juridisk institut Kandidatspeciale Bør ikke-kommunale offentlige juridiske personer være beskyttede af grundlovens 73? Semester: 10. semester Uddannelse: Jura Fag: Statsret Titel:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere