Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler"

Transkript

1 Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser ved udstedelse af kombinationsbilletter, hvor rabatterne er betinget af, at transportkunderne benytter Scandlines på begge færgestrækninger over henholdsvis Østersøen og Øresund har Konkurrencestyrelsen foretaget en bedømmelse af sagen i forhold til konkurrencelovens 11. Klagen vedrører Scandlines anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, jf. 11, stk. 2, nr. 3. Det relevante marked i denne sag omfatter i geografisk henseende færger i Danmark og til og fra Danmark, og det relevante produktmarked udgøres af kombinerede overførsler af lastbiler med færge. Det relevante marked er således markedet for kombinerede overførsler af lastbiler med færge i Danmark og til og fra Danmark. På dette marked indtager Scandlines en klart dominerende stilling, idet selskabet er det eneste rederi overhovedet, der kan tilbyde kombinationsbilletter uden at tilkøbe en overførsel i et andet rederi. Misbruget består i, at de konkurrerende rederier ikke kan tilkøbe overførslen på fx Østersøen til samme pris, som Scandlines selv beregner sig. Derved bliver de konkurrerende rederier ikke stillet lige i konkurrencen med Scandlines. Det fremgår af Konkurrencestyrelsens notat af 2. oktober 1997 (bilag 10), at der er tale om meget stor forskel i de priser Scandlines beregner ved salg af gennemgangsbilletter, og de priser der opkræves af konkurrerende rederier. Konkurrencerådet har på sit møde den 18. juni 1997 bedømt sagen efter bestemmelserne i den tidligere konkurrencelov, men ved den nye lovs ikrafttræden anses det for nødvendigt at meddele Scandlines, at der er tale om et misbrug efter den nye konkurrencelovs 11 stk. 1, der er forbudt. og at der gives et påbud til Scandlines efter lovens 11, stk Afgørelse Det meddeles Scandlines A/S at selskabets rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler udgør et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1 og 2, nr. 3 og dermed er forbudt. Der udstedes et påbud til Scandlines A/S, jf. lovens 11, stk. 3, om at bringe overtrædelsen af stk. 1 og 2, nr. 3 til ophør. Det betyder, at tilkøbspriserne skal beregnes i overensstemmelse med de retningslinier, der er angivet i Konkurrencestyrelsens brev af 17. december 1997 til Scandlines, jf. bilag 8.

2 3. Sagsfremstilling 3.1 Sagens hidtidige forløb Konkurrencerådet modtog den 30. oktober 1996 en klage fra Mercandia Rederierne over, at Scandlines misbruger sin dominerende stilling på markedet for overførsel af lastbiler i transit mellem Sverige og Tyskland via Sjælland ved udstedelse af kombinationsbilletter, hvor rabatterne er betinget af, at transportkunderne benytter Scandlines på begge færgestrækninger over henholdsvis Østersøen og Øresund. Klagen vedlægges som bilag 1. Konkurrencerådet behandlede Mercandia Rederiernes klage på sit møde den 18. juni Indledningsvis fastslog rådet, at det relevante marked efter konkurrenceloven i denne sag er markedet for kombinerede overførsler af lastbiler med færge i Danmark og til og fra Danmark. På dette marked udøver eller vil Scandlines ubetinget kunne udøve en dominerende stilling. Rådet fandt, at Scandlines rabatbetingelser ved salg af kombinationsbilletter udgør en konkurrencebegrænsning med skadelige virkninger til følge. Rådet lagde bl.a. vægt på Scandlines dominerende stilling på markedet for salg af kombinationsbilletter til lastbiler og at de hertil knyttede rabatter medførte eller ville kunne medføre de i konkurrenceloven nævnte skadelige virkninger. Rådet besluttede, at der straks skulle indledes forhandlinger med Scandlines/DSB Rederi A/S i medfør af konkurrencelovens 11 med henblik på at fjerne den forskelsbehandling, der er et resultat af Scandlines rabatbetingelser ved salg af kombinationsbilletter. Konkurrencerådet besluttede endvidere, såfremt forhandlingerne ikke førte til det ønskede resultat, at bemyndige Konkurrencestyrelsen til at udstede pålæg i medfør af konkurrencelovens 12 til Scandlines/DSB Rederi A/S om at bringe de skadelige virkninger til ophør ved at fjerne den pris- og rabatdiskrimination, der knytter sig til salget af kombinationsbilletter, og som er afhængig af om vognmændene benytter Scandlines på den ene eller begge strækninger. Konkurrencerådets afgørelse blev meddelt Scandlines ved brev af 18. juni 1997 (vedlagt som bilag 2). Notatet (ekskl. bilag), der dannede baggrund for Konkurrencerådets beslutning i mødet den 18. juni 1997, vedlægges som bilag 3. Referatet af Konkurrencerådets behandling af sagen vedlægges som bilag 4. Scandlines indbragte ved brev af 14. juli 1997 Konkurrencerådets afgørelse af 18. juni 1997 for Konkurrenceankenævnet. Det fremgår af Scandlines klage, at selskabet har anket både Rådets definition af det relevante marked, og Rådets afgørelse af at Scandlines misbruger sin dominerende stilling. Scandlines har i brevet af 14. juli 1997 oplyst, at selskabet mener, at det relevante marked er transittrafik mellem Sverige/Norge/Finland og Kontinentet. På dette marked indtager selskabet ikke nogen dominerende stilling. Selskabet har oplyst, at kun ca. 14 \% af lastbiloverførslerne mellem Norge/Sverige/Finland og Tyskland går over Sjælland. Da Scandlines ikke har nogen dominerende stilling, mener selskabet ikke, at der kan være tale om, at selskabet misbruger en dominerende stilling. Denne sag er stadig verserende for ankenævnet. Endvidere har Scandlines anmodet både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet om at tillægge klagen af 14. juli 1997 opsættende virkning. Dette spørgsmål er endeligt blevet afgjort af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 18. december 1997, idet ankenævnet ikke fandt grundlag

3 for at tillægge klagen opsættende virkning, idet afgørelsen om at indlede forhandlinger i medfør af konkurrencelovens 11 ikke kan medføre skadevirkninger af nogen art for Scandlines. I henhold til konkurrencelovens 11 har der været afholdt 3 møder med henblik på at bringe de konkurrenceskadelige virkninger til ophør, nemlig den 25. juli, 14. august og den 21. november Et internt mødereferat fra Scandlines advokat vedrørende mødet den 21. november 1997, vedlægges som bilag 5. Som bilag 6 og 7 vedlægges skrivelser af henholdsvis 26. november og 8 december 1997 fra Scandlines advokat xxxxx. Konkurrencestyrelsen har udarbejdet forslag til forligsløsninger - senest i Konkurrencestyrelsens brev af 17. december 1997, der vedlægges som bilag 8. Som bilag 9 vedlægges advokat xxxxx brev af 7. januar 1998 (modtaget i Konkurrencestyrelsen den 8. januar 1998), hvor advokaten på vegne af Scandlines afviser Konkurrencestyrelsens forslag til forligsløsning af 17. december Som bilag 10 vedlægges Konkurrencestyrelsens notat af 2. oktober 1997, der giver et overblik over 11-sagen og en beskrivelse af hvor misbruget findes. Det kan oplyses, at Scandlines ikke har haft indvendinger mod de faktuelle oplysninger i Konkurrencestyrelsens notat af 2. oktober Forhandlingerne efter den gamle konkurrencelovs 11, stk. 1, er imidlertid ikke fuldført inden lovens ophævelse den 1. januar Konkurrencestyrelsen nåede derfor ikke at udnytte den bemyndigelse som det gamle Konkurrenceråd havde givet med hensyn til at meddele pålæg efter den gamle konkurrencelovs Ny sag efter ny lov I bemærkningerne til overgangsbestemmelserne til 27, stk. 3 i den nye konkurrencelov, fremgår, at verserende klagesager færdigbehandles efter den nye konkurrencelovs regler, hvorimod verserende ankesager færdigbehandles efter den gamle lovs regler. Konsekvensen heraf er, at den gamle sag ikke længere har et reelt indhold, idet Scandlines pga. de langvarige forhandlingerne ikke kan mødes med et pålæg. På den baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at sagen bør rejses på ny på det foreliggende grundlag til bedømmelse efter den ny konkurrencelovs Scandlines pris- og rabatvilkår for kombinationsbilletter Mercandia Rederiernes klage drejer sig om, hvorvidt Scandlines misbruger sin dominerende stilling på markedet for kombinerede overførsler af lastbiler med færge i Danmark og til og fra Danmark ved urimelig prisdiskrimination, samt ved i et antal tilfælde at give konkurrenter ringere pris- og rabatvilkår end selskabets egne ruter selv kan opnå ved udstedelse af kombinationsbilletter til selskabets færger. Scandlines udfører rederivirksomhed, der drives kommercielt i overensstemmelse med bl.a. selskabs- og regnskabslovgivningens krav til sådanne virksomheder. Selskabets aktiviteter er

4 følgelig erhvervsvirksomhed omfattet af den nye konkurrencelovens 2, stk. 1. Selskabet er omfattet af den nye konkurrencelovs 11 om forbud mod misbrug af dominerende stilling. Det relevante marked Hvad angår den geografiske afgrænsning af det relevante marked finder Konkurrencestyrelsen fortsat, at markedsafgrænsningen i denne sag i relation til den ny konkurrencelov bør afgrænses til lovens anvendelsesområde - og at afgrænsningen ikke bør udvides til at omfatte hele Østersøtrafikken. Den geografiske del af markedsafgrænsningen er foretaget efter en vurdering af sagens konkrete forhold, og følger den seneste praksis i sager vedrørende færgetrafik. I forbindelse med Konkurrencerådets henvendelse til Trafikministeren og DSB den 26. maj 1993 om at åbne for konkurrence på Helsingør-Helsingborg overfarten afgrænsede Rådet i overensstemmelse det relevante marked til færgefart mellem Helsingør og Helsingborg. Det kan også nævnes, at EU- Kommissionen fx i forbindelse med en sag vedrørende fritagelse af en samarbejdsaftale mellem DSB og AB Swedcarrier i 1990 og i forbindelse med sagen om adgang for alternative operatører til færgefacilliteter i Helsingør havn også har afgrænset det relevante marked således, at færgetrafikken mellem Helsingør og Helsingborg blev anset for at indtage eller ville kunne indtage en dominerende stilling. Endelig fastlagde kommissionen i en sag om nægtelse af adgang til anlæggene i Rødby havn sin beslutning af 21. december 1993 det relevante marked som "markedet for havneydelser på dansk side til brug for færgetransport (passagerer og biler) på Rødby- Puttgarden overfarten. Det relevante geografiske marked i denne sag omfatter således det danske territorium, dvs. færger i Danmark og til og fra Danmark. Det relevante produktmarked udgøres af kombinerede overførsler af lastbiler med færge. Det relevante marked er således markedet for kombinerede overførsler af lastbiler med færge i Danmark og til og fra Danmark. Dominerende stilling Med Scandlines ubestridte position som næsten enerådende nationalt færgerederi kan selskabets dominerende rolle ikke betvivles. Denne rolle er som bekendt afledt af, at Scandlines er udskilt fra det tidligere statsdrevne DSB. Det bemærkes, at ingen andre færgerederier kan tilbyde kombinationsbilletter til lastbiler, hvori indgår en Østersørute uden at tilkøbe denne overførsel af Scandlines, og at ingen andre rederier kan tilbyde kombinationsbilletter uden at tilkøbe en overførsel i et andet rederi. Scandlines har en markedsandel på det relevante marked på langt over de 50 \%, som i sig selv og alene begrunder, at selskabet indtager en dominerende stilling. Misbrug Da Scandlines har monopol på Østersøruterne kan ingen andre færgeruter fremstille kombinationsbilletter, hvori Østersøruterne indgår uden at tilkøbe overførslen på Østersøen hos Scandlines. Når det drejer sig om salg af gennemgangsbilletter bliver det afgørende for de konkurrerende rederiers konkurrencemæsige ligestilling, at de kan tilkøbe overførslen på fx Østersøen til samme pris, som Scandlines selv beregner sig. Scandlines opererer i øvrigt med 5 kombinationsoverfarter.

5 Det drejer sig om Østersøen - Øresund, Østersøen - Storebælt, Østersøen - Kattegat, Storebælt - Øresund og Kattegat - Øresund. Scandlines tilkøbspris kan beregnes ved fra Scandlines listepriser for en enkelt rute på Scandlines overfarter på de ruter, som de andre rederier ikke råder over, at fratrække Scandlines kombinationsrabat, der varierer efter hvilke kombinationsoverfarter, der er tale om, og herudover at fratrække selskabets maksimale aftalerabat til vognmændene eller disses organisationer. Den maksimale aftalerabat varierer efter hvilke overfarter, der kombineres, og efter, hvilke vognmænd eller vognmandsorganisationer, der benytter kombinationsbilletten. Disse aftalerabatter er specielt knyttet til kombinationsbilletter. På denne måde fremkommer der tilkøbspriser, som svarer til Scandlines bruttoindtjening på ruten. I nedenstående tabel fremgår de oplyste og gældende rabatsatser ved udstedelse af kombinationsbilletter. Kombinationsoverfarter Kombinationsrabat Maksimal aftalerabat Østersøen - Øresund Østersøen - Storebælt Østersøen - Kattegat Storebælt - Øresund Kattegat - Øresund # pct. Som eksempel bliver tilkøbsprisen for en billet til Østersøen ved tilkøb til en kombinationsbillet Østersøen- Øresund herefter kr. # (listepris 1782 kr. fratrukket # \% i kombinationsrabat og den maksimale vognmandsrabat på # \%). Hvis tilkøbsbilletten anvendes til en kombineret overfart Østersøen - Storebælt bliver prisen (listepris 1782 kr. fratrukket # \% i kombinationsrabat og den maksimale vognmandsrabat på # \%). Herved fremkommer de i tabellen nedenfor viste tilkøbspriser. Kombinationsoverfart Østersøen - Øresund Østersøen - Storebælt Østersøen - Kattegat Storebælt - Øresund Kattegat - Øresund Scandlines listepris (retur) for enkelt ruter Østersøen a) kr Østersøen kr Østersøen kr Storebælt kr Kattegat kr Kombinationsrabat # kr. Maksimal aftalerabat Tilkøbspris (retur) for enkelt ruter Østersøen a) kr. # Østersøen kr. # Østersøenkr. # Storebælt kr.# Kattegatkr. #

6 a) Dvs. priser for en returbillet over Østersøen hhv. ved et isoleret køb uden rabatter (søjle yderst tv) og når billetter købes som tilkøb til en Øresundsbillet. Tilkøbspriserne er så lave, fordi de er baseret både på kombinations- og aftalerabatter. Rabatterne gives ikke til konkurrerende færgerederier 1 med undtagelse af HH-Ferries. Dette skyldes ifølge Scandlines, at ingen andre færgerederier p.t. har anmodet om at tilkøbe Scandlines billetter. HH- Ferries får som udgangspunkt kombinationsrabatten + maksimalt \% aftalerabat. Disse maksimale # \% skal ses i forhold til de maksimale aftalerabatter der ydes til vognmændene på de # - # \% afhængig af hvilke ruter, der kombineres med. 1 Omfatter HH-Ferries på Øresund, Vognmandsruten på Storebælt og Molslinien på Kattegat. Færgerederierne er derfor nødt til at tilbyde særdeles lave priser for deres del af en kombinationsbillet til vognmændene for at kunne matche de kombinationspriser efter alle rabatter, som Scandlines opkræver af vognmændene. I enkelte tilfælde vil færgerederierne endda være nødsaget til at kræve negative overfartspriser. Scandlines' advokat har på selskabets vegne i brev af 26. november 1997 foreslået, at beregningen af tilkøbspriser begrænses til de af selskabets overfarter, hvor selskabet er eneste udbyder. Dette vil i realiteten betyde, at der alene skal fastsættes en tilkøbspris for Østersøen. Advokaten foreslår, at denne tilkøbspris skal beregnes på grundlag af en kombinationsrabat på + en særlig aftalerabat varierende med antallet af solgte kombinationsbilletter og maksimalt andragende, svarende til de vilkår, der ydes i henhold til Scandlines aftale af 19. juni 1997 med HH-Ferries. Denne tilkøbspris på Østersøen vil så blive tilbudt alle konkurrerende færgeoperatører på det danske marked. 4. Vurdering efter den ny lov Scandlines rabattering af kombinationsbilletter for lastbiler udgør et misbrug af selskabets dominerende stilling på det danske marked i strid med den nye konkurrenceslovs 11, stk. 1. Scandlines forskelsbehandler i pris- og rabatmæssig henseende mellem de forskellige transportører, fx DSV-, Samson-, DFDS- og FDE-vognmænd, og konkurrencen foregår på uigennemsigtige vilkår. Herved vanskeliggøres markedsadgangen for konkurrerende færgerederier, og konkurrencen mellem vognmændene bliver ulige. Det er iøvrigt fast praksis, at det er i strid med konkurrenceretten at "bundle" monopolydelser med ydelser, hvor der er konkurrence på markedet, når dette sker på sådanne vilkår, at konkurrencen fordrejes. En efterlevelse af dette krav vil ikke forhindre Scandlines i at give konkurrencedygtige kombinationsrabatter i forhold til konkurrenterne. Kravet betyder blot, at kombinationsrabatter skal gives til alle på ens vilkår. Scandlines forslag til forhandlingsløsning af 26. november 1997 vil ikke fjerne forskelsbehandlingen, idet alternative færgeselskaber ikke vil blive stillet lige i konkurrencen med Scandlines. Det er derfor Konkurrencestyrelsens opfattelse, at selskabets pris- og rabatpolitik udgør et misbrug i henhold til den nye konkurrencelovs 11, stk. 1 og 2, nr. 3..

7 Bilagsoversig t Bilag 1 Mercandia Rederiernes klage af 30. oktober Bilag 2 Konkurrencerådet afgørelse af 18. juni Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Notat til Konkurrencerådets møde den 18. juni Referat af Konkurrencerådets behandling af sagen. Internt mødereferat fra advokat xxxxx vedrørende møde i Konkurrencestyrelsen den 21. november Bilag 6 Advokat xxxxx skrivelse af 26. november Bilag 7 Advokat xxxxx skrivelse af 8. december Bilag 8 Bilag 9 Konkurrencestyrelsen brev af 17. december Advokat xxxxx brev af 7. januar 1998, hvor advokaten på vegne af Scandlines afviser Konkurrencestyrelsens forligsforslag af 17. december Bilag 10 Konkurrencestyrelsens notat af 2. oktober 1997 vedr. status i sagen. # Fortrolig oplysning, der ikke offentliggøres. xxxxx Fortrolig oplysning, der ikke offentliggøres. Scandlines A/S har den 12. februar 1998 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

1998-07-04: Scandlines A/S ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-07-04: Scandlines A/S ctr. Konkurrencestyrelsen 1998-07-04: Scandlines A/S ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 14. juli afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-57.299, Scandlines A/S ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Scandlines forbud mod videresalg

Scandlines forbud mod videresalg 27-10-2010 Punkt 2 Rådsmødet den 27. oktober 2010 ITE 4/0120-0204-0212 /BFJ /AWI /SNW Scandlines forbud mod videresalg KONKURRENCE- FORBRUGERSTYRELSEN og 1. Resume 2 2. Afgørelse 3 2.1. Tilsagn 3 3. Sagsfremstilling

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS

Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Jnr.: 2:801-12/cg Møbelforretningen P. Lindegaard Poulsen ApS har klaget over, at møbelproducenten

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Trafikministeriet juni 1997 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrunden for arbejdet----------------------------------------------------------2

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere