Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort"

Transkript

1 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2: /lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Finansrådet har anmeldt et aftalekompleks bestående af to aftaler indgået med BG Bank A/S om pengeinstitutters modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært om en fritagelse efter lovens 8, stk Aftalerne skal sikre, at der hverken gebyrmæssigt eller på anden måde sker forskelsbehandling mellem indbetalinger foretaget med indbetalingskort og indbetalinger med giroindbetalingskort. Det gælder uanset, om indbetaling sker i et pengeinstitut eller på et posthus. 3. Baggrunden for aftalerne er, at det i forbindelse med Postgiros omdannelse til GiroBank blev besluttet, at der skulle etableres et nyt fælles indbetalingssystem, hvor indbetalingskort er betalbare i såvel pengeinstitutter som på posthuse efter ensartede regler. 4. Styrelsen finder, at aftalerne indeholder konkurrencebegrænsninger, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Aftalerne er indgået mellem konkurrenter og begrænser konkurrencen mellem pengeinstitutterne for de to slags indbetalingskort ved at foreskrive ens behandling over for kunderne og ens regler for clearing og bogføring. Der er derfor ikke grundlag for en ikke-indgrebserklæring, jf. lovens Aftalerne kan derimod meddeles en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, undtagen 8 i begge aftaler. Aftalekomplekset indebærer fordele navnlig derved, at indbetaling til kreditor kan ske i alle pengeinstitutter. Bestemmelsen i 8 om, at der skal cleares og bogføres 2 dage efter indbetaling har fundet sted, er imidlertid ikke nødvendig for at opnå disse fordele og skal derfor påbydes ophævet. Afgørelse 6. Finansrådet meddeles at det anmeldte aftalekompleks bestående af - Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem, og - Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter ikke kan meddeles en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 9, idet det indeholder bestemmelser, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6. en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, med undtagelse af 8 i begge aftaler om, at den beløbsmæssige clearing finder sted 2. bankdag efter indbetaling, da en sådan fiksering af pengeinstitutternes beløbsmæssige clearing ikke er nødvendig til opnåelse af fordelene ved aftalekomplekset. Fritagelsen gælder fra den 1. januar 1998 til den 31. december jf. lovens 8, stk.3. påbud om at ophæve 8 i begge aftaler, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1. Ophævelse skal ske senest den 22. september 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4.

2 2 af 7 Sagsfremstilling Indledning 7. Ved brev af 26. juni 1998 har Finansrådet anmeldt et aftalekompleks om pengeinstitutters modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort. Aftalekomplekset består af to aftaler med bilag indgået mellem Finansrådet og BG Bank A/S: Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter 8. Aftalerne er begge indgået den 12. marts 1996 til ikrafttræden den 1. juli samme år. Den 26. maj 1999 er der fremsendt reviderede bilag af 10. maj til aftalekomplekset. Aftalerne er omfattet af overgangsreglerne i kl. 27, stk Deltagende pengeinstitutter skal opfylde Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling. Denne aftale er også anmeldt til Konkurrencestyrelsen og behandles særskilt. 10. Der anmodes om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk Baggrunden for aftalekomplekset er, at der i forbindelse med Postgiros omdannelse til Girobank A/S i 1991 blev foretaget en ophævelse af en række lovmæssige begrænsninger af aktivitetsområdet. GiroBank blev medlem af Finansrådet og tiltrådte en række aftaler om betalingsformidling m.v. Ifølge ændringen kom lovgivningen om giroindbetalingskort til også at omfatte indbetalingskort fra andre pengeinstitutter, og der blev indgået aftale om etablering af pengeinstitutternes fælles indbetalingskort. Begge typer af indbetalingskort skulle fremover kunne anvendes i såvel posthuse som pengeinstitutter i dag også filialer af BG Bank. I den forbindelse aftaltes det, at de to typer af indbetalingskort skulle ekspederes på samme vilkår. 12. Aftalerne er anmeldt til Kommissionen, som den 14. juli 1998 har meddelt dem et comfort letter. Parterne 13. BG Bank er landets tredjestørste pengeinstitut. BG Bank er et datterselskab af Kapital Holding, der blev dannet som holdingselskab for Realkredit Danmark og BG Bank med virkning fra den 1. juli Koncernens omsætning for 1999 var 33,6 mia. kr. 14. BG Banks omsætning var i ,2 mia. kr. Ud over bankydelser udbyder pengeinstituttet forsikringer gennem samarbejdet med Topdanmark og realkreditlån gennem realkreditselskabet BG Kredit, som er ejet i fællesskab med Realkredit Danmark. Bankens distributionsnet omfatter udover bankens filialnet og selvbetjeningsløsninger samtlige landets posthuse. 15. Finansrådet, der blev etableret i 1990 ved sammenlægning af Danmarks Sparekasseforening og Den Danske Bankforening, er brancheorganisation for de danske pengeinstitutter. Fra 1. januar 2000 kan også realkreditinstitutter optages som medlemmer. Medlemstallet er pr. 11. april Den samlede omsætning blandt pengeinstitutter opgjort efter reglerne i bkg. nr. 1030, 8 var i ,6 mia. kr. Alle større pengeinstitutter er medlem af Finansrådet. Det relevante marked Produktmarkedet

3 3 af Aftalekomplekset vedrører betalingsoverførsler med fælles indbetalingskort og giroindbetalingskort, som er en del af markedet for formidling af betalinger mellem konti i pengeinstitutter 1. Det geografiske marked 17. Pengeinstitutvirksomhed her i Danmark kan udbydes af alle, der er godkendt hertil af Finanstilsynet. Udenlandske pengeinstitutter vil kunne udbyde betalingsoverførsler gennem datterselskaber eller filialer, der oprettes her i landet. Pengeinstitutter er undergivet Finanstilsynets tilsyn og skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Svenska Handelsbanken er med i aftalekomplekset om fælles indbetalingskort og giroindbetalingskort, men det ændrer efter styrelsens vurdering ikke ved, at det relevante geografiske marked for den foreliggende anmeldelse er Danmark 2. Parternes stilling på markedet 18. Der er 198 pengeinstitutter, der har tilsluttet sig aftalekomplekset, herunder 48, der ikke er medlem af Finansrådet. Efter det oplyste, deltager i alt 208 pengeinstitutter i betalingsformidlingssystemet, og det må antages at alle institutter, der har nogen interesse i deltagelse er tilsluttet. Dermed er der tale om 100 pct. tilslutning. Omsætningen på markedet for betalingsoverførsler 1999 Antal, mio. stk. Volumen, mia. kr. Checks Hævekort Kredittransaktioner Fælles indbetalingskort Giroindbetalingskort PBS Dankort I alt Omsætningen på markedet for betalingsoverførsler i Danmark var i mia. kr. Her er dog set bort fra visse former for danske og internationale betalingskort og girooverførsler, hvis omfang ikke er gjort op. Heraf udgør fælles indbetalingskort 221 mia. kr., og giroindbetalingskort 220 mia. kr. i alt 441 mia. kr. Aftalerne

4 4 af Aftalekomplekset omfatter Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem 3 (den første aftale) og Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter (den anden aftale). 21. I tilknytning til aftalerne er der udarbejdet et bilag, der fastlægger retningslinier for datafangst, dataudveksling, sumclearing, bogføring, returnering, rentegodtgørelse og arkivering m.v, og kreditorregler, der regulerer forholdet mellem kreditorerne og det enkelte pengeinstitut. 22. Den første aftale fastlægger, på hvilke vilkår pengeinstitutterne inklusiv BG Bank er forpligtet til at modtage fælles indbetalingskort. Den anden aftale fastlægger, på hvilke vilkår pengeinstitutterne eksklusiv BG Bank er forpligtet til at modtage giroindbetalingskort. 23. Bortset fra 1 er de to aftaler stort set identiske i den første aftale: Aftalen omfatter modtagelse og afregning af fælles indbetalingskort i et pengeinstitut, hvad enten det sker ved indbetaling ved kassen eller ved debitering af kundens pengeinstitutkonto Såfremt et pengeinstituts kunde ønsker at blive oprettet som kreditor i det fælles indbetalingssystem, forudsætter dette, at pengeinstituttet har tiltrådt nærværende aftale. 26. Pengeinstituttet er forpligtet til at modtage fælles indbetalingskort, jf. nærværende aftale, og giroindbetalingskort, jf. Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter på samme vilkår overfor kunder, herunder i samme tidsrum. 27. Tiltrædelse af nærværende aftale forudsætter samtidig tiltrædelse af Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter i den anden aftale: BG Bank bemyndiger hermed de pengeinstitutter, der tiltræder nærværende aftale, til på vegne af BG Bank at modtage og afregne giroindbetalingskort. 29. Aftalen omfatter modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i et pengeinstitut, hvad enten det sker ved indbetaling ved kassen eller ved debitering af kundens pengeinstitutkonto. 30. Pengeinstituttet er forpligtet til at modtage giroindbetalingskort, jf. nærværende aftale, og fælles indbetalingskort, jf. Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem på samme vilkår overfor kunder, herunder i samme tidsrum. 31. Tiltrædelse af nærværende aftale forudsætter samtidig tiltrædelse af Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem. 32. Ifølge 3 og 4 er pengeinstituttet forpligtet til at tage imod kortene på samme vilkår, herunder ved modtagelse, bogføring og gebyrberegning over for indbetalende kunde. Der er dog mulighed for, at Finansrådets bestyrelse og BG Bank i forening i helt særlige tilfælde kan beslutte, at pengeinstituttet kan fastsætte afvigende gebyrer til visse nærmere bestemte kreditorer, jf fastlægger, at det pengeinstitut, der modtager indbetalingskortene, har pligt til at kontrollere, at kortet indeholder relevante oplysninger såsom indbetalingsbeløbet, indbetaleridentifikation m.m. og at kontrollere og videresende bogføringsmateriale efter fastsatte regler. 34. I 7 bestemmes, hvornår indbetaling antages at have fundet sted fastsætter : Den beløbsmæssige clearing af indbetalinger finder sted 2. bankdag efter

5 5 af 7 indbetaling. Clearing og bogføring af indbetalingerne skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid aftalte specifikationer af indbetalingerne Såfremt afsendende pengeinstitut modtager meddelelse om, at det betalingsmiddel, der blev anvendt til betaling, ikke honoreres, er pengeinstituttet berettiget til at tilbageføre beløbet fra modtagende pengeinstitut, jf Ifølge 10 er kreditors pengeinstitut berettiget til at opkræve en rentegodtgørelse af afsendende pengeinstitut i tilfælde af, at clearingen i Danmarks Nationalbank af indbetalingerne er forsinket. 38. Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Et pengeinstitut kan med samme varsel udtræde af aftalen, jf. 16. Vurdering 39. Konkurrenceloven omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed, jf. lovens 2. Parterne i aftalekomplekset er pengeinstitutter, som gennem aftalerne udøver erhvervsvirksomhed. Aftalekomplekset vil derfor kunne tages til bedømmelse i henhold til lovens Aftalekomplekset er anmeldt til Kommissionen, og det er meddelt Finansrådet, at undersøgelsen heraf ikke giver anledning til at foretage sig yderligere efter artikel 85, stk. 1 (nu artikel 81). Dette hindrer ikke Konkurrencerådet i at bedømme de virkninger, aftalen kan have på nationalt plan. 41. Der gælder ikke undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. konkurrencelovens Aftalekomplekset er ikke indgået i koncernforhold, jf. lovens Aftalekomplekset er ikke omfattet af bagatelreglerne i lovens 7, allerede fordi aftaleparternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. Konkurrencelovens Ifølge anmelder begrænser aftalekomplekset parternes handlefrihed derved, at de forpligtes til at ekspedere fælles indbetalingskort og giroindbetalingskort på samme vilkår, herunder med samme gebyropkrævning. Baggrunden for bestemmelsen om ens behandling er historisk, idet det i forbindelse med aftalen om etablering af pengeinstitutternes fælles indbetalingskort blev bestemt, at begge typer indbetalingskort fremover skulle kunne anvendes i såvel posthuse som pengeinstitutter, og for at sikre lige konkurrence skulle de to typer indbetalingskort ekspederes på samme vilkår. En aftale om ligelig behandling af fælles indbetalingskort og giroindbetalingskort må ifølge anmelder anses for en nødvendig forudsætning for et fælles system til ekspedition af begge typer af indbetalingskort. 45. Styrelsen er enig med anmelder i, at aftalekomplekset begrænser parternes handlefrihed og finder, at det er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1. Styrelsen lægger herved vægt på, at der er tale om aftaler mellem konkurrenter, som begrænser konkurrencen ved at foreskrive, at de to typer af indbetalingskort skal håndteres efter ens retningslinier. Pengeinstituttet kan ikke vælge individuelt at afpasse gebyrerne over for indbetaler. Ligeledes forpligter aftalerne pengeinstitutterne til at gennemføre clearingen og bogføringen på et bestemt tidspunkt, nemlig på 2. bankdag. Det begrænser pengeinstitutterne i deres konkurrencemuligheder både m.h.t fastlæggelse af vilkår over for kunderne og med hensyn til individuel udvikling af effektive rutiner, der kan spare omkostninger. Pengeinstitutterne begrænses således i at tilbyde kreditorerne clearing og bogføring før 2. bankdag. Dette må anses for omfattet af konkurrencelovens 6. Udtrædelsesbestemmelserne i 16 vurderes ikke som konkurrencebegrænsende. 12 måneder til udgangen af et kvartal kan ikke indebære en

6 6 af 7 begrænsning af det enkelte pengeinstituts konkurrencemuligheder, når der tages hensyn til, at der er tale om omfattende systemer baseret på edb, og hvis ydelser er forudsat anvendt af aftagerne (kreditorerne) for adskillige måneder fremover ad gangen. Da aftalen indeholder konkurrencebegrænsende elementer, er der ikke grundlag for en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9. Konkurrencelovens Spørgsmålet er herefter, om der kan meddeles parterne en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. For at opnå en sådan individuel fritagelse skal alle betingelser i stk. 1 være opfyldt. Ifølge nr. 1 skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i produktion eller distribution 47. Ifølge anmeldelsen udgør aftalekomplekset det nødvendige grundlag for et fælles system for ekspedition af indbetalingskort og bidrager dermed til at styrke effektiviteten i produktion og distribution af varer og tjenesteydelser og fremmer samtidig den tekniske og økonomiske udvikling. Historisk var aftalekomplekset en nødvendig forudsætning for indførelse af det fælles indbetalingskort, som konkurrerer med giroindbetalingskortet. Aftalekomplekset var derudover en nødvendig forudsætning for omdannelse af Post Giro til GiroBank, hvilket har øget konkurrencen i pengeinstitutsektoren særligt med hensyn til betalingsoverførsler. 48. Styrelsen er enig i, at aftalen indebærer fordele navnlig gennem det forhold, at indbetaling til kreditor kan ske i alle pengeinstitutter, uanset hvor debitor har konto eller i øvrigt vælger at betale. Derved styrker aftalen effektiviteten i distributionen. På den baggrund finder styrelsen, at betingelse nr. 1 er opfyldt. Ifølge nr. 2 skal forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved aftalerne. 49. Alle forbrugere, herunder erhvervsdrivende og deres kunder, har ifølge anmelder gavn af det fælles system for ekspedition af indbetalingskort. 50. Aftalen medfører som nævnt, at debitor, der ofte vil være forbruger, kan betale i alle tilsluttede pengeinstitutter i Danmark. Vilkårene for denne betaling fastlægges af det pengeinstitut, hvor der indbetales. Disse vilkår og herunder evt. gebyrer vil være afhængige af konkurrencen lokalt. Der er 198 pengeinstitutter, der er tilsluttet aftalerne, og selv om nogle er væsentligt større end de øvrige, må konkurrencen mellem dem på lokalt plan anses for tilstrækkelig til, at betingelse nr. 2 er opfyldt. Ifølge nr. 3 må aftalen ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige. 51. Ifølge anmelder er aftalekompleksets bestemmelser om ligelig behandling af fælles indbetalingskort og giroindbetalingskort en nødvendig forudsætning for et fælles system for behandling af indbetalingskort. 52. Styrelsen finder, at det er nødvendigt for at opnå de anførte fordele, at girokort og fælles indbetalingskort stilles lige i forhold til indbetaler. Derimod er 8 om, at den beløbsmæssige clearing af indbetalinger finder sted 2. bankdag efter indbetaling ikke nødvendig for de anførte formål. Der er ingen grund til at begrænse pengeinstitutternes mulighed for at cleare og bogføre på det tidspunkt, der passer bedst for deres konkurrence om at tiltrække kunder (kreditorer). 53. Finansrådet er ikke enig i denne vurdering. Finansrådet henviser til, at en stor del af giroindbetalingskortene kun kan datafanges i BG Bank 5. Disse kort sendes dagligt af de øvrige pengeinstitutter med almindelig post til BG Bank, der herefter selv forestår datafangsten. Dette betyder, at det rent praktisk ikke er muligt at gennemføre clearing af disse betalinger før 2.

7 7 af 7 bankdag efter indbetalingsdag. 54. Dertil kommer, at en del af indbetalingsstederne (herunder 700 posthuse) ikke har udstyr til at foretage elektronisk datafangst af fælles indbetalingskort og giroindbetalingskort. I stedet må oplysningerne behandles manuelt og sendes videre til behandling i de respektive pengeinstitutter. 55. Dette kan imidlertid efter styrelsens vurdering ikke føre til, at det skulle være nødvendigt at fastlægge regler om, at alle overførsler (først) må ske på 2. bankdag. Ingen af de nævnte forhold hindrer, at pengeinstitutterne modtager begge typer af indbetalingskort på samme vilkår. 56. Betingelse nr. 3 anses ikke for opfyldt. 57. Det bemærkes, at kravet om clearing og bogføring ikke fastlægger regler for pengeinstitutternes validering, dvs. institutternes beregning af renter ved ind- og udbetaling. Valideringen bestemmes af det enkelte pengeinstitut Der vil dog være en sammenhæng mellem, hvornår der cleares/bogføres og valideringen, idet det vurderes, at valideringen normalt ikke vil ske før bogføringen. 6 Ifølge nr. 4 må aftalen ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser. 58. Ifølge anmelder står det parterne frit for at konkurrere i forbindelse med udbud af produkter og serviceydelser, herunder for så vidt angår priser. 59. De pengeinstitutter, der deltager i aftalekomplekset, dækker hele pengeinstitutmarkedet for betalingsformidling. Der findes imidlertid andre betalingsoverførselsformer, som kan erstatte formidling gennem giroindbetalingskort og fælles indbetalingskort, f. eks. fremsendelse af check og PBS betalingsoverførsler, hvor det væsentligste vurderes at være betalingsservice. Betingelse nr. 4 anses for opfyldt. Konklusion 60. Sammenfattende må samarbejdet mellem Finansrådet og BG Bank anses for at være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, er imidlertid opfyldt undtagen for så vidt angår 8 i de to aftaler om den beløbsmæssige clearing og bogføring på 2. bankdag. 1 I styrelsens notat om Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling er dette produktmarked beskrevet nærmere 2 Der henvises i den forbindelse også til Kommissionens meddelelse fra 1995 (95/C 251/03) om grænseoverskridende pengeoverførsler, der fastslår (pkt. 19) at de geografiske markeder stadig i høj grad er nationale, da konkurrencebetingelser for grænseoverskridende betalinger varierer fra den ene medlemsstat til den anden. 3 Herved forstås et system, hvor kreditorer opkræver tilgodehavender hos sine debitorer ved hjælp af et af kreditor udarbejdet indbetalingsbilag, der benævnes indbetalingskort. 4 Ifølge 18 i aftalen om det fælles indbetalingssystem kan bestemmelsen ændres eller bringes til ophør, såfremt forudsætningerne for bestemmelsen brister. 5 Det drejer sig om giroindbetalingskort, hvor indbetaler kan anføre oplysninger direkte på indbetalingskortet fx underskrift i forbindelse med angivelse af moms og skat. 6 I Finansrådets regi har der tidligere været vedtaget regler om validering, men de er ophævet. Fælles valideringsregler er i Kommissionens meddelelse om grænseoverskridende pengeoverførsler fra 1995 (jf. foran) anført som omfattet af art (nu 81.1) og som ordninger, der normalt ikke kan fritages. (Meddelelsens pkt. 33).

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling 1 af 9 21-06-2012 11:53 Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling Journal nr.2:8032-196/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til Finansrådets

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r

Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r 1 af 12 Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende remail Journal nr 2:8032-500/pr/fødevarer og finans Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Post Danmark har den 26. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere